Zakoni i propisi - Pravni savjeti 111 22.10.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu AUCTOR d.o.o., Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i toč. 11., članka 27. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("NN" br. 107/95., dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva AUCTOR d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima i investicijsko savjetovanje, Zagreb, Palmotićeva 2 (dalje: Društvo), podnesenog dana 24. srpnja 1997. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1. i 7. Zakona, na sjednici održanoj dana 9. listopada 1997. godine, donijela je slijedeće

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu AUCTOR d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima i investicijsko savjetovanje, Zagreb, Palmotićeva 2, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1. i 7. Zakona i to:

1. kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun),

2. investicijsko savjetovanje,

2. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na neodređeno vremensko razdoblje.

3. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 7. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na određeno vremensko razdoblje, zaključno s danom kojim Komisija otpočne sa izdavanjem dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.

4. Ovo rješenje upisuje se u Registar izdanih dozvola društvima za poslovanje s vrijednosnim papirima, za obavljanje poslova iz članka 26. stavak 1. Zakona, kod Komisije pod rednim brojem 17 (sedamnaest), s danom upisa 9. listopada 1997. godine.

5. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/63
Urbroj: 567-01/97-6
Zagreb, 9. listopada 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.