Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 19.09.1997 Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb-Goričan, d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb-Goričan
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 42. i članka 36. stavka 1. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine", broj 100/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. kolovoza 1997. godine, donijela

ODLUKU

o osnivanju dioničkog društva
AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB - GORIČAN, d.d.
i
dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje
autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan

I.

Republika Hrvatska osnovat će dioničko društvo koje će poslovati pod tvrtkom AUTOCESTA RIJEKA - ZAGREB - GORIČAN, društvo za građenje i gospodarenje autocestom, d.d., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu "Društvo").

Gospodarska svrha Društva bit će zatvaranje financijske konstrukcije, građenje, gospodarenje i održavanje autoceste Rijeka - Zagreb - Goričan, te njenih cestovnih i pratećih objekata na cestovnom zemljištu, u sklopu ostvarivanja prava iz koncesije koja se Društvu dodjeljuje na temelju točke II. ove Odluke, te će Društvo biti ovlašteno obavljati sve djelatnosti koje su podobne i korisne za ostvarivanje te svrhe.

Sva prava osnivača i dioničara Društva u ime i za račun Republike Hrvatske ostvarivat će Vlada Republike Hrvatske, a u ime Vlade Republike Hrvatske predsjednik Vlade, ili ministar pomorstva, prometa i veza, u granicama ovlaštenja koja su mu prenesena ovom Odlukom.

Temeljni kapital Društva pri osnivanju iznosit će 3.260,000.000,00 (trimilijardeidvjestošezdesetmilijuna) kuna. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 32.600 (tridesetdvijetisućešesto) dionica, svaka u nominalnom iznosu od 100.000,00 (stotisuća) kuna. Tako izdane dionice redovne su i glase na ime.

Djelujući u ime Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske koju će pritom zastupati ministar pomorstva, prometa i veza (dalje u tekstu: "ministar") mr. Željko Lužavec, unijet će u Društvo pri osnivanju, na ime uplate dionica, pravo gospodarenja svekolikom dosad sagrađenom infrastrukturom na odsječcima autoceste Rijeka - Delnice, Delnice - Kupjak, Karlovac - Zagreb, Ivanja Reka - Popovec - Sv. Helena, te Varaždin - Čakovec - Goričan. Pravo gospodarenja unosi se i vrednuje na rok od 28 (dvadeset osam) godina, s time da neće prestati prije isteka trajanja koncesije kako je ono naznačeno u stavku 4, točke II. ove Odluke. Uz pravo gospodarenja objektima infrastrukture, na Društvo će se prenijeti i pravo korištenja osnovnih sredstava te pripadajućeg inventara za dovršetak gradnje, odnosno za održavanje i naplatu cestarine na spomenutim odsječcima autoceste.

U prvom mandatnom razdoblju, te u prvom sljedećem mandatnom razdoblju koje traje četiri (4) godine, Društvo će imati nadzorni odbor od sedam (7) članova, a činit će ga:

1. mr. Željko Lužavec, ministar pomorstva, prometa i veza

2. dr. Pero Jurković, glavni savjetnik za gospodarstvo Predsjednika Republike Hrvatske

3. Vlado Domes, pomoćnik ministra razvitka i obnove

4. Aleksandar Čaklović, obnašatelj dužnosti ravnatelja Hrvatske uprave za ceste

5. Zdravko Jurčec, pomoćnik ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

6. Ivan Mijatović, načelnik u Ministarstvu financija

7. Ljerka Golubić-Munjaković, načelnica u Ministarstvu pravosuđa.

Vlada Republike Hrvatske predlaže nadzornom odboru da za svog predsjednika izabere mr. Željka Lužavca, ministra pomorstva, prometa i veza.

Društvo će imati upravu od jednog člana (direktora).

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar će u ime i za račun Republike Hrvatske, bez odgode, a najkasnije do 1. listopada 1997. godine, radi provođenja ove Odluke i osnivanja dioničkog društva, provesti sve radnje potrebne za osnivanje Društva, pri čemu su, sukladno odredbi članka 177. Zakona o trgovačkim društvima, posebno ovlašteni usvojiti i potpisati statut Društva te kod javnog bilježnika dati izjavu o osnivanju Društva i preuzimanju svih dionica Društva.

Republika Hrvatska djelovat će u glavnoj skupštini Društva putem Vlade Republike Hrvatske, s time da će se smatrati da Vladu Republike Hrvatske glede ostvarivanja dioničarskih upravljačkih prava Republike Hrvatske predstavlja predsjednik Vlade Republike Hrvatske ili ministar.

Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je u ime Republike Hrvatske kao imatelja dionica i dioničara Društva odlučivati o sklapanju svih pravnih poslova koji su potrebni ili korisni za ostvarivanje svrhe Društva, a napose o sklapanju ugovora o jamstvu, zalogu i sl. te onih kojima se na drugi način u ime i za račun Republike Hrvatske pružaju potrebna osiguranja za ispunjenje obveza Društva odnosno Republike Hrvatske kao dioničara Društva. Odlukom kojom se odobrava sklapanje pojedinog takvog posla odredit će se i osoba koja će pri njegovu sklapanju djelovati u ime Republike Hrvatske.

II.

Ovom Odlukom dodjeljuje se Društvu koncesija za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan, i njenim cestovnim i pratećim objektima na cestovnom zemljištu. Pod autocestom Rijeka - Zagreb - Goričan, za potrebe ove Odluke o koncesiji, podrazumijevaju se sljedeći odsječci autoceste: (1.) Rijeka - Zagreb (od čvorišta Orehovica do čvorišta Lučko) i (2.) Zagreb - Goričan (od čvorišta Ivanja Reka do granice s Republikom Mađarskom). Koncesija se daje u punom opsegu utvrđenom odredbom čl. 35. Zakona o javnim cestama.

Osnivanjem i prijenosom na Društvo prava gospodarenja infrastrukturom u skladu s točkom I. stavkom 5. ove Odluke, kao i ostvarivanjem prava Republike Hrvatske kao dioničara Društva, Vlada Republike Hrvatske stvorit će uvjete za to da Društvo uredno ostvaruje svoja prava i obveze iz dodijeljene koncesije.

Koncesija se dodjeljuje Društvu uz uvjete utvrđene ovom Odlukom. U slučaju da je za zatvaranje financijske konstrukcije potrebno da dionice Društva steknu treće osobe, kao punopravni imatelji ili na fiducijarnoj osnovi, odluku o tome donosi Vlada Republike Hrvatske, koja je pritom ovlaštena odgovarajuće izmijeniti pojedine odredbe ove Odluke. Ministar je dužan u tom pogledu unijeti odgovarajuće odredbe u ugovor o koncesiji.

Koncesija se dodjeljuje na 28 (dvadeset osam) godina, počevši od dana utvrđenog ugovorom o koncesiji.

Visinu cestarine utvrđivat će Društvo na način i po postupku pobliže utvrđenom ugovorom o koncesiji.

Republici Hrvatskoj će na ime naknade za koncesiju pripasti cjelokupna neto dobit Društva, umanjena za iznos koji se odlukom glavne skupštine rasporedi u pričuve Društva. U slučaju iz točke II. stavka 3. ove Odluke, Vlada Republike Hrvatske ovlaštena je izmijeniti visinu naknade za koncesiju.

Koncesija prestaje po općim pravilima o prestanku ugovora kako ona budu razrađena ugovorom o koncesiji, a tako dugo dok je Republika Hrvatska jedini dioničar Društva, koncesija može prestati i na osnovi svakodobne odluke Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju ove Odluke, ministar će sklopiti u ime Republike Hrvatske s Društvom ugovor o koncesiji, u skladu s odredbom članka 39. stavaka 1. i 2. Zakona o javnim cestama, a najkasnije do 31. listopada 1997. godine.

Ugovorom o koncesiji uredit će se i obveza Društva da sporazumno s Hrvatskom upravom za ceste uredi uzajamne obveze glede poslova koji su u tijeku, suradnje na pripremi izgradnje, imovinsko-pravnih odnosa, te pitanja obavljanja računovodstveno-financijskih poslova.

Ministar je ovlašten u ime Republike Hrvatske kao davatelja koncesije sudjelovati u mijenjanju i dopunjavanju ugovora o koncesiji, pod uvjetom da se time ne dira u odredbe odluke o dodjeli koncesije. Ministar je ovlašten u ime davatelja koncesije sklapati sve prateće ugovore i druge pravne poslove, te davati izjave volje, ako je to potrebno ili korisno za ostvarivanje ugovora o koncesiji, pod uvjetom da se time ne dira u odredbe odluke o dodjeli koncesije. Ministar će zatražiti da se i o takvim izmjenama, te dopunama odnosno pravnim poslovima izjasni Vlada Republike Hrvatske.

III.

Ministar i Hrvatska uprava za ceste dužni su bez odgode obaviti sve pripremne radnje potrebne za primopredaju objekata infrastrukture, opreme, strojeva, vozila i drugih osnovnih sredstava i inventara, kao i za preuzimanje zaposlenika koji rade na poslovima održavanja i naplate cestarine na odsječcima autoceste koji su predmet ove Odluke.

IV.

Točke I. i III. ove Odluke stupaju na snagu na dan objave u "Narodnim novinama".

Točka II. ove Odluke stupa na snagu na dan kad predsjednik Vlade Republike Hrvatske ili ministar u ime Republike Hrvatske dade izjavu o osnivanju Društva i izjavu o preuzimanju svih dionica Društva.

Sve troškove potrebne za provedbu ove Odluke predujmit će za račun Društva, Hrvatska uprava za ceste.

V.

Ova Odluka bit će objavljena u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-03/95-01/04
Urbroj: 5030105-97-1
Zagreb, 11. rujna 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.