Zakoni i propisi - Pravni savjeti 97 19.09.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 48. stavka 3. točke 4., članka 49. stavka 1. točaka 1., 2. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 46/97 - pročišćeni tekst), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU RIBOLOVA PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom ("Narodne novine", br. 69/97) u članku 5. stavku 1. iza točke 2. dodaju se dvije nove točke 2a. i 2b. koje glase:

"2a. u Creskom zaljevu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B:

točka A - Rt Pernat na otoku Cres

točka B - Rt Sv. Blaž na otoku Cres:

2b. u Osorskom zaljevu, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, te C i D kao i mostom Cres - Lošinj:

točka A - Rt Tanki na otoku Zeča

točka B - Rt Koludar na otoku Cres

točka C - Rt Debeli na otoku Zeča

točka D - Rt Osor na otoku Lošinj;"

U točki 3. riječi "točka G - Rt Blažina na otoku Rab" zamjenjuju se riječima "točka G - Rt Blažina na otoku Goli".

Iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

"13. u priobalnom pojasu od tri (3) morske milje od obale kopna ili otoka od spojnice između točke A i B do jugoistočne državne granice na moru Republike Hrvatske:

točka A - uvala Bujevac na obali kopna

točka B - točka koja se nalazi na udaljenosti
tri (3) morske milje u kursu 2150 od točke A."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/85
Urbroj: 525-01-97-2
Zagreb, 15. rujna 1997.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.