Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 10.10.1997 Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu CAIB d.d., Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Sukladno odredbama članka 12. stavka 1. toč. 2. i toč. 11., članka 27. stavka 1., članka 28. stavka 1. i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("NN" br. 107/95., dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), temeljem zahtjeva trgovačkog društva CAIB d.d. Zagreb, Petrinjska 38 (dalje: Društvo), podnesenog dana 12. rujna 1997. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 5. i 6. Zakona, na sjednici održanoj dana 23. rujna 1997. godine, donijela je slijedeće:

RJEŠENJE

1. Trgovačkom društvu CAIB d.d. Zagreb, Petrinjska 38 izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 5. i 6. Zakona i to:

1. obavljanje poslova agenta izdanja pri izdavanju novih vrijednosnih papira,

2. pokroviteljstvo izdanja.

2. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 5. i 6. Zakona, vrijedi od dana izdavanja, a izdaje se na neodređeno vremensko razdoblje.

3. Ovo rješenje upisuje se u Registar izdanih dozvola društvima za poslovanje s vrijednosnim papirima, za obavljanje poslova iz članka 26. stavak 1. Zakona, kod Komisije pod rednim brojem 15/1-2, s danom upisa 23. rujna 1997. godine.

4. Ovo rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-450-08/97-01/51
Urbroj: 567-01/97-7
Zagreb, 23. rujna 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.