Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 24.10.1997 Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 34. Zakona o zaštiti tajnosti podataka ("Narodne novine" broj 108/96), donosim

PRAVILNIK

O ZAŠTITI TAJNOSTI PODATAKA OBRANE

I. OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju:

- vrste tajni i označavanje stupnjeva tajnosti podataka obrane;

- mjere i postupci za zaštitu tajnih podataka obrane;

- ovlaštene osobe za određivanje vrste tajne i stupnja tajnosti podataka;

- osobe koje mogu biti upoznate s tajnim podacima obrane.

II. VRSTE TAJNI I OZNAČAVANJE STUPNJA TAJNOSTI

Članak 2.

Prema vrsti tajne podaci obrane su državna, vojna i službena tajna.

Prema stupnju tajnosti podaci obrane mogu biti:

- državna tajna,

- vrlo tajni,

- tajni i

- povjerljivi.

Članak 3.

Na dokumentima koji sadrže tajne podatke obrane označava se na vidljivom mjestu vrsta tajne i stupanj tajnosti.

Na dokumentima koji sadrže tajne podatke obrane u gornjem desnom kutu stavlja se, ovisno o vrsti tajne i stupnju tajnosti, jedna od sljedećih oznaka:

1) DRŽAVNA TAJNA

2) VOJNA TAJNA

VRLO TAJNO

3) VOJNA TAJNA

TAJNO

4) VOJNA TAJNA

POVJERLJIVO

5) OBRANA

SLUŽBENA TAJNA

POVJERLJIVO

1. Državna tajna

Članak 4.

Državna tajna su podaci koji se odnose na vojne, političke, gospodarske i druge procjene od osobite važnosti za obranu, nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: RH):

1. strategija obrane RH i godišnje raščlambe strategije obrane RH;

2. elaborati o mjerama za pripremu zemlje za rat, načela ustrojavanja, vođenja, zapovijedanja i uporabe oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: OS RH).

Članak 5.

Državna tajna su podaci koji se odnose na planove obrane, mobilizacijske planove i ratni ustroj RH:

1. plan obrane RH i plan obrane MORH-a;

2. plan mjera pripravnosti i borbene spremnosti postrojbi i ustanova OS RH;

3. ratni plan OS RH.

Članak 6.

Državna tajna su podaci koji se odnose na planove obrane trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje su osobito važne za obranu RH, planovi proizvodnje naoružanja, ratne tehnike i streljiva te podaci o provedbi tih planova:

1. studije i raščlambe o mogućnostima proizvodnje naoružanja i vojne opreme u pravnim osobama u miru i ratu.

Članak 7.

Državna tajna su podaci koji se odnose na vrste, ukupne količine i razmještaj robnih zaliha nužnih u slučaju rata te na mogućnosti ratne proizvodnje.

1. procjene vrsta, ukupne količine i razmještaja robnih zaliha u slučaju rata za potrebe obrane RH;

2. procjene vrsta, ukupne količine i razmještaja robnih zaliha u slučaju rata za OS RH;

3. elaborati o mogućnostima ratne proizvodnje za potrebe obrane RH i civilnog pučanstva;

4. elaborati o mogućnostima ratne proizvodnje za potrebe OS RH.

Članak 8.

Državna tajna su podaci koji se odnose na planove pripreme i uređenja državnog teritorija za potrebe obrane RH:

podaci o infrastrukturi i drugim resursima od posebnog značenja za obranu (vodoopskrba, vodoprivreda, energetika, promet i veze i druga infrastruktura) te zaštiti okoliša.

Članak 9.

Državna tajna su podaci koji se odnose na objekte od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i obranu RH:

1. odluke o određivanju objekata posebno značajnih za obranu RH;

2. zapovijedi, procjene, odluke i drugi dokumenti o zaštiti vojnih i drugih objekata od posebnog interesa za obranu RH;

3. investicijski programi za izgradnju objekata za proizvodnju naoružanja i vojne opreme;

4. planovi izgradnje objekata isključivo za potrebe OS RH;

5. tehnička dokumentacija o objektima od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i obranu RH;

6. zapisnici o zaštićenosti objekata i izrađenosti planova obrane objekata;

7. prostorno planiranje vezano uz objekte od posebnog značenja za obranu RH.

Članak 10.

Državna tajna su podaci koji se odnose na znanstvene i tehničke izume od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i obranu RH:

1. dokumentacija o patentima koji se odnose na obranu;

2. investicijski programi - elaborati o zrakoplovima, zrakoplovnoj opremi, izradbi sredstava zemaljske opreme, brodovima i drugim složenim bojnim sredstvima;

3. izvješća o letovima prototipova zrakoplova, plovidbi brodova i podmornica te pokusnoj uporabi drugih složenih bojnih sredstava;

4. tehnička dokumentacija o određenim bojnim sredstvima;

5. podaci o nabavama licenci i pronalascima bojnih sredstava.

Članak 11.

Državna tajna su podaci koji se odnose na procjene, raščlambe i pojedine djelatnosti obavještajnih tijela i sigurnosnih službi od posebnog značenja za nacionalnu sigurnost i obranu RH:

1. raščlambe praćenja, dokumentacije i evidencije podataka o obavještajnoj subverzivnoj djelatnosti VOS-a, SOS-a i neprijatelja prema RH i mjere suprotstavljanja;

2. raščlambe problema iz područja sigurnosti koji neizravno utječu na bojnu spremnost OS RH;

3. mjere zaštite RH od utjecaja i djelovanja stranih obavještajnih službi te od subverzivnih i drugih djelatnosti;

4. zapisnici sa savjetovanja vojnih i obavještajnih tijela;

5. godišnje raščlambe tajnih vojnih podataka;

6. izvješća o otjecanju tajnih vojnih podataka;

7. sheme ustroja izviđajnih i radiorelejnih veza stranih država;

8. dokumenti o elektronskom izviđanju i kriptozaštiti u stranim zemljama.

Članak 12.

Državna tajna su podaci koji se odnose na ustroj sustava kriptološke zaštite, kriptološke sustave, planove, sredstava, pravila i postupke provedbe kriptozaštite za potrebe javnih tijela te drugih pravnih osoba od posebnog značenja za RH:

1. planovi ustroja kriptozaštite (mirnodopski, mobilizacijski, ratni, vježbovni);

2. plan mirnodopskih, mobilizacijskih i ratnih veza te plan kriptozaštite u OS RH;

3. računalni programi za potrebe kriptološke zaštite;

4. dokumenti o znanstveno-istraživačkom radu u području kriptološke zaštite;

5. odobrenje za uvođenje sustava kriptološke zaštite;

6. dokumenti dobiveni kriptološkom zaštitom;

7. pregled radioveza, radiotelefonskih veza, radiotelefonskih i žičanih veza kriptološke zaštite.

Članak 13.

Državna tajna su podaci koji se odnose na otkrića i pronalaske koji imaju veliko vojno, znanstveno i gospodarsko značenje:

1. elaborati o otkrićima odnosno pronalascima koji imaju veliko vojno, znanstveno, odnosno gospodarsko značenje;

2. procjene mogućnosti primjene otkrića odnosno pronalaska u vojne svrhe.

Članak 14.

Državna tajna su podaci koji se odnose na ustroj, sastav, brojnost, opremljenost i razmještaj djelatnika obavještajnih službi i OS RH:

1. dokumenti o ustroju i zapovjednim tijelima obavještajne i sigurnosne službe;

2. zapovijedi, procjene, odluke i drugi dokumenti o ustroju sustava sigurnosti i zaštite podataka u OS RH;

3. planovi razvoja obavještajne službe;

4. planovi razvoja tehničkih sredstava izviđačkih postrojbi i obavještajnih tijela;

5. dokumenti o nabavi sredstava za obavještajna i izviđačka tijela.

2. Vojna tajna

Članak 15.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na planove obrane i mobilizacijske planove jedinica lokalne samouprave i uprave:

1. planovi obrane jedinica lokalne samouprave i uprave;

2. planovi mobilizacije jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 16.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na planove obrane, mobilizacijske planove i ratni ustroj RH:

1. studije i prijedlozi sustavnih rješenja iz područja upravljanja i zapovijedanja;

2. studije i prijedlozi sustavnih rješenja iz područja ustroja i razvoja opreme grana, rodova i struka OS RH;

3. dokumenti o zapovijedanju postrojbama;

4. knjiga ustroja postrojbi i ustanova OS RH u miru i u ratu;

5. knjiga evidencije pregleda mobilizacijskog razvoja;

6. popis mobilizacijskih dokumenata;

7. mobilizacijski planovi ZP, HRZ i PZO, HRM;

8. planovi mobilizacije (i njihovi dijelovi) ratnih postrojbi OS RH;

9. planovi mobilizacije uprava i ureda za obranu.

Članak 17.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na planove obrane i ratni ustroj javnih tijela i drugih pravnih osoba posebno značajnih za obranu RH:

1. planovi obrane javnih tijela i drugih pravnih osoba od posebnog značenja za obranu;

2. ratni ustroji javnih tijela i drugih pravnih osoba od posebnog značenja za obranu.

Članak 18.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na ustroj službe ratnih veza, planove, sredstva i sustave ratnih veza:

1. dokumenti o ustroju sustava ratnih veza;

2. planovi ratnih veza;

3. dokumenti o sredstvima ratnih veza.

Članak 19.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na planove ustroja i djelovanje Službe motrenja i obavješćivanja:

1. dokumenti o ratnom ustroju Službe motrenja i obavješćivanja;

2. zapovijedi i drugi akti koji se odnose na mobilizaciju i mjere pripravnosti Službe motrenja i obavješćivanja.

Članak 20.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na vrste, ukupne količine i razmještaj robnih zaliha jedinica lokalne samouprave i uprave:

1. procjene vrsta, ukupne količine i razmještaja robnih zaliha jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 21.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na istraživanje geološkog sastava zemljišta, geomagnetizma, hidroloških značajki terena i parametara mora koji su od posebnog značenja za obranu.

1. podaci o vodoobjektima od posebnog značenja za obranu;

2. podaci o hidrološkim značajkama i parametrima mora koji su od posebnog značenja za obranu.

Članak 22.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na znanstvene i tehničke izume i pronalaske značajne za obranu:

1. elaborati o znanstvenim i tehničkim izumima i pronalascima značajnim za obranu;

2. procjena mogućnosti primjene znanstvenog odnosno tehničkog izuma ili pronalaska u vojne svrhe;

3. elaborati o istraživačkoj djelatnosti i razvoju ratnih materijalnih sredstava od općeg interesa za OS RH;

4. studije i raščlambe znanstveno-istraživačkog rada;

5. dokumenti o znanstveno-istraživačkom radu postrojbi rodova KoV, HRM, HRZ i PZO (razvoj i uvođenje novih i usavršavanje postojećih materijalno-tehničkih sredstava).

Članak 23.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na raščlambe i ocjene stanja priprema pojedinih javnih tijela, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba posebno značajnih za obranu:

1. raščlambe priprema za obranu pojedinih javnih tijela, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog značenja za obranu;

2. raščlambe usklađenosti priprema za obranu pojedinih javnih tijela, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od posebnog značenja za obranu;

3. dokumentacija o osnivanju, proširivanju, spajanju i ukidanju istraživačkih ustanova, poduzeća, pogona i posebnih objekata za razvoj i proizvodnju naoružanja i vojne opreme.

Članak 24.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na izvješća s inspekcijskog nadgleda obrambenih priprema:

1. elaborati o nadzoru i ocjenjivanju bojne spremnosti (ocjenjivanje stupnjevanje postrojbi);

2. izvješća s nadgleda u skladu s planovima Glavnog inspektorata obrane;

3. izvješća s izvanrednih nadgleda Glavnog inspektorata obrane po zapovijedi Vrhovnika OS RH.

Članak 25.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na ratne propise i druge propise značajne za obranu:

1. zapovijedi i naputci načelnika Glavnog stožera OS RH koji se odnose na bojnu spremnost OS RH;

2. pravilnici, odluke i upute o načinu zaštite osoba i objekata MORH-a;

3. propisi koje donosi ministar obrane a od posebnog su značenja za obranu.

Članak 26.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su podaci koji se odnose na dužnosti i radna mjesta posebno značajna za obranu koje treba štititi primjenom posebnih sigurnosnih mjera:

1. popis dužnosti i radnih mjesta posebno značajnih za obranu koje se štiti primjenom posebnih sigurnosnih mjera;

2. zapovijedi, procjene, odluke i drugi dokumenti o zaštiti poslova i ustrojbenih mjesta posebno značajnih za obranu, a koje treba slati primjenom posebnih sigurnosnih mjera.

Članak 27.

Vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno" su sljedeći podaci:

1. elaborati o mobilizacijskim taktičkim i zajedničkim vježbama postrojbi i ustanova OS RH;

2. elaborati o izboru paljbenih položaja raketnih postrojbi PZO;

3. elaborati o izboru i ocjenjivanju radarskih položaja;

4. materijalno-financijski plan (razvojni i godišnji);

5. materijali i zaključci sa sjednica Vojno-tehničkog savjeta koji se odnose na razvoj oružanih snaga RH;

6. plan ABK borbene zone postrojbi (operativni i teritorijalni);

7. plan uređenja područja postrojbi (studije o materijalnoj i kadrovskoj problematici);

8. elaborati o manevrima i zajedničkim vježbama, stožernim ratnim vježbama i zapovjedničkim putovanjima na razini MORH-a i zapovjedništva ZP;

9. elaborati o vježbama;

10. dokumenti iz područja sigurnosti o mogućem napadaču na RH;

11. dokumenti o suradnji s tijelima unutarnjih poslova i drugim državnim tijelima glede sigurnosti;

12. obavještajni dnevnici i mjesečna obavještajna izvješća;

13. elaborati o oružanim snagama stranih država;

14. obavijesti o stranim vojskama;

15. evidencija i dokumenti o ratnoj i mirnodopskoj popuni postrojbi i ustanova OS RH;

16. planovi rada MORH-a, Glavnog stožera OS RH, ZP, HRM i HRZ, s raščlambama ostvarenih zadaća;

17. skupna izvješća iz područja tehničke službe svih struka;

18. knjige ustroja ustrojbenih cjelina MORH-a, Glavnog stožera OS RH, postrojbi i ustanova OS RH;

19. izvješća i raščlambe o pokretima OS RH;

20. raščlambe sa stručnih trenaža i tehničkih skupova na razini MORH-a, Glavnog stožera OS RH, ZP, HRM i HRZ;

21. izvješća o brojčanim podacima o ljudskim i materijalnom potencijalu OS RH;

22. pregledi sigurnosnih podataka.

Članak 28.

Vojna tajna stupnja tajnosti "tajno" su podaci koji se odnose na kartografska izdanja posebno značajna za obranu:

1. operativna evidencija uređenja i pripreme područja koja se vodi na zemljovidima, i to evidencija:

- fortifikacijskih objekata s podacima i objektima,

- izvanrednih priprema za zaprečavanje i pregled objekata,

- objekata za zapovijedanje i vezu od razine pukovnije do brigade,

- pričuvnih prijelaza preko rijeka,

- željezničke mreže,

- prirodnih i umjetnih objekata od interesa za oružane snage;

2. geokodirane baze hidrografskih podataka;

3. izvorni digitalni rasterski zemljovidi GTM i HM;

4. geokodirane baze topografskih i drugih podataka o zemljištu, pojedinačno ili uključene u geografske informacijske sustave;

5. izvornici geodetskih i hidrografskih izmjera s pripadajućim elaboratima.

Članak 29.

Vojna tajna stupnja tajnosti "tajno" su podaci koji se odnose na zračne snimke posebno značajne za obranu:

1. foto-proizvodi dobiveni terestičkim ili zrakoplovnim snimanjem u analognom ili numeričkom vidu.

Članak 30.

Vojna tajna stupnja tajnosti "tajno" su podaci koji se odnose na objekte posebno značajne za obranu:

1. popis objekata posebno značajnih za obranu;

2. tehnička dokumentacija o objektima posebno značajnim za obranu;

3. procjena ugroze objekata posebno značajnih za obranu;

4. plan mjera za uređenje državnog područja;

5. studije, projekti i planovi inženjerijskog uređenja državnog područja;

6. elaborati o opisu i uređenju područja;

7. evidencije o uređenju područja;

8. usklađivanje prostornih planova s potrebama obrane.

Članak 31.

Vojna tajna stupnja tajnosti "tajno" su podaci koji se odnose na dužnosti i radna mjesta značajna za obranu:

1. popis dužnosti i radnih mjesta značajnih za obranu;

2. dokumenti koji se odnose na zaštitu dužnosti i radnih mjesta značajnih za obranu.

Članak 32.

Vojna tajna stupnja tajnosti "tajno" su sljedeći podaci:

1. izvješća o broju djelatnog sastava OS RH i pričuve;

2. zapovijedi i drugi akti iz ovlasti operativno-opskrbnog tijela koji se odnose na opskrbno osiguranje postrojbi i ustanova;

3. zapovijedi o preoružanju postrojbi;

4. zapovijed - shema mirnodopske i ratne opskrbe postrojbi i ustanova OS RH;

5. plan rada MORH-a i Glavnog stožera OSRH (godišnji i petogodišnji) s raščlambom ostvarivanja zadaća;

6. izvješća i raščlambe izvedenih manevara, vježbi, skupnih zanimanja, seminara, stručnih trenaža i tehničkih skupova na razini MORH-a i zapovjedništva ZP;

7. ustrojbene knjige;

8. shema financijske opskrbe i raspodjele financijskih sredstava postrojbi i ustanova OS RH;

9. godišnja izvješća iz područja zdravstvene i veterinarske struke;

10. izvješća o stanju materijalno-tehničkih sredstava iz područja tehničke službe svih struka;

11. dokumenti o razvoju i uvođenju protupožarne opreme i sredstava u OS RH;

12. izvješća o nadzornom obilasku postrojbi i ustanova OS RH, javnih tijela i drugih pravnih osoba posebno značajnih za obranu;

13. plan dekonzervacije tehničko-materijalnih sredstava.

Članak 33.

Vojna tajna stupnja tajnosti "povjerljivo" su sljedeći podaci:

1. raščlambe požara u OS RH i njihovih uzroka;

2. izvješća o kršenju zračnog prostora;

3. izvješća o mogućnostima smještaja ljudi i materijalno-tehničkih sredstava;

4. izvješća o skupnim i pojedinačnim obilascima;

5. plan vojno-znanstvenog rada u MORH-u;

6. pregledi danih suglasnosti za izgradnju objekata na vojnim područjima;

7. raščlambe izvješća o kriminalu u OS RH.

3. Službena tajna

Članak 34.

Službena tajna stupnja "povjerljivo" osobito su:

1. osobni podaci o pojedincima (personalni osobnici);

2. financijski dokumenti o plaćama DVO, vojnih službenika i vojnih namještenika,

3. skupni podaci o ugovornim odnosima MORH-a s drugim pravnim osobama.

III. MJERE I POSTUPCI ZA
ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

a) Mjere za zaštitu tajnih podataka

Članak 35.

Mjere za zaštitu tajnih podataka obrane obuhvaćaju opće i posebne zaštitne mjere te posebne zaštitne mjere u odnosima s inozemnim fizičkim i pravnim osobama.

Članak 36.

Opće zaštitne mjere primjenjuju se na zaštitu tajnih podataka obrane svih vrsta tajni i stupnjeva tajnosti a obuhvaćaju:

1. procjenu značenja podataka, utvrđivanje vrsta tajni i stupnja tajnosti te određivanje zaštitnih mjera od trenutka nastanka tajnih podataka;

2. izbor osoba za rad na tajnim podacima i određivanje prostorija, uvjeta i načina uz koje te osobe mogu raditi na tajnim podacima i koristiti se njima u radu;

3. određivanje kruga osoba koje mogu biti upoznate s tajnim podacima i koristiti se njima u radu;

4. način čuvanja i uporaba tajnih podataka;

5. određivanje uvjeta uz koje se tajni podaci mogu iznositi iz prostorija;

6. određivanje načina i sredstava kojima se mogu prenositi tajni podaci;

7. fizičko i tehničko osiguranje tajnih podataka i prostorija za obranu i čuvanje tajnih podataka;

8. elektronsku zaštitu prostorija i tajnih podataka, te zaštitu u sustavu računalne obrade podataka;

9. nadzor nad provedbom propisanih zaštitnih mjera;

10. zabranu neovlaštenim osobama pristupa i ulaska u:

- objekte od posebnog značenja za obranu,

- prostorije za obradu i čuvanje tajnih dokumenata;

11. zabranu neovlaštenim osobama snimanja tajnih podataka te unošenja aparata i drugih tehničkih sredstava za snimanje u objekte i prostorije u kojima se nalaze tajni podaci odnosno u objekte i prostorije koji su tajni podaci;

12. zabranu pristupa tajnim bojnim i drugim materijalnim sredstvima;

13. zabranu izlaganja i prikazivanja tajnih bojnih i drugih materijalnih sredstava i priopćavanja podataka o takvim sredstvima neovlaštenim osobama;

14. zabranu razgovora o tajnim podacima ako nije zaštićena njihova tajnost;

15. zabranu objavljivanja tajnih podataka.

Članak 37.

Posebne se zaštitne mjere primjenjuju na zaštitu tajnih podataka obrane koji su državna tajna, a to su:

1. vođenje posebnog očevidnika o nastanku, kretanju, dostavi i uporabi tajnih dokumenata i drugih podataka o osobama koje su upoznate s takvim podacima ili koje se mogu koristiti takvim podacima te o iznošenju podataka iz prostorija određenih za obradu i čuvanje;

2. određivanje tajnih (šifriranih) naziva pod kojima se vodi rad i dokumentacija;

3. čuvanje u čeličnim ormarima koji imaju ugrađeni lokot s kombinacijom brojeva ili u blagajnama klase A i u za to posebno određenim prostorijama;

4. osiguranje stražom ili drugim tijelima unutarnje službe i odgovarajućim tehničkim uređajima prostorija u kojima se čuvaju podaci (alarmni sustav i fizička zapreka na sigurnosnom spremniku odnosno blagajni moraju biti tako napravljeni da daju dokaze o svakom nasilnom pokušaju ulaska u njih);

5. određivanje točnog broja primjeraka, numeriranje svakog primjerka ispod oznake tajnosti i određivanje koji se podaci stavljaju;

6. pisanje uputa na dokumentu ili podatku o dopuštenosti njihova prepisivanja, umnožavanja, fotografiranja i pravljenja izvadaka, te tko je nadležan za davanje odobrenja;

7. komisijsko uništavanje radnih koncepata, pribilježaka, indiga, matrica, proračuna, grafikona i drugog radnog materijala - spaljivanjem ili na drugi siguran način koji jamči da se tajni podaci neće otkriti;

8. prijenos podataka po posebnom tekliču s naoružanom pratnjom ili uz primjenu odgovarajućih tehničkih zaštitnih sredstava;

9. davanje pisane izjave o upoznavanju podataka koji su državna tajna;

10. pisana primopredaja dužnosti između osoba koje rukuju tajnim podacima koji su državna tajna ili ih čuvaju;

11. primjena mjera kriptozaštite pri prijenosu tehničkim sredstvima veze.

Članak 38.

Posebne se zaštitne mjere primjenjuju na zaštitu tajnih podataka obrane koji su vojna tajna stupnja tajnosti "vrlo tajno", a to su:

1. vođenje posebnog očevidnika o nastanku, kretanju, dostavi i uporabi tajnih dokumenata i drugih podataka o osobama koje su upoznate s takvim podacima ili koje se mogu koristiti takvim podacima te o iznošenju podataka iz prostorija određenih za obradu i čuvanje;

2. čuvanje u čeličnim ormarima koji imaju ugrađeni lokot s kombinacijom brojeva ili u blagajni klase A i u za to posebno određenim prostorijama;

3. osiguranje stražom i odgovarajućim tehničkim uređajima prostorija u kojima se čuvaju podaci;

4. određivanje točnog broja primjeraka izrade, numeracija svakog primjerka ispod oznake tajnosti i određivanje koji se podaci stavljaju;

5. pisanje uputa na dokumentu ili podatku o dopuštenosti njihova prepisivanja, umnožavanja, fotografiranja i pravljenja izvadaka, i tko je nadležan za davanje odobrenja;

6. komisijsko uništavanje radnih koncepata, pribilježaka, indiga, matrica, proračuna, grafikona i drugog pomoćnog materijala upotrijebljenog pri radu - spaljivanjem ili na drugi siguran način koji jamči da tajni podaci neće biti otkriveni;

7. prijenos podataka po posebnom tekliču;

8. pisana primopredaja dužnosti između osoba koje rukuju tajnim podacima ili ih čuvaju;

9. primjena mjera kriptozaštite pri prijenosu tehničkih sredstava veze.

Članak 39.

Obvezne mjere zaštite tajnih bojnih i drugih materijalnih sredstava i objekata, osim mjera predviđenih u člancima 36., 37. i 38. ovog Pravilnika, obuhvaćaju osobito: zaštitu tajnosti mjesta gdje se nalaze, njihove namjene, njihovih tehničkih i bojnih značajki, dijelova uređaja osjetljivih na razaranje i vatru, način maskiranja, vođenje očevidnika o takvim sredstvima i objektima, posjetama tim objektima i sredstvima te o tome koja su sredstva i objekti pokazani, kome i po čijoj zapovijedi.

Članak 40.

Obveza zaštite tajnih podataka o bojnom i drugom materijalnom sredstvu počinje u trenutku postavljanja zadaće za izradbu ili usavršavanje takvog sredstva, odnosno u trenutku njegove nabave, i traje dok to sredstvo ne izgubi svojstvo tajnog podatka obrane.

Obvezne mjere zaštite tajnih podataka o bojnom i drugom materijalnom sredstvu provode: naručitelj, proizvođač, nabavljač i korisnik sredstava odnosno osoba kod koje se ta sredstava čuvaju.

Naručitelj je dužan odrediti mjere zaštite tajnosti sredstava od trenutka poduzimanja radnji iz stavka 1. ovog članka do predaje proizvedenog ili nabavljenog sredstva na uporabu i čuvanje.

Proizvođač odnosno nabavljač dužan je provoditi mjere zaštite tajnosti sredstava što ih odredi naručitelj, od trenutka stupanja u poslovne pregovore u svezi s proizvodnjom odnosno do predaje sredstva naručitelju.

Korisnik tajnog sredstva i osoba koja ga čuva provode propisane zaštitne mjere.

Članak 41.

Obvezne mjere zaštite tajnosti objekata provode investitor, projektant, sudionici natječaja, izvođač radova i njegovi kooperanti, a i korisnik odnosno osoba kojoj se povjeri čuvanje takvih objekata.

Investitor je dužan odrediti mjere zaštite tajnosti objekata od trenutka poduzimanja prvih radnji za gradnju do predaje objekata na uporabu.

Projektant je dužan provoditi mjere zaštite tajnosti objekata što ih odredi investitor od trenutka stupanja u poslovni odnos s investitorom do predaje objekata investitoru.

Sudionici natječaja dužni su provoditi mjere zaštite tajnosti objekata što ih odredi investitor od početka do završetka natječaja.

Izvođač radova i njegovi kooperanti dužni su provoditi mjere zaštite tajnosti objekata što ih odredi investitor od početka radova pa do predaje objekata investitoru.

Korisnik objekata i osoba kojoj se objekti povjere na čuvanje provode mjere zaštite objekata od trenutka preuzimanja objekata na uporabu odnosno na čuvanje.

Članak 42.

U odnosima s inozemnim fizičkim i pravnim osobama (strancima) primjenjuju se i posebne mjere zaštite tajnih podataka obrane:

1. proučavanje i procjena svrsishodnosti prije sklapanja sporazuma sa stajališta sigurnosti;

2. određivanje podataka koji se ne smiju priopćiti ili na drugi način učiniti pristupačnima strancu odnosno određivanje podataka koji se s obzirom na karakter svakoga konkretnog posjeta i sklopljenog sporazuma mogu priopćiti;

3. određivanje i priprema osoba koje će sudjelovati u poslovnim odnosima sa strancima;

4. određivanje programa kretanja stranaca tijekom posjeta tijelu državne uprave odnosno pravnoj osobi;

5. zabrana izravnog uvida u dokumentaciju značajnu za obranu, a i zabrana boravka u službenim prostorijama, osim u službenim prostorijama koje su za to određene.

Članak 43.

Osobe ovlaštene za čuvanje tajnih podataka na razini uprava MORH-a, Glavni stožer OS RH, zapovjedništva i postrojbi OS RH odgovorne su za provedbu zabrane pristupa tajnim podacima neovlaštenih osoba, spremanje u odgovarajuću sigurnosnu opremu tajnih podataka kad se oni ne koriste ili nisu pod neposrednim nadgledom.

Članak 44.

Primjenu mjera zaštite i sigurnosti pri čuvanju tajnih podataka nadzire Sektor sigurnosti MORH-a.

Članak 45.

Sektor sigurnosti MORH-a daje odobrenje za korištenje prostorija, sigurnosnih spremnika te blagajni klase A i B za čuvanje tajnih podataka

b) Postupak u slučaju nestanka ili
otkrivanja tajnih podataka

Članak 46.

Svaka osoba koja sazna za nestanak tajnog podatka ili njegovo otkrivanje dužna je to odmah prijaviti svome nadređenome i ovlaštenoj osobi u Sigurnosno-informativnoj službi.

Svaka osoba koja otkrije da se tajni podaci ne čuvaju na propisani način mora poduzeti mjere da ne dođe do nestanka ili otkrivanja tajnog podatka i o tome odmah izvijestiti svoga nadređenog i ovlaštenu osobu u Sigurnosno-informativnoj službi.

Članak 47.

Načelnik uprave MORH-a, zapovjednik zbornog područja ili podstožerne postrojbe, odnosno načelnik Glavnog stožera OS RH čim sazna za nestanak ili otkrivanje tajnog podatka odmah pokreće postupak za utvrđivanje okolnosti zbog kojih je došlo do nestanka odnosno otkrivanja tajnog podatka, osigurava očuvanje tragova te poduzima mjere za otklanjanje mogućih štetnih posljedica te o tome izvješćuje ministra obrane i Sigurnosno-informativnu službu.

Članak 48.

U postupku za utvrđivanje okolnosti zbog kojih je došlo do nestanka odnosno otkrivanja tajnog podatka iz članka 47. ovog Pravilnika potrebno je utvrditi sljedeće:

1. je li doista nestao odnosno otkriven tajni podatak;

2. ako je nestao odnosno otkriven tajni podatak, može li to prouzročiti štetu obrani i nacionalnoj sigurnosti države.

Ukoliko nema naznaka značajnih sigurnosnih propusta ili šteta, protiv osobe koja je skrivila nestanak ili otkrivanje tajnog podatka poduzimaju se određene stegovne mjere.

Članak 49.

Ako se u postupku iz čl. 48. ovog Pravilnika utvrdi da su podaci nestali, odnosno da su otkriveni te da to može prouzročiti štetu obrani i nacionalnoj sigurnosti države, načelnik uprave MORH-a, zapovjednik zbornog područja ili podstožerne postrojbe odnosno načelnik Glavnog stožera OS RH dužan je Sigurnosno-informativnoj službi podnijeti zahtjev za provedbu daljnjeg postupka.

Članak 50.

U daljnjem postupku Sigurnosno-informativna služba utvrđuje:

1. točne okolnosti pod kojima je nestao odnosno otkriven tajni podatak;

2. razloge zbog kojih je nestao odnosno otkriven tajni podatak;

3. mjere potrebne za uklanjanje mogućih štetnih posljedica za obranu i nacionalnu sigurnost države;

4. procjenu moguće prednosti strane sile koja bi bila je posljedica nestanka odnosno otkrivanja tajnog podatka;

5. potrebu pokretanja kaznenog i vojnostegovnog postupka protiv osobe koja je svojim postupcima dovela do nestanka odnosno otkrivanja tajnog podatka.

Sigurnosno-informativna služba izvješćuje ministra obrane i osobu iz članka 49. ovog Pravilnika koja je podnijela zahtjev za provedbu daljnjeg postupka o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama iz stavka 1. ovog članka, te predlaže pokretanje kaznenog i vojnostegovnog postupka protiv osobe koja je svojim postupcima dovela do nestanka odnosno otkrivanja tajnog podatka.

Članak 51.

Sigurnosno-informativna služba vodi poseban očevidnik o nestalim odnosno otkrivenim tajnim podacima.

IV. OSOBE OVLAŠTENE ZA ODREĐIVANJE VRSTE TAJNE I STUPNJA TAJNOSTI PODATAKA TE OSOBE KOJE MOGU BITI UPOZNATE S TAJNIM PODACIMA

Članak 52.

Vrstu tajne i stupanj tajnosti podataka određuje čelna osoba ustrojbenog dijela MORH-a odnosno OS RH u kojem taj tajni podatak nastaje, koristi se ili čuva.

Osim ministra obrane, čelne osobe iz stavka 1. ovog članka su:

- zamjenik ministra obrane,

- načelnik Glavnog stožera OS RH,

- zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH,

- glavni inspektor obrane,

- pomoćnici ministra obrane,

- pomoćnici načelnika Glavnog stožera OS RH,

- načelnici uprava MORH-a

- zapovjednici grana OS RH

- zapovjednici razine brigade i samostalne bojne.

Članak 53.

Osobe iz članka 52. stavka 2. ovog Pravilnika ovlaštene su u rokovima utvrđenim posebnim propisom, donesenim na temelju ovog Pravilnika, skinuti oznaku tajne ili sniziti stupanj tajnosti s podataka koje su one izvorno odredile tajnim podatkom.

Članak 54.

Osobe iz članka 52. stavka 2. ovog Pravilnika daju posebno ovlaštenje osobama koje mogu biti upoznate s tajnim podacima u postupku nastanka, korištenja ili čuvanja tajnih podataka.

Proširenje kruga ovlaštenih osoba izvan posebnog ovlaštenja iz stavka 1. ovog članka smatrat će se neovlaštenim otkrivanjem tajnih podataka i imat će za posljedicu stegovnu odnosno kaznenu odgovornost.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE
ODREDBE

Članak 55.

Pomoćnik ministra obrane za sigurnost, radi poboljšanja zaštite i čuvanja tajnih podataka, uspostavit će programe sigurnosne obuke u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Programi sigurnosne obuke moraju obuhvatiti sve djelatnike MORH-a i oružanih snaga koji su ovlašteni ili će biti ovlašteni za upoznavanje s tajnim podacima.

Članak 56.

Ovlašćuje se pomoćnika ministra obrane za sigurnost da u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika donese sljedeće propise:

1. norme za opremu, sigurnosne spremnike, blagajne, alarmne sustave, fizičku zaštitu, sigurnosna sredstva zaštite za čuvanje i pohranjivanje tajnih podataka;

2. upute za rad s tajnim podacima u slučaju izvanrednih okolnosti;

3. upute za vođenje očevidnika o nestalim i otkrivenim tajnim podacima;

4. upute za postupanje u slučaju špijunaže ili namjernog otkrivanja tajnih podataka;

5. upute za izdavanje sigurnosnih odobrenja;

6. program sigurnosne obuke djelatnika MORH-a i OS RH koji su upoznati ili će biti upoznati s tajnim podacima;

7. rokovnik za skidanje oznake tajne odnosno snižavanje stupnja tajnosti tajnih podataka.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 512-01-97-1919
Zagreb, 9. 9. 1997.

Ministar
Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.