Zakoni i propisi - Pravni savjeti 112 24.10.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 42. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA I KLASA SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica ("Narodne novine" br. 79/95 i 16/96) članak 8. mijenja se i glasi:

"Postupak utvrđivanja udjela mišićnog tkiva u svinjskim polovicama obavlja se određivanjem debljine slanine i mišića u milimetrima. Mjerenja se provode automatskim uređajem pomoću ultrazvučne ili optoelektroničke sonde za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva, a prema prilogu 5. koji je sastavni dio ovog pravilnika, ili ručnim postupkom, "metodom dvije točke", prema prilogu 6. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Postupak "metodom dvije točke" može se primjenjivati najduže do 31. listopada 1999. godine.

Mjerila koja se koriste u postupku utvrđivanja mišićnog tkiva u svinjskim polovicama mjerila su duljine s ovjernim razdobljem od godine dana, razreda točnosti II."

Vrijednosti dobivene pomoću automatskog uređaja za određivanje debljine slanine i mišića u milimetrima uvrštavaju se u matematički izraz naveden u prilogu 5., koji se primjenjuje na sve uređaje za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u polovicama."

Članak 2.

U članku 10. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

"Zapisnici iz stavka 1. i 2. ovog članka sastavljaju se u obliku obrasca "DZNM/PL-1, prema prilogu 7. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Za svinjske trupove i polovice, odnosno dijelove svinjskih trupova i polovica koji se stavljaju u promet, klasifikator izdaje potvrdu o razvrstavanju svinjskih trupova i polovica u obliku obrasca "DZNM/PL-2, prema prilogu 8. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Potvrda iz stavka 4. ovoga članka sastavni je dio obvezne prateće dokumentacije robe."

Članak 3.

U članku 12. iza stavka 1. brišu se alineje 1. i 2. i dodaju se nove alineje 1., 2. i 3. koje glase:

"- da je pravna osoba registrirana za obavljanje kontrole kakvoće robe i da udovoljava zahtjevima nepristranosti, neovisnosti i integriteta u skladu s odredbama norme HRN EN 45001

- da na poslovima klasifikacije i kategorizacije prema ovom pravilniku ima stalno uposlenih najmanje 5 djelatnika koji imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme veterinarskog ili agronomsko-stočarskog smjera i najmanje jednu godinu radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima

- ili da ovi djelatnici imaju završen najmanje IV. stupanj stručne spreme i najmanje 10 godina radnog iskustva na takvim ili sličnim poslovima."

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 383-01/96-03/10
Urbroj: 558-02/6-97-6
Zagreb, 26. rujna 1997.

Ravnatelj
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.