Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 10.10.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima trgovačkom društvu COD-FIN d.o.o., Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Sukladno odredbama članka 12. stavak 1. toč. 2. i toč. 11., članka 27. stavak 1., članka 28. stavka 1. i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine" 107/95., dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva COD-FIN d.o.o., Zagreb, Kralja Držislava 3 (dalje: Društvo), podnesenog dana 17. rujna 1997. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1.-4., 7. i 8. Zakona, na sjednici održanoj dana 30. rujna 1997. godine, donijela je slijedeće:

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu COD-FIN d.o.o., Zagreb, Kralja Držislava 3, izdaje se dozvola za obavljanje poslova vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1.-4., 7. i 8. Zakona i to:

1. kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun),

2. trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun,

3. poslovi posebne burzovne trgovine,

4. upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenta,

5. investicijsko savjetovanje,

6. poslovi transfernog agenta.

2. Dozvola za obavljanje poslova vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1.-3. i 8. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na određeno vremensko razdoblje, do datuma upisa djelatnosti i temeljnog kapitala Društva u trgovački registar sukladno odredbama članaka 26. i 29. Zakona ili zaključno s 1. siječnja 1999. godine.

3. Dozvola za obavljanje poslova vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 4. i 7. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na određeno vremensko razdoblje, zaključno s danom kojim Komisija otpočne sa izdavanjem dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.

4. Ovo rješenje upisuje se u Registar izdanih dozvola društvima za poslovanje s vrijednosnim papirima, za obavljanje poslova iz članka 26. stavak 1. Zakona, kod Komisije pod rednim brojem 16 (šesnaest), s danom upisa 30. rujna 1997. godine.

5. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/41
Urbroj: 567-01/97-5
Zagreb, 30. rujna 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.