Zakoni i propisi - Pravni savjeti 82 13.08.1997 Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga NIPU 97 za Godišnji izvještaj industrije (IND-21)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 12. Zakona o državnoj statistici ("Narodne novine" broj 52/94) Državni zavod za statistiku određuje:


NOMENKLATURU INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA - NIPU 97

ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ INDUSTRIJE (IND-21)


I. OPĆI DIO (DEFINICIJE)

1.1 Pojam industrije

Pojam industrija u statistici raznih zemalja nema isto značenje, a najčešće označava; svaki ljudski rad, djelanosti materijalne proizvodnje, sve tečevinske djelatnosti ili tvorničku proizvodnju.

Do 1995. pojam "industrija" u Republici Hrvatskoj i u ovom istraživanju označavao je rudarstvo i tvorničku proizvodnju i proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, a bio je definiran Jedinstvenom klasifikcijom djelatnosti (JKD), područjem 01 - Industrija i rudarstvo. Od 1. siječnja 1995. u Republici Hrvatskoj na snazi je Nacionalna klasifikacija djelatnosti (NKD). Pod pojmom "industrija" u ovom statističkom istraživanju podrazumjevat će se tri područja Nacionalne klasifikacije djelatnosti, i to: C - Rudarstvo i vađenje, D - Prerađivačka industrija i E - Opskrba električnom energijom, plinom i vodom, odnosno djelatnosti od 10. do 41. odjeljka NKD-a.

1.2 Cilj i predmet istraživanja

Godišnjim statističkim izvještajem industrije prikupljaju se temeljni naturalni podaci o industriji Republike Hrvatske koji služe za utvđivanje promjena tijekom vremena kao i predviđanja. Osim navedenog, podaci iz IND-21 služe za izvršenje obveza Državnog zavoda za statistiku prema statističkim službama UN/ECE, EU i drugih udruga.

Predmet su istraživanja svake godine: proizvodnja, interna potrošnja vlastitih proizvoda, realizacija i zalihe proizvoda u naturalnim jedinicama mjere i prema nomenklaturi proizvoda koja je sastavni dio ovog standarda; zaposlenici i sati rada; podaci o smjenama; pogonski strojevi i motori; potrošnja električne energije prema tehnološkoj namjeni; iskorištenost kapaciteta preko proizvoda (ostvarena i moguća proizvodnja); promjene u programu proizvodnje; uvoz i izvoz; inovacijska djelatnost i transfer tehnologije.

Periodično se istražuju: fluktuacija zaposlenika prema stupnju stručnog obrazovanja; obilježja tehnološkog razvoja i druge aktualne informacije.


1.3 Statistička jedinica Godišnjeg izvještaja industrije (IND-21)

Statističke su jedinice trgovačka društva ili obrtnici koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u RPS-u razvrstani u područja djelatnosti: rudarstvo, prerađivačka industrija i opskrba električnom energijom, plinom i vodom. Statističke su jedinice i dijelovi svih pravnih osoba ili obrtnika, kad pravna osoba ili obrtnik nije razvrstan u jedno od navedenih područja, ali ima dijelove koji obavljaju djelatnosti iz tih područja (C, D ili E).

Ukoliko trgovačko društvo ili obrtnik obavlja djelatnost u različitim županijama, takvo trgovačko društvo ili obrtnik obvezatno se dijeli na onoliko statističkih jedinica u koliko županija obavlja industrijsku djelatnost. Statističke jedinice za koje se podnosi godišnji izvještaj industrije, neposredno određuje Državni zavod za statistiku RH pomoću adresara statističkih jedinica za navedeni izvještaj.

1.4 Izvještajne jedinice

Izvještajne su jedinice: trgovačka društva, druge pravne osobe i obrtnici u cijelosti, ako su razvrstani u industrijsku djelatnost, a ako nisu, za svoje dijelove koji se bave industrijskom djelatnosti bez obzira na to jesu li ti dijelovi pravno konstituirani ili nisu.

1.5 Obuhvat

Obuhvat svih trgovačkih društava, drugih pravnih osoba i obrtnika koji se bave industrijskom djelatnošću nije potpun. Godišnjim izvještajem industrije za svaki odjeljak nacionalne klasifikacije djelatnosti (od 10 do 41) treba osigurati dovoljan broj izvještajnih jedinica tako da te jedinice sudjeluju s najmanje 90% u (bruto) društvenom proizvodu tog odjeljka.

1.6 Vrijeme i metoda istraživanja

Godišnji izvještaj industrije izvještajne jedinice dostavljaju nadležnom statističkom tijelu u roku koji im ono odredi, te na temelju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske.

U ovom istraživanju koristi se izvještajna metoda. Izvještajne jedinice daju odgovarajuće podatke na obrascu IND-21 i to na temelju knjigovodstvenih podloga, a samo za dio podataka kao npr. za potrošnju električne energije po tehnološkoj namjeni na temelju stručne procjene.

1.7 Organizacija provedbe statističkog istraživanja

U provođenju istraživanja sudjeluju Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, županijski uredi za statistiku i njihove ispostave.

Državni zavod za statistiku izrađuje metodologiju, obrađuje podatke za Republiku Hrvatsku ukupno i županije i kontinuirano osigurava stručnu pomoć područnoj statistici, sastavlja adresar statističkih jedinica, tiska i distribuira obrasce i druge materijale potrebne za provedbu istraživanja županijskim statističkim uredima. Koncentrira materijal, kontrolira potpunost podataka, unosi podatke na magnetni medij, računski i logički kontrolira podatke, analizira prve podatke i objavljuje podatke.

Državni zavod za statistiku po potrebi održava instruktaže po pojedinim županijskim središtima i zajedno s područnim statističarima naposredno obilazi statističke jedinice, a o značajnijim metodološkim problemima neposredno razgovara sa statističkom jedinicom.

Županijski uredi za statistiku i njihove ispostave distribuiraju materijal statističkim jedinicama prema adresaru, brinu se da u roku dobiju ispunjene izvještaje, kontroliraju potpunost i točnost podataka, kontroliran materijal šalju u Državni zavod za statistiku i tijekom kontrole u Državnom zavodu za statistiku, na njegov zahtjev, provjeravaju iskazane podatke u izvještaju.

1.8 Obrada, analiza i retultati istraživanja

Svi podaci iz Godišnjeg izvještaja obrađuju se do razine odjeljka Nacionalne klasifikacije djelatnosti za Republiku Hrvatsku, a najznačajniji i na razini županije. Državni zavod za statistiku nastojat će izvršiti obradbu svih podataka do razine odjeljka i za županije. Rezultati obrade Godišnjeg izvještaja industrije objavljuju se u Godišnjim izvješćima INDUSTRIJA - Godišnji izvještaj industrije, Ljetopisu i posebnim publikacijama Državnog zavoda za statistiku .

Osim navedenih izdanja Državnog zavoda za statistiku podaci iz ovog istraživanja objavljuju se u Ljetopisu statističkog ureda UN i drugim publikacijama UN, EU, OECD i drugih udruga. Primjenom Nacionalne nomenklature industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97, koja je na devet šifarskih mjesta sukladna europskoj nomenklaturi proizvoda - PRODCOM List 1997., stvoreni su uvjeti za pohranjivanje podataka o proizvodnji u banku podataka Statističkog ureda EU, a time i pristup Republilke Hrvatske u banku podataka.

II. UPUTE ZA ISPUNJAVANJE IZVJEŠTAJA IND-21 I OBRASCI

II.a. PODACI O JEDINICI ZA KOJU SE PODNOSI IZVJEŠTAJ (POSLOVNI SUBJEKT)

U zaglavlju izvještaja IND-21 daju se podaci o jedinici za koju se podnosi izvještaj. Redni broj statisitčke jedinice prepisuje se iz adresara za Godišnji izvještaj industrije

a) NAZIV (tvrtka). Trgovačka društva i obrtnik razvrstani u industrijsku djelatnost upisuju tvrtku u potpunom obliku, onako kako je navedena u sudskom registru. Trgovačka društva, obrtnici ili ostale jedinice razvrstane u neindustrijsku djelatnost upisuju skraćeni naziv tvrtke iz sudskog registra i naziv dijela poslovnog subjekta koji upućuje na industrijsku djelatnost koju taj dio poslovnog subjekta obavlja kao npr. kamenolom, mješaonica stočne hrane, pilana, radionica za popravak lokomotiva i vagona itd.

b) MATIČNI BROJ IZ REGISTRA POSLOVNIH SUBJEKATA. Upisuje se matični broj poslovnih subjekata, a za dijelove poslovnog subjekta i redni broj dijela poslovnog subjekta iz Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku odnosno iz adresara za Godišnji izvještaj industrije.

c) Županija, grad/općina, naselje, ulica i broj, telefon. Upisuju se adresni podaci statističke jedinice.

d) DJELATNOST (podrazred). Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti statističke jedinice prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD-u (Narodne novine br. 3/97), iz Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku odnosno iz adresara za Godišnji izvještaj industrije.

Ostala identifikacijska obilježja ne snimamo izvještajem jer ih preuzimamo iz Registra poslovnih subjekata (RPS), kao npr. vrstu trgovačkog društva, vrstu kapitala, porijeklo kapitala itd. Kao i brojčane oznake za županiju, grad, općinu i naselje. Za ovo istraživanje traži se minimum identifikacijskih podatka da bi se jednoznačno odredila statistička jedinica.

II.b. STALNI DIO IZVJEŠTAJA IND-21

¨ Tabela 1. ZAPOSLENICI I SATI RADA

1. Ukupno zaposlenika - godišnji prosjek. Prosječan broj ukupno zaposlenih obuhvaća zaposlenike zaposlene u svim djelatnostima statističke jedinice za koju se posnosi izvještaj, uključujući i zaposlenike uprave kao i zaposlenike neindustrijskih djelatnosti. Statističke jedinice - dijelovi neindustrijskih poslovnih subjekata upisuju podatke o zaposlenima i sve ostale pokazatelje samo za industrijski pogon odnosno dio poslovnog subjekta koja se bavi industrijskom djelatnosti.

2. i 3. Zaposlenici u industriji i rudarstvu. Prosječan broj zaposlenih u industrijskim djelatnostima i pomoćnim djelatnostima ukoliko su vezane uz industrijsku djelatnost:

2. Zaposlenici u proizvodnji su osobe čije je radno mjesto u osnovnim, pomoćnim i sporednim pogonima i osobe koje rade na utovaru i istovaru gotovih proizvoda i sirovina u unutrašnjem tvorničkom prijevozu, odnosno zaposlenici koji rade na sljedećim radnim mjestima na individualnom ručnom radu, lančano povezanom ručnom radu, strojnom radu i rukovanju prijevoznim strojevima i opremom u tvorničkom krugu.

3. Zaposlenici na rukovodećim, stručnim, općim i srodnim poslovima: menadžeri i drugi rukovoditelji, inženjeri i tehničari, komercijalisti, knjigovođe, evidentičari, administrativno osoblje, skladištari, čuvari i drugi.

4. Zaposlenici u neindustrijskim djelatnostima. Prosječan broj zaposlenih u neindustrijskim djelatnostima obuhvaća zaposlenike u trgovini na malo, zaposlenike izvan tvorničkog prijevoza, eksploatacije šuma, poljoprivrednih ekonomija, zaposlenike zaposlene u tvorničkim restoranima i drugim neindustrijskim djelatnstima. Često pomoćne službe industrijskih poslovnih subjekata ne obavljaju pomoćne poslove samo za industrijske djelatnosti npr. elektronička obrada podataka ili računovodstveni poslovi i sl., već i za neindustrijske djelatnosti ili po ugovoru uz naplatu treće osobe. U navedenim i sličnim slućajevima dio zaposlenika pomoćnih službi treba svrstati u neindustrijske zaposlenike razmjerno obujmu izvršenih poslova.

5. i 6. Sati efektivnog rada zaposlenika u industriji obuhvaćaju samo stvarno izvršene sate zaposlenika:

5. ukupno - efektivni sati rada odnose se na zaposlenike iskazane u retku 2.i 3., odnosno na zaposlenike zaposlene u industrijskim djelatnostima i pomoćnim djelatnostima vezanim za industrijsku djelatnost.

6. u proizvodnji - efektivni sati rada odnose se na zaposlenike iz retka 2., odnosno na zaposlenike koji neposredno sudjeluju u proizvodnji proizvoda¨ Tabela 2. i 3. RAD STATISTIČKE JEDINICE U SMJENAMA

Za ispunjavanje tabela 2. i 3. potrebno je izabrati jedan karakterističan dan u mjesecu najveće proizvodnje u godini za koju se podnosi izvještaj. Izabrani dan treba naznačiti iznad tabela 2. i 3. Podaci iz tih tabela služe za ocjenu korištenja kapaciteta u vrijeme najveće aktivnosti statističke jedinice za koju se podnosi izvještaj. Rad u smjenama iskazuje se u dvije tabele: u tabeli 2. Raspored zaposlenika prema smjenama i tabeli 3. Snaga pogonskih strojeva i motora prema korištenju u smjenama.

ˇ Tabela 2. RASPORED ZAPOSLENIKA PREMA SMJENAMA NA IZABRANI DAN

Iskazuju se samo zaposlenici u proizvodnji (tabela 1. redak 2). Obuhvaćaju se svi zaposlenici prema evidenciji iz područja rada, a broj zaposlenika po smjenama treba iskazati prema radnim mjestima na kojem se radilo u jednoj, dvije i tri smjene. Radno mjesto na kojem se radilo u jednoj smjeni - podrazumijeva se da je samo jedan zaposlenik radio na tom radnom mjestu, i to: u prvoj ili drugoj ili trećoj smjeni odnosno u bilo kojoj ali samo u jednoj od njih. Radno mjesto na kojem se radilo u dvije smjene - podrazumijeva se da je na tom radnom mjestu radio jedan zaposlenik jednu smjenu drugi zaposlenik jednu smjenu,ali ne istu kao prvi, pa su tog dana na jednom dvosmjenskom radnom mjestu radila dva zaposlenika. Na jednom radnom mjestu u tri smjene - rade tri zaposlenika, u svakoj smjeni po jedan, u jednoj smjeni na jednom radnom mjestu može raditi samo jedan zaposlenik, odnosno na jednom radnom mjestu u isto vrijeme ne mogu raditi dva ili više zaposlenika.

Neki poslovni subjekti pod radnim mjestom podrazumijevaju mjesto na kojem skupina zaposlenika za jednim strojem obavlja iste poslove. Takva je definicija za ovo istraživanje i po ovoj metodologiji pogrešna. Navest ćemo primjer koji pokazuje kako se pravilno unose ti podaci u tabeli 2. Ako jedno trgovačko društvo ima 600 zaposlenika koji rade u proizvodnji i sljedeći raspored radnih mjesta: 100 radnih mjesta na kojima se se radilo u jednoj smjeni, 60 radnih mjesta na kojima se radilo u dvije smjene i 111 radnih mjesta na kojima se radilo u tri smjene, a 47 zaposlenika je izabranog dana imalo slobodan dan, tabelu 2. treba ispuniti na sljedeći način:

1. Ukupan broj zaposlenika 600

2. Broj zaposlenika na radnim mjestima na kojima se radilo u jednoj smjeni 100

3. Broj zaposlenika na radnim mjestima na kojima se radilo u dvije smjene 120

4. Broj zaposlenika na radnim mjestima na kojima se radilo u tri smjene 333

5. Broj zaposlenika koji su izabranog dana imali slobodan dan 47

Broj zaposlenika koji su izabranog dana, za koji se podnosi izvještaj, imali slobodan dan prema operativnom planu statističke jedinice za koju se podnosi izvještaj iskazat će se u retku 5. U slučajevima odsutnosti zaposlenika izvan operativnog plana proizvodnje (bolovanje i dr.) njihov će broj biti iskazan na onim radnim mjestima na kojima bi inače radili da su tog dana došli na posao.
¨ Tabela 3. SNAGA POGONSKIH STROJEVA I MOTORA PREMA KORIŠTENJU U

SMJENAMA NA IZABRANI DAN

U ovoj tabeli iskazuje se snaga svakog pogonskog stroja i motora (primarni pokretač koji ne pokreću generatori) i razvrstava se u skupine prema tome je li izabranog dana korištena za rad u jednoj, dvije ili tri smjene (bez bilo kakvog množenja) slično onom kao kod zaposlenika. Kada se toj snazi doda snaga strojeva i motora koji izabranog dana nisu radili, dobiva se podatak o ukupnoj instaliranoj snazi pogonskih strojeva i motora. Razlika u usporedbi s podatkom iz tabele 4. može nastati samo kao posljedica različitog kritičnog trenutka na koji se podatak odnosi. Korištenje snage pogonskih strojeva i motora po smjenama prikazuje se prema stanju onog dana za koji se daje i podatak o rasporedu zaposlenika u tabeli 2. Ako je izvorni podatak o snazi pogonskih strojeva ili motora iskazan u konjskim snagama (KS), treba ga pomnožiti s koeficijentom (k = 0,736) da bi se dobio podatak u kilovatima (kW). Pogonski strojevi i motori u pričuvi nisu predmet ovog istraživanja.

Navest ćemo primjer koji pokazuje kako se pravilno unose ti podaci u tabelu 3: neko trgovačko društvo ima 3 000 kW instalirane snage pogonskih strojeva i motora, od čega se 300 kW snage koristilo samo u jednoj smjeni (npr. u noćnoj smjeni), 1 000 kW snage koristilo se u dvije smjene (npr prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj), a 1 500 kW snage koristilo se za rad u sve tri smjene (pogonski stroj i motor ne moraju raditi neprekidno 24 sata već mogu biti korišteni i 15 sati, ali moraju biti u radu u sve tri smjene određeni broj sati) i 200 kW snage pogonskih strojeva i motora toga dana nije korišteno (kvar ili tog dana nije bilo potrebe za radom tog stroja i sl.). Tabelu 3. treba ispuniti na sljedeći način:

kW

1. Ukupna snaga pogonskih strojeva i motora 3 000

2. Korištena za rad u jednoj smjeni 300

3. Korištena za rad u dvije smjene 1 000

4. Korištena za rad u tri smjene 1 500

5. Nije korištena (izvan upotrebe izabranog dana) 200

¨ Tabela 4. POGONSKI STROJEVI, MOTORI I UREĐAJI

Primarni poketači koji ne pokreću generatore, obuhvaćaju strojeve i motore koji se neposredno koriste za pokretanje strojeva radilica, transmisija i dr. uključivo i motore ugrađene u strojeve koji ne vrše prijevoz: buldožere, bagere, žičare itd.

U ovoj tabeli ne smiju se iskazati primarni pokretači koji pokreću kamione, automobile, brodove odnosno javna prijevozna sredstva.

Elektromotori obuhvaćaju sve samostalne motore i motore ugrađene u strojeve radilice, koji daju mehaničku energiju, a pokreće ih električna energija. Ne obuhvaćaju se rotacijska usmjerivačka postrojenja, sinhroni kompenzatori za popravak faktora snage, motor-generatori i druga postrojenja na električni pogon koja ne daju mehaničku snagu nego samo transformiraju ili namjenski poboljšavaju električnu energiju.

Električne peći i drugi termički aparati uređaji su kojima je osnovna namjena da električnu energiju pretvore u toplinu. U električne peći i termičke aparate svrsatavaju se električne peći, sušare, grijalice, bojleri i drugi aparati za zagrijavanje.

Navedeni se aparati, ukoliko ne služe industrijskoj proizvodnji, ne iskazuju u ovom izvještaju.

Uređaji za elektrolize i galvanizaciju uređaji su za proizvodnju metala elektrolizom i za zaštitu materijala takozvanim galvanizacijskim postupkom. Snaga navedenih uređaja potrošnja je električne energije pod maksimalnim dozvoljenim opterećenjem za jedan sat rada, a uobičajeno je kao i za sve električne uređaje otisnuta na takozvanoj tvorničkoj pločici uređaja.

Rashladni uređaji obuhvaćaju uređaje koji služe industrijskoj djelatnosti statističke jedinice za koju se podnosi izvještaj. Obuhvaćaju se i rashladni koji se nalaze u hladnjačama za zamrzavanje voća, povrća, mesa i sl., a koji su u sastavu statističke jedinice za koju se podnosi izvještaj. Kao priključna se snaga rashladnog uređaja, ako uređaj nema na tvorničkoj pločici upisanu snagu, očitava se s tvorničke pločice elektromotora rashladnog uređaja i upisuje kao snaga trošila. Elektromotori koji su sastavni dio rashladnog uređaja ne upisuju se u redak 2. ove tabele.

Broj strojeva, motora i uređaja kao i njihovu pripadajuću snagu treba iskazati prema u inventarnoj listi (listi osnovnih sredstava), tako da obuhvati sve ispravne i neispravne strojeve, motore i uređaje koji nisu knjigvodstveno otpisani. Ukoliko se koriste neki strojevi, motori i uređaji za industrijsku proizvodnju, a knjigovodstveno su otpisani, treba ih iskazati u ovoj tabeli. U ovoj i u drugim tabelama ne iskazuju se strojevi, motori i uređaji te instalirani strojevi motori i uređaji u pogonu koji nije još pušten u redovitu proizvodnju.

Ukoliko je snaga motora, stroja ili uređaja na takozvanoj tvoričkoj pločici iskazana u konjskim snagama (KS), podatak izražen u KS treba pomnožiti s koeficijentom pretvorbe (k = 0,736) da bi se dobio podatak izražen u kilovatima (kW).

¨ Tabela 5. UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE PO TEHNOLOŠKOJ NAMJENI

Ova tabela usko je povezana s tabelom 4. pa se kombinacijom u obradi podataka iz ovih tabela može izračunati prosječno godišnje korištenje kapaciteta elektromotora, termičkih aparata, uređaja za elektrolizu i galvanizaciju. Ukoliko statističke jedinice ne raspolažu točnim podacima po traženoj podjeli, traženu strukturu trebaju procijeniti stručnjaci u poslovnom subjektu iz ovog područja. U tabeli se u megavatsatima iskazuje samo potrošena radna električna energija, a u retku 6. pod vrijednošću utrošene električne energije sva plaćanja u svezi s potrošnjom električne energije kao npr. troškovi jalove snage električne energije, paušalni izdaci itd. Na temelju navedenog izračunavaju se prosječni troškovi po jednom MWh korisno utrošene električne energije po odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti - NKD-a i za Republiku Hrvatsku ukupno.

¨ Tabela 6. MOGUĆA I OSTVARENA PROIZVODNJA, INTERNA POTROŠNJA VLASTITIH

PROIZVODA, ZALIHE I PRODAJA

Svaki poslovni subjekt koji se bavi industrijskom proizvodnjom i uvršten je kao statistička jedinica u adresar za Godišnji izvještaj industrije, u ovoj tabeli treba iskazati svoju cjelokupnu industrijsku proizvodnju. Pri tom se mora pridržavati Nacionalne nomenklature industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97, koja je sastavni dio ovih metodoloških materijala. Poslovni subjekti koji su dužni ispuniti Godišnji izvještaj industrije, trebaju prije ispunjavanja proučiti cjelokupnu Nomenklaturu industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97 i u njoj pronaći sve svoje proizvode, odnosno navedena je nomenklatura u cjelini obvezatna za sve poslovne subjekte. Poslovni će subjekt po njoj iskazati osnovne industrijske proizvode, proizvode svojih sporednih industrijskih djelatnosti kao i prateće proizvode (nusproizvode) određene Nomenklaturom.

Budući da je Nacionalna nomenklatura proizvoda i usluga - NIPU 97 poput klasifikacije industrijskih proizvoda, predviđamo da vrlo rijetko statistička jedinica neće moći iskazati svu svoju proizvodnju prema traženoj nomenklaturi. Kad sastavljač Godišnjeg izvještaja industrije naiđe na navedeni problem, prije bilo kakvog upisivanja podataka treba potražiti pomoć nadležne statističke službe (statistička služba koja je poslovnom subjektu poslala Godišnji izvještaj industrije IND-21) i tek ako ni od nje ne dobije šifru proizvoda, proizvod ili uslugu može iskazati pod stavkom koja se nalazi pri dnu tabele "vrijednost proizvoda nespomenutih nomenklaturom" ili "vrijednost usluga nespomenutih nomenklaturom".

Za svaki proizvod statistička jedinica treba upisati šifru proizvoda i naziv proizvoda iz Nacionalne nomenklature industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97, šifra se ponavlja onoliko puta koliko ima jedinica mjere u nomenklaturi. Osnovni razlog uvođenja više jedinica mjere obveze su Državnog zavoda za statistiku, prema statističkim uredima EU i UN, a manjim dijelom zbog izračunavanja indeksa fizičkog obujma industrijske proizvodnje i tuzemnih korisnika podataka. Za prvu jedinicu mjere obvezatno je ispuniti sva polja iz tabele do stupca "količine utrošene u daljnjoj proizvodnji". Navedeni stupci i ostali stupci do kraja tabele ispunjavaju se ukoliko je bilo pojave u promatranoj godini. Za ostale jedinice mjere ne ispunjavaju se podaci o maksimalno mogućoj proizvodnji (stupac "e") i prodaji u vrijednosnom izrazu (stupac "j") jer je isti za sve jedinice mjere. Jedinice mjere i šifre upisuju se u stupac "d" za prvu navedenu jedinicu mjere "1", drugu "2", treću "3".

U stupcu "c" za redovnu proizvodnju tj. proizvodnju iz kupljenih ili vlastitih sirovina upisuje se šifra "0", a za uslužnu proizvodnju šifra "1".

U stupcu "f" iskazuje se ostvarena proizvodnja odnosno sve proizvedene količine određenog proizvoda u promatranoj godini bez obzira na to je li proizvod namijenjen prodaji ili daljoj preradi u izvještajnoj jedinici ili kombinirano u propisanim jedinicama mjere. Iskazuju se samo gotovi proizvodi. Gotovom proizvodom smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dostigao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u Nomenklaturi naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranog gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda u koje spadaju čišćenje, pakiranje, ispitivanje kakvoće, klasiranje i sl. količine neispravnih proizvoda ("škart") ne uračunavaju se u gotovu proizvodnju. Podaci o proizvedenim količinama pojedinih proizvoda uzimaju se iz knjiga koje vode skladišta gotove robe i poluproizvoda odnosno knjigovodstva. Izuzetno ako su poluproizvodi s gledišta statističke jedinice, a proizvodi po nomenklaturi i ne "prolaze" ni kroz kakvo skladište, podatke treba uzeti iz evidencija odjela ili pogona koji taj poluproizvod proizvode. Kad poslovni subjekti ne evidentiraju svoju proizvodnju u nekoj propisanoj jedinici mjere, dužne su izvršiti potrebno preračunavanje. Koeficijente za preračunavanje treba utvrditi uz pomoć tehničkih ili tehnoloških stručnjaka u poslovnom subjektu. Te koeficijente treba sačuvati i stalno koristiti prilikom stavljanja statističkih izvještaja. Kad nastupi promjena asortimana artikala unutar proizvoda definiranog Nomenklaturom, treba izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio odnosno vrijedi novi koeficijent.

Ukoliko jedan proizvod iz Nomenklature sadrži više artikala koje proizvodi poslovni subjekt ili ako su velike promjene u količini i asortimanu tih proizvoda ili su im različiti koeficijenti pretvorbe, tada treba odrediti koeficijente pretvorbe za svaki artikl i svaki artikl zasebno preračunati, pa preračunati zbroj upisati pod traženom jedinicom mjere.

U stupcu "g" iskazuju se količine trošene za daljnju industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice. To su proizvodi koji su se dalje prerađivali ili obrađivali i tim postupcima pretvorili u novi proizvod iz Nomenklature i iskazali se još jednom u potpunosti u tom novom proizvodu u izvještajima te izvještajne jedinice.

U stupcu "h" iskazuju se količine zaliha, stanje 31. prosinca izvještajne godine prema izvršenoj inventuri. Ovdje se iskazuju samo zalihe gotovih industrijskih proizvoda definiranih Nomenklaturom. Nedovršena proizvodnja, odnosno proizvodi koji nisu dosegli određeni stupanj prerade ili dorade, definiran Nomenklaturom, ne smiju se iskazati kao ni zalihe proizvoda ili dijela proizvoda namijenjene trošenju za daljnju proizvodnju u izvještajnoj jedinici. Ovdje će se iskazati samo zalihe vlastitih proizvoda izvještajne jedinice nemijenjene tržištu.

Prodaja (realizacija) industrijskih proizvoda i usluga iskazuje se u stupcima "i" i "j". U stupcu "i" treba iskazati količine prodaje u naturalnim jedinicama mjere, i to u svim jedinicama mjere definiranim Nomenklaturom. U stupcu "j" treba iskazati prodaju u vrijednosnom izrazu, i to samo kod prve jedinice mjere u tisućama kuna odnosno kako se traži u izvještaju IND-21. U ovim stupcima iskazat će se sve količine (u stupcu "i") i sve vrijednosti (u stupcu "j") isporučene drugim poslovnim subjektima ili prodane u prodavaonicama vlastite prodaje tj. količine za koje je izdana faktura. U stupac "j" upisuje se vrijednost proizvoda ili usluge na temelju prodajnih cijena iz faktura za iskazane količine u stupcu "i" s tim što te cijene obvezatno moraju sadržavati troškove pakiranja, čak i ako se oni naplaćuju odvojeno. U cijene (vrijednost) proizvoda ne smiju biti uključene sljedeće stavke: naplaćeni porez na promet i potrošnju, troškovi prijevoza osim do prvog željezničkog kolodvora odnosno otpremnog terminala, ako troškovi otpreme nisu odvojeno naplaćeni i popusti potrošačima. Drugim riječima, vrijednost prodanih količina dobiva se na temelju cijena proizvođača - franko utovarna stanica.

Pod prodanim količinama proizvoda treba iskazati i iznajmljene proizvode ili proizvode dane u zakup (npr. računalnu opremu, telefonske instalacije, strojeve za pranje rublja i sl.), proizvedene strojeve, opremu ili hale za vlastite potrebe odnosno proizvode za vlastitu investicijsku izgradnju, davanja zaposlenicima u naturi i proizvode koji služe repropotrošnji u izvještajnoj jedinici, ali ne za industrijsku proizvodnju (npr. stočna hrana, svježi beton koji se troši na gradilištu odnosno izravno se ugrađuje u građevinske objekte i sl.). Vrijednost svih navedenih proizvoda treba odgovarati fer vrijednosti odnosno treba ih obračunati po fer vrijednosti i unijeti u stupac "j". Fer vrijednost je iznos za koji sredstvo (proizvod) može biti zamijenjeno između poznatog voljnog kupca i prodavača u transakciji koja je vjerojatna.

Iz navedenog proizlazi da se u tabeli 6. iskazuju podaci o ostvarenoj proizvodnji, internoj potrošnji, zalihama i prodaji industrijskih proizvoda. Time su obuhvaćeni za konkretni proizvod: proizvodnja kao izvor raspoloživih količina, potrošnja u izvještajnoj jedinici, prodaja i završne zalihe kao otpisana strana bilance raspoloživih količina. Prema tome, zbroj zaliha na početku godine (iz izvještaja IND - 21 za prethodnu godinu) i proizvedenih količina izvještajne godine treba biti jednak zbroju količina utrošenih za daljnju industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice, prodanih (realiziranih) količina i zaliha na kraju izvještajne godine. Nesklad može nastupiti zbog kvara na robi ili naknadno otkrivenim neispravnim proizvodima ("škartu"), ako postoje zalihe proizvoda namijenjene daljnjoj proizvodnji u izvještajnoj jedinici, jer se one ne iskazuju u ovom istraživanju, zatim zbog požara, poplave, krađe, neke druge nesreće ili sličnih razloga zbog kojih se obavlja i knjigovodstveni otpis robe (proizvoda). Za svako značajnije odstupanje treba dati tekstualno objašnjenje u izvještaju ili u zasebnom dopisu koji treba priložiti izvještaju IND-21.

Poslovni subjekti koji grade brodove dužni su ispuniti izvještaj IND-21/35.11. Navedeni izvještaj odnosi se na tabelu 6. ovog istrživanja, a upute su dane na tom izvještaju.

Uslužna proizvodnja

Prilikom ispunjavanja ovog izvještaja treba voditi računa da postoje dvije vrste uslužne proizvodnje. Prva vrsta uslužne proizvodnje je kad poslovni subjekt na temelju ugovora od sirovina kojima je vlasnik naručitelj, izrađuje određeni proizvod definiran Nomenklaturom.Te usluge zvat ćemo uslužna proizvodnja industrijskih proizvoda. Uslužnu proizvodnju industrijskih proizvoda treba iskazati kod proizvođača kao i redovnu samo što u stupac "c" treba upisati šifru "1", a za prodaju u vrijednosnom iznosu u stupcu "j" treba iskazati samo vrijednost učinjene usluge. Naručitelj proizvodnje nije predmet promatranja ovog istraživanja. Bilo u kojem slučaju prerade na temelju ugovora, naručitelj i prerađivač ne mogu pripadati istoj tvrtki. Općim industrijskim uslugama zvat ćemo doradu industrijskih proizvoda (bojenje, finiširanje, tiskanje tekstila, pozlaćivanje, radiranje, lakiranje i sl.), popravke, održavanje i instaliranje strojeva i opreme te montažu građevinskih konstrukcija samo ako ju je i proizvela izvještajna jedinica. Opće industrijske usluge neće se iskazivati ukoliko se radi o dovršavanju vlastitih proizvoda, osim dorade u tekstilnoj industriji (odjeljak 17 NKD-a) koji treba iskazati kao što se iskazuje i vlastita proizvodnja, a doradu na temelju ugovora treba iskazati kao uslužnu proizvodnju industrijskih proizvoda. Ostale dorade na temelju ugovora, popravke, održavanje i montažu treba iskazati prema Nomenklaturi u efektivnim satima (tisućama efektivnih sati), a u vrijednosnom izrazu samo vrijednost izvršene usluge. Ne iskazuju se tekući popravci i održavanje koje poslovni subjekt vrši na svojim strojevima i opremi.

Maksimalno moguća proizvodnja (kapacitet)

U stupcu "e" iskazuju se podaci o maksimalno mogućoj proizvodnji (kapacitetu) poslovnog subjekta tj. maksimalna moguća proizvodnja svakog proizvoda koju je statistička jedinica proizvodila u tijeku promatrane godine. Kapacitet se iskazuje samo za prvu jedinicu mjere. U ovom stupcu ne smiju se iskazati kapaciteti proizvoda ni za prvu jedinicu mjere ukoliko je ona u satima ili tisućama efektivnih sati. Objašnjenje ovog stupca nije dano redoslijedom iz izvještaja jer predstavlja zasebnu cjelinu, a pojam "proizvod" definiran je opisima drugih stupaca.

Maksimalno moguću proizvodnju (kapacitet) nekog proizvoda iz Nomenklature predstavlja maksimalno moguća količina tog proizvoda koju je bilo moguće proizvesti pri punom korištenju instaliranih strojeva i uređaja i punom zaposlenju (pokrivenošću svih radnih mjesta adekvatnim zaposlenicima), s maksimalnim mogućim tehničkim i radnim učincima i normalnim intezitetom rada, i to u okviru mogućeg vremena u tijeku godine definiranoog maksimalnim prinosom poslovnog subjekta, a ne maksimalnim prinosom po jedinici proizvodnje određenog proizvoda.

Moguće vrijeme rada kapaciteta (elemenata proizvodnje) u godini određeno je u okviru mogućeg broja smjena i mogućeg broja dana rada kapaciteta u tijeku promatrane godine. Mogući broj smjena i dana rada kapaciteta određen je projektom za dani kapacitet, a iz projekta treba uzeti te podatke kad se kapacitet koristi tako da ostvari maksimalni prinos kapaciteta. Izuzetno, ukoliko po projektu nije poznat mogući broj smjena i dana rada ili se u duljem razdoblju ostvaruje veći broj smjena (dana) rada, treba uzeti kao mogući broj smjena (dana) rada, broj koji je karakterističan (uobičajen) za rad kapaciteta u duljem razdoblju za taj kapacitet u Republici Hrvatskoj (ako taj podatak poslovni subjekt na dozna preko svog udruženja u Gospodarskoj komori RH, treba se konzultirati s područnom statističkom službom).

U moguće vrijeme rada ne obuhvaća se vrijeme u kojem je kapacitet stajao, u tijeku promatrane godine, zbog državnih blagdana i neradnih dana, remonta strojeva i uređaja, i to samo minimalno potrebno vrijeme za obavljanje remonta. Priznaju se prekidi rada zbog dnevnih stanka za odmor i pripremno i završno radno vrijeme, samo ako je projektom predviđeno. Mogućim vremenom rada kapaciteta ne smatra se ni vrijeme u kojem kapacitet nije radio u godini zbog toga što još nisu bili instalirani strojevi i uređaji ili su bili izbačeni iz dalje upotrebe.

Za kapacitete koji prerađuju sirovine (npr. proizvodnja hrane) ili izrađuju proizvode (npr. proizvodnja hrane ili proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda i sl.) čiji je obujam prerade, odnosno proizvodnje uvjetovan sezonom, mogući fond vremena, a time i moguća proizvodnja ograničeni su trajanjem uobičajene sezone prerade, odnosno proizvodnje.

Da bi se dobio kapacitet nekog proizvoda osim maksimalno mogućeg vremena treba odrediti maksimalno moguće učinke odnosno maksimalnu količinu proizvoda za jedinicu vremena. Smatramo da je za jedinicu vremena najpraktičnije uzeti sat vremena. Kod određivanja maksimalno mogućeg učinka naročito treba paziti na sljedeće: tehničku i ekonomsku zastarjelost strojeva, vrstu i kakvoću materijala od kojeg se izrađuju proizvodi, organizaciju procesa proizvodnje (uzima se pretpostavka dobre organizacije) i specifičnost tehničkog procesa.

Pošto su objašnjeni elementi, dajemo formulu za izračunavanje maksimalno moguće proizvodnje proizvoda (kapaciteta):

maksimalno moguća proizvodnja = maksimalno mogući fond radnog vremena (izražen u satima) x maksimalno mogući učinak u jednom satu

Osim o navedenom treba voditi računa i o sljedećim uvjetima i okolnostima prilikom određivanja kapaciteta za pojedine industrijske proizvode.

Za kapacitete koji mogu proizvoditi više vrsta proizvoda definiranih Nomenklaturom, maksimalnu moguću proizvodnju treba iskazati u količinama koje bi bilo moguće ostvariti kombinacijom proizvoda u promatranoj godini. To znači da se maksimalno moguća proizvodnja takvih kapaciteta ne izražava jednim proizvodom već na temelju više proizvoda tj. svi proizvodi terete maksimalno mogući kapacitet u promatranom razdoblju pa ukupni maksimalno mogući fond radnog vremena treba podijeliti prema strukturi ostvarene proizvodnje na tom kapacitetu odnosno mora se stalno imati u vidu odnos ostvarene i moguće proizvodnje svih proizvoda koji se proizvode s danim kapacitetom da ne bi došlo do dvostrukog ili višestrukog iskazivanja kapaciteta.

Isto tako kapacitet ovisi o kakvoći materijala i vrsti materijala koji se upotrebljava za proizvodnju, npr. vunena ili pamučna pređa ili pređa dobivena od mješavine. Za svaku od navedenih pređa u pravilu će biti različit kapacitet proizvodnje platna iako će se proizvodnja obavljati na istim strojevima. Kapacitet proizvodnje platna može biti različit i kad se koristi samo jedna vrsta pređe npr. samo vunena pređa iste numeracije, ali različite kvalitete. Kapacitet će biti manji za nekvalitetnu pređu (često se prekida) nego za kvalitetnu pređu (radi primjera, koja ne puca). Ovaj problem ne javlja se samo u proizvodnji platna već i u cjelokupnoj industrijskoj proizvodnji.

U pravilu kapacitet nekog proizvoda određuju samo oni elementi koji sudjeluju u procesu njegove proizvodnje, bilo da proces predstavlja linija, bilo pogon bilo tvornica. U poslovnim subjektima koji, prema Nomeklaturi proizvoda, imaju proizvode s različitim stupnjevima obrade (npr. proizvodnja furnira, šperploča i namještaja, zatim celuloze i papira ili proizvodnja čelika i valjanih proizvoda), kapacitet odnosno maksimalno moguća proizvodnja svakog od navedenih proizvoda određuje se na temelju čimbenika koji pripadaju ciklusu proizvodnje samo tog proizvoda. Tako se npr. maksimalno moguća proizvodnja furnira određuje na temelju čimbenika pogona furnira, a maksimalno moguća proizvodnja šperploča određuje na temelju čimbenika u pogonu za proizvodnju šperploča, tj. nezavisno o veličini kapaciteta furnira koji je poluproizvod u poslovnom subjektu i služi za proizvodnju šperploča. I furnir i šperploče posebni su proizvod u propisanoj nomenklaturi, pa se zato za svaki od njih posebno određuje kapacitet.

U slučajevima postojanja uskih grla u nekoj od faza procesa proizvodnje proizvoda maksimalno moguću proizvodnju toga proizvoda treba odrediti na temelju kapaciteta uskog grla samo onda ako su grla dijelovi kapaciteta koji vrše najsloženije funkcije u pogledu veličine operacije i u pogledu teškoće izvršenja i koji po svojoj vrijednosti predstavljaju najvrednije dijelove kapaciteta.

Pričuve kapaciteta (postrojenja, zaposlenici) namijenjene da se u određenom momentu uključe u proces proizvodnje, u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan dio kapaciteta ili kada je projektom predviđena zamjena određenog dijela kapaciteta, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja maksimalno moguće proizvodnje.

Čimbenici kao što su nestašica električne energije, sirovina i reprodukcijskog materijala i sl. ili slaba prodaja proizvoda bilo da djeluju na obujam prozvodnje u dužem ili kraćem razdoblju, ne smatraju se čimbenicima koji određuju kapacitet. To su čimbenici koji utječu na stupanj korištenja kapaciteta, tj. utječu na obujam ostvarene proizvodnje pa time i na njezin odnos prema maksimalno mogućoj proizvodnji (kapacitetu).

Maksimalno moguća proizvodnja u pravilu mora biti veća od ostvarene proizvodnje, jer u slučaju povećanja proizvodnje preko maksimalno moguće ide na štetu poslovnog subjekta. Ako se ipak dogodi navedeni slučaj, treba ga u popratnom dopisu obrazložiti.

¨ Tabela 7. IZVOZ I UVOZ

Tabelu 7. ispunjavaju poslovni subjekti koji su u izvještajnoj godini izvezli svoju industrijsku proizvodnju, uslužnu proizvodnju industrijskih proizvoda i opću industrijsku uslugu ili uvezle repromaterijal za potrebe proizvodnje. Ostale aktivnosti uvoza ili izvoza nisu predmet ovog istreživnja. U pogledu izvoza treba iskazati vrijednost izvezene robe u kunama (redak 1 i 2), preračunatu na temelju tekućega valutnog tečaja, bilo da je izvezena izravno bilo preko vanjskotrgovačkih organizacija. Vrijednosni izraz izvezene robe u kunama predstavlja dio ukupne fakturirane prodaje (tabela 6.) što ga je izvozom ostvarila jedinica za koju se podnosi izvještaj.

U pogledu vrijednosti nabavljenog reprodukcijskog materijala (redak 3 i 4) iskazuje se nabavljeni repromaterijal iz uvoza izravno kupljen u inozemstvu ili nabavljen preko vanjskotrgovačkih organizacija. Do vrijednosti izražene u kunama dolazi se na isti način kao za proizvodnju, a obračunavaju se samo troškovi franko hrvatska granica. Ne obračunavaju se troškovi carine i carinskih pristojbi i drugi troškovi koji se plaćaju u kunama. Uvezenim se repromaterijalom smatra materijal do prve faze obrade. Trupci egzota sigurno su uvijek uvezeni, ali ako neki poslovni subjekt iz Hrvatske ispili trupce, a drugi poslovni subjekt kupi tu građu za proizvodnju namještaja, nećemo je smatrati uvezenom. Ako poslovni subjekt nabavlja i dio građe koja je ispiljena u inozemstvu, smatrat će se uvezenom pa čak i ako je to piljenje izvršio pogon spomenutog poslovnog subjekta u inozemstvu.

U retku 5. iskazuju se ukupni troškovi nabave reprodukcijskih materijala tj. na troškove iz stupca 3. treba dodati još troškove carine i carinske pristojbe kao i troškove dopreme repromaterijala u skladište statističke jedinice i druge slične troškove (franko skladište statističke jedinice).

¨ Tabela 8. PROMJENE U PROGRAMU PROIZVODNJE

Pod brojem proizvoda koji će se navoditi kao odgovor kod pitanja promjene u programu proizvodnje podrazumijeva se potanja lista artikala po kojoj statisitčka jedinica za koju se podnosi izvještaj vodi evidenciju u svojoj skladišnoj ili komercijalnoj službi. To znači da se u ovoj tabeli proizvod ne definira nacionalnom nomenklaturom industrijskih proizvoda i usluga, pa se broj proizvoda ne smije uzeti iz tabele 6. ovog izvještaja.

Pod novim proizvodima podrazumijevaju se proizvodi koji se, u usporedbi s prijašnjom proizvodnjom glede statističke jedinice za koju se podnosi izvještaj, nisu proizvodili. Novim proizvodima smatrat će se i proizvodi koji se, u usporedbi s prijašnjom proizvodnjom srodnih proizvoda, odlikuju izradom od drugih reprodukcijskih materijala, izradom na tehnološki nov način ili se odlikuju značajnim novim svojstvima proizvoda. U nove proizvode ne spadaju: novi modeli (tipovi, oblici, fazone), nove dimenzije (veličine, brojevi, numeracije, gramature, mase, formati, snaga itd.), nova kakvoća (klase, gradacije), novo pakiranje (po veličini, formatu i vrsti ambalaže), a ni proizvodi izrađeni po narudžbi (prema nacrtu, skici ili popisu). Smatrat će se da je proizvod uveden u proizvodnju ako je počela redovita proizvodnja za koju je osigurana tehnička dokumentacija, osposobljen kadar i nabavljena potrebna oprema.

Novi proizvodi glede statističke jedinice za koju se podnosi izvještaj jesu proizvodi koji neki poslovni subjekt već proizvodi u Republici Hrvatskoj, ali se u statističkoj jedinici za koju se podnosi izvještaj prvi put proizvodi.

Ako statistička jedinica za koju se podnosi izvještaj proizvodi proizvod koji se ne proizvodi u Republici Hrvatskoj, taj proizvod treba upisati u redak novi proizvod glede Republike Hrvatske. Redak "ukupno" dobiva se zbrajanjem redaka "novi proizvod glede statističke jedinice" i "novi proizvod glede Republike Hrvatske".

¨ Tabela 9. KOOPERACIJA

Podatke o kooperaciji, bilo da je riječ o isporuci bilo o primanju proizvoda, trebaju prikazati samo poslovni subjketi koji imaju sklopljene ugovore o kooperaciji kojima reguliraju odnose suradnje sa svojim partnerima u zemlji i inozemstvu.

¨ Tabela 10. INOVACIJSKA DJELATNOST I TRANSFER TEHNOLOGIJE

Izumom se smatra novo rješenje definiranog tehničkog problema, koje je rezultat stvaralačkog rada, koje je industrijski i tehnički izvodljivo i koje se može koristiti u industrijskoj proizvodnji ili drugoj profitabilnoj ili neprofitabilnoj djelatnosti.

Tehničkim unapređenjem smatra se svaka racionalizacija rada koja nastaje primjenom poznatih tehničkih sredstava i tehnoloških postupaka u svim fazama radnog procesa, kojom se postiže: povećanje dohotka poslovnog subjekta, povećanje proizvodnosti rada, uštede energije, bolje iskorištavanje strojeva ili instalacija, poboljšanje tehničke kontrole proizvoda, poboljšanje zaštite na radu i unapređenje zaštite čovjekovog okoliša.

Korisni prijedlozi jesu svi prijedlozi koji predstavljaju racionalnije rješenje ili obavljanje bilo koje funkcije u trgovačkom društvu ili drugom poslovnom subjektu i koji se, u smislu propisa, ne smatraju izumom ili tehničkim unapređenjem. U korisne prijedloge, među ostalim, spadaju i prijedlozi za poboljšanje organizacije poslovanja, internog prometa i sl. U praksi organiziranog inventivnog rada obično se obuhvaćaju prijedlozi koji su u svezi s tehnološkin procesima i proizvodnjom. Prema tome, treba obuhvatiti sve one prijedloge što ih trgovačko društvo ili drugi poslovni subjekti u svojim internim spisima navode kao korisne prijedloge.

Modelom se štiti novi vanjski oblik određenog industrijskog proizvoda odnosno njegovog dijela.

Uzorkom se štiti nova slika ili crtež koji se može prenijeti na određeni industrijski proizvod odnosno njegov dio.

Žigom se štiti robni ili uslužni znak koji je u gospodarskom prometu namijenjen za razlikovanje robe odnosno usluge iste ili slične vrste.

Pod pojmom know-how smatra se znanje i iskustvo kao skup suvremenih tahničkih i tehnoloških znanja, iskustava i vještina, uključujući i ona koja se odnose na specifikaciju sirovina, standarde proizvodnje i obrade, procesnu tehniku i tajne vlastitih postupaka, kontrolu kakvoće i druge podatke koji se mogu primijeniti u industrijskoj ili drugoj proizvodnji. Znanje i iskustvo sadrže obavijest i upute koje se odnose na programiranje, proizvodnju, uporabu i održavanje proizvoda, a mogu sadržavati i metodologiju ispitivanja tržišta.

Licencom se smatra ustupanje, u cijelosti ili djelomično, pravo iskorištavanja izuma, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Ugovor o licenciji pravovaljan je samo ako je sastavljen u pismenom obliku.

Ovo je područje, što se tiče financijske problematike, obrađeno u Međunarodnim računovodstvenim standardima MRS 9, (Narodne novine, 36/93)

¨ Tabela 11. FLUKTUACIJA ZAPOSLENIKA PREMA STUPNJU STRUČNOG OBRAZOVANJA

Pod stručnim obrazovanjem - formalno-pravnom kvalifikacijom podrazumijeva se stručno obrazovanje stečeno:

a) završavanjem odgovarajuće škole

b) završavanjem škole ili tečaja kojima je rješenjem o rangu škole, tečajeva i ispita utvrđen njihov rang

c) priznavanjem stupnja stručnog obrazovanja priučenog (polukvalificiranog) zaposlenika nakon provjere njegove stručnosti u poslovnom subjektu

d) polaganjem stručnog ispita za stjecanje obrazovanja kvalificiranog ili visokokvalificiranog zaposlenika

e) polaganjem posebnog ispita za priznavanje stručne spreme prema propisima o javnim zaposlenicima

f) priznavanjem stručne spreme (zvanja) javnim zaposlenicima prema propisima o javnim zaposlenicima.

Visoko stručno obrazovanje ima osoba koja je zavšila drugi stupanj fakulteta ili njemu ravne škole odnosno školu ili tečaj kojima je riješenjem o rangu škole, tečajeva i ispita utvrđen rang fakulteta. Visoko sručno obrazovanje ima i osoba koja je položila poseban ispit za priznavanje visoke stručne spreme za javne zaposlenike ili kojoj je, prema propisima o javnim zaposlenicima, priznata visoka sprema.

Više stručno obrazovanje ima osoba koja je zavšila prvi stupanj fakulteta ili višu ili njoj ravnu školu te sve ostale uvjete navedene u uvodu i kod visokog stručnog obrazovanja.

Srednje stručno obrazovanje ima osoba koja je završila stručnu školu, gimnaziju ili njoj ravnu školu i ima sve ostale uvjeta navedene u uvodu odnosno pod visokom stručnom spremom.

Niže stručno obrazovanje ima osoba koja je zavšila najmanje osmogodišnju školu ili njoj ravnu školu ili nepotpunu stručnu školu za opće obrazovanje ili koja je završilla školu ili tečaj kojima je riješenjem o rangu škola i tečajeva utvrđen rang osmogodišnje škole ili nepotpune srednje škole. Niže stručno obrazovanje ima i osoba koja prema propisima o javnim zaposlenicima ima priznatu nižu stručnu spremu.

Visokokvalificirani stupanj stručnog obrazovanja ima osoba koja je zavšila školu za visokokvalificiranog zaposlenika ili njoj ravnu školu odnosno koja je položila ispit za stjecanje stupnja stručnog obrazovanja visokokvalificiranog zaposlenika.

Kvalificirani stupanj stručnog obrazovanja ima osoba koja je zavšila školu za kvalificiranog zaposlenika odnosno osoba koja je položila ispit za stjecanje stupnja stručnog obrazovanja kvalificiranog zaposlenika.

Polukvalificirani (priučeni) stupanj stručnog obrazovanja ima osoba kojoj je u trgovačkom društvu odnosno poslovnom subjektu priznat supanj stručnog obrazovanja polukvalificiranog (priučenog) zaposlenika.

Nekvalificirani zaposlenik jest osoba koja nije stekla niti jedan stupanj stručnog obrazovanja, na jedan od navedenih načina.

Za svaku navedenu skupinu stupnja stručnog obrazovanja zaposlenika iskazuje se brojčano stanje 31. prosinca prethodne godine, broj onih koji su došli u tijeku godine, broj onih koji su otišli u tijeku godine i stanje 31. prosinca izvještajne godine. Između tih podataka postoji računska usklađenost:

stanje 31. prosinca prethodne godine + došli u tijeku godine -

- otišli u tijeku godine = stanje 31. prosinca izvještajne godine

Ta se bilanca može narušiti jedino u slučaju kad neki zaposlenik stekne višu kvalifikaciju u tijeku izvještajne godine. Takve slučajeve treba pojasniti (naznačiti) napomenom ispod tabele ili na drugom dijelu izvještaja gdje ima dovoljno prostora da se naznači postojanje nesklada. U broj zaposlenih 31. prosinca prethodne godine, treba uključiti zaposlenike koji su otišli iz statističke jedinice 1. siječnja izvještajne godine, zatim te zaposlenike treba iskazati kao zaposlenike koji su otišli tijekom godine.

III.c. UPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA IND-21/35.11

Svi poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost brodogradnje (u NKD-u podrazredi: 35.11.1 i 35.11.2), ispunjavaju obrazac IND-21 prema uputama za Godišnji izvještaj industrije IND-21 i upisuju u obrazac IND-21 još i podatke o ostvarenoj mogućoj proizvodnji u uvjetno - naturalnom izrazu iz pomoćnog obrasca IND-21/35.11.

Naime u obrascu IND-21 prikazuju se podaci u naturalnom izrazu o završenim objektima brodogradnje u 1996., bez obzira na to je li njihova izrada započela u tijeku 1996. ili u nekoj ranijoj godini. Međutim, za obračune stupnja korištenja kapaciteta na temelju ostvarene i moguće prozvodnje potrebno je da se rapolaže podacima o rezultatima i mogućnostima proizvodnje samo u tijeku 1996. godine. U tu svrhu sastavljen je ovaj pomoćni obrazac (kao i za ostvarenu proizvodnju Mjesečnog izvještaja industrije IND-1), u kojem treba prikazati samo onaj obujam ostavarene i moguće proizvodnje koji je rezultat (mogućnost) postojećih čimbenika proizvodnje (zaposlenika i strojeva) tijekom 1996.

Podatke o ostvarenoj i mogućoj proizvodnji brodogradnje, koja se u obrascu IND-21 prikazuje u naturalnom izrazu, treba u pomoćnom obrascu prikazati prema Nacionalnoj nomenklaturi proizvoda i usluga - NIPU 97, po kojoj se daju i podaci u tabeli 6. temeljnog obrasca IND-21.

Ostvarena proizvodnja preračunava se na uvjetno-naturalno mjerilo prema postupku danom u objašnjenju za ispunjavanje podataka Mjesečnog izvještaja industrije IND-1/35.11 (Narodne novine broj 18/97, str. 910). Maksimalno moguća proizvodnja (kapacitet) utvrđuje se prema uputama danima za temeljni obrazac IND-21.

S obzirom na to da se za obračun korištenja kapaciteta koriste samo podaci o ostvarenoj i mogućoj proizvodnji u uvjetno-naturalnom izrazu koji su dobiveni na osnovi obrasca, nije ni potrebno da se u temeljnom obrascu IND-21 za gotovu proizvodnju u naturalnom izrazu daje podatak o mogućoj proizvodnji.

C    Rudarstvo i vađenje       
CA   Vađenje energetskih sirovina      
10   Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta       
10.1  Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena     
10.10  Vađenje i briketiranje kamenoga ugljena     
10.10.1 Kameni ugljen      
10.10.11    Kameni ugljen, neaglomerirani      
10.10.11.3000  Antracit    t    1010113000
10.10.11.5000  Bitumenozni kameni ugljen (za koksiranje)    t    1010115000
10.10.11.6000  Ostali kameni ugljen  t    1010116000
10.10.11.7000  Prašina od kamenoga ugljena   t    1010117000
10.10.12    Briketi i slična kruta goriva od kamenoga ugljena        
10.10.12.0000  Briketi i slična kruta goriva od kamenoga ugljena    t    1010120000
10.2  Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena     
10.20  Vađenje i briketiranje lignita i mrkoga ugljena     
10.20.1 Lignit i mrki ugljen      
10.20.10    Lignit i mrki ugljen      
10.20.10.3300  Mrki ugljen   t    1020103300
10.20.10.3500  Prašina od mrkoga ugljena    t    1020103500
10.20.10.5300  Briketi od mrkoga ugljena    t    1020105300
10.20.10.5500  Granulat od mrkoga ugljena   t    1020105500
10.20.10.7300  Lignit t    1020107300
10.20.10.7500  Prašina od lignita   t    1020107500
10.20.10.9300  Briketi od lignita   t    1020109300
10.20.10.9500  Granulat od lignita   t    1020109500
10.3  Vađenje i briketiranje treseta     
10.30  Vađenje i briketiranje treseta     
10.30.1 Treset     
10.30.10    Treset     
10.30.10.3000  Treset t    1030103000
10.30.10.5000  Briketi od treseta   t    1030105000
11   Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja      
11.1  Vađenje sirove nafte i zemnoga plina      
11.10  Vađenje sirove nafte i zemnoga plina      
11.10.1 Sirova nafta i ulja dobivena iz bituminoznih minerala      
11.10.10    Sirova nafta i ulja dobivena iz bituminoznih minerala      
11.10.10.1100  Sirova nafta  t    1110101100
11.10.10.1300  Ulja iz bituminoznih minerala  t    1110101300
11.10.10.3000  Kondenzat zemnoga plina     t    1110103000
11.10.2 Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju     
11.10.20    Prirodni plin, ukapljeni i u plinovitom stanju     
11.10.20.3100  Metan (iz degazolinaže) tis.m3 1110203100
11.10.20.3200  Etan  t    1110203200
11.10.20.3300  Propan-butan  t    1110203300
11.10.20.3400  Propan t    1110203400
11.10.20.3500  Butan  t    1110203500
11.10.20.3600  Primarni benzin C5+ (gazolin)  t    1110203600
11.10.20.5100  Zemni plin iz naftnih ležišta  tis.m3 1110205100
11.10.20.5200  Prirodni plin iz plinskih ležišta    tis.m3 1110205200
11.10.3 Ukapljivanje i uplinjavanje prirodnoga plina za potrebe transporta       
11.10.30    Ukapljivanje i uplinjavanje prirodnoga plina za potrebe transporta       
11.10.30.0000  Ukapljivanje i uplinjavanje prirodnoga plina za potrebe transporta   t    1110300000
11.10.4 Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak      
11.10.40    Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak      
11.10.40.3000  Bitumenski ili uljni škriljevac i bituminozni pijesak  t    1110403000
11.2  Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja     
11.20  Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem nafte i plina, osim istraživanja     
11.20.1 Usluge u vezi s dobivanjem nafte i plina (osim istraživanja)      
11.20.11    Usluge bušenja u vezi s dobivanjem nafte i plina        
11.20.11.0000  Usluge bušenja u vezi s dobivanjem nafte i plina (osiim istraživanja)  tis.ef.sati   1120110000
11.20.12    Montaža i demontaža postrojenja za bušenje, usluge popravaka i održavanja, te ostale usluge u vezi s dobivanjem sirove nafte i plina      
11.20.12.0000  Montaža i demontaža postrojenja za bušenje, usluge popravaka i održavanja, te ostale usluge u vezi s dobivanjem nafte i plina  tis.ef.sati   1120120000
12   Vađenje uranovih i torijevih ruda        
12.0  Vađenje uranovih i torijevih ruda        
12.00  Vađenje uranovih i torijevih ruda        
12.00.1 Uranove i torijeve rude     
12.00.10    Uranove i torijeve rude     
12.00.10.0000  Uranove i torijeve rude t    
CB   Vađenje ruda i kamena, osim energetskih sirovina        
13   Vađenje metalnih ruda      
13.1  Vađenje željeznih ruda     
13.10  Vađenje željeznih ruda     
13.10.1 Željezne rude      
13.10.10    Željezne rude      
13.10.10.3000  Željezne rude i koncentrati (osim prženoga pirita), neaglomerirani   t    
13.2  Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda      
13.20  Vađenje ruda obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda      
13.20.1 Rude i koncentrati obojenih metala, osim uranovih i torijevih ruda i koncentrata        
13.20.11    Rude i koncentrati bakra        
13.20.11.0000  Rude i koncentrati bakra    t    
13.20.12    Rude i koncentrati nikla        
13.20.12.0000  Rude i koncentrati nikla    t    
13.20.13    Rude i koncentrati aluminija      
13.20.13.0009  Rude i koncentrati aluminija  t    
13.20.13.0001  Rude aluminija t    1320130001
13.20.13.0002  Koncentrati aluminija      
13.20.13.0003  Količina Al2O3 u aluminijskoj rudi   t    1320130002
13.20.14    Rude i koncentrati plemenitih metala      
13.20.14.0000  Rude i koncentrati plemenitih metala  t    1320140000
13.20.15    Rude i koncentrati olova, cinka i kositra        
13.20.15.3000  Rude i koncentrati kositra   t    1320153000
13.20.15.5000  Rude i koncentrati olova    t    
13.20.15.7000  Rude i koncentrati cinka    t    
13.20.16    Rude i koncentrati ostalih obojenih metala       
13.20.16.3000  Rude tungstena i koncentrati  t    
13.20.16.5000  Rude mangana i koncentrati   t    
13.20.16.9000  Rude i koncentrati ostalih obojenih metala   t    
14   Vađenje ostalih ruda i kamena      
14.1  Vađenje kamena     
14.11  Vađenje kamena za gradnju        
14.11.1 Arhitektonsko-građevni kamen      
 14.11.11    Mramor i ostali vapnenački arhitektonsko-građevni kamen     
14.11.11.3300  Mramor i travertin, sirovi ili grubo klesani  t    1411113300
14.11.11.3500  Mramor i travertin, samo lomljeni u ploče, debljine do uklj. 25 cm   m2; t  1411113500
14.11.11.3700  Mramor i travertin, lomljeni u blokove, debljine iznad 25 cm  t    1411113700
14.11.11.5090  Kamen od karbonatnih stijena (vapnenac), i alabaster (gips) za gradnju t    
14.11.11.5350  Kamen od karbonatnih stijena (vapnenac) i alabaster (gips) za gradnju, sirovi ili samo grubo otučeni  t    1411115350
14.11.11.5550  Kamen od karbonatnih stijena (vapnenac), za gradnju ili rezanje i alabaster (gips), samo lomljeni u ploče, debljine do uklj. 25 cm   m2; t  1411115550
14.11.11.5750  Kamen od karbonatnih stijena (vapnenac), za gradnju ili rezanje i alabaster (gips), lomljeni u blokove, debljine iznad 25 cm  t    1411115750
14.11.12    Granit, pješčenjak i ostali arhitektonsko-građevni kamen        
14.11.12.3300  Granit, sirov ili samo grubo otučen   t    1411123300
14.11.12.3500  Granit, samo lomljen u ploče, debljine do uklj. 25 cm  m2; t  1411123500
14.11.12.3700  Granit, lomljen u blokove, debljine iznad 25 cm t    1411123700
14.11.12.5300  Pješčenjak, sirov ili samo grubo otučen t    1411125300
14.11.12.5500  Pješčenjak, samo lomljen u ploče, debljine do uklj. 25 cm    m2; t  1411125500
14.11.12.5700  Pješčenjak, lomljen u blokove, debljine iznad 25 cm   t    1411125700
14.11.12.9000  Ostali građevni kamen, u blokovima ili pločama (uklj. slobodno kamenje) t    1411129000
14.12  Vađenje vapnenca, gipsa (sadre) i krede     
14.12.1 Vapnenac i gips     
14.12.10    Vapnenac i gips     
14.12.10.3000  Sirovi gips, anhidrid  t    1412103000
14.12.10.5090  Vapnenjak    t    
14.12.10.5350  Vapnenjak, drobljeni  t    1412105350
14.12.10.5550  Vapnenjak, brašno    t    1412105550
14.12.2 Kreda i dolomit     
14.12.20    Kreda i dolomit     
14.12.20.1009  Kreda  t    
14.12.20.1001  Kreda sirova  t    1412201001
14.12.20.1002  Kreda mljevena t    1412201002
14.12.20.3090  Dolomit, nekalcinirani (osim drobljenog dolomitnog agregata)  t    
14.12.20.3350  Dolomit, sirov, nekalciniran  t    1412203350
14.12.20.3550  Dolomit, lomljen za industrijsku preradbu, nekalciniran t    1412203550
14.12.20.3750  Dolomitno brašno, nekalcinirano t    1412203750
14.12.20.5090  Dolomit, kalciniran ili sinteriziran  t    
14.12.20.5350  Dolomit, kalciniran   t    1412205350
14.12.20.5550  Dolomit, sinteriziran  t    1412205550
14.12.20.7000  Dolomit, aglomeriran (uključujući terdolomit)  t    1412207000
14.13  Vađenje škriljevaca       
14.13.1 Škriljevac       
14.13.10    Škriljevac       
14.13.10.0000  Škriljevac, sirovi, grubo otesan ili samo lomljen u blokove ili ploče  t    1413100000
14.2  Vađenje šljunka, pijeska i gline        
14.21  Vađenje šljunka i pijeska        
14.21.1 Šljunak i pijesak        
14.21.11    Prirodni pijesak        
14.21.11.5000  Pijesak (silikatni i kremeni pijesak) za industrijske svrhe   t    1421115000
14.21.11.9000  Pijesak građevinarski (osim pijeska koji sadrži kovine) t    1421119000
14.21.12    Kameni granulat, odlomci i prah; obluci, šljunak, lomljenac i drobljenac        
14.21.12.1090  Šljunak, obluci, kamena sitnež i bjeluci (flint)    t    
14.21.12.1350  Šljunak t    1421121350
14.21.12.1550  Obluci, kamena sitnež i bjeluci (flint) t    1421121550
14.21.12.3090  Kamen lomljen ili drobljen koji se koristi kao agregat za beton, za nasipanje cesta i za dr. uporabu u građevinarstvu  t    
14.21.12.3350  Dolomit, lomljen ili drobljen koji se koristi kao agregat za beton, za nasipanje cesta i za dr. uporabu u građevinarstvu    t    1421123350
14.21.12.3950  Ostali kamen, lomljen ili drobljen koji se koristi kao agregat za beton, za nasipanje cesta i za dr. uporabu u građevinarstvu  t    1421123950
14.21.12.5090  Mramorni granulat, odlomci i prah    t    
14.21.12.5350  Mramorni granulat i odlomci   t    1421125350
14.21.12.5550  Mramorni prah  t    1421125550
14.21.12.9090  Kameni granulat, odlomci i prah, osim mramornog t    
14.21.12.9350  Kameni granulat i odlomci, osim mramornog    t    1421129350
14.21.12.9550  Kameni prah, osim mramornog   t    1421129550
14.21.13    Makadam; bituminozni makadam      
14.21.13.3009  Makadam od troske, šljake i sl. industrijskih otpadaka za uporabu u građevinarstvu   t    
14.21.13.3001  Tucanik za uporabu u građevinarstvu   t    1421133001
14.21.13.3002  Ostali makadam od troske, šljake i sl. industrijskih otpadaka za uporabu u građevinarstvu    t    1421133002
14.21.13.5000  Bituminozni makadam (termakadam)    t    1421135000
14.22  Vađenje gline i kaolina     
14.22.1 Glina i kaolin     
14.22.11    Kaolin i ostale kaolinske gline     
14.22.11.4000  Kaolin t    1422114000
14.22.11.6000  Kaolinska glina (plastična i kuglična glina)  t    1422116000
14.22.12    Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinas zemlje       
14.22.12.1000  Bentonit (natrijski i kalcijski smektit), atalpugit i sepiolit (zemlje za obezbojavanje i zemlje za kiparstvo) t    1422121000
14.22.12.3090  Vatrostalna glina    t    
14.22.12.3350  Vatrostalna glina, sirova    t    1422123350
14.22.12.3550  Vatrostalna glina, kalcinirana (paljena)    t    1422123550
14.22.12.5000  Obične gline za uporabu u građevinarstvu (uklj. za cigle, crijepove, cijevi, cement, osim ekspandiranih glina) t    1422125000
14.22.12.7000  Andaluzit, cijanit, silimanit i mulit  t    1422127000
14.22.12.9000  Šamotne i dinas zemlje t    1422129000
14.3  Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva     
14.30  Vađenje minerala za kemijsku proizvodnju i prirodnih mineralnih gnojiva     
14.30.1 Mineralne sirovine za kemijsku industriju i prirodna mineralna gnojiva     
14.30.11    Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati; karnalit, silvit, ostale sirove prirodne kalijeve soli     
14.30.11.3000  Prirodni kalcijevi i aluminij - kalcijevi fosfati i fosfatna kreda   t    1430113000
14.30.11.5000  Karnalit, silvinit i ostale sirove prirodne kalijeve soli    t; K2O 1430115000
14.30.12    Neprženi pirit i markazit; sirovi ili nerafinirani sumpor        
14.30.12.3000  Neprženi pirit t    1430123000
14.30.12.5000  Sirovi ili nerafinirani sumpor (uklj. obnovljeni sumpor)    t    1430125000
14.30.13    Ostali minerali za kemijsku industriju     
14.30.13.1300  Prirodni barijev sulfat (barit) t    1430131300
14.30.13.1500  Prirodni barijev karbonat (viterit)   t    1430131500
14.30.13.3000  Prirodni kriolit i kiolit    t    1430133000
14.30.13.5500  Prirodni natrijev borat i koncentrati  t    1430135500
14.30.13.5900  Prirodni borati (osim natrijevoga) i koncentrati; prirodna borna kiselina    t    1430135900
14.30.13.7300  Fluorspat, koji sadrži do uklj. 97 % kalcijevoga fluorida    t    1430137300
14.30.13.7500  Fluorspat, koji sadrži više od 97 % kalcijevoga fluorida    t    1430137500
14.30.13.8300  Kieserit, epsomit (prirodni magnezijevi sulfati)    t    1430138300
14.30.13.8700  Tinjčevi oksidi željeza t    1430138700
14.30.13.9009  Ostali minerali za kemijsku proizvodnju, d.n. ) t    
14.30.13.9001  Vulkanski tufovi    t    1430139001
14.30.13.9002  Laporac t    1430139002
14.30.13.9003  Bijeli boksit  t    1430139003
14.30.13.9004  Ostale mljevene rude nemetala  t    1430139004
14.30.13.9005  Ostale rude nemetala, osim mljevenih  t    1430139005
14.30.13.9006  Ostali nemetalni minerali, ostalo    t    1430139006
14.4  Proizvodnja soli        
14.40  Proizvodnja soli        
14.40.1 Sol i čisti natrijev klorid       
14.40.10    Sol i čisti natrijev klorid       
14.40.10.0090  Sol (natrijev klorid), kamena sol, morska sol, sol iz otopine, itd.   t    
14.40.10.0159  Kamena sol suho vađena t    
14.40.10.0151  Kamena sol za ljudsku prehranu t    1440100151
14.40.10.0152  Kamena sol za stočnu hranu   t    1440100152
14.40.10.0153  Kamena sol, ostala   t    1440100153
14.40.10.0359  Morska sol (iz solarne evaporacije)   t    
14.40.10.0351  Morska sol za ljudsku prehranu t    1440100351
14.40.10.0352  Morska sol za stočnu hranu   t    1440100352
14.40.10.0353  Morska sol, ostala   t    1440100353
14.40.10.0550  Isparena sol, čisti natrijev klorid (mokro vađena)   t    1440100550
14.40.10.0750  Sol u otopini (mokro vađena)  t    1440100750
14.40.10.0950  Ostala sol   t    1440100950
14.5  Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.      
14.50  Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.      
14.50.1 Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene     
14.50.10    Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene     
14.50.10.0000  Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene t    1450100000
14.50.2 Dragulji i poludragulji; plavućac; korund; prirodni abrazivi; ostali minerali, d.n.       
14.50.21    Dragulji i poludragulji (osim industrijskih dijamanata), neobrađeni, jednostavno piljeni ili grubo oblikovani      
14.50.21.5000  Dragulji i poludragulji (osim industrijskih dijamanata), neobrađeni, jednostavno piljeni ili grubo oblikovani  karat  1450215000
14.50.21.9000  Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađeno karat  1450219000
14.50.22    Industrijski dijamanti; plavućac; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi      
14.50.22.5000  Plavućac; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi  kg   1450225000
14.50.22.7000  Industrijski dijamanti, neobrađeni, jednostavno piljeni, cijepani, grubo brušeni    kg; karat    1450227000
14.50.23    Ostali minerali, d.n.      
14.50.23.1300  Grafit, prirodni    t    1450231300
14.50.23.1509  Kremen i kvarcit za industrijsku uporabu    t    
14.50.23.1501  Kremeni pijesak za industrijsku uporabu t    1450231501
14.50.23.1502  Kvarcit, za industrijsku uporabu    t    1450231502
14.50.23.1503  Kremen i kremeni kristal    t    1450231503
14.50.23.2000  Dijatomit (uklj. silikatno fosilno brašno i silikatne zemlje)  t    1450232000
14.50.23.3300  Magnezijev karbonat (magnezit) t    1450233300
14.50.23.3500  Magnezit dobiven iz prirodnoga magnezijevoga karbonata, morske vode i otopine  t    1450233500
14.50.23.4009  Azbest t    
14.50.23.4001  Azbestna ruda  t    1450234001
14.50.23.4002  Azbestni koncentrat   t    1450234002
14.50.23.4003  Azbestno vlakno t    1450234003
14.50.23.4004  Azbestno brašno t    1450234004
14.50.23.4005  Azbestne krpice t    1450234005
14.50.23.4006  Azbest, ostali t    1450234006
14.50.23.5300  Sirovi tinjac (liskun), cijepan u listiće ili cijepke; prah i otpaci  t    1450235300
14.50.23.5509  Talk (milovka), uklj. stearit i klorit t    
14.50.23.5501  Sirovi talk (milovka)  t    1450235501
14.50.23.5502  Mljeveni talk (milovka) t    1450235502
14.50.23.5503  Ostali talk (milovka), uklj. stearit i klorit  t    1450235503
14.50.23.6309  Feldspat (grupe kristaličnih minerala, pretežno silikata) i ostali feldspatski materijali    t    
14.50.23.6301  Sirovi natrijev feldspat    t    1450236301
14.50.23.6302  Sirovi kalijev feldspat t    1450236302
14.50.23.6303  Mljeveni feldspat    t    1450236303
14.50.23.6304  Ostali feldspat i ostali feldspatski materijal t    1450236304
14.50.23.6500  Nefelin i nefelin sijenit; leucit    t    1450236500
14.50.23.7000  Vermikulit, perlit i kloriti, neekspandirani  t    1450237000

22.22  Tiskanje, d. n.     
22.22.1 Poštanske marke; čekovi; banknote, vrijednosni papiri; trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi; ostali tiskani materijal, d.n.     
22.22.11    Poštanske marke; biljezi i sl. marke, čekovi; banknote i sl.      
22.22.11.0000  Poštanske marke; biljezi i sl. marke, čekovi; banknote, akcije, dionice i sl. dokumenti kg; tis.kom.  2222110000
22.22.12    Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i sl.     
22.22.12.3000  Trgovački katalozi   t; tis. kom.  2222123000
22.22.12.5000  Ostali tiskani trgovački reklamni materijal (osim trgovačkih kataloga) t; tis. kom.  2222125000
22.22.13    Ostali tiskani materijal, d.n.     
22.22.13.0090  Ostali tiskani materijal, d.n. t; tis. kom.  
22.22.13.0350  Ostali tiskani materijal u neprekinutoj formi tiskan  t; tis. kom.  2222130350
22.22.13.0550  Vozne karte, ulaznice i karte za priredbe, tiket lutrije i ostale ulaznice   t; tis. kom.  2222130550
22.22.13.0750  Ostali tiskani materijal, za poslovne i osobne svrhe (isklj. kontinuirane)   t; tis. kom.  2222130750
22.22.13.0950  Ostali tiskani materijal, ostali    t; tis. kom.  2222130950
22.22.2 Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali uredski proizvodi od papira i kartona        
22.22.20    Registri, knjigovodstvene knjige, uvezi za knjige, obrasci i ostali uredski proizvodi od papira i kartona        
22.22.20.1300  Registri, knjige računa, narudžbi i primitka, od papira i kartona    t    2222201300
22.22.20.1500  Notesi, blokovi za pisanje i memorandum blokovi (osim kalendara)    t    2222201500
22.22.20.1700  Dnevnici (agende)    t    2222201700
22.22.20.1900  Ostali dnevnici i slični proizvodi, d.n.    t    2222201900
22.22.20.3000  Bilježnice (vježbenice) t    2222203000
22.22.20.5000  Uvezi za knjige (osim omota za knjige), mape za spise, fascikli za spise od papira i kartona  t    2222205000
22.22.20.7500  Poslovni obrasci u više primjeraka i setovi s umetkom karbon papira, kontinuirani    t    2222207500
22.22.20.7900  Poslovni obrasci u više primjeraka i setovi s umetkom karbon papira, ostali   t    2222207900
22.22.20.8090  Albumi za uzorke ili kolekcije od papira i kartona   t    
22.22.20.8350  Albumi za kolekcije (osim za marke)   t    2222208350
22.22.20.8550  Albumi za kolekcije maraka   t    2222208550
22.22.20.9000  Bugačice, omoti za knjige i ostali proizvodi od papira t    2222209000
22.22.3 Usluge tiskanja, osim tiskanja novina      
22.22.31    Usluge tiskanja knjiga     
22.22.31.0000  Tiskanje knjiga, brošura, dječjih slikovnica, knjiga za bojenje i glazbenih nota tiskanih ili u rukopisu    t; tis. kom.  2222310000
22.22.32    Ostale usluge tiskanja, d.n.      
22.22.32.2090  Tiskanje novina, časopisa i ostalih periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta tjedno   t; tis. kom.  
22.22.32.2550  Tiskanje novina koje izlaze manje od četiri puta tjedno t; tis. kom.  2222322550
22.22.32.2950  Tiskanje časopisa i periodičnih publikacija koje izlaze manje od četiri puta tjedno   t; tis. kom.  2222322950
22.22.32.3000  Tiskanje zemljovida, hidrografskih i sličnih karata svih vrsta t; tis. kom.  2222323000
22.22.32.4300  Tiskanje razglednica  kg; tis. kom.  2222324300
22.22.32.4500  Tiskanje papira za preslikavanje (dekalkomanije)    kg; kom.    2222324500
22.22.32.5000  Tiskanje kalendara svih vrsta, uklj. kalendare s listovima za trganje (kalendarske blokove)   t; tis. kom.  2222325000
22.22.32.7000  Tiskanje slika, gravura, fotografija  kg; tis. kom.  2222327000
22.22.32.9000  Ostalo tiskanje, osim tiskanja tekstila (uklj. tiskanje plastičnih naljepnica, vrečica, staklenih površina,...), d.n.  t; tis. kom.  2222329000
22.23  Knjigoveški i završni radovi      
22.23.1 Usluge knjigoveških i završnih radova      
22.23.10    Usluge knjigoveških i završnih radova      
22.23.10.1000  Knjigoveštvo i dovršavanje knjiga i sl. proizvoda (previjanje, slaganje, lijepljenje, šivanje, obrezivanje, ukoričavanje)    ef.sati 2223101000
22.23.10.3000  Knjigoveštvo i dovršavanje brošura, časopisa, kataloga, uzoraka, oglasa, itd.  ef.sati 2223103000
22.23.10.5000  Ostalo knjigoveštvo i dovršavanje (dovršavanje otisnutih papira ili otisnutoga kartona) ef.sati 2223105000
22.24  Priprema i izrada tiskarske forme        
22.24.1 Usluge slaganja i izrađivanja ploča za tisak      
22.24.10    Usluge slaganja i izrađivanja ploča za tisak      
22.24.10.0000  Usluge slaganja i izrađivanja ploča za tisak  t; tis. kom.  2224100000
22.24.2 Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tiskanje     
22.24.20    Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tiskanje     
22.24.20.0090  Tiskanje komponenata (tiskarska slova, klišei, ploče, cilindri i dr. tiskarske forme)  kg; tis. kom.  
22.24.20.0150  Tiskanje formi bez tiskanja slika    kg; tis. kom.  2224200150
22.24.20.0350  Oblici otisaka slova s tiskanjem slike kg; kom.    2224200350
22.24.20.0550  Ploče za ofsetni tisak s tiskanjem slike    kg; kom.    2224200550
22.24.20.0750  Gravirani valjci i ploče za tiskanje slika   kg; kom.    2224200750
22.25  Ostale usluge povezane s tiskanjem       
22.25.1 Ostale usluge u vezi s tiskanjem        
22.25.10    Ostale usluge u vezi s tiskanjem        
22.25.10.0000  Ostale usluge u vezi s tiskanjem    ef.sati 2225100000
22.3  Umnožavanje snimljenih zapisa      
22.31  Umnožavanje zvučnih zapisa       
22.31.1 Usluge umnožavanja zvučnih zapisa        
22.31.10    Usluge umnožavanja zvučnih zapisa        
22.31.10.1090  Umnožavanje gramofonskih ploča kom.  
22.31.10.1350  Umnožavanje gramofonskih ploča od 30 cm kom.  2231101350
22.31.10.1550  Umnožavanje gramofonskih ploča od 17 cm kom.  2231101550
22.31.10.3090  Umnožavanje mag. vrpci sa zvučnim zapisom, (širine manje od uklj. 4 mm) kom.  
22.31.10.3350  Umnožavanje mag. vrpci sa zvučnim zapisom, (širine manje od uklj. 4 mm); normalne compact kasete    kom.  2231103350
22.31.10.3550  Umnožavanje ostalih mag. vrpci sa zvučnim zapisom, (širine manje od uklj. 4 mm) kom.  2231103550
22.31.10.5000  Umnožavanje mag. vrpci sa zvučnim zapisom, (širine veće od 4 mm, manje od uklj. 6,5 mm) kom.  2231105000
22.31.10.7090  Umnožavanje compact diskova (CD)    kom.  
22.31.10.7350  Umnožavanje compact diskova (CD) od 12 cm    kom.  2231107350
22.31.10.7550  Umnožavanje compact diskova (CD) od 7 cm    kom.  2231107550
22.32  Umnožavanje videozapisa     
22.32.1 Usluge umnožavanja videozapisa     
22.32.10    Usluge umnožavanja videozapisa     
22.32.10.5000  Umnožavanje mag. vrpci s videozapisom, (širine veće od 6,5 mm) kom.  2232105000
22.32.10.7000  Umnožavanje videozapisa: videodiskova i ostalih videozapisa   kom.  2232107000
22.33  Umnožavanje računalnih zapisa      
22.33.1 Usluge umnožavanja računalnih zapisa      
22.33.10    Usluge umnožavanja računalnih zapisa      
22.33.10.3000  Umnožavanje računalnih zapisa: magnetske vrpce s informacijama o obradi podataka, (širine manje od uklj. 4 mm) kom.  2233103000
22.33.10.5000  Umnožavanje računalnih zapisa: magnetske vrpce s informacijama o obradi podataka, (širine veće od 4 mm) kom.  2233105000
22.33.10.7000  Umnožavanje ostalih računalnih zapisa s informacijama o obradi podataka kom.  2233107000
DF   Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva        
23   Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva        
23.1  Proizvodnja proizvoda koksnih peći       
23.10  Proizvodnja proizvoda koksnih peći       
23.10.1 Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen        
23.10.10    Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen        
23.10.10.3300  Metalurški koks t    2310103300
23.10.10.3500  Ljevaonički koks    t    2310103500
23.10.10.3700  Koksni plin   t    2310103700
23.10.10.3900  Polukoks iz kamenoga ugljena  t    2310103900
23.10.10.7300  Koks iz mrkoga ugljena i lignita    t    2310107300
23.10.10.7700  Polukoks iz mrkoga ugljena i lignita  t    2310107700
23.10.10.9000  Retortni ugljen t    2310109000
23.10.2 Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta, ostali mineralni katrani       
23.10.20    Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta, ostali mineralni katrani       
23.10.20.1000  Katran iz kamenoga ugljena   t    2310201000
23.10.20.3000  Katran iz mrkoga ugljena i lignita   t    2310203000
23.10.20.7000  Ostali mineralni katrani    t    2310207000
23.2  Proizvodnja naftnih derivata      
23.20  Proizvodnja naftnih derivata      
23.20.1 Loživa i plinska ulja; maziva ulja       
23.20.11    Motorni benzin (gazoline), uklj. avionski benzin        
23.20.11.1000  Avionski benzin t    2320111000
23.20.11.2100  Bezolovni motorni benzin, do 95 oktana t    2320112100
23.20.11.2500  Bezolovni motorni benzin, s više od uklj. 95 oktana   t    2320112500
23.20.11.3000  Motorni benzin, sa sadržajem olova   t    2320113000
23.20.12    Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskoga) tipa     
23.20.12.0000  Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskoga) tipa t    2320120000
23.20.13    Ostala laka naftna ulja, laki derivati, d.n.      
23.20.13.1000  Primarni benzin za petrokemiju t    2320131000
23.20.13.3100  Specijalni benzin (ekstrakcijski i sl.) t    2320133100
23.20.13.3300  White spirit  t    2320133300
23.20.13.5000  Ostala laka naftna ulja, laki derivati, d.n.  t    2320135000
23.20.14    Kerozin (petrolej), uklj. mlazno gorivo kerozinskoga (petrolejskoga) tipa        
23.20.14.1000  Mlazno gorivo, kerozinskoga (petrolejskoga) tipa    t    2320141000
23.20.14.3009  Kerozin (petrolej), rasvjetni, za motore    t    
23.20.14.3001  Kerozin (petrolej), za rasvjetu t    2320143001
23.20.14.3002  Kerozin (petrolej), za motore  t    2320143002
23.20.14.7000  Kerozin (petrolej), ostali   t    2320147000
23.20.15    Plinska ulja      
23.20.15.1009  Plinska dizelska goriva, vrlo laka, laka i srednja   t    
23.20.15.1001  Plinska dizelska goriva, vrlo laka   t    2320151001
23.20.15.1002  Plinska dizelska goriva, laka  t    2320151002
23.20.15.1003  Plinska dizelska goriva, srednja    t    2320151003
23.20.15.1004  Plinska dizelska goriva, D2S  t    2320151004
23.20.15.9009  Plinska loživa ulja destilirana, ekstra laka, laka, specijalna, topping t    
23.20.15.9001  Plinska loživa ulja, ekstralaka t    2320159001
23.20.15.9002  Plinska loživa ulja, laka, specijalna  t    2320159002
23.20.15.9003  Ostala plinska loživa ulja, destilirana t    2320159003
23.20.16    Ostala srednja naftna ulja, srednji derivati, d.n.       
23.20.16.0000  Ostala srednja naftna ulja, srednji derivati, d.n.   t    2320160000
23.20.17    Loživa ulja, d.n.        
23.20.17.3100  Loživa ulja, niskosumporna, manje od uklj. 1 % S    t    2320173100
23.20.17.3309  Loživa ulja, standardna, više od 1 % S t    
23.20.17.3301  Lako loživo ulje, standardno, više od 1 % S   t    2320173301
23.20.17.3302  Srednje loživo ulje, standardno, više od 1 % S t    2320173302
23.20.17.3303  Teško loživo ulje, standardno, više od 1 % S  t    2320173303
23.20.18    Ostala naftna maziva ulja; teški derivati, d.n.     
23.20.18.1100  Bazna ulja   t    2320181100
23.20.18.1300  Ležišna ulja (rafinat) t    2320181300
23.20.18.1500  Vretenska ulja (rafinat)    t    2320181500
23.20.18.2100  Motorna ulja  t    2320182100
23.20.18.2200  Ulja za diferencijale i mjenjače    t    2320182200
23.20.18.2300  Ulje za avionske motore t    2320182300
23.20.18.2400  Turbinsko ulje t    2320182400
23.20.18.2500  Transformatorsko ulje  t    2320182500
23.20.18.2600  Cilindarsko ulje    t    2320182600
23.20.18.2700  Kompresorsko ulje    t    2320182700
23.20.18.2800  Osovinsko ulje t    2320182800
23.20.18.2900  Vazelinsko ulje t    2320182900
23.20.18.4300  Regenerirano motorno ulje    t    2320184300
23.20.18.4700  Regenerirana ostala ulja    t    2320184700
23.20.18.8000  Ostala naftna maziva ulja, d.n. t    2320188000
23.20.18.9000  Ostali teški derivati, d.n.   t    2320189000
23.20.2 Naftni plinovi i ostali ugljikovodici, osim prirodnoga plina      
23.20.21    Propan, butan, ukapljeni        
23.20.21.1000  Propan, ukapljeni    t    2320211000
23.20.21.3000  Butan, ukapljeni    t    2320213000
23.20.21.5000  Smjesa propan-butan, ukapljena t    2320187100
23.20.22    Etilen, propilen, butilen, butadijen i ostali naftni plinovi i plinoviti ugljikovodici, osim prirodnoga plina      
23.20.22.3300  Etilen, propilen, butilen i butadijen, ukapljeni    t    2320187500
23.20.22.3700  Ostali naftni plinovi, ukapljeni    t    2320223700
23.20.22.5000  Rafinerijski plin, suhi t    2320225000
23.20.22.7300  Ostali nezasićeni plinoviti ugljikovodici    t    2320227300
23.20.22.7500  Ostali zasićeni plinoviti ugljikovodici t    2320227500
23.20.3 Ostali naftni proizvodi     
23.20.31    Vazelin; parafin; naftni i ostali voskovi        
23.20.31.1300  Tehnički vazelin    t    2320311300
23.20.31.1500  Medicinski vazelin   t    2320311500
23.20.31.2300  Kristalni parafin    t    2320312300
23.20.31.2500  Amorfni parafin t    2320312500
23.20.31.5000  Naftni i ostali voskovi t    2320315000
23.20.31.7100  Kolomaz t    2320187100
23.20.31.7300  Tovotna mast  t    2320187300
23.20.31.7500  Mast za kuglične ležajeve    t    2320187500
23.20.32    Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja     
23.20.32.1009  Naftni koks   t    
23.20.32.1001  Naftni koks, zeleni   t    2320321001
23.20.32.1002  Naftni koks, kalcinirani    t    2320321002
23.20.32.1003  Naftni koks krekirani, specijalni    t    2320321003
23.20.32.3000  Naftni bitumen t    2320323000
23.20.32.9000  Drugi ostaci naftnih ulja od bitumenoznih minerala   t    2320329000
23.3  Proizvodnja nuklearnoga goriva     
23.30  Proizvodnja nuklearnoga goriva     
23.30.1 Radioaktivni elementi, izotopi i njihovi spojevi; radioaktivni ostaci      
23.30.11    Prirodni uran i njegovi spojevi     
23.30.11.0000  Prirodni uran i njegovi spojevi t    2330110000
23.30.12    Obogaćeni uran i plutonij, te njihovi spojevi      
23.30.12.0000  Obogaćeni uran i plutonij, te njihovi spojevi  t    2330120000
23.30.13    Osiromašeni uran i torij, te njihovi spojevi      
23.30.13.0000  Osiromašeni uran i torij, te njihovi spojevi  t    2330130000
23.30.14    Radioaktivni elementi i izotopi, te njihovi spojevi d.n.; radioaktivni ostaci      
23.30.14.0000  Radioaktivni elementi i izotopi, te njihovi spojevi d.n; radioaktivni ostaci  t    2330140000
23.30.2 Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore      
23.30.20    Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore      
23.30.20.0000  Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore  t    2330200000
23.30.9 Usluge obrade radioaktivnoga otpada       
23.30.90    Usluge obrade radioaktivnoga otpada       
23.30.90.0000  Usluge obrade radioaktivnoga otpada   tis. ef. sati  2330900000
DG   Proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda, umjetnih vlakana      
24   Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda      
24.1  Proizvodnja osnovnih kemikalija     
24.11  Proizvodnja industrijskih plinova        
24.11.1 Industrijski plinovi      
24.11.11    Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik      
24.11.11.2090  Argon  t; tis.m3    
24.11.11.2550  Argon, plinoviti ili tekući   t; tis.m3    2411112550
24.11.11.2750  Argon, kruti  t; tis.m3    2411112750
24.11.11.3000  Rijetki plinovi, osim argona  t; tis.m3    2411113000
24.11.11.5000  Vodik  t; tis.m3    2411115000
24.11.11.6000  Dušik  t; tis.m3    2411116000
24.11.11.7000  Kisik  t; tis.m3    2411117000
24.11.12    Ugljični dioksid i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala     
24.11.12.3090  Ugljični dioksid    t    
24.11.12.3550  Ugljični dioksid, plinoviti ili tekući t    2411123550
24.11.12.3750  Ugljični dioksid, komprimirani t    2411123750
24.11.12.5000  Sumporni trioksid, diarsenov trioksid  t    2411125000
24.11.12.7000  Dušikovi oksidi t    2411127000
24.11.12.9000  Ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala   t    2411129000
24.11.13    Tekući i komprimirani zrak       
24.11.13.0000  Tekući i komprimirani zrak   t    2411130000
24.12  Proizvodnja koloranata i pigmenata       
24.12.1 Oksidi, peroksidi i hidroksidi     
24.12.11    Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid     
24.12.11.3000  Cinkov oksid, cinkov peroksid  t    2412113000
24.12.11.5000  Titanovi oksidi tona TiO2    2412115000
24.12.12    Kromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi        
24.12.12.1500  Kromov trioksid t    2412121500
24.12.12.1900  Kromovi oksidi i hidroksidi, osim kromovoga trioksida  t    2412121900
24.12.12.3500  Manganov dioksid    t    2412123500
24.12.12.3900  Manganovi oksidi, osim manganovoga dioksida   t    2412123900
24.12.12.5300  Olovni monoksid (litargij, masikot)   t    2412125300
24.12.12.5500  Olovna caklina, crvena i narančasta   tona PbO    2412125500
24.12.12.5700  Olovni oksidi, d.n.   t    2412125700
24.12.12.7000  Bakreni oksidi i hidroksidi   t    2412127000
24.12.13    Ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi      
24.12.13.1300  Željezni oksidi i hidroksidi, koji sadrže više od uklj. 70 % Fe (III) oksida  t    2412131300
24.12.13.1500  Zemljani pigmenti, koji sadrže više od uklj. 70 % Fe (III) oksida    t    2412131500
24.12.13.3000  Kobaltovi oksidi i hidroksidi; komercijalni kobaltovi oksidi  t    2412133000
24.12.13.5300  Litijev oksid i hidroksid    t    2412135300
24.12.13.5500  Vanadijevi oksidi i hidroksidi t    2412135500
24.12.13.6300  Nikleni oksidi i hidroksidi   t    2412136300
24.12.13.6500  Germanijevi oksidi i cirkonijev dioksid t    2412136500
24.12.13.7300  Molibdenovi oksidi i hidroksidi t    2412137300
24.12.13.7500  Antimonovi oksidi    t    2412137500
24.12.13.9000  Ostale anorganske baze, ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi, d.n.   t    2412139000
24.12.2 Ekstrakti za štavljenje i bojenje; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje, d.n.      
24.12.21    Sintetske organske tvari za bojenje i lak-boje, te njihovi preparati      
24.12.21.1000  Disperzivne boje i pripravci na njihovoj osnovi t    2412211000
24.12.21.2000  Kisele boje i pripravci; nagrizne boje i pripravci na njihovoj osnovi  t    2412212000
24.12.21.3000  Osnovične boje i pripravci na njihovoj osnovi  t    2412213000
24.12.21.4000  Direktne boje i pripravci na njihovoj osnovi  t    2412214000
24.12.21.5000  Ostale sintetske organske tvari za bojenje (redukcijske boje, organski pigmenti i ost.) t    2412215000
24.12.21.6000  Sintetski organski proizvodi koji se rabe kao sredstva za fluorescenciju    t    2412216000
24.12.21.7000  Lak-boje; pripravci na osnovi lak-boja t    2412217000
24.12.22    Ekstrakti za štavljenje biljnoga podrijetla; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje biljnoga i životinjskoga podrijetla      
24.12.22.5009  Ekstrakti za štavljenje biljnoga porijekla: tanini, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati    t    
24.12.22.5001  Hrastov ekstrakt za štavljenje t    2412225001
24.12.22.5002  Kestenov ekstrakt za štavljenje t    2412225002
24.12.22.5003  Ostali ekstrakti za štavljenje t    2412225003
24.12.22.7000  Sredstva za bojenje, biljnoga i životinjskoga podrijetla, i pripravci na njihovoj osnovi, osim crnila životinjskoga podrijetla t    2412227000
24.12.23    Sintetske organske i anorganske tvari za štavljenje, preparati za štavljenje      
24.12.23.3000  Sintetske organske tvari za štavljenje t    2412233000
24.12.23.5000  Anorganske tvari za štavljenje, preparati za štavljenje, d. n. t    2412235000
24.12.24    Tvari za bojenje, d.n., anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori       
24.12.24.1500  Pigmenti i pripravci na osnovi titanovoga dioksida, s više od uklj. 80 % TiO2  tona TiO2    2412241500
24.12.24.1900  Ostali pigmenti i pripravci na osnovi titanovoga dioksida, s više od uklj. 80 % TiO2  tona TiO2    2412241900
24.12.24.3000  Pigmenti i pripravci na osnovi kromovih spojeva t    2412243000
24.12.24.5000  Pigmenti i pripravci na osnovi kadmijevih spojeva    t    2412245000
24.12.24.7000  Ultramarin, litopon i ostali pigmenti i pripravci, magnetit, anorganska sredstva kao luminofori t    2412247000
24.13  Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija       
24.13.1 Kemijski elementi, d.n., anorganske kiseline i spojevi     
24.13.11    Nemetali (metaloidi)      
24.13.11.1109  Klor  t    
24.13.11.1101  Tekući klor   t    2413111101
24.13.11.1102  Plinoviti klor t    2413111102
24.13.11.1300  Jod   t    2413111300
24.13.11.1500  Fluor  t    2413111500
24.13.11.1700  Brom  t    2413111700
24.13.11.2000  Sumpor, sublimirani ili taloženi, koloidni sumpor    t    2413112000
24.13.11.3009  Ugljik (ugljena čađa i ost. oblici ugljika, d.n.)    t    
24.13.11.3001  Aktivna čađa  t    2413113001
24.13.11.3002  Ostala čađa   t    2413113002
24.13.11.4000  Bor, telur   t    2413114000
24.13.11.5300  Silicij, sa sadržajem više od uklj. 99,99 % silicija  t    2413115300
24.13.11.5500  Silicij, sa sadržajem do 99,99 % silicija    t    2413115500
24.13.11.6000  Fosfor t    2413116000
24.13.11.7000  Arsen  t    2413117000
24.13.11.9000  Selen  t    2413119000
24.13.12    Halogeni i sumporni spojevi nemetala      
24.13.12.3500  Kloridi i oksikloridi fosfora  t    2413123500
24.13.12.3700  Halidi, oksihalidi nemetala, osim fosfora    t    2413123700
24.13.12.5000  Ugljikov disulfid    t    2413125000
24.13.12.7000  Sulfidi nemetala (osim ugljikovoga); komercijalni fosforni trisulfid  t    2413127000
24.13.13    Alkalni i zemnoalkalni metali; metali rijetki u zemlji, skandij i itrij; živa      
24.13.13.2500  Natrij t    2413132500
24.13.13.2900  Ostali alkalni metali, osim natrija   t    2413132900
24.13.13.3000  Kalcij t    2413133000
24.13.13.5000  Stroncij i barij    t    2413135000
24.13.13.7000  Metali iz rijetkih zemalja: skandij i itrij   t    2413137000
24.13.13.8000  Živa  t    2413138000
24.13.14    Klorovodik; oleum; difosforni pentoksid; ostale anorganske kiseline; silikon i sumporni dioksid     
24.13.14.1309  Klorovodik (klorovodična kiselina)   tona HCl    
24.13.14.1301  Klorovodik   tona HCl    2413141301
24.13.14.1302  Klorovodična kiselina, tehnička tona HCl    2413141302
24.13.14.1303  Klorovodična kiselina, kemijski čista  tona HCl    2413141303
24.13.14.1500  Klorsulfonska kiselina t    2413141500
24.13.14.3300  Sumporna kiselina    tona SO2    2413143300
24.13.14.3500  Oleum (dimeća sumporna kiselina)    tona SO2    2413143500
24.13.14.5300  Fosforni pentoksid   tona P2O5    2413145300
24.13.14.5500  Fosforna kiselina i polifosforne kiseline    tona P2O5    2413145500
24.13.14.6000  Oksidi bora, borna kiselina i ostale anorganske kiseline, osim fluorovodične kiseline  t    2413146000
24.13.14.7300  Fluorovodična kiselina tona HF 2413147300
24.13.14.7500  Silicijev dioksid    tona SiO2    2413147500
24.13.14.7700  Sumporni dioksid    tona SO2    2413147700
24.13.15    Oksidi, hidroksidi i peroksidi metala; hidrazin i hidroksilamin te njihove anorganske soli       
24.13.15.2500  Natrijev hidroksid (kaustična soda), kruti   tona NaOH    2413152500
24.13.15.2700  Natrijev hidroksid u vodenoj otopini (natrijeva lužina) tona NaOH    2413152700
24.13.15.3500  Kalijev hidroksid, kruti    tona KOH    2413153500
24.13.15.3700  Kalijev hidroksid u vodenoj otopini (kalijeva lužina)  tona KOH    2413153700
24.13.15.5000  Natrijevi i kalijevi peroksidi t    2413155000
24.13.15.6000  Magnezijevi hidroksidi i peroksidi, barijevi i stroncijevi oksidi, hidroksidi i peroksidi    t    2413156000
24.13.15.7000  Aluminijev hidroksid  tona Al2O3   2413157000
24.13.15.8000  Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli   t    2413158000
24.13.2 Metalni halogenati; hipokloriti; klorati i perklorati      
24.13.21    Metalni halogenati       
24.13.21.1000  Fluoridi, fluorsilikati, fluoraluminati i ostale složene soli fluora  tona F 2413211000
24.13.21.3000  Kloridi, osim amonijevih klorida    t    2413213000
24.13.21.5000  Oksikloridi i hidroksikloridi bakra i drugih metala   t    2413215000
24.13.21.7000  Bromidi i oksibromidi, jodidi i oksijodidi   t    2413217000
24.13.22    Hipokloriti, klorati i perklorati        
24.13.22.3500  Komercijalni kalcijev hipoklorit i ostali kalcijevi hipokloriti (klorno vapno) tona Cl 2413223500
24.13.22.3900  Hipokloriti (osim kalcijevoga) i kloriti; hipobromiti  tona Cl 2413223900
24.13.22.5500  Natrijev klorat t    2413225500
24.13.22.5900  Ostali klorati i perklorati; bromati i perbromati, jodati i perjodati  t    2413225900
24.13.3 Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati i karbonati     
24.13.31    Sulfidi, sulfati, sulfiti        
24.13.31.1300  Sulfidi i polisulfidi  tona S 2413311300
24.13.31.1500  Ditioniti (hiposulfiti) i sulfoksilati t    2413311500
24.13.31.3300  Sulfiti tona Na2S2O5  2413313300
24.13.31.3500  Tiosulfati   t    2413313500
24.13.31.5300  Aluminijev sulfat    tona Al2O3   2413315300
24.13.31.5500  Barijev sulfat t    2413315500
24.13.31.5700  Sulfati, osim aluminijevoga i barijevog t    2413315700
24.13.31.7300  Stipse (alauni)     t    2413317300
24.13.31.7500  Persulfati (peroksisulfati)   t    2413317500
24.13.32    Fosfinati, fosfonati, fosfati i polifosfati, triamonijevi fosfati        
24.13.32.1000  Nitrati, osim kalijevog tona N 2413321000
24.13.32.2000  Hipofosfiti i fosfiti  t    2413322000
24.13.32.3000  Mononatrijev i dinatrijev fosfat    tona P2O5    2413323000
24.13.32.4000  Dikalcijev fosfat    tona P2O5    2413324000
24.13.32.5000  Trinatrijevi, kalijevi i kalcijevi fosfati (osim dikalcijevoga), ostali fosfati; polifosfati (osim natrijevoga tripolifosfata) tona P2O5    2413325000
24.13.32.6000  Triamonijev fosfat   t, tN  2413326000
24.13.32.7000  Natrijev tripolifosfat tona P2O5    2413327000
24.13.33    Karbonati        
24.13.33.1000  Dinatrijev karbonat   tona Na2CO3   2413331000
24.13.33.2000  Natrijev bikarbonat   t    2413332000
24.13.33.3000  Kalijevi karbonati   tona K2CO3   2413333000
24.13.33.4000  Kalcijev karbonat    t    2413334000
24.13.33.5000  Barijev karbonat    tona BaCO3   2413335000
24.13.33.6000  Olovni karbonat t    2413336000
24.13.33.7100  Litijev karbonat    t    2413337100
24.13.33.7300  Stroncijev karbonat   t    2413337300
24.13.33.7900  Ostali karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati), osim karbonata amonija (NH4) t    2413337900
24.13.4 Soli ostalih metala       
24.13.41    Soli oksometalnih i peroksometalnih kiselina; koloidni plemeniti metali     
24.13.41.1000  Aluminati    t    2413411000
24.13.41.2000  Kromati cinka i olova  t    2413412000
24.13.41.3000  Dikromati natrija, kalija i drugi kromati (osim kromata cinka i olova) i dikromati, peroksikromati   t    2413413000
24.13.41.4000  Manganiti, manganati i permanganati   t    2413414000
24.13.41.5000  Molibdenati   t    2413415000
24.13.41.6000  Tungstenati (volframati)    t    2413416000
24.13.41.7000  Soli oksometalnih ili peroksometalnih kiselina, d.n.  t    2413417000
24.13.41.8300  Srebrni nitrat t    2413418300
24.13.41.8500  Plemeniti metali u koloidnom stanju, spojevima, amalgamima, osim srebrnoga nitrata   t    2413418500
24.13.42    Ostali anorganski spojevi, d.n., uklj. destiliranu vodu; amalgami, osim od plemenitih metala      
24.13.42.5000  Destilirana voda    t    2413425000
24.13.42.9000  Ostali anorganski spojevi; amalgami, osim od plemenitih metala t    2413429000
24.13.5 Ostale osnovne anorganske kemikalije, d.n.       
24.13.51    Izotopi, d.n. i njihovi spojevi     
24.13.51.0000  Teška voda, ostali izotopi i njihovi anorganski i organski spojevi, bez obzira na to jesu li kemijski definirani, osim radioaktivnih  t    2413510000
24.13.52    Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati, tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina      
24.13.52.2000  Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi t    2413522000
24.13.52.3000  Fulminati, cijanati i tiocijanati    t    2413523000
24.13.52.4000  Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala tona SiO2    2413524000
24.13.52.5000  Dinatrijevi tetraborati i ostali borati (osim peroksiborata)  tona B2O3    2413525000
24.13.52.6000  Peroksiborati (perborati)    tona B2O3    2413526000
24.13.52.7000  Dvostruki ili kompleksni silikati    t    2413527000
24.13.52.9000  Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina, osim azida (N) i dvostrukih ili kompleksnih silikata   t    2413529000
24.13.53    Vodikov peroksid        
24.13.53.0000  Vodikov peroksid    tona H2O2    2413530000
24.13.54    Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi, azidi; silicidi, boridi       
24.13.54.3000  Fosfidi, bez obzira na to jesu li kemijski definirani, osim ferofosfora t    2413543000
24.13.54.5000  Karbidi, bez obzira na to jesu li kemijski definirani  t    2413545000
24.13.54.7000  Hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi, bez obzira na to jesu li kemijski definirani    t    2413547000
24.13.55    Spojevi metala rijetkih u zemlji, itrija i skandija       
24.13.55.0000  Spojevi metala rijetkih u zemlji i mješavine tih metala t    2413550000
24.13.56    Pročišćeni sumpor, osim sublimiranoga, taloženoga i koloidnoga     
24.13.56.0000  Ostali sumpor, osim sirovoga, sublimiranoga, taloženoga i koloidnoga  t    2413560000
24.13.57    Prženi željezni piriti     
24.13.57.0000  Prženi željezni pirit  t    2413570000
24.13.58    Piezoelektrični kremen; ostali sintetski i rekonstruirani dragi i poludragi kamen, neobrađen      
24.13.58.5000  Piezoelektrični kamen  kg   2413585000
24.13.58.7000  Sintetski i rekonstruirani dragi i poludragi kamen, neobrađen ili samo piljen ili samo grubo obrađen  kg   2413587000
24.14  Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija        
24.14.1 Ugljikovodici i njihovi derivati        
24.14.11    Aciklički ugljikovodici     
24.14.11.2000  Aciklički ugljikovodici, zasićeni    t    2414112000
24.14.11.3000  Etilen t    2414113000
24.14.11.4000  Propilen    t    2414114000
24.14.11.5000  Butilen t    2414115000
24.14.11.6500  Butadien    t    2414116500
24.14.11.6700  Izopren t    2414116700
24.14.11.9000  Ostali nezasićeni aciklički ugljikovodici, d.n. t    2414119000
24.14.12    Ciklički ugljikovodici     
24.14.12.1300  Cikloheksan   t    2414121300
24.14.12.1500  Ciklani, cikleni i cikloterpeni, osim cikloheksana   t    2414121500
24.14.12.2300  Benzen t    2414122300
24.14.12.2500  Tuluen t    2414122500
24.14.12.4300  O-ksilen    t    2414124300
24.14.12.4500  P-ksilen    t    2414124500
24.14.12.4709  M-ksilen i mješavina izomera ksilena  t    
24.14.12.4701  M-ksilen    t    2414124701
24.14.12.4702  Mješavina izomera ksilena    t    2414124702
24.14.12.5000  Stiren t    2414125000
24.14.12.6000  Etilbenzen   t    2414126000
24.14.12.7000  Kumen  t    2414127000
24.14.12.8000  Naftalen, antracen   t    2414128000
24.14.12.9000  Bifenil, terfenili, ostali ciklički ugljikovodici    t    2414129000
24.14.13    Klorirani derivati acikličkih ugljikovodika       
24.14.13.1300  Klormetan (metilklorid) i kloretan (etilklorid) t    2414131300
24.14.13.1500  Diklormetan (metilenklorid)   t    2414131500
24.14.13.2300  Kloroform (triklormetan)    t    2414132300
24.14.13.2500  Ugljični tetraklorid  t    2414132500
24.14.13.5300  Dikloretan (etilendiklorid)   t    2414135300
24.14.13.5500  Diklorpropan (propilendiklorid) i diklorbutani t    2414135500
24.14.13.5900  Zasićeni klorirani derivati acikličkih ugljikovodika, d.n.   t    2414135900
24.14.13.7100  Vinilklorid (kloretilen)    t    2414137100
24.14.13.7300  Trikloretilen  t    2414137300
24.14.13.7500  Tetrakloretilen (perkloretilen) t    2414137500
24.14.13.7900  Nezasićeni klorirani derivati acikličkih ugljikovodika, d.n.  t    2414137900
24.14.14    Sufonirani, nitrirani i nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani       
24.14.14.5000  Ugljikovodici, samo sulfonirani, njihove soli i etilni esteri  t    2414145000
24.14.14.7000  Derivati ugljikovodika, koji sadrže samo nitrogrupe i nitrozogrupe   t    2414147000
24.14.14.9000  Sulfonirani nitroderivati i nitrozoderivati ugljikovodika, d.n. t    2414149000
24.14.15    Ostali derivati ugljikovodika      
24.14.15.1000  Fluorirani, bromirani ili jodirani derivati acikličkih ugljikovodika  t    2414151000
24.14.15.3000  Halogenirani derivati acikličkih ugljikovodika koji sadrže najmanje dva različita halogena elementa   t    2414153000
24.14.15.5300  Heksaklorcikloheksan  t    2414155300
24.14.15.5900  Halogenirani derivati acikličkih ugljikovodika, osim heksaklorcikloheksana   t    2414155900
24.14.15.7300  Klorbenzen, O-diklorbenzen i P-diklorbenzen   t    2414157300
24.14.15.7500  Heksaklorbenzen i DDT  t    2414157500
24.14.15.7900  Halogenirani derivati aromatskih ugljikovodika, d.n.  t    2414157900
24.14.2 Alkoholi, fenoli, fenolalkoholi i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani i nitrozirani derivati; industrijski masni alkoholi       
24.14.21    Industrijski masni alkoholi       
24.14.21.0000  Industrijski masni alkoholi   t    2414210000
24.14.22    Monohidroksilni alkoholi        
24.14.22.1000  Metanol (metilni alkohol)    t    2414221000
24.14.22.2000  Propilni i izopropilni alkohol t    2414222000
24.14.22.3000  Butanol (N-butilni alkohol)   t    2414223000
24.14.22.4000  Ostali butanoli, d.n.  t    2414224000
24.14.22.5000  Pentanol (amilni alkohol) i njegovi izomeri   t    2414225000
24.14.22.6300  Oktanol (oktilni alkohol) i njegovi izomeri   t    2414226300
24.14.22.6900  Laurilni, cetilni, stearilni alkohol i ostali zasićeni monoalkoholi   t    2414226900
24.14.22.7300  Aciklički terpenski alkoholi  t    2414227300
24.14.22.7500  Alilni alkohol i ostali nezasićeni monoalkoholi, osim acikličkih terpenskih alkohola  t    2414227500
24.14.23    Dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati        
24.14.23.1000  Etilenglikol (etandiol) t    2414231000
24.14.23.2000  Propilenglikol (propandiol)   t    2414232000
24.14.23.3300  D-glukocitol (sorbitol) - aciklički višehidroksilni alkohol   t    2414233300
24.14.23.3900  Ostali dioli i ostali polialkoholi, osim D-glukocitola (sorbitol)    t    2414233900
24.14.23.5000  Halogenirani, sulfonirani, nitrirani i nitrozirani derivati acikličkih alkohola t    2414235000
24.14.23.7300  Ciklanski, ciklenski, cikloterpenski alkoholi (aciklički alkoholi)   t    2414237300
24.14.23.7500  Aromatski alkoholi   t    2414237500
24.14.24    Fenoli, fenolni alkoholi i derivati fenola       
24.14.24.1500  Fenol (hidroksibenzen) i njegove soli  t    2414241500
24.14.24.1700  Krezoli i njihove soli t    2414241700
24.14.24.1900  Ostali monofenoli i njihove soli    t    2414241900
24.14.24.3300  Izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilopropan) i njegove soli    t    2414243300
24.14.24.3500  Ostali polifenoli, rezorcinoli i hidrokinoni i njihove soli   t    2414243500
24.14.24.3700  Fenolni alkoholi    t    2414243700
24.14.24.5300  Derivati fenola i fenolnoga alkohola koji sadrže samo halogene grupe i njihove soli   t    2414245300
24.14.24.5500  Derivati fenola i fenolnoga alkohola koji sadrže samo sulfonske grupe i njihove soli i esteri  t    2414245500
24.14.24.5900  Ostali derivati fenola i fenolnoga alkohola, halogenirani, nitrirani i nitrozirani, d.n.    t    2414245900
24.14.3 Industrijske monokarbonske masne kiseline; karbonske kiseline i njihovi derivati        
24.14.31    Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije      
24.14.31.2000  Industrijska stearinska kiselina    t    2414312000
24.14.31.3000  Industrijska oleinska kiselina t    2414313000
24.14.31.5000  Industrijske masne kiseline od talovoga ulja  t    2414315000
24.14.31.9500  Ostale industrijske masne kiseline, rafinirane t    2414319500
24.14.31.9700  Ostale industrijske masne kiseline, nerafinirane    t    2414319700
24.14.32    Zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi derivati      
24.14.32.1500  Etilacetat   t    2414321500
24.14.32.1700  Vinilacetat   t    2414321700
24.14.32.1900  Ostali esteri octene kiseline  t    2414321900
24.14.32.2000  Monoklorna, diklorna, triklorna octena, propionska, maslačna, valerijanska kiselina, njihove soli i esteri   t    2414322000
24.14.32.3500  Palmitinska kiselina  t    2414323500
24.14.32.3700  Soli i esteri palmitinske kiseline   t    2414323700
24.14.32.4300  Soli stearinske kiseline    t    2414324300
24.14.32.4500  Stearinska kiselina   t    2414324500
24.14.32.4700  Esteri stearinske kiseline   t    2414324700
24.14.32.5300  Mravlja kiselina    t    2414325300
24.14.32.5500  Soli i esteri mravlje kiseline t    2414325500
24.14.32.7109  Octena kiselina t    
24.14.32.7101  Octena kiselina jestiva (iskazano kao t octene kiseline)    t    2414327101
24.14.32.7102  Octena kiselina tehnička (iskazano kao t octene kiseline)    t    2414327102
24.14.32.7300  Natrijev acetat t    2414327300
24.14.32.7500  Kobaltovi acetati    t    2414327500
24.14.32.7700  Anhidrid octene kiseline    t    2414327700
24.14.32.7900  Soli octene kiseline, osim natrijevih i kobaltovih   t    2414327900
24.14.32.8090  Laurinska i ostale zasićene, monokarboksilne kiseline, njihove soli i esteri  t    
24.14.32.8550  Laurinska kiselina, njezine soli i esteri    t    2414328550
24.14.32.8750  Ostale zasićene acikličke monokarboksilne kiseline, njihove soli i esteri    t    2414328750
24.14.33    Nezasićene acikličke monokarbonske, ciklanske, ciklenske i cikloterpenske kiseline; polikarbonske kiseline i njihovi derivati      
24.14.33.1000  Akrilna kiselina i njene soli, ostale monokarbonske kiseline  t    2414331000
24.14.33.2000  Esteri akrilne kiseline t    2414332000
24.14.33.3000  Metakrilna kiselina i njene soli    t    2414333000
24.14.33.4000  Esteri metakrilne kiseline   t    2414334000
24.14.33.5000  Oleinska, linolna i linolenska kiselina, njihove soli i esteri t    2414335000
24.14.33.6300  Benzojeva kiselina, njene soli i esteri t    2414336300
24.14.33.6500  Benzoilperoksid i benzoilklorid t    2414336500
24.14.33.6700  Feniloctena kiselina, njene soli i esteri    t    2414336700
24.14.33.7000  Ostale aromatske monokarbonske kiseline i njihovi derivati, d.n.    t    2414337000
24.14.33.8300  Oksalna, azealinska, maleinska, ciklanska, ciklenska i cikloterpenska kiselina, njihove soli i esteri  t    2414338300
24.14.33.8500  Adipinska kiselina, njene soli i esteri t    2414338500
24.14.33.8700  Maleinski anhidrid   t    2414338700
24.14.34    Aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih soli      
24.14.34.1300  Dibutilni ortoftalati  t    2414341300
24.14.34.1500  Dioktilni ortoftalati  t    2414341500
24.14.34.2300  Dinonilni i didecilni ortoftalati    t    2414342300
24.14.34.2500  Ostali esteri ortoftalne kiseline, d.n. t    2414342500
24.14.34.3300  Anhidrid ftalne kiseline    t    2414343300
24.14.34.3500  Tereftalna kiselina i njezine soli   t    2414343500
24.14.34.4300  Dimetiltereftalat    t    2414344300
24.14.34.4500  Ostale aromatske polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi i derivati  t    2414344500
24.14.34.7300  Limunska kiselina, njezine soli i esteri    t    2414347300
24.14.34.7509  Karbonska kiselina s alkoholnom, fenolnom, aldehidnom i ketonskom funkcijom i njihovi derivati (osim limunske i salicilne kiseline)   t    
24.14.34.7501  Karbonske kiseline s alkoholnom funkcijom, mliječna kiselina, umjetne soli, esteri   t    2414347501
24.14.34.7502  Karbonske kiseline s alkoholnom funkcijom: vinska kiselina, umjetne soli i esteri    t    2414347502
24.14.34.7503  Karbonske kiseline s aldehidnom i ketonskom funkcijom i njihovi derivati (ketoprofen, ...)   t    2414347503
24.14.34.7504  Ostale karbonske kiseline s alkoholnom i fenolnom funkcijom i njihovi derivati (osim limunske i salicilne kiseline)   t    2414347504
24.14.4 Organski spojevi s dušičnim funkcijama     
24.14.41    Spojevi s aminofunkcijom        
24.14.41.1300  Monometilamin, dimetilamin ili trimetilamin i njihove soli   t    2414411300
24.14.41.1500  Dietilamin i njegove soli    t    2414411500
24.14.41.1700  Ostali aciklički monoamini, njihovi derivati i njihove soli   t    2414411700
24.14.41.2300  Etilendiamin i njegove soli   t    2414412300
24.14.41.2500  Heksametilendiamin i njegove soli    t    2414412500
24.14.41.2700  Aciklički poliamini, njihovi derivati i njihove soli, d.n.   t    2414412700
24.14.41.3000  Ciklanski, ciklenski i cikloterpenski mono- ili poliamini, njihovi derivati i njihove soli   t    2414413000
24.14.41.5100  Anilin i njegove soli  t    2414415100
24.14.41.5300  Derivati anilina i njihove soli t    2414415300
24.14.41.5500  Toluidini, njihovi derivati i njihove soli   t    2414415500
24.14.41.5700  Ostali aromatski monoamini, njihovi derivati i njihove soli   t    2414415700
24.14.41.7000  Aromatski poliamini, njihovi derivati i njihove soli  t    2414417000
24.14.42    Aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline     
24.14.42.3300  Monoetanolamin i njegove soli  t    2414423300
24.14.42.3500  Dietanolamin i njegove soli   t    2414423500
24.14.42.3700  Trietanolamin i njegove soli  t    2414423700
24.14.42.3900  Aminoalkoholi, njihovi eteri i esteri sa samo jednom kisikovom funkcijom i njihove soli, d.n.  t    2414423900
24.14.42.9000  Ostali aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim aminoalkohola, lizina i glutaminske kiseline  t    2414429000
24.14.43    Ureini; spojevi s ugljičnom funkcijom, spojevi s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati     
24.14.43.1000  Ureini, njihovi derivati, njihove soli t    2414431000
24.14.43.2000  Saharin i njegove soli t    2414432000
24.14.43.3000  Imidi, njihovi derivati i soli (glutemidi, ...), osim saharina t    2414433000
24.14.43.4000  Imini, njihovi derivati i soli t    2414434000
24.14.43.5000  Akrilonitril  t    2414435000
24.14.43.6000  I-cijanogvanidin    t    2414436000
24.14.43.7000  Ostali spojevi s nitrilnom funkcijom  t    2414437000
24.14.44    Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama      
24.14.44.2000  Diazospojevi, azospojevi ili azoksispojevi   t    2414442000
24.14.44.3000  Organski derivati hidrazina ili hidroksiamina  t    2414443000
24.14.44.5000  Izocijanati   t    2414445000
24.14.44.9000  Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama, d.n.   t    2414449000
24.14.5 Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi; heterociklični spojevi, d.n.      
24.14.51    Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi     
24.14.51.3500  Ditiokarbonati, ditiokarbamati, tiureini, mono-, di- ili tetrasulfidi  t    2414513500
24.14.51.3700  Metionin    t    2414513700
24.14.51.3900  Ostali organski sumporni spojevi, d.n. t    2414513900
24.14.51.5000  Ostali organsko-anorganski spojevi   t    2414515000
24.14.52    Heterociklički spojevi, d.n.; nukleinske kiseline i njezine soli        
24.14.52.1000  Heterociklički spojevi s kisikovim heteroatomom t    2414521000
24.14.52.3000  Heterociklički spojevi koji u svojoj strukturi imaju nekondezirani imidazolov prsten, d.n.   t    2414523000
24.14.52.5000  Spojevi s piridin, (izo) kinolin prstenom, ..., ostali heterociklički spojevi samo s dušikom  t    2414525000
24.14.52.6000  Melamin t    2414526000
24.14.52.7000  6-heksanlaktam (epsilon-kaprolaktam)  t    2414527000
24.14.52.9000  Nukleinske kiseline i ostali heterociklički spojevi s tiazol-prstenima, benzotiazol-prstenima i ostalim prstenima    t    2414529000
24.14.53    Esteri fosforne kiseline i esteri ostalih anorganskih kiselina i njihove soli; njihovi derivati     
24.14.53.5000  Esteri fosforne kiseline (uklj. laktofosfate); njihove soli i derivati t    2414535000
24.14.53.7500  Esteri tiofosforne kiseline (fosforotionati); njihove soli i derivati  t    2414537500
24.14.53.7900  Esteri ostalih anorganskih kiselina (osim estera vodikovih halida), itd., d.n. t    2414537900
24.14.6 Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali i poluacetali; ostali organski spojevi       
24.14.61    Spojevi s aldehidnom funkcijom     
24.14.61.1100  Metanal (formaldehid)  t    2414611100
24.14.61.1300  Etanal (acetaldehid)  t    2414611300
24.14.61.1500  Butanal (butiraldehid, normalni izomer) t    2414611500
24.14.61.1900  Ostali aciklički aldehidi, bez drugih kisikovih funkcija d.n.  t    2414611900
24.14.61.2000  Ciklički aldehidi, bez drugih kisikovih funkcija    t    2414612000
24.14.61.3000  Aldehid-alkoholi    t    2414613000
24.14.61.4300  Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzalaldehid)   t    2414614300
24.14.61.4500  Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)  t    2414614500
24.14.61.4700  Aldehid-eteri, aldehid-fenoli, aldehidi s drugim kisikovim funkcijama, d.n.   t    2414614700
24.14.61.5000  Ciklički polimeri aldehida   t    2414615000
24.14.61.6000  Paraformaldehid t    2414616000
24.14.61.7000  Halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati proizvoda     t    2414617000
24.14.62    Spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom        
24.14.62.1100  Aceton t    2414621100
24.14.62.1300  Butanon (metiletilketon)    t    2414621300
24.14.62.1500  4-metilpentan-2-on(metilizobutilketon) t    2414621500
24.14.62.1900  Ostali aciklički ketoni, bez drugih kisikovih funkcija, d.n.  t    2414621900
24.14.62.3100  Kamfor i keton alkoholi, aldehidi, -fenoli, -aromati  t    2414623100
24.14.62.3300  Cikloheksanon i metilcikloheksanoni   t    2414623300
24.14.62.3500  Jononi i metiljononi  t    2414623500
24.14.62.3900  Ciklanski, ciklenski ili cikloterpenski ketoni, bez drugih funkcija, d.n.    t    2414623900
24.14.62.6000  Kinoni t    2414626000
24.14.62.7000  Halogenirani ... ili nitrozirani derivati ketona i kinona    t    2414627000
24.14.63    Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi derivati      
24.14.63.1300  Dietil eter   t    2414631300
24.14.63.1900  Ostali aciklički eteri i njihovi halogenirani ... derivati, d.n.    t    2414631900
24.14.63.2300  Ciklanski, ciklenski ... eteri i njihovi halogenirani ... derivati   t    2414632300
24.14.63.2500  Aromatski eteri i njihovi halogenirani ... derivati   t    2414632500
24.14.63.3300  2,2-oksidietanol (dietilenglikol, digol)    t    2414633300
24.14.63.3900  Ostali eter-alkoholi i njihovi derivati t    2414633900
24.14.63.5000  Eter-fenoli, eter-alkohol-fenoli i njihovi halogenirani ... derivati  t    2414635000
24.14.63.6000  Peroksidi alkohola, etera i ketona i njihovi ... derivati    t    2414636000
24.14.63.7300  Etilenoksid (oksiran)  t    2414637300
24.14.63.7500  Propilenoksid (metiloksiran)  t    2414637500
24.14.63.7900  Ostali epoksidi, epoksialkoholi, epoksifenoli, epoksi eteri   t    2414637900
24.14.63.8000  Acetali i poluacetali i njihovi halogenirani ... derivati    t    2414638000
24.14.64    Enzimi i ostali organski spojevi, d.n.     
24.14.64.3000  Ostali organski spojevi, d.n.  t    2414643000
24.14.64.5000  Sirila i njegovi koncentrati  t    2414645000
24.14.64.7000  Enzimi; pripravljeni enzimi; d.n.    t    2414647000
24.14.7 Raznovrsni osnovni organski kemijski proizvodi     
24.14.71    Derivati biljnoga podrijetla i smolni proizvodi     
24.14.71.2000  Aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugljen    t    2414712000
24.14.71.3000  Tal- ulje, rafinirano ili nerafinirano t    2414713000
24.14.71.4000  Smolna ili sulfatna terpentinska ulja od drva, ulje od bora i ostala  t    2414714000
24.14.71.5000  Kolofonij i smolne kiseline, te njihovi derivati; pinolin i kolofonijska ulja; tekuće smole   t    2414715000
24.14.71.7000  Katran od drva, ulja od katrana drva, drvni kreozot; drvna nafta (sirovi metanol), itd. t    2414717000
24.14.72    Drveni ugljen      
24.14.72.0009  Drveni ugljen, uklj. aglomerirani    t    
24.14.72.0001  Briketi drvenoga ugljena    t    2414720001
24.14.72.0002  Retortni ugljen t    2414720002
24.14.72.0003  Ostali drveni ugljen, uklj. aglomerirani    t    2414720003
24.14.73    Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga ugljena na visokoj temperaturi; katranska smola i koks od katranske smole      
24.14.73.2000  Benzol t    2414732000
24.14.73.3000  Toluol i ksilol t    2414733000
24.14.73.4000  Naftalin i ostale aromatične mješavine ugljikovodika  t    2414734000
24.14.73.5000  Fenoli t    2414735000
24.14.73.6500  Kreozotna ulja t    2414736500
24.14.73.6700  Ostala ulja i proizvodi ulja, d.n.   t    2414736700
24.14.73.7000  Smole i koks od smole, dobiveni od katrana kamenoga ugljena ili drugih mineralnih katrana    t    2414737000
24.14.8 Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja       
24.14.80    Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja       
24.14.80.0000  Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal ulja   t    2414800000
24.15  Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva       
24.15.1 Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak       
24.15.10    Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline; amonijak       
24.15.10.5000  Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline    t; tona N    2415105000
24.15.10.7500  Amonijak, bezvodni   t; tona N    2415107500
24.15.10.7700  Amonijak, u vodenoj otopini   t; tona N    2415107700
24.15.2 Amonijev klorid; nitriti; kalijevi nitrati; amonijevi karbonati     
24.15.20    Amonijev klorid; nitriti; kalijevi nitrati; amonijevi karbonati     
24.15.20.2000  Amonijev klorid t; tona N    2415202000
24.15.20.3000  Nitriti t; tona N    2415203000
24.15.20.5000  Kalijev nitrat (potaše) t; tona N    2415205000
24.15.20.7000  Komercijalni amonijev karbonat i ostali amonijevi karbonati   t; tona N    2415207000
24.15.3 Dušična mineralna ili kemijska gnojiva     
24.15.30    Dušična mineralna ili kemijska gnojiva     
24.15.30.1300  Urea s više od 45 % N u težini suhoga proizvoda t; tona N    2415301300
24.15.30.1900  Urea manje od uklj. 45 % N u težini suhoga proizvoda  t; tona N    2415301900
24.15.30.2300  Amonijev sulfat t; tona N    2415302300
24.15.30.2900  Dvostruke soli i mješavine amonijeva sulfata i amonijeva nitrata, d.n. t; tona N    2415302900
24.15.30.3000  Amonijev nitrat t; tona N    2415303000
24.15.30.4300  Mješavine amonijevoga nitrata s kalcijevim karbonatom, manje od uklj. 28 % N u težini  t; tona N    2415304300
24.15.30.4500  Mješavine amonijevoga nitrata s kalcijevim karbonatom, s više od 28 % N u težini    t; tona N    2415304500
24.15.30.6000  Dvostruke soli i mješavine kalcijevoga nitrata i amonijevoga nitrata  t; tona N    2415306000
24.15.30.7000  Kalcijev cijanamid   t; tona N    2415307000
24.15.30.8000  Mješavine uree i amonijevoga nitrata, u vodenoj ili amonijakalnoj otopini    t; tona N    2415308000
24.15.30.9000  Dušična mineralna ili kemijska gnojiva, d.n.  t; tona N    2415309000
24.15.4 Fosfatna mineralna ili kemijska gnojiva     
24.15.40    Fosfatna mineralna ili kemijska gnojiva     
24.15.40.3500  Superfosfati  t; tona P2O5  2415403500
24.15.40.3700  Bazna troska  t; tona P2O5  2415403700
24.15.40.3900  Fosfatna mineralna ili kemijska gnojiva, d.n.  t; tona P2O5  2415403900
24.15.5 Kalijeva mineralna ili kemijska gnojiva     
24.15.50    Kalijeva mineralna ili kemijska gnojiva     
24.15.50.3000  Kalijev klorid t; tona K2O   2415503000
24.15.50.5000  Kalijev sulfat t; tona K2O   2415505000
24.15.50.7000  Kalijeva mineralna ili kemijska gnojiva, d.n.  t; tona K2O   2415507000
24.15.6 Gnojiva životinjskoga ili biljnoga podrijetla, d.n.       
24.15.60    Gnojiva životinjskoga ili biljnoga podrijetla, d.n.       
24.15.60.0000  Gnojiva životinjskoga ili biljnoga podrijetla, d.n.   t    2415600000
24.15.7 Natrijev nitrat     
24.15.70    Natrijev nitrat     
24.15.70.5000  Prirodni natrijev nitrat    t    2415705000
24.15.70.7000  Natrijev nitrat, osim prirodnoga    tona N 2415707000
24.15.8 Gnojiva, d.n.      
24.15.80    Gnojiva, d.n.      
24.15.80.1000  Gnojiva ... u pakiranju manje od uklj. 10 kg bruto težine    t    2415801000
24.15.80.2309  Gnojiva koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), s više od 10 % N t    
24.15.80.2301  Količina gnojiva koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), s više od 10 % N    t    2415802301
24.15.80.2302  Količina N u gnojivima koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), s više od 10 % N tona N 2415802302
24.15.80.2303  Količina P2O5 u gnojivima koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), s više od 10 % N    tona P2O5    2415802303
24.15.80.2304  Količina K2O u gnojivima koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), s više od 10 % N    tona K2O    2415802304
24.15.80.2509  Gnojiva koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), manje od uklj. 10 % N  t    
24.15.80.2501  Količina gnojiva koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), do uklj. 10 % N t    2415802501
24.15.80.2502  Količina N u gnojivima koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), manje od uklj. 10 % N   tona N 2415802502
24.15.80.2503  Količina P2O5 u gnojivima koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), manje od uklj. 10 % N tona P2O5    2415802503
24.15.80.2504  Količina K2O u gnojivima koja sadrže dušik (N), fosfor (P) i kalij (K), manje od uklj. 10 % N  tona K2O    2415802504
24.15.80.3000  Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)    t ; tona N; tona P2O5  2415803000
24.15.80.4000  Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat)   t ; tona N; tona P2O5  2415804000
24.15.80.5300  Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže nitrate i fosfate, d.n.   t ; tona N; tona P2O5  2415805300
24.15.80.5900  Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dušik i fosfor, d.n. t ; tona N; tona P2O5  2415805900
24.15.80.6300  Kalijevi superfosfati  t ; tona P2O5; tona K2O 2415806300
24.15.80.6900  Ostala gnojiva koja sadrže fosfor i kalij    t    2415806900
24.15.80.9000  Ostala gnojiva, d.n.  t    2415809000
24.16  Proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku     
24.16.1 Polimeri etilena, u primarnim oblicima     
24.16.10    Polimeri etilena, u primarnim oblicima     
24.16.10.3500  Linearni polietilen, specifične gustoće do 0,94, u primarnim oblicima  t    2416103500
24.16.10.3900  Ostali polietileni, specifične gustoće do 0,94, u primarnim oblicima  t    2416103900
24.16.10.5000  Polietilen, specifične gustoće veće od uklj. 0,94, u primarnim oblicima t    2416105000
24.16.10.7000  Kopolimeri etilenvinilacetata, u primarnim oblicima   t    2416107000
24.16.10.9000  Ostali polimeri etilena, u primarnim oblicima, d.n.   t    2416109000
24.16.2 Polimeri stirena, u primarnim oblicima     
24.16.20    Polimeri stirena, u primarnim oblicima     
24.16.20.3500  Polistiren, ekspandirani, u primarnim oblicima t    2416203500
24.16.20.3909  Polistiren (osim ekspandiranoga), u primarnim oblicima t    
24.16.20.3901  Polistiren, normalni, u primarnim oblicima   t    2416203901
24.16.20.3902  Polistiren, modificirani, u primarnim oblicima t    2416203902
24.16.20.5000  Kopolimeri stiren-akrilonitrila (SAN), u primarnim oblicima   t    2416205000
24.16.20.7000  Kopolimeri akrilnitril-butadien-stirena (ABS), u primarnim oblicima   t    2416207000
24.16.20.9000  Polimeri stirena, u primarnim oblicima, d.n.  t    2416209000
24.16.3 Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima       
24.16.30    Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima       
24.16.30.1009  Polivinilklorid, bez mješavina s drugim tvarima, u primarnim oblicima  t    
24.16.30.1001  Polivinilklorid, emulzijski, bez mješavina s drugim tvarima, u primarnim oblicima    t    2416301001
24.16.30.1002  Polivinilklorid, suspenzijski, bez mješavina s drugim tvarima, u primarnim oblicima   t    2416301002
24.16.30.1003  Ostali polivinilklorid, bez mješavina s drugim tvarima, u primarnim oblicima  t    2416301003
24.16.30.2300  Neplastificirani, miješani polivinilklorid, u primarnim oblicima    t    2416302300
24.16.30.2500  Plastificirani, miješani polivinilklorid, u primarnim oblicima t    2416302500
24.16.30.4090  Kopolimeri vinilklorida i vinilacetata t    
24.16.30.4350  Kopolimeri vinilklorida i vinilacetata, u prahu t    2416304350
24.16.30.4550  Kopolimeri vinilklorida i vinilacetata, u ostalim primarnim oblicima  t    2416304550
24.16.30.5000  Polimeri viniliden klorida, u primarnim oblicima    t    2416305000
24.16.30.6090  Politetrafluoretilen, u primarnim oblicima   t    
24.16.30.6350  Politetrafluoretilen, u prahu  t    2416306350
24.16.30.6550  Politetrafluoretilen, u ostalim primarnim oblicima   t    2416306550
24.16.30.7000  Fluorpolimeri (osim politetrafluoretilena), u primarnim oblicima    t    2416307000
24.16.30.9000  Polimeri halogeniranih olefina, u primarnim oblicima, d.n.   t    2416309000
24.16.4 Polieteri i poliesteri; polikarbonati, alkidne i epoksidne smole        
24.16.40    Polieteri i poliesteri; polikarbonati, alkidne i epoksidne smole        
24.16.40.1300  Poliacetali, u primarnim oblicima    t    2416401300
24.16.40.1500  Polietilenski glikoli i ostali polieterni alkoholi, u primarnim oblicima    t    2416401500
24.16.40.2090  Ostali polieteri, u primarnim oblicima t    
24.16.40.2350  Ostali polieteri, u prahu    t    2416402350
24.16.40.2550  Ostali polieteri, u ostalim primarnim oblicima t    2416402550
24.16.40.3000  Epoksidne smole, u primarnim oblicima  t    2416403000
24.16.40.4090  Polikarbonati, u primarnim oblicima   t    
24.16.40.4350  Polikarbonati, u prahu t    2416404350
24.16.40.4550  Polikarbonati, u ostalim primarnim oblicima   t    2416404550
24.16.40.5000  Alkidne smole, u primarnim oblicima   t    2416405000
24.16.40.6090  Polietilentereftalat, u primarnim oblicima   t    
24.16.40.6350  Polietilentereftalat, u prahu  t    2416406350
24.16.40.6550  Polietilentereftalat, u ostalim primarnim oblicima   t    2416406550
24.16.40.7000  Ostali nezasićeni tekući poliesteri   t    2416407000
24.16.40.8090  Ostali nezasićeni poliesteri, u primarnim oblicima   t    
24.16.40.8350  Ostali nezasićeni poliesteri, u prahu  t    2416408350
24.16.40.8550  Ostali nezasićeni poliesteri, u ostalim primarnim oblicima   t    2416408550
24.16.40.9090  Ostali poliesteri, u primarnim oblicima t    
24.16.40.9350  Ostali poliesteri, u primarnim oblicima, d.n., u prahu t    2416409350
24.16.40.9550  Ostali poliesteri, u ostalim primarnim oblicima t    2416409550
24.16.5 Ostale plastične mase, u primarnim oblicima; izmjenjivači iona     
24.16.51    Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima        
24.16.51.3090  Polipropilen, u primarnim oblicima   t    
24.16.51.3550  Polipropilen, u prahu  t    2416513550
24.16.51.3750  Polipropilen, u ostalim primarnim oblicima   t    2416513750
24.16.51.5000  Ostali polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima, d.n. t    2416515000
24.16.52    Polimeri vinilacetata i drugih vinilestera, te ostali vinilpolimeri, u primarnim oblicima        
24.16.52.3000  Polimeri vinilacetata, u vodenoj disperziji, u primarnim oblicima    t    2416523000
24.16.52.5000  Polimeri vinilacetata (osim u vodenoj disperziji), u primarnim oblicima t    2416525000
24.16.52.7000  Ostali vinilesteri i vinilpolimeri, u primarnim oblicima    t    2416527000
24.16.53    Akrilni polimeri, u primarnim oblicima     
24.16.53.5090  Polimetil metakrilat, u primarnim oblicima   t    
24.16.53.5550  Polimetil metakrilat, u prahu  t    2416535550
24.16.53.5750  Polimetil metakrilat, u ostalim primarnim oblicima   t    2416535750
24.16.53.9090  Ostali akrilni polimeri, u primarnim oblicima  t    
24.16.53.9550  Ostali akrilni polimeri, u prahu    t    2416539550
24.16.53.9750  Ostali akrilni polimeri, u ostalim primarnim oblicima  t    2416539750
24.16.54    Poliamidi, u primarnim oblicima     
24.16.54.5000  Poliamidi-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, ili -6,12, u primarnim oblicima    t    2416545000
24.16.54.9090  Ostali poliamidi, u primarnim oblicima t    
24.16.54.9550  Ostali poliamidi, u primarnim oblicima, d.n., u prahu  t    2416549550
24.16.54.9750  Ostali poliamidi, u ostalim primarnim oblicima t    2416549750
24.16.55    Urea smole; tioureja i melaminske smole, u primarnim oblicima      
24.16.55.5090  Urea smole; tioureje, u primarnim oblicima   t    
24.16.55.5550  Urea smole; tioureje, u prahu  t    2416555550
24.16.55.5750  Urea smole; tioureje, u primarnim oblicima   t    2416555750
24.16.55.7090  Melaminske smole, u primarnim oblicima t    
24.16.55.7550  Melaminske smole, u prahu    t    2416557550
24.16.55.7750  Melaminske smole, u ostalim primarnim oblicima t    2416557750
24.16.56    Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima      
24.16.56.3090  Ostale aminosmole, d.n., u primarnim oblicima  t    
24.16.56.3550  Ostale aminosmole, d.n., u prahu    t    2416563550
24.16.56.3750  Ostale aminosmole, d.n., u ostalim primarnim oblicima  t    2416563750
24.16.56.5090  Fenolne smole, u primarnim oblicima   t    
24.16.56.5550  Fenolne smole, u prahu t    2416565550
24.16.56.5750  Fenolne smole, u ostalim primarnim oblicima   t    2416565750
24.16.56.7009  Poliuretani, u primarnim oblicima    t; m3  
24.16.56.7001  Poliuretanske pjene, meke, u primarnim oblicima t; m3  2416567001
24.16.56.7002  Poliuretanske pjene, tvrde, u primarnim oblicima    t; m3  2416567002
24.16.56.7003  Ostali poliuretani, u primarnim oblicima    t; m3  2416567003
24.16.57    Silikoni, u primarnim oblicima     
24.16.57.0050  Silikoni, u primarnim oblicima t    2416570050
24.16.58    Ostale plastične mase, u primarnim oblicima, d.n.        
24.16.58.1000  Naftne smole ..., ostale smole i politerpeni, u primarnim oblicima   t    2416581000
24.16.58.2000  Polisulfidi, polisulfoni i ostali proizvodi, ..., u primarnim oblicima t    2416582000
24.16.58.3000  Celulozni acetati, u primarnim oblicima t    2416583000
24.16.58.4000  Celulozni nitrati (uklj. kolodione), u primarnim oblicima    t    2416584000
24.16.58.5000  Celulozni eteri i srodni derivati celuloze, u primarnim oblicima    t    2416585000
24.16.58.6000  Prirodni i modificirani polimeri, u primarnim oblicima, d.n.  t    2416586000
24.16.58.7000  Izmjenjivači iona na osnovi polimera, u primarnim oblicima   t    2416587000
24.16.6 Otpaci, strugotine i ostaci od plastike     
24.16.60    Otpaci, strugotine i ostaci od plastike     
24.16.60.0000  Otpaci, strugotine i ostaci od plastike t    2416600000
24.17  Proizvodnja sintetičnoga kaučuka, u primarnim oblicima     
24.17.1 Sintetski kaučuk        
24.17.10    Sintetski kaučuk        
24.17.10.5000  Sintetski lateks    t    2417105000
24.17.10.9000  Ostali sintetski kaučuci    t    2417109000
24.2  Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda     
24.20  Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda     
24.20.1 Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi        
24.20.11    Insekticidi, pripremljeni za maloprodaju        
24.20.11.2000  Insekticidi na osnovi biljnih proizvoda (biološki)   t; t akt.subst. 2420112000
24.20.11.3000  Insekticidi na osnovi kloriranih ugljikovodika (npr. BHC, DDT, D-D, Aldrin,.)  t; t akt.subst. 2420113000
24.20.11.4000  Insekticidi na osnovi karbamata (npr. Aldikarb, Karbofuran, Metomil, ...)    t; t akt.subst. 2420114000
24.20.11.5000  Insekticidi na osnovi organo-fosfornih proizvoda    t; t akt.subst. 2420115000
24.20.11.6000  Insekticidi na osnovi piretroida    t; t akt.subst. 2420116000
24.20.11.7000  Insekticidi na osnovi mineralnih ulja  t; t akt.subst. 2420117000
24.20.11.9000  Ostali insekticidi   t; t akt.subst. 2420119000
24.20.12    Herbicidi, pripremljeni za maloprodaju     
24.20.12.2000  Herbicidi na osnovi fenoksihormonskih proizvoda t; t akt.subst. 2420122000
24.20.12.3009  Herbicidi na osnovi triazina (npr. Atrazin, Simazin, ...)    t; t akt.subst. 
24.20.12.3001  Atrazin (minimum 90 % tehničke čistoće) t; t akt.subst. 2420123001
24.20.12.3002  Prometrin (minimum 96 % tehničke čistoće)    t; t akt.subst. 2420123002
24.20.12.3003  Simazin (minimum 95 % tehničke čistoće) t; t akt.subst. 2420123003
24.20.12.3004  Ostali herbicidi na osnovi triazina   t; t akt.subst. 2420123004
24.20.12.4000  Herbicidi na osnovi acetamida (npr. Alaklor, Butaklor, ...)   t; t akt.subst. 2420124000
24.20.12.5000  Herbicidi na osnovi karbamata (npr. Barban, Profam, ...)    t; t akt.subst. 2420125000
24.20.12.6000  Herbicidi na osnovi dinitroanilina (npr. Trifluralin, Pendimetalin, ...)    t; t akt.subst. 2420126000
24.20.12.7000  Herbicidi na osnovi ureje, uracila i sulfonilureje   t; t akt.subst. 2420127000
24.20.12.9000  Herbicidi ostali (npr. Dalapon, Dikamba, ...)  t; t akt.subst. 2420129000
24.20.13    Sredstva protiv klijanja i reguliranja rasta biljaka, pripremljena za maloprodaju        
24.20.13.5000  Sredstva protiv klijanja, pripremljena za maloprodaju  t; t akt.subst. 2420135000
24.20.13.7000  Regulatori rasta biljaka, pripremljeni za maloprodaju  t; t akt.subst. 2420137000
24.20.14    Dezinfektanti, pripremljeni za maloprodaju       
24.20.14.3000  Dezinfektanti na osnovi amonija t; t akt.subst. 2420143000
24.20.14.5000  Dezinfektanti na osnovi halogenih spojeva    t; t akt.subst. 2420145000
24.20.14.9000  Ostali dezinfektanti  t; t akt.subst. 2420149000
24.20.15    Fungicidi, rodenticidi i slični proizvodi, pripremljeni za maloprodaju     
24.20.15.5200  Anorganski fungicidi, baktericidi, sredstva za dezinfekciju sjemena (npr. Sumpor, ...) t; t akt.subst. 2420155200
24.20.15.5300  Fungicidi, baktericidi, sredstva za dezinfekciju sjemena, na osnovi ditiokarbamata (Ziram, ...) t; t akt.subst. 2420155300
24.20.15.5500  Fungicidi, baktericidi, sredstva za dezinfekciju sjemena, na osnovi benzimidazola (Benomil, ...)    t; t akt.subst. 2420155500
24.20.15.5600  Fungicidi, baktericidi, sredstva za dezinfekciju sjemena, na osnovi tri-, diazola (Triadimefon, ...)  t; t akt.subst. 2420155600
24.20.15.5700  Fungicidi, baktericidi, sredstva za dezinfekciju sjemena, na osnovi diazo-, morfolina (Triforin, ...)  t; t akt.subst. 2420155700
24.20.15.5900  Ostali fungicidi, baktericidi, sredstva za dezinfekciju sjemena (npr. Kaptan, ...)   t; t akt.subst. 2420155900
24.20.15.7300  Rodenticidi, antikoagulanti (Brodikafum, klorofakinon, kumatetralil, ...)    t; t akt.subst. 2420157300
24.20.15.7500  Ostali rodenticidi (npr. Cinkov fosfit, itd.)  t; t akt.subst. 2420157500
24.20.15.7900  Ostali slični proizvodi t; t akt.subst. 2420157900
24.3  Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova       
24.30  Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova       
24.30.1 Boje i lakovi na osnovi polimera        
24.30.11    Boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera, u vodenom mediju     
24.30.11.5000  Premazna sredstva (boje, ...) na osnovi akrilnih i vinilnih polimera, u vodenom mediju t    2430115000
24.30.11.7090  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), u vodenom mediju   t    
24.30.11.7250  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), u vodenom mediju na osnovi alkidnih smola   t    2430117250
24.30.11.7350  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), u vodenom mediju: elektroforetičke boje    t    2430117350
24.30.11.7550  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), u vodenom mediju: za unutrašnju uporabu    t    2430117550
24.30.11.7750  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), u vodenom mediju: za vanjsku uporabu t    2430117750
24.30.12    Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih i vinilnih polimera, u nevodenom mediju; otopine      
24.30.12.2500  Premazna sredstva (boje i lakovi) itd., na osnovi poliestera, gdje masa otapala iznosi manje od uklj. 50 % ukupne mase t    2430122500
24.30.12.2909  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi poliestera  t    
24.30.12.2901  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi uljem modificiranih poliestera    t    2430122901
24.30.12.2902  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi nezasićenih poliestera    t    2430122902
24.30.12.2903  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi poliestera  t    2430122903
24.30.12.3000  Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera   t    2430123000
24.30.12.5090  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi akrilnih i vinilnih polimera t    
24.30.12.5559  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi akrilnih polimera  t    
24.30.12.5551  Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi akrilnih termoreaktivnih polimera  t    2430125551
24.30.12.5552  Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi akrilnih termoplastičnih polimera  t    2430125552
24.30.12.5553  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi akrilnih polimera  t    2430125553
24.30.12.5750  Ostala premazna sredstva ( boje i lakovi) na osnovi vinilnih polimera  t    2430125750
24.30.12.7000  Premazna sredstva (boje i lakovi); otopine d.n. t    2430127000
24.30.12.9009  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetičnih polimera, d.n.  t    
24.30.12.9001  Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi alkidnoaminskih polimera  t    2430129001
24.30.12.9002  Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi poliuretanskih polimera   t    2430129002
24.30.12.9003  Premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi epoksidnih polimera t    2430129003
24.30.12.9004  Nepigmentirana premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi nitroceluloze    t    2430129004
24.30.12.9005  Pigmentirana premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi nitroceluloze t    2430129005
24.30.12.9006  Premazna sredstva (boje i lakovi) za brodogradnju    t    2430129006
24.30.12.9007  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi) na osnovi sintetičnih polimera, d.n.  t    2430129007
24.30.2 Ostale boje i lakovi, te slični proizvodi; umjetničke i grafičke boje     
24.30.21    Pripravljeni pigmenti, opacifijenti (sredstva za odbijanje svjetla) i koloranti, staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući keramički lakovi i slični preparati; frite od stakla       
24.30.21.3000  Pripravljeni pigmenti, opacifijenti, boje, .... za keramiku, itd.    t    2430213000
24.30.21.5000  Staklasti emajli, glazure, presvlake i sl. preparati  t    2430215000
24.30.21.7000  Tekuća sjajila i slični proizvodi, frita od stakla i ostalo staklo   t    2430217000
24.30.22    Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi (razrjeđivači i ost. sredstva za skidanje premaza i lakova)     
24.30.22.1300  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), vodeni pigmenti za doradu kože; uljane boje i lakovi t    2430221300
24.30.22.1500  Ostala premazna sredstva (boje i lakovi), vodeni pigmenti za doradu kože; ostala    t    2430221500
24.30.22.2000  Pripremljeni sikativi  t    2430222000
24.30.22.3000  Folije za tiskanje   t    2430223000
24.30.22.4300  Pigment biser  t    2430224300
24.30.22.4500  Ostali pigmenti: bojila i ostala sredstva za toniranje, pripremljena za maloprodaju   t    2430224500
24.30.22.5309  Kitovi t    
24.30.22.5301  Jednokomponentni kitovi t    2430225301
24.30.22.5302  Dvokomponentni kitovi  t    2430225302
24.30.22.5303  Ostali kitovi  t    2430225303
24.30.22.5500  Punila za ličilačko-bojadisarske radove t    2430225500
24.30.22.6000  Pripravci za zaglađivanje površina fasada, unutrašnjih, zidova, podova, stropova i sl. t    2430226000
24.30.22.7300  Organska složena otapala i razrjeđivači na osnovi butilacetata, d.n.  t    2430227300
24.30.22.7900  Ostala organska složena otapala i razrjeđivači, d.n.  t    2430227900
24.30.23    Boje za umjetničko slikarstvo, nastavu, označavanje, nijansiranje, zabavu i slično       
24.30.23.5000  Boje u setovima t    2430235000
24.30.23.7000  Boje za umjetničko slikarstvo, nastavu ili pismoslikare, u pakiranjima, d.n.  t    2430237000
24.30.24    Grafičke boje      
24.30.24.5090  Crne grafičke boje   kg   
24.30.24.5350  Crne grafičke boje, za litografiju   kg   2430245350
24.30.24.5550  Crne grafičke boje, za fleksografiju  kg   2430245550
24.30.24.5950  Crne grafičke boje, za ostalu primjenu kg   2430245950
24.30.24.7090  Ostale grafičke boje  kg   
24.30.24.7350  Ostale grafičke boje, za litografiju  kg   2430247350
24.30.24.7550  Ostale grafičke boje, za fleksografiju kg   2430247550
24.30.24.7950  Ostale grafičke boje, za ostalu primjenu    kg   2430247950
24.4  Proizvodnja farmaceutskih proizvoda, kemijskih i biljnih proizvoda za medicinske svrhe     
24.41  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina       
24.41.1 Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri      
24.41.10    Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri      
24.41.10.3000  Salicilna kiselina i njezine soli    kg   2441103000
24.41.10.5000  O-acetilsalicilna kiselina, njezine soli i esteri    kg   2441105000
24.41.10.7000  Ostali esteri salicilne kiseline i njihove soli kg   2441107000
24.41.2 Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne aminijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli       
24.41.20    Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli       
24.41.20.1000  Lizin i njegovi esteri i njegove soli  kg   2441201000
24.41.20.2000  Glutaminska kiselina i njezine soli   kg   2441202000
24.41.20.3000  Holin i njegove soli  kg   2441203000
24.41.20.4000  Lecitin i drugi fosfoaminolipidi    kg   2441204000
24.41.20.5000  Kvarterne amonijeve soli i amonijevi hidroksidi, d.n.  kg   2441205000
24.41.20.6000  Aciklički amidi (uklj. acikličke karbamate) i njihovi derivati i soli  kg   2441206000
24.41.20.7000  Ciklični amidi, osim ureina (uklj. cikličke karbamate) i njihovi derivati i soli, d.n. kg   2441207000
24.41.3 Laktoni, d.n., heterociklički spojevi samo s hetoro-atomom ili heteroatomima dušika koji u strukturi sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje
24.41.31    Laktoni, d.n., heterociklički spojevi samo s hetoro-atomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, 
24.41.31.1000  Laktoni, osim kumarina, metil-, etil-, kumarina, d.n.  kg   2441311000
24.41.31.2000  Fenazon (antipirin) i njegovi derivati kg   2441312000
24.41.31.3000  Spojevi koji imaju nekondenzirani pirazolov prsten u strukturi, d.n.  kg   2441313000
24.41.31.4000  Hidantoin i njegovi derivati  kg   2441314000
24.41.31.5500  Malonilureja (barbiturska kiselina) i njezini derivati i soli  kg   2441315500
24.41.31.5900  Spojevi s pirimidinskim ili pirerazinskim prstenom; nukleinske kiseline ..., d.n.    kg   2441315900
24.41.31.7000  Spojevi koji imaju nekondenzirani triazinov prsten u strukturi (osim melamina) kg   2441317000
24.41.31.8000  Spojevi koji imaju fenotiazinov prsten u strukturi, ali dalje nekondenzirani  kg   2441318000
24.41.32    Sulfonamidi       
24.41.32.0000  Sulfonamidi   kg   2441320000
24.41.4 Šećeri kemijski čisti, d.n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli      
24.41.40    Šećeri kemijski čisti, d.n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli      
24.41.40.0009  Šećeri, kemijski čisti, d.n. (osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze, fruktoze); šećerni eteri i esteri i njihove soli    kg   
24.41.40.0001  Zamjena za šećer    kg   2441400001
24.41.40.0002  Ostali kemijski čisti šećeri (osim saharoze, laktoze, maltoze, glukoze, fruktoze); šećerni eteri, esteri i njihove soli kg   2441400002
24.41.5 Provitamini, vitamini i hormoni; glikozidi i biljni alkaloidi i njihovi derivati; antibiotici      
24.41.51    Provitamini, vitamini i njihovi derivati        
24.41.51.1000  Provitamini, nemiješani kg   2441511000
24.41.51.2300  Vitamini A i njihovi derivati, nemiješani    kg   2441512300
24.41.51.2500  Vitamin B1 i njegovi derivati, nemiješani    kg   2441512500
24.41.51.3300  Vitamin B2 i njegovi derivati, nemiješani    kg   2441513300
24.41.51.3500  D- ili DL-pantotenska kiselina (vitamin B3 ili B5) i njihovi derivati  kg   2441513500
24.41.51.4300  Vitamin B6 i njegovi derivati, nemiješani    kg   2441514300
24.41.51.4500  Vitamin B12 i njegovi derivati, nemiješani   kg   2441514500
24.41.51.5300  Vitamin C i njegovi derivati, nemiješani    kg   2441515300
24.41.51.5500  Vitamin E i njegovi derivati, nemiješani    kg   2441515500
24.41.51.5900  Ostali vitamini i njihovi derivati, nemiješani, d.n.  kg   2441515900
24.41.51.9000  Mješavine i prirodni koncentrati vitamina    kg   2441519000
24.41.52    Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni        
24.41.52.2000  Hormon prednjega režnja hipofize i slični hormoni i njihovi derivati  kg   2441522000
24.41.52.3500  Kortizon, hidrokortizon, ... i prednizolon (dehidrokortizon)  kg   2441523500
24.41.52.3700  Halogeni derivati adreno-kortikalnih hormona  kg   2441523700
24.41.52.3900  Adreno-kortikalni hormoni i njihovi derivati, d.n.   kg   2441523900
24.41.52.5000  Inzulin i njegove soli kg   2441525000
24.41.52.7000  Estrogeni i progesteroni    kg   2441527000
24.41.52.9000  Ostali hormoni i njihovi derivati, d.n., ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni  kg   2441529000
24.41.53    Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati       
24.41.53.1300  Rutozid (rutin) i njegovi derivati   kg   2441531300
24.41.53.1500  Glikozidi i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati, d.n. kg   2441531500
24.41.53.2300  Alkaloidi opijuma i njihovi derivati i njihove soli   kg   2441532300
24.41.53.2500  Kinin i njegove soli  kg   2441532500
24.41.53.2900  Ostali alkaloidi kininovca i njihovi derivati i njihove soli, d.n.   kg   2441532900
24.41.53.3000  Kofein i njegove soli  kg   2441533000
24.41.53.4000  Efedrini i njihove soli kg   2441534000
24.41.53.5000  Teofilin i aminofilin i njihovi derivati i njihove soli kg   2441535000
24.41.53.6000  Alkaloidi glavnice raži i njihovi derivati i njihove soli    kg   2441536000
24.41.53.7000  Nikotin i njegove soli kg   2441537000
24.41.53.9000  Ostali biljni alkaloidi i njihove soli, itd; njihove soli, d.n. kg   2441539000
24.41.54    Antibiotici       
24.41.54.3000  Penicilini i njihovi derivati sa strukturom penicilinske kiseline i njihove soli    kg   2441543000
24.41.54.4000  Streptomicini i njihovi derivati i njihove soli kg   2441544000
24.41.54.5000  Tetraciklini i njihovi derivati i njihove soli kg   2441545000
24.41.54.6000  Kloramfenikol i njegovi derivati i njihove soli kg   2441546000
24.41.54.7009  Eritromicin i njegovi derivati i njihove soli  kg   
24.41.54.7001  Azitromicin   kg   2441547001
24.41.54.7002  Ostali eritromicini i njegovi derivati i njihove soli  kg   2441547002
24.41.54.9000  Ostali antibiotici, d.n.    kg   2441549000
24.41.6 Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d.n.     
24.41.60    Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, d.n.     
24.41.60.1000  Žlijezde ili drugi organi, sušeni    kg   2441601000
24.41.60.2000  Ekstrakti žlijezda ili drugih organa i njihove izlučevine    kg   2441602000
24.41.60.3000  Tvari ljudskoga ili životinjskoga podrijetla, za profilaktičku uporabu, d.n.  kg   2441603000
24.41.60.5000  Ljudska i životinjska krv, kulture mikroorganizama, toksini, itd., d.n. kg   2441605000
24.42  Proizvodnja farmaceutskih pripravaka      
24.42.1 Lijekovi        
24.42.11    Lijekovi, koji sadrže peniciline i druge antibiotike      
24.42.11.3009  Lijekovi, koji sadrže peniciline ili streptomicine ili njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju kg   
24.42.11.3001  Lijekovi, koji sadrže peniciline ili njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju  kg   2442113001
24.42.11.3002  Lijekovi, koji sadrže polusintetske peniciline ili njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju   kg   2442113002
24.42.11.3003  Lijekovi, koji sadrže streptomicine ili njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju kg   2442113003
24.42.11.5009  Lijekovi, koji sadrže ostale antibiotike, nepripremljeni za maloprodaju kg   
24.42.11.5001  Tuberkulostatici, nepripremljeni za maloprodaju kg   2442115001
24.42.11.5002  Sulfonamidi - gotovi lijekovi, nepripremljeni za maloprodaju (uklj. i u rinfuzi)    kg   2442115002
24.42.11.5003  Lijekovi, koji sadrže ostale antibiotike, nepripremljeni za maloprodaju kg   2442115003
24.42.11.6009  Lijekovi, koji sadrže peniciline, streptomicine ili njihove derivate, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju kg   
24.42.11.6001  Lijekovi, koji sadrže penicine i njihove derivate, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju  kg   2442116001
24.42.11.6002  Lijekovi, koji sadrže polusintetske penicine i njihove derivate, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju   kg   2442116002
24.42.11.6003  Lijekovi, koji sadrže streptomicine i njihove derivate, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju    kg   2442116003
24.42.11.8009  Lijekovi, koji sadrže ostale antibiotike, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju   kg   
24.42.11.8001  Tuberkulostatici u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju   kg   2442118001
24.42.11.8002  Sulfonamidi - gotovi lijekovi, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju    kg   2442118002
24.42.11.8003  Lijekovi, koji sadrže ostale antibiotike, u dozama (u rasutom stanju) i pripremljeni za maloprodaju   kg   2442118003
24.42.12    Lijekovi, koji sadrže hormone, ali ne antibiotike        
24.42.12.3000  Lijekovi, koji sadrže inzulin, ali ne antibiotike, nepripremljeni za maloprodaju    kg   2442123000
24.42.12.5000  Lijekovi, koji sadrže ostale hormone, ali ne antibiotike i inzulin, nepripremljeni za maloprodaju, d.n. kg   2442125000
24.42.12.6000  Lijekovi, koji sadrže inzulin, pripremljeni za maloprodaju   kg   2442126000
24.42.12.7009  Lijekovi, koji sadrže adrenokortikalne hormone, pripremljeni za maloprodaju   kg   
24.42.12.7001  Lijekovi, za liječenje respiratornoga sustava koji sadrže adrenokortikalne hormone, pripremljeni za maloprodaju kg   2442127001
24.42.12.7002  Lijekovi, za liječenje kožnih bolesti koji sadrže adrenokortikalne hormone, pripremljeni za maloprodaju kg   2442127002
24.42.12.7003  Ostali lijekovi, koji sadrže adrenokortikalne hormone, pripremljeni za maloprodaju   kg   2442127003
24.42.12.8000  Lijekovi, koji sadrže ostale hormone, pripremljeni za prodaju na malo, d.n.   kg   2442128000
24.42.13    Lijekovi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, ali ne hormone niti antibiotike       
24.42.13.1009  Lijekovi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju    kg   
24.42.13.1001  Analgetici, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju   kg   2442131001
24.42.13.1002  Lijekovi, za liječenje digestivnoga sustava koji sadrže alkaloide i njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju   kg   2442131002
24.42.13.1003  Antihipertenzivi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju    kg   2442131003
24.42.13.1004  Ostali lijekovi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, nepripremljeni za maloprodaju    kg   2442131004
24.42.13.2000  Ostali lijekovi, za terapeutsku i profilaktičnu uporabu, nepripremljeni za maloprodaju kg   2442132000
24.42.13.4009  Lijekovi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, pripremljeni za maloprodaju kg   
24.42.13.4001  Analgetici, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, pripremljeni za maloprodaju    kg   2442134001
24.42.13.4002  Lijekovi, za liječenje digestivnoga sustava koji sadrže alkaloide i njihove derivate, pripremljeni za maloprodaju    kg   2442134002
24.42.13.4003  Antihipertenzivi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, pripremljeni za maloprodaju kg   2442134003
24.42.13.4004  Ostali lijekovi, koji sadrže alkaloide i njihove derivate, pripremljeni za maloprodaju kg   2442134004
24.42.13.6000  Ostali lijekovi, koji sadrže vitamine i druge proizvode, pripremljeni za maloprodaju  kg   2442136000
24.42.13.8009  Ostali lijekovi, koji sadrže miješane i nemiješane proizvode, pripremljeni za maloprodaju, d.n. kg   
24.42.13.8001  Hipnotici, pripremljeni za maloprodaju, d.n.  kg   2442138001
24.42.13.8002  Psihofarmaci, pripremljeni za maloprodaju, d.n. kg   2442138002
24.42.13.8003  Antiaritmici, pripremljeni za maloprodaju, d.n. kg   2442138003
24.42.13.8004  Antianginalitici, pripremljeni za maloprodaju, d.n.   kg   2442138004
24.42.13.8005  Ostali lijekovi, za liječenje kardiovaskularnoga sustava, pripremljeni za maloprodaju, d.n.   kg   2442138005
24.42.13.8006  Antireumatici, pripremljeni za maloprodaju, d.n.    kg   2442138006
24.42.13.8007  Anestetici, pripremljeni za maloprodaju, d.n.  kg   2442138007
24.42.13.8008  Ostali lijekovi, koji sadrže miješane i nemiješane proizvode, pripremljeni za maloprodaju, d.n. kg   2442138008
24.42.2 Ostali farmaceutski proizvodi      
24.42.21    Antiserumi i cjepiva      
24.42.21.2009  Antiserumi i ostale frakcije krvi    kg   
24.42.21.2001  Antiserumi   kg   2442212001
24.42.21.2002  Zamjena za krvnu plazmu kg   2442212002
24.42.21.2003  Imunoglobulini kg   2442212003
24.42.21.2004  Ostale frakcije krvi  kg   2442212004
24.42.21.4000  Cjepiva za humanu medicinu   kg   2442214000
24.42,21,6000  Cjepiva za veterinarsku medicinu    kg   2442216000
24.42.21.6500  Cjepiva protiv slinavke i šapa kg   2442216500
24.42.21.6900  Ostala cjepiva za veterinarsku medicinu (osim protiv slinavke i šapa)  kg   2442216900
24.42.22    Kemijski sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida        
24.42.22.0000  Kemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona i spermicida    kg   2442220000
24.42.23    Dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi     
24.42.23.2000  Reagensi za određivanje krvnih grupa  kg   2442232000
24.42.23.4000  Kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi kg   2442234000
24.42.23.6000  Zubarski cement i ostala zubarska punila; cementi za rekonstrukciju kostiju   kg   2442236000
24.42.24    Ljepljivi zavoji, kirurški kateut i slični proizvodi; kutije za prvu pomoć       
24.42.24.1000  Ljepljivi zavoji i slični proizvodi, impregnirani i pripremljeni za maloprodaju
24.42.24.3000  Vate, gaze, itd., s farmaceutskim tvarima, pripremljene za maloprodaju, d.n.  kg   2442243000
24.42.24.5000  Materijali za kirurško šivanje; sterilna laminarija; sterilna apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenja u kirurgiji i zubarstvu kg   2442245000
24.42.24.7000  Kutije i setovi za prvu pomoć  kg; kom.    2442247000
24.5  Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata     
24.51  Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje      
24.51.1 Glicerin        
24.51.10    Glicerin        
24.51.10.5000  Glicerol (glicerin), sirovi, glicerinske vode i glicerinske lužine   kg   2451105000
24.51.10.7000  Gliceroli (osim sirovoga), uklj. sintetični   kg   2451107000
24.51.2 Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna        
24.51.20    Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna        
24.51.20.2000  Anionska površinski aktivna sredstva, osim sapuna    t    2451202000
24.51.20.3000  Kationska površinski aktivna sredstva, osim sapuna   t    2451203000
24.51.20.5000  Neionska površinski aktivna sredstva, osim sapuna    t    2451205000
24.51.20.9000  Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna, d.n. t    2451209000
24.51.3 Sapuni, preparati za pranje i čišćenje     
24.51.31    Sapuni i organska površinski aktivna sredstva i preparati koji se koriste kao sapun       
24.51.31.2000  Sapuni i organski površinski aktivni proizvodi u komadima i dr. oblicima, za toaletnu uporabu  t    2451312000
24.51.31.5090  Sapuni i organski površinski aktivni proizvodi, u komadima i dr. oblicima, d.n. t    
24.51.31.5350  Sapuni i organski površinski aktivni proizvodi, u komadima i dr. oblicima, za industrijsku uporabu   t    2451315350
24.51.31.5550  Sapuni i organski površinski aktivni proizvodi, u komadima i dr. oblicima, za kućanstvo t    2451315550
24.51.31.5950  Ostali sapuni i organski površinski aktivni proizvodi, u komadima i dr. oblicima    t    2451315950
24.51.31.7300  Sapuni u dr. oblicima, pahuljicama, listićima, zrncima ili u prahu   t    2451317300
24.51.31.7900  Sapuni u ostalim oblicima    t    2451317900
24.51.32    Deterdženti i preparati za pranje        
24.51.32.3000  Površinski aktivni preparati, pripremljeni za maloprodaju    t    2451323000
24.51.32.5090  Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za maloprodaju   t    
24.51.32.5250  Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za maloprodaju: za strojno pranje t    2451325250
24.51.32.5350  Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za maloprodaju: za ručno pranje  t    2451325350
24.51.32.5750  Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za maloprodaju: za pranje posuđa  t    2451325750
24.51.32.5950  Ostali preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za maloprodaju   t    2451325950
24.51.32.6000  Površinski aktivni preparati, za pranje i čišćenje, nepripremljeni za maloprodaju    t    2451326000
24.51.32.7090  Preparati za pranje i čišćenje, nepripremljeni za maloprodaju  t    
24.51.32.7250  Preparati za pranje i čišćenje sagova i prostirača, nepripremljeni za maloprodaju    t    2451327250
24.51.32.7350  Preparati za pranje i čišćenje suvremenih podova, nepripremljeni za maloprodaju t    2451327350
24.51.32.7450  Preparati za pranje automobila, nepripremljeni za maloprodaju  t    2451327450
24.51.32.7550  Preparati za pranje prozora, nepripremljeni za maloprodaju   t    2451327550
24.51.32.7750  Preparati za čišćenje zahoda, nepripremljeni za maloprodaju   t    2451327750
24.51.32.7950  Ostali preparati za pranje i čišćenje, nepripremljeni za maloprodaju  t    2451327950
24.51.4 Mirisni preparati i voskovi       
24.51.41    Preparati za parfimiranje i dezodoriranje prostorija      
24.51.41.0000  Preparati za parfimiranje i dezodoriranje prostorija  kg   2451410000
24.51.42    Umjetni i pripremljeni voskovi     
24.51.42.5000  Umjetni i pripremljeni voskovi od lignita, kemijski modificirani    t    2451425000
24.51.42.7000  Umjetni i pripremljeni voskovi od polietilen glikola  t    2451427000
24.51.42.9000  Ostali umjetni i pripremljeni voskovi, uklj. pečatne voskove  t    2451429000
24.51.43    Politure i laštila za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo, metal        
24.51.43.3090  Politure, laštila i slični preparati za obuću i kožu  t    
24.51.43.3550  Politure, laštila i slični preparati za obuću  t    2451433550
24.51.43.3750  Politure, laštila i slični preparati za kožu  t    2451433750
24.51.43.5090  Politure, laštila i slični preparati za održavanje drvenine   t    
24.51.43.5550  Politure, laštila i slični preparati za održavanje podova i ostale drvenine   t    2451435550
24.51.43.5750  Politure, laštila i slični preparati za održavanje drvenoga namještaja t    2451435750
24.51.43.7090  Politure i sl. preparati za karoserije (osim poliša za metale) t    
24.51.43.7550  Preparati za njegu laka karoserija   t    2451437550
24.51.43.7750  Politure za laštenje karoserija t    2451437750
24.51.43.7950  Ostali preparati    t    2451437950
24.51.43.8300  Politure za metale   t    2451438300
24.51.43.8900  Ostali politure, laštila i slični preparati, d.n.    t    2451438900
24.51.44    Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje      
24.51.44.0000  Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje  t    2451440000
24.52  Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata      
24.52.1 Parfemi i toaletno-kozmetički preparati     
24.52.11    Parfemi i toaletne vode     
24.52.11.5000  Parfemi kg; l  2452115000
24.52.11.7000  Toaletne vode  kg; l  2452117000
24.52.12    Proizvodi za šminkanje usana i očiju      
24.52.12.5000  Proizvodi za šminkanje usana  kg   2452125000
24.52.12.7000  Proizvodi za šminkanje očiju  kg   2452127000
24.52.13    Preparati za manikiranje i pedikiranje     
24.52.13.0090  Preparati za manikiranje i pedikiranje kg   
24.52.13.0350  Ostali kozmetički preparati: preparati za njegu ruku  kg   2452130350
24.52.13.0550  Ostali kozmetički preparati: preparati za njegu nogu  kg   2452130550
24.52.14    Puderi za kozmetičku i toaletnu uporabu     
24.52.14.0009  Puderi i posipi za kozmetičku i toaletnu uporabu    kg   
24.52.14.0001  Puderi za kozmetičku i toaletnu uporabu kg   2452140001
24.52.14.0002  Posipi za kozmetičku i toaletnu uporabu kg   2452140002
24.52.15    Dekorativna kozmetika i preparati za njegu kože, (uklj. preparate za sunčanje), d.n.      
24.52.15.0090  Ostali kozmetički preparati   kg   
24.52.15.0150  Ostali kozmetički preparati: za uljepšavanje lica    kg   2452150150
24.52.15.0250  Ostali kozmetički preparati: za čišćenje lica, uklj. preparate za skidanje šminke    kg   2452150250
24.52.15.0350  Ostali kozmetički preparati: za njegu lica - losioni, kreme i specijalni preparati   kg   2452150350
24.52.15.0550  Ostali kozmetički preparati: za njegu tijela - losioni, kreme, uklj. za dojenčad    kg   2452150550
24.52.15.0750  Ostali kozmetički preparati: preparati za sunčanje   kg   2452150750
24.52.15.0950  Ostali kozmetički preparati: ostali   kg   2452150950
24.52.16    Šamponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje kose       
24.52.16.3090  Šamponi kg   
24.52.16.3550  Šamponi, tekući kg; l  2452163550
24.52.16.3950  Ostali šamponi kg   2452163950
24.52.16.5000  Preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje kose    kg   2452165000
24.52.16.7000  Lakovi za kosu kg   2452167000
24.52.17    Losioni i ostali preparati za kosu, d.n.        
24.52.17.0090  Preparati za kosu, osim šampona, lakova i preparata za trajno kovrčanje kg   
24.52.17.0250  Preparati za popravljanje kvalitete kose    kg   2452170250
24.52.17.0350  Losioni i pjena za izradu frizura    kg   2452170350
24.52.17.0550  Kreme i briljantini za kosu   kg   2452170550
24.52.17.0750  Šamponi za bojenje, boje za kosu, preparati za bijeljenje kose kg   2452170750
24.52.17.0950  Ostali preparati za njegu kose kg   2452170950
24.52.18    Preparati za usnu i zubnu higijenu (uklj. paste i praškove za pričvršćivanje umjetnoga zubala), konac za čišćenje zubi (zubna svila)      
24.52.18.5000  Zubne paste   kg; kom.    2452185000
24.52.18.9000  Preparati za higijenu usta i zuba (uklj. preparate za pričvršćivanje umjetnoga zubala), konac za čišćenje zubi (zubna svila), d.n.   kg   2452189000
24.52.19    Preparati za brijanje; dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja; preparati za kupanje; ostali parfimerijski, kozmetički i toaletni preparati, d.n.       
24.52.19.3090  Losioni, kreme i ostali preparati za brijanje, prije brijanja i poslije brijanja    kg   
24.52.19.3550  Losioni za brijanje, prije brijanja i poslije brijanja kg   2452193550
24.52.19.3750  Kreme i ostali preparati za brijanje, prije brijanja i poslije brijanja kg   2452193750
24.52.19.5000  Dezodoransi i antiperspiranti  kg   2452195000
24.52.19.7000  Parfimirane soli i ostali preparati za kupanje kg   2452197000
24.52.19.9090  Depilatori i dr. preparati za intimnu njegu tijela   kg   
24.52.19.9350  Preparati za intimnu njegu tijela    kg   2452199350
24.52.19.9550  Depilatori   kg   2452199550
24.52.19.9750  Preparati za dojenčad, osim šampona, krema i pudera   kg   2452199750
24.52.19.9950  Ostali preparati    kg   2452199950
24.6  Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda     
24.61  Proizvodnja eksploziva     
24.61.1 Eksplozivi       
24.61.11    Barut i pripremljeni eksplozivi     
24.61.11.3000  Barut  t    2461113000
24.61.11.5000  Pripremljeni eksplozivi (osim baruta)  t    2461115000
24.61.12    Sigurnosni štapini; detonirajući štapini; kapsle; upaljači; električni detonatori        
24.61.12.5000  Sigurnosni štapini; detonirajući štapini    km   2461125000
24.61.12.7090  Kapsle, upaljači, električni detonatori tis.kom.    
24.61.12.7550  Kapsle tis.kom.    2461127550
24.61.12.7750  Upaljači i električni detonatori    tis.kom.    2461127750
24.61.13    Pirotehnički proizvodi za vatromete       
24.61.13.0000  Pirotehnički proizvodi za vatromete   kg   2461130000
24.61.14    Signalne rakete, rakete protiv tuče, za signalizacija u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromete     
24.61.14.0000  Signalne rakete, rakete protiv tuče, za signalizacija u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromete kg; kom.    2461140000
24.62  Proizvodnja ljepila i želatine     
24.62.1 Ljepila i želatine       
24.62.10    Ljepila i želatine       
24.62.10.1300  Kazeinska ljepila    t    2462101300
24.62.10.1500  Kazeinati i ostali derivati kazeina   t    2462101500
24.62.10.2000  Albumini (osim albumina od jaja), albuminati i ostali derivati albumina t    2462102000
24.62.10.3090  Želatina i njezini derivati (osim kazeinskih ljepila)  t    
24.62.10.3350  Želatina i njezini derivati, za ljudsku prehranu    t    2462103350
24.62.10.3550  Želatina i njezini derivati, za farmaceutsku uporabu  t    2462103550
24.62.10.3750  Želatina i njezini derivati, za tehničku uporabu    t    2462103750
24.62.10.5000  Koštana ljepila i ostale želatine    t    2462105000
24.62.10.6000  Ljepila na osnovi dekstrina i drugih modificiranih škrobova   t    2462106000
24.62.10.7000  Proizvodi kao ljepila i adhezivi, pripremljeni za maloprodaju, veći od uklj. 1 kg    t    2462107000
24.62.10.8000  Adhezivi na osnovi kaučuka ili plastike (uklj. umjetne smole)  t    2462108000
24.62.10.9000  Pripremljena ljepila i ostali pripremljeni adhezivi, d.n.    t    2462109000
24.63  Proizvodnja eteričnih ulja       
24.63.1 Eterična ulja; mješavine mirisnih tvari     
24.63.10    Eterična ulja; mješavine mirisnih tvari     
24.63.10.2000  Eterična ulja  kg   2463102000
24.63.10.3000  Rezinoidi    kg   2463103000
24.63.10.5000  Koncentrati eteričnih ulja u mastima, ... vodeni destilati, itd.    kg   2463105000
24.63.10.7500  Mješavine mirisnih tvari, za uporabu u industriji hrane i pića kg   2463107500
24.63.10.7900  Ostale mješavine mirisnih tvari kg   2463107900
24.64  Proizvodnja kemijskih materijala za uporabu u fotografiji        
24.64.1 Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi; kemijski preparati i nemiješani proizvodi za fotografsku uporabu        
24.64.11    Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi, osjetljivi, neeksponirani; fotopapir      
24.64.11.3009  Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neeksponirani    tis.m2 
24.64.11.3001  Rentgenske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neeksponirani    tis.m2; tis.kom.    2464113001
24.64.11.3002  Grafičke ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neeksponirani tis.m2 2464113002
24.64.11.3003  Ostale fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neeksponirani    tis.m2 2464113003
24.64.11.5000  Fotografski filmovi u rolama, osjetljivi na svjetlost, neeksponirani  tis.m2; tis.kom.    2464115000
24.64.11.7000  Fotografski papir, karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost, neeksponirani   tis.m2 2464117000
24.64.12    Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; kemijski preparati za fotografsku uporabu, d.n.      
24.64.12.0009  Kemijski preparati za fotografsku uporabu    t    
24.64.12.0001  Fotografske emulzije osjetljive na svjetlo   t    2464120001
24.64.12.0002  Ostali kemijski preparati za fotografsku uporabu    t    2464120002
24.65  Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija     
24.65.1 Pripremljene nesnimljene podloge za zvučne i slične zapise, osim kinematografskoga filma        
24.65.10    Pripremljene nesnimljene podloge za zvučne i slične zapise, osim kinematografskoga filma        
24.65.10.0000  Pripremljene nesnimljene podloge za zvučne i slične zapise, osim kinematografskoga filma    t; tis.kom.   2465100000
24.66  Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.     
24.66.1 Životinjske ili biljne masti i ulja, kemijski modificirane; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja      
24.66.10    Životinjske ili biljne masti i ulja, kemijski modificirane; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja      
24.66.10.0000  Životinjske ili biljne masti i ulja ... kemijski modificirana, d.n.   t    2466100000
24.66.2 Crnila za pisanje i crtanje, te ostala crnila      
24.66.20    Crnila za pisanje i crtanje, te ostala crnila      
24.66.20.0009  Tinte i tuševi za pisanje i crtanje, te ostala crnila  t    
24.66.20.0001  Tinte za pisanje i crtanje   t    2466200001
24.66.20.0002  Tuševi za pisanje i crtanje   t    2466200002
24.66.20.0003  Ostala crnila  t    2466200003
24.66.3 Preparati za podmazivanje; aditivi; antifriz      
24.66.31    Preparati za podmazivanje        
24.66.31.5500  Preparati za podmazivanje tekstilnih materijala, s više od 70 % naftnoga ulja  t    2466315500
24.66.31.5700  Ostali preparati za podmazivanje, s više od 70 % naftnoga ulja, d.n.  t    2466315700
24.66.31.7500  Preparati za podmazivanje tekstilnih materijala, itd., d.n.   t    2466317500
24.66.31.7900  Ostali preparati za podmazivanje, d.n. t    2466317900
24.66.32    Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi        
24.66.32.5500  Antidetonatorski preparati, na osnovi olovnih spojeva  t    2466325500
24.66.32.5900  Antidetonatorski preparati (osim na osnovi olovnih spojeva)   t    2466325900
24.66.32.7000  Aditivi za ulja za podmazivanje t    2466327000
24.66.32.9000  Ostali aditivi, d.n.  t    2466329000
24.66.33    Tekućina za hidraulične kočnice; antifriz i preparati za odleđivanje      
24.66.33.3000  Tekućina za hidraulične kočnice i sl. tekućine, s više od 70 % naftnoga ulja  t    2466333000
24.66.33.5090  Antifriz i ostale tekućine za odleđivanje    t    
24.66.33.5550  Antifriz    t    2466335550
24.66.33.5750  Ostale tekućine za odleđivanje t    2466335750
24.66.4 Ostali raznovrsni kemijski proizvodi      
24.66.41    Peptoni,ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, d.n.; kožni prah        
24.66.41.0000  Peptoni, ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, d.n.; kožni prah   t    2466410000
24.66.42    Mase za modeliranje; smjese za zubne otiske, te drugi preparati za uporabu u zubarstvu na osnovi gipsa; preparati i punila za aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama; dijagnostički i laboratorijski reagens
24.66.42.1000  Složeni dijagnostički i laboratorijski reagensi, d.n.  t    2466421000
24.66.42.3090  Mase za modeliranje i ostale smjese za zubarstvo    t    
24.66.42.3550  Mase za modeliranje   t    2466423550
24.66.42.3950  Ostale smjese za zubarstvo   t    2466423950
24.66.42.5000  Preparati za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara   t    2466425000
24.66.42.7000  Pripremljene hranjive podloge za razvoj mikroorganizama t    2466427000
24.66.43    Kemijski elementi u obliku diskova, pločica i kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici        
24.66.43.5000  Kemijski elementi u obliku diskova i u obliku spojeva; dopirani silicij za uporabu u elektronici    t    2466435000
24.66.43.7000  Ostali kemijski elementi u obliku diskova i u obliku spojeva; dopirani za uporabu u elektronici t    2466437000
24.66.44    Aktivni ugljen     
24.66.44.0000  Aktivni ugljen t    2466440000
24.66.45    Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje boje i slični proizvodi      
24.66.45.5200  Sredstva za doradu, itd., na osnovi škrobnih tvari (više od 55 %)    t    2466455200
24.66.45.5300  Sredstva za doradu, itd., na osnovi škrobnih tvari (manje od uklj. 55 % i više od 70 %) t    2466455300
24.66.45.5500  Sredstva za doradu, itd., na osnovi škrobnih tvari (manje od uklj. 70 % i više od 83 %) t    2466455500
24.66.45.5700  Sredstva za doradu, itd., na osnovi škrobnih tvari (manje od uklj. 83 %)    t    2466455700
24.66.45.7090  Sredstva za doradu, itd., za uporabu u tekstilnoj industriji  t    
24.66.45.7150  Preparati za pranje i čišćenje, pripremljeni za maloprodaju (tvornički oplemenjivači)  t    2466457150
24.66.45.7350  Sredstva za doradu, itd., za uporabu u tekstilnoj industriji (osim tvorničkih oplemenjivača)  t    2466457350
24.66.45.8000  Sredstva za doradu, itd., za uporabu u industriji papira    t    2466458000
24.66.45.9000  Sredstva za doradu, nosači boja i ostali preparati, d.n.    t    2466459000
24.66.46    Preparati za površinsku obradu metala; pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori i stabilizatori za gumu i plastiku; katalitički preparati, d.n.; miješani alkilbenzeni i miješani alkilnaftaleni, d.n.       
24.66.46.2000  Preparati za dekapiranje metalnih površina   t    2466462000
24.66.46.3000  Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu  t    2466463000
24.66.46.4000  Složeni plastifikatori za gumu i plastiku, d.n. t    2466464000
24.66.46.5000  Preparati protiv oksidacije i stabilizatori za gumu i plastiku t    2466465000
24.66.46.6000  Inicijatori reakcije, akceleratori i katalitički preparati, d.n.    t    2466466000
24.66.46.7000  Miješani alkilbenzeni i miješani alkilnaftaleni t    2466467000
24.66.47    Pripravljena veziva za kalupe i jezgre u ljevaonicama; kemijski proizvodi i ostaci od kemijske ili srodnih industrija, d.n.       
24.66.47.2000  Pripravljena veziva za kalupe i jezgre u ljevaonicama  t    2466472000
24.66.47.3000  Naftenske kiseline, njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri    t    2466473000
24.66.47.4000  Neaglomerirani karbidi metala međusobno pomiješani ili pomiješani s metalnim vezivima  t    2466474000
24.66.47.5000  Pripremljeni aditivi za cement, žbuku i beton  t    2466475000
24.66.47.7000  Sorbitol    t    2466477000
24.66.48    Ostali raznovrsni kemijski proizvodi, d.n.       
24.66.48.1300  Naftni sulfonati i sulfonske kiseline od ulja bituminoznih škriljevaca sa sadržajem tiofena i njihove soli, obuhvaćenih amonijsulfonati, soli alkalijskih metala,...  t    2466481300
24.66.48.1500  Izmjenjivači iona    t    2466481500
24.66.48.1700  Spojevi za apsorbiranje tragova slobodnih plinova u vakuumskim cijevima t    2466481700
24.66.48.2300  Piroligniti, sirovi kalcijev tartarat, sirovi kalcijev citrat  t    2466482300
24.66.48.2500  Lužnati željezni oksidi za čišćenje plinova   t    2466482500
24.66.48.2700  Sredstva protiv rđe, koja sadrže amine kao aktivne sastojke   t    2466482700
24.66.48.3000  Anorganska složena otapala i razrjeđivači    t    2466483000
24.66.48.4090  Sredstva protiv kamenca i sl. proizvodi t    
24.66.48.4350  Sredstva protiv kamenca i sl. proizvodi, za kućanstvo  t    2466484350
24.66.48.4550  Ostala sredstva protiv kamenca i sl. proizvodi t    2466484550
24.66.48.5300  Sredstva za elektrogalvanizaciju    t    2466485300
24.66.48.5700  Mješavine mono-, di- i tri- estera masnih kiselina glicerola  t    2466485700
24.66.48.6300  Proizvodi i preparati za uporabu u farmaciji i kirurgiji    t    2466486300
24.66.48.6500  Pomoćni proizvodi za ljevaonice t    2466486500
24.66.48.6700  Proizvodi za vatrootpornost i vodootpornost u građevinskoj industriji  t    2466486700
24.66.48.7300  Mješavine koje sadrže acikličke ugljikovodike koji su perhalogenirani samo fluorom ili klorom: triklorfluormetan, diklordifluormetan i dr.   t    2466487300
24.66.48.7900  Ostale mješavine koje sadrže acikličke ugljikovodike koji su perhalogenirani s dva ili više halogena  t    2466487900
24.66.48.9000  Ostale miješavine    t    2466489000
24.7  Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana       
24.70  Proizvodnja umjetnih i sintetičnih vlakana       
24.70.1 Sintetska vlakna        
24.70.11    Kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetičnih vlakana, negrebenanih i nečešljanih       
24.70.11.2000  Kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetskih vlakana, negrebenanih, nečešljanih, od najlona ili drugih poliamida    t    2470112000
24.70.11.3000  Kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetskih vlakana, negrebenanih, nečešljanih, od poliestera t    2470113000
24.70.11.5000  Kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetskih vlakana, negrebenanih, nečešljanih, od akrilata i modakrilata   t    2470115000
24.70.11.9090  Ostali kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetskih vlakana, negrebenanih, nečešljanih, d.n.  t    
24.70.11.9550  Kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetskih vlakana od polipropilena, negrebenanih, nečešljanih    t    2470119550
24.70.11.9950  Ostali kablovi od sintetskih filamenata i rezanih sintetskih vlakana, nevlačenih, nečešljanih  t    2470119950
24.70.12    Sintetska pređa, velike čvrstoće od najlona ili drugih poliamida i poliestera      
24.70.12.3000  Sintetska pređa, jednonitna pređa, velike čvrstoće od najlona i dr. poliamida, nepripremljena za maloprodaju  t    2470123000
24.70.12.5000  Sintetska pređa, jednonitna pređa, velike čvrstoće od poliestera, nepripremljeni za maloprodaju t    2470125000
24.70.13    Teksturirana pređa i ostala jednonitna pređa      
24.70.13.1300  Teksturirana pređa od najlona  t    2470131300
24.70.13.1500  Teksturirana pređa od poliestera    t    2470131500
24.70.13.2300  Teksturirana pređa od polipropilena   t    2470132300
24.70.13.2500  Ostala teksturirana pređa    t    2470132500
24.70.13.3000  Ostala jednonitna pređa od najlona ili dr. poliamida, nepripremljena za maloprodaju   t    2470133000
24.70.13.5000  Ostala jednonitna pređa od poliestera, nepripremljena za maloprodaju  t    2470135000
24.70.13.7000  Sintetska jednonitna pređa od polipropilena, nepripremljena za maloprodaju   t    2470137000
24.70.13.9000  Sintetska jednonitna pređa, nepripremljena za maloprodaju    t    2470139000
24.70.14    Sintetski monofilamenti; uske trake i sl., od sintetskih tekstilnih materijala     
24.70.14.0090  Sintetski monofilamenti, finoće više od uklj. 67 deciteksa; trake ... širine od uklj. 5 mm   t    
24.70.14.0550  Sintetski monofilamenti, finoće veće od uklj. 67 deciteksa; trake i sl. do 5 mm širine, od polipropilena    t    2470140550
24.70.14.0750  Sintetski monofilamenti, finoće veće od uklj. 67 deciteksa; trake i sl. od sintetskih tekstilnih proizvoda, d.n.    t    2470140750
24.70.2 Umjetna vlakna     
24.70.21    Kablovi od umjetnih filamenata i rezanih umjetnih vlakana, negrebenanih i nečešljanih      
24.70.21.0000  Kablovi od umjetnih filamenata i rezanih umjetnih vlakana, negrebenanih i nečešljanih  t    2470210000
24.70.22    Umjetna pređa, velike čvrstoće, od viskoznoga rajona      
24.70.22.0000  Umjetni filamenti, pređa velike čvrstoće, od viskoznoga rajona, finoće manje od 67 deciteksa  t    2470220000
24.70.23    Umjetna teksturirana i jednonitna pređa     
24.70.23.3000  Umjetna teksturirana pređa, finoće manje od 67 deciteksa    t    2470233000
24.70.23.9000  Ostala umjetna i jednonitna pređa, finoće manje od 67 deciteksa    t    2470239000
24.70.24    Umjetni monofilamenti; trake i sl. od umjetnih tekstilnih materijala      
24.70.24.0000  Umjetni monofilamenti, finoće veće od uklj. 67 deciteksa, presjeka manje od uklj. 1 mm, širine manje od uklj. 5 mm   t    2470240000
24.70.3 Otpaci od sintetskih i umjetnih vlakana     
24.70.30    Otpaci od sintetskih i umjetnih vlakana     
24.70.30.5000  Otpaci od sintetskih vlakana  t    2470305000
24.70.30.7000  Otpaci od umjetnih vlakana   t    2470307000
DH   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike        
25   Proizvodnja proizvoda od gume i plastike        
25.1  Proizvodnja proizvoda od gume      
25.11  Proizvodnja vanjskih i unutarnjih guma     
25.11.1 Nove vanjske i unutarnje gume      
25.11.11    Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila     
25.11.11.0000  Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila t; tis.kom.   2511110000
25.11.12    Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle      
25.11.12.3500  Nove vanjske pneumatske gume, za motocikle   t; tis.kom.   2511123500
25.11.12.3700  Nove vanjske pneumatske gume, za mopede t; tis.kom.   2511123700
25.11.12.5000  Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle, s ušivenom gumom   t; tis.kom.   2511125000
25.11.12.7000  Nove vanjske pneumatske gume, ostale  t; tis.kom.   2511127000
25.11.13    Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i zrakoplove     
25.11.13.5500  Nove vanjske pneumatske gume, lake izvedbe, za opterećenje manje od uklj. 121  t; tis.kom.   2511135500
25.11.13.5709  Nove vanjske pneumatske gume, teške izvedbe, za opterećenje veća od 121 t; tis.kom.   
25.11.13.5701  Nove vanjske pneumatske gume, teške izvedbe, za opterećenja veća od 121, radijalne   t; tis.kom.   2511135701
25.11.13.5702  Nove vanjske pneumatske gume, teške izvedbe, za opterećenja veća od 121, dijagonalne  t; tis.kom.   2511135702
25.11.13.7000  Nove vanjske pneumatske gume, za zrakoplove   t; tis.kom.   2511137000
25.11.14    Vanjske gume za traktore; ostale nove vanjske pneumatske gume      
25.11.14.0400  Vanjske profilirane gume za pogonske i upravljačke kotače na vozilima u poljoprivredi, šumarstvu i sl. t; tis.kom.   2511140400
25.11.14.0500  Vanjske gume za strojeve u građevinarstvu    t; tis.kom.   2511140500
25.11.14.0700  Vanjske gume za manipulativna vozila u industriji    t; tis.kom.   2511140700
25.11.14.0909  Ostale nove vanjske pneumatske gume, d.n.    t; tis.kom.   
25.11.14.0901  Ostale nove vanjske pneumatske gume, za traktore, kombajne i prikolice t; tis.kom.   2511140901
25.11.14.0902  Ostale nove vanjske pneumatske gume, za motokultivatore i priključke  t; tis.kom.   2511140902
25.11.14.0903  Ostale nove vanjske pneumatske gume, za ostalo t; tis.kom.   2511140903
25.11.15    Unutarnje gume, čvrste polupneumatske gume, zamjenjivi gumeni dijelovi vanjskih guma      
25.11.15.3000  Pune i polupune gume  t; tis.kom.   2511153000
25.11.15.5000  Ventili za vanjske gume tis.kom.    2511155000
25.11.15.7300  Unutarnje gume za osobna vozila t; tis.kom.   2511157300
25.11.15.7500  Unutarnje gume za bicikle (sa ili bez pomoćnoga motora) i mopede    t; tis.kom.   2511157500
25.11.15.7700  Unutarnje gume za motocikle i skutere  t; tis.kom.   2511157700
25.11.15.7909  Unutarnje gume za ostala vozila t; tis.kom.   
25.11.15.7901  Unutarnje gume za laka teretna vozila, kamione i autobuse    t; tis.kom.   2511157901
25.11.15.7902  Unutarnje gume za poljoprivredne, građevinske, rudarske i ostale strojeve    t; tis.kom.   2511157902
25.11.15.7903  Unutarnje zrakoplovne gume   t; tis.kom.   2511157903
25.11.15.7904  Ostale unutarnje gume, za ostala vozila t; tis.kom.   2511157904
25.11.16    Profilirane trake sa šarama za protektiranje vanjskih guma       
25.11.16.0000  Profilirane trake sa šarama za protektiranje vanjskih guma   t    2511160000
25.11.2 Rabljene pneumatske vanjske gume        
25.11.20    Rabljene pneumatske vanjske gume        
25.11.20.000025.12   Rabljene pneumatske vanjske gumeProtektiranje vanjskih guma   t    2511200000
25.12.1 Protektiranje pneumatskih vanjskih guma     
25.12.10    Protektiranje pneumatskih vanjskih guma     
25.12.10.3000  Protektirane gume, za motorna vozila  t; tis.kom.   2512103000
25.12.10.5000  Protektirane gume, za teretna vozila i autobuse t; tis.kom.   2512105000
25.12.10.9090  Protektirane gume, za zrakoplove i ostalu uporabu    t; tis.kom.   
25.12.10.9550  Protektirane gume, za zrakoplove    t; tis.kom.   2512109550
25.12.10.9950  Protektirane gume, za ostalu uporabu  t; tis.kom.   2512109950
25.13  Proizvodnja ostalih proizvoda od gume      
25.13.1 Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama        
25.13.10    Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama        
25.13.10.0000  Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima i trakama    t    2513100000
25.13.2 Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama, pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima       
25.13.20    Nevulkanizirane gume i njihovi proizvodi; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u kordu, trakama, pločama, listovima, šipkama, cijevima i profilima       
25.13.20.1300  Gumene smjese, s dodatkom čađe ili kremenog brašna, nevulkanizirane   t    2513201300
25.13.20.1500  Gumene otopine, disperzije, nevulkanizirane, d. n.   t    2513201500
25.13.20.1900  Ostale gumene smjese od nevulkanizirane gume  t    2513201900
25.13.20.3000  Ostali oblici i proizvodi od nevulkanizirane gume, d.n. t    2513203000
25.13.20.5000  Vulkanizirane gumene niti i kord    t    2513205000
25.13.20.7090  Ploče, listovi i trake od vulkanizirane gume  t    
25.13.20.7350  Ploče, listovi i trake za potplate, od vulkanizirane gume    t    2513207350
25.13.20.7950  Ostale ploče, listovi i trake, od vulkanizirane gume  t    2513207950
25.13.20.8300  Šipke i profili od vulkanizirane pjenaste gume, d.n.  t    2513208300
25.13.20.8500  Ploče, listovi, trake za podne obloge od pune vulkanizirane gume (osim tvrde gume)   t    2513208500
25.13.20.8700  Šipke i profili, od pune vulkanizirane gume   t    2513208700
25.13.3 Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume       
25.13.30    Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume       
25.13.30.3000  Cijevi, od vulkanizirane gume, bez ojačanja   t    2513303000
25.13.30.5500  Cijevi, od vulkanizirane gume, ojačane metalom, bez pribora   t    2513305500
25.13.30.5700  Cijevi od vulkanizirane gume, ojačane tekstilom t    2513305700
25.13.30.5900  Cijevi od vulkanizirane gume, ojačane drugim materijalom    t    2513305900
25.13.30.7000  Cijevi od vulkanizirane gume, s priborom    t    2513307000
25.13.4 Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume      
25.13.40    Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume      
25.13.40.3000  Pogonsko remenje, trapezoidalno t    2513403000
25.13.40.5000  Transportno (konvejer) remenje, od vulkanizirane gume  t    2513405000
25.13.40.7500  Sinhronizirano pogonsko remenje t    2513407500
25.13.40.7900  Ostalo transportno (konvejer) remenje  t    2513407900
25.13.5 Gumirani tekstilni proizvodi, osim gumenoga korda        
25.13.50    Gumirani tekstilni proizvodi, osim gumenoga korda        
25.13.50.5000  Ljepljiva traka od gumiranoga tekstila širine manje od uklj. 20 cm   t    2513505000
25.13.50.7000  Ostali gumirani tekstilni proizvodi, u krutom stanju  t; tis.m2    2513507000
25.13.6 Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume       
25.13.60    Odjevni predmeti i pribor od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume       
25.13.60.3000  Kirurške rukavice    tis.pari; t   2513603000
25.13.60.5500  Kućanske rukavice    tis.pari; t   2513605500
25.13.60.5900  Ostale rukavice, osim kućanskih i kirurških   tis.pari; t   2513605900
25.13.60.7000  Odjeća i pribor za odijevanje, osim rukavica  t    2513607000
25.13.7 Proizvodi od vulkanizirane gume, d.n.; tvrda guma; proizvodi od tvrde gume       
25.13.71    Higijenski i farmaceutski proizvodi, (uklj. dude), od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume      
25.13.71.5000  Prezervativi  t; tis.kom.   2513715000
25.13.71.7000  Dude, grudni štitnici i sl. proizvodi za dojenčad    t    2513717000
25.13.71.9000  Ostali higijenski i medicinski proizvodi    t    2513719000
25.13.72    Podni prekrivači i prostirači, od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume       
25.13.72.0000  Podni prekrivači i prostirači, od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume   t    2513720000
25.13.73    Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d.n.; tvrda guma u svim oblicima i njezini proizvodi      
25.13.73.1000  Ostali proizvodi za tehničke potrebe od vulkanizirane pjenaste gume   t    2513731000
25.13.73.2100  Gumice za brisanje od vulkanizirane gume    t    2513732100
25.13.73.2300  Brtvila od meke vulkanizirane gume   t    2513732300
25.13.73.2500  Odbojnici (uklj. i za napuhavanje) za brodove, od vulkanizirane gume  t    2513732500
25.13.73.2700  Ostali proizvodi za napuhavanje, od vulkanizirane gume t    2513732700
25.13.73.3000  Ostali proizvodi od vulkanizirane gume za tehničku uporabu i civilne zrakoplove t    2513733000
25.13.73.4300  Rukavci za prilagođavanje kanalizacijskih cijevi    t    2513734300
25.13.73.4500  Gumeno-metalni proizvodi za vozila   t    2513734500
25.13.73.4700  Lijevani proizvodi od gume, za vozila  t    2513734700
25.13.73.4900  Gumeno-metalni proizvodi za ostale svrhe    t    2513734900
25.13.73.6090  Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d.n.  t    
25.13.73.6550  Lijevani proizvodi od gume, za ostale svrhe, d.n.    t    2513736550
25.13.73.6750  Navlake za valjke, od gume   t    2513736750
25.13.73.6950  Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d.n.  t    2513736950
25.13.73.7300  Tvrda guma u masi ili u blokovima, pločama, listovima, trakama, itd.  t    2513737300
25.13.73.7500  Otpaci, ostaci i prah od tvrde gume   t    2513737500
25.13.73.7700  Proizvodi od tvrde gume t    2513737700
25.13.8 Otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim od tvrde gume), te prah i granule       
25.13.80    Otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim od tvrde gume), te prah i granule       
25.13.80.1100  Neobrađena guma t    2513801100
25.13.80.1500  Strugotine, otpaci i ostaci od gume (osim od tvrde gume)    t    2513801500
25.13.80.1700  Gumeni prah i granulat dobiven od otpadaka i ostataka  t    2513801700
25.2  Proizvodnja proizvoda od plastike        
25.21  Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike        
25.21.1 Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike       
25.21.10    Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike       
25.21.10.5009  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke ... i profili, od polietilena   t    
25.21.10.5001  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, od polietilena  t    2521105001
25.21.10.5002  Šipke, od polietilena  t    2521105002
25.21.10.5003  Profilni oblici, od polietilena t    2521105003
25.21.10.7009  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke ..., itd., od PVC-a    t    
25.21.10.7001  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, od PVC-a t    2521107001
25.21.10.7002  Šipke i sl., od PVC-a  t    2521107002
25.21.10.7003  Profilni oblici, od PVC-a    t    2521107003
25.21.10.9090  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke ... i profilni oblici od ostale plastike, d.n.   t    
25.21.10.9350  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke ... i profilni oblici od ostale plastike, pojačani vlaknima    t    2521109350
25.21.10.9750  Monofilamenti presjeka većega od 1 mm, šipke ..., profilni oblici od ostale plastike, osim pojačanih vlaknima  t    2521109750
25.21.2 Cijevi, crijeva i njihov pribor, od plastike      
25.21.21    Umjetna crijeva od skrućenih bjelančevina ili celuloznih materijala; cijevi i crijeva, kruti, od plastike        
25.21.21.3000  Umjetna crijeva od skrućenih bjelančevina i celuloznih materijala    t    2521213000
25.21.21.5300  Cijevi i crijeva, od polietilena    t    2521215300
25.21.21.5500  Cijevi i crijeva, od propilena t    2521215500
25.21.21.5700  Cijevi i crijeva, od PVC-a   t    2521215700
25.21.21.7090  Cijevi i crijeva od ostale plastike, d.n.    t    
25.21.21.7350  Cijevi i crijeva, kruti, od ostale plastike pojačane vlaknima  t    2521217350
25.21.21.7750  Cijevi i crijeva, kruti, od ostale plastike, osim pojačane vlaknima   t    2521217750
25.21.22    Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike       
25.21.22.2000  Meke cijevi od plastike, za pritisak veći od uklj. 27,6 megapaskala (MPa)    t    2521222000
25.21.22.3500  Ostale meke cijevi od plastike, nepojačane, neopremljene, d.n. t    2521223500
25.21.22.3700  Ostale meke cijevi od plastike, nepojačane, opremljene priborom za cijevi (zatvarači, spojevi ...), d.n.    t    2521223700
25.21.22.5000  Ostale meke cijevi od plastike t    2521225000
25.21.22.7000  Pribor za cijevi, od plastike  t    2521227000
25.21.3 Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, nepojačani ili slično, kombinirani s drugim materijalima      
25.21.30    Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, nepojačani ili slično, kombinirani s drugim materijalima      
25.21.30.1090  Ostale ploče kao što su filmovi, folije ..., od polietilena, nepojačane, debljine manje od uklj. 0,125 mm    t    
25.21.30.1350  Ostale ploče kao što su filmovi, folije ..., od polietilena, nepojačane, debljine manje od uklj. 0,125 mm, gustoće do 0,94 mm  t    2521301350
25.21.30.1550  Ostale ploče kao što su filmovi, folije ..., od polietilena, nepojačane, debljine manje od uklj. 0,125 mm, gustoće veće od uklj. 0,94 mm    t    2521301550
25.21.30.1709  Ostale ploče od polietilena, nepojačane, debljine veće od 0,125 mm   t    
25.21.30.1701  Folije od polietilena  t    2521301701
25.21.30.1702  Ostale ploče, trake, od polietilena   t    2521301702
25.21.30.2100  Ostale ploče, itd., od polietilena, biaksijalno orjentirane, debljine do uklj. 0,10 mm t    2521302100
25.21.30.2300  Ostale ploče, itd., od polietilena, debljine manje od uklj. 0,1 mm, ostali   t    2521302300
25.21.30.2500  Ukrasne i ambalažne trake, širine 5 - 20 mm, debljine veće od 0,10 mm  t    2521302500
25.21.30.2700  Ostale trake, širine od 5 manje od uklj. 20 mm, debljine veće od 0,10 mm    t    2521302700
25.21.30.2909  Ostale trake, debljine veće od 0,10 mm t    
25.21.30.2901  Folije od polipropilena t    2521302901
25.21.30.2902  Ploče, trake, od polipropilena t    2521302902
25.21.30.3009  Ostale ploče od polistirola, nepojačane, itd.  t    
25.21.30.3001  Folije, od polistirola t    2521303001
25.21.30.3002  Ploče, trake, od polistirola  t    2521303002
25.21.30.4100  Ostale ploče, itd., od PVC-a, krute, neplastificirane, debljine do uklj. 1 mm  t    2521304100
25.21.30.4200  Ostale ploče, itd., od PVC-a, krute, neplastificirane, debljine veće od 1 mm  t    2521304200
25.21.30.4300  Ostale ploče, itd., od PVC-a, krute, plastificirane, debljine manje od uklj. 1 mm    t    2521304300
25.21.30.4400  Ostale ploče, itd., od PVC-a, krute, plastificirane, debljine veće od 1 mm   t    2521304400
25.21.30.4600  Ostale ploče, itd., od PVC-a, savitljive, neplastificirane, debljine do uklj.1 mm    t    2521304600
25.21.30.4700  Ostale ploče, itd., od PVC-a, savitljive, neplastificirane, debljine veće od 1 mm    t    2521304700
25.21.30.4800  Ostale ploče, itd., od PVC-a, savitljive, plastificirane, debljine do uklj. 1mm t    2521304800
25.21.30.4900  Ostale ploče, itd., od PVC-a, savitljive, plastificirane, debljine veće od 1 mm t    2521304900
25.21.30.5300  Ploče, itd., od polimetilmetakrilata, nepojačane, itd. t    2521305300
25.21.30.5900  Ploče, itd., od ostalih akrilnih polimera, nepojačane, itd., d.n.    t    2521305900
25.21.30.6100  Ploče, itd., od polikarbonata, nepojačane, itd. t    2521306100
25.21.30.6200  Ploče, itd., od polietilentereftalata, nepojačane, itd. t    2521306200
25.21.30.6300  Ploče, itd., od nezasićenih poliestera, nepojačane, itd.    t    2521306300
25.21.30.6900  Ploče, itd., od ostalih poliestera, nepojačane, d.n.  t    2521306900
25.21.30.7100  Ploče, itd., od regenerirane celuloze, nepojačane, debljine manje od 0,75 mm, neštampane    t    2521307100
25.21.30.7200  Ploče, itd., od regenerirane celuloze, nepojačane, debljine manje od 0,75 mm, štampane t    2521307200
25.21.30.7300  Ploče, itd., od regenerirane celuloze, nepojačane, ostale    t    2521307300
25.21.30.7400  Ploče, itd., od vulkaniziranih vlakana, nepojačane, itd.    t    2521307400
25.21.30.7600  Ploče, filmovi u rolama ..., od celuloznoga acetata za kinematografiju, fotografiju   t    2521307600
25.21.30.7700  Ostale ploče, filmovi u rolama ..., od celuloznoga acetata   t    2521307700
25.21.30.7900  Ploče ..., od ostalih derivata celuloze, nepojačane, itd., d.n. t    2521307900
25.21.30.8100  Ploče, itd., od polivinilbutirala, nepojačane, itd.   t    2521308100
25.21.30.8200  Ploče, itd., od poliamida, nepojačane, itd.   t    2521308200
25.21.30.8300  Ploče, itd., od aminskih smola, nepojačane, itd.    t    2521308300
25.21.30.8400  Ploče, itd., od fenolnih smola, nepojačane, itd.    t    2521308400
25.21.30.8600  Ploče, itd., od ostalih polimerizacijskih proizvoda kondenzacije    t    2521308600
25.21.30.8700  Ploče, itd., od dodatnih proizvoda polimerizacije    t    2521308700
25.21.30.9000  Ploče, itd., od ostale plastike, ojačane, ostale    t    2521309000
25.21.4 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike       
25.21.41    Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, celularne strukture     
25.21.41.2090  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od polimera stirena  t    
25.21.41.2350  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od polimera stirena, pojačane vlaknima t    2521412350
25.21.41.2750  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od ostalih polimera stirena  t    2521412750
25.21.41.3000  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od PVC-a    t    2521413000
25.21.41.5000  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od poliuretana t    2521415000
25.21.41.7000  Ploče, trake, folije, itd., od regenerirane celuloze  t    2521417000
25.21.41.8090  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od epoksidnih smola i ostale plastike, d.n.  t    
25.21.41.8350  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od epoksidnih smola i ost. plastike, ojačane vlaknima t    2521418350
25.21.41.8750  Ploče, trake, folije, itd., celularne strukture, od epoksidnih smola i ost. plastike, nepojačane vlaknima    t    2521418750
25.21.42    Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastike, necelularne strukture        
25.21.42.3000  Ploče, trake, folije, itd., od poliestera, necelularne strukture    t    2521423000
25.21.42.3350  Ploče, trake, folije, itd., od poliestera, pojačane vlaknima, necelularne stukture   t    2521423350
25.21.42.3750  Ploče, trake, folije, itd., od ostalih poliestera, necelularne strukture    t    2521423750
25.21.42.4090  Ploče, trake, folije, od epoksidnih smola, necelularne strukture    t    
25.21.42.4350  Ploče, trake, folije, itd., od epoksidnih smola, pojačane vlaknima, necelularne strukture    t    2521424350
25.21.42.4750  Ploče, trake, folije, itd., od ostalih epoksidnih smola, necelularne strukture t    2521424750
25.21.42.5090  Ploče, trake, folije, itd., od fenolnih smola, necelularne strukture  t    
25.21.42.5350  Ploče, trake, folije, itd., od fenolnih smola, pojačane vlaknima, necelularne strukture t    2521425350
25.21.42.5750  Ploče, trake, folije, itd., od ostalih fenolnih smola, necelularne strukture  t    2521425750
25.21.42.7500  Ploče, trake, folije, od aminskih smola, laminirane pod visokim pritiskom, s ukrasnim površinskim slojem    t    2521427500
25.21.42.7700  Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od polimerizacijskih proizvoda t    2521427700
25.21.42.8090  Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastike, necelularne strukture, koje nisu rezultati polimerizacije t    
25.21.42.8150  Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od PVC-a polietilena  t    2521428150
25.21.42.8350  Trake od poliamidpolietilena  t    2521428350
25.21.42.8550  Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od polipropilenpolietilena   t    2521428550
25.21.42.8750  Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od polietilenteraftalata    t    2521428750
25.21.42.8950  Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, ostale kombinacije   t    2521428950
25.22  Proizvodnja ambalaže od plastike        
25.22.1 Ambalaža za transport i pakiranje, od plastike     
25.22.11    Vreće i vrećice (uklj. stožaste), od polietilena        
25.22.11.0090  Vreće i vrećice (uklj. stožaste), od polietilena    t    
25.22.11.0250  Vreće i vrećice (uklj. stožaste), od polietilena, težine manje od uklj. 120 g/m2    t    2522110250
25.22.11.0350  Vreće za smeće, težine manje od uklj. 120 g/m2, od polietilena t    2522110350
25.22.11.0550  Vreće velike čvrstoće, težine veće od 120 g/m2, od polietilena t    2522110550
25.22.11.0650  Vrećice za nošenje (nabavke), od polietilena  t    2522110650
25.22.11.0750  Ostale vreće i vrečice, od polietilena t    2522110750
25.22.12    Vreće i vrećice (uklj. stožaste), od ostale plastike, osim polietilenske        
25.22.12.0090  Vreće i vrećice (uklj. stožaste), od ostale plastike (osim od polietilena)   t    
25.22.12.0350  Vreće i vrećice (uklj. stožaste), težine manje od uklj. 120 g/m2, od ostale plastike  t    2522120350
25.22.12.0550  Vreće za smeće, težine manje od uklj. 120 g/m2, od ostale plastike   t    2522120550
25.22.12.0750  Vreće velike čvrstoće, težine veće od 120 g/m2, od ostale plastike   t    2522120750
25.22.12.0950  Ostale vreće i vrečice, od ostale plastike, osim polietilenske t    2522120950
25.22.13    Kutije, sanduci, gajbe i sl. proizvodi, od plastike       
25.22.13.0000  Kutije, sanduci, gajbe i sl. proizvodi, od plastike   t    2522130000
25.22.14    Baloni, boce, boćice i sl. proizvodi, od plastike        
25.22.14.5090  Baloni, boce i sl. proizvodi, od plastike, sadržine manje od uklj. 2 l t; tis.kom.   
25.22.14.5350  Baloni, boce i sl. proizvodi, od polietilena, sadržine manje od uklj. 2 l    t; tis.kom.   2522145350
25.22.14.5550  Baloni, boce i sl. proizvodi, od polipropilena, sadržine manje od uklj. 2 l   t; tis.kom.   2522145550
25.22.14.5750  Baloni, boce i sl. proizvodi, od PVC-a, sadržine manje od uklj. 2 l   t; tis.kom.   2522145750
25.22.14.5950  Baloni, boce i sl. proizvodi, od ostale plastike, sadržine manje od uklj.2 l  t; tis.kom.   2522145950
25.22.14.7090  Baloni, boce i sl. proizvodi, od plastike, sadržine veće od 2 l t; tis.kom.   
25.22.14.7350  Baloni, boce i sl. proizvodi, od polietilena, sadržine veće od 2 l   t; tis.kom.   2522147350
25.22.14.7550  Baloni, boce i sl. proizvodi, od polipropilena, sadržine veće od 2 l  t; tis.kom.   2522147550
25.22.14.7750  Baloni, boce i sl. proizvodi, od PVC-a, sadržine veće od 2 l  t; tis.kom.   2522147750
25.22.14.7950  Baloni, boce i sl. proizvodi, od ostale plastike, sadržine veće od 2 l t; tis.kom.   2522147950
25.22.15    Ostala ambalaža za transport i pakiranje, od plastike      
25.22.15.2100  Bobine za foto (kino) i magnetske trake, od plastike  t    2522152100
25.22.15.2300  Ostale bobine za namatanje, od plastike t    2522152300
25.22.15.2500  Poklopci i zatvarači boca, od plastike t    2522152500
25.22.15.2700  Čepovi i ostali zatvarači, od plastike t    2522152700
25.22.15.2800  Mrežice izvučene u valjkastom obliku, od plastike    t    2522152800
25.22.15.4090  Ostali proizvodi za prijevoz i pakiranje robe, od plastike   t; tis.kom.   
25.22.15.4350  Kontejneri za prijevoz opasnih tereta, od plastike   t; tis.kom.   2522154350
25.22.15.4550  Bačve, zapremnine od 5 l manje od uklj. 300 l, od plastike   t; tis.kom.   2522154550
25.22.15.4750  Ostale ambalaže za prijevoz, zapremnine od 5 l manje od uklj. 300 l, od plastike    t; tis.kom.   2522154750
25.22.15.8250  Bačve, zapremnine veće od 300 l, od plastike  t; tis.kom.   2522158250
25.22.15.8350  Ostala ambalaža za prijevoz, zapremnine veće od 300 l, od plastike pojačane vlaknima  t; tis.kom.   2522158350
25.22.15.8450  Ostala ambalaža za prijevoz, zapremnine veće od 300 l, od ostale plastike    t; tis.kom.   2522158450
25.22.15.8550  Kontejneri za odvoz ostataka i otpadaka, od ostale plastike pojačane vlaknima  t; tis.kom.   2522158550
25.22.15.8650  Kontejneri za odvoz ostataka i otpadaka, od ostale plastike   t; tis.kom.   2522158650
25.22.15.8750  Ostala ambalaža, od plastike pojačane vlaknima t; tis.kom.   2522158750
25.22.15.8850  Ostala ambalaža, za transport i pakiranje, od plastike t; tis.kom.   2522158850
25.23  Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo       
25.23.1 Proizvodi od plastike za građevinarstvo, osim montažnih kuća      
25.23.11    Obloge za pod, zid i strop od plastike, u rolama ili pločicama     
25.23.11.5500  Obloge za pod, zid i strop, s impregniranom podlogom, itd., s PVC-om  t; tis.m2    2523115500
25.23.11.5900  Ostale obloge za pod, zid i strop, od PVC-a   t; tis.m2    2523115900
25.23.11.9000  Obloge za pod, zid i strop, od plastike d.n., u rolama ili pločicama  t; tis.m2    2523119000
25.23.12    Kade, tuš-kade, umivaonici, zahodske daske i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastike      
25.23.12.5000  Kade, tuš-kade i umivaonici, od plastike    t; tis.kom.   2523125000
25.23.12.7000  Zahodske daske i poklopci, od plastike t; tis.kom.   2523127000
25.23.12.9000  Bidei, vodokotlići i ost. predmeti za sanitarnu i higijensku uporabu, od plastike    t; tis.kom.   2523129000
25.23.13    Spremnici, cisterne, kace i sl. posude, sadržine veće od 300 l, od plastike       
25.23.13.0090  Spremnici, cisterne, itd. i sl. posude, sadržine veće od 300 l, od plastike   t    
25.23.13.0350  Spremnici, cisterne, itd. i sl. posude, sadržine veće od 300 l, od plastike pojačane vlaknima  t    2523130350
25.23.13.0750  Spremnici, cisterne, itd. i sl. posude, sadržine veće od 300 l, od ostale plastike   t    2523130750
25.23.14    Vrata, prozori i njihovi okviri, te pragovi za vrata; rolete, kapci i sl. proizvodi, te njihovi dijelovi, od plastike      
25.23.14.5090  Vrata, prozori i njihovi okviri, pragovi za vrata, od plastike t    
25.23.14.5550  Prozori i njihovi okviri, itd., ploče prozora, od plastike   t    2523145550
25.23.14.5750  Vrata i njihovi okviri i pragovi, od plastike  t    2523145750
25.23.14.7000  Kapci, rolete i sl. proizvodi i njihovi dijelovi, od plastike  t    2523147000
25.23.15    Ostali predmeti za građevinarstvo od plastike, d.n.       
25.23.15.5090  Građevinski pribor i oprema, namijenjeni ugradnji, od plastike t    
25.23.15.5150  Vanjske obloge za zidove, od plastike ojačane vlaknima t    2523155150
25.23.15.5250  Vanjske obloge za zidove, od ostale plastike  t    2523155250
25.23.15.5550  Unutarnje obloge za zidove   t    2523155550
25.23.15.5850  Elementi krovne konstrukcije, svjetlarnici i njihovi okviri, od plastike pojačane vlaknima   t    2523155850
25.23.15.5950  Elementi krovne konstrukcije, svjetlarnici i njihovi okviri, od ostale plastike t    2523155950
25.23.15.9090  Ostali proizvodi za građevinarstvo, od plastike t    
25.23.15.9550  Učvrsnice (tipli) i ost. predmeti za učvršćivanje, od plastike t    2523159550
25.23.15.9950  Ostali predmeti za opremu u građevinarstvu, od plastike t    2523159950
25.23.2 Montažne kuće, od plastike       
25.23.20    Montažne kuće, od plastike       
25.23.20.0090  Montažne kuće, od plastike   t    
25.23.20.0350  Montažne kuće, od plastike pojačane vlaknima  t    2523200350
25.23.20.0750  Montažne kuće, od ostale plastike    t    2523200750
25.24  Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike        
25.24.1 Odjeća i pribor za odjeću (uklj. rukavice), od plastike     
25.24.10    Odjeća i pribor za odjeću (uklj. rukavice), od plastike     
25.24.10.0000  Odjevni predmeti i pribor za odjeću (uklj. rukavice), od plastike    t    2524100000
25.24.2 Ostali proizvodi od plastike, d.n.       
25.24.21    Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici, od plastike, u rolama širine manje od uklj. 20 cm      
25.24.21.3000  Ploče, itd., premazne nevulkaniziranim prirodnim ili sintetičkim kaučukom, u rolama, širine manje od uklj. 20 cm    t    2524213000
25.24.21.5500  Ploče, itd., od poliestera, u rolama, širine manje od uklj. 20 cm    t    2524215500
25.24.21.5900  Ploče, itd., od ostalih reorganiziranih proizvoda polimerizacije, u rolama, širine manje od uklj. 20 cm t    2524215900
25.24.21.7500  Ploče, itd., od PVC-a, u rolama, širine manje od uklj. 20 cm  t    2524217500
25.24.21.7900  Ploče, itd., od ostalih dodatnih proizvoda polimerizacije, u rolama, širine manje od uklj. 20 cm    t    2524217900
25.24.21.9000  Ploče, itd., od ostalih plastičnih materijala, u rolama, širine manje od uklj. 20 cm  t    2524219000
25.24.22    Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce i drugi ravni oblici, od plastike u rolama širine veće od 20 cm      
25.24.22.3000  Ostale ploče, itd., površinski dalje obrađene, osim kvadratnih ili pravokutnih t    2524223000
25.24.22.5500  Ostale ploče, itd., od polikarbonata, alkidnih smola i ostalih poliestera    t    2524225500
25.24.22.5900  Ostale ploče, itd., od ostalih proizvoda polimerizacije t    2524225900
25.24.22.7000  Ostale ploče, itd., od dodatnih proizvoda polimerizacije    t    2524227000
25.24.22.9000  Ostale ploče, itd., od ostale plastike t    2524229000
25.24.23    Stolno i kuhinjsko posuđe, te ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike       
25.24.23.2090  Stolno i kuhinjsko posuđe i pribor, od plastike t    
25.24.23.2350  Stolnjaci    t    2524232350
25.24.23.2550  Posude za čuvanje hrane u domaćinstvu  t    2524232550
25.24.23.2950  Ostalo stolno i kuhinjsko posuđe i pribor, od plastike t    2524232950
25.24.23.3000  Spužve od regenerirane celuloze t    2524233000
25.24.23.5000  Ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od regeneriranih celuloza   t    2524235000
25.24.23.7090  Ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike, d.n.   t    
25.24.23.7550  Ostali predmeti za toaletne i higijenske potrebe    t    2524237550
25.24.23.7950  Ostali predmeti za kućanstvo  t    2524237950
25.24.24    Dijelovi, d.n., svjetiljki i njihovog pribora, svjetlećih natpisa i sl., od plastike      
25.24.24.0090  Dijelovi, d.n., svjetiljki, svjetlećih natpisa i sl., od plastike    t    
25.24.24.0350  Dijelovi, d.n., svjetiljki, svjetlećih natpisa i sl., od plastike pojačane vlaknima   t    2524240350
25.24.24.0750  Dijelovi, d.n., svjetiljki, svjetlećih natpisa i sl., od ostale plastike    t    2524240750
25.24.25    Zaštitne kacige; šeširi i ostala pokrivala za glavu, od gume i plastike     
25.24.25.5000  Zaštitne kacige tis.kom.    2524255000
25.24.25.9000  Šeširi i ostala pokrivala za glavu, od gume i plastike tis.kom.    2524259000
25.24.26    Izolacijski pribor, od plastike     
25.24.26.0000  Izolacijski pribor za električne strojeve, aparate, sprave i instalacije, od plastike  t    2524260000
25.24.27    Uredski i školski pribor, od plastike      
25.24.27.0090  Uredski i školski pribor, od plastike  t    
25.24.27.0550  Uredski i školski pribor, od plastike: crtaći i pisaći pribor  t    2524270550
25.24.27.0750  Uredski i školski pribor, od plastike: fascikli s patentom, korice, pričvršćivači i sl. t    2524270750
25.24.27.0950  Ostali uredski i školski pribor, od plastike  t    2524270950
25.24.28    Pribor za namještaj, karoserije i sl. od plastike; figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike; ostali predmeti od plastike     
25.24.28.2090  Pribor za namještaj i sl., od plastike t    
25.24.28.2550  Pribor za namještaj, od plastike    t    2524282550
25.24.28.2950  Ostali pribor, od plastike   t    2524282950
25.24.28.3000  Figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike t    2524283000
25.24.28.4000  Rupičaste košarice i sl. proizvodi za filtriranje vode prije ulaska u izljev, od plastike    t    2524284000
25.24.28.5000  Ostali proizvodi od plastične folije  t    2524285000
25.24.28.7090  Ostali proizvodi od plastike i drugih materijala, d.n. t    
25.24.28.7350  Madraci za vodu t; tis.kom.   2524287350
25.24.28.7950  Ostali proizvodi od plastike i drugih materijala    t    2524287950
25.24.9 Uslužna izrada dijelova od plastike       
25.24.90    Uslužna izrada dijelova od plastike       
25.24.90.1090  Dijelovi za mehaničke proizvode, od plastike  t    
25.24.90.1350  Dijelovi za mehaničke strojeve, od plastike ojačene vlaknima  t    2524901350
25.24.90.1750  Dijelovi za mehaničke strojeve, od ostale plastike   t    2524901750
25.24.90.2300  Dijelovi za električne aparate za grijanje i sl. od plastike  t    2524902300
25.24.90.2700  Dijelovi za aparate za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, od plastike    t    2524902700
25.24.90.3090  Dijelovi za aparate za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju i sl., od plastike   t    
25.24.90.3250  Dijelovi za aparate za radioteleviziju, radiotelegrafiju, radiodifuziju i sl., od plastike pojačane vlaknima  t    2524903250
25.24.90.3450  Dijelovi za aparate za radioteleviziju, radiotelegrafiju, radiodifuziju i sl., od ostale plastike    t    2524903450
25.24.90.4090  Dijelovi za električne aparate za uključivanje, isključivanje, zaštitu električnih strujnih krugova i sl.    t    
25.24.90.4350  Dijelovi za električne aparate za uključivanje i isključivanje, zaštitu električnih strujnih krugova i sl., od plastike pojačane vlaknima    t    2524904350
25.24.90.4750  Dijelovi za električne aparate za uključivanje i isključivanje, zaštitu električnih strujnih krugova i sl., od ostale plastike t    2524904750
25.24.90.5090  Dijelovi za tramvajske i željezničke lokomotive, tračničke sklopove i sl., od plastike t    
25.24.90.5250  Dijelovi za tramvajske i željezničke lokomotive, tračničke sklopove i sl., od plastike ojačane vlaknima t    2524905250
25.24.90.5650  Dijelovi za tramvajske i željezničke lokomotive, tračničke sklopove i sl., od ostale plastike  t    2524905650
25.24.90.6090  Dijelovi i pribor za cestovna vozila, od plastike    t    
25.24.90.6350  Dijelovi i pribor za cestovna vozila, od plastike pojačane vlaknina   t    2524906350
25.24.90.6750  Dijelovi i pribor za cestovna vozila, od ostale plastike    t    2524906750
25.24.90.8090  Dijelovi za zrakoplove, od plastike   t    
25.24.90.8350  Dijelovi za zrakoplove, od plastike pojačane vlaknima  t    2524908350
25.24.90.8750  Dijelovi za zrakoplove, od ostale plastike   t    2524908750
25.24.90.9300  Dijelovi za ostale električne uređaje i aparate t    2524909300
25.24.90.9700  Dijelovi za optičke, mjerne i sl. instrumente i aparate, od plastike  t    2524909700
DI   Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda       
26   Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda       
26.1  Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla        
26.11  Proizvodnja ravnoga stakla       
26.11.1 Ravno staklo      
26.11.11    Valjano, lijevano, vučeno ili puhano staklo, u listovima, ali drugačije neobrađeno       
26.11.11.1300  Nearmirane ploče optičkoga stakla (lijevane i valjane), obojene, neprozirne, (uklj. s nereflektirajućim slojem) t; tis.m2    2611111300
26.11.11.1500  Nearmirane ploče ostaloga stakla (lijevane i valjane), obojene, neprozirne, (uklj. s nereflektirajućim slojem) t; tis.m2    2611111500
26.11.11.3000  Armirane ploče lijevanoga i valjanoga stakla  t; tis.m2    2611113000
26.11.11.5000  Profili lijevanoga i valjanoga stakla  t; tis.m2    2611115000
26.11.11.7500  Vučeno i puhano optičko staklo, obojeno, neprozirno,... t; tis.m2    2611117500
26.11.11.7909  Vučene i puhane ploče antiknoga, vrtlarskoga i ost. vrsta stakla, obojene, neprozirne,...    t; tis.m2    
26.11.11.7901  Vučene i puhane ploče antiknoga stakla t; tis.m2    2611117901
26.11.11.7902  Vučene i puhane ploče vrtlarskoga stakla    t; tis.m2    2611117902
26.11.11.7903  Ostale vučene i puhane ploče: ravno prozorsko staklo  t; tis.m2    2611117903
26.11.11.7904  Ostale vučene i puhane ploče: termoizolacijsko staklo  t; tis.m2    2611117904
26.11.11.7905  Ostale vučene i puhane ploče, d.n.   t; tis.m2    2611117905
26.11.12    Float-staklo, površinskili brušeno i polirano, u listovima, ali drugačije neobrađeno      
26.11.12.1200  Nearmirane ploče float-stakla, površinski brušene i polirane, sa nereflektirajućim slojem    t; tis.m2    2611121200
26.11.12.1400  Nearmirane ploče float-stakla, površinski brušene i polirane, sa slojem za apsorpciju i refleksiju, manje od uklj. 3,5 mm    t; tis.m2    2611121400
26.11.12.1700  Nearmirane ploče float-stakla, površinski brušene i polirane, sa slojem za apsorpciju i refleksiju, debljine veće od 3,5 mm   t; tis.m2    2611121700
26.11.12.3000  Ostale nearmirane ploče float-stakla, površinski brušene i polirane, obojene, neprozirne,...  t; tis.m2    2611123000
26.11.12.8009  Ostale ploče float-stakla, površinski brušene i polirane, d.n. t; tis.m2    
26.11.12.8001  Armirane ploče float-stakla, površinski brušene i polirane (uklj. i sa slojem za absorpciju i refleksiju)    t; tis.m2    2611128001
26.11.12.8002  Ostale nearmirane ploče float-stakla, površinski brušene i polirane, d.n.    t; tis.m2    2611128002
26.12  Oblikovanje i obrada ravnoga stakla       
26.12.1 Oblikovano i obrađeno ravno staklo       
26.12.11    Staklo u listovima, savijeno s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno i nesastavljeno        
26.12.11.5000  Ravno optičko staklo, savijeno, gravirano, itd. t    2612115000
26.12.11.9000  Ostala ravna stakla, savijena, gravirana, itd. t    2612119000
26.12.12    Sigurnosno staklo        
26.12.12.1500  Očvrsnuto (temper) sigurnosno staklo za motorna vozila t; tis.m2    2612121500
26.12.12.1900  Očvrsnuto (temper) sigurnosno staklo, za ostala vozila: zrakoplove, brodove, svemirske letjelice    t; tis.m2    2612121900
26.12.12.3000  Očvrsnuto (temper) sigurnosno staklo, d.n.   t; tis.m2    2612123000
26.12.12.5300  Laminirano sigurnosno staklo, za uporabu u vozilima, osim motornih vozila    t    2612125300
26.12.12.5500  Laminirano sigurnosno staklo, za uporabu u motornim vozilima  t    2612125500
26.12.12.7000  Laminirano sigurnosno staklo, d.n.   t; tis.m2    2612127000
26.12.13    Staklena zrcala; višeslojni zidni elementi za izolaciju, od stakla       
26.12.13.3000  Višeslojno izolacijsko staklo  t; m2  2612133000
26.12.13.5000  Retrovizori od stakla, za vozila    t; tis.kom.   2612135000
26.12.13.9000  Ostala staklena zrcala, uokvirena ili neuokvirena    t; tis.kom.   2612139000
26.13  Proizvodnja šupljega stakla       
26.13.1 Šuplje staklo      
26.13.11    Boce, staklenke, bočice i druga staklena ambalaža, osim ampula; stakleni čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla     
26.13.11.1000  Staklene posude za konzerviranje (sterilizaciju), čepovi, poklopci i ost. zatvarači od stakla  t; tis.kom.   2613111000
26.13.11.5300  Boce, staklenke za pića i hranu: od neobojenoga stakla t; tis.kom.   2613115300
26.13.11.5500  Boce, staklenke za pića i hranu: od obojenoga stakla  t; tis.kom.   2613115500
26.13.11.5700  Boce, staklenke za pića i hranu, kapaciteta do 0,15 l  t; tis.kom.   2613115700
26.13.11.5900  Ostala staklena ambalaža za pića i hranu    t; tis.kom.   2613115900
26.13.11.7000  Staklena ambalaža za pakiranje i prijevoz farmaceutskih proizvoda, kapaciteta do 0,33 l t; tis.kom.   2613117000
26.13.11.9000  Staklena ambalaža za pakiranje i prijevoz robe ostalih proizvoda    t; tis.kom.   2613119000
26.13.12    Čaše za piće, osim keramičkih      
26.13.12.1500  Čaše za piće od kristala, ručne izrade, rezbarene ili dr. ukrašene   t; tis.kom.   2613121500
26.13.12.1900  Čaše za piće od kristala, ručne izrade, ostale t; tis.kom.   2613121900
26.13.12.3500  Čaše za piće od kristala, strojne izrade, rezbarene ili dr. ukrašene  t; tis.kom.   2613123500
26.13.12.3900  Čaše za piće od kristala, strojne izrade, ostale    t; tis.kom.   2613123900
26.13.12.5300  Čaše za piće (osim od kristala), ručne izrade  t; tis.kom.   2613125300
26.13.12.5500  Čaše za piće (osim od kristala) od kaljenoga stakla, strojne izrade   t; tis.kom.   2613125500
26.13.13    Stakleni proizvodi za uporabu kod stola, u kuhinji, u uredima, za unutrašnju dekoraciju, za toaletnu uporabu i sl.       
26.13.13.1000  Proizvodi od stakla za uporabu kod stola i u kuhinji (osim čaša za piće) od kristala, ručne izrade   t; tis.kom.   2613131000
26.13.13.3000  Proizvodi od stakla za uporabu kod stola i u kuhinji (osim čaša za piće) od kristala, strojne izrade  t; tis.kom.   2613133000
26.13.13.5000  Proizvodi od stakla za uporabu kod stola i u kuhinji (osim čaša za piće) linearnoga koeficijenta širenja manje od uklj. 5.10 - 6 k   t; tis.kom.   2613135000
26.13.13.6000  Proizvodi od staklo keramike, za uporabu kod stola, u kuhinji, sanitarijama ... t; tis.kom.   2613136000
26.13.13.7000  Proizvodi od stakla za uporabu kod stola i u kuhinji (osim čaša za piće) od kaljenoga stakla, strojne izrade  t; tis.kom.   2613137000
26.13.13.8000  Proizvodi od stakla za uporabu kod stola i u kuhinji (osim čaša za piće) od kaljenoga stakla, ručne izrade   t; tis.kom.   2613138000
26.13.14    Stakleni ulošci za termos-boce i druge vakuum-posude      
26.13.14.0000  Stakleni ulošci za termos-boce i druge vakuum-posude  t; tis.kom.   2613140000
26.14  Proizvodnja staklenih vlakana      
26.14.1 Staklena vlakna     
26.14.11    Traci, "rovings"; pređa i sječene niti, od staklenih vlakana      
26.14.11.1000  Staklena vlakna obrađena, dužine veće od uklj. 3 mm manje od uklj. 50 mm    t    2614111000
26.14.11.3000  Roving pređa od staklenih vlakana    t    2614113000
26.14.11.5000  Ostali proizvodi od staklenih vlakana  t    2614115000
26.14.11.7000  Ostali proizvodi od sječenih niti staklenih vlakana   t    2614117000
26.14.12    Koprene (voali), mreže, mat, hasure, ploče i ostali predmeti od staklenih vlakana, osim tkanina     
26.14.12.1000  Mat od staklenih vlakana (uklj. od staklene vune)    t    2614121000
26.14.12.3000  Koprene (voali) od staklenih vlakana (uklj. od staklene vune)  t    2614123000
26.14.12.5000  Netkane mreže, rogožine (hasure), ploče,... od staklenih vlakana    t; tis.m2    2614125000
26.14.12.9300  Ostali proizvodi od staklenih vlakana, osim od tekstilnih vlakana, u masi, pahuljicama i sl.  t    2614129300
26.14.12.9509  Ostali proizvodi od staklenih vlakana: obloge za izolaciju cijevi i crijeva   t    
26.14.12.9501  Obloge za izolaciju cijevi i crijeva od staklene vune  t    2614129501
26.14.12.9502  Obloge za izolaciju cijevi i crijeva od staklenih tekstilnih vlakana  t    2614129502
26.14.12.9503  Ostale obloge za izolaciju cijevi i crijeva od staklenih vlakana    t    2614129503
26.14.12.9900  Ostali proizvodi staklenih vlakana od tekstilnih vlakana (osim tkanina i vrpci) t    2614129900
26.15  Proizvodnja i obrada ostaloga stakla, uključujući i tehničku robu od stakla       
26.15.1 Ostalo staklo, polugotovo        
26.15.11    Staklo u masi, kuglama, osim neobrađenih staklenih kuglica, šipki i cijevi; otpaci i ostaci od stakla      
26.15.11.1000  Krš i ostali otpaci i ostaci od stakla; staklena masa  t    2615111000
26.15.11.3000  Staklo u kuglama, šipkama, neobrađeno  t    2615113000
26.15.11.5009  Staklene cijevi, neobrađene   t    
26.15.11.5001  Staklene cijevi, neobrađene: ručne izrade, osim rasvjetnoga stakla   t    2615115001
26.15.11.5002  Staklene cijevi, neobrađene: strojne izrade, osim rasvjetnoga stakla  t    2615115002
26.15.11.5003  Staklene cijevi, neobrađene, ostalo šuplje rasvjetno staklo   t    2615115003
26.15.12    Stakleni blokovi, opeke, crjepovi, pločice i ostali proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla; olovom uokvirena prozorska okna u boji i sl.; multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama i sl.        
26.15.12.0000  Stakleni blokovi, opeke, crjepovi, pločice i ostali proizvodi prešanog ili lijevanog stakla; uokvirena prozorska okna u boji i sl. multiceralno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama i sl. t    2615120000
26.15.2 Tehničko i ostalo staklo        
26.15.21    Baloni i drugi stakleni omotači, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za električne žarulje, katodne cijevi i sl.        
26.15.21.0000  Baloni i drugi stakleni omotači, njihovi otvoreni i stakleni dijelovi za el. žarulje, katodne cijevi i sl.   t; tis.kom.   2615210000
26.15.22    Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; izdubljena sferna stakla i njihovi segmenti za proizvodnju takvih stakala        
26.15.22.0000  Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; njihovi dijelovi    t    2615220000
26.15.23    Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku uporabu; staklene ampule        
26.15.23.3000  Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku uporabu, uklj. s ucrtanim skalama (gradirani) t; tis.kom.   2615233000
26.15.23.5000  Staklene ampule, za ambalažu  t; tis.kom.   2615235000
26.15.24    Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetleće opreme, svjetlećih znakova, natpisa i slično        
26.15.24.0000  Stakleni dijelovi svjetiljki i dr. svjetleće opreme, svjetlećih znakova, natpisa i slično    t    2615240000
26.15.25    Električni izolatori od stakla     
26.15.25.0000  Električni izolatori od stakla t    2615250000
26.15.26    Proizvodi od stakla, d.n.        
26.15.26.3000  Stakla za signalizaciju i optički stakleni elementi, optički neobrađeni t    2615263000
26.15.26.5000  Dekorativno staklo, uklj. s podlogom, za mozaike i sl. dekoraciju    t    2615265000
26.15.26.7000  Galanterijski stakleni proizvodi (uklj. krunice, imitacije perli, kamena ...)  t    2615267000
26.15.26.9009  Ostali stakleni proizvodi, d.n. t    
26.15.26.9001  Kristalni i polukristalni stakleni proizvodi, d.n.   t    2615269001
26.15.26.9002  Stakleni ostali proizvodi, d.n. t    2615269002
26.2  Proizvodnja nevatrostalnih keramičkih proizvoda, osim za uporabu u građevinarstvu; proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda        
26.21  Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta        
26.21.1 Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti       
26.21.11    Stolno i kuhinjsko posuđe i ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana       
26.21.11.3090  Porculansko stolno i kuhinjsko posuđe  t    
26.21.11.3350  Porculansko stolno i kuhinjsko posuđe, jednobojno    t    2621113350
26.21.11.3550  Porculansko stolno i kuhinjsko posuđe, ukrašeno t    2621113550
26.21.11.5000  Porculanski proizvodi za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, d.n.  t    2621115000
26.21.12    Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana     
26.21.12.1000  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od obične gline    t    2621121000
26.21.12.3090  Keramičko stolno i kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od kamena t    
26.21.12.3350  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od jednobojnoga kamena    t    2621123350
26.21.12.3550  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od ukrašenoga kamena t    2621123550
26.21.12.5090  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od fajanse i fine gline    t    
26.21.12.5350  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od jednobojne fajanse i fine gline  t    2621125350
26.21.12.5550  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od ukrašene fajanse i fine gline   t    2621125550
26.21.12.9000  Keramičko stolno posuđe, ostali proizvodi za uporabu u kućanstvu, od ostalih sirovina  t    2621129000
26.21.13    Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti       
26.21.13.3090  Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti od porculana    t    
26.21.13.3350  Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti od jednobojnoga porculana  t    2621133350
26.21.13.3550  Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti od ukrašenoga porculana   t    2621133550
26.21.13.5000  Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti, osim od porculana t    2621135000
26.22  Proizvodnja sanitarne keramike za ugradnju       
26.22.1 Sanitarna keramika za ugradnju     
26.22.10    Sanitarna keramika za ugradnju     
26.22.10.3000  Keramički sudoperi, umivaonici, kade za kupanje i sl. sanitarna oprema od porculana   t; kom. 2622103000
26.22.10.5000  Keramički sudoperi, umivaonici, kade za kupanje i sl. sanitarna oprema, d.n.  t; kom. 2622105000
26.23  Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskoga pribora        
26.23.1 Keramički izolatori i izolacijski pribor        
26.23.10    Keramički izolatori i izolacijski pribor        
26.23.10.3309  Keramički električni izolatori, bez metalnih dijelova  t    
26.23.10.3301  Keramički električni izolatori, bez metalnih dijelova, za slobodne vodove, niskonaponski (manje od uklj.1 000 V)    t    2623103301
26.23.10.3302  Keramički električni izolatori, bez metalnih dijelova, za slobodne vodove, visokonaponski (više od 1000 V)   t    2623103302
26.23.10.3303  Keramički električni izolatori, bez metalnih dijelova, za ostale vodove t    2623103305
26.23.10.3304  Keramički električni izolatori bez metalnih dijelova, od termičke keramike   t    2623103304
26.23.10.3305  Keramički električni izolatori bez metalnih dijelova, od ostale keramike                        t    2623103303
26.23.10.3500  Keramički električni izolatori, s metalnim dijelovima, za dalekovode  t    2623103501
26.23.10.3900  Keramički električni izolatori, s metalnim dijelovima, za ostalo    t    2623103900
26.23.10.5300  Keramički izolacijski pribor za električne strojeve, aparate i uređaje, sa sadržajem željeznoga oksida više od uklj. 80 %    t    2623105300
26.23.10.5500  Keramički izolacijski pribor za električne strojeve, aparate i uređaje, sa sadržajem željeznoga oksida do 80 % t    2623105500
26.24  Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike       
26.24.1 Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu        
26.24.11    Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, od porculana     
26.24.11.0000  Keramički proizvodi za laboratorije, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, od porculana  t    2624110000
26.24.12    Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, osim od porculana      
26.24.12.0090  Keramički proizvodi za laboratorije, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, osim od porculana   t    
26.24.12.0150  Keramički proizvodi za kemijsku uporabu, od keramičkih oksida, osim od porculana    t    2624120150
26.24.12.0250  Keramički proizvodi za kemijsku uporabu, osim od keramičkih oksida i porculana t    2624120250
26.24.12.0350  Proizvodi magnetne keramike, osim od porculana t    2624120350
26.24.12.0450  Keramički proizvodi za optičku uporabu, osim od porculana    t    2624120450
26.24.12.0550  Keramički proizvodi za tehničku uporabu: isječeni (u komadima), osim od porculana    t    2624120550
26.24.12.0650  Keramički proizvodi za tehničku uporabu: otporni na habanje, osim od porculana t    2624120650
26.24.12.0750  Keramički proizvodi za tehničku uporabu, otporni na toplinu, osim od porculana t    2624120705
26.24.12.0950  Ostali keramički proizvodi za tehničku uporabu, osim od porculana    t    2624120950
26.25  Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda        
26.25.1 Keramički proizvodi, d.n.        
26.25.11    Keramički proizvodi za uporabu u poljoprivredi, za prenošenje i pakiranje robe     
26.25.11.0000  Keramički proizvodi za uporabu u poljoprivredi, za prenošenje i pakiranje robe t    2625110000
26.25.12    Ostali keramički proizvodi, osim za građevinarstvo, d.n.        
26.25.12.3000  Keramički proizvodi, d.n., od porculana t    2625123000
26.25.12.5500  Keramički proizvodi, d.n., od obične gline   t    2625125500
26.25.12.5900  Keramički proizvodi, d.n., osim od porculana i obične gline   t    2625125900
26.26  Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda      
26.26.1 Vatrostalni keramički proizvodi     
26.26.11    Opeka, blokovi, crjepovi i ostali keramički prizvodi od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje        
26.26.11.0009  Opeka, blokovi, crjepovi i ostali keramički proizvodi za gradnju, od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje  t    
26.26.11.0001  Opeka od silikatnoga fosfornoga brašna ili zemlje    t    2626110001
26.26.11.0002  Blokovi od silikatnoga fosfornoga brašna ili zemlje   t    2626110002
26.26.11.0003  Crjepovi i ostali keramički proizvodi od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje    t    2626110003
26.26.12    Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi i slični keramički proizvodi za građevinarstvo, osim od silicijskoga fosilnoga brašna ili zemlje      
26.26.12.1009  Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi i sl. keramički proizvodi s više od 50 % MgO, CaO, Cr2O3  t    
26.26.12.1001  Vatrostalna opeka, s više od 50 % MgO, CaO, Cr2O3    t    2626121001
26.26.12.1002  Vatrostalni blokovi, s više od 50 % MgO, CaO, Cr2O3   t    2626121002
26.26.12.1003  Vatrostalni crjepovi i ostali vatrostalni keramički proizvodi, s više od 50 % MgO, CaO, Cr2O3  t    2626121003
26.26.12.3300  Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi ..., s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2: više od uklj. 93 % SiO2   t    2626123300
26.26.12.3509  Vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi i slični keramički proizvodi, s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2: s više od 7 % manje od uklj. 45 % Al2O3   t    
26.26.12.3501  Vatrostalna opeka s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2: s više od 7 % do uklj. 45 % Al2O3  t    2626123501
26.26.12.3502  Vatrostalni blokovi s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2: s više od 7 % do uklj. 45 % Al2O3 t    2626123502
26.26.12.3503  Vatrostalni crjepovi i ostali vatrostalni keramički proizvodi, s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2 :s više od 7 % manje od uklj. 45 % Al2O3 t    2626123503
26.26.12.3709  Ostala vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi i sl. keramički proizvodi s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2  t    
26.26.12.3701  Vatrostalna opeka s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2: ostala    t    2626123701
26.26.12.3702  Vatrostalni blokovi s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2: ostali   t    2626123702
26.26.12.3703  Vatrostalni crjepovi i ostali keramički proizvodi s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2    t    2626123703
26.26.12.9009  Ostala vatrostalna opeka, blokovi, crjepovi, itd., d.n. t    
26.26.12.9001  Ostala vatrostalna opeka, d.n. t    2626129001
26.26.12.9002  Ostali vatrostalni blokovi, d.n.    t    2626129002
26.26.12.9003  Ostali vatrostalni crjepovi itd., d.n. t    2626129003
26.26.13    Vatrostalni cementi, žbuke, betoni i slične vatrostalne mješavine, d.n.     
26.26.13.0009  Vatrostalni cementi, žbuke, betoni i slične vatrostalne mješavine, d.n. t    
26.26.13.0001  Vatrostalni cementi   t    2626130001
26.26.13.0002  Vatrostalna žbuka    t    2626130002
26.26.13.0003  Vatrostalni betoni   t    2626130003
26.26.13.0004  Vatrostalne mješavine i slični proizvodi, d.n. t    2626130004
26.26.14    Nepečeni vatrostalni proizvodi; ostali vatrostalni keramički proizvodi     
26.26.14.1009  Proizvodi sa sadržajem magnezita, dolomita i kromita  t    
26.26.14.1001  Proizvodi od sintermagnezita  t    2626141001
26.26.14.1002  Proizvodi od sinterdolomita   t    2626141002
26.26.14.1003  Ostali proizvodi, sa sadržajem magnezita, dolomita i kromita  t    2626141003
26.26.14.3000  Vatrostalni keramički proizvodi, d.n., s više od 25 % grafita i dr. oblika ugljika   t    2626143000
26.26.14.5500  Vatrostalni keramički proizvodi, d.n., s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2 ili njihove mješavine: s manje od 45 % Al2O3   t    2626145500
26.26.14.5900  Vatrostalni keramički proizvodi, d.n., s više od 50 % Al2O3 i/ili SiO2 ili njihove mješavine: s više od uklj. 45 % Al2O3    t    2626145900
26.26.14.9000  Vatrostalni keramički proizvodi, d.n.  t    2626149000
26.3  Proizvodnja keramičkih pločica i ploča     
26.30  Proizvodnja keramičkih pločica i ploča     
26.30.1 Keramičke pločice i ploče        
26.30.10    Keramičke pločice i ploče        
26.30.10.1000  Nepocakljene keramičke pločice, kockice i sl. proizvodi, površine manje od 49 cm2, za mozaik  t; tis.m2    2630101000
26.30.10.2000  Pocakljene keramičke pločice, kockice i sl. proizvodi, površine manje od 49 cm2, za mozaik   t; tis.m2    2630102000
26.30.10.3009  Nepocakljene keramičke zidne i podne pločice, duple (Spaltplatten)   t; tis.m2    
26.30.10.3001  Zidne keramičke pločice i sl. nepocakljene, duple    t; tis.m2    2630103001
26.30.10.3002  Podne keramičke pločice i sl. nepocakljene, duple    t; tis.m2    2630103002
26.30.10.5300  Nepocakljene keramičke zidne i podne pločice, od kamena t; tis.m2    2630105300
26.30.10.5500  Nepocakljene keramičke zidne i podne pločice, od fajanse ili fine gline t; tis.m2    2630105500
26.30.10.5909  Nepocakljene keramičke zidne i podne pločice: ostale  t; tis.m2    
26.30.10.5901  Fasadne keramičke pločice    t; tis.m2    2630105901
26.30.10.5902  Kaljevi za peći t; tis.m2    2630105902
26.30.10.5903  Ostale nepocakljene pločice, za podove i zidove, ostalo t; tis.m2    2630105903
26.30.10.7100  Pocakljene keramičke zidne i podne pločice, duple    t; tis.m2    2630107100
26.30.10.7300  Pocakljene keramičke zidne i podne pločice, površine veće od uklj. 90 cm2: od kamena  t; tis.m2    2630107300
26.30.10.7500  Pocakljene keramičke zidne i podne pločice, površine veće od uklj. 90 cm2: od fajanse ili fine gline  t; tis.m2    2630107500
26.30.10.7900  Ostale pocakljene keramičke zidne i podne pločice    t; tis.m2    2630107900
26.4  Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo        
26.40  Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda od pečene gline za građevinarstvo        
26.40.1 Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo, od pečene gline     
26.40.11    Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, blokovi nosači i slično      
26.40.11.1090  Keramička građevinska opeka, za uporabu u zidarstvu   m3; tis.kom.  
26.40.11.1359  Keramička opeka i blokovi za obično zidarstvo, elementi s perforacijom ili bez nje, za zidove namijenjene žbukanju ili oblaganju    m3; tis.kom.  
26.40.11.1351  Keramička puna opeka  m3; tis.kom.  2640111351
26.40.11.1352  Keramički šuplji blokovi s horizontalnim šupljinama   m3; tis.kom.  2640111352
26.40.11.1353  Keramički šuplji blokovi s vertikalnim šupljinama    m3; tis.kom.  2640111353
26.40.11.1354  Keramička šuplja opeka s horizontalnim šupljinama    m3; tis.kom.  2640111354
26.40.11.1355  Keramička šuplja opeka s vertikalnim šupljinama m3; tis.kom.  2640111355
26.40.11.1356  Keramička opeka i blokovi s horizontalnim šupljinama i smanjenom osnovnom masom m3; tis.kom.  2640111356
26.40.11.1357  Keramička opeka i blokovi s vertikalnim šupljinama i smanjenom osnovnom masom  m3; tis.kom.  2640111357
26.40.11.1358  Keramička uložna opeka m3; tis.kom.  2640111358
26.40.11.1559  Keramička fasadna opeka: elementi s perforacijom ili bez nje, za uporabu bez žbukanja  m3; t  
26.40.11.1551  Keramička fasadna opeka m3; t  2640111551
26.40.11.1552  Keramički fasadni blokovi    m3; t  2640111552
26.40.11.1750  Keramička opeka za popločavanje, elementi za površinsko popločavanje podova i putova  m3; tis.kom.  2640111750
26.40.11.3000  Keramički blokovi za podove, noseče zidove i sl., elementi s horizontalnim šupljinama za podove m3; tis.m; t  2640113000
26.40.12    Krovni crjepovi, dimovodne cijevi, kape na dimnjaku, arhitektonski ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo     
26.40.12.5009  Keramički krovni crjepovi    tis.kom.    
26.40.12.5001  Keramički krovni biber i vučeni crjepovi    tis.kom.    2640125001
26.40.12.5002  Keramički krovni valoviti crijep (mediteran i romano)  tis.kom.    2640125002
26.40.12.5003  Keramički krovni utoreni (prešani) crjepovi   tis.kom.    2640125003
26.40.12.5004  Ostali keramički krovni crjepovi    tis.kom.    2640125004
26.40.12.7000  Keramičke dimovodne cijevi, kape na dimnjaku ... i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo, d.n.  tis.kom.; t   2640127000
26.40.13    Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi     
26.40.13.0000  Keramičke cijevi, odvodi, žljebnjaci i pribor za cijevi t; tis.m    2640130000
26.5  Proizvodnja cementa, vapna i gipsa (sadre)       
26.51  Proizvodnja cementa       
26.51.1 Cement     
26.51.11    Klinker cement     
26.51.11.0000  Klinker cement t    2651110000
26.51.12    Portland cement, aluminijski cement, cement od šljake i slični hidraulični cementi       
26.51.12.1000  Portland cement, bijeli t    2651121000
26.51.12.3000  Portland cement, osim bijeloga t    2651123000
26.51.12.5000  Aluminijski cement, tzv. 'taljeni cement'    t    2651125000
26.51.12.9000  Ostali hidraulični cement    t    2651129000
26.52  Proizvodnja vapna        
26.52.1 Vapno      
26.52.10    Vapno      
26.52.10.3309  Negašeno vapno t    
26.52.10.3301  Negašeno vapno, u komadima   t    2652103301
26.52.10.3302  Negašeno vapno, mljeveno    t    2652103302
26.52.10.3509  Gašeno vapno  t    
26.52.10.3501  Hidratizirano vapno   t    2652103501
26.52.10.3502  Ostalo gašeno vapno   t    2652103502
26.52.10.5000  Hidraulično vapno    t    2652105000
26.53  Proizvodnja gipsa (sadre)        
26.53.1 Gips      
26.53.10    Gips      
26.53.10.0000  Gips ili kalijev sulfat, pečeni t    2653100000
26.6  Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena        
26.61  Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo        
26.61.1 Proizvodi od betona za građevinarstvo      
26.61.11    Blokovi, ploče, opeka i slični proizvodi od betona ili umjetnoga kamena     
26.61.11.3009  Građevni blokovi i opeka, od betona (uklj. armirani) ili od umjetnoga kamena  t; m3; m2    
26.61.11.3001  Građevni blokovi za zidove i pregrade  t; m3  2661113001
26.61.11.3002  Građevni blokovi za tavanice i svodove t; m3  2661113002
26.61.11.3003  Građevni zidni elementi (paneli)    t; m3; m2    2661113003
26.61.11.3004  Građevni zidni blokovi od staničnoga betona (plina i pjenobetona)    t; m3  2661113004
26.61.11.3005  Građevni termoizolacijski blokovi od staničnoga betona (plina i pjenobetona)  t; m3  2661113005
26.61.11.3006  Građevni teraco elementi    t; m2  2661113006
26.61.11.3007  Ostali građevni blokovi i opeka, od betona (uklj. armiranoga) ili umjetnoga kamena   t; m3  2661113007
26.61.11.5009  Podne pločice i sl. proizvodi, od betona (uklj. armirane) ili umjetnoga kamena t; tis.kom.   
26.61.11.5001  Podne pločice i sl. proizvodi od betona t; tis.kom.   2661115001
26.61.11.5002  Podne pločice i sl. proizvodi od umjetnoga kamena    t; tis.kom.   2661115002
26.61.12    Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od betona ili umjetnoga kamena        
26.61.12.0009  Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju, od betona (uklj. armirane) ili umjetnoga kamena   m2; t  
26.61.12.0001  Montažne lake građevne ploče, za izradu vanjskih zidova m2; t  2661120001
26.61.12.0002  Montažne lake građevne ploče, za izradu pregradnih zidova    m2; t  2661120002
26.61.12.0003  Montažne lake građevne ploče, za izradu stropova i tavanica   m2; t  2661120003
26.61.12.0004  Montažne lake građevne ploče, za oblaganje zidova    m2; t  2661120004
26.61.12.0005  Ostale lake građevne ploče, nearmirane m2; t  2661120005
26.61.12.0006  Ostale lake građevne ploče, armirane  m2; t  2661120006
26.61.12.0007  Ostali građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju, od betona   t    2661120007
26.61.12.0008  Ostali građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju, od umjetnoga kamena  t    2661120008
26.61.13    Cijevi od betona ili umjetnoga kamena      
26.61.13.0000  Cijevi od betona ili umjetnoga kamena  t; tis.m    2661130000
26.61.2 Montažne kuće od betona     
26.61.20    Montažne kuće od betona     
26.61.20.0000  Montažne kuće od betona kom.  2661200000
26.62  Proizvodnja proizvoda od gipsa (sadre) za građevinarstvo        
26.62.1 Proizvodi od gipsa za građevinarstvo      
26.62.10    Proizvodi od gipsa za građevinarstvo      
26.62.10.5000  Ploče od gipsa, pojačane samo papirom ili kartonom   t; m2  2662105000
26.62.10.9009  Ostali blokovi, ploče i dr. proizvodi od gipsa t; m2  
26.62.10.9001  Pregradni blokovi i ploče, od gipsa   t; m2  2662109001
26.62.10.9002  Dekorativne ploče, od gipsa   t; m2  2662109002
26.62.10.9003  Blokovi, ploče i dr. proizvodi od gipsa, d.n.  t; m2  2662109003
26.63  Proizvodnja gotove betonske smjese       
26.63.1 Gotova betonska smjesa     
26.63.10    Gotova betonska smjesa     
26.63.10.0000  Gotova betonska smjesa (svježi beton)  t    2663100000
26.64  Proizvodnja žbuke        
26.64.1 Žbuka      
26.64.10    Žbuka      
26.64.10.0009  Ostala žbuka i betoni, osim vatrostalnih    t    
26.64.10.0001  Fasadna žbuka, osim vatrostalne, obična t    2664100001
26.64.10.0002  Cementna žbuka, osim vatrostalne    t    2664100002
26.64.10.0003  Žbuka i betoni, osim vatrostalnih, d.n. t    2664100003
26.65  Proizvodnja fibro-cementa        
26.65.1 Proizvodi od fibro-cementa       
26.65.11    Paneli, ploče i sl., od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih mineralnim vezivima       
26.65.11.0000  Paneli, ploče i sl., od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih cementom i dr. mineralnim vezivima   m2   2665110000
26.65.12    Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i slično       
26.65.12.3000  Paneli, ploče, crjepovi,..., od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i sl.   t; m2  2665123000
26.65.12.5009  Cijevi (uklj. dijelove za spajanje, zatvaranje) od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i sl. t    
26.65.12.5001  Azbestno-cementne cijevi izrađene pod tlakom  t; tis.kom.   2665125001
26.65.12.5002  Azbestno-cementne kanalizacijske cijevi t    2665125002
26.65.12.5003  Ostale cijevi (uključujući dijelove za spajanje zatvaranje) od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i sl.   t    2665125003
26.65.12.9000  Proizvodi od azbestnoga cementa, celuloznoga fibro-cementa i sl., d.n. t    2665129000
26.66  Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnoga kamena        
26.66.1 Ostali proizvodi od, gipsa, betona i cementa      
26.66.11    Ostali proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d.n.     
26.66.11.0000  Proizvodi od gipsa ili u mješavini s njim, d.n. t    2666110000
26.66.12    Proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena, d.n.     
26.66.12.0009  Proizvodi od cementa, betona (uklj. armiranoga) ili umjetnoga kamena, d.n.   t; kom. 
26.66.12.0001  Pločice od umjetnoga kamena, d.n.    t; kom. 2666120001
26.66.12.0002  Kade od umjetnoga kamena, d.n. t; kom. 2666120002
26.66.12.0003  Stolovi od umjetnoga kamena i ostali namještaj, d.n.  t; kom. 2666120003
26.66.12.0004  Umivaonici, zahodske školjke i ostali proizvodi za ugradnju od umjetnoga kamena, d.n.  t; kom. 2666120004
26.66.12.0005  Betonski crijep, d.n.  t; tis.kom.   2666120005
26.66.12.0006  Ostali proizvodi od cementa i betona (uklj. armiranoga), d.n.  t    2666120006
26.66.12.0007  Ostali proizvodi od umjetnoga kamena (uklj. armiranoga), d.n.  t    2666120007
26.7  Rezanje, oblikovanje i obrada kamena      
26.70  Rezanje, oblikovanje i obrada kamena      
26.70.1 Kamen za spomenike i građevine, te njegovi proizvodi      
26.70.11    Mramor, travertin, alabaster, obrađeni; umjetno obojeni granulat ili prah od mramora, travertina i alabastera      
26.70.11.0009  Mramor, travertin, alabaster, sječeni, rezani ili drugačije obrađeni  m2; t  
26.70.11.0001  Dimenzionirane rezane mramorne ploče, manje od uklj. 4 cm debljine   m2; t  2670110001
26.70.11.0002  Dimenzionirane rezane mramorne ploče, više od 4 cm debljine   m2; t  2670110002
26.70.11.0003  Ostali mramor, travertin, alabaster, sječeni, rezani ili drugačije obrađeni   m2; t  2670110003
26.70.12    Ostali obrađeni arhitektonsko-građevni kamen i njegovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat i prah od prirodnoga kamena; proizvodi od aglomeriranoga škriljevca      
26.70.12.1009  Kocke, rubnjaci i ploče za pločnike, od prirodnoga kamena (osim od škriljevca) m3; t  
26.70.12.1001  Klesani kamen za pločnike    m3; t  2670121001
26.70.12.1002  Kamene kocke za pločnike    m3; t  2670121002
26.70.12.1003  Znakovi i rubnjaci od prirodnoga kamena za pločnike   m3; t  2670121003
26.70.12.1004  Ostale kocke, rubnjaci i ploče za pločnjake, od prirodnoga kamena (osim od škriljavca) m3; t  2670121004
26.70.12.3000  Pločice, kocke, itd., od umjetno obojenoga granulata, zrnaca i praha od prirodnoga kamena, za mozaike  m2; t  2670123000
26.70.12.4000  Ostali vapnenački kamen; d.n., sječeni, rezani ili drugačije obrađeni  m2; t  2670124000
26.70.12.6009  Granit, sječeni, rezani ili drugačije obrađeni m2; t  
26.70.12.6001  Dimenzionirane rezane granitne ploče, manje od uklj. 4 cm debljine   m2; t  2670126001
26.70.12.6002  Dimenzionirane rezane granitne ploče, veće od 4 cm debljine   m2; t  2670126002
26.70.12.6003  Ostali granit, sječeni, rezani ili drugačije obrađeni  m2; t  
26.70.12.8009  Ostali obrađeni arhitektonsko-građevni kamen, d.n., sječeni, rezani ili drugačije obrađeni   m2; t  
26.70.12.8001  Dimenzionirane rezane ploče ostaloga obrađenoga kamena, do uklj. 4 cm debljine m2; t  2670128001
26.70.12.8002  Dimenzionirane rezane ploče ostaloga obrađenoga kamena, veće od 4cm debljine  m2; t  2670128002
26.70.12.8003  Obrađeni kamen za spomenike i građevinarstvo, d.n., sječeni, rezani ili drugačije obrađeni   m3; t  2670128003
26.70.12.9000  Obrađeni prirodni škriljevac i proizvodi od prirodnoga ili aglomeriranoga škriljevca  m3; t  2670129000
26.8  Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda       
26.81  Proizvodnja brusnih proizvoda      
26.81.1 Brusni proizvodi (abrazivi)       
26.81.11    Mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i slično       
26.81.11.1000  Mlinski kamen i brusni kamen za mljevenje, drobljenje i razvlaknjivanje t    2681111000
26.81.11.2000  Mlinski kamen od prirodnoga, aglomeriranoga ili sintetičkoga dijamanta t    2681112000
26.81.11.3000  Mlinski kamen od sintetskih ili umjetnih smola, pojačan     t    2681113000
26.81.11.4000  Mlinski kamen od sintetskih ili umjetnih smola, nepojačan    t    2681114000
26.81.11.5000  Aglomerirani brusovi (abrazivi) s keramičkim ili silikatnim vezivom   t    2681115000
26.81.11.6000  Ostali mlinski kamen, brusni kamen, brusne ploče i sl. od ostalih aglomeriranih brusova (abraziva)   t    2681116000
26.81.11.7000  Mlinski kamen, itd., od prirodnoga kamena    t    2681117000
26.81.11.8000  Kamenje za ručno oštrenje ili poliranje t    2681118000
26.81.12    Brusni prah ili zrnca na tekstilnoj, papirnoj i kartonskoj podlozi       
26.81.12.3000  Prirodni i umjetni brusni prah ili zrnca na tekstilnoj podlozi t; tis.m2    2681123000
26.81.12.5000  Prirodni i umjetni brusni prah ili zrnca na papirnoj ili kartonskoj podlozi   t; tis.m2    2681125000
26.81.12.9000  Prirodni i umjetni brusni prah ili zrnca na podlogama ostalih materijala    t; tis.m2    2681129000
26.82  Proizvodnja ostalih nemetalnih proizvoda, d. n.     
26.82.1 Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d.n.       
26.82.11    Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta; proizvodi tih mješavina; frikcijski materijali za kočnice, kvačila i sl., nemontirani      
26.82.11.1009  Prerađena azbestna vlakna i mješavine (osim prediva, papira ..., brtvenih prešanih vlakana)   t    
26.82.11.1001  Azbestna konfekcija   t    2682111001
26.82.11.1002  Azbestni termoizolacijski proizvodi   t    2682111002
26.82.11.1003  Azbestno platno i trake t    2682111003
26.82.11.1004  Ostali proizvodi od prerađenoga azbestnoga vlakana i mješavina (osim prediva, papira ..., brtvenih prešanih vlakana)  t    2682111004
26.82.11.3009  Predivo od azbesta i mješavina s azbestom    t    
26.82.11.3001  Azbestno predivo    t    2682113001
26.82.11.3002  Azbestna filtermasa i ploče za filtriranje   t    2682113002
26.82.11.3003  Ostalo predivo od azbesta i mješavina s azbestom    t    2682113003
26.82.11.5000  Papir, ljepenka i pust (filc) od azbesta, mješavina s azbestom t    2682115000
26.82.11.7000  Brtveni materijal od prešanih azbestnih vlakana, u rolama ili listovima t    2682117000
26.82.11.9309  Obloge i ploče za kočnice na osnovi azbesta i dr. mineralnih tvari   t    
26.82.11.9301  Obloge kočnica i kvačila od azbesta   t    2682119301
26.82.11.9302  Kočne papuče za bubanj i disk-kočnice od azbesta    t    2682119302
26.82.11.9303  Ostali proizvodi za kočenje na osnovi azbesta i dr. mineralne tvari   t    2682119303
26.82.11.9500  Proizvodi od frikcijskoga materijala (osim kočnica ...), d.n., od azbesta    t    2682119500
26.82.12    Proizvodi od asfalta i sličnih materijala        
26.82.12.5309  Proizvodi za pokrivanje krovova i oblaganje od asfalta i sličnih materijala, u rolama  t; rola; m2   
26.82.12.5301  Bitumenski hidroizolacijski materijali s uloškom od krovnoga kartona, u rolama t; rola; m2   2682125301
26.82.12.5302  Bitumenski hidroizolacijski materijali s uloškom od metalne folije, u rolama  t; rola; m2   2682125302
26.82.12.5303  Ostali proizvodi za pokrivanje krovova i oblaganje od asfalta i sličnih materijala, u rolama  t; rola; m2   2682125303
26.82.12.5909  Ostali proizvodi od asfalta i sličnih materijala, u rolama   t; rola; m2   
26.82.12.5901  Bitumenski papir, u rolama   t; rola; m2   2682125901
26.82.12.5902  Bitumenske trake s uloškom od staklenoga voala, u rolama    t; rola; m2   2682125902
26.82.12.5903  Bitumenske trake s uloškom od staklene i druge tkanine, u rolama    t; rola; m2   2682125903
26.82.12.5904  Bitumenske plastificirane trake, u rolama    t; rola; m2   2682125904
26.82.12.5905  Proizvodi od asfalta i sličnih materijala, u rolama, d.n.    t; rola; m2   2682125905
26.82.12.9000  Proizvodi od asfalta i sličnih materijala (osim u rolama)    t    2682129000
26.82.13    Bitumenske mješavine na osnovi prirodnoga asfalta, bitumena, naftnoga bitumena, mineralnoga katrana i mineralne katranske smole     
26.82.13.0009  Bitumenske mješavine, na osnovi prirodnoga asfalta, bitumena, itd. (npr. bitumenski kit)    t    
26.82.13.0001  Bitumenske emulzije   t    2682130001
26.82.13.0002  Hladni asfalt  t    2682130002
26.82.13.0003  Vruća asfaltna masa   t    2682130003
26.82.13.0004  Katranske i druge bitumenske mase    t    2682130004
26.82.13.0005  Ostali proizvodi od bitumenskih mješavina, na osnovi prirodnoga asfalta, bitumena, itd. (npr. bitumenski kit)  t    2682130005
26.82.14    Umjetni grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; pripravci na osnovi grafita i drugih vrsta ugljena, u obliku poluproizvoda     
26.82.14.0000  Umjetni grafit, koloidalni i polukoloidalni grafit; pripravci na osnovi grafita i drugih vrsta ugljena u obliku poluproizvoda  t    2682140000
26.82.15    Umjetni korund     
26.82.15.0009  Umjetni korund t    
26.82.15.0001  Korund, normalni    t    2682150001
26.82.15.0002  Korund, plemeniti    t    2682150002
26.82.15.0003  Ostali umjetni korund  t    2682150003
26.82.16    Proizvodi nemetalnih minerala, d.n.       
26.82.16.1009  Vuna od šljake, vuna od kamena ... (uklj. i međusobne mješavine) u rasutom stanju, u listovima, pločama i namotima   t; tis.m2    
26.82.16.1001  Vuna i vlakno od šljake, kamena, ..., u rasutom stanju t    2682161001
26.82.16.1002  Vuna i vlakno od šljake, kamena, ..., u listovima, pločama i namotima  t; tis.m2    2682161002
26.82.16.2000  Ekspandirani vermikulit, ekspandirana glina i sl. ekspandirani minerali (uklj. i međusobne mješavine)  t; m3  2682162000
26.82.16.3000  Mješavine i proizvodi od mineralnih materijala za toplinsku ili zvučnu izolaciju, d.n. t; m2  2682163000
26.82.16.5000  Obrađeni liskun (tinjac) i proizvodi od liskuna (tinjca)    t    2682165000
26.82.16.7000  Proizvodi od grafita ili drugih vrsta ugljena, osim za elektrotehničku uporabu t    2682167000
26.82.16.8000  Proizvodi od treseta  t    2682168000
26.82.16.9009  Proizvodi od kamena i drugih mineralnih tvari, d.n.   t    
26.82.16.9001  Sileks (segmenti i kugle)    t    2682169001
26.82.16.9002  Porozna masa - kalcijev hidrosilikat  t    2682169003
26.82.16.9003  Kreda za pisanje    t    2682169004
26.82.16.9004  Ostali proizvodi od kamena i dr. mineralnih tvari, d.n. t    2682169005
DJ   Proizvodnja metala i proizvoda od metala        
27   Proizvodnja metala       
27.1  Proizvodnja sirovoga željeza, čelika i ferolegura prema Europskoj udruzi za ugljen i čelik (European Coal and Steel Community - ECSC)      
27.10  Proizvodnja sirovoga željeza, čelika i ferolegura (ECSC)        
27.10.1 Sirovo željezo i čelik     
27.10.11    Sirovo željezo i zrcalno željezo, u blokovima ili drugim primarnim oblicima       
27.10.11.3300  Nelegirano sirovo željezo za čelik, nefosforno (manje od uklj. 0,5 % P, više od uklj. 0,4 % Mn, manje od uklj. 1 % Si) t    2710113300
27.10.11.3500  Nelegirano sirovo željezo za čelik, fosforno (više od 0,5 % P, do uklj.1 % Si) t    2710113500
27.10.11.5100  Nelegirano sirovo željezo za ljevaonice, nefosforno, osim za kuglasti (nodularni) grafitni lijev (više od uklj. 0,1 % Mn)    t    2710115100
27.10.11.5300  Nelegirano sirovo željezo, nefosforno, za kuglasti (nodularni) grafitni lijev (manje od 0,1 % Mn)    t    2710115300
27.10.11.5500  Nelegirano sirovo željezo za ljevaonice, fosforno (više od 0,5 % P, više od 1 % Si)   t    2710115500
27.10.11.5709  Zrcalno željezo i ostalo legirano željezo za ljevaonice t    
27.10.11.5701  Zrcalno željezo iz visokih peći t    2710115701
27.10.11.5702  Zrcalno željezo iz elektroindukcijskih peći   t    2710115702
27.10.11.5703  Ostalo legirano željezo za ljevaonice  t    2710115703
27.10.12    Feromangan, s sadržajem po masi više od 2 % C      
27.10.12.0000  Feromangan, s sadržajem po masi više od 2 % C  t    2710120000
27.10.13    Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rude i ostali spužvasti proizvodi od željeza; željezo najmanje čistoće po masi 99,94 %, u komadima, pelatima i sl. oblicima     
27.10.13.0000  Spužvasto željezo    t    2710130000
27.10.2 Ingoti, ostali primarni oblici i poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika        
27.10.20    Ingoti, ostali primarni oblici i poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika        
27.10.20.0500  Tekući nelegirani čelik, za lijevanje  t    2710200500
27.10.20.1300  Ingoti od nelegiranoga čelika, za daljnu preradu u proizvode  t    2710201300
27.10.20.1500  Ingoti od nelegiranoga čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi  t    2710201500
27.10.20.1700  Ingoti od nelegiranoga čelika, za neposrednu uporabu (osim za bešavne cijevi)  t    2710201700
27.10.20.2300  Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od nelegiranoga čelika, za daljnju preradu u proizvode    t    2710202300
27.10.20.2500  Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od nelegiranoga čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi    t    2710202500
27.10.20.2700  Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od nelegiranoga čelika, za neposrednu uporabu (osim za proizvodnju bešavnih cijevi)  t    2710202700
27.10.20.3300  Plosnati poluproizvodi, od nelegiranoga čelika, za daljnju preradu u prozvode  t    2710203300
27.10.20.3500  Plosnati poluproizvodi, od nelegiranoga čelika, za neposrednu uporabu  t    2710203500
27.10.20.4300  Kontinuirano lijevani okrugli odljevci, od nelegiranoga čelika, za daljnju preradu u proizvode t    2710204300
27.10.20.4500  Kontinuirano lijevani okrugli odljevci, od nelegiranoga čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi t    2710204500
27.10.20.4700  Kontinuirano lijevani okrugli odljevci, od nelegiranoga čelika, za neposrednu uporabu (osim za bešavne cijevi) t    2710204700
27.10.3 Ingoti, ostali primarni oblici i poluproizvodi od nehrđajućega čelika ili ostalih legiranih čelika       
27.10.30    Ingoti, ostali primarni oblici i poluproizvodi od nehrđajućega čelika ili ostalih legiranih čelika       
27.10.30.0500  Tekući nehrđajući čelik, za lijevanje  t    2710300500
27.10.30.1300  Ingoti od nehrđajućega čelika, za daljnju preradu u proizvode  t    2710301300
27.10.30.1500  Ingoti od nehrđajućega čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi  t    2710301500
27.10.30.1700  Ingoti od nehrđajućega čelika, za neposrednu uporabu (osim za bešavne cijevi)  t    2710301700
27.10.30.2300  Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od nehrđajućega čelika, za daljnju preradu u proizvode    t    2710302300
27.10.30.2500  Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od nehrđajućega čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi    t    2710302500
27.10.30.2700  Poluproizvodi, osim plosnatih i okruglih, od nehrđajućega čelika, za neposrednu uporabu (osim za proizvodnju bešavnih cijevi)  t    2710302700
27.10.30.3300  Plosnati poluproizvodi, od nehrđajućega čelika, za daljnju preradu u proizvode t    2710303300
27.10.30.3500  Plosnati poluproizvodi, od nehrđajućega čelika, za neposrednu uporabu  t    2710303500
27.10.30.4300  Kontinuirano lijevani okrugli odljevci, od nehrđajućega čelika za daljnju preradu u proizvode  t    2710304300
27.10.30.4500  Kontinuirano lijevani okrugli odljevci, od nehrđajućega čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi t    2710304500
27.10.30.4700  Kontinuirano lijevani okrugli odljevci, od nehrđajućega čelika, za neposrednu uporabu (osim za proizvodnju bešavnih cijevi)   t    2710304700
27.10.30.5500  Tekući legirani čelik, osim nehrđajućega, za lijevanje t    2710305500
27.10.30.6300  Ingoti od legiranoga čelika, osim nerhđajućega, za daljnju preradu u proizvode t    2710306300
27.10.30.6500  Ingoti od legiranoga čelika, osim nerhđajućega, za proizvodnju bešavnih cijevi t    2710306500
27.10.30.6700  Ingoti od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za neposrednu uporabu (osim za proizvodnju bešavnih cijevi)   t    2710306700
27.10.30.7300  Poluproizvodi, osim ravnih i okruglih, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za daljnju preradu u proizvode t    2710307300
27.10.30.7500  Poluproizvodi, osim ravnih i okruglih, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za proizvodnju bešavnih cijevi t    2710307500
27.10.30.7700  Poluproizvodi, osim ravnih i okruglih, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za neposrednu uporabu (osim za proizvodnju bešavnih cijevi)   t    2710307700
27.10.30.8300  Ravni poluproizvodi, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za daljnju preradu u proizvode  t    2710308300
27.10.30.8500  Ravni poluproizvodi od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za neposrednu uporabu   t    2710308500
27.10.30.9300  Kontinuirano lijevani okrugli poluproizvodi, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za daljnju preradu u proizvode  t    2710309300
27.10.30.9500  Kontinuirano lijevani okrugli poluproizvodi, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za proizvodnju bešavnih cijevi  t    2710309500
27.10.30.9700  Kontinuirano lijevani okrugli poluproizvodi, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za neposrednu uporabu (osim za proizvodnju bešavnih cijevi)    t    2710309700
27.10.4 Toplovaljani plosnati proizvodi od željeza i čelika       
27.10.40    Toplovaljani plosnati proizvodi od željeza i čelika       
27.10.40.0100  Široke toplovaljane trake od nelegiranoga čelika, debljine veće od uklj. 3 mm, za daljnju preradu u proizvode  t    2710400100
27.10.40.0200  Široke toplovaljane trake od nelegiranoga čelika, debljine manje od 3 mm, za daljnju preradu u proizvode    t    2710400200
27.10.40.0300  Široke toplovaljane trake od nelegiranoga čelika, debljine veće od uklj. 3 mm, za neposrednu uporabu  t    2710400300
27.10.40.0400  Široke toplovaljane trake od nelegiranoga čelika, debljine manje od 3 mm, za neposrednu uporabu t    2710400400
27.10.40.0600  Široke toplovaljane trake, od nehrđajućega čelika, debljine veće od uklj. 3 mm, za daljnju preradu u proizvode t    2710400600
27.10.40.0700  Široke toplovaljane trake, od nehrđajućega čelika, debljine manje od 3 mm, za daljnju preradu u proizvode    t    2710400700
27.10.40.0800  Široke toplovaljane trake, od nehrđajućega čelika, debljine veće od uklj. 3 mm, za neposrednu uporabu  t    2710400800
27.10.40.0900  Široke toplovaljane trake, od nehrđajućega čelika, debljine manje od 3 mm, za neposrednu uporabu    t    2710400900
27.10.40.1100  Široke toplovaljane trake, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega, debljine veće od uklj. 3 mm, za daljnju preradu u proizvode   t    2710401100
27.10.40.1200  Široke toplovaljane trake, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, debljine manje od 3 mm, za daljnju preradu u proizvode   t    2710401200
27.10.40.1300  Široke toplovaljane trake, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, debljine veće od uklj. 3 mm, za neposrednu uporabu t    2710401300
27.10.40.1400  Široke toplovaljane trake, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, debljine manje od 3 mm, za neposrednu uporabu    t    2710401400
27.10.40.2100  Uske toplovaljane trake, od nelegiranoga čelika, širine manje od 600 mm, debljine veće od uklj. 3 mm  t    2710402100
27.10.40.2200  Uske toplovaljane trake, od nelegiranoga čelika, širine manje od 600 mm, debljine manje od 3 mm t    2710402200
27.10.40.2400  Uske toplovaljane trake, od nehrđajućega čelika, širine manje od 600 mm, debljine veće od uklj. 3 mm  t    2710402400
27.10.40.2500  Uske toplovaljane trake, od nehrđajućega čelika, širine manje od 600 mm, debljine manje od 3 mm t    2710402500
27.10.40.2700  Uske toplovaljane trake, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, širine manje od 600 mm, debljine veće od uklj. 3 mm  t    2710402700
27.10.40.2800  Uske toplovaljane trake, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, širine manje od 600 mm, debljine manje od 3 mm    t    2710402800
27.10.40.3100  Široki plosnati proizvodi, od nelegiranoga čelika    t    2710403100
27.10.40.3200  Široki plosnati proizvodi, od nehrđajućega čelika    t    2710403200
27.10.40.3400  Široki plosnati proizvodi, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega   t    2710403400
27.10.40.3600  Kvarto-lim, toplovaljani, od nelegiranoga čelika    t    2710403600
27.10.40.3700  Kvarto-lim, toplovaljani, od nehrđajućega čelika    t    2710403700
27.10.40.3900  Kvarto-lim, toplovaljani, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega    t    2710403900
27.10.40.4100  Limovi, sječene od širokih toplovaljanih traka, od nelegiranoga čelika, debljine veće od uklj. 3 mm   t    2710404100
27.10.40.4200  Tanki limovi, sječeni od širokih toplovaljanih traka, od nelegiranoga čelika, debljine manje od 3 mm  t    2710404200
27.10.40.4400  Limovi, sječene od širokih toplovaljanih traka, od nehrđajućega čelika, debljine veće od uklj. 3 mm   t    2710404400
27.10.40.4500  Tanki limovi, sječeni od širokih toplovaljanih traka, od nehrđajućega čelika, debljine manje od 3 mm  t    2710404500
27.10.40.4700  Limovi, sječene od širokih toplovaljanih traka, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, debljine veće od uklj. 3 mm  t    2710404700
27.10.40.4800  Tanki limovi, sječeni od širokih toplovaljanih traka, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, debljine manje od 3 mm  t    2710404800
27.10.40.5100  Hladnovaljani limovi, u namotima ili sječene u ploče, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm, debljine veće od uklj. 3 mm t    2710405100
27.10.40.5200  Hladnovaljani listovi, u namotima ili sječeni u listove, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm, debljine manje od 3 mm  t    2710405200
27.10.40.5400  Hladnovaljane ploče, u namotima ili sječene u ploče, od nehrđajućega čelika, širine veće od uklj. 500 mm, debljine veće od uklj. 3 mm  t    2710405400
27.10.40.5500  Hladnovaljani tanki limovi, u namotima ili sječeni u listove , od nehrđajućega čelika, širine veće od uklj. 500 mm, debljine manje od 3 mm   t    2710405500
27.10.40.5700  Hladnovaljani limovi, u namotima ili sječene u ploče od legiranoga čelika , osim nehrđajućega, širine veće od uklj. 500 mm, debljine veće od uklj. 3 mm     t    2710405700
27.10.40.5800  Hladnovaljani tanki limovi, u namotima ili sječeni u listove, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, širine veće od uklj. 500 mm, debljine manje od 3 mm   t    2710405800
27.10.40.6100  Elektročelik, ne do kraja žaren, od nelegiranoga čelika, u namotima ili sječen u listove, širine veće od uklj. 500 mm  t    2710406100
27.10.40.6300  Elektročelik, neusmjerenoga zrna, od nelegiranoga čelika, u namotima ili sječen u listove, širine veće od uklj. 500 mm t    2710406300
27.10.40.6500  Elektročelik, usmjerenoga zrna, od legiranoga čelika, u namotima ili sječen u listove  t    2710406500
27.10.40.6700  Elektročelik, neusmjerenoga zrna, od legiranoga čelika, u namotima ili sječen u listove, do kraja žaren ili ne t    2710406700
27.10.40.7300  Crni lim, za proizvodnju bijeloga lima, specijalnoga kromiranoga lima , za neposrednu uporabu  t    2710407300
27.10.40.7500  Bijeli lim i pokositreni lim  t    2710407500
27.10.40.7700  Kromirani lim, elektrolitički, presvučen kromom ili kromovim oksidom  t    2710407700
27.10.40.8100  Poolovljeni lim, presvučen vrućim umakanjem, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm    t    2710408100
27.10.40.8200  Poolovljeni lim, elektrolitički presvučen, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm t    2710408200
27.10.40.8400  Pocinčani lim, presvučen vrućim umakanjem, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm t    2710408400
27.10.40.8500  Pocinčani lim, elektrolitički presvučen, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm  t    2710408500
27.10.40.8700  Lim, presvučen metalima vrućim umakanjem (osim kositrom, olovom, cinkom ili aluminijem), od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm  t    2710408700
27.10.40.8800  Lim, elektrolitički presvučen metalima (osim kositrom, olovom, cinkom, kromom ili kromovim oksidom), od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm    t    2710408800
27.10.40.9100  Lim, presvučen aluminijem, od nelegiranoga čelika, širine veće od uklj. 500 mm t    2710409100
27.10.40.9600  Lim, nepresvučen metalima od nelegiranoga čelika, presvučen organskim ili anorganskim tvarima, širine veće od uklj. 500 mm   t    2710409600
27.10.40.9700  Lim, presvučen metalima, od nelegiranoga čelika, dalje presvučen organskim ili anorganskim tvarima, širine veće od uklj. 500 mm t    2710409700
27.10.5 Šipke, toplovaljane, u nepravilnim namotima       
27.10.50    Šipke, toplovaljane, u nepravilnim namotima       
27.10.50.1000  Rebraste šipke u namotima, od nelegiranoga čelika    t    2710501000
27.10.50.3000  Glatke šipke u namotima, od nelegiranoga čelika t    2710503000
27.10.50.5000  Šipke u namotima, od nehrđajućega čelika    t    2710505000
27.10.50.7000  Šipke u namotima, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega    t    2710507000
27.10.6 Ostale šipke      
27.10.60    Ostale šipke      
27.10.60.1000  Betonski čelik t    2710601000
27.10.60.3300  Toplovaljane teške šipke, od nelegiranoga čelika (osim za bešavne cijevi)    t    2710603300
27.10.60.3500  Toplovaljane teške šipke, od nelegiranoga čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi    t    2710603500
27.10.60.3700  Toplovaljani plosnati proizvodi, od nelegiranoga čelika t    2710603700
27.10.60.5300  Toplovaljani plosnati proizvodi, od nehrđajućega čelika t    2710605300
27.10.60.5500  Toplovaljane teške šipke, od nehrđajućega čelika, za proizvodnju bešavnih cijevi    t    2710605500
27.10.60.5700  Toplovaljane teške šipke, od nehrđajućega čelika (osim za proizvodnju bešavnih cijevi) t    2710605700
27.10.60.7300  Toplovaljani plosnati proizvodi, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega    t    2710607300
27.10.60.7500  Toplovaljane teške šipke, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, za proizvodnju bešavnih cijevi    t    2710607500
27.10.60.7700  Toplovaljane teške šipke, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, osim za proizvodnju bešavnih cijevi t    2710607700
27.10.7 Profili, od željeza i nelegiranoga čelika, toplovaljani, toplovučen
27.10.70.1300  Teški I profili, usporedno prirubljeni od nelegiranoga čelika  t    2710701300
27.10.70.1500  Teški H profili, usporedno prirubljeni od nelegiranoga čelika i željeza t    2710701500
27.10.70.2300  Teški profili za jamsku građu, od nelegiranoga čelika  t    2710702300
27.10.70.2500  Teški profili, osim teških H i I profila usporedno prirubljenih i teških profila za jamsku građu od nelegiranoga čelika t    2710702500
27.10.70.3000  Toplovaljani L i T profili, plosnati poluokrugli profili, laki I, U i H profili (manji od 80 mm) i specijalni profili od nelegiranoga čelika  t    2710703000
27.10.70.5300  Toplovaljani profili, od nehrđajućega čelika  t    2710705300
27.10.70.5500  Toplovaljani laki i specijalni profili, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega t    2710705500
27.10.70.7000  Teški profili, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega t    2710707000
27.10.8 Pregradne ploče od željeza i čelika; željezničke tračnice od željeza i čelika      
27.10.81    Pregradne ploče od željeza i čelika       
27.10.81.0000  Pregradne ploče od željeza i čelika (za rudnike i dr.) t    2710810000
27.10.82    Željezničke tračnice i kolosječni pribor od željeza i čelika      
27.10.82.3000  Željezničke tračnice od željeza, lijevanoga željeza i čelika  t    2710823000
27.10.82.5009  Toplovaljani željeznički kolosiječni pribor, osim tračnica   t    
27.10.82.5001  Toplovaljani teški kolosiječni pribor, osim tračnica  t    2710825001
27.10.82.5002  Toplovaljani laki kolosiječni pribor, osim tračnica   t    2710825002
27.10.9 Troska, šljaka, otpaci i ostaci od lijevanoga željeza i legiranoga čelika, pretopljeni otpad od ingota     
27.10.91    Troska, šljaka, strugotine i ostali otpaci od proizvodnje željeza i čelika       
27.10.91.0000  Troska, šljaka, strugotine i ostali otpaci od proizvodnje željeza i čelika   t    2710910000
27.10.92    Otpaci i ostaci od lijevanoga željeza i legiranoga čelika        
27.10.92.0000  Otpaci i ostaci od lijevanoga željeza i legiranoga čelika    t    2710920000
27.10.93    Pretopljeni otpad od ingota       
27.10.93.0000  Pretopljeni otpad od ingota   t    2710930000
27.2  Proizvodnja cijevi       
27.21  Proizvodnja lijevanih cijevi od željeza     
27.21.1 Cijevi i šuplji profili od lijevanoga željeza      
27.21.10    Cijevi i šuplji profili od lijevanoga željeza      
27.21.10.0000  Cijevi i šuplji profili od lijevanoga željeza  t    2721100000
27.21.2 Lijevani pribor za cijevi od željeza i čelika      
27.21.20    Lijevani pribor za cijevi od željeza i čelika      
27.21.20.3300  Pribor za cijevi, od netemperiranoga (nekovkoga) lijeva, za sustave pod pritiskom    t    2721203300
27.21.20.3500  Pribor za cijevi, od netemperiranoga (nekovkoga) lijeva, osim za sustave pod pritiskom t    2721203500
27.21.20.5000  Pribor za cijevi, od temperiranoga (kovkoga) lijeva   t    2721205000
27.21.20.7000  Pribor za cijevi, od lijevanoga čelika t    2721207000
27.22  Proizvodnja cijevi od čelika      
27.22.1 Cijevi i šuplji profili od željeza i čelika       
27.22.10    Cijevi i šuplji profili od željeza i čelika       
27.22.10.3000  Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od lijevanoga) i čelika   t    2722103000
27.22.10.5300  Zavarene ili zakovane cijevi od željeza i čelika, kružne, vanjskoga presjeka većega od 406,4 mm t    2722105300
27.22.10.5500  Cijevi i šuplji profili, otvorenoga šava, zavareni, zakovani i sl., od željeza i čelika, kružni, vanjskoga presjeka manje od uklj. 406,4 mm (uklj. i nekružne) t    2722105500
27.22.2 Pribor za cijevi od željeza i čelika, d.n.       
27.22.20    Pribor za cijevi od željeza i čelika, d.n.       
27.22.20.1000  Prirubnice, od čelika, nelijevane    t    2722201000
27.22.20.3000  Obrađeni pribor za cijevi od čelika, nelijevan (koljena, lukovi, itd.) t    2722203000
27.22.20.5000  Pribor za cijevi, osim obrađenoga ili čelno zavarenoga, od čelika, nelijevani  t    2722205000
27.22.20.7300  Čelno zavarena koljena i lukovi, od čelika, nelijevani t    2722207300
27.22.20.7500  Čelno zavareni pribor, osim koljena i lukova, od čelika, nelijevani   t    2722207500
27.3  Ostala primarna prerada željeza, čelika i proizvodnja ferolegura izvan ECSC       
27.31  Hladno vučenje     
27.31.1 Ostale šipke od željeza i nelegiranoga čelika      
27.31.10    Ostale šipke od željeza i nelegiranoga čelika      
27.31.10.1300  Hladnovučene šipke, od reznog čelika  t    2731101300
27.31.10.1500  Hladnovučene šipke, od nelegiranoga čelika, s manje od 0,25 % C t    2731101500
27.31.10.3000  Hladnovučeni plosnati čelik, od nelegiranoga čelika, koji sadrži manje od 0,25 % C   t    2731103000
27.31.10.5090  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od nelegiranoga čelika, prekrivenoga, presvučenoga ili dalje obrađenoga    t    
27.31.10.5350  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od nelegiranoga čelika, prekrivenoga ili presvučenoga t    2731105350
27.31.10.5550  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od nelegiranoga čelika, dalje obrađenoga    t    2731105550
27.31.10.6000  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od nelegiranoga čelika, s 0,25 % C uklj. do 0,6 % C  t    2731106000
27.31.10.7000  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od nelegiranoga čelika, s više od uklj. 0,6 % C    t    2731107000
27.31.2 Profili od željeza i nelegiranoga čelika; ostale šipke od ostaloga legiranoga čelika      
27.31.20    Profili od željeza i nelegiranoga čelika; ostale šipke od ostaloga legiranoga čelika      
27.31.20.1000  Hladnovučeni profili, od nelegiranoga čelika ili željeza    t    2731201000
27.31.20.2000  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke od brzoreznoga čelika  t    2731202000
27.31.20.3000  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od silikomanganskoga čelika  t    2731203000
27.31.20.5300  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od legiranoga čelika, za kuglične ležajeve   t    2731205300
27.31.20.5500  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od legiranoga čelika, za alate t    2731205500
27.31.20.5700  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega, brzoreznoga, silikomanganskoga, za kuglične ležajeve i za alate  t    2731205700
27.31.20.7090  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, prekrivenoga, presvučenoga ili dalje obrađenoga    t    
27.31.20.7350  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega, prekrivenoga ili presvučenoga     t    2731207350
27.31.20.7550  Hladnovučeni plosnati proizvodi i šipke od legiranoga čelika, osim nehrđajućega ili dalje obrađenoga  t    2731207550
27.31.3 Šipke i profili od nehrđajućega čelika; profili od legiranoga čelika      
27.31.30    Šipke i profili od nehrđajućega čelika; profili od legiranoga čelika      
27.31.30.3000  Hladnovučeni plosnati proizvodi, šipke i profili, od nehrđajućega čelika    t    2731303000
27.31.30.5090  Hladnovučeni profili, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega    t    
27.31.30.5350  Hladnovučeni profili, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega, samo hladno dovršeni t    2731305350
27.31.30.5550  Hladnovučeni profili, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega, oblikovani iz valjanih plosnatih ravnih proizvoda   t    2731305550
27.32  Hladno valjanje uskih vrpca       
27.32.1 Hladnovaljani plosnati proizvodi od željeza i nelegiranoga čelika, širine manje od uklj. 500 mm, neprekriveni i neprevučeni       
27.32.10    Hladnovaljani plosnati proizvodi od željeza i nelegiranoga čelika, širine manje od uklj. 500 mm, neprekriveni i neprevučeni       
27.32.10.1300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga elektročelika, s manje od 0,25 % C, s neusmjerenim zrnom   t    2732101300
27.32.10.1500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga elektročelika, s manje od 0,25 % C, s neusmjerenim zrnom t    2732101500
27.32.10.1700  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga elektročelika, s manje od 0,25 % C, bez konačnoga žarenja t    2732101700
27.32.10.2300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, s manje od 0,25 % C, osim elektročelika    t    2732102300
27.32.10.2500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, s manje od 0,25 % C, osim elektročelika  t    2732102500
27.32.10.3100  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, s 0,25 % C uklj. do 0,6 % C  t    2732103100
27.32.10.3300  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, s 0,25 % C uklj. do 0,6 % C    t    2732103300
27.32.10.3500  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, s više od uklj. 0,6 % C    t    2732103500
27.32.10.3700  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, s više od uklj. 0,6 % C  t    2732103700
27.32.2 Hladnovaljani plosnati proizvodi od željeza i nelegiranoga čelika, širine manje od uklj. 500 mm, prekriveni i prevučeni         
27.32.20    Hladnovaljani plosnati proizvodi od željeza i nelegiranoga čelika, širine manje od uklj. 500 mm, prekriveni i prevučeni     
27.32.20.1300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, prevučene drugim metalom, vrućim umakanjem  t    2732201300
27.32.20.1500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, prevučene drugim metalom, vrućim umakanjem    t    2732201500
27.32.20.2300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, prevučene drugim metalom, elektrolitički   t    2732202300
27.32.20.2500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, prevučene drugim metalom, elektrolitički t    2732202500
27.32.20.3300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, prevučene organskim ili anorganskim tvarima  t    2732203300
27.32.20.3500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika prevučene organskim ili anorganskim tvarima    t    2732203500
27.32.20.4000  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nelegiranoga čelika, prekrivene  t    2732204000
27.32.3 Hladnovaljani plosnati proizvodi od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika, širine manje od uklj. 500 mm      
27.32.30    Hladnovaljani plosnati proizvodi od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika, širine manje od uklj. 500 mm      
27.32.30.1300  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od legiranoga elektročelika s usmjerenim zrnom  t    2732301300
27.32.30.1500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od legiranoga elektročelika s neusmjerenim zrnom t    2732301500
27.32.30.2300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega čelika i elektročelika    t    2732302300
27.32.30.2500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od legiranoga čelika, osim nehrđajućega čelika i elektročelika  t    2732302500
27.32.30.5300  Hladnovaljane uske trake, širine manje od 500 mm, od nehrđajućega čelika    t    2732305300
27.32.30.5500  Hladnovaljane cijepane trake, širine manje od 500 mm, od nehrđajućega čelika  t    2732305500
27.33  Hladno oblikovanje profila       
27.33.1 Hladnooblikovani profili od željeza, nelegiranoga i nehrđajućega čelika     
27.33.11    Hladnooblikovani profili od željeza i nelegiranoga čelika        
27.33.11.3000  Hladnooblikovani profili, dobiveni od ravnih proizvoda, od nelegiranoga čelika, neprevučeni   t    2733113000
27.33.11.5000  Hladnoprofilirani (tanki limovi) listovi, od nelegiranoga čelika    t    2733115000
27.33.11.7000  Hladnooblikovani profili, dobiveni od ravnih proizvoda, od nelegiranoga čelika, prevučenoga cinkom   t    2733117000
27.33.12    Hladnooblikovani profili od nehrđajućega čelika     
27.33.12.0000  Hladnooblikovani profili, dobiveni od ravnih proizvoda, od nehrđajućega čelika t    2733120000
27.34  Vučenje žica      
27.34.1 Žica      
27.34.11    Žica od željeza i nelegiranoga čelika      
27.34.11.3000  Žica, od nelegiranoga čelika, s manje od 0,25 % C    t    2734113000
27.34.11.5000  Žica, od nelegiranoga čelika, s više od uklj. 0,25 % C do 0,6 % C    t    2734115000
27.34.11.7000  Žica, od nelegiranoga čelika, s više od uklj. 0,6 % C  t    2734117000
27.34.12    Žica od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika       
27.34.12.3000  Žica, od nehrđajućega čelika  t    2734123000
27.34.12.5000  Žica, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega    t    2734125000
27.35  Ostala primarna prerada željeza i čelika, d. n.; proizvodnja ferolegura, izvan ECSC       
27.35.1 Feromangan izvan ECSC; ferokrom; feronikl        
27.35.11    Feromangan, sa sadržajem po masi manje od uklj. 2% C      
27.35.11.0009  Feromangan, sa sadržajem po masi manje od uklj. 2% C  t    
27.35.11.0001  Feromangan, sa sadržajem po masi od uklj. 2%, carbure  t    2735110001
27.35.11.0002  Feromangan, sa sadržajem po masi manje od uklj. 2% C, affine  t    2735110002
27.35.12    Ferokrom        
27.35.12.0009  Ferokrom    t    
27.35.12.0001  Ferokrom carbure    t    2735120001
27.35.12.0002  Ferokrom affine t    2735120002
27.35.13    Feronikl        
27.35.13.0000  Feronikl    t    2735130000
27.35.2 Ostale ferolegure        
27.35.20    Ostale ferolegure        
27.35.20.1300  Ferosilicij   t    2735201300
27.35.20.1500  Ferosilikomangan    t    2735201500
27.35.20.2300  Ferosilikokrom t    2735202300
27.35.20.2500  Feromolibden  t    2735202500
27.35.20.3300  Ferotungsten i ferosilikotungsten    t    2735203300
27.35.20.3500  Ferotitan i ferosilikotitan   t    2735203500
27.35.20.4300  Ferovanadij   t    2735204300
27.35.20.4500  Feroniobij   t    2735204500
27.35.20.5000  Ferofosfor   t    2735205000
27.35.20.9000  Ostale ferolegure (ferocirkonij, feroaluminij, itd.)  t    2735209000
27.35.3 Granule i prah od sivoga željeza, zrcalnoga željeza, željeza i čelika      
27.35.30    Granule i prah od sivoga željeza, zrcalnoga željeza, željeza i čelika      
27.35.30.0000  Granule i prah od sivoga željeza, zrcalnoga željeza, željeza i čelika  t    2735300000
27.35.4 Poluproizvodi od željeza i nelegiranoga čelika, nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika       
27.35.41    Poluproizvodi od željeza i nelegiranoga čelika     
27.35.41.0000  Kovani poluproizvodi i grubo oblikovani dijelovi kovanjem, od nelegiranoga čelika    t    2735410000
27.35.42    Poluproizvodi od nehrđajućega čelika i legura čelika      
27.35.42.3000  Kovani poluproizvodi i grubo oblikovano dijelovi kovanjem, od nehrđajućega čelika    t    2735423000
27.35.42.5000  Kovani poluproizvodi i grubo oblikovani dijelovi kovanjem, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega  t    2735425000
27.35.5 Šipke, od željeza i čelika, kovane       
27.35.50    Šipke, od željeza i čelika, kovane       
27.35.50.0000  Šipke, od željeza i čelika, kovane   t    2735500000
27.35.6 Profili, od željeza i čelika; fiksni materijal za željezničke tračnice od željeza i čelika       
27.35.61    Profili, od željeza i čelika, zavareni     
27.35.61.0000  Profili, od željeza i čelika, zavareni t    2735610000
27.35.62    Fiksni materijal za željezničke tračnice, od željeza i čelika, zavareni     
27.35.62.0000  Fiksni materijal za željezničke i tramvajske tračnice, od željeza i čelika, osim toplovaljanoga, zavareni    t    2735620000
27.35.7 Profili, od željeza i čelika; šipke od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika       
27.35.71    Profili, od željeza i nelegiranoga čelika, d.n.     
27.35.71.0000  Profili, od željeza i nelegiranoga čelika, kovani    t    2735710000
27.35.72    Šipke, od nehrđajućega čelika i ostalih legura čelika      
27.35.72.3000  Šipke, od nehrđajućega čelika. kovane  t    2735723000
27.35.72.5000  Šipke, od brzoreznoga čelika, kovane  t    2735725000
27.35.72.7000  Šipke, od legiranoga čelika, osim od nehrđajućega i brzoreznoga, kovane t    2735727000
27.4  Proizvodnja plemenitih i obojenih metala        
27.41  Proizvodnja plemenitih metala      
27.41.1 Srebro, grubo neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu     
27.41.10    Srebro, grubo neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu     
27.41.10.3000  Srebro (uklj. pozlaćeno i platinirano), grubo neobrađeno ili u prahu  kg   2741103000
27.41.10.5000  Srebro (uklj. pozlaćeno i platinirano), kao poluproizvod    kg   2741105000
27.41.2 Zlato, grubo neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu      
27.41.20    Zlato, grubo neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu      
27.41.20.3000  Zlato (uklj. platinirano), grubo neobrađeno ili u prahu kg   2741203000
27.41.20.5000  Zlato (uklj. platinirano), kao poluproizvod   kg   2741205000
27.41.20.7009  Monetarno zlato kg   2741207000
27.41.20.7001  Zlatni kovani novac   kg   2741207001
27.41.20.7002  Ostalo monetarno zlato kg   2741207002
27.41.3 Platina, grubo neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu     
27.41.30    Platina, grubo neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu     
27.41.30.3000  Platina, grubo neobrađena ili u prahu  kg   2741303000
27.41.30.5000  Platina, kao poluproizvod    kg   2741305000
27.41.4 Obični metali ili srebro, pozlačeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod        
27.41.40    Obični metali ili srebro, pozlačeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod        
27.41.40.0000  Obični metali ili srebro, pozlačeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod    kg   2741400000
27.41.5 Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod       
27.41.50    Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod       
27.41.50.3000  Posrebreni obični metali, dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod    kg   2741503000
27.41.50.5000  Platinirani obični metali, dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod   kg   2741505000
27.41.6 Otpaci i ostaci od plemenitih metala      
27.41.61    Otpaci i ostaci od zlata ili pozlaćenih metala     
27.41.61.0000  Otpaci i ostaci od zlata ili pozlaćenih metala kg   2741610000
27.41.62    Otpaci i ostaci od platine ili ostalih plemenitih metala        
27.41.62.0000  Otpaci i ostaci od platine ili ostalih plemenitih metala    kg   2741620000
27.42  Proizvodnja aluminija      
27.42.1 Aluminij, sirovi; glinica        
27.42.11    Aluminij, sirovi        
27.42.11.3009  Aluminij, sirovi, nelegirani  t    
27.42.11.3001  Aluminij, sirovi, nelegirani, u ingotima    t    2742113001
27.42.11.3002  Aluminij, sirovi, nelegirani, u blokovima    t    2742113002
27.42.11.3003  Aluminij, sirovi, nelegirani, u trupcima    t    2742113003
27.42.11.5309  Aluminij, sirovi, legirani, u primarnom obliku t    
27.42.11.5301  Aluminij, sirovi, legirani, u ingotima t    2742115301
27.42.11.5302  Aluminij, sirovi, legirani, u blokovima t    2742115302
27.42.11.5303  Aluminij, sirovi, legirani, u trupcima t    2742115303
27.42.11.5509  Aluminij, sirovi, legiran, u sekundarnom obliku t    
27.42.11.5501  Aluminij iz sekundarnih sirovina    t    2742115501
27.42.11.5502  Aluminijske legure, lijevane  t    2742115502
27.42.11.5503  Aluminijske legure za prešanje t    2742115503
27.42.12    Aluminijev oksid, osim umjetnoga korunda        
27.42.12.0000  Aluminijev oksid, osim umjetnoga korunda    t    2742120000
27.42.2 Poluproizvodi od aluminija i legura aluminija      
27.42.21    Aluminijev prah i ljuskice       
27.42.21.0000  Aluminijev prah i ljuskice   t    2742210000
27.42.22    Aluminijeve šipke i profili       
27.42.22.3000  Aluminijeve šipke i profili, nelegirani t    2742223000
27.42.22.5000  Aluminijeve šipke i profili, legirani  t    2742225000
27.42.23    Aluminijska žica        
27.42.23.3000  Aluminijska žica, nelegirana  t    2742233000
27.42.23.5000  Aluminijska žica, legirana   t    2742235000
27.42.24    Aluminijski limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm       
27.42.24.3000  Aluminijski limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm, nelegirane t    2742243000
27.42.24.5000  Aluminijski limovi i trake, debljine veće od 0,2 mm, legirane  t    2742245000
27.42.25    Aluminijske folije, debljine manje od uklj. 2 mm        
27.42.25.0000  Aluminijske folije (bez podloge), debljine manje od uklj. 0,2 mm    t    2742250000
27.42.26    Aluminijske cijevi i pribor za cijevi      
27.42.26.3000  Aluminijske cijevi, nelegirane t    2742263000
27.42.26.5000  Aluminijske cijevi, legirane  t    2742265000
27.42.26.7000  Aluminijski pribor za cijevi (spojnice, koljena i sl.) t    2742267000
27.42.3 Otpaci i ostaci od aluminija; pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom aluminij       
27.42.31    Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom aluminij      
27.42.31.0000  Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom aluminij (iz prerade ili kemijske obrade) t    2742310000
27.42.32    Otpaci i ostaci od aluminija      
27.42.32.0000  Otpaci i ostaci od aluminija (iz mehaničke obrade i sl.)    t    2742320000
27.43  Proizvodnja olova, cinka, kositra        
27.43.1 Olovo, cink i kositar, sirovi      
27.43.11    Olovo, sirovo      
27.43.11.3009  Olovo, sirovo, rafinirano    t    
27.43.11.3001  Olovo, sirovo, iz primarnih sirovina, rafinirano    t    2743113001
27.43.11.3002  Olovo, sirovo, iz sekundarnih sirovina, rafinirano   t    2743113002
27.43.11.5000  Olovo, sirovo, s antimonom   t    2743115000
27.43.11.9000  Olovo, sirovo, ostalo  t    2743119000
27.43.12    Cink, sirovi      
27.43.12.3000  Cink, sirovi, nelegirani    t    2743123000
27.43.12.5000  Cink, sirovi, legirani t    2743125000
27.43.13    Kositar, sirovi     
27.43.13.3000  Kositar, sirovi, nelegirani   kg   2743133000
27.43.13.5000  Kositar, sirovi, legirani    kg   2743135000
27.43.2 Poluproizvodi od olova, cinka, kositra i njihovih legura        
27.43.21    Žica, šipke i profili od olova     
27.43.21.0000  Žica, šipke i profili od olova t    2743210000
27.43.22    Limovi, trake i folije od olova; prah i ljuskice od olova        
27.43.22.0009  Limovi, trake i folije od olova; prah i ljuskice od olova    t    
27.43.22.0001  Limovi od olova     t    2743220001
27.43.22.0002  Trake i folije od olova     t    2743220002
27.43.22.0003  Ploče od olova t    2743220003
27.43.22.0004  Prah i ljuskice od olova    t    2743220004
27.43.23    Cijevi i pribor za cijevi od olova       
27.43.23.0000  Cijevi i pribor za cijevi od olova (spojnice, koljena i sl.)  t    2743230000
27.43.24    Prašina, prah i ljuskice od cinka        
27.43.24.0000  Prašina, prah i ljuskice, od cinka   t    2743240000
27.43.25    Šipke, profili i žica od cinka; limovi, trake i folije od cinka     
27.43.25.3000  Šipke, profili i žica od cinka t    2743253000
27.43.25.5009  Ploče, limovi, trake i folije od cinka t    
27.43.25.5001  Limovi od cinka     t    2743255001
27.43.25.5002  Trake od cinka t    2743255002
27.43.25.5003  Rondele od cinka    t    2743255003
27.43.25.5004  Ostali proizvodi od cinka    t    2743255004
27.43.26    Cijevi i pribor za cijevi od cinka       
27.43.26.0000  Cijevi i pribor za cijevi od cinka (spojnice, koljena i sl.)  t    2743260000
27.43.27    Žica, šipke i profili od kositra        
27.43.27.0000  Žica, šipke i profili od kositra    t    2743270000
27.43.28    Limovi, trake i folije od kositra; prah i ljuskice od kositra      
27.43.28.3000  Ploče, limovi i trake od kositra, debljine veće od 0,2 mm    t    2743283000
27.43.28.5000  Folije od kositra (bez podloge), debljine manje od uklj. 2 mm  t    2743285000
27.43.28.7000  Prah i ljuskice od kositra   t    2743287000
27.43.29    Cijevi i pribor za cijevi od kositra      
27.43.29.0000  Cijevi i pribor za cijevi od kositra (spojnice, koljena i sl.) t    2743290000
27.43.3 Ostaci i otpaci od olova, cinka i kositra; pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom cink i olovo      
27.43.31    Pepeo i ostaci koji sadrže uglavnom cink i olovo        
27.43.31.0000  Pepeo i ostaci koji sadrže uglavnom cink i olovo (iz prerade ili kemijske obrade)    t    2743310000
27.43.32    Otpaci i ostaci od olova, cinka i kositra        
27.43.32.0000  Otpaci i ostaci od olova, cinka i kositra (iz mehaničke obrade i sl.)  t    2743320000
27.44  Proizvodnja bakra        
27.44.1 Bakar, sirovi; bakrenac; cementni bakar     
27.44.11    Bakrenac; cementni bakar        
27.44.11.0000  Bakrenac; cementni bakar (precipitat bakra)   t    2744110000
27.44.12    Nerafinirani bakar; anode od bakra za elektrolitičko rafiniranje        
27.44.12.0009  Nerafinirani bakar; anode od bakra   t    
27.44.12.0001  Blister bakar, sirovi, nerafinirani   t    2744120001
27.44.12.0002  Anodni bakar iz primarnih sirovina   t    2744120002
27.44.12.0003  Anodni bakar iz sekundarnih sirovina  t    2744120003
27.44.12.0004  Elektrolitički bakar iz primarnih sirovina   t    2744120004
27.44.12.0005  Elektrolitički bakar iz sekundarnih sirovina  t    2744120005
27.44.13    Rafinirani bakar i bakrene legure, sirove bakrene predlegure      
27.44.13.3000  Rafinirani bakar, sirovi, nelegirani  t    2744133000
27.44.13.5000  Rafinirani bakar, sirovi, legirani   t    2744135000
27.44.13.7000  Predlegure od bakra   t    2744137000
27.44.2 Poluproizvodi od bakra i bakrenih legura        
27.44.21    Prah i ljuskice od bakra        
27.44.21.0000  Prah i ljuskice od bakra    t    2744210000
27.44.22    Šipke i profili od bakra        
27.44.22.0009  Šipke i profili od bakra    t    
27.44.22.0001  Vučene šipke i profili od bakra t    2744220001
27.44.22.0002  Vučene šipke i profili od mjeda t    2744220002
27.44.22.0003  Prešane šipke i profili od bakra    t    2744220003
27.44.22.0004  Prešane šipke i profili od mjeda    t    2744220004
27.44.22.0005  Ostale šipke i profili od bakra t    2744220005
27.44.23    Žica od bakra      
27.44.23.3009  Žica od rafiniranoga bakra (presjeka većega od 6 mm) i legiranoga bakra     t    
27.44.23.3001  Žica od rafiniranoga i legiranoga bakra (presjeka većega od 6 mm), prešana   t    2744233001
27.44.23.3002  Žica od legiranoga bakra (presjeka većega od 6 mm), prešana, mjedena  t    2744233002
27.44.23.3003  Žica od legiranoga bakra (presjeka većega od 6 mm, vučena, mjedena   t    2744233003
27.44.23.3004  Žica od rafiniranoga bakra (presjeka većega od 6 mm) i ost. legiranoga bakra, ostala  t    2744233004
27.44.23.5000  Žica od rafiniranoga bakra (presjeka većega od 0,5 mm manje od uklj. 6 mm)   t    2744235000
27.44.23.7000  Žica od rafiniranoga bakra (presjeka manjeg od uklj. 0,5 mm)  t    2744237000
27.44.24    Limovi i trake od bakra, debljine veće od 0,15 mm        
27.44.24.0009  Limovi i trake od bakra, debljine veće od 0,15 mm    t    
27.44.24.0001  Valjane bakrene ploče, debljine veće od 0,15 mm t    2744240001
27.44.24.0002  Valjane bakrene rondele, debljine veće od 0,15 mm    t    2744240002
27.44.24.0003  Valjani bakreni lim, debljine veće od 0,15 mm manje od uklj. 4 mm    t    2744240001
27.44.24.0004  Valjani bakreni lim, debljine veće od 4 mm   t    2744240002
27.44.24.0005  Valjane bakrene trake, debljine veće od 0,15 mm t    2744240007
27.44.24.0006  Valjane mjedene ploče, debljine veće od 0,15 mm t    2744240006
27.44.24.0007  Valjane mjedene rondele, debljine veće od 0,15 mm    t    2744240010
27.44.24.0008  Valjane mjedene trake, debljine veće od 0,15 mm t    2744240008
27.44.24.0061  Valjani mjedeni lim, debljine veće od 0,15 mm manje od uklj. 4 mm    t    2744240003
27.44.24.0062  Valjani mjedeni lim, debljine veće od 4 mm   t    2744240004
27.44.24.0063  Ostale ploče, limovi i trake i ost. legura bakra, debljine veće od 0,15 mm   t    
27.44.25    Folije od bakra, debljine manje od uklj. 0,15 mm        
27.44.25.0000  Folije i trake od bakra (bez podloge), debljine manje od uklj. 0,15 mm t    2744250000
27.44.26    Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra       
27.44.26.3009  Bakrene cijevi t    
27.44.26.3001  Bakrene cijevi, kapilarne, vučene    t    2744263001
27.44.26.3002  Bakrene cijevi, osim kapilarnih , vučene    t    2744263002
27.44.26.3003  Mjedene cijevi, vučene t    2744263003
27.44.26.3004  Bakrene cijevi, ostale t    2744263004
27.44.26.5009  Pribor za cijevi od bakra (spojnice, koljena i sl.)   t    
27.44.26.5001  Pribor za cijevi od bakra, prešanoga  t    2744265001
27.44.26.5002  Pribor za cijevi od bakra, vučenoga   t    2744265003
27.44.26.5003  Pribor za cijevi od mjeda, prešanoga  t    2744265003
27.44.26.5004  Pribor za cijevi od mjeda, vučenoga   t    2744265005
27.44.26.5005  Pribor za cijevi od bronce, vučene   t    2744265004
27.44.26.5006  Pribor za cijevi od ostaloga bakra (spojnice, koljena i sl.)  t    
27.44.3 Otpaci i ostaci od bakra; pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom bakar      
27.44.31    Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom bakar       
27.44.31.0000  Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom bakar (iz prerade i kemijske obrade)    t    2744310000
27.44.32    Otpaci i ostaci od bakra        
27.44.32.0000  Otpaci i ostaci od bakra (iz mehaničke obrade i sl.)  t    2744320000
27.45  Proizvodnja ostalih obojenih metala       
27.45.1 Nikl sirovi; međuproizvodi od metalurgije nikla     
27.45.11    Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi metalurgije nikla       
27.45.11.0000  Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi metalurgije nikla   t    2745110000
27.45.12    Nikl, sirovi      
27.45.12.3000  Nikl, sirovi, nelegirani    t    2745123000
27.45.12.5000  Nikl, sirovi, legirani t    2745125000
27.45.2 Poluproizvodi od nikla i legura nikla      
27.45.21    Prah i ljuskice od nikla        
27.45.21.0000  Prah i ljuskice od nikla    t    2745210000
27.45.22    Žica, šipke i profili od nikla     
27.45.22.0000  Žica, šipke i profili od nikla t    2745220000
27.45.23    Limovi, trake i folije od nikla     
27.45.23.0000  Limovi, trake i folije od nikla t    2745230000
27.45.24    Cijevi i pribor za cijevi od nikla       
27.45.24.3000  Cijevi od nikla t    2745243000
27.45.24.5000  Pribor za cijevi od nikla (spojnice, koljena i sl.)   t    2745245000
27.45.3 Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet, pepeo i ostaci koji sadrže metale i metalne spojeve     
27.45.30    Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermet, pepeo i ostaci koji sadrže metale i metalne spojeve     
27.45.30.1300  Tungsten (volfram), uklj. ostatke, otpatke i prah    kg   2745301300
27.45.30.1500  Tungstenove (volfram) šipke, profili, ploče, trake, limovi i folije   kg   2745301500
27.45.30.1700  Molibden i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke  kg   2745301700
27.45.30.2300  Tantal i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke   kg   2745302300
27.45.30.2500  Magnezij i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke  kg   2745302500
27.45.30.2700  Kobaltne mate i dr. međuproizvodi (metalurgije), kobalt i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke  kg   2745302700
27.45.30.3300  Bizmut i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke   kg   2745303300
27.45.30.3500  Kadmij, sirovi (uklj. ostatke i otpatke) i prah kg   2745303500
27.45.30.3700  Proizvodi od kadmija  kg   2745303700
27.45.30.4300  Titan i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke   kg   2745304300
27.45.30.4500  Cirkonij i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke  kg   2745304500
27.45.30.4700  Antimon i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke  kg   2745304700
27.45.30.5300  Mangan i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke   kg   2745305300
27.45.30.5500  Berilij, krom, germanij... i njihovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke kg   2745305500
27.45.30.5700  Cermet i njegovi proizvodi, uklj. ostatke i otpatke   kg   2745305700
27.45.4 Otpaci i ostaci od nikla; pepeo i ostaci, koji sadrže ostale metale i metalne spojeve      
27.45.41    Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom vanadij i ostale metale i metalne spojeve     
27.45.41.0000  Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom vanadij i ostale metale ili metalne spojeve    t    2745410000
27.45.42    Otpaci i ostaci od nikla        
27.45.42.0000  Otpaci i ostaci od nikla (iz mehaničke obrade i sl.)  t    2745420000
27.5  Lijevanje metala        
27.51  Lijevanje željeza        
27.51.1 Usluge lijevanja željeza        
27.51.11    Usluge lijevanja temperiranoga (kovkastog) lijeva        
27.51.11.1000  Dijelovi cestovnih vozila, od temperiranoga (kovkastoga) lijeva t    2751111000
27.51.11.3000  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina, od temperiranoga (kovkastoga) lijeva    t    2751113000
27.51.11.4000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od temperiranoga (kovkastoga) lijeva    t    2751114000
27.51.11.5000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od temperiranoga (kovkastoga) lijeva t    2751115000
27.51.11.9000  Dijelovi za ostale primjene, od temperiranoga (kovkastoga) lijeva    t    2751119000
27.51.12    Usluge lijevanja nodularnoga lijeva       
27.51.12.1000  Dijelovi cestovnih vozila, od nodularnoga lijeva    t    2751121000
27.51.12.2000  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine, od nodularnoga lijeva  t    2751122000
27.51.12.3000  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina, od nodularnoga lijeva   t    2751123000
27.51.12.4000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od nodularnoga lijeva    t    2751124000
27.51.12.5000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od nodularnoga lijeva t    2751125000
27.51.12.9000  Dijelovi za ostale primjene, od nodularnoga lijeva   t    2751129000
27.51.13    Usluge lijevanja sivoga lijeva     
27.51.13.1000  Dijelovi cestovnih vozila, od sivoga lijeva   t    2751131000
27.51.13.2000  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine, od sivoga lijeva    t    2751132000
27.51.13.3000  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina, od sivoga lijeva  t    2751133000
27.51.13.4000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od sivoga lijeva  t    2751134000
27.51.13.5000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od sivoga lijeva   t    2751135000
27.51.13.9000  Dijelovi za ostale primjene, od sivoga lijeva  t    2751139000
27.52  Lijevanje čelika        
27.52.1 Usluge lijevanja čelika     
27.52.10    Usluge lijevanja čelika     
27.52.10.1000  Dijelovi cestovnih vozila    t    2752101000
27.52.10.3000  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina   t    2752103000
27.52.10.4000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona   t    2752104000
27.52.10.5000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje    t    2752105000
27.52.10.9000  Dijelovi za ostale primjene   t    2752109000
27.53  Lijevanje lakih metala     
27.53.1 Usluge lijevanja lakih metala      
27.53.10    Usluge lijevanja lakih metala      
27.53.10.1000  Dijelovi cestovnih vozila    t    2753101000
27.53.10.2000  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine t    2753102000
27.53.10.3000  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina   t    2753103000
27.53.10.4000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona   t    2753104000
27.53.10.5000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje    t    2753105000
27.53.10.9000  Dijelovi za ostale primjene   t    2753109000
27.54  Lijevanje ostalih obojenih metala        
27.54.1 Usluge lijevanja ostalih obojenih metala        
27.54.10    Usluge lijevanja ostalih obojenih metala        
27.54.10.1000  Dijelovi cestovnih vozila    t    2754101000
27.54.10.2000  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine t    2754102000
27.54.10.3000  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina   t    2754103000
27.54.10.4000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona   t    2754104000
27.54.10.5000  Dijelovi za ostale proizvode strojogradnje   t    2754105000
27.54.10.9000  Dijelovi za ostale primjene   t    2754109000
28   Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme     
28.1  Proizvodnja metalnih konstrukcija        
28.11  Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova      
28.11.1 Montažne zgrade od metala        
28.11.10    Montažne zgrade od metala        
28.11.10.3009  Montažne zgrade, od željeza i čelika  t; kom. 
28.11.10.3001  Montažne hale i hangari (uključujući i cijevne hale), od željeza i čelika    t; kom. 2811103001
28.11.10.3002  Montažni kiosci od željeza i čelika   t; kom. 2811103002
28.11.10.3003  Montažni kontejneri za stanovanje i metalne kuće, od željeza i čelika  t; kom. 2811103003
28.11.10.3004  Montažne zgrade, od željeza i čelika, ostale  t; kom. 2811103004
28.11.10.5000  Montažne zgrade od aluminija  t; kom. 2811105000
28.11.2 Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi     
28.11.21    Mostovi i mosni dijelovi (kosturi), od željeza i čelika     
28.11.21.0000  Mostovi i mosni dijelovi (kosturi), od željeza i čelika t; kom. 2811210000
28.11.22    Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika        
28.11.22.0009  Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika    t; kom. 
28.11.22.0001  Stupovi za žičare od željeza i čelika  t; kom. 2811220001
28.11.22.0002  Stupovi za visoki napon od željeza i čelika   t; kom. 2811220002
28.11.22.0003  Stupovi za rasvjetu od željeza i čelika t; kom. 2811220003
28.11.22.0004  Ostali tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika    t; kom. 2811220004
28.11.23    Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, šipke, profili i slično, od željeza, čelika i aluminija     
28.11.23.1090  Jamska podupirala, oplate, skele i sl. konstrukcije, od željeza i čelika    t; kom. 
28.11.23.1359  Potpornji za nosive zidove od željeza i čelika t; kom. 
28.11.23.1351  Fasadne skele od željeza i čelika    t; kom. 2811231351
28.11.23.1352  Ostali potpornji za nosive zidove od željeza i čelika  t; kom. 2811231352
28.11.23.1550  Potpornji za galerije (osim lukova) od željeza i čelika t; kom. 2811231550
28.11.23.1759  Ostali potpornji od željeza i čelika  t    
28.11.23.1751  Jamska podupirala od željeza i čelika  t    2811231751
28.11.23.1752  Ostali potpornji, d.n., od željeza i čelika   t    2811231752
28.11.23.3000  Brane, ustave, vrata za ustave, od željeza i čelika   t    2811233000
28.11.23.4000  Izolacijski elementi konstrukcija (limovi, profili), pretežno od metalnih limova    t    2811234000
28.11.23.5009  Ostali elementi konstrukcija, pretežno od metalnih limova    t    
28.11.23.5001  Čelični krovovi, pretežno od metalnih limova  t    2811235001
28.11.23.5002  Limene cijevi i dimnjaci, pretežno od metalnih limova  t    2811235002
28.11.23.5003  Ostali elementi konstrukcija, pretežno od metalnih limova, d.n. t    2811235003
28.11.23.6009  Ostale konstrukcije od željeza i čelika t; kom 
28.11.23.6001  Silosi i bunkeri, od željeza i čelika  t; kom 2811236001
28.11.23.6002  Ostale konstrukcije od željeza i čelika, d.n.  t; kom 2811236002
28.11.23.7000  Aluminijske konstrukcije i njihovi dijelovi (osim vrata i prozora, njihovih okvira i pragova), d.n.   t; kom 2811237000
28.11.9 Instaliranje na licu mjesta metalnih konstrukcija vlastite proizvodnje     
28.11.90    Instaliranje na licu mjesta metalnih konstrukcija vlastite proizvodnje     
28.11.90.0000  Instaliranje na licu mjesta metalnih konstrukcija vlastite proizvodnje tis.ef.sati   2811900000
28.12  Proizvodnja građevinske stolarije od metala       
28.12.1 Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od željeza, čelika i aluminija        
28.12.10    Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata od željeza, čelika i aluminija        
28.12.10.3090  Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata, od željeza i čelika t; tis.kom.   
28.12.10.3350  Vrata, njihovi pragovi, okviri i kapci, od željeza i čelika   t; tis.kom.   2812103350
28.12.10.3559  Prozori, od željeza i čelika  t; tis.kom.   
28.12.10.3551  Žaluzine, od željeza i čelika  t; tis.kom.   2812103551
28.12.10.3552  Ostali prozori, od željeza i čelika   t; tis.kom.   2812103552
28.12.10.3750  Prozori, ostakljeni, od željeza i čelika    t; tis.kom.   2812103750
28.12.10.5090  Vrata, prozori, njihovi okviri i pragovi za vrata, od aluminija t; tis.kom.   
28.12.10.5350  Vrata, njihovi pragovi, okviri i kapci, od aluminija  t; tis.kom.   2812105350
28.12.10.5550  Prozori od aluminija  t; tis.kom.   2812105550
28.12.10.5750  Prozori, ostakljeni, od aluminija    t; tis.kom.   2812105750
28.2  Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala; proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje     
28.21  Proizvodnja cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala     
28.21.1 Cisterne, rezervoari i sl. spremnici od željeza, čelika i aluminija       
28.21.11    Cisterne, rezervoari i sl. spremnici od željeza, čelika i aluminija, obujma većega od uklj. 300 l        
28.21.11.1009  Cisterne rezervoari,..., od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za plinove t; kom. 
28.21.11.1001  Cisterne i rezervoari, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za plinove  t; kom. 2821111001
28.21.11.1002  Ostali spremnici, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za plinove t; kom. 2821111002
28.21.11.2009  Cisterne, rezervoari od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za tekućine, s oblogom ili toplinskom izolacijom    t; kom. 
28.21.11.2001  Cisterne i rezervoari, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za tekućine, s oblogom ili toplinskom izolacijom   t; kom. 2821112001
28.21.11.2002  Ostali spremnici, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za tekućine, s oblogom ili toplinskom izolacijom  t; kom. 2821112002
28.21.11.3009  Ostale cisterne i rezervoari ..., za tekućine, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l    t; kom. 
28.21.11.3001  Ostale cisterne i rezervoari ..., za tekućine, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l    t; kom. 2821113001
28.21.11.3002  Ostali spremnici ... za tekućine, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, ostalo   t; kom. 2821113002
28.21.11.5009  Cisterne, rezervoari, bačve i sl. posude, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za krute tvari   t; kom. 
28.21.11.5001  Cisterne i rezervoari, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za krute tvari    t; kom. 2821115001
28.21.11.5002  Bačve i sl. spremnici, od željeza i čelika, obujma većega od uklj. 300 l, za krute tvari    t; kom. 2821115002
28.21.11.7009  Cisterne, rezervoari, itd., za sve vrste materijala (osim za komprimirane plinove), od aluminija, obujma većega od uklj. 300 l t; kom. 
28.21.11.7001  Cisterne i rezervoari, za sve vrste materijala (osim za komprimirane plinove), od aluminija, obujma većega od uklj. 300 l    t; kom. 2821117001
28.21.11.7002  Ostali spremnici za sve vrste materijala, osim za kompriminirane plinove, od aluminija, obujma većega od uklj. 300 l  t; kom. 2821117002
28.21.12    Spremnici za komprimirane i ukapljene plinove, od željeza, čelika i aluminija      
28.21.12.3000  Spremnici za komprimirane i ukapljene plinove, od željeza i čelika   t; kom. 2821123000
28.21.12.5000  Spremnici za komprimirane i ukapljene plinove, od aluminija   t; kom. 2821125000
28.21.9 Usluge održavanja i popravaka cisterni, rezervoara i sl. spremnika od metala      
28.21.90    Usluge održavanja i popravaka cisterni, rezervoara i sl. spremnika od metala      
28.21.90.0000  Održavanje i popravci cisterni, rezervoara i sl. spremnika od metala  tis.ef.sati   2821900000
28.22  Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje     
28.22.1 Radijatori i kotlovi      
28.22.11    Radijatori za centralno grijanje toplom, neelektrično zagrijavani, od željeza i čelika     
28.22.11.3000  Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani i njihovi dijelovi, od lijevanoga željeza  t; tis.kom.čl. 2822113000
28.22.11.5009  Radijatori za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani i njihovi dijelovi  t; tis.kom.čl. 
28.22.11.5001  Radijatori za centralno grijanje , neelektrično zagrijavani, od željeza i čelika    t; tis.kom.čl. 2822115001
28.22.11.5002  Radijatori za centralno grijanje , neelektrično zagrijavani, od ostalih metala t; tis.kom.čl. 2822115002
28.22.11.5003  Dijelovi radijatora za centralno grijanje, neelektrično zagrijavani   t; tis.kom.čl. 2822115003
28.22.12    Kotlovi za centralno grijanje      
28.22.12.0090  Kotlovi za centralno grijanje (osim onih iz šifara 28.30.11)  t; kom. 
28.22.12.0359  Kotlovi za centralno grijanje na plin  t; kom. 
28.22.12.0351  Kotlovi za centralno grijanje na plin  t; kom. 2822120351
28.22.12.0352  Lijevani kotlovi za centralno grijanje na plin t; kom. 2822120352
28.22.12.0353  Limeni kotlovi za centralno grijanje na plin  t; kom. 2822120353
28.22.12.0354  Ostali kotlovi za centralno grijanje na plin  t; kom. 2822120354
28.22.12.0559  Kotlovi za centralno grijanje na tekuća goriva t; kom. 
28.22.12.0551  Kotlovi za centralno grijanje na tekuća goriva t; kom. 2822120551
28.22.12.0552  Lijevani kotlovi za centralno grijanje na tekuća goriva t; kom. 2822120552
28.22.12.0553  Limeni kotlovi za centralno grijanje na tekuća goriva  t; kom. 2822120553
28.22.12.0554  Ostali kotlovi za centralno grijanje na tekuća goriva  t; kom. 2822120554
28.22.12.0750  Kotlovi za centralno grijanje na kruta i ostala goriva t; kom. 2822120750
28.22.13    Dijelovi kotlova za centralno grijanje     
28.22.13.0000  Dijelovi kotlova za centralno grijanje t; kom. 2822130000
28.22.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka kotlova za centralno grijanje        
28.22.90    Usluge instaliranja, održavanja i popravaka kotlova za centralno grijanje        
28.22.90.0000  Instaliranje, popravci i održavanje kotlova za centralno grijanje, uklj. i kućanstva  tis.ef.sati   2822900000
28.3  Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom       
28.30  Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom       
28.30.1 Parni kotlovi i njihovi dijelovi        
28.30.11    Parni kotlovi i ostali generatori pare; kotlovi za pregrijanu vodu       
28.30.11.1009  Parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare većega od 45 t/sat   t; kom.; t pare/sat   
28.30.11.1001  Brodski parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare većega od 45 t/sat   t; kom.; t pare/sat   2830111001
28.30.11.1002  Pogonski parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare većega od 45 t/sat   t; kom.; t pare/sat   2830111002
28.30.11.1003  Ostali parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare većega od 45 t/sat    t; kom.; t pare/sat   2830111003
28.30.11.3009  Parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare manje od uklj. 45 t/sat t; kom.; t pare/sat   
28.30.11.3001  Brodski parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare manje od uklj. 45 t/sat t; kom.; t pare/sat   2830113001
28.30.11.3002  Pogonski parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta proizvodnje pare manje od uklj. 45 t/sat    t; kom.; t pare/sat   2830113002
28.30.11.3003  Ostali parni kotlovi, vodocijevni, kapaciteta, proizvodnje pare do uklj. 45 t/sat, ostali    t; kom.; t pare/sat   2830113003
28.30.11.5000  Ostali parni kotlovi i generatori pare, d.n. (uklj. hibridne kotlove)  t; kom.; t pare/sat   2830115000
28.30.11.7000  Kotlovi za pregrijanu vodu   t; kom. 2830117000
28.30.12    Pomoćni uređaji za kotlove: kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru     
28.30.12.3009  Pomoćni uređaji za kotlove (iz šifara 28.22.42 i 28.30.11)   t    
28.30.12.3001  Grijala zraka, za parne kotlove i kotlove za pregrijanu vodu  t    2830123001
28.30.12.3002  Grijala vode (ekonomajzeri), za parne kotlove i kotlove za pregrijanu vodu   t    2830123002
28.30.12.3003  Grijala i pregrijala pare, za parne kotlove i kotlove za pregrijanu vodu    t    2830123003
28.30.12.3004  Ostali pomoćni uređaji za kotlove (iz šifara 28.22.12 i 28.30.11)    t    2830123004
28.30.12.5000  Kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru   t    2830125000
28.30.13    Dijelovi parnih kotlova     
28.30.13.3000  Dijelovi parnih kotlova i kotlova za pregrijanu vodu  t    2830133000
28.30.13.5000  Dijelovi pomoćnih uređaja (iz šifara 28.30.12) t    2830135000
28.30.2 Nuklearni reaktori i njihovi dijelovi      
28.30.21    Nuklearni reaktori       
28.30.21.0000  Nuklearni reaktori   t; kom.; kW   2830210000
28.30.22    Dijelovi nuklearnih reaktora      
28.30.22.0000  Dijelovi nuklearnih reaktora  t; kom.; kW   2830220000
28.30.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom       
28.30.91    Usluge instaliranja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, uklj. pridružen sustav cijevi       
28.30.91.0000  Instaliranje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom  tis.ef.sati   2830910000
28.30.92    Usluge održavanja i popravaka parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom      
28.30.92.0000  Održavanje i popravci parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom  tis.ef.sati   2830920000
28.4  Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha        
28.40  Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha        
28.40.1 Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala      
28.40.11    Usluge kovanja metala      
28.40.11.3300  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine, od čelika, slobodno kovani   t    2840113300
28.40.11.3500  Dijelovi strojeva, aparata, instrumenata, vozila, od čelika, slobodno kovani  t    2840113500
28.40.11.3700  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od obojenih metala, slobodno kovani  t    2840113700
28.40.11.5100  Dijelovi cestovnih vozila, od čelika, hladnovučeni   t    2840115100
28.40.11.5200  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine, od čelika, hladnovučeni t    2840115200
28.40.11.5300  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od čelika, hladnovučeni   t    2840115300
28.40.11.5400  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od čelika, hladnovučeni    t    2840115400
28.40.11.5600  Dijelovi za elektrotehničke proizvode, od čelika, hladnovučeni t    2840115600
28.40.11.5700  Dijelovi za ostale namjene, od čelika, hladnovučeni   t    2840115700
28.40.11.5800  Dijelovi za strojeve, aparate, instrumente, vozila, od obojenih metala, hladnovučeni  t    2840115800
28.40.12    Usluge štancanja metala     
28.40.12.1000  Dijelovi cestovnih vozila, od čelika, kovani u kalupu  t    2840121000
28.40.12.2300  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine, od čelika, kovani u kalupu   t    2840122300
28.40.12.2500  Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina, od čelika, kovani u kalupu t    2840122500
28.40.12.3000  Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od čelika, kovani u kalupu t    2840123000
28.40.12.4000  Dijelovi za poljoprivredne i šumarske strojeve, aparate i oruđa, od čelika, kovani u kalupu   t    2840124000
28.40.12.5000  Dijelovi dizalica i kranova, od čelika, kovani u kalupu t    2840125000
28.40.12.6000  Dijelovi strojeva za građevinarstvo i proizvodnju građevnoga materijala, od čelika, kovani u kalupu   t    2840126000
28.40.12.7000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od čelika, kovani u kalupu  t    2840127000
28.40.12.8000  Dijelovi za tračnička vozila i letjelice, od čelika, kovani u kalupu  t    2840128000
28.40.12.9000  Dijelovi strojeva, aparata, instrumenata, vozila, od obojenih metala, kovani u kalupu  t    2840129000
28.40.13    Ostale usluge oblikovanja metala        
28.40.13.1000  Dijelovi cestovnih vozila, od čeličnoga lima (savijani, vučeni, rezani) t    2840131000
28.40.13.2000  Dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od čeličnoga lima (savijani, vučeni, rezani)    t    2840132000
28.40.13.3000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od čeličnoga lima (savijani, vučeni, rezani) t    2840133000
28.40.13.4000  Dijelovi elektrotehničkih proizvoda, od čeličnoga lima (savijani, vučeni, rezani)    t    2840134000
28.40.13.5000  Dijelovi za ostale namjene, od čeličnoga lima (savijani, vučeni, rezani)    t    2840135000
28.40.13.7000  Dijelovi od lima obojenih metala (savijani, vučeni, rezani)   t    2840137000
28.40.2 Metalurgija praha        
28.40.20    Metalurgija praha        
28.40.20.1000  Dijelovi cestovnih vozila, od proizvoda metalurgije čeličnoga praha   t    2840201000
28.40.20.2000  Dijelovi prijenosnih osovina i mjenjača brzine, od proizvoda metalurgije čeličnoga praha    t    2840202000
28.40.20.3000  Dijelovi za klipne motore i pogonske elemente (pumpe, podizače tekućina, itd.), od proizvoda metalurgije čeličnoga praha    t    2840203000
28.40.20.4000  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje, od proizvoda metalurgije čeličnoga praha   t    2840204000
28.40.20.5000  Dijelovi za elektrotehničke proizvode, od proizvoda metalurgije čeličnoga praha t    2840205000
28.40.20.7000  Dijelovi za ostale namjene, od proizvoda metalurgije čeličnoga praha  t    2840207000
28.40.20.8000  Dijelovi za ostale namjene, od proizvoda metalurgije praha od obojenih metala  t    2840208000
28.5  Obrada i prevlačenje metala; opći mehanički radovi       
28.51  Obrada i prevlačenje metala       
28.51.1 Usluge prevlačenja metala        
28.51.11    Usluge prevlačenja metalom       
28.51.11.3000  Prevlačenje metalom uranjanjem u rastopljene metale   tis.ef.sati   2851113000
28.51.11.5000  Prevlačenje metalom toplinskim prskanjem    tis.ef.sati   2851115000
28.51.11.7000  Prevlačenje cinkom elektrolizom i kemijskom obradom   tis.ef.sati   2851117000
28.51.11.9000  Prevlačenje ostalim metalima (niklom, bakrom, kromom itd.), elektrolizom i kemijskom obradom  tis.ef.sati   2851119000
28.51.12    Usluge prevlačenja nemetalom      
28.51.12.3000  Plastificiranje tis.ef.sati   2851123000
28.51.12.5000  Ostalo prevlačenje (fosfatiranje itd.) tis.ef.sati   2851125000
28.51.2 Ostale usluge obrade metala       
28.51.21    Usluge toplinske obrade metala, osim prevlačenja metalom        
28.51.21.0000  Toplinska obrada metala, osim prevlačenja metalom    tis.ef.sati   2851210000
28.51.22    Ostala usluge površinske obrade metala     
28.51.22.3000  Bojenje, lakiranje   tis.ef.sati   2851223000
28.51.22.5000  Površinska obrada metala anodnom oksidacijom  tis.ef.sati   2851225000
28.51.22.7000  Površinska obrada metala vodenom parom u vakuumu    tis.ef.sati   2851227000
28.51.22.9000  Ostala površinska obrada metala tis.ef.sati   2851229000
28.52  Opći mehanički radovi      
28.52.1 Opće usluge mehaničkoga inženjeringa      
28.52.10    Opće usluge mehaničkoga inženjeringa      
28.52.10.3100  Dijelovi za armature (uklj. sanitarne) t    2852103100
28.52.10.3300  Dijelovi ostalih proizvoda strojogradnje    t    2852103300
28.52.10.3500  Dijelovi cestovnih vozila    t    2852103500
28.52.10.3700  Dijelovi za zrakoplovna vozila t    2852103700
28.52.10.5300  Dijelovi za elektrotehničke proizvode  t    2852105300
28.52.10.5500  Dijelovi za proizvode precizne mehanike i optike    t    2852105500
28.52.10.7000  Dijelovi za tračnička vozila  t    2852107000
28.6  Proizvodnja sječiva, alata, brava i okova        
28.61  Proizvodnja sječiva       
28.61.1 Sječiva     
28.61.11    Noževi, osim za strojeve, škare i njihove oštrice        
28.61.11.1300  Stolni noževi s fiksnom oštricom i drškom od nehrđajućega čelika    t; tis.kom.   2861111300
28.61.11.1900  Ostali stolni noževi s fiksnom oštricom t; tis.kom.   2861111900
28.61.11.2000  Noževi s fiksnom oštricom (osim stolnih)    t; tis.kom.   2861112000
28.61.11.3000  Noževi (osim onih s fiksnom oštricom)  t; tis.kom.   2861113000
28.61.11.5000  Drške i oštrice noževa od osnovnih metala    t; tis.kom.   2861115000
28.61.11.7000  Škare (frizerske, krojačke i sl.) i oštrice za njih   t; tis.kom.   2861117000
28.61.12    Aparati za brijanje, britve i njihovi žileti, uklj. i žilete u trakama     
28.61.12.3300  Aparati za brijanje, s nezamjenljivim žiletima, električni   kg; tis.kom.  2861123300
28.61.12.3900  Britve i ostali aparati za brijanje, osim električnih  kg; tis.kom.  2861123900
28.61.12.5000  Žileti, uklj. poluproizvode za njih u traci   kg; tis.kom.  2861125000
28.61.12.9000  Dijelovi za britve i aparate za brijanje (osim za električne), d.n.   kg; tis.kom.  2861129000
28.61.13    Ostali noževi i pribor; pribor za manikiranje i pedikiranje       
28.61.13.3090  Noževi za papir, otvaranje pisama, brisanje (struganje - radiranje), oštrenje olovki i oštrice za njih tis.kom.    
28.61.13.3350  Noževi za uredske potrebe: za papir, brisanje, otvaranje pisama i dr.  tis.kom.    2861133350
28.61.13.3550  Šiljila za olovke i njihove oštrice   tis.kom.    2861133550
28.61.13.5000  Setovi i sprave za manikiranje i pedikiranje (uklj. rašpe za nokte)   tis.kom.    2861135000
28.61.13.7000  Ostali nožarski proizvodi    tis.kom.    2861137000
28.61.14    Žlice, vilice, kuhače, žlice za pjenu, lopatice za kolače, noževi za ribu, maslac, štipaljke za šećer i sl. kuhinjski i stolni pribor      
28.61.14.3000  Pribor za jelo i ost. stolni pribor, od nehrđajućega čelika   t; tis.kom.   2861143000
28.61.14.5000  Pribor za jelo i ost. stolni pribor, d.n.    t; tis.kom.   2861145000
28.61.14.7000  Pribor za jelo i ost. stolni pribor, od osnovnih metala, pozlaćeni, posrebreni ili platinirani t; tis.kom.   2861147000
28.62  Proizvodnja alata        
28.62.1 Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu      
28.62.10    Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu      
28.62.10.1009  Štihače i lopate    t; tis.kom.   
28.62.10.1001  Kovane štihače i lopate t; tis.kom.   2862101001
28.62.10.1002  Prešane štihače i lopate    t; tis.kom.   2862101002
28.62.10.2000  Vile, za poljoprivredu, vrtlarstvo, šumarstvo  t; tis.kom.   2862102000
28.62.10.3009  Krampovi, pijuci, motike i grablje   t; tis.kom.   
28.62.10.3001  Krampovi i pijuci    t; tis.kom.   2862103001
28.62.10.3002  Kovane motike  t; tis.kom.   2862103002
28.62.10.3003  Prešane motike t; tis.kom.   2862103003
28.62.10.3004  Grablje t; tis.kom.   2862103004
28.62.10.4000  Sjekire, bradve i sl. alat za sječenje i cijepanje   t; tis.kom.   2862104000
28.62.10.5000  Škare, za rukovanje jednom rukom (uklj. i škare za perad)    t; tis.kom.   2862105000
28.62.10.6000  Škare, za rukovanje dvjema rukama (škare za živicu, vrtlarske škare i sl.)   t; tis.kom.   2862106000
28.62.10.7009  Kose, srpovi i ostali ručni alat za poljoprivredu, vrtlarstvo i šumarstvo    t; tis.kom.   
28.62.10.7001  Kose i srpovi  t; tis.kom.   2862107001
28.62.10.7002  Ostali ručni alat za poljoprivredu, vrtlarstvo i šumarstvo   t; tis.kom.   2862107002
28.62.2 Ručne pile; listovi za pile svih vrsta     
28.62.20    Ručne pile; listovi za pile svih vrsta     
28.62.20.1000  Ručne pile   t; tis.kom.   2862201000
28.62.20.2000  Listovi za tračne pile t; tis.kom.   2862202000
28.62.20.3000  Kružni listovi za pile s radnim dijelom od čelika    t; tis.kom.   2862203000
28.62.20.5000  Ostali kružni listovi za pile (uklj. dijelove) t; tis.kom.   2862205000
28.62.20.9100  Rezni lanci za pile   t; tis.kom.   2862209100
28.62.20.9300  Ravni listovi za pile, za obradu metala t; tis.kom.   2862209300
28.62.20.9500  Ostali listovi za obradu metala, d.n.  t; tis.kom.   2862209500
28.62.20.9900  Ostali listovi za pile, za obradu ostalih materijala, s radnim dijelom od čelika    t; tis.kom.   2862209900
28.62.3 Ostali ručni alat        
28.62.30    Ostali ručni alat        
28.62.30.1300  Turpije, rašpe i sl. alat, ručni    t; tis.kom.   2862301300
28.62.30.1500  Pincete t; tis.kom.   2862301500
28.62.30.1700  Štipaljke, kliješta i sl. alati, d.n.  t; tis.kom.   2862301700
28.62.30.2300  Škare za rezanje metala i sl. ručni alati    t; tis.kom.   2862302300
28.62.30.2500  Sjekači cijevi, sjekači klinova, bušila, kliješta za bušenje i sl. alati, ručni t; tis.kom.   2862302500
28.62.30.3300  Ključevi za vijke, s fiksnim otvorom, ručni   t; tis.kom.   2862303300
28.62.30.3500  Ključevi za vijke, s pomičnim otvorom, ručni  t; tis.kom.   2862303500
28.62.30.3700  Prsteni (otvori) za učvršćenje zamjenljivih alata, sa ili bez drške   t; tis.kom.   2862303700
28.62.30.5300  Alati za brušenje, rezanje i bušenje navoja, ručni   t; tis.kom.   2862305300
28.62.30.5500  Čekići, maljevi, ručni t; tis.kom.   2862305500
28.62.30.5700  Blanje, dlijeta i sl. alati za obradu drva   t; tis.kom.   2862305700
28.62.30.6300  Razvrtači    t; tis.kom.   2862306300
28.62.30.6500  Ručni alat za kućanstvo (uklj. dijamant za rezanje stakla)   t; tis.kom.   2862306500
28.62.30.7300  Ostali alati za zidare, kalupare, ljevače, cementere, štukatere, ličioce    t; tis.kom.   2862307300
28.62.30.7500  Pištolj za zabijanje zakovica, klinova, čepova i sl.  t; tis.kom.   2862307500
28.62.30.7909  Ostali ručni alat, d.n. t; tis.kom.   
28.62.30.7901  Metalni ručni alat   t; tis.kom.   2862307901
28.62.30.7902  Alati za obradu plastike, ručni t; tis.kom.   2862307902
28.62.30.7903  Ostali nespomenuti ručni alat  t; tis.kom.   2862307903
28.62.30.8300  Lemilice i sl., ručne  t; tis.kom.   2862308300
28.62.30.8509  Škripci, ostale stezne naprave i sl., ručni   t; kom. 
28.62.30.8501  Škripci, ručni t; kom. 2862308501
28.62.30.8502  Ostale stezne naprave i sl., ručne   t; kom. 2862308502
28.62.30.8700  Nakovnji, prijenosne kovačnice, brusovi s postoljem, na ručni ili nožni pogon  t; kom. 2862308700
28.62.4 Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve        
28.62.40    Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve        
28.62.40.1400  Navojna svrdla t; tis.kom.   2862401400
28.62.40.1600  Navojne nareznice    t; tis.kom.   2862401600
28.62.40.1900  Navojne nareznice i navojna svrdla, za obradu dr. materijala, osim metala    t; tis.kom.   2862401900
28.62.40.2300  Svrdla za vrtanje, s radnim dijelom od dijamanta    t; tis.kom.   2862402300
28.62.40.2500  Zidarska svrdla za vrtanje, s radnim dijelom od dr. materijala, osim dijamanta t; tis.kom.   2862402500
28.62.40.2700  Svrdla za vrtanje metala, s radnim dijelom od sinteriziranih metalnih karbida  t; tis.kom.   2862402700
28.62.40.3100  Svrdla za vrtanje metala, s radnim dijelom od čelika, s velikom brzinom okretanja    t; tis.kom.   2862403100
28.62.40.3300  Svrdla za vrtanje metala, s radnim dijelom od ostalih materijala    t; tis.kom.   2862403300
28.62.40.3500  Svrdla za vrtanje ostalih materijala, s radnim dijelom od ostalih materijala  t; tis.kom.   2862403500
28.62.40.3700  Alati za provrtanje ili bušenje, s radnim dijelom od dijamanta t; tis.kom.   2862403700
28.62.40.4400  Alati za provrtanje metala   t; tis.kom.   2862404400
28.62.40.4500  Alati za provrtanje i bušenje ostalih materijala, s radnim dijelom od ostalih materijala    t; tis.kom.   2862404500
28.62.40.4800  Alati za bušenje metala t; tis.kom.   2862404800
28.62.40.5090  Glodala za obradu metala, s radnim dijelom od sinteriziranih metalnih karbida  t; tis.kom.   
28.62.40.5350  Glodala, za obradu metala, s radnim dijelom od sinteriziranih metalnih karbida, osim glodala s nazubljenim kotačima   t; tis.kom.   2862405350
28.62.40.5550  Glodala, za obradu metala, s radnim dijelom od sinteriziranih metalnih karbida, s nazubljenim kotačima t; tis.kom.   2862405550
28.62.40.6100  Glodala, s drškom, za obradu metala, s radnim dijelom od ostalih materijala, osim od sinteriziranih metalnih karbida  t; tis.kom.   2862406100
28.62.40.6500  Glodala, za obradu metala, s nazubljenim kotačem, s radnim dijelom od ostalih materijala, osim od sinteriziranih metalnih karbida    t; tis.kom.   2862406500
28.62.40.6700  Ostala glodala, za obradu metala, s radnim dijelom od ostalih materijala, osim od sinteriziranih metalnih karbida    t; tis.kom.   2862406700
28.62.40.6900  Glodala, za obradu ostalih materijala (osim metala), ostala   t; tis.kom.   2862406900
28.62.40.7100  Alati za tokarenje metala, s radnim dijelom od sinteriziranih metalnih karbida t; tis.kom.   2862407100
28.62.40.7400  Alati za tokarenje metala    t; tis.kom.   2862407400
28.62.40.7900  Alati za tokarenje (osim metala), ostali    t; tis.kom.   2862407900
28.62.40.8100  Zamjenljivi dijelovi alata, s radnim dijelom od dijamanta    t; tis.kom.   2862408100
28.62.40.8300  Sjekirice odvrtača   t; tis.kom.   2862408300
28.62.40.8500  Alati za brušenje zubaca    t; tis.kom.   2862408500
28.62.40.8700  Ostali zamjenljivi dijelovi alata, s radnim dijelom od sinteriziranih metalnih karbida t; tis.kom.   2862408700
28.62.40.8900  Ostali zamjenljivi dijelovi alata, s radnim dijelom od ostalih materijala    t; tis.kom.   2862408900
28.62.5 Ostali alat       
28.62.50    Ostali alat       
28.62.50.1300  Alat za vrtanje stijena, s radnim dijelom od metalnih karbida ili kermeta    t; tis.kom.   2862501300
28.62.50.1500  Alati za vrtanje stijena, s radnim dijelom od dijamanta t; tis.kom.   2862501500
28.62.50.1700  Alati za vrtanje stijena, s radnim dijelom od ostalih materijala    t; tis.kom.   2862501700
28.62.50.2300  Kalupi za vučenje i istezanje metala, s radnim dijelom od dijamanta   t; tis.kom.   2862502300
28.62.50.2400  Kalupi za vučenje i istezanje metala  t; tis.kom.   2862502400
28.62.50.3300  Alati za prešanje, kovanje i izvlačenje metala t; tis.kom.   2862503300
28.62.50.3900  Alati za prešanje, kovanje i izvlačenje, ostali t; tis.kom.   2862503900
28.62.50.4300  Noževi i oštrice, za strojeve i mehaničke naprave za obradu metala   t; tis.kom.   2862504300
28.62.50.4500  Noževi i oštrice, za strojeve i mehaničke naprave za obradu drva    t; tis.kom.   2862504500
28.62.50.5300  Kružni noževi i oštrice, za kuhinjske aparate i strojeve prehrambene industrije t; tis.kom.   2862505300
28.62.50.5500  Ostali noževi i oštrice, za kuhinjske aparate i strojeve prehrambene industrije t; tis.kom.   2862505500
28.62.50.6300  Noževi i oštrice za strojeve u poljoprivredi, vrtlarstvu i šumarstvu  t; tis.kom.   2862506300
28.62.50.6500  Noževi i oštrice za strojeve i mehaničke naprave, u industriji t; tis.kom.   2862506500
28.62.50.6700  Zamjenljive pločice i sl.(prema ISO 1832), za obradu metala   t; tis.kom.   2862506700
28.62.50.9090  Ostale pločice, štapići, igle i sl. za alate, nezamjenljivi, od sinteriziranih metalnih karbida i kermeta    t; tis.kom.   
28.62.50.9350  Ostale pločice, za alate    t; tis.kom.   2862509350
28.62.50.9550  Štapići, igle i dr., nemontirani, za obradu metala, od metalnih karbida t; tis.kom.   2862509550
28.63  Proizvodnja brava i okova        
28.63.1 Lokoti i brave, zatvarači i okovi sa zatvaračima; ključevi i njihovi dijelovi; okovi od osnovnih metala     
28.63.11    Lokoti i brave za motorna vozila; brave za namještaj od osnovnih metala     
28.63.11.3000  Lokoti, od osnovnih metala   t; tis.kom.   2863113000
28.63.11.5000  Brave, za motorna vozila, od osnovnih metala  t; tis.kom.   2863115000
28.63.11.7000  Brave, za namještaj, od osnovnih metala t; tis.kom.   2863117000
28.63.12    Ostale brave od osnovnih metala     
28.63.12.3000  Cilindrične brave, tipa za vrata u zgradama   t; tis.kom.   2863123000
28.63.12.5000  Ostale brave, tipa za vrata u zgradama, osim cilindričnih    t; tis.kom.   2863125000
28.63.12.7090  Ostale brave, od osnovnih metala    t; tis.kom.   
28.63.12.7350  Brave za blagajne    t; tis.kom.   2863127350
28.63.12.7550  Brave za bicikle    t; tis.kom.   2863127550
28.63.12.7950  Ostale brave  t; tis.kom.   2863127950
28.63.13    Zatvarači i okovi sa zatvaračima i s ugrađenom bravom; dijelovi; ključevi isporučeni posebno      
28.63.13.3000  Zatvarači i okovi sa zatvaračima s ugrađenom bravom, od osnovnih metala t    2863133000
28.63.13.5000  Ključevi (za lokote i brave), isporučeni posebno, od osnovnih metala  t    2863135000
28.63.13.7000  Dijelovi lokota i brava, od osnovnih metala   t    2863137000
28.63.14    Okovi, pribor i slični proizvodi za motorna vozila, vrata, prozore, namještaj i sl. od osnovnih metala     
28.63.14.1000  Šarke (panti), svih vrsta, od osnovnih metala  t    2863141000
28.63.14.2000  Kotačići (za namještaj i sl.), od osnovnih metala    t    2863142000
28.63.14.3000  Ostali okov i njegov pribor, itd. za motorna vozila, od osnovnih metala, d.n.  t    2863143000
28.63.14.4090  Građevinski okov i njegov pribor, itd., za zgrade, od osnovnih metala, d.n.   t    
28.63.14.4350  Građevinski okov i njegov pribor, itd., za vrata i prozore zgrada, od željeza i čelika t    2863144350
28.63.14.4550  Građevinski okov i njegov pribor, itd., za vrata i prozore zgrada, od ostalih osnovnih metala  t    2863144550
28.63.14.4750  Građevinski okov i njegov pribor, itd., za zgrade, osim za prozore i vrata, od osnovnih metala t    2863144750
28.63.14.5000  Okov i njegov pribor, itd., za namještaj, od osnovnih metala, d.n.   t    2863145000
28.63.14.6090  Okov i njegov pribor, za opremanje vrata, stepeništa, od osnovnih metala    t    
28.63.14.6350  Okov i njegov pribor za zavjese na prozorima i vratima, od osnovnih metala   t    2863146350
28.63.14.6559  Okov i njegov pribor, itd., od osnovnih metala, ostali t    
28.63.14.6551  Okovi za obuću, od osnovnih metala   t    2863146551
28.63.14.6552  Okovi za kožnu i drugu galanteriju, od osnovnih metala t    2863146552
28.63.14.6553  Potkovice za stoku, od osnovnih metala t    2863146553
28.63.14.6554  Ostali okovi i pribor, od osnovnih metala    t    2863146554
28.63.14.7000  Automatski zatvarači vrata, od osnovnih metala t    2863147000
28.7  Proizvodnja ostalih proizvoda od metala     
28.71  Proizvodnja bačvi i sličnih posuda od čelika      
28.71.1 Rezervoari, bačve, burad, kante i slični spremnici za sve vste materijala (osim za plin), od željeza i čelika      
28.71.11    Rezervoari, bačve, burad, limenke i slična ambalaža, za sve vste materijala (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta od uklj. 50 manje od uklj. 300 l      
28.71.11.0009  Rezervoari, bačve, limenke, itd., (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta od uklj. 50 do uklj. 300 l  t; kom. 
28.71.11.0001  Bačve od crnoga lima (osim za plin), kapaciteta od uklj. 50 do uklj. 300 l   t; kom. 2871110001
28.71.11.0002  Ostala ambalaža (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta od uklj. 50 manje od uklj. 300 l    t; kom. 2871110002
28.71.12    Rezervoari, bačve, burad, limenke (osim onih koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem) i slični spremnici za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta manjeg od 50 l      
28.71.12.0000  Rezervoari, bačve, limenka, itd. (osim za plin), od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l    t; kom. 2871120000
28.72  Proizvodnja ambalaže od lakih metala      
28.72.1 Spremnici od lakih metala        
28.72.11    Limenke koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem, od željeza i čelika, kapaciteta manjeg od 50 l
28.72.11.3090  Limenke za konzerviranje hrane i pića, od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l t; tis.kom.   
28.72.11.3350  Limenke za konzerviranje hrane, od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l t; tis.kom.   2872113350
28.72.11.3550  Limenke za konzerviranje pića, od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l t; tis.kom.   2872113550
28.72.11.5090  Limenke, osim za konzerviranje hrane i pića, od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l  t; tis.kom.   
28.72.11.5350  Limenke, osim za konzerviranje hrane i pića, od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l, aerosol  t; tis.kom.   2872115350
28.72.11.5550  Ostale limenke, osim za konzerviranje hrane i pića, od željeza i čelika, kapaciteta manjega od 50 l   t; tis.kom.   2872115550
28.72.12    Aluminijske bačve, burad, limenke i slični spremnici za sve vrste materijala (osim za plin), kapaciteta manjeg od uklj. 300 l      
28.72.12.1000  Aluminijska sklopiva cjevasta ambalaža, meka  t; tis.kom.   2872121000
28.72.12.3000  Aluminijska cjevasta ambalaža, kruta  t; tis.kom.   2872123000
28.72.12.5000  Ostala aluminijska ambalaža, kapaciteta od uklj. 50 l manjeg od uklj. 300 l   t; tis.kom.   2872125000
28.72.12.6000  Aluminijska aerosol ambalaža, kapaciteta manjega od 50 l    t; tis.kom.   2872126000
28.72.12.8090  Ostala aluminijska ambalaža, kapaciteta manjega od 50 l t; tis.kom.   
28.72.12.8350  Aluminijske limenke, kapaciteta manjega od 50 l, za spremanje namirnica t; tis.kom.   2872128350
28.72.12.8550  Aluminijske limenke, kapaciteta manjega od 50 l, za spremanje pića   t; tis.kom.   2872128550
28.72.12.8950  Ostala aluminijska cjevasta ambalaža, kruta, kapaciteta manjega od 50 l t; tis.kom.   2872128950
28.72.13    Čepovi, zatvarači, kapice i poklopci za boce, od osnovnih metala        
28.72.13.3000  Krunski čepovi, od osnovnih metala   t; tis.kom.   2872133000
28.72.13.5000  Olovne i aluminijske kapice, presjeka većega od 21 mm  t    2872135000
28.72.13.7009  Ostali čepovi, zatvarači, kapice i poklopci, od osnovnih metala     t    
28.72.13.7001  Ostali poklopci za boce, staklenke i dr., od osnovnih metala  t    2872137001
28.72.13.7002  Ostale plombe, od osnovnih metala    t    2872137002
28.72.13.7003  Ostali čepovi, zatvarači i kapice, od osnovnih metala, d.n.   t    2872137003
28.73  Proizvodnja proizvoda od žice      
28.73.1 Proizvodi od žice        
28.73.11    Upletene žice, užad i kabeli, pletene trake, pletivo i sl. od željeza i čelika, električno neizolirani     
28.73.11.3009  Upletene žice, užad i kabeli, od željeza i čelika, električno neizolirani    t    
28.73.11.3001  Gola užad, od željeza i čelika, električno neizolirana t    2873113001
28.73.11.3002  Užad za nadzemne vodove, od željeza i čelika, električno neizolirana  t    2873113002
28.73.11.3003  Ostala upletena žica, užad i kabeli, od željeza i čelika, električno neizolirani    t    2873113003
28.73.11.5000  Pletene trake, pletivo, itd. od željeza i čelika, električno neizolirani    t    2873115000
28.73.12    Bodljikava žica od željeza i čelika; upletena užad i kabeli, pletene trake i slično od bakra i aluminija, električno neizolirani        
28.73.12.3000  Bodljikava žica ili dr. materijal za ograđivanje, od željeza i čelika  t    2873123000
28.73.12.5009  Upletene žice, užad i kabeli, od bakra, električno neizolirane t    
28.73.12.5001  Valjana žica od bakra, neizolirana   t    2873125001
28.73.12.5002  Vučena žica od bakra, neizolirana    t    2873125002
28.73.12.5003  Užad za nadzemne vodove od bakra, neizolirana  t    2873125003
28.73.12.5004  Uzice i pletenice od bakra, neizolirane t    2873125004
28.73.12.5005  Uvijene žice, užad i kabeli, od bakra, neizolirani, ostalo   t    2873125005
28.73.12.7009  Upletene žice, užad i kabeli, od aluminija, električno neizolirane   t    
28.73.12.7001  Vučena žica od aluminija i aluminijskih legura, neizolirana   t    2873127001
28.73.12.7002  Užad za nadzemne vodove od aluminija, neizolirana    t    2873127002
28.73.12.7003  Uvijene žice, užad i kabeli, od aluminija, neizolirani, ostalo t    2873127003
28.73.13    Platno, rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične i bakrene žice; istegnute rešetke od željeza, čelika i bakra        
28.73.13.1300  Platno, beskonačne trake za strojeve, od željezne i čelične žice    t; tis.m2    2873131300
28.73.13.1500  Ostalo platno, od željezne i čelične žice    t; tis.m2    2873131500
28.73.13.2009  Zavarene rešetke, mreže i ograde, od željezne i čelične žice, debljine veće od uklj. 3 mm, s oknima većim od uklj. 100 cm2   t    
28.73.13.2001  Zavarene armaturne mreže, od željezne i čelične žice debljine veće od uklj. 3 mm, s oknima većim od uklj. 100 cm2    t    2873132001
28.73.13.2002  Zavarena zidna platna (mreže), od željezne i čelične žice, debljine veće od uklj. 3 mm, s oknima većim od uklj. 100 cm2 t    2873132002
28.73.13.2003  Rešetkasti nosači, od željezne i čelične žice, debljine veće od uklj. 3 mm, s oknima većim od uklj. 100 cm2   t    2873132003
28.73.13.2004  Ostali zavareni proizvodi od željezne i čelične žice, debljine veće od uklj. 3 mm, s oknima većim od uklj. 100 cm2   t    2873132004
28.73.13.3000  Ostale zavarene rešetke, mreže i ograde, od željezne i čelične žice   t    2873133000
28.73.13.4300  Rešetke, mreže i ograde od željezne i čelične žice, neprevučene plastikom    t; tis.m2    2873134300
28.73.13.4500  Rešetke, mreže i ograde od željezne i čelične žice, prevučene plastikom t    2873134500
28.73.13.5009  Istegnute rešetke, mreže i sl. od željeza i čelika   t    
28.73.13.5001  Istegnute rešetke, mreže i sl. specijalne namjene, od željeza i čelika t    2873135001
28.73.13.5002  Ostale istegnute rešetke, mreže i sl. od željeza i čelika    t    2873135002
28.73.13.6000  Platno (uklj. beskonačne trake), rešetke i mreže od bakrene žice    t; tis.m2    2873136000
28.73.14    Čavli, klinci, čavlići za crtaću dasku i slični proizvodi        
28.73.14.1000  Čavlići za crtaću dasku, od željezne i čelične žice   t    2873141000
28.73.14.2000  Hladno prešani čavli od željezne i čelične žice, slijepljeni u trakama ili kolutima   t    2873142000
28.73.14.3000  Hladno prešani čavli od čelične žice, s više od uklj. 0,5 % C, očvrsnuti    t    2873143000
28.73.14.4000  Hladno prešani čavli i klinci od željezne i čelične žice, pocinčani   t    2873144000
28.73.14.5000  Ostali hladno prešani čavli i klinci od željezne i čelične žice t    2873145000
28.73.14.6000  Ostali čavli, klinci, itd., od željezne i čelične žice t    2873146000
28.73.14.7000  Čavli, klinci, čavlići za crtaću dasku, itd., od bakra ili djelomično od bakra t    2873147000
28.73.14.8000  Čavli, klinci, klinovi, vijci, zakovice, matice, itd., od aluminija   t    2873148000
28.73.15    Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, obložene ili ispunjene taliteljima        
28.73.15.1000  Obložene elektrode, za elektrolučno zavarivanje, od osnovnih metala   t    2873151000
28.73.15.3000  Žica s jezgrom za elektrolučno zavarivanje, od osnovnih metala t    2873153000
28.73.15.5000  Obložene šipke i žice s jezgrom od osnovnih metala, za lemljenje i autogeno zavarivanje plamenom    t    2873155000
28.73.15.7000  Žice, šipke, cijevi, ploče, elektrode, itd., od osnovnih metala t    2873157000
28.73.16    Igle za šivanje, pletenje, kukičanje i sl. proizvodi za ručnu uporabu      
28.73.16.0000  Igle za šivanje, pletenje, kukičanje i sl. proizvodi za ručnu uporabu, od željeza i čelika   t; tis.kom.   2873160000
28.74  Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga       
28.74.1 Zakovice, vijčani proizvodi       
28.74.11    Vijci i sl. proizvodi, s navojem, od željeza i čelika, d.n.      
28.74.11.1300  Vijci (uklj. s maticom), od ravnih ploča, debljine manje od uklj. 6 mm, od željeza i čelika   t    2874111300
28.74.11.1500  Vijci (uklj. s maticom), za učvršćivanje željezničkih tračnica, od željeza i čelika   t    2874111500
28.74.11.1700  Vijci (uklj. s maticom), bez glave, od čelika  t    2874111700
28.74.11.2300  Vijci (uklj. s maticom), s utorenom ili križno utorenom glavom, od nehrđajućega čelika t    2874112300
28.74.11.2500  Ostali vijci (uklj. s maticom), s glavom od željeza i čelika  t    2874112500
28.74.11.2700  Vijci, šuplji, sa šesterostranom glavom, od nehrđajućega čelika t    2874112700
28.74.11.2900  Ostali vijci, šuplji, sa šesterostranom glavom, od željeza i čelika   t    2874112900
28.74.11.3100  Vijci s maticom, sa šesterostranom glavom, od nehrđajućega čelika    t    2874113100
28.74.11.3300  Ostali vijci s maticom, sa šesterostranom glavom, s otporom na vlačenje manjem od 800 MPa, od čelika  t    2874113300
28.74.11.3500  Ostali vijci s maticom, sa šesterostranom glavom, s otporom na vlačenje većim od uklj. 800 MPa, od čelika    t    2874113500
28.74.11.3900  Ostali vijci s maticom i glavom t    2874113900
28.74.11.5300  Vijci za pragove (tirfoni), od željeza i čelika t    2874115300
28.74.11.5500  Vijci za drvo, osim vijaka za pragove (tirfona), od željeza i čelika  t    2874115500
28.74.11.5700  Vijci s kukom ili prstenom, od nehrđajućega čelika   t    2874115700
28.74.11.7300  Samourezni vijci, od nehrđajućega čelika    t    2874117300
28.74.11.7500  Ostali samourezni vijci, od željeza i čelika  t    2874117500
28.74.11.8300  Matice s navojem, s otvorom presjeka do 6 mm, od nehrđajućega čelika  t    2874118300
28.74.11.8500  Matice, od nehrđajućega čelika t    2874118500
28.74.11.8700  Ostale matice, od željeza i čelika   t    2874118700
28.74.11.9000  Proizvodi s navojem, d.n., od željeza i čelika t    2874119000
28.74.12    Podlošci, zakovice i sl. proizvodi bez navoja, od željeza i čelika, d.n.        
28.74.12.1000  Podlošci s oprugom i drugi sigurnosni podlošci t    2874121000
28.74.12.3000  Ostali podlošci, d.n.  t    2874123000
28.74.12.5000  Zakovice    t    2874125000
28.74.12.7000  Zatezni klinovi, kuke i sl. proizvodi bez navoja, od željeza i čelika  t    2874127000
28.74.13    Podlošci, vijci i sl. proizvodi s navojem i bez njega, od bakra     
28.74.13.1000  Podlošci od bakra    t    2874131000
28.74.13.2000  Proizvodi bez navoja kao: zakovice, zatezni klinovi, kuke, itd., od bakra    t    2874132000
28.74.13.3000  Vijci za drvo, od bakra t    2874133000
28.74.13.5000  Vijci (uklj. s maticom), od bakra    t    2874135000
28.74.13.7000  Proizvodi s navojem, od bakra, d.n.   t    2874137000
28.74.14    Opruge i pera za opruge od željeza i čelika; bakrene opruge       
28.74.14.1300  Parabolične opruge na pera i njihova pera, od čelika, toplo oblikovane t    2874141300
28.74.14.1500  Poluparabolične opruge na pera i njihova pera, od čelika, toplo oblikovane   t    2874141500
28.74.14.1700  Ravne opruge i njihova pera, od čelika, hladno oblikovane    t    2874141700
28.74.14.3100  Zavojne (helikoidne) opruge, od čelika, hladno oblikovane    t    2874143100
28.74.14.3300  Zavojne (helikoidne) opruge, na pritisak, od čelika, hladno oblikovane t    2874143300
28.74.14.3500  Zavojne (helikoidne) opruge, na povlačenje, od čelika, hladno oblikovane    t    2874143500
28.74.14.3700  Ostale zavojne (helikoidne) opruge, od čelika, hladno oblikovane    t    2874143700
28.74.14.5300  Spiralne ravne opruge, od čelika    t    2874145300
28.74.14.5500  Okruglaste (disc) opruge od čelika   t    2874145500
28.74.14.6090  Opruge, d.n., od čelika t    
28.74.14.6350  Opruge od lučno savijene žice, od čelika    t    2874146350
28.74.14.6950  Opruge, od čelika, d.n. t    2874146950
28.74.14.8000  Opruge, od bakra    t    2874148000
28.74.2 Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi     
28.74.20    Lanci (osim transmisijskih) i njihovi dijelovi     
28.74.20.1000  Lanci s pojačanim člancima, od željeza i čelika t    2874201000
28.74.20.2300  Ostali zavareni člankasti lanci (osim s pojačanim člancima) od željeza i čelika, s profilom manjim od uklj. 16 mm    t    2874202300
28.74.20.2500  Ostali zavareni člankasti lanci (osim s pojačanim člancima) od željeza i čelika, s profilom većim od 16 mm   t    2874202500
28.74.20.3000  Lanci protiv sklizanja, od željeznoga i čeličnoga lijeva    t    2874203000
28.74.20.5009  Lanci, d.n., od željeza i čelika    t    
28.74.20.5001  Patentni lanci, d.n., od željeza i čelika    t    2874205001
28.74.20.5002  Tehnički lanci, d.n., od željeza i čelika    t    2874205002
28.74.20.5003  Sidreni lanci, d.n., od željeza i čelika    t    2874205003
28.74.20.5004  Ostali lanci, d.n., od željeza i čelika t    2874205004
28.74.20.7000  Lanci i njihovi dijelovi, od bakra   t    2874207000
28.74.20.8000  Dijelovi lanaca, d.n., od željeza i čelika   t    2874208000
28.75  Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, d. n.     
28.75.1 Proizvodi za kupaonicu i kuhinju od metala       
28.75.11    Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od željeza, čelika, bakra i aluminija     
28.75.11.1009  Sudoperi i umivaonici, od nehrđajućega čelika  t; tis.kom.   
28.75.11.1001  Sudoperi, od nehrđajućega čelika    t; tis.kom.   2875111001
28.75.11.1002  Umivaonici, od nehrđajućega čelika   t; tis.kom.   2875111002
28.75.11.2100  Kade za kupanje, od željeznoga lijeva, (uklj. emajlirane)    t; tis.kom.   2875112100
28.75.11.2500  Kade za kupanje, od željeza (osim lijevanoga) i čelika t; tis.kom.   2875112500
28.75.11.3109  Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od željeza i čelika   t; tis.kom.   
28.75.11.3101  Zahodske školjke, od željeza i čelika  t; tis.kom.   2875113101
28.75.11.3102  Ostali sanitarni proizvodi, od željeza i čelika t; tis.kom.   2875113102
28.75.11.3103  Dijelovi sanitarnih proizvoda, od željeza i čelika   t; tis.kom.   2875113103
28.75.11.3500  Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od bakra    t; tis.kom.   2875113500
28.75.11.3700  Sanitarni proizvodi i njihovi dijelovi, od aluminija  t; tis.kom.   2875113700
28.75.12    Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, te njihovi dijelovi, od željeza, čelika, bakra i aluminija      
28.75.12.1300  Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, od željeznoga lijeva, neemajlirani  t; tis.kom.   2875121300
28.75.12.1500  Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, od željeznoga lijeva, emajlirani   t; tis.kom.   2875121500
28.75.12.2300  Stolno i kuhinjsko posuđe, od nehrđajućega čelika    t; tis.kom.   2875122300
28.75.12.2909  Ostali proizvodi za kućanstvo, od nehrđajućega čelika  t; tis.kom.   
28.75.12.2901  Pribor za loženje (žarači, lopatice, kliješta za vatru i dr.), od nehrđajućega čelika  t; tis.kom.   2875122901
28.75.12.2902  Daske za glačanje, od nehrđajućega čelika    t; tis.kom.   2875122902
28.75.12.2903  Ostali proizvodi za kućanstvo, d.n., od nehrđajućega čelika   t; tis.kom.   2875122903
28.75.12.3300  Stolno i kuhinjsko posuđe, emajlirano  t; tis.kom.   2875123300
28.75.12.3500  Ostali stolni i kuhinjski proizvodi, od željeza i čelika, emajlirani  t; tis.kom.   2875123500
28.75.12.4300  Ostali stolni i kuhinjski proizvodi, od željeza i čelika, d.n. t; tis.kom.   2875124300
28.75.12.4900  Ostali proizvodi za kućanstvo, lakirani ili oslikani  t; tis.kom.   2875124900
28.75.12.5300  Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od bakra t; tis.kom.   2875125300
28.75.12.5500  Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od lijevanoga aluminija  t; tis.kom.   2875125500
28.75.12.5700  Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo i njihovi dijelovi, od aluminija (osim lijevanoga)  t; tis.kom.   2875125700
28.75.12.7000  Mali kuhinjski neelektrični aparati, ručni, težine manje od uklj. 10 kg, za spremanje hrane i pića (sjeckanje mesa, mljevenje povrća, sjeckanje voća i sl.)   t; tis.kom.   2875127000
28.75.12.8009  Čelična vuna, jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice itd., od željeza i čelika  t; tis.kom.   
28.75.12.8001  Čelična vuna, od željeza i čelika    t; tis.kom.   2875128001
28.75.12.8002  Jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice itd., od željeza i čelika t; tis.kom.   2875128002
28.75.2 Ostali proizvodi od metala, osim mačeva, sablji, bajuneta i sličnoga oružja       
28.75.21    Blagajne, sefovi, vrata i pretinci za trezore, od osnovnih metala        
28.75.21.3000  Armirane i pojačane blagajne i sefovi, od osnovnih metala    t; tis.kom.   2875213000
28.75.21.5000  Armirana i pojačana vrata i pretinci s bravom za trezore, od osnovnih metala  t; tis.kom.   2875215000
28.75.21.7000  Kutije za novce, dokumente i sl., od osnovnih metala  t; tis.kom.   2875217000
28.75.22    Sitna uredska oprema od osnovnih metala     
28.75.22.0000  Ormari za arhive, ormari za kartoteke, kutije za sortiranje dokumenata, regali za papir, itd., od osnovnih metala    t; tis.kom.   2875220000
28.75.23    Mehanizmi, za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, spajalice za pisma, sl. uredski predmeti i spajalice u "traci", od osnovnih metala      
28.75.23.3000  Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima i za fascikle, od osnovnih metala  t    2875233000
28.75.23.5000  Prošivene spajalice u "'traci", od osnovnih metala   t; tis.kom.   2875235000
28.75.23.7000  Spajalice, uglovi, itd., za spise, od osnovnih metala  t    2875237000
28.75.24    Figurice i sl. ukrasi, okviri za fotografije, slike i sl., te zrcala, od osnovnih metala        
28.75.24.0000  Figurice i sl. ukrasi, okviri za fotografije, slike i sl., te zrcala, od osnovnih metala    t    2875240000
28.75.25    Kopče, kukice, zakovice i sl., od osnovnih metala        
28.75.25.3090  Kopče, kukice, očice itd., od osnovnih metala, za odjeću, obuću i sl. uporabu  t    
28.75.25.3350  Kopče, kukice, očice itd., od osnovnih metala, učvršćene na tekstilnoj podlozi t    2875253350
28.75.25.3950  Kopče, kukice, očice itd., od osnovnih metala, ostale (osim učvršćenih na tekstilnoj podlozi)  t    2875253950
28.75.25.5090  Cjevaste ili račvaste zakovice, od osnovnih metala   t    
28.75.25.5350  Slijepe zakovice    t    2875255350
28.75.25.5950  Ostale zakovice, od osnovnih metala   t    2875255950
28.75.25.7090  Zakovice i sl. proizvodi i njihovi dijelovi, od osnovnih metala t    
28.75.25.7350  Ostale zakovice i sl., osim za ručne torbice, od osnovnih metala    t    2875257350
28.75.25.7550  Zakovice i sl. zatvarači za ručne torbice, od osnovnih metala  t    2875257550
28.75.25.7950  Ostali zatvarači, od osnovnih metala  t    2875257950
28.75.26    Elise za brodove i čamce i njihove lopatice       
28.75.26.0000  Elise za brodove i čamce i njihove lopatice   tis.kom.    2875260000
28.75.27    Ostali proizvodi od osnovnih metala, d.n.        
28.75.27.1100  Kotve, čaklje i njihovi dijelovi, od željeznoga i čeličnoga lijeva   t; tis.kom.   2875271100
28.75.27.1300  Proizvodi od netemperiranoga željeznoga lijeva, d.n. (rešetke za kanalizaciju, paravani,...)  t; tis.kom.   2875271300
28.75.27.1500  Kugle i sl. proizvodi za mlinove, od čeličnoga lijeva  t    2875271500
28.75.27.1709  Lijevani proizvodi, od željeza i čelika, d.n.  t    
28.75.27.1701  Lijevane boce, od željeza i čelika, d.n.    t    2875271701
28.75.27.1702  Ostali lijevani proizvodi, od željeza i čelika, d.n.  t    2875271702
28.75.27.2100  Kugle i sl. proizvodi za mlinove, od kovanoga željeza i čelika t    2875272100
28.75.27.2500  Proizvodi od željezne i čelične žice (kavezi, košarice i sl.), d.n.   t; tis.kom.   2875272500
28.75.27.2700  Kutije za cigarete, puder, kozmetiku i sl., od željeza i čelika t; tis.kom.   2875272700
28.75.27.3100  Ljestve i stepenice, od željeza i čelika    t; tis.kom.   2875273100
28.75.27.3300  Palete i sl. platforme za manipuliranje robom, od željeza i čelika   t; tis.kom.   2875273300
28.75.27.3500  Koturi i bubnjevi za namatanje kabela, cijevi i sl., od željeza i čelika    t; tis.kom.   2875273500
28.75.27.3700  Nemehanički ventilatori, žljebovi, kuke i sl., za uporabu u građevinarstvu, od željeza i čelika t    2875273700
28.75.27.4100  Perforirani kabliči i sl. proizvodi za filtriranje vode prije ulaza u kanalizaciju, od željeza i čelika t    2875274100
28.75.27.4300  Otkovci slobodno kovani, od željeza i čelika  t    2875274300
28.75.27.4500  Otkovci kovani u kalupu, od željeza i čelika  t    2875274500
28.75.27.4900  Ostali proizvodi, od željeza i čelika  t; tis.kom.   2875274900
28.75.27.5209  Platno, rešetke, mreže i ograde, od aluminijske žice  t; tis.m2    
28.75.27.5201  Platno, od aluminijske žice   t; tis.m2    2875275201
28.75.27.5202  Rešetke, mreže i ograde od aluminijske žice   t; tis.m2    2875275202
28.75.27.5300  Ostali lijevani proizvodi od aluminija t    2875275300
28.75.27.5500  Ostali proizvodi od aluminija, osim lijevanih  t    2875275500
28.75.27.5700  Lijevani, oblikovani, prešani ili kovani proizvodi od bakra, drugačije neobrađeni    kg   2875275700
28.75.27.5900  Proizvodi od bakra, d.n.    kg   2875275900
28.75.27.6109  Platno, rešetke, mreže i ograde, od niklene žice    kg; m2 
28.75.27.6101  Platno, od niklene žice kg; m2 2875276101
28.75.27.6102  Rešetke, mreže i ograde, od niklene žice    kg; m2 2875276102
28.75.27.6200  Ostali proizvodi od nikla, d.n. kg   2875276200
28.75.27.6300  Ostali proizvodi od olova, d.n. kg   2875276300
28.75.27.6500  Proizvodi od cinka, d.n.    kg   2875276500
28.75.27.6600  Ostali proizvodi od kositra, d.n.    kg   2875276600
28.75.27.8100  Vješalice, stalci i sl. za odlaganje šešira i kaputa, od osnovnih metala    kg; kom.    2875278100
28.75.27.8200  Zvona, gongovi, itd., neelektrični, od osnovnih metala kg   2875278200
28.75.27.8300  Savitljive (rebraste) cijevi, od željeza i čelika    t    2875278300
28.75.27.8500  Savitljive (rebraste) cijevi, od ostalih osnovnih metala    t    2875278500
28.75.27.8700  Ploče sa znakovima, natpisima, imenima, adresama, itd., od osnovnih metala   t; tis. kom.  2875278700
28.75.3 Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje te njihovi dijelovi      
28.75.30    Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje te njihovi dijelovi      
28.75.30.0000  Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje i njihovi dijelovi   kg   2875300000
DK   Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.      
29   Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.      
29.1  Proizvodnja strojeva za proizvodnju i korištenje mehaničke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila     
29.11  Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila        
29.11.1 Motori     
29.11.11    Izvanbrodski klipni motori za pokretanje plovila        
29.11.11.0000  Izvanbrodski klipni motori za pokretanje plovila    t; kom.; kW   2911110000
29.11.12    Klipni motori, na paljenje pomoću svjećica, za pokretanje plovila; ostali motori        
29.11.12.3000  Klipni motori, na paljenje pomoću svjećica, za pokretanje plovila    t; kom.; kW   2911123000
29.11.12.5000  Ostali klipni motori s unutrašnjim izgaranjem  t; kom.; kW   2911125000
29.11.13    Ostali klipni motori s unutrašnjim izgaranjem, s kompresijskim paljenjem        
29.11.13.1100  Dizelski motori za plovila, snage manje od uklj. 100 kW t; kom.; kW   2911131100
29.11.13.1300  Dizelski motori za plovila, snage veće od 100 kW manje od uklj. 200 kW t; kom.; kW   2911131300
29.11.13.1500  Dizelski motori za plovila, snage veće od 200 kW manje od uklj. 500 kW t; kom.; kW   2911131500
29.11.13.1700  Dizelski motori za plovila, snage veće od 500 kW manje od uklj. 1 000 kW    t; kom.; kW   2911131700
29.11.13.1900  Dizelski motori za plovila, snage veće od 1 000 kW   t; kom.; kW   2911131900
29.11.13.2000  Dizelski motori za tračnička vozila   t; kom.; kW   2911132000
29.11.13.3100  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage manje od uklj. 15 kW   t; kom.; kW   2911133100
29.11.13.3300  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 15 kW manje od uklj. 30 kW    t; kom.; kW   2911133300
29.11.13.3500  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 30 kW manje od uklj. 50 kW    t; kom.; kW   2911133500
29.11.13.3700  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 50 kW manje od uklj. 100 kW   t; kom.; kW   2911133700
29.11.13.5300  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 100 kW manje od uklj. 200 kW   t; kom.; kW   2911135300
29.11.13.5500  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 200 kW manje od uklj. 300 kW   t; kom.; kW   2911135500
29.11.13.5700  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 300 kW manje od uklj. 500 kW   t; kom.; kW   2911135700
29.11.13.7300  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 500 kW manje od uklj. 1 000 kW  t; kom.; kW   2911137300
29.11.13.7500  Dizelski motori za uporabu u industriji, snage veće od 1 000 kW t; kom.; kW   2911137500
29.11.2 Turbine     
29.11.21    Parne turbine      
29.11.21.3000  Turbine na vodenu i dr. paru, d.n.   t; kom.; kW   2911213000
29.11.21.5000  Parne turbine, za pogon električnih generatora t; kom.; kW   2911215000
29.11.22    Hidraulične turbine i vodna kola        
29.11.22.0000  Hidraulične turbine i vodna kola    t; kom.; kW   2911220000
29.11.23    Plinske turbine, osim turbomlaznih i turbopropelerskih     
29.11.23.0000  Plinske turbine za civilne zrakoplove, snage manje od uklj. 5000 kW   t; kom.; kW   2911230000
29.11.3 Dijelovi turbina        
29.11.31    Dijelovi parnih turbina     
29.11.31.0000  Dijelovi parnih turbina t    2911310000
29.11.32    Dijelovi hidrauličnih turbina i vodnih kola, uklj. regulatore      
29.11.32.0000  Dijelovi hidrauličnih turbina i vodnih kola, uklj. regulatore  t    2911320000
29.11.33    Dijelovi plinskih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih        
29.11.33.0000  Dijelovi plinskih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih, za civilne zrakoplove t    2911330000
29.11.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila        
29.11.91    Usluge instaliranja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila        
29.11.91.0000  Usluge instaliranja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila    tis.ef. sati  2911910000
29.11.92    Usluge održavanja i popravaka motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila       
29.11.92.0000  Usluge održavanja i popravaka motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila   tis. ef. sati  2911920000
29.12  Proizvodnja crpki i kompresora     
29.12.1 Hidraulični i pneumatski pogonski strojevi i motori       
29.12.11    Hidraulični i pneumatski pogonski strojevi i motori, linearnoga djelovanja (cilindri)      
29.12.11.3300  Hidraulični strojevi i motori, linearnoga djelovanja (cilindri); hidraulični sustavi  t; kom. 2912113300
29.12.11.3500  Hidraulični strojevi i motori, linearnoga djelovanja (cilindri), osim hidrauličnih sustava   t; kom. 2912113500
29.12.11.5000  Pneumatski strojevi i motori, linearnoga djelovanja (cilindri) t; kom. 2912115000
29.12.12    Ostali hidraulični i pneumatski pogonski strojevi i motori       
29.12.12.3300  Hidraulični strojevi i motori, osim linearnoga djelovanja (cilindri), hidraulični sustavi    t; kom. 2912123300
29.12.12.3500  Hidraulični fluidni motori   t; kom. 2912123500
29.12.12.3700  Ostali hidraulični strojevi i motori  t; kom. 2912123700
29.12.12.5000  Pneumatski strojevi i motori, osim linearnoga djelovanja (cilindri)   t; kom. 2912125000
29.12.2 Crpke za tekućine; podizači tekućine      
29.12.21    Crpke za gorivo, podmazivanje, rashladne medije i beton     
29.12.21.1000  Crpke za gorivo i mazivo, s mjerilom (ili s predviđenim) za benzinske crpke i garaže  t; kom. 2912211000
29.12.21.3000  Crpke za tekućine, s mjerilom (ili s predviđenim), osim za benzinske crpke i garaže   t; kom. 2912213000
29.12.21.5000  Ručne crpke za tekućine t; kom. 2912215000
29.12.21.7009  Crpke za gorivo, mazivo i hlađenje, za motore s unutrašnjim izgaranjem t; kom. 
29.12.21.7001  Crpke za gorivo, za motore s unutrašnjim izgaranjem   t; kom. 2912217001
29.12.21.7002  Crpke za mazivo, za motore s unutrašnjim izgaranjem   t; kom. 2912217002
29.12.21.7003  Crpke za hlađenje, za motore s unutrašnjim izgaranjem  t; kom. 2912217003
29.12.21.9000  Crpke za beton t; kom. 2912219000
29.12.22    Ostale crpke za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem, za tekućine        
29.12.22.1000  Crpke za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem (volumetrijske alternativne crpke): hidraulični agregati t; kom. 2912221000
29.12.22.3000  Crpke s doziranjem i proporcioniranjem t; kom. 2912223000
29.12.22.5000  Ostale klipne oleohidraulične crpke   t; kom. 2912225000
29.12.22.7000  Ostale klipne crpke linearnoga djelovanja (cilindri)  t; kom. 2912227000
29.12.22.9000  Ostale crpke za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem (volumetrijske alternativne crpke)     t; kom. 2912229000
29.12.23    Ostale crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem, za tekućine        
29.12.23.1000  Crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem (volumetrijske rotacijske crpke): hidraulični agregati  t; kom. 2912231000
29.12.23.3300  Crpke sa zupčanikom, oleohidraulične  t; kom. 2912233300
29.12.23.3500  Ostale crpke sa zupčanikom   t; kom. 2912233500
29.12.23.5300  Krilne crpke, oleohidraulične  t; kom. 2912235300
29.12.23.5500  Ostale krilne crpke   t; kom. 2912235500
29.12.23.7300  Vretenasto- elisaste crpke   t; kom. 2912237300
29.12.23.7500  Ostale rotacijske (volumetrijske alternativne) crpke  t; kom. 2912237500
29.12.24    Ostale centrifugalne crpke za tekućine; ostale crpke; podizači tekućina     
29.12.24.1300  Podvodne crpke, jednofazne   t; kom. 2912241300
29.12.24.1500  Podvodne crpke, višefazne    t; kom. 2912241500
29.12.24.1700  Pogonske crpke za sustav centralnoga grijanja i opskrbe toplom vodom  t; kom. 2912241700
29.12.24.2000  Centrifugalne crpke za tekućine, s jednim otvorom za izlaz, presjeka manje od uklj. 15 mm    t; kom. 2912242000
29.12.24.3000  Propelerske crpke s kotačićima i postrane crpke, za kanale   t; kom. 2912243000
29.12.24.5100  Centrifugalne crpke, jednofazne, jednosmjerne, s monoblokom   t; kom. 2912245100
29.12.24.5300  Centrifugalne crpke, jednofazne, jednosmjerne, osim s monoblokom    t; kom. 2912245300
29.12.24.5500  Radijalne centrifugalne crpke, jednofazne, višesmjerne t; kom. 2912245500
29.12.24.6000  Radijalne centrifugalne crpke, višefazne    t; kom. 2912246000
29.12.24.7100  Ostale centrifugalne crpke, jednofazne t; kom. 2912247100
29.12.24.7500  Ostale centrifugalne crpke, višefazne  t; kom. 2912247500
29.12.24.8000  Crpke za tekućine, podizači tekućina  t; kom. 2912248000
29.12.3 Zračne i vakuumske crpke; zračni i ostali plinski kompresori      
29.12.31    Vakuumske crpke     
29.12.31.3000  Vakuumske crpke, ostale, osim crpki s okretnim pokretačem i difuzijskih t; kom. 2912313000
29.12.31.5000  Crpke s okretnim pokretačem, s okretnim zavornim pokretačem, molekularne crpke, crpke s valjkastim klipom    t; kom. 2912315000
29.12.31.7000  Difuzijske, krio i apsorbcijske crpke  t; kom. 2912317000
29.12.32    Zračne crpke na ručni ili nožni pogon      
29.12.32.0000  Zračne crpke na ručni ili nožni pogon  t; kom. 2912320000
29.12.33    Kompresori za rashladne uređaje     
29.12.33.3300  Kompresori za rashladne uređaje, snage manje od uklj. 0,4 kW  t; kom. 2912333300
29.12.33.3500  Kompresori za rashladne uređaje, snage veće od 0,4 kW, hermetički ili poluhermetički  t; kom. 2912333500
29.12.33.3700  Kompresori za rashladne uređaje, snage veće od 0,4 kW, osim hermetičkih ili poluhermetičkih   t; kom. 2912333700
29.12.34    Kompresori zraka, ugrađeni na šasiji prikolice za vuču     
29.12.34.3000  Kompresori zraka, ugrađeni na šasiji prikolice za vuču, kapaciteta manje od uklj. 2 m3/min.   t; kom. 2912343000
29.12.34.5000  Kompresori zraka, ugrađeni na šasiji prikolice za vuču, kapaciteta većega od 2 m3/min. t; kom. 2912345000
29.12.35    Turbokompresori     
29.12.35.3000  Turbokompresori, jednofazni   t; kom. 2912353000
29.12.35.5000  Turbokompresori, višefazni   t; kom. 2912355000
29.12.36    Oscilirajući potisni kompresori     
29.12.36.3000  Oscilirajući potisni kompresori, koji stvaraju pritisak manje od uklj. 15 bara, kapaciteta manje od uklj. 60 m3/sat   t; kom. 2912363000
29.12.36.5000  Oscilirajući potisni kompresori, koji stvaraju pritisak manje od uklj. 15 bara, kapaciteta većega od 60 m3/sat t; kom. 2912365000
29.12.36.7000  Oscilirajući potisni kompresori, koji stvaraju pritisak veći od 15 bara, kapaciteta manje od uklj. 120 m3/sat  t; kom. 2912367000
29.12.36.9000  Oscilirajući potisni kompresori, koji stvaraju pritisak veći od 15 bara, kapaciteta većega od 120 m3/sat    t; kom. 2912369000
29.12.37    Rotirajući potisni kompresori, s jednom ili više osovina        
29.12.37.3000  Rotirajući potisni kompresori, s jednom osovinom    t; kom. 2912373000
29.12.37.5300  Rotirajući potisni kompresori, s više osovina, na vijak t; kom. 2912375300
29.12.37.5500  Ostali rotirajući potisni kompresori, s više osovina, osim na vijak   t; kom. 2912375500
29.12.38    Kompresori za civilne zrakoplove i ostali kompresori      
29.12.38.0000  Kompresori za civilne zrakoplove i ostali kompresori i vakuum crpke   t; kom. 2912380000
29.12.4 Dijelovi crpki, kompresora, hidrauličnih i pneumatskih pogonskih strojeva i motora       
29.12.41    Dijelovi hidrauličnih i pneumatskih pogonskih strojeva i motora     
29.12.41.3000  Dijelovi crpki i kompresora (osim hidrauličnih strojeva i motora i ostalih reaktivnih motora), uklj. turbomlazne reaktivne motore    t    2912413000
29.12.41.5000  Dijelovi hidrauličnih strojeva i motora t    2912415000
29.12.41.7000  Dijelovi reaktivnih strojeva, osim turbomlaznih t    2912417000
29.12.42    Dijelovi crpki; dijelovi podizača tekućina       
29.12.42.0000  Dijelovi crpki; dijelovi podizača tekućina   t    2912420000
29.12.43    Dijelovi zračnih i vakuum crpki, zračnih i plinskih kompresora i ventilatora      
29.12.43.0000  Dijelovi zračnih i vakuum crpki, zračnih i plinskih kompresora i ventilatora  t    2912430000
29.12.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka crpki i kompresora     
29.12.91    Usluge instaliranja crpki i kompresora     
29.12.91.0000  Usluge instaliranja crpki i kompresora tis. ef. sati  2912910000
29.12.92    Usluge održavanja i popravaka crpki i kompresora        
29.12.92.0000  Usluge održavanja i popravaka crpki i kompresora    tis. ef. sati  2912920000
29.13  Proizvodnja slavina i ventila      
29.13.1 Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično uključujući ventile za smanjenje tlaka i termostatički upravljene ventile       
29.13.11    Ventili za snižavanje tlaka, kontrolni i sigurnosni ventili       
29.13.11.3300  Ventili za snižavanje tlaka, od lijevanoga željeza ili čelika, kombinirani s filtrima ili podmazivačima t; tis.kom.   2913113300
29.13.11.3500  Ventili za snižavanje tlaka, od lijevanoga željeza ili čelika, nekombinirani s filtrima ili podmazivačima    t; tis.kom.   2913113500
29.13.11.3700  Ventili za snižavanje tlaka, osim od lijevanoga željeza, kombinirani s filtrima ili podmazivačima    t; tis.kom.   2913113700
29.13.11.3900  Ventili za snižavanje tlaka, osim od lijevanoga željeza ili čelika, nekombinirani s filtrima ili podmazivačima t; tis.kom.   2913113900
29.13.11.5300  Ventili za oleohidraulični prijenos   t; tis.kom.   2913115300
29.13.11.5500  Ventili za pneumatični prijenos t; tis.kom.   2913115500
29.13.11.7300  Nepovratni ventili i zaklopci  t    2913117300
29.13.11.7500  Sigurnosni ili prigušni ventili t    2913117500
29.13.12    Slavine, ventili za sudopere, umivaonike, bidee, kade i slične predmete; slavine za radijatore centralnoga grijanja       
29.13.12.3300  Miješalice hladne i tople vode t; tis.kom.   2913123300
29.13.12.3500  Ostale sanitarne armature    t; tis.kom.   2913123500
29.13.12.5300  Termostatski ventili za radijatore centralnoga grijanja t; tis.kom.   2913125300
29.13.12.5500  Ostale armature za radijatore centralnoga grijanja   t; tis.kom.   2913125500
29.13.13    Ventili za reguliranje i kontrolu procesa, okrugli i ostali ventili       
29.13.13.1300  Ventili za reguliranje temperature   t    2913131300
29.13.13.1500  Ostali ventili za reguliranje procesa  t    2913131500
29.13.13.3300  Zapori, od željeznoga lijeva  t    2913133300
29.13.13.3500  Zapori, od čelika    t    2913133500
29.13.13.3700  Zapori, ostali t    2913133700
29.13.13.5300  Okrugli ventili, od željeznoga lijeva  t    2913135300
29.13.13.5500  Okrugli ventili, od čelika   t    2913135500
29.13.13.5700  Okrugli ventili, ostali t    2913135700
29.13.13.7300  Slavine: kuglične, konusne i cilindrične    t    2913137300
29.13.13.7500  Leptir-ventili (bez zaklopca za povratni obrt) t    2913137500
29.13.13.7700  Membranasti ventili   t    2913137700
29.13.13.8000  Ostali ventili t    2913138000
29.13.2 Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda      
29.13.20    Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda      
29.13.20.0000  Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda  t    2913200000
29.13.9 Usluge održavanja i poprvaka slavina i ventila     
29.13.90    Usluge održavanja i poprvaka slavina i ventila     
29.13.90.0000  Usluge održavanja i poprvaka slavina i ventila tis. ef. sati  2913900000
29.14  Proizvodnja ležajeva, prijenosnika, te prijenosnih i pogonskih elemenata        
29.14.1 Kuglični i valjkasti ležajevi      
29.14.10    Kuglični i valjkasti ležajevi      
29.14.10.3000  Kuglični ležajevi (jednoredni i višeredni)   t; tis.kom.   2914103000
29.14.10.5300  Valjkasti ležajevi, konusni   t; tis.kom.   2914105300
29.14.10.5500  Valjkasti ležajevi, sferični (bačvasti) t; tis.kom.   2914105500
29.14.10.5700  Valjkasti ležajevi, cilindrični t; tis.kom.   2914105700
29.14.10.7000  Valjkasti ležajevi, igličasti  t; tis.kom.   2914107000
29.14.10.9000  Kuglični i valjkasti ležajevi (uklj. i kombinirane kuglično-valjkaste), d.n.  t; tis.kom.   2914109000
29.14.2 Ostali ležajevi, prijenosnici, prijenosni i pogonski elementi      
29.14.21    Prijenosni člankasti lanci, od željeza i čelika     
29.14.21.3000  Valjkasti prijenosni lanci za bicikle, mopede i motocikle, od željeza i čelika t    2914213000
29.14.21.5300  Ostali valjkasti prijenosni lanci, od željeza i čelika t    2914215300
29.14.21.5500  Prijenosni člankasti lanci (osim valjkastih), od željeza i čelika    t    2914215500
29.14.22    Prijenosne osovine (uklj. bregaste i koljenaste osovine) i koljena       
29.14.22.3000  Ostale bregaste i koljenaste osovine  t; tis.kom.   2914223000
29.14.22.5090  Ostale prijenosne osovine    t; tis.kom.   
29.14.22.5350  Kardanske osovine    t; tis.kom.   2914225350
29.14.22.5550  Ostale osovine t; tis.kom.   2914225550
29.14.23    Kućišta za ležajeve, kućišta za osovine i klizni ležajevi        
29.14.23.3000  Kućišta s ugrađenim kugličnim ili valjkastim ležajevima t; tis.kom.   2914233000
29.14.23.5009  Kućišta za osovine (bez ugrađenih kugličnih ili valjkastih ležajeva) i klizni ležajevi t; tis.kom.   2914235001
29.14.23.5001  Kućišta za osovine, bez ugrađenih (kugličnih ili valjkastih) ležajeva  t; tis.kom.   
29.14.23.5002  Klizni ležajevi t; tis.kom.   
29.14.24    Zupčanici; kuglična i valjkasta vretena; reduktori i ostali mjenjači brzina       
29.14.24.3090  Zupčanici    t; tis.kom.   
29.14.24.3250  Zupčani mjenjači za nepokretnu opremu, s čelnim ili spiralnim zupcima, čelnici t; tis.kom.   2914243250
29.14.24.3350  Zupčani mjenjači za nepokretnu opremu, sa stožastim ili stožasto čelnim zupcima, stožnici    t; tis.kom.   2914243350
29.14.24.3450  Zupčani mjenjači za nepokretnu opremu, pužnici t; tis.kom.   2914243450
29.14.24.3550  Zupčani mjenjači za nepokretnu opremu, planetarnici   t; tis.kom.   2914243550
29.14.24.3650  Ostali zupčani mjenjači za nepokretnu opremu  t; tis.kom.   2914243650
29.14.24.3750  Zupčani mjenjači za brodski pogon    t; tis.kom.   2914243750
29.14.24.5090  Zupčani mjenjači i drugi mjenjači brzina    t; tis.kom.   
29.14.24.5150  Zupčani mjenjači, za poljoprivredna vozila   t; tis.kom.   2914245150
29.14.24.5350  Zupčani mjenjači, za ostala samohodna vozila  t; tis.kom.   2914245350
29.14.24.5550  Mehanički mjenjači brzina    t; tis.kom.   2914245550
29.14.24.5750  Hidrostatski mjenjači brzina  t; tis.kom.   2914245750
29.14.24.5950  Hidrodinamički mjenjači brzina, tarni pretvarači    t; tis.kom.   2914245950
29.14.24.7090  Ostali zupčani mjenjači t; tis.kom.   
29.14.24.7350  Navojna vretena s kuglicama ili valjcima    t; tis.kom.   2914247350
29.14.24.7550  Ostali prijenosni elementi   t; tis.kom.   2914247550
29.14.25    Zamašnjaci i koloturi, uklj. koloturnike        
29.14.25.0000  Zamašnjaci i koloturi, uklj. koloturnike    t; tis.kom.   2914250000
29.14.26    Spojnice i spojke, uklj. univerzalne spojnice      
29.14.26.3090  Spojnice i spojke, uključujući univerzalne spojnice   t; tis.kom.   
29.14.26.3150  Elastične i fleksibilne spojke t; tis.kom.   2914263150
29.14.26.3350  Hidraulične spojke   t; tis.kom.   2914263350
29.14.26.3550  Spojnice i kočnice na trenje  t; tis.kom.   2914263550
29.14.26.3750  Spojnice sa slobodnim hodom (uklj. zavor protiv kretanja unazad)    t; tis.kom.   2914263750
29.14.26.3950  Ostale spojnice i spojke    t; tis.kom.   2914263950
29.14.3 Dijelovi ležajeva, prijenosnika i elemenata za mehanički prijenos energije       
29.14.31    Kuglice, iglice i valjci; dijelovi kugličnih i valjkastih ležajeva       
29.14.31.3000  Kuglice, iglice i valjci    t    2914313000
29.14.31.5000  Dijelovi kugličnih i valjkastih ležajeva    t    2914315000
29.14.32    Dijelovi člankastih lanaca, od željeza i čelika     
29.14.32.0000  Dijelovi člankastih lanaca, od željeza i čelika t    2914320000
29.14.33    Dijelovi ležajeva i elemenata za mehanički prijenos energije, d.n.       
29.14.33.3000  Dijelovi kućišta, za ležajeve svih vrsta    t    2914333000
29.14.33.5090  Ostali dijelovi (lijevani i nelijevani), od željeza i čelika  t    
29.14.33.5150  Dijelovi kotača na lance    t    2914335150
29.14.33.5250  Dijelovi čeonih zupčanika    t    2914335250
29.14.33.5350  Dijelovi stožnih zupčanika   t    2914335350
29.14.33.5450  Dijelovi pužastih zupčanika   t    2914335450
29.14.33.5550  Dijelovi ostalih zupčanika i osovina  t    2914335550
29.14.33.5650  Dijelovi zupčanika za mijenjanje brzina t    2914335650
29.14.33.5750  Dijelovi spojnica i spojki   t    2914335750
29.14.33.5950  Ostali dijelovi t    2914335950
29.2  Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene        
29.21  Proizvodnja industrijskih peći i plamenika       
29.21.1 Industrijske peći, plamenici i njihovi dijelovi     
29.21.11    Plamenici; mehanički uređaji za loženje; mehanički odstranjivači pepela i sl.      
29.21.11.3000  Plamenici za tekuća goriva   t; kom. 2921113000
29.21.11.5009  Plamenici za kruta goriva i plin, uklj. mješovite plamenike   t; kom. 
29.21.11.5001  Plamenici za kruta goriva    t; kom. 2921115001
29.21.11.5002  Plamenici za plinovita goriva  t; kom. 2921115002
29.21.11.5003  Plamenici za mješovita goriva  t; kom. 2921115003
29.21.11.7000  Mehanički uređaji za loženje, uklj. mehaničke odstranjivače, rešetke itd.    t; kom. 2921117000
29.21.12    Neelektrične industrijske i laboratorijske peći, uklj. peći za spaljivanje, osim pekarskih peći     
29.21.12.3000  Neelektrične industrijske i laboratorijske peći za taljenje, prženje i drugu termičku obradu ruda, sumpornoga pijeska ili metala    t; kom.; kW   2921123000
29.21.12.5000  Ostale neelektrične peći za spaljivanje otpada t; kom.; kW   2921125000
29.21.12.9000  Ostale neelektrične industrijske i laboratorijske peći t; kom.; kW   2921129000
29.21.13    Električne industrijske i laboratorijske peći; indukcijska i dielektrična grijaća oprema        
29.21.13.3000  Električne peći za pekarnice, tvornice keksa, kolača, itd.   t; kom.; kW   2921133000
29.21.13.5100  Električne peći, s neizravnim zagrijavanjem, za industriju i laboratorije, osim pekarskih    t; kom.; kW   2921135100
29.21.13.5300  Indukcijske električne peći, za industriju i laboratorije    t; kom.; kW   2921135300
29.21.13.5500  Ostale električne peći, za industriju i laboratorije i ostala oprema  t; kom.; kW   2921135500
29.21.13.5700  Električne peći za industriju i laboratorije, s infracrvenim zrakama  t; kom.; kW   2921135700
29.21.14    Dijelovi industrijskih plamenika i peći     
29.21.14.3000  Dijelovi plamenika za tekuće, kruto i plinovito gorivo; mehaničke rešetke, itd. t    2921143000
29.21.14.5000  Dijelovi neelektričnih peći za industriju i laboratorije (uklj. peći za spaljivanje otpada)   t    2921145000
29.21.14.7000  Dijelovi električnih peći za industriju i laboratorije (peći za toplu obradu materijala, za pekarnice, itd.)  t    2921147000
29.21.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka industrijskih peći i plamenika       
29.21.91    Usluge instaliranja industrijskih peći i plamenika       
29.21.91.0000  Usluge instaliranja industrijskih peći i plamenika   tis.ef.sati   2921910000
29.21.92    Usluge održavanja i popravaka industrijskih peći i plamenika      
29.21.92.0000  Usluge održavanja i popravaka industrijskih peći i plamenika  tis.ef.sati   2921920000
29.22  Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje       
29.22.1 Uređaji za dizanje i prenošenje te njihovi dijelovi       
29.22.11    Koloturi i dizalice - koloturnici, d.n.     
29.22.11.3000  Koloturi i dizalice-koloturnici, itd., s elektromotorom t; kom. 2922113000
29.22.11.5000  Ručne dizalice-koloturnici, s lancem  t; kom. 2922115000
29.22.11.7000  Koloturi i dizalice-koloturnici, itd., d.n. (osim dizala za vozila i u rudnicima)    t; kom. 2922117000
29.22.12    Izvozni uređaji za okna; dizalice specijalno izrađene za uporabu pod zemljom; ostala vitla       
29.22.12.3000  Izvozni uređaji za okna; dizalice za uporabu pod zemljom    t; kom. 2922123000
29.22.12.5300  Vitla, vodoravna i uspravna s elektromotorom  t; kom. 2922125300
29.22.12.5500  Vitla, vodoravna i uspravna s klipnim motorom na unutrašnje izgaranje  t; kom. 2922125500
29.22.12.7090  Vitla, vodoravna i uspravna, d.n.    t; kom. 
29.22.12.7350  Vitla, vodoravna i uspravna, d.n. pneumatska  t; kom. 2922127350
29.22.12.7550  Vitla, vodoravna i uspravna, d.n., ručna    t; kom. 2922127550
29.22.13    Dizalice za teški teret; dizalice za podizanje vozila      
29.22.13.3000  Dizalice, nepokretne, za ugradnju u radionice za popravak cestovnih vozila   t; kom. 2922133000
29.22.13.5000  Hidraulične dizalice za teški teret i hidraulične dizalice za vozila  t; kom. 2922135000
29.22.13.7000  Dizalice za teški teret i dizalice za vozila, d.n.   t; kom. 2922137000
29.22.14    Toranjske dizalice; dizalice (kranovi); pokretne portalne dizalice, pokretni nosači i teretni kamioni opremljeni dizalicom (kranom)       
29.22.14.2000  Mosne pretovarne dizalice, na fiksnim nosačima t; kom. 2922142000
29.22.14.3300  Portalne pokretne dizalice, na kotačima ili kolicima  t; kom. 2922143300
29.22.14.3500  Pretovarne dizalice itd., d.n. t; kom. 2922143500
29.22.14.4300  Toranjske okretne dizalice   t; kom. 2922144300
29.22.14.4500  Portalne okretne dizalice, uklj. sa strijelom  t; kom. 2922144500
29.22.14.5000  Strojevi, uređaji i aparati, d.n., samohodni  t; kom. 2922145000
29.22.14.6000  Strojevi, uređaji i aparati, d.n., za ugradnju na cestovna vozila    t; kom. 2922146000
29.22.14.7000  Strojevi, uređaji, i aparati, d.n.   t; kom. 2922147000
29.22.15    Viličari; ostala teretna radna kolica koja se upotrebljavaju na platformama željezničkih postaja        
29.22.15.1300  Samohodni viličari, električni, za podizanje tereta na više od uklj. 1 m visine t; kom. 2922151300
29.22.15.1500  Ostali samohodni viličari, električni  t; kom. 2922151500
29.22.15.3300  Samohodni viličari, neelektrični, za podizanje tereta na više od uklj. 1 m visine    t; kom. 2922153300
29.22.15.3500  Ostali samohodni viličari, neelektrični t; kom. 2922153500
29.22.15.5000  Radna kolica, s uređajem za podizanje ili rukovanje, za ručno upravljanje d.n. t; kom. 2922155000
29.22.15.7300  Električna kolica, bez uređaja za podizanje ili rukovanje    t; kom. 2922157300
29.22.15.7500  Radna kolica (osim električnih), bez uređaja za podizanje ili rukovanje t; kom. 2922157500
29.22.16    Osobna i teretna dizala, pokretne stepenice i staze       
29.22.16.3000  Osobna i teretna dizala, električna   t; kom. 2922163000
29.22.16.5000  Osobna i teretna dizala, ostala t; kom. 2922165000
29.22.16.7000  Pokretne stepenice i staze   t; kom. 2922167000
29.22.17    Pneumatske i ostale dizalice i konvejeri koji rade kontinuirano, za robu i materijal      
29.22.17.1000  Pneumatske dizalice i konvejeri, za uporabu u poljoprivredi   t; kom. 2922171000
29.22.17.3300  Pneumatske dizalice i konvejeri, ostali, za rasuti teret    t; kom. 2922173300
29.22.17.3500  Pneumatske dizalice i konvejeri, ostali (npr. uređaji za cijevnu poštu) t; kom. 2922173500
29.22.17.5000  Dizalice i konvejeri, za kontinuirani rad, s vjedricama, d.n.  t; kom. 2922175000
29.22.17.7090  Dizalice i konvejeri, za kontinuirani rad, s trakom ili remenom, d.n.  t; kom. 
29.22.17.7350  Dizalice i konvejeri, za kontinuirani rad, s trakom ili remenom, za rasuti teret    t; kom. 2922177350
29.22.17.7550  Dizalice i konvejeri, za kontinuirani rad, s trakom ili remenom, za komadnu robu    t; kom. 2922177550
29.22.17.9300  Dizalice i konvejeri, za kontinuirani rad, valjkasti, s kotačićima   t; kom. 2922179300
29.22.17.9500  Dizalice i konvejeri, za kontinuirani rad, d.n. t; kom. 2922179500
29.22.18    Ostali uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar     
29.22.18.1000  Uređaji za guranje rudarskih vagoneta, lokomotivske i vagonske prijenosnice, itd.    t; kom. 2922181000
29.22.18.2000  Žičare, vučnice, itd; vučni mehanizmi za uspinjače   t; kom. 2922182000
29.22.18.3000  Uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar, d.n. t; kom. 2922183000
29.22.18.5000  Uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar, za uporabu u poljoprivredi  t; kom. 2922185000
29.22.18.7090  Strojevi za dizanje, rukovanje, itd.                  t; kom. 
29.22.18.7350  Podizni stolovi, podizne radne platforme, utovarni mostovi, podizne utovarne platforme t; kom. 2922187350
29.22.18.7550  Uređaji za skladišta  t; kom. 2922187550
29.22.18.7750  Ostali uređaji: pokretne trake za utovar, istovar, itd. t    2922187750
29.22.19    Dijelovi opreme za dizanje i prenošenje     
29.22.19.3000  Dijelovi dizalica-koloturnika, izvoznih uređaja za okna, viljuškara, uređaja za dizanje, prenošenje itd. (osim za osobna i teretna dizala, pokretne stepenice i staze) t    2922193000
29.22.19.5000  Dijelovi za osobna i teretna dizala, pokretnih stepenica i staza    t    2922195000
29.22.19.7000  Dijelovi za radna kolica, bez uređaja za podizanje i prenošenje t    2922197000
29.22.2 Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i sl.        
29.22.20    Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i sl.        
29.22.20.0000  Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i sl.    t    2922200000
29.22.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka uređaja za dizanje i prenošenje       
29.22.91    Usluge instaliranja uređaja za dizanje i prenošenje, osim dizala i pokretnih stepenica     
29.22.91.0000  Usluge instaliranja uređaja za dizanje i prenošenje, osim dizala i pokretnih stepenica tis.ef.sati   2922910000
29.22.92    Usluge održavanja i popravaka uređaja za dizanje i prenošenje      
29.22.92.0000  Usluge održavanja i popravaka uređaja za dizanje i prenošenje  tis.ef.sati   2922920000
29.23  Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo     
29.23.1 Izmjenjivači topline; oprema za klimatizaciju i hlađenje; uređaji za filtriranje        
29.23.11    Izmjenjivači topline i uređaji za proizvodnju ukapljenoga zraka i drugih plinova        
29.23.11.3090  Izmjenjivači topline  t; kom. 
29.23.11.3250  Izmjenjivači topline, za klimatske uređaje   t; kom. 2923113250
29.23.11.3350  Izmjenjivači topline, za kemijsku i srodnu industriju  t; kom. 2923113350
29.23.11.3550  Izmjenjivači topline, za industriju hrane i pića    t; kom. 2923113550
29.23.11.3750  Izmjenjivači topline, za ostalu industriju   t; kom. 2923113750
29.23.11.5000  Uređaji za proizvodnju ukapljenoga zraka i drugih plinova    t; kom. 2923115000
29.23.12    Uređaji za klimatizaciju        
29.23.12.3000  Uređaji za klimatizaciju, samohodni, zidni ili prozorski    t; kom. 2923123000
29.23.12.5000  Uređaji za klimatizaciju, s ugrađenom rashladnom jedinicom   t; kom. 2923125000
29.23.12.7000  Uređaji za klimatizaciju, bez ugrađene rashladne jedinice    t; kom. 2923127000
29.23.13    Oprema za hlađenje i zamrzavanje, toplinske crpke, osim opreme za kućanstvo       
29.23.13.3300  Vitrine i pultovi, za hlađenje ili zamrzavanje hrane  t; kom.; hl   2923133300
29.23.13.3500  Ostale vitrine i pultovi    t; kom.; hl   2923133500
29.23.13.4000  Ostalo pokućstvo za duboko hlađenje, osim sanduka    t; kom.; hl   2923134000
29.23.13.5000  Ostalo rashladno pokućstvo   t; kom.; hl   2923135000
29.23.13.7300  Kompresijske jedinice hladnoće, čiji kondenzatori su izmjenjivači topline    t; kom.; kJ   2923137300
29.23.13.7500  Apsorpcijska toplinska crpka  t; kom. 2923137500
29.23.13.9000  Ostala oprema za hlađenje i zamrzavanje t; kom. 2923139000
29.23.14    Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, d.n.     
29.23.14.1090  Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje zraka t; kom. 
29.23.14.1350  Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje zraka, velike efikasnosti   t; kom. 2923141350
29.23.14.1550  Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje zraka, ostali t; kom. 2923141550
29.23.14.2000  Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, vlažnim postupkom   t; kom. 2923142000
29.23.14.4000  Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, katalitičkim postupkom    t; kom. 2923144000
29.23.14.7000  Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćavanje plinova, ostali    t; kom. 2923146000
29.23.2 Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, stropnih i krovnih        
29.23.20    Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, stropnih i krovnih        
29.23.20.3000  Osovinski (aksijalni) ventilatori    t; kom. 2923203000
29.23.20.5000  Centrifugalni ventilatori    t; kom. 2923205000
29.23.20.7000  Ostali ventilatori   t; kom. 2923207000
29.23.3 Dijelovi opreme za hlađenje, zamrzavanje i dijelovi toplinskih crpki      
29.23.30    Dijelovi opreme za hlađenje, zamrzavanje i dijelovi toplinskih crpki      
29.23.30.1000  Dijelovi uređaja za klimatizaciju    t    2923301000
29.23.30.3000  Pokućstvo namijenjeno ugradnji rashladne opreme t; kom. 2923303000
29.23.30.5000  Isparivači i kondenzatori (osim za kućanstvo)  t; kom. 2923305000
29.23.30.7000  Dijelovi za rashladno pokućstvo, dijelovi toplinskih crpki, ostalo   t    2923307000
29.23.30.9000  Dijelovi strojeva i uređaja za izmjenjivače topline i sl., osim za kućanstvo  t    2923309000
29.23.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo     
29.23.91    Usluge instaliranja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
29.23.91.0000  Usluge instaliranja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo tis.ef.sati   2923910000
29.23.92    Usluge održavanja i popravaka rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo        
29.23.92.0000  Usluge održavanja i popravaka rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo    tis.ef.sati   2923920000
29.24  Proizvodnja ostalih strojeva opće namjene, d. n.        
29.24.1 Generatori plina, aparati za destilaciju, filtriranje i rektifikaciju      
29.24.11    Generatori za generatorski i vodni plin; acetilenski generatori i sl.; uređaji za destilaciju i rektifikaciju      
29.24.11.3000  Generatori za generatorski i vodni plin, acetilanski generatori, itd.  t; kom. 2924113000
29.24.11.5000  Uređaji za destilaciju i rektifikaciju t; kom. 2924115000
29.24.12    Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina       
29.24.12.3090  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje vode t; kom. 
29.24.12.3350  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje vode, kemijskim sredstvima  t; kom. 2924123350
29.24.12.3550  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje vode, ostalim sredstvima   t; kom. 2924123550
29.24.12.5000  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje pića (osim vode)   t; kom. 2924125000
29.24.12.7090  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina, d.n.    t; kom. 
29.24.12.7350  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina, za kemijsku industriju   t; kom. 2924127350
29.24.12.7550  Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina, za ostalu industriju    t; kom. 2924127550
29.24.13    Filtri za ulje, gorivo i usisni zrak, za motore s unutrašnjim izgaranjem        
29.24.13.3000  Filtri za ulje i gorivo, za motore s unutrašnjim izgaranjem   t; kom. 2924133000
29.24.13.5000  Filtri za usisni zrak, za motore s unutrašnjim izgaranjem    t; kom. 2924135000
29.24.2 Strojevi za čišćenje boca, pakiranje i mjerenje težine; aparati za prskanje; brtvila od metalnih listova        
29.24.21    Strojevi za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje boca i druge ambalaže       
29.24.21.3000  Strojevi za čišćenje i sušenje boca i druge ambalaže  t; kom. 2924213000
29.24.21.5000  Strojevi za punjenje, zatvaranje, etiketiranje, itd., boca, limenki, kutija i sl. posuda; strojevi za gaziranje pića  t; kom. 2924215000
29.24.21.7000  Strojevi za pakiranje ili zamatanje, d.n.    t; kom. 2924217000
29.24.22    Osobne vage i vage za kućanstvo; vage za kontinuirano vaganje robe na konvejerima; vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase     
29.24.22.3300  Vage za kućanstvo    t; kom. 2924223300
29.24.22.3500  Osobne vage, uklj. za dojenčad t; kom. 2924223500
29.24.22.5300  Vage za kontinuirano vaganje robe na konvejerima    t; kom. 2924225300
29.24.22.5500  Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase materijala u vrećice    t; kom. 2924225500
29.24.23    Strojevi za vaganje, d.n.        
29.24.23.1000  Vage za automatsku kontrolu i sortiranje    t; kom. 2924231000
29.24.23.3090  Ostale raznovrsne vage t; kom. 
29.24.23.3350  Ostale raznovrsne vage, s platformom (decimalne)    t; kom. 2924233350
29.24.23.3550  Ostale raznovrsne vage, s jednim ili više brojila, za istovremeno vaganje raznovrsnoga tereta  t; kom. 2924233550
29.24.23.3750  Ostale raznovrsne vage, d.n.  t; kom. 2924233750
29.24.23.5000  Dućanske vage, kapaciteta manje od uklj. 30 kg tereta  t; kom. 2924235000
29.24.23.7000  Ostali strojevi za vaganje,d.n., kapaciteta većega od 5 000 kg; mosne vage   t; kom. 2924237000
29.24.24    Aparati za gašenje vatre, pištolji za prskanje, strojevi za izbacivanje pare, pijeska i sl. aparati, osim za uporabu u poljoprivredi      
29.24.24.1000  Aparati za gašenje požara (uklj. i napunjene)  t; kom. 2924241000
29.24.24.3090  Pištolji za prskanje i sl. aparati   t; kom. 
29.24.24.3350  Pištolji za prskanje i sl. aparati, za lakove, boje i ljepila  t; kom. 2924243350
29.24.24.3550  Pištolji za prskanje i sl. aparati, ostali   t; kom. 2924243550
29.24.24.5000  Strojevi za izbacivanje pare i pijeska t; kom. 2924245000
29.24.24.7000  Ostali mehanički aparati za izbacivanje, raspršivanje i prskanje    t; kom. 2924247000
29.24.25    Brtve od metalnih listova; mehaničke brtve       
29.24.25.1090  Brtve i sl. spojnice od metala, kombinirane s drugim materijalima    t; kom. 
29.24.25.1350  Brtve i sl. spojnice od metala, kombinirane s drugim materijalima, za automobile    t; kom. 2924251350
29.24.25.1550  Ostale brtve i sl. spojnice od metala, kombinirane s drugim materijalima    t; kom. 2924251550
29.24.3 Centrifuge, kalanderi i automati za prodaju robe        
29.24.31    Centrifuge, d.n.        
29.24.31.3000  Centrifuge, za laboratorije   t; kom. 2924313000
29.24.31.5090  Centrifuge, za ostale namjene  t; kom. 
29.24.31.5350  Centrifuge, za kemijsku i sl. industriju    t; kom. 2924315350
29.24.31.5550  Centrifuge, za industriju hrane i pića t; kom. 2924315550
29.24.31.5750  Ostale centrifuge    t; kom. 2924315750
29.24.32    Kalanderi i ostali strojevi za valjanje, osim za metale i staklo        
29.24.32.3000  Kalanderi za tekstil  t; kom. 2924323000
29.24.32.5000  Ostali kalanderi i cilindri, od kovanoga čelika t; kom. 2924325000
29.24.33    Automati za prodaju robe        
29.24.33.3000  Automati za prodaju robe, s uređajem za grijanje ili hlađenje  t; kom. 2924333000
29.24.33.5000  Automati za prodaju robe, d.n. t; kom. 2924335000
29.24.4 Strojevi, d.n., za obradu materijala promjenom temperature       
29.24.40    Strojevi, d.n., za obradu materijala promjenom temperature       
29.24.40.3000  Rashladni toranj i sl. postrojenja za izravno hlađenje t; kom. 2924403000
29.24.40.5000  Aparati i uređaji za vakuum metalizaciju    t; kom. 2924405000
29.24.40.7090  Ostali aparati, itd., za obradu materijala promjenom temperature    t; kom. 
29.24.40.7350  Ostali aparati, itd., za obradu materijala promjenom temperature, za kemijsku industriju    t; kom. 2924407350
29.24.40.7550  Ostali aparati, itd., za obradu materijala promjenom temperature, za industriju hrane i pića  t; kom. 2924407550
29.24.40.7750  Ostali aparati, itd., za obradu materijala promjenom temperature, za ostalu industriju t; kom. 2924407750
29.24.5 Dijelovi strojeva za opću uporabu        
29.24.51    Dijelovi generatora plina i vodnoga plina        
29.24.51.0000  Dijelovi generatora plina, vodnoga plina, generatora acetilena i sl.  t    2924510000
29.24.52    Dijelovi centrifuga; dijelovi strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućina i plinova       
29.24.52.3000  Dijelovi centrifuga, uklj. centrifugalna sušila t    2924523000
29.24.52.5090  Dijelovi aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućina i plinova   t    
29.24.52.5350  Dijelovi filtra za zrak i ostalih filtra za plinove   t    2924525350
29.24.52.5550  Dijelovi filtra za tekućine   t    2924525550
29.24.53    Dijelovi kalandera i ostalih strojeva za valjanje; dijelovi aparata za prskanje; utezi za vage     
29.24.53.1300  Valjci za kalandere i ostale strojeve za valjanje    t    2924531300
29.24.53.1500  Dijelovi kalandera i ostalih strojeva za valjanje, d.n. t    2924531500
29.24.53.2009  Utezi svih vrsta za vage; dijelovi za vage   t    
29.24.53.2001  Utezi za vage, od lijevanoga željeza  t    2924532001
29.24.53.2002  Utezi za vage, od obojenih metala    t    2924532002
29.24.53.2003  Ostali utezi; dijelovi za vage t    2924532003
29.24.53.3090  Dijelovi aparata za izbacivanje, raspršivanje i prskanje    t    
29.24.53.3350  Dijelovi aparata za izbacivanje, raspršivanje i prskanje, za uporabu u poljoprivredi  t    2924533350
29.24.53.3550  Dijelovi aparata za izbacivanje, raspršivanje i prskanje, d.n. t    2924533550
29.24.53.5000  Dijelovi automata za prodaju robe    t    2924535000
29.24.54    Dijelovi strojeva, aparata i uređaja, koji ne sadrže električne konektore, d.n.     
29.24.54.0000  Dijelovi strojeva, aparata i uređaja, koji ne sadrže električne konektore, d.n. t    2924540000
29.24.6 Strojevi za pranje posuđa, industrijskoga tipa     
29.24.60    Strojevi za pranje posuđa, industrijskoga tipa     
29.24.60.0000  Strojevi za pranje posuđa, industrijskoga tipa t; kom. 2924600000
29.24.7 Dijelovi strojeva za pranje posuđa i strojeva za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje       
29.24.70    Dijelovi strojeva za pranje posuđa i strojeva za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje       
29.24.70.0000  Dijelovi strojeva za pranje posuđa i strojeva za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje   t    2924700000
29.24.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka ostalih strojeva za opću uporabu, d.n.       
29.24.91    Usluge instaliranja ostalih strojeva za opću uporabu, d.n.       
29.24.91.0000  Usluge instaliranja ostalih strojeva za opću uporabu, d.n.   tis.ef.sati   2924910000
29.24.92    Usluge održavanja i popravaka ostalih strojeva za opću uporabu, d.n.      
29.24.92.0000  Usluge održavanja i popravaka ostalih strojeva za opću uporabu, d.n.  tis.ef.sati   2924920000
29.3  Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo        
29.31  Proizvodnja traktora za poljoprivredu      
29.31.1 Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)       
29.31.10    Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)       
29.31.10.0000  Traktori jednoosovinski (motokultivatori)    t; kom. 2931100000
29.31.2 Ostali traktori za poljoprivredu        
29.31.21    Traktori, snage manje od uklj. 37 kW      
29.31.21.3090  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage manje od uklj. 18 kW  t; kom. 
29.31.21.3350  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage manje od uklj. 18 kW, s pogonom na 2 kotača  t; kom. 2931213350
29.31.21.3550  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage manje od uklj. 18 kW, s pogonom na 4 kotača  t; kom. 2931213550
29.31.21.5090  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 18 kW, a manje od uklj. 37 kW t; kom. 
29.31.21.5350  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 18 kW, a manje od uklj. 37 kW, s pogonom na 2 kotača  t; kom. 2931215350
29.31.21.5550  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 18 kW, a manje od uklj. 37 kW, pogonom na 4 kotača  t; kom. 2931215550
29.31.22    Traktori, snage veće od 37 kW manje od uklj. 59 kW       
29.31.22.0090  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 37 kW manje od uklj. 59 kW   t; kom. 
29.31.22.0350  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 37 kW manje od uklj. 59 kW, s pogonom na 2 kotača   t; kom. 2931220350
29.31.22.0550  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 37 kW manje od uklj. 59 kW, s pogonom na 4 kotača   t; kom. 2931220550
29.31.23    Traktori, snage veće od 59 kW      
29.31.23.3090  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 59 kW, a manje od uklj. 75 kW t; kom. 
29.31.23.3350  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 59 kW, a manje od uklj. 75 kW, s pogonom na 2 kotača  t; kom. 2931233350
29.31.23.3950  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 59 kW, a manje od uklj. 75 kW, s pogonom na 4 kotača  t; kom. 2931233950
29.31.23.5090  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 75 kW, a manje od uklj. 90 kW t; kom. 
29.31.23.5350  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 75 kW, a manje od uklj. 90 kW, s pogonom na 2 kotača  t; kom. 2931235350
29.31.23.5550  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 75 kW, a manje od uklj. 90 kW, s pogonom na 4 kotača  t; kom. 2931235550
29.31.23.7090  Traktori, poljoprivredni i šumski, s kotačima, snage veće od 90 kW   t; kom. 
29.31.23.7359  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 90 kW, s pogonom na 2 kotača  t; kom. 
29.31.23.7351  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 90 kW, a manje od uklj. 150 kW, s pogonom na 2 kotača t; kom. 2931237351
29.31.23.7352  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 150 kW, a manje od uklj.200 kW, s pogonom na 2 kotača t; kom. 2931237352
29.31.23.7353  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 200 kW, s pogonom na 2 kotača t; kom. 2931237353
29.31.23.7559  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 90 kW, s pogonom na 4 kotača  t; kom. 
29.31.23.7551  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 90 kW, a manje od uklj. 150 kW, s pogonom na 4 kotača t; kom. 2931237551
29.31.23.7552  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 150 kW, a manje od uklj. 200 kW, s pogonom na 4 kotača     t; kom. 2931237552
29.31.23.7553  Traktori, poljoprivredni i šumski, snage veće od 200 kW, s pogonom na 4 kotača t; kom. 2931237553
29.31.24    Traktori, rabljeni i ostali       
29.31.24.0090  Traktori ostali, d.n.  t; kom. 
29.31.24.0350  Traktori ostali, d.n., s pogonom na 2 kotača  t; kom. 2931240350
29.31.24.0550  Traktori ostali, d.n., s pogonom na 4 kotača  t; kom. 2931240550
29.31.9 Usluge održavanja i popravaka traktora za poljoprivredu     
29.31.90    Usluge održavanja i popravaka traktora za poljoprivredu     
29.31.90.0000  Usluge održavanja i popravaka traktora za poljoprivredu tis. ef. sati  2931900000
29.32  Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i šumarstvo        
29.32.1 Poljoprivredni i šumarski strojevi za obradu i kultiviranje zemlje       
29.32.11    Plugovi i tanjurače       
29.32.11.3000  Plugovi, za vodoravno rezanje zemlje  t; kom. 2932113000
29.32.11.5090  Plugovi, osim za vodoravno rezanje zemlje    t; kom. 
29.32.11.5350  Plugovi, s pločama   t; kom. 2932115350
29.32.11.5550  Plugovi, ostali, osim za vodoravno rezanje zemlje    t; kom. 2932115550
29.32.11.7000  Tanjurače    t; kom. 2932117000
29.32.12    Drljače (osim tanjurača), kultivatori, pljevilice i kopačice      
29.32.12.1090  Drljače i kultivatori  t; kom. 
29.32.12.1350  Drljače i kultivatori, s fiksnim alatom t; kom. 2932121350
29.32.12.1550  Drljače i kultivatori, rotacijski    t; kom. 2932121550
29.32.12.3090  Drljače, sa zupcima   t; kom. 
29.32.12.3350  Drljače, s klasičnim zupcima  t; kom. 2932123350
29.32.12.3550  Drljače, rotacijske   t; kom. 2932123550
29.32.12.5000  Motokopačice  t; kom. 2932125000
29.32.12.7000  Ostale drljače, kultivatori, pljevilice i kopačice   t; kom. 2932127000
29.32.13    Sijačice, sadilice i rasađivači     
29.32.13.3300  Sijačice, s centralnim pogonom t; kom. 2932133300
29.32.13.3509  Sijačice, ostale    t; kom. 
29.32.13.3501  Sijačice, za strna žita t; kom. 2932133501
29.32.13.3502  Sijačice, za šećernu repu    t; kom. 2932133502
29.32.13.3503  Sijačice, za ostale usjeve   t; kom. 2932133503
29.32.13.5090  Sadilice i rasađivači  t; kom. 
29.32.13.5350  Sadilice krumpira    t; kom. 2932135350
29.32.13.5550  Sadilice i rasađivači, ostali  t; kom. 2932135550
29.32.14    Rasipači stajskoga, mineralnoga ili kemijskoga gnojiva     
29.32.14.3090  Rasipači stajskoga, mineralnoga ili kemijskoga gnojiva t; kom. 
29.32.14.3350  Rasipači mineralnoga ili kemijskoga gnojiva, centrifugalni   t; kom. 2932143350
29.32.14.3550  Rasipači mineralnoga ili kemijskoga gnojiva, ostali   t; kom. 2932143550
29.32.14.3750  Rasipači stajskog gnojiva        
29.32.14.5000  Rasipači gnojiva, ostali    t; kom. 2932145000
29.32.15    Poljoprivredni i šumarski strojevi, d.n.; valjci za travnjake i sportske terene     
29.32.15.0090  Poljoprivredni i šumarski strojevi, d.n.; valjci za travnjake i sportske terene t; kom. 
29.32.15.0350  Kombinirane rezačice i kosilice za grmlje i živicu, s člankastom hidrauličkom polugom  t; kom. 2932150350
29.32.15.0550  Poljoprivredni i šumarski strojevi, d.n.; valjci za travnjake i sportske terene, ostali t; kom. 2932150550
29.32.2 Kosilice za travu, tratine, parkove i sportske terene      
29.32.20    Kosilice za travu, tratine, parkove i sportske terene      
29.32.20.1000  Kosilice za travu, s elektromotorom   t; kom. 2932201000
29.32.20.3300  Kosilice za travu, samohodne, s motorom na izgaranje, sa sjedalom i vodoravno rotirajućom oštricom   t; kom. 2932203300
29.32.20.3500  Kosilice za travu, samohodne, s motorom na izgaranje, s vodoravno rotirajućom oštricom, bez sjedala   t; kom. 2932203500
29.32.20.3700  Kosilice za travu, ostale, s motorom na izgaranje, s vodoravno rotirajućom oštricom, nesamohodne    t; kom. 2932203700
29.32.20.5300  Kosilice za travu, samohodne, ostale, s motorom na izgaranje, sa sjedalom i s drugačijom rotacijom oštrice   t; kom. 2932205300
29.32.20.5500  Kosilice za travu, samohodne, ostale, s motorom na izgaranje, bez sjedala, s drugačijom rotacijom oštrice    t; kom. 2932205500
29.32.20.5700  Kosilice za travu, ostale, s motorom na izgaranje, s drugačijom rotacijom oštrice, nesamohodne t; kom. 2932205700
29.32.20.7000  Kosilice za travu, ostale, bez motora  t; kom. 2932207000
29.32.3 Strojevi za žetvu        
29.32.31    Kosilice (uklj. i polužno priključene na traktor), d.n.     
29.32.31.3000  Kosilice, motorne    t; kom. 2932313000
29.32.31.5300  Kosilice, za vuču na traktoru, s vodoravno rotirajućom oštricom t; kom. 2932315300
29.32.31.5500  Kosilice, ostale, za vuču na traktoru, s drugačijom rotacijom oštrice  t; kom. 2932315500
29.32.31.7000  Kosilice, ostale, bez motora, osim za vuču na traktoru t; kom. 2932317000
29.32.32    Strojevi za proizvodnju sijena     
29.32.32.3090  Prevrtači sijena, krilni (bočni) prevrtači i grablje  t; kom. 
29.32.32.3350  Prevrtači sijena i grablje   t; kom. 2932323350
29.32.32.3550  Krilni (bočni) prevrtači    t; kom. 2932323550
29.32.32.5000  Strojevi za pripremanje sijena, ostali t; kom. 2932325000
29.32.33    Strojevi za baliranje slame i krme, uklj. preše     
29.32.33.3090  Preše za baliranje slame i krme t; kom. 
29.32.33.3350  Preše, klasične t; kom. 2932333350
29.32.33.3550  Preše, za velike četvrtaste bale    t; kom. 2932333550
29.32.33.3750  Preše, za velike okrugle bale  t; kom. 2932333750
29.32.33.5000  Strojevi za baliranje slame i krme, ostali   t; kom. 2932335000
29.32.34    Strojevi za žetvu i vršidbu, d.n.        
29.32.34.1000  Kombajni za žetvu i vršidbu   t; kom. 2932341000
29.32.34.2000  Strojevi za vršidbu poljoprivrednih proizvoda, d.n.   t; kom. 2932342000
29.32.34.3000  Strojevi za vađenje krumpira  t; kom. 2932343000
29.32.34.5000  Strojevi za rezanje vršaka i berbu šećerne repe t; kom. 2932345000
29.32.34.6000  Ostali strojevi za vađenje i berbu korjenastih i gomoljastih biljaka  t; kom. 2932346000
29.32.34.7300  Strojevi za berbu krme, za vuču na traktoru   t; kom. 2932347300
29.32.34.7500  Strojevi za berbu krme, samohodni    t; kom. 2932347500
29.32.34.7700  Strojevi za berbu grožđa    t; kom. 2932347700
29.32.34.9090  Strojevi za berbu: berači kukuruza, skidači komušine, krunjači zrna i ostali strojevi za berbu t; kom. 
29.32.34.9550  Berači kukuruza, skidači komušine i krunjači zrna    t; kom. 2932349550
29.32.34.9750  Ostali strojevi za berbu    t; kom. 2932349750
29.32.4 Strojevi za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo       
29.32.40    Strojevi za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo       
29.32.40.1000  Mehaničke prskalice i sl. za prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo t; kom. 2932401000
29.32.40.3300  Prijenosne prskalice, bez motora, za poljoprivredu i vrtlarstvo t; kom. 2932403300
29.32.40.3500  Prijenosne prskalice, s motorom, za poljoprivredu i vrtlarstvo t; kom. 2932403500
29.32.40.5009  Motorne prskalice, za ugradnju ili vuču na traktoru   t; kom. 
29.32.40.5001  Motorne traktorske prskalice, na kotačima    t; kom. 2932405001
29.32.40.5002  Ostale motorne traktorske prskalice   t; kom. 2932405002
29.32.40.7000  Ostale prskalice i sl., za poljoprivredu i vrtlarstvo  t; kom. 2932407000
29.32.5 Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu     
29.32.50    Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu     
29.32.50.3000  Razmetači stajskoga gnojiva   t; kom. 2932503000
29.32.50.5000  Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu, ostale t; kom. 2932505000
29.32.6 Ostali strojevi za poljoprivredu i šumarstvo, d.n.       
29.32.61    Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje jaja, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda, osim za sjemenje, zrnje ili sušeno mahunasto povrće        
29.32.61.3000  Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje jaja   t; kom. 2932613000
29.32.61.5000  Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje voća i dr. poljoprivrednih proizvoda, ostali   t; kom. 2932615000
29.32.62    Strojevi za mužu mlijeka        
29.32.62.0000  Strojevi za mužu mlijeka    t; kom. 2932620000
29.32.63    Strojevi za pripremu stočne hrane; strojevi za peradarstvo; inkubatori i uzgajališta za piliće     
29.32.63.3309  Drobilice i mlinovi za žitarice, grah, grašak i sl.   t; kom. 
29.32.63.3301  Drobilice i mlinovi za žitarice, grah, grašak i sl. čekićari s motornim pogonom t; kom. 2932633301
29.32.63.3302  Drobilice i mlinovi za žitarice, grah, grašak i sl. čekićari s kardanskim pogonom    t; kom. 2932633302
29.32.63.3303  Ostale drobilice i mlinovi za žitarice, grah, grašak i sl.   t; kom. 
29.32.63.3500  Ostali strojevi, za pripremu stočne hrane    t; kom. 2932633500
29.32.63.5300  Inkubatori i uzgajališta za piliće   t; kom. 2932635300
29.32.63.5500  Strojevi za peradarstvo, d.n.  t; kom. 2932635500
29.32.64    Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća      
29.32.64.0000  Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje sjemenja zrnja ili sušenoga mahunastog povrća   t; kom. 2932640000
29.32.65    Strojevi za poljoprivredu, šumarstvo, peradarstvo i uzgoj pčela, d.n.      
29.32.65.3090  Strojevi za šumarstvo  t; kom. 
29.32.65.3150  Strojevi za iskorištavanje šuma: sanjke za oblovinu   t; kom. 2932653150
29.32.65.3350  Strojevi za iskorištavanje šuma: riže za oblovinu    t; kom. 2932653350
29.32.65.3550  Strojevi za iskorištavanje šuma i obradu drva: samohodni    t; kom. 2932653550
29.32.65.3750  Strojevi za iskorištavanje šuma i obradu drva: ostali  t; kom. 2932653750
29.32.65.4050  Automatska pojila    t; kom. 2932654050
29.32.65.5090  Ostali strojevi za poljoprivredu, šumarstvo, peradarstvo i uzgoj pčela t; kom. 
29.32.65.5150  Oprema za hranjenje i pojenje životinja t; kom. 2932655150
29.32.65.5350  Ostala oprema za uzgoj stoke, peradi, pčela   t; kom. 2932655350
29.32.65.5550  Istovarivači u silosu  t; kom. 2932655550
29.32.65.5750  Složiva oprema za skladištenje poljoprivrednih proizvoda    t; kom. 2932655750
29.32.65.5950  Ostali strojevi za poljoprivredu i šumarstvo  t; kom. 2932655950
29.32.7 Dijelovi strojeva za poljoprivredu i šumarstvo     
29.32.70    Dijelovi strojeva za poljoprivredu i šumarstvo     
29.32.70.1000  Oštrice lemeša za plugove    t    2932701000
29.32.70.3000  Ostali dijelovi, od lijevanoga željeza ili čelika    t    2932703000
29.32.70.4090  Ostali dijelovi strojeva za poljoprivredu i šumarstvo  t    
29.32.70.4350  Ploče (tanjuri) za plugove i dr. strojevi i oprema za pripremu i obradu zemlje t    2932704350
29.32.70.4550  Ostali dijelovi strojeva za poljoprivredu i šumarstvo  t    2932704550
29.32.70.5090  Dijelovi strojeva i aparata za kosidbu, berbu, vršidbu i sl.  t    
29.32.70.5150  Dijelovi kombajna i strojeva za berbu kukuruza t    2932705150
29.32.70.5350  Dijelovi strojeva za berbu grožđa    t    2932705350
29.32.70.5550  Dijelovi kosilica za travu   t    2932705550
29.32.70.5750  Dijelovi ostalih strojeva za poljoprivredu, vrtlarstvo i šumarstvo i njihova oprema   t    2932705750
29.32.70.6000  Dijelovi strojeva za peradarstvo, inkubatora i uzgajališta pilića    t    2932706000
29.32.70.7090  Dijelovi strojeva za poljoprivredu, vrtlarstvo i šumarstvo, d.n.    t    
29.32.70.7350  Dijelovi strojeva za iskorištavanje šuma i obradu drva t    2932707350
29.32.70.7550  Ostali dijelovi strojeva    t    2932707550
29.32.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka strojeva za poljoprivredu i šumarstvo        
29.32.91    Usluge instaliranja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo        
29.32.91.0000  Usluge instaliranja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo    tts.ef.sati   2932910000
29.32.92    Usluge održavanja i popravaka strojeva za poljoprivredu i šumarstvo       
29.32.92.0000  Usluge održavanja i popravaka strojeva za poljoprivredu i šumarstvo   tis.ef.sati   2932920000
29.4  Proizvodnja alatnih strojeva      
29.40  Proizvodnja alatnih strojeva      
29.40.1 Alatni strojevi za obradu metala upravljani laserom i sl.; obradni centri i sl.     
29.40.11    Alatni strojevi za obradu bilo kojega materijala odvajanjem čestica laserom, ultrazvukom i sl.     
29.40.11.1000  Alatni strojevi upravljani laserom i dr. svjetlosnim ili fotonskim snopom    t; kom. 2940111000
29.40.11.3000  Alatni strojevi upravljani ultrazvukom t; kom. 2940113000
29.40.11.5300  Alatni strojevi na električno pražnjenje, numerički upravljani t; kom. 2940115300
29.40.11.5500  Alatni strojevi na električno pražnjenje, nenumerički upravljani    t; kom. 2940115500
29.40.11.7000  Alatni strojevi upravljani elektrokemijskim postupkom ili snopom plazme t; kom. 2940117000
29.40.12    Strojni obradni centri, strojevi izrađeni na principu standardnih jedinica (s jednom stanicom) ili transfer-strojevi s više stanica za obradu metala      
29.40.12.2000  Strojni obradni centri, horizontalni  t; kom. 2940122000
29.40.12.4000  Strojni obradni centri, ostali t; kom. 2940124000
29.40.12.5000  Strojevi izrađeni na principu standardnih jedinica (jednofazni), za obradu metala    t; kom. 2940125000
29.40.12.7000  Višefazni transfer strojevi (linije), za obradu metala t; kom. 2940127000
29.40.2 Tokarilice i alatni strojevi za bušenje i glodanje metala        
29.40.21    Tokarilice za obradu metala skidanjem čestica      
29.40.21.2300  Tokarski centri, horizontalni, numerički upravljani   t; kom. 2940212300
29.40.21.2700  Tokarilice, automatske, horizontalne, numerički upravljane   t; kom. 2940212700
29.40.21.2900  Tokarilice, ostale, horizontalne, numerički upravljane t; kom. 2940212900
29.40.21.4300  Tokarski centri (strojarnice ili alatnice), horizontalni, osim numerički upravljanih  t; kom. 2940214300
29.40.21.4700  Tokarilice, automatske, ostale, horizontalne, osim numerički upravljanih    t; kom. 2940214700
29.40.21.4900  Tokarilice, horizontalne, za obradu metala skidanjem čestica, osim numerički upravljanih, ostale    t; kom. 2940214900
29.40.21.6300  Tokarski centri, vertikalni, numerički upravljani    t; kom. 2940216300
29.40.21.6900  Tokarilice, vertikalne, ostale, numerički upravljane  t; kom. 2940216900
29.40.21.9000  Tokarilice za obradu metala skidanjem čestica, d.n. (osim numerički upravljanih), ostale    t; kom. 2940219000
29.40.22    Alatni strojevi za bušenje i glodanje metala      
29.40.22.1300  Bušilice za obradu metala skidanjem čestica, numerički upravljane, d.n. t; kom. 2940221300
29.40.22.1500  Bušilice-glodalice za obradu metala, numerički upravljane, d.n. t; kom. 2940221500
29.40.22.1700  Glodalice s konzolom za obradu metala, numerički upravljane   t; kom. 2940221700
29.40.22.2300  Glodalice, alatne, za obradu metala, numerički upravljane    t; kom. 2940222300
29.40.22.2500  Glodalice, ostale, planske, dugačke i dr., numerički upravljane t; kom. 2940222500
29.40.22.3300  Alatni strojevi za obradu metala skidanjem čestica, s jedinicama na vodilicama t; kom. 2940223300
29.40.22.3500  Bušilice za obradu metala skidanjem čestica, d.n.    t; kom. 2940223500
29.40.22.5000  Bušilice-glodalice za obradu metala, d.n.    t; kom. 2940225000
29.40.22.7300  Bušilice, za obradu metala, numerički upravljane    t; kom. 2940227300
29.40.22.7500  Bušilice, za obradu metala, ostale   t; kom. 2940227500
29.40.22.7700  Glodalice s konzolom, za obradu metala, osim numerički upravljanih   t; kom. 2940227700
29.40.22.8300  Glodalice, alatne, za obradu metala   t; kom. 2940228300
29.40.22.8500  Glodalice, osim numerički upravljanih, ostale  t; kom. 2940228500
29.40.23    Alatni strojevi za urezivanje ili narezivanje metala, d.n.       
29.40.23.0000  Alatni strojevi za urezivanje ili narezivanje metala, d.n.   t; kom. 2940230000
29.40.3 Ostali alatni strojevi za obradu metala     
29.40.31    Alatni strojevi za čišćenje, oštrenje, poliranje, brušenje, vlačno glačanje, lepanje, rezanje i ostalo dovršavanje metala        
29.40.31.1300  Brusilice ravnih površina, točnosti jedne od osovina najmanje 0,01 mm, numerički upravljane   t; kom. 2940311300
29.40.31.1500  Brusilice okruglih površina, točnosti jedne od osovina najmanje 0,01 mm, numerički upravljane  t; kom. 2940311500
29.40.31.1700  Brusilice, točnostii jedne od osovina najmanje 0,01 mm, numerički upravljane, ostale  t; kom. 2940311700
29.40.31.2300  Brusilice ravnih površina, točnosti jedne od osovina najmanje 0,01 mm, d.n.   t; kom. 2940312300
29.40.31.2500  Brusilice okruglih površina, d.n., točnosti jedne od osovine najmanje 0,01 mm  t; kom. 2940312500
29.40.31.2700  Brusilice, d.n., točnosti jedne od osovina najmanje 0,01 mm, ostale   t; kom. 2940312700
29.40.31.3100  Strojevi za oštrenje (alata ili oštrica), numerički upravljani t; kom. 2940313100
29.40.31.3300  Strojevi za oštrenje (alata ili oštrica), d.n. t; kom. 2940313300
29.40.31.3500  Strojevi za vlačno glačanje ili lepanje t; kom. 2940313500
29.40.31.3700  Strojevi za skidanje neravnina, brušenje, poliranje, itd., metala, d.n. t; kom. 2940313700
29.40.31.5300  Blanjalice za obradu metala, sinteriranim metalnim karbidima ili kermetima   t; kom. 2940315300
29.40.31.5500  Kratkokretne uspravne stezne naprave (škripci), za obradu metala, itd. t; kom. 2940315500
29.40.31.5700  Strojevi za provlačenje, za obradu metala    t; kom. 2940315700
29.40.31.7300  Strojevi za izradu zupčanika, rezanjem, brušenjem i dovršavanjem, numerički upravljani t; kom. 2940317300
29.40.31.7500  Strojevi za izradu zupčanika, rezanjem, brušenjem i dovršavanjem, osim numerički upravljanih  t; kom. 2940317500
29.40.31.8300  Strojne pile i strojevi za rezanje metala, itd. t; kom. 2940318300
29.40.31.8900  Strojni alati za obradu metala skidanjem čestica, itd. t; kom. 2940318900
29.40.32    Strojevi za savijanje, presavijanje, poravnavanje, isijecanje i istezanje metala, numerički upravljani     
29.40.32.3300  Strojevi (uklj. preše) za savijanje, presavijanje, poravnavanje i dr. oblikovanje ravnih metalnih proizvoda, numerički upravljani    t; kom. 2940323300
29.40.32.3500  Strojevi (uklj. preše) za savijanje, presavijanje, poravnavanje i dr. oblikovanje metalnih proizvoda, numerički upravljani, ostali   t; kom. 2940323500
29.40.32.5000  Strojne škare (uklj. preše), numerički upravljane    t; kom. 2940325000
29.40.32.7000  Strojevi za isijecanje i istezanje (uklj. preše), uklj. i kombinirane, numerički upravljane   t; kom. 2940327000
29.40.33    Strojevi za savijanje, presavijanje, poravnavanje, isijecanje i stezanje metala, osim munerički upravljanih       
29.40.33.3300  Strojevi (uklj. preše) za savijanje, poravnavanje i dr. oblikovanje ravnih metalnih proizvoda, osim numerički upravljanih    t; kom. 2940333300
29.40.33.3500  Strojevi (uklj. preše) za savijanje, poravnavanje i dr. oblikovanje metalnih proizvoda, osim ravnih i numerički upravljanih   t; kom. 2940333500
29.40.33.5000  Strojne škare (uklj. preše), osim numerički upravljanih, d.n.  t; kom. 2940335000
29.40.33.7000  Strojevi za isijecanje i istezanje, uklj. i kombinirane, osim numerički upravljanih, d.n.    t; kom. 2940337000
29.40.34    Strojni čekići, kovački strojevi i preše; hidraulične preše i preše za obradu metala      
29.40.34.1000  Strojni čekići i kovački strojevi (uklj. preše), numerički upravljani  t; kom. 2940341000
29.40.34.2000  Strojni čekići i kovački strojevi (uklj. preše), osim numerički upravljanih   t; kom. 2940342000
29.40.34.3000  Hidraulične preše, za oblikovanje metalnoga praha mrvljenjem ili za prešanje metalnih ostataka u bale, ostale  t; kom. 2940343000
29.40.34.4000  Hidraulične preše, numerički upravljane, ostale t; kom. 2940344000
29.40.34.5300  Preše za proizvodnju zakovica, klinova, vijaka, osim numerički upravljanih, ostale   t; kom. 2940345300
29.40.34.5500  Hidraulične preše za obradu metala, osim numerički upravljanih t; kom. 2940345500
29.40.34.7000  Preše za obradu metala, numerički upravljane  t; kom. 2940347000
29.40.34.9000  Preše za obradu metala, osim numerički upravljanih, ostale   t; kom. 2940349000
29.40.35    Alatni strojevi, d.n., za obradu metala alatima od sinteriranih metalnih karbida ili kermeta, bez skidanja čestica       
29.40.35.1000  Klupe za istezanje šipki, cijevi, profila, žice i sl.  t; kom. 2940351000
29.40.35.3000  Strojevi za izradu navoja valjanjem   t; kom. 2940353000
29.40.35.5000  Strojevi za obradu i preradu metalne žice, bez skidanja čestica t; kom. 2940355000
29.40.35.7000  Strojni alati za obradu ili preradu metala, bez skidanja čestica    t; kom. 2940357000
29.40.4 Alatni strojevi za obradu kamena, drva i sličnih tvrdih materijala; preše za proizvodnju iverice i sl.     
29.40.41    Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona i sličnih mineralnih materijala i strojevi za hladnu obradu stakla      
29.40.41.3000  Strojne pile za rezanje kamena, keramike, betona, stakla, itd. t; kom. 2940413000
29.40.41.5000  Strojevi za brušenje i poliranje kamena, keramike, betona, stakla, itd. t; kom. 2940415000
29.40.41.7000  Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona, stakla, itd.    t; kom. 2940417000
29.40.42    Alatni strojevi za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike i sličnih tvrdih materijala      
29.40.42.1000  Višenamjenski strojevi s automatskom izmjenom alata kod svake promjene obrade, za drvo t; kom. 2940421000
29.40.42.2000  Višenamjenski strojevi s automatskom izmjenom alata kod svake promjene obrade, osim za drvo   t; kom. 2940422000
29.40.42.3300  Strojne pile, za rezanje drva, pluta, kosti, tvrde gume, plastike, itd., tlačne t; kom. 2940423300
29.40.42.3500  Strojne pile, za rezanje drva, pluta, kosti, tvrde gume, pluta, itd., kružne  t; kom. 2940423500
29.40.42.3700  Strojne pile, za rezanje drva, pluta, kosti, tvrde gume, plastike, itd., ostale t; kom. 2940423700
29.40.42.5090  Blanjalice, glodalice, tokarilice za obradu drva, pluta, kosti, itd.  t; kom. 
29.40.42.5350  Blanjalice za obradu drva, pluta, kosti, itd.  t; kom. 2940425350
29.40.42.5550  Glodalice za obradu drva, pluta, kosti, itd.  t; kom. 2940425550
29.40.42.5750  Tokarilice za obradu drva, pluta, kosti, itd.  t; kom. 2940425750
29.40.42.6300  Brusilice, pjeskarilice, polirke, za obradu drva, pluta, kosti, itd.  t; kom. 2940426300
29.40.42.6500  Strojevi za savijanje i spajanje drva, pluta, kosti, itd.    t; kom. 2940426500
29.40.42.6700  Strojevi za bušenje i dubljenje drva, pluta, kosti, itd.    t; kom. 2940426700
29.40.42.7000  Strojevi za kalanje, cijepanje, ljuštenje drva, pluta, kosti, itd.   t; kom. 2940427000
29.40.42.8300  Alatni strojevi, d.n., tokarilice    t; kom. 2940428300
29.40.42.8500  Strojevi za obradu drva, pluta, kosti, itd., ostali   t; kom. 2940428500
29.40.42.8700  Strojevi za obradu drva i pluta, s vlastitim funkcijama t; kom. 2940428700
29.40.5 Pneumatski i motorizirani ručni alati      
29.40.51    Ručni alati, pneumatski, hidraulički ili s ugrađenim neelektričnim motorom       
29.40.51.1000  Pneumatski ručni alati, rotacijski   t; kom. 2940511000
29.40.51.3000  Pneumatski ručni alati, osim rotacijskih    t; kom. 2940513000
29.40.51.5000  Ručne lančane pile s ugrađenim neelektričnim motorom  t; kom. 2940515000
29.40.51.7000  Ručni alati hidraulički ili s ugrađenim neelektričnim motorom, d.n.   t; kom. 2940517000
29.40.52    Ručni alati s ugrađenim električnim motorom       
29.40.52.1300  Bušilice s ugrađenim elektromotorom, akumulatorske   t; kom. 2940521300
29.40.52.1500  Ručne bušilice s ugrađenim elektromotorom, pneumatske  t; kom. 2940521500
29.40.52.1700  Ručne bušilice s ugrađenim elektromotorom, ostale    t; kom. 2940521700
29.40.52.2300  Ručne lančane pile s ugrađenim elektromotorom  t; kom. 2940522300
29.40.52.2500  Ručne kružne pile s ugrađenim elektromotorom  t; kom. 2940522500
29.40.52.2700  Ručne pile s ugrađenim elektromotorom, ostale  t; kom. 2940522700
29.40.52.3300  Elektromehanički ručni alat za obradu tekstila, ostali t; kom. 2940523300
29.40.52.3500  Ručni akumulatorski alati, ostali    t; kom. 2940523500
29.40.52.5100  Ručne kutne brusilice  t; kom. 2940525100
29.40.52.5300  Ručne brusilice s abrazivnom trakom   t; kom. 2940525300
29.40.52.5500  Ručne brusilice (npr. vibrirajuće), ostale   t; kom. 2940525500
29.40.52.5700  Ručne blanjalice    t; kom. 2940525700
29.40.52.7000  Vrtlarske škare, škare za rezanje trave i rubova tratina    t; kom. 2940527000
29.40.52.9000  Električni ručni alat, ostali  t; kom. 2940529000
29.40.6 Alati za lemljenje i zavarivanje, strojevi i aparati za površinsko kaljenje i vruće štrcanje      
29.40.60    Alati za lemljenje i zavarivanje, strojevi i aparati za površinsko kaljenje i vruće štrcanje      
29.40.60.1300  Ručni plamenici za lemljenje, zavarivanje i površinsko kaljenje t; kom. 2940601300
29.40.60.1500  Plinski strojevi i aparati, za lemljenje, zavarivanje, površinsko kaljenje itd. t; kom. 2940601500
29.40.60.1700  Strojevi i aparati za lemljenje, zavarivanje i površinsko kaljenje, d.n.    t; kom. 2940601700
29.40.60.2300  Lemilice i pištolji za lemljenje    t; kom. 2940602300
29.40.60.2500  Strojevi i aparati za kaljenje i lemljenje, d.n.    t; kom. 2940602500
29.40.60.3000  Strojevi i aparati za elektrootporno zavarivanje metala, automatski i poluautomatski  t; kom.; kVA  2940603000
29.40.60.4300  Strojevi i aparati za elektrootporno zavarivanje metala, neautomatski, za čeono zavarivanje   t; kom.; kVA  2940604300
29.40.60.4500  Strojevi i aparati za elektrootporno zavarivanje metala, neautomatski, ostali  t; kom.; kVA  2940604500
29.40.60.5000  Strojevi i aparati za elektrolučno (uklj. plazmalučno) zavarivanje metala, automatski i poluautomatski t; kom.; kVA  2940605000
29.40.60.6300  Strojevi i aparati za ručno elektrolučno zavarivanje, s oplaštenim elektrodama t; kom.; kVA  2940606300
29.40.60.6500  Strojevi i aparati za ručno elektrolučno zavarivanje (npr. pod zaštitnim plinom), ostali    t; kom.; kVA  2940606500
29.40.60.7000  Strojevi i aparati za zavarivanje i štrcanje metala, d.n.    t; kom.; kW   2940607000
29.40.60.8300  Strojevi i aparati za zavarivanje i obradu plastike   t; kom.; kVA  2940608300
29.40.60.8500  Strojevi i aparati za zavarivanje i obradu ostalih materijala  t; kom.; kVA  2940608500
29.40.7 Dijelovi i pribor alatnih strojeva       
29.40.71    Držači alata i samootvarajuće glave za rezanje navoja      
29.40.71.3300  Držači alata: nasadnici, stezna kliješta i rukavci   t    2940713300
29.40.71.3500  Držači alata za tokarilice   t    2940713500
29.40.71.5090  Držači alata, ostali  t    
29.40.71.5350  Nasadnici za svrdla   t    2940715350
29.40.71.5550  Držači alata, ostali (osim nasadnika za svrdla) t    2940715550
29.40.71.7000  Samootvarajuće glave za rezanje navoja t    2940717000
29.40.72    Držači materijala za alatne strojeve      
29.40.72.3000  Držači materijala za alatne strojeve, šablone i pričvrščivaći za specijalne aplikacije; garniture    t    2940723000
29.40.72.5090  Držači materijala za tokarilice t    
29.40.72.5350  Nasadnici i ploče za tokarilice t    2940725350
29.40.72.5550  Držači materijala za tokarilice, ostali t    2940725550
29.40.72.7090  Držači materijala, ostali    t    
29.40.72.7350  Strojni škripovi    t    2940727350
29.40.72.7550  Držači materijala, ostali (osim strojnih škripova)   t    2940727550
29.40.73    Razdjelne glave i drugi posebni dodatni uređaji za alatne strojeve       
29.40.73.0000  Razdjelne glave i drugi posebni dodatni uređaji za alatne strojeve   t    2940730000
29.40.74    Dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu metala       
29.40.74.3000  Dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu metala, odvajanjem čestica t    2940743000
29.40.74.5000  Dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu metala, osim odvajanjem čestica  t    2940745000
29.40.75    Dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, plastike i sličnih tvrdih materijala        
29.40.75.3000  Dijelovi i pribor strojeva za obradu kamena, keramike, betona, mineralnih materijala, uklj. obradu stakla na hladno   t    2940753000
29.40.75.5000  Dijelovi i pribor strojeva za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, plastike i drugih tvrdih materijala    t    2940755000
29.40.76    Dijelovi lančanih pila; dijelovi pneumatskih alata; dijelovi ručnih alata, s neelektričnim motorom       
29.40.76.3000  Dijelovi lančanih pila; dijelovi ručnoga alata, s neelektričnim motorom t    2940763000
29.40.76.5000  Dijelovi pneumatskih alata   t    2940765000
29.40.77    Dijelovi ručnih alata, s električnim motorom      
29.40.77.0000  Dijelovi ručnih alata, s električnim motorom  t    2940770000
29.40.78    Dijelovi ostalih alatnih strojeva        
29.40.78.3000  Dijelovi strojeva i aparata za lemljenje i zavarivanje, neelektrični  t    2940783000
29.40.78.5000  Dijelovi strojeva i aparata za lemljenje i zavarivanje, električni   t    2940785000
29.40.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka alatnih strojeva      
29.40.91    Usluge instaliranja alatnih strojeva      
29.40.91.0000  Usluge instaliranja alatnih strojeva  tis.ef.sati   2940910000
29.40.92    Usluge održavanja i popravaka alatnih strojeva     
29.40.92.0000  Usluge održavanja i popravaka alatnih strojeva tis.ef.sati   2940920000
29.5  Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene      
29.51  Proizvodnja strojeva za metalurgiju       
29.51.1 Strojevi za metalurgiju i njihovi dijelovi       
29.51.11    Konverteri, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje metala; strojevi za valjanje metala      
29.51.11.3300  Konverteri i strojevi za lijevanje metala, koji su u uporabi u metalurgiji ili ljevaonicama metala   t; kom. 2951113300
29.51.11.3500  Kalupi za ingote i lonci za lijevanje, koji su u uporabi u metalurgiji ili ljevaonicama metala t; kom. 2951113500
29.51.11.3700  Strojevi za lijevanje metala pod tlakom t; kom. 2951113700
29.51.11.5300  Valjaonički stanovi i pruge   t; kom. 2951115300
29.51.11.5500  Valjaonički stanovi i pruge za toplo ili kombinirano toplo i hladno valjanje metala   t; kom. 2951115500
29.51.11.5700  Valjaonički stanovi i pruge za hladno valjanje metala  t; kom. 2951115700
29.51.12    Dijelovi strojeva za metalurgiju; dijelovi strojeva za valjanje metala     
29.51.12.3000  Dijelovi konvertera i strojeva za lijevanje metala, koji su u uporabi u metalurgiji ili ljevaonicama metala   t    2951123000
29.51.12.5000  Valjci za valjaoničke stanove i pruge  t; kom. 2951125000
29.51.12.7000  Dijelovi za valjaoničke stanove i pruge (osim valjaka) t    2951127000
29.51.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka strojeva za metalurgiju       
29.51.91    Usluge instaliranja strojeva za metalurgiju       
29.51.91.0000  Usluge instaliranja strojeva za metalurgiju   tis.ef.sati   2951910000
29.51.92    Usluge održavanja i popravaka strojeva za metalurgiju      
29.51.92.0000  Usluge održavanja i popravaka strojeva za metalurgiju  tis.ef.sati   2951920000
29.52  Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo      
29.52.1 Strojevi za rudnike       
29.52.11    Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom       
29.52.11.0009  Transporteri koji rade kontinuirano za radove pod zemljom    t; kom. 
29.52.11.0001  Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom, s trakom  t; kom. 2952110001
29.52.11.0002  Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom, valjkasti  t; kom. 2952110002
29.52.11.0003  Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom, lančasti  t; kom. 2952110003
29.52.11.0004  Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom, ljevkasti  t; kom. 2952110004
29.52.11.0005  Transporteri koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom, pužni    t; kom. 2952110005
29.52.12    Strojevi za podsijecanje ugljena i stijena, strojevi za bušenje tunela; ostali strojevi za bušenje i dubinsko bušenje      
29.52.12.3300  Samokretni strojevi za podsijecanje ugljena ili stijena i strojevi za bušenje tunela  t; kom. 2952123300
29.52.12.3500  Strojevi za podsijecanje ugljena ili stijena i strojevi za bušenje tunela (osim samokretnih)  t; kom. 2952123500
29.52.12.5300  Samokretni strojevi za bušenje i dubinsko bušenje zemlje, minerala i ruda    t; kom. 2952125300
29.52.12.5500  Strojevi za bušenje i dubinsko bušenje zemlje, minerala i ruda (osim samokretnih), ostali    t; kom. 2952125500
29.52.2 Strojevi za premještanje, poravnavanje i iskopavanje zemlje, samokretni, te njihovi dijelovi      
29.52.21    Buldožeri i kopačice pod kutom (angldozeri), samokretni     
29.52.21.3000  Buldožeri i kopačice pod kutom (angldozeri), samokretni, gusjeničari  t; kom. 2952213000
29.52.21.5000  Buldožeri i kopačice pod kutom (angldozeri), samokretni (osim gusjeničara)   t; kom. 2952215000
29.52.22    Ravnjači, grejderi, samokretni     
29.52.22.0000  Ravnjači, grejderi, samokretni t; kom. 2952220000
29.52.23    Zgrtalice (skrejperi), samokretni        
29.52.23.0000  Zgrtalice (skrejperi), samokretni    t; kom. 2952230000
29.52.24    Strojevi za nabijanje i cestovni valjci, samokretni       
29.52.24.0009  Strojevi za nabijanje i cestovni valjci, samokretni   t; kom. 
29.52.24.0001  Strojevi za nabijanje, samokretni    t; kom. 2952240001
29.52.24.0002  Vibrovaljci, samokretni t; kom. 2952240002
29.52.24.0003  Cestovni valjci, samokretni, ostali   t; kom. 2952240003
29.52.25    Utovarivači s čelnom lopatom, samokretni        
29.52.25.3000  Utovarivači s čelnom lopatom, za radove pod zemljom, samokretni t; kom. 2952253000
29.52.25.5000  Utovarivači s čelnim lopatama, samokretni, ostali    t; kom. 2952255000
29.52.26    Mehanički bageri, hidraulični bageri (eskavatori) i utovarivači s lopatama i mogućnošću okreta za 360o, osim utovarivača s čelnom lopatom        
29.52.26.0090  Bageri, itd., s mogućnošću okreta za 360o, samokretni  t; kom. 
29.52.26.0150  Hidraulični mini bageri (eskavatori), težine manje od 6 t    t; kom. 2952260150
29.52.26.0350  Hidraulični bageri (eskavatori), težine više od uklj. 6 t, gusjeničari t; kom. 2952260350
29.52.26.0550  Hidraulični bageri (eskavatori), na kotačima  t; kom. 2952260550
29.52.26.0750  Bageri (eskavatori) s kablom i užetom i drugi bageri (eskavatori), s mogućnošću okreta za 360o t; kom. 2952260750
29.52.27    Ostali mehanički bageri, hidraulični bageri (eskavatori) i utovarivači s lopatama; ostali samokretni strojevi za rudnike        
29.52.27.3090  Ostali mehanički bageri, itd., samokretni, osim s mogučnošću okreta za 360o, d.n.    t; kom. 
29.52.27.3350  Kopači - utovarivači sa stražnjim lopatama, osim s mogućnošću okreta za 360o  t; kom. 2952273350
29.52.27.3550  Ostali kopači - utovarivači (npr.s lopaticama na kolu ili s vedricama na beskrajnom lancu), osim s mogućnošću okreta za 360 o t; kom. 2952273550
29.52.27.5000  Samokretni strojevi za premještanje zemlje, iskopavanje (poravnavanje), itd., d.n.   t; kom. 2952275000
29.52.28    Listovi za buldožere i kopačice pod kutom (angldozere)     
29.52.28.0000  Listovi za buldožere i kopačice pod kutom (angldozere) t; kom. 2952280000
29.52.3 Ostali strojevi za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, itd.        
29.52.30    Ostali strojevi za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, itd.        
29.52.30.1000  Strojevi za nabijanje i vađenje šipova t; kom. 2952301000
29.52.30.3000  Snježni plugovi i puhaljke za snijeg  t; kom. 2952303000
29.52.30.5000  Strojevi za nabijanje za premještanje zemlje, iskopavanje, poravnavanje, itd., osim samokretnih t; kom. 2952305000
29.52.30.7000  Zgrtalice (skrejperi), osim samokretnih t; kom. 2952307000
29.52.30.9000  Strojevi za građenje ulica, cesta, visokogradnju, niskogradnju i sl. s posebnim funkcijama   t; kom. 2952309000
29.52.4 Strojevi za klasiranje, mljevenje, miješanje i sl. obradu zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala; strojevi za izradu ljevaoničkih jezgri      
29.52.40    Strojevi za klasiranje, mljevenje, miješanje i sl. obradu zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala; strojevi za izradu ljevaoničkih jezgri      
29.52.40.3090  Strojevi za klasiranje, prosijavanje, separaciju, miješanje, itd. zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala  t; kom. 
29.52.40.3150  Strojevi za klasiranje, prosijavanje, itd. ljevaoničkoga pijeska    t; kom. 2952403150
29.52.40.3350  Strojevi za klasiranje, usitnjavanje i miješanje građevinskoga materijala    t; kom. 2952403350
29.52.40.3550  Strojevi za klasiranje, usitnjavanje i miješanje rudarskoga mineralnoga materijala   t; kom. 2952403550
29.52.40.3750  Strojevi za klasiranje, usitnjavanje, itd. ostalih mineralnih materijala    t; kom. 2952403750
29.52.40.5000  Miješalice za beton i žbuku   t; kom. 2952405000
29.52.40.7000  Strojevi za miješanje mineralnih materijala s bitumenom t; kom. 2952407000
29.52.40.8090  Strojevi za obradu zemlje, kamena, ruda, itd., d.n., ostali   t; kom. 
29.52.40.8150  Strojevi za obradu pješčanih ljevaoničkih kalupa, ostali    t; kom. 2952408150
29.52.40.8350  Strojevi za obradu zemlje, kamena, ruda, itd. za građevinarstvo, ostali t; kom. 2952408350
29.52.40.8550  Strojevi za obradu zemlje, kamena i ruda, za rudarstvo, ostali t; kom. 2952408550
29.52.40.8750  Strojevi za obradu zemlje, kamena i ruda, za ostale namjene, d.n., ostali    t; kom. 2952408750
29.52.5 Traktori gusjeničari      
29.52.50    Traktori gusjeničari      
29.52.50.0000  Traktori gusjeničari  t; kom. 2952500000
29.52.6 Dijelovi strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo        
29.52.61    Dijelovi strojeva za bušenje, iskopavanje, poravnavanje, itd., njihovi dijelovi     
29.52.61.3000  Dijelovi strojeva za bušenje i duboko bušenje  t    2952613000
29.52.61.5000  Dijelovi strojeva za premještanje zemlje, iskopavanje, poravnavanje, itd.    t    2952615000
29.52.62    Dijelovi strojeva za klasiranje, mljevenje, miješanje i sl. obradu zemlje, kamena i drugih mineralnih materijala        
29.52.62.0000  Dijelovi strojeva za klasiranje, mljevenje, miješanje i sl. obradu zemlje, kamena i drugih mineralnih materijala    t    2952620000
29.52.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo      
29.52.91    Usluge instaliranja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo      
29.52.91.0000  Usluge instaliranja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo  tis.ef. sati  2952910000
29.52.92    Usluge održavanja i popravaka strojeva za rudnike, kemenolome i građevinarstvo     
29.52.92.0000  Usluge održavanja i popravaka strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo tis.ef.sati   2952920000
29.53  Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana     
29.53.1 Strojevi za industriju hrane, pića i duhana, osim njihovih dijelova       
29.53.11    Centrifugalni separatori vrhnja     
29.53.11.0000  Centrifugalni separatori vrhnja t; kom. 2953110000
29.53.12    Strojevi za mljekarstvo     
29.53.12.0000  Strojevi za mljekarstvo t; kom. 2953120000
29.53.13    Strojevi za mljevenje i obradu žitarica i sušenoga povrća, d.n.     
29.53.13.0000  Strojevi za mljevenje i obradu žitarica i sušenoga povrća, d.n. t; kom. 2953130000
29.53.14    Strojevi za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova i sl. napitaka i pića      
29.53.14.3090  Preše i slični strojevi za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova i sl. napitaka i pića  t; kom. 
29.53.14.3350  Preše i slični strojevi za proizvodnju vina   t; kom. 2953143350
29.53.14.3550  Preše i slični strojevi za proizvodnju ostalih voćnih sokova  t; kom. 2953143550
29.53.14.5000  Strojevi, uređaji i aparati za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova i sl. napitaka i pića, d.n. t; kom. 2953145000
29.53.15    Neelektrične pekarske peći; sušionice poljoprivrednih proizvoda; aparati za kuhanje i grijanje, osim za kućanstvo        
29.53.15.3300  Neelektrične tunel pekarske peći (uklj. i peći za keks) t; kom. 2953153300
29.53.15.3500  Neelektrične ostale pekarske peći (uklj. i peći za keks), d.n. t; kom. 2953153500
29.53.15.5000  Sušionice poljoprivrednih proizvoda   t; kom. 2953155000
29.53.15.7300  Aparati za pripremanje kave i dr. toplih napitaka, osim za kućanstva  t; kom. 2953157300
29.53.15.7500  Aparati za kuhanje i grijanje hrane, osim za kućanstva, ostali t; kom. 2953157500
29.53.16    Strojevi, d.n., za industrijsku pripremu i proizvodnju hrane i pića, uklj. masti i ulja     
29.53.16.1300  Pekarski strojevi    t; kom. 2953161300
29.53.16.1500  Strojevi za proizvodnju makarona, špageta i sl. proizvoda    t; kom. 2953161500
29.53.16.2000  Strojevi i aparati za proizvodnju slatkiša, kakaa, čokolade   t; kom. 2953162000
29.53.16.3000  Strojevi i uređaji za proizvodnju šećera    t; kom. 2953163000
29.53.16.4000  Pivarski strojevi i uređaji   t; kom. 2953164000
29.53.16.5000  Strojevi i uređaji za pripremu i preradu peradi i dr. mesa   t; kom. 2953165000
29.53.16.6000  Strojevi i uređaji za pripremu voća, oraha i sl. koštunjavoga voća i povrća   t; kom. 2953166000
29.53.16.7000  Strojevi i uređaji za industrijsku proizvodnju, preradu i pripremanje hrane i pića, d.n.    t; kom. 2953167000
29.53.16.8000  Strojevi i uređaji za ekstrakciju i pripremu životinjskih i biljnih ulja i masti    t; kom. 2953168000
29.53.17    Strojevi i uređaji za pripremu i preradu duhana, d.n.      
29.53.17.0000  Strojevi i uređaji za pripremu i preradu duhana, d.n.  t; kom. 2953170000
29.53.2 Dijelovi strojeva za industriju hrane, pića i duhana      
29.53.21    Dijelovi strojeva za pripremu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda; dijelovi strojeva za proizvodnju pića     
29.53.21.3090  Dijelovi strojeva i aparata za mužu i mljekarstvo    t    
29.53.21.3350  Dijelovi aparata za mužu    t    2953213350
29.53.21.3550  Dijelovi ostalih mljekarskih aparata i strojeva t    2953213550
29.53.21.5000  Dijelovi preša i ostalih strojeva, uređaja i aparata za proizvodnju vina, jabukovače, voćnih sokova i sl. napitaka i pića    t    2953215000
29.53.22    Dijelovi strojeva za proizvodnju hrane     
29.53.22.3000  Dijelovi strojeva za čišćenje, sortiranje, mljevenje i dr. obradu žitarica i sušenoga povrća  t    2953223000
29.53.22.5000  Dijelovi strojeva, aparata i uređaja za industrijsku pripremu i proizvodnju hrane i pića, uklj. masti i ulja  t    2953225000
29.53.23    Dijelovi strojeva za pripremu i preradu duhana     
29.53.23.0000  Dijelovi strojeva za pripremu i preradu duhana t    2953230000
29.53.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka strojeva za industriju hrane, pića i duhana     
29.53.91    Usluge instaliranja strojeva za industriju hrane, pića i duhana     
29.53.91.0000  Usluge instaliranje strojeva za industriju hrane, pića i duhana tis.ef. sati  2953910000
29.53.92    Usluge održavanja i popravaka strojeva za industriju hrane, pića i duhana        
29.53.92.0000  Usluge održavanja i popravaka strojeva za industriju hrane, pića i duhana    tis.ef. sati  2953920000
29.54  Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože       
29.54.1 Strojevi za pripremu, predenje, tkanje i pletenje tekstilnih vlakana      
29.54.11    Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje i sječenje umjetnih ili sintetskih vlakana; strojevi za pripremu tekstilnih vlakana        
29.54.11.1000  Strojevi za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje i sječenje sintetskih ili umjetnih tekstilnih vlakana   t; kom. 2954111000
29.54.11.3000  Strojevi za grebenanje (kardiranje) tekstilnih vlakana t; kom. 2954113000
29.54.11.5000  Strojevi za češljanje, razvlačice i predpredilice    t; kom. 2954115000
29.54.11.7000  Strojevi za pripremu sintetskih ili umjetnih tekstilnih vlakana, ostali t; kom. 2954117000
29.54.12    Tekstilne predilice; tekstilni strojevi za dubliranje, končanje i namatanje       
29.54.12.3000  Tekstilne predilice   t; kom. 2954123000
29.54.12.5000  Tekstilni strojevi za dubliranje i končanje   t; kom. 2954125000
29.54.12.7000  Tekstilni strojevi za namatanje (uklj. namatanje potke) t; kom. 2954127000
29.54.12.9000  Strojevi za pripremu tekstilnih prediva za tkanje i pletenje, ostali  t; kom. 2954129000
29.54.13    Strojevi za tkanje (tkalački stanovi)      
29.54.13.3000  Tkalački stanovi (na mehanički i motorni pogon), za tkanje tkanina širine manje od uklj. 30 cm ili za tkanine širine veće od 30 cm, s čunkom  t; kom. 2954133000
29.54.13.5000  Tkalački stanovi za tkanje tkanine širine veće od 30 cm, bez čunka   t; kom. 2954135000
29.54.14    Strojevi za pletenje; prošivno-pletački strojevi i strojevi za proizvodnju obavijenoga prediva, tila, čipke i sl.        
29.54.14.3000  Strojevi za kružno pletenje   t; kom. 2954143000
29.54.14.5090  Strojevi za ravno pletenje; prošivno-pletački strojevi t; kom. 
29.54.14.5350  Strojevi za ravno pletenje   t; kom. 2954145350
29.54.14.5550  Prošivno- pletački strojevi (uklj. Rašel)    t; kom. 2954145550
29.54.14.7000  Strojevi za izradu rojti (gajtana), tila, čipki, vezova, pozamanterije, itd.  t; kom. 2954147000
29.54.15    Pomoćni uređaji za uporabu s tekstilnim strojevima       
29.54.15.3000  Dobijevke i žakardice; strojevi za smanjivanje kartica, kopiranje, bušenje, itd.    t; kom. 2954153000
29.54.15.5000  Ostali pomoćni uređaji za tekstilne strojeve  t; kom. 2954155000
29.54.2 Ostali strojevi za proizvodnju tekstila i odjeće, uključujući šivaće strojeve      
29.54.21    Strojevi za pranje, čišćenje, cijeđenje, glačanje, prešanje, sušenje, namatanje i slično, tekstilne pređe i tkanina; strojevi za dovršavanje pusta (filca)       
29.54.21.1000  Strojevi za proizvodnju i dovršavanje pusta (filca) i netkanih materijala    t; kom. 2954211000
29.54.21.3000  Strojevi i preše za glačanje tekstila (uklj. i preše za fiksiranje)   t; kom. 2954213000
29.54.21.5090  Strojevi i aparati za pranje, bijeljenje i bojenje tekstila, d.n.    t; kom. 
29.54.21.5350  Strojevi i aparati za pranje i bijeljenje tekstila   t; kom. 2954215350
29.54.21.5550  Strojevi i aparati za bojenje tekstila t; kom. 2954215550
29.54.21.7000  Strojevi za namatanje, odmatanje, savijanje, sječenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih materijala  t; kom. 2954217000
29.54.21.8300  Strojevi za proizvodnju linoleuma i drugih obloga za pod, s podlogom  t; kom. 2954218300
29.54.21.8500  Strojevi i aparati za apretiranje, dovršavanje, impregniranje tekstila t; kom. 2954218500
29.54.22    Perilice za rublje, za kućanstvo i praonice; strojevi za kemijsko čišćenje; sušilice za rublje, kapaciteta većega od 10 kg       
29.54.22.3000  Perilice za rublje, kapaciteta većega od 10 kg t; kom. 2954223000
29.54.22.5000  Strojevi za kemijsko čišćenje tekstila t; kom. 2954225000
29.54.22.7000  Sušilice za rublje, kapaciteta suhoga rublja većega od 10 kg  t; kom. 2954227000
29.54.23    Šivaći strojevi, osim strojeva za prošivanje knjiga i šivaćih strojeva za kućanstvo       
29.54.23.3000  Šivaći strojevi, automatski   t; kom. 2954233000
29.54.23.5090  Šivaći strojevi za industriju (osim automatskih), ostali    t; kom. 
29.54.23.5350  Šivaći strojevi za prošivanje  t; kom. 2954235350
29.54.23.5550  Šivaći strojevi, ostali t; kom. 2954235550
29.54.3 Strojevi za obradu štavljenih i sirovih koža ili za proizvodnju i popravak obuće i drugih predmeta, od sirove i štavljene kože     
29.54.30    Strojevi za obradu štavljenih i sirovih koža ili za proizvodnju i popravak obuće i drugih predmeta, od sirove i štavljene kože     
29.54.30.3000  Strojevi za pripremu, štavljenje i obradu sirovih i štavljenih koža   t; kom. 2954303000
29.54.30.5000  Strojevi za proizvodnju i popravak obuće    t; kom. 2954305000
29.54.30.7000  Strojevi za proizvodnju i popravak predmeta, od sirove i štavljene kože, d.n.  t; kom. 2954307000
29.54.4 Dijelovi i pribor za strojeve, za proizvodnju tekstila, odjeće i kože      
29.54.41    Dijelovi i pribor tkalačkih strojeva i predilica        
29.54.41.1000  Dijelovi i pribor strojeva za obradu tekstilnih vlakana i njihovi pomoćni strojevi   t    2954411000
29.54.41.3000  Vretena, krilca za vretena, predionički prsteni i prestenasti trkači  t    2954413000
29.54.41.5000  Dijelovi i pribor za tkalačke stanove i njihovi pomoćni strojevi    t    2954415000
29.54.41.7000  Dijelovi i pribor strojeva za pletenje i njihovi pomoćni strojevi    t    2954417000
29.54.42    Dijelovi strojeva, za ostalu proizvodnju i obradu tekstila, odjeće i kože        
29.54.42.1000  Dijelovi perilica za rublje   t    2954421000
29.54.42.2000  Dijelovi strojeva i aparata za pranje, bijeljenje, bojanje, itd. tekstila    t    2954422000
29.54.42.3000  Igle za šivaće strojeve kg   2954423000
29.54.42.5000  Namještaj, postolja, poklopci za šivaće strojeve i njihovi dijelovi   t    2954425000
29.54.42.7000  Dijelovi šivaćih strojeva, d.n., ostali t    2954427000
29.54.42.8000  Dijelovi strojeva i aparata za proizvodnju i popravak predmeta od sirove ili štavljene kože   t    2954428000
29.54.5 Šivaći strojevi za kućanstvo      
29.54.50    Šivaći strojevi za kućanstvo      
29.54.50.0000  Šivaći strojevi za kućanstvo  t; kom. 2954500000
29.54.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože       
29.54.91    Usluge instaliranja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože       
29.54.91.0000  Usluge instaliranja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože   tis.ef. sati  2954910000
29.54.92    Usluge održavanja i popravaka strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože      
29.54.92.0000  Usluge održavanja i popravaka strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože  tis.ef. sati  2954920000
29.55  Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona       
29.55.1 Strojevi za industriju papira i kartona te njihovi dijelovi       
29.55.11    Strojevi za industriju papira i kartona, osim njihovih dijelova     
29.55.11.1300  Strojevi za proizvodnju celuloze, od vlaknastih celuloznih materijala  t; kom. 2955111300
29.55.11.1500  Strojevi za proizvodnju papira i kartona    t; kom. 2955111500
29.55.11.1700  Strojevi za dovršavanje papira i kartona    t; kom. 2955111700
29.55.11.3300  Kombinirani strojevi za uzdužno razrezivanje i namatanje papira u role t; kom. 2955113300
29.55.11.3500  Strojevi za uzdužno i poprečno razrezivanje, ostali   t; kom. 2955113500
29.55.11.3700  Strojni nož za brzo rezanje papira   t; kom. 2955113700
29.55.11.4300  Nož s tri oštrice za obrezivanje papira i kartona    t; kom. 2955114300
29.55.11.4500  Strojevi za rezanje papira i kartona, ostali  t; kom. 2955114500
29.55.11.5000  Strojevi za izradu vrećica, vreća i poštanskih omotnica, od papira i kartona  t; kom. 2955115000
29.55.11.6000  Strojevi za izradu kutija, posuda, itd., od papira i kartona  t; kom. 2955116000
29.55.11.7000  Strojevi za oblikovanje proizvoda od papirne mase, papira i kartona, prešanjem t; kom. 2955117000
29.55.11.8000  Strojevi za izradu papirne mase; papira i kartona, d.n., ostali t; kom. 2955118000
29.55.12    Dijelovi strojeva za industriju papira i kartona        
29.55.12.3000  Dijelovi strojeva za proizvodnju celuloze, od vlaknastih celuloznih materijala t    2955123000
29.55.12.5090  Dijelovi strojeva za proizvodnju i dovršavanje papira i kartona t    
29.55.12.5350  Dijelovi strojeva za proizvodnju papira i kartona    t    2955125350
29.55.12.5550  Dijelovi strojeva za dovršavanje papira i kartona    t    2955125550
29.55.12.7000  Dijelovi strojeva za izradu papira i kartona  t    2955127000
29.55.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka strojeva za industriju papira i kartona       
29.55.91    Usluge instaliranja strojeva za industriju papira i kartona       
29.55.91.0000  Usluge instaliranja strojeva za industriju papira i kartona   tis.ef. sati  2955910000
29.55.92    Usluge održavanja i popravaka strojeva za industriju papira i kartona      
29.55.92.0000  Usluge održavanja i popravaka strojeva za industriju papira i kartona  tis.ef. sati  2955920000
29.56  Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene, d. n.       
29.56.1 Tiskarski i knjigovezački strojevi te njihovi dijelovi     
29.56.11    Knjigovezački strojevi, uklj. strojeve za prošivanje knjiga       
29.56.11.1000  Knjigovezački strojevi: previjačice papira   t; kom. 2956111000
29.56.11.3000  Knjigovezački strojevi: slagačice papira    t; kom. 2956113000
29.56.11.5000  Knjigovezački strojevi: šivačice i spajačice papira   t; kom. 2956115000
29.56.11.7000  Strojevi za uvezivanje lijepljenjem   t; kom. 2956117000
29.56.11.9000  Knjigovezački strojevi, ostali t; kom. 2956119000
29.56.12    Strojevi, aparati i oprema za slaganje, pripremu i izradu tiskarskih ploča, klišeja       
29.56.12.3000  Fotoslagački strojevi i kompozeri    t; kom. 2956123000
29.56.12.5000  Slagarski strojevi, aparati i oprema za slaganje ostalim postupcima, d.n.    t; kom. 2956125000
29.56.13    Strojevi za ofset tisak, osim uredskoga tipa      
29.56.13.3000  Strojevi za ofset tisak na papiru, u svitku   t; kom. 2956133000
29.56.13.5300  Strojevi za ofset tisak na papiru, u arcima, veličine araka od 22x36 cm manje od uklj. 52x74 cm t; kom. 2956135300
29.56.13.5500  Strojevi za ofset tisak na papiru, u arcima, veličine araka od 52x74 cm manje od uklj. 74x107 cm    t; kom. 2956135500
29.56.13.5700  Strojevi za ofset tisak na papiru, u arcima, veličine araka većega od 74x107 cm t; kom. 2956135700
29.56.14    Ostali tiskarski strojevi, osim uredskoga tipa     
29.56.14.1000  Tiskarski strojevi za visoki tisak (osim fleksografskoga tiska), s valjcima   t; kom. 2956141000
29.56.14.3000  Strojevi za fleksografski tisak t; kom. 2956143000
29.56.14.5000  Tiskarski strojevi za duboki tisak   t; kom. 2956145000
29.56.14.7000  Pomoćni strojevi za pripremu tiska   t; kom. 2956147000
29.56.14.9090  Tiskarski strojevi, d.n.    t; kom. 
29.56.14.9350  Tiskarski strojevi, za tiskanje tekstilnih materijala  t; kom. 2956149350
29.56.14.9550  Tiskarski strojevi, ostali   t; kom. 2956149550
29.56.15    Dijelovi tiskarskih i knjigovezačkih strojeva      
29.56.15.3000  Dijelovi knjigovezačkih strojeva    t    2956153000
29.56.15.5000  Dijelovi slagarskih strojeva, aparata i opreme za izradu tiskarskih ploča i klišeja   t    2956155000
29.56.15.7000  Dijelovi za tiskarske strojeve i pomoćne strojeve za pripremu tisak   t    2956157000
29.56.2 Raznovrsni strojevi za posebnu uporabu te njihovi dijelovi       
29.56.21    Centrifugalni strojevi za sušenje rublja        
29.56.21.0000  Centrifugalni strojevi za sušenje rublja    t; kom. 2956210000
29.56.22    Sušionice za drvo, papirnu masu, papir i karton; sušionice osim za kućanstvo, d.n.       
29.56.22.3090  Sušionice za drvo, papirnu masu, papir i karton t; kom. 
29.56.22.3350  Sušionice za drvo    t; kom. 2956223350
29.56.22.3550  Sušionice za papirnu masu, papir i karton    t; kom. 2956223550
29.56.22.5000  Sušionice, osim za kućanstvo, d.n.   t; kom. 2956225000
29.56.23    Strojevi, d.n., za izradu gume i plastike, te njihovi proizvodi     
29.56.23.1090  Strojevi za lijevanje u kalup brizganjem, gume i plastike    t; kom. 
29.56.23.1350  Strojevi za lijevanje u kalup brizganjem, gume t; kom. 2956231350
29.56.23.1550  Strojevi za lijevanje u kalup brizganjem, plastike   t; kom. 2956231550
29.56.23.3090  Ekstruderi za gumu i plastiku i izradu proizvoda od njih    t; kom. 
29.56.23.3350  Ekstruderi za gumu i izradu proizvoda od nje  t; kom. 2956233350
29.56.23.3550  Ekstruderi za plastiku i izradu proizvoda od nje    t; kom. 2956233550
29.56.23.4009  Strojevi za oblikovanje gume i plastike puhanjem    t; kom. 
29.56.23.4001  Strojevi za oblikovanje gume puhanjem  t; kom. 2956234001
29.56.23.4002  Strojevi za oblikovanje plastike puhanjem    t; kom. 2956234002
29.56.23.5009  Strojevi za oblikovanje gume i plastike vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje gume ili plastike  t; kom. 
29.56.23.5001  Strojevi za oblikovanje gume vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje gume  t; kom. 2956235001
29.56.23.5002  Strojevi za oblikovanje plastike vakuumom i drugi strojevi za toplinsko oblikovanje plastike  t; kom. 2956235002
29.56.23.6000  Strojevi za oblikovanje ili protektiranje vanjskih pneumatskih guma i za oblikovanje zračnica, ostali  t; kom. 2956236000
29.56.23.7309  Preše za kalupljenje i oblikovanje gume i plastike, d.n., ostale    t; kom. 
29.56.23.7301  Preše za kalupljenje i oblikovanje gume, ostale t; kom. 2956237301
29.56.23.7302  Preše za kalupljenje i oblikovanje plastike, ostale   t; kom. 2956237302
29.56.23.7509  Strojevi i aparati za kalupljenje i oblikovanje gume i plastike, d.n.  t; kom. 
29.56.23.7501  Strojevi i aparati za kalupljenje i oblikovanje gume, d.n.   t; kom. 2956237501
29.56.23.7502  Strojevi i aparati za kalupljenje i oblikovanje plastike, d.n. t; kom. 2956237502
29.56.23.8309  Strojevi za proizvodnju plastičnih i gumenih pjenastih proizvoda    t; kom. 
29.56.23.8301  Strojevi za proizvodnju gumenih pjenastih proizvoda   t; kom. 2956238301
29.56.23.8302  Strojevi za proizvodnju plastičnih pjenastih proizvoda t; kom. 2956238302
29.56.23.8509  Strojevi za pripremu i izradu gume i plastike, d.n.   t; kom. 
29.56.23.8501  Strojevi za pripremu i izradu gume, d.n.    t; kom. 2956238501
29.56.23.8502  Strojevi za pripremu i izradu plastike, d.n.  t; kom. 2956238502
29.56.24    Kalupi, modelne ploče za ljevaonice metala; modeli za kalupe; kalupi za sve vrste materijala      
29.56.24.1300  Kalupi, modelne ploče i modeli za kalupe, za ljevaonice metala (osim od drva)  t; kom. 2956241300
29.56.24.1500  Modeli za kalupe od drva    t; kom. 2956241500
29.56.24.2000  Kalupi za brizganje i kompresiju, za metal i metalne karbide  t; kom. 2956242000
29.56.24.3000  Kalupi za metal i metalne karbide (osim kalupa za brizganje i kompresiju)    t; kom. 2956243000
29.56.24.5000  Kalupi za staklo    t; kom. 2956245000
29.56.24.6000  Kalupi za mineralne tvari    t; kom. 2956246000
29.56.24.7090  Kalupi za brizganje i kompresiju, gume i plastike    t; kom. 
29.56.24.7350  Kalupi za brizganje i kompresiju, gume t; kom. 2956247350
29.56.24.7550  Kalupi za brizganje i kompresiju, plastike   t; kom. 2956247550
29.56.24.8000  Kalupi za lijevanje gume i plastike (osim kalupa za brizganje i kompresiju)   t; kom. 2956248000
29.56.25    Strojevi za posebnu uporabu, d.n.        
29.56.25.1000  Strojevi i aparati za separaciju izotopa i njihovi dijelovi   t; kom. 2956251000
29.56.25.2000  Strojevi za sastavljanje električnih, elektroničkih cijevi, svjetiljki, blic žarulja, itd., u staklene omotače t; kom. 2956252000
29.56.25.3000  Strojevi za izradu ili toplu obradu stakla i staklenih proizvoda    t; kom. 2956253000
29.56.25.5000  Strojevi za izradu užeta i kabela    t; kom. 2956255000
29.56.25.6300  Strojevi za obradu metala, s individualnim funkcijama  t; kom. 2956256300
29.56.25.6500  Strojevi za drobljenje, lomljenje, miješanje, itd., s individualnim funkcijama t; kom. 2956256500
29.56.25.7300  Ostala pokretna hidraulična jamska podgrađa   t; kom. 2956257300
29.56.25.7500  Višenamjenski industrijski roboti    t; kom. 2956257500
29.56.25.7700  Centralni sustav podmazivanja  t; kom. 2956257700
29.56.25.9090  Strojevi, aparati i uređaji s individualnim funkcijama, d.n., ostali  t; kom. 
29.56.25.9350  Strojevi, aparati i uređaji, za automatiziranu montažnu tehniku, ostali t; kom. 2956259350
29.56.25.9550  Ostali strojevi, aparati i uređaji, za automatsko upravljanje  t; kom. 2956259550
29.56.25.9750  Ostali strojevi, aparati i uređaji, s individualnim funkcijama, d.n.  t; kom. 2956259750
29.56.26    Dijelovi ostalih strojeva za posebnu uporabu      
29.56.26.3000  Dijelovi strojeva za proizvodnju, sastavljanje i toplu obradu stakla i proizvoda od stakla   t    2956263000
29.56.26.5000  Dijelovi strojeva i aparata za pripremu i izradu gume ili plastike i za izradu proizvoda od njih    t    2956265000
29.56.26.7000  Dijelovi strojeva, aparata i uređaja, s individualnim funkcijama    t    2956267000
29.56.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka ostalih strojeva za posebnu uporabu, d.n.      
29.56.91    Usluge instaliranja ostalih strojeva za posebnu uporabu, d.n.      
29.56.91.0000  Usluge instaliranja ostalih strojeva za posebnu uporabu, d.n.  tis.ef.sati   2956910000
29.56.92    Usluge održavanja i popravaka ostalih strojeva za posebnu uporabu, d.n.     
29.56.92.0000  Usluge održavanja i popravaka ostalih strojeva za posebnu uporabu, d.n. tis.ef.sati   2956920000
29.6  Proizvodnja oružja i streljiva (municije)        
29.60  Proizvodnja oružja i streljiva (municije)        
29.60.1 Oružje i streljivo te njihovi dijelovi     
29.60.11    Motorizirani tenkovi i druga oklopna borbena vozila i njihovi dijelovi     
29.60.11.0000  Motorizirani tenkovi i druga oklopna borbena vozila i njihovi dijelovi t; kom. 2960110000
29.60.12    Vojno oružje, osim revolvera, pištolja, sablji i sl.      
29.60.12.0000  Vojno oružje, osim revolvera, pištolja, sablji i sl.  t; tis.kom.   2960120000
29.60.13    Revolveri, pištolji, drugo vatreno i slično oružje; ostalo oružje        
29.60.13.3000  Revolveri i pištolji, osim lovačkih i sportskih t; tis.kom.   2960133000
29.60.13.5000  Vatreno oružje koje se puni sprijeda, lovačke, sportske puške i sl. puške, za ispaljivanje manevarskoga streljiva (municije)  t; tis.kom.   2960135000
29.60.13.7000  Vatreno oružje koje djeluje paljenjem eksplozivnoga punjenja, d.n.   t; tis.kom.   2960137000
29.60.13.9000  Oružje (npr. puške s oprugom, zračne i plinske puške, revolveri, pendreci), ostalo   t; kom. 2960139000
29.60.14    Bombe, rakete i slično ratno streljivo ostalo streljivo, projektili i njihovi dijelovi     
29.60.14.1000  Streljivo za alat za zakivanje i sl. alati i njihovi dijelovi  tis.kom.    2960141000
29.60.14.3000  Streljivo, za puške sačmarice  tis.kom.    2960143000
29.60.14.7000  Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i sl. streljivo, itd.   t    2960147000
29.60.15    Dijelovi ratnoga i drugoga oružja        
29.60.15.3000  Dijelovi i pribor za oružje (osim ratnoga oružja)    t    2960153000
29.60.15.5000  Dijelovi i pribor za ratno oružje    t    2960155000
29.60.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka oružja i oružanih sustava      
29.60.91    Usluge instaliranja oružja i oružanih sustava      
29.60.91.0000  Usluge instaliranja oružja i oružanih sustava  tis.ef.sati   2960910000
29.60.92    Usluge održavanja i popravaka oružja i oružanih sustava     
29.60.92.0000  Usluge održavanja i popravaka oružja i oružanih sustava tis.ef.sati   2960920000
29.7  Proizvodnja aparata za kućanstvo, d. n.     
29.71  Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo      
29.71.1 Hladnjaci i zamrzivači; strojevi za pranje rublja; električni pokrivači; ventilatori      
29.71.11    Hladnjaci i zamrzivači za kućanstvo       
29.71.11.1000  Kombinirani hladnjaci/zamrzivači, s odvojenim vanjskim vratima t; kom.; hl   2971111000
29.71.11.3300  Hladnjaci za kućanstvo (osim za ugradnju)    t; kom.; hl   2971113300
29.71.11.3500  Hladnjaci za ugradnju  t; kom.; hl   2971113500
29.71.11.5000  Zamrzivači, u obliku sanduka (škrinje) za duboko hlađenje, kapaciteta manje od uklj. 800 litara t; kom.; hl   2971115000
29.71.11.7000  Zamrzivači uspravni (ormari) za duboko hlađenje, kapaciteta do uklj. 900 litara t; kom.; hl   2971117000
29.71.12    Strojevi za pranje posuđa za kućanstvo     
29.71.12.0000  Strojevi za pranje posuđa za kućanstvo t; kom. 2971120000
29.71.13    Perilice i sušilice za rublje za kućanstvo       
29.71.13.3000  Perilice za rublje, automatske, kapaciteta manje od uklj. 10 kg suhoga rublja  t; kom. 2971133000
29.71.13.5000  Perilice za rublje, poluautomatske, kapaciteta manje od uklj. 10 kg suhoga rublja    t; kom. 2971135000
29.71.13.7000  Sušilice za rublje, kapaciteta manje od uklj. 10 kg suhoga rublja    t; kom. 2971137000
29.71.14    Električni pokrivači      
29.71.14.0000  Električni pokrivači  tis.m2; tis.kom.    2971140000
29.71.15    Ventilatori i odstranjivači mirisa za kućanstvo     
29.71.15.3090  Ventilatori, snage manje od uklj. 125 W t; kom. 
29.71.15.3350  Ventilatori, stropni, snage manje od uklj. 125 W    t; kom. 2971153350
29.71.15.3550  Ventilatori, ostali, snage manje od uklj. 125 W t; kom. 2971153550
29.71.15.5000  Odstranjivači mirisa (nape), s vodoravnom stranicom manje od uklj. 120 cm    t; kom. 2971155000
29.71.2 Ostali električni aparati za kućanstvo, d.n.      
29.71.21    Elektromehanički aparati za kućanstvo, s ugrađenim elektromotorom        
29.71.21.1300  Usisači prašine, za napon veći od uklj. 110 V, za kućanstvo   t; kom. 2971211300
29.71.21.1500  Usisači prašine, za napon do 110 V   t; kom. 2971211500
29.71.21.3000  Aparati za laštenje poda    t; kom. 2971213000
29.71.21.5000  Kuhinjski aparati za usitnjavanje otpadaka   t; kom. 2971215000
29.71.21.7009  Aparati za mljevenje, miješanje i rezanje hrane; sokovnici za voće i povrće   t; kom. 
29.71.21.7001  Aparati za mljevenje, miješanje i rezanje hrane t; kom. 2971217001
29.71.21.7002  Sokovnici za voće i povrće   t; kom. 2971217002
29.71.21.8000  Elektromehanički aparati za kućanstvo, ostali  t; kom. 2971218000
29.71.22    Aparati za brijanje, šišanje i skidanje dlaka (depiliranje), s ugrađenim elektromotorom     
29.71.22.3000  Električni aparati za brijanje t; kom. 2971223000
29.71.22.5000  Električni aparati za šišanje  t; kom. 2971225000
29.71.23    Elektrotermički aparati za uređivanje kose i aparati za sušenje ruku; električna glačala        
 29.71.23.1300 Aparati za sušenje kose, s kapom    t; kom. 2971231300
29.71.23.1500  Aparati za sušenje kose, ostali t; kom. 2971231500
29.71.23.3000  Aparati za uređivanje kose, ostali   t; kom. 2971233000
29.71.23.5000  Aparati za sušenje ruku t; tis.kom.   2971235000
29.71.23.7300  Električna glačala, s parom   t; tis.kom.   2971237300
29.71.23.7500  Električna glačala, ostala   t; tis.kom.   2971237500
29.71.24    Ostali elektrotermički aparati     
29.71.24.3000  Električni aparati za kuhanje kave i čaja    t; kom. 2971243000
29.71.24.5000  Električni tosteri   t; kom. 2971245000
29.71.24.7000  Električne tople ploče t; kom. 2971247000
29.71.24.9300  Električne friteze   t; kom. 2971249300
29.71.24.9500  Elektrotermički aparati za kućanstvo, ostali  t; kom. 2971249500
29.71.25    Električni protočni, akumulacijski i spiralni grijaći vode       
29.71.25.3000  Električni protočni grijaći vode (bojleri)   t; kom.; kW   2971253000
29.71.25.5000  Električni akumulacijski grijaći vode (bojleri) t; kom.; kW   2971255000
29.71.25.7000  Električni spiralni grijaći vode (bojleri), ronila   t; kom.; kW   2971257000
29.71.26    Električni grijaći prostorija i podova     
29.71.26.3000  Električni akumulacijski grijaći prostorija i podova  t; kom.; kW   2971263000
29.71.26.5300  Električni grijaći prostorija i podova, s kolanjem tekućine   t; kom.; kW   2971265300
29.71.26.5500  Električni konvektori  t; kom.; kW   2971265500
29.71.26.5700  Električni grijaći prostorija i podova, s ugrađenim ventilatorom    t; kom.; kW   2971265700
29.71.26.9000  Električni grijaći prostorija i podova, ostali t; kom.; kW   2971269000
29.71.27    Mikrovalne pećnice       
29.71.27.0000  Mikrovalne pećnice   t; kom.; kW   2971270000
29.71.28    Ostale električne pećnice; štednjaci, kuhala i ploče za kuhanje; roštilji, ražnjevi       
29.71.28.1000  Električni štednjaci  t; kom.; kW   2971281000
29.71.28.3300  Električna kuhala i ploče za kuhanje, za ugradnju    t; kom.; kW   2971283300
29.71.28.3500  Električna kuhala i kombinirane ploče za kuhanje, ostala    t; kom.; kW   2971283500
29.71.28.5000  Električni roštilji i ražnjevi t; kom.; kW   2971285000
29.71.28.7000  Električne pećnice, za ugradnju t; kom.; kW   2971287000
29.71.28.9000  Električne pećnice, ostale   t; kom.; kW   2971289000
29.71.29    Električni grijaći otpornici      
29.71.29.0000  Električni grijaći otpornici  t; kom.; kW   2971290000
29.71.3 Dijelovi elektromehaničkih aparata za kućanstvo     
29.71.30    Dijelovi elektromehaničkih aparata za kućanstvo     
29.71.30.3000  Dijelovi elektromehaničkih usisača prašine, aparata za laštenje poda, itd. za kućanstvo t    2971303000
29.71.30.5000  Dijelovi aparata za brijanje i šišanje s ugrađenim elektromotorom    t    2971305000
29.71.30.7000  Dijelovi elektrotermičkih aparata za kućanstvo t    2971307000
29.72  Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo     
29.72.1 Neelektrični aparati za kućanstvo        
29.72.11    Neelektrični aparati za kuhanje i grijaći tanjura za kućanstvo od željeza, čelika i bakra        
29.72.11.1300  Aparati za kuhanje i grijaći tanjura, na plinovita goriva (uklj. kombinirane), s pečnicom, od željeza ili čelika    t; kom. 2972111300
29.72.11.1500  Aparati za kuhanje i grijaći tanjura, na plinovita goriva (uklj. kombinirane), od željeza ili čelika, ostali  t; kom. 2972111500
29.72.11.3000  Aparati za kuhanje i grijaći tanjura, na tekuća goriva, od željeza ili čelika  t; kom. 2972113000
29.72.11.5090  Aparati za kuhanje i grijaći tanjura, na kruta goriva, od željeza ili čelika  t; kom. 
29.72.11.5350  Kuhinjski štednjaci, na kruta goriva, od željeza ili čelika   t; kom. 2972115350
29.72.11.5550  Aparati za kuhanje i grijaći tanjura, na kruta goriva, od željeza ili čelika, ostali  t; kom. 2972115550
29.72.11.7000  Neelektrični aparati za kuhanje i grijanje za kućanstvo i njihovi dijelovi, od bakra  t; kom. 2972117000
29.72.12    Ostali grijaći prostorija za kućanstvo, na plinovita (uklj. kombinirane), tekuća i kruta goriva     
29.72.12.3300  Plinski grijaći prostorija, s odvodom izgorjelih plinova, od željeza ili čelika t; kom. 2972123300
29.72.12.3500  Plinski grijaći prostorija, bez odvoda izgorjelih plinova, od željeza ili čelika    t; kom. 2972123500
29.72.12.5300  Grijaći prostorija na tekuća goriva, s odvodom izgorjelih plinova, od željeza ili čelika    t; kom. 2972125300
29.72.12.5500  Grijaći prostorija na tekuća goriva, bez odvoda izgorjelih plinova, od željeza ili čelika    t; kom. 2972125500
29.72.12.7009  Grijaći prostorija, na kruta goriva, od željeza ili čelika   t; kom. 
29.72.12.7001  Peći na kruta goriva, od željeza ili čelika   t; kom. 2972127001
29.72.12.7002  Trajnožareće peći, na kruta goriva, od željeza ili čelika    t; kom. 2972127002
29.72.13    Neelektrični grijaći zraka i distributeri toploga zraka, d.n., od željeza i čelika       
29.72.13.0000  Neelektrični grijaći zraka i distributeri toploga zraka, d.n., od željeza i čelika   t; kom. 2972130000
29.72.14    Neelektrični protočni i akumulacijski grijaći vode       
29.72.14.0009  Neelektrični protočni i akumulacijski grijaći vode   t; kom. 
29.72.14.0001  Neelektrični protočni grijaći vode, na plin (plinski bojleri)  t; kom. 2972140001
29.72.14.0002  Neelektrični protočni grijaći vode; solarni kolektori  t; kom. 2972140002
29.72.14.0003  Neelektrični protočni i akumulacijski grijaći vode, ostali   t; kom. 
29.72.2 Dijelovi pećnica, štednjaka, grijaćih tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo       
29.72.20    Dijelovi pećnica, štednjaka, grijaćih tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo       
29.72.20.0000  Dijelovi pećnica, štednjaka, grijaćih tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo   t; kom. 2972200000
DL   Proizvodnja električne i optičke opreme     
30   Proizvodnja uredskih strojeva i računala        
30.0  Proizvodnja uredskih strojeva i računala        
30.01  Proizvodnja uredskih strojeva      
30.01.1 Pisaći strojevi za obradu teksta i računski strojevi; njihovi dijelovi     
30.01.11    Automatski pisaći strojevi i strojevi za obradu teksta     
30.01.11.0000  Automatski pisaći strojevi i strojevi za obradu teksta kg; kom.    3001110000
30.01.12    Ostali pisaći strojevi     
30.01.12.0000  Ostali pisaći strojevi kg; kom.    3001120000
30.01.13    Računski strojevi i knjigovodstveni strojevi, registarske blagajne i slični strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje     
30.01.13.2000  Računski strojevi    kg; kom.    3001132000
30.01.13.3000  Knjigovodstveni strojevi    kg; kom.    3001133000
30.01.13.5000  Registarske blagajne  kg; kom.    3001135000
30.01.13.7000  Strojevi za frankiranje pisama, za izdavanje karata, ulaznica i sl. strojevi, s ugrađenim uređajem za računanje kg; kom.    3001137000
30.01.14    Dijelovi i pribor pisaćih i računskih strojeva     
30.01.14.3000  Dijelovi i pribor pisaćih strojeva i strojeva za obradu teksta kg   3001143000
30.01.14.5000  Dijelovi i pribor računskih strojeva, registarskih blagajni, itd., s ugrađenim uređajem za računanje  kg   3001145000
30.01.2 Fotokopirni aparati, ofset tiskarski strojevi i ostali uredski strojevi, te njihovi dijelovi      
30.01.21    Fotokopirni aparati s ugrađenim optičkim sustavom, kontaktni i termički kopirni aparati     
30.01.21.5000  Fotokopirni aparati za blueprint i diazokopiranje    t; kom. 3001215000
30.01.21.7000  Fotokopirni aparati, elektrostatički  t; kom. 3001217000
30.01.21.9000  Fotokopirni aparati (osim za blueprint i diazokopiranje), ostali    t; kom. 3001219000
30.01.22    Ofset tiskarski strojevi za pisaći papir, uredskoga tipa        
30.01.22.0000  Ofset tiskarski strojevi za pisaći papir, uredskoga tipa    t; kom. 3001220000
30.01.23    Ostali uredski strojevi     
30.01.23.3000  Hektografski i matrični strojevi za umnožavanje t; kom. 3001233000
30.01.23.5000  Strojevi za adresiranje i otiskivanje adresnih pločica, razvrstavanje i otpremanje pošte    t; kom. 3001235000
30.01.23.7000  Strojevi za razvrstavanje, sortiranje, brojanje i pakiranje kovanoga novca   t; kom. 3001237000
30.01.23.9000  Uredski strojevi, ostali, d.n. t; kom. 3001239000
30.01.24    Dijelovi i pribor ostalih uredskih strojeva       
30.01.24.0000  Dijelovi i pribor ostalih uredskih strojeva (npr. za adresiranje, razvrstavanje i otpremanje pošte, brojanje i pakiranje kovanoga novca itd.)  kg   3001240000
30.01.25    Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata     
30.01.25.0000  Dijelovi i pribor fotokopirnih aparata kg   3001250000
30.01.9 Usluge instaliranja uredskih strojeva      
30.01.90    Usluge instaliranja uredskih strojeva      
30.01.90.0000  Usluge instaliranja uredskih strojeva  tis.ef.sati   3001900000
30.02  Proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka     
30.02.1 Računala, te njihovi dijelovi i pribor     
30.02.11    Analogni i hibridni strojevi za automatsku obradu podataka       
30.02.11.0000  Analogni i hibridni strojevi za automatsku obradu podataka   kg; kom.    3002110000
30.02.12    Prenosivi (portabl) digitalni strojevi za automatsku obradu podataka,težine manje od uklj. 10 kg, kao što su laptopsi i sl.       
30.02.12.0300  Strojevi za automatsku obradu podataka: jednokorisnički sustavi, portabl    kg; kom.    3002120300
30.02.12.0900  Strojevi za automatsku obradu podataka: jednokorisnički sustavi, osim portabl  kg; kom.    3002120900
30.02.13    Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, koji u istom kučištu sadrže barem jednu središnju jedinicu, te jednu ulaznu i izlaznu jedinicu, kombinirani ili ne
30.02.13.0000  Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, koji u istom kučištu sadrže barem jednu središnju jedinicu, te jednu ulaznu i izlaznu jedinicu, kombinirani ili ne  t; kom. 3002130000
30.02.14    Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, prezentirani kao sustavi
30.02.14.0000  Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, prezentirani kao sustavi   kg; kom.    3002143000
30.02.15    Ostali digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, sa ili bez jedne ili dvije od sljedećih jedinica u istom kučištu: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice
30.02.15.0000  Ostali digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, sa ili bez jedne ili dvije od sljedećih jedinica u istom kučištu: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice    kg; kom.    3002153000
30.02.16    Ulazne ili izlazne jedinice, sa ili bez memorijske jedinice u istom kučištu       
30.02.16.3000  Štampaći    kg; kom.    3003163000
30.02.16.5000  Tipkovnice i skeneri  kg; kom.    3002165000
30.02.16.7090  Ostale ulazne ili izlazne jedinice, osim štampača i tipkovnica (uklj. "miš") i ploteri kg; kom.    3002167090
30.02.16.7350  Monitori    kg; kom.    3002167350
30.02.16.7750  Digitalni uređaji za samoposluživanje korisnika; bankomati, automati za mijenjanje novca i sl. kg; kom.    3002167750
30.02.16.7950  Ostale ulazne ili izlazne jedinice (uklj. "miš") i ploteri   kg; kom.    3002167950
            
30.02.17    Memorijske jedinice       
30.02.17.3000  Centralne jedinice memorije   kg; kom.    3002173000
30.02.17.5500  Jedinice optičkih diskova (uklj. magnetsko-optičke)   kg; kom.    3002175500
30.02.17.5700  Ostale jedinice memorije (uklj. tvrdi disk)   kg; kom.    3002177000
30.02.17.7000  Jedinice magnetskih diskova   kg; kom.    3002177000
30.02.17.9000  Ostale memorijske jedinice   kg; kom.    3002179000
30.02.18    Ostale jedinice za strojeve za automatsku obradu podataka, d.n.     
30.02.18.0000  Ostale jedinice za strojeve za automatsku obradu podataka, d.n. kg; kom.    3002180000
30.02.19    Dijelovi i pribor za strojeve za automatsku obradu podataka       
30.02.19.0000  Dijelovi i pribor za strojeve za automatsku obradu podataka   kg; kom.    3002190000
30.02.9 Usluge instaliranja računala i druge opreme za automatsku obradu podataka        
30.02.90    Usluge instaliranja računala i druge opreme za automatsku obradu podataka        
30.02.90.0000  Usluge instaliranja računala i druge opreme za automatsku obradu podataka    tis.ef.sati   3002900000
31   Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.        
31.1  Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora     
31.10  Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora     
31.10.1 Motori, snage manje od uklj. 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje      
31.10.10    Motori, snage manje od uklj. 37,5 W; ostali motori istosmjerne struje; generatori istosmjerne struje      
31.10.10.1009  Motori, snage manje od uklj. 37,5 W: mikromotori, uklj. alternatore   kg; kom.; W   
31.10.10.1001  Motori za ugradnju u kućanske aparate, snage manje od uklj. 37,5 W   kg; kom.; W   3110101001
31.10.10.1002  Motori za ugradnju u računske strojeve, snage manje od uklj. 37,5 W   kg; kom.; W   3110101002
31.10.10.1003  Motori, uklj. alternatore, snage manje od uklj. 37,5 W, ostali kg; kom.; W   3110101003
31.10.10.3000  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 37,5 W do uklj. 750 W   kg; kom.; W   3110103000
31.10.10.5309  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 0,75 kW do uklj. 7,5 kW  kg; kom.; kW  
31.10.10.5301  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 0,75 kW do uklj. 7,5 kW, za vuču kg; kom.; kW  3110105302
31.10.10.5302  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 0,75 kW manje od uklj. 7,5 kW, osim za vuču, ostali    kg; kom.; kW  3110105303
31.10.10.5500  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 7,5 kW do uklj. 75 kW   kg; kom.; kW  3110105500
31.10.10.7000  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 75 kW do uklj. 375 kW   kg; kom.; kW  3110107000
31.10.10.8000  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 375 kW: motori za vuču  kg; kom.; kW  3110108000
31.10.10.9300  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 375 kW manje od uklj. 750 kW, ostali   kg; kom.; kW  3110109300
31.10.10.9500  Motori i generatori istosmjerne struje, snage veće od 750 kW, ostali  kg; kom.; kW  3110109500
31.10.2 Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W; ostali motori izmjenične struje; generatori izmjenične struje (alternatori)        
31.10.21    Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W       
31.10.21.0000  Univerzalni motori za istosmjernu i izmjeničnu struju, snage veće od 37,5 W  t; kom.; kW   3110210000
31.10.22    Motori izmjenične struje, monofazni       
31.10.22.3090  Motori izmjenične struje, monofazni   t; kom.; kW   
31.10.22.3150  Motori izmjenične struje, monofazni, snage veće od 37,5 W manje od uklj. 75 W  t; kom.; kW   3110223150
31.10.22.3350  Motori izmjenične struje, monofazni, snage veće od 75 W manje od uklj. 375 W  t; kom.; kW   3110223350
31.10.22.3550  Motori izmjenične struje, monofazni, snage veće od 375 W manje od uklj. 750 W  t; kom.; kW   3110223550
31.10.22.5000  Motori izmjenične struje, monofazni, snage veće od 750 W    t; kom.; kW   3110225000
31.10.23    Motori izmjenične struje, višefazni, snage manje od uklj. 750 W     
31.10.23.0000  Motori izmjenične struje, višefazni, snage manje od uklj. 750 W t; kom.; kW   3110225000
31.10.24    Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 750 W manje od uklj. 75 kW      
31.10.24.0300  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 0,75 kW manje od uklj. 7,5 kW    t; kom.; kW   3110240300
31.10.24.0500  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 7,5 kW manje od uklj. 37 kW t; kom.; kW   3110240500
31.10.24.0700  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 37 kW manje od uklj. 75 kW  t; kom.; kW   3110240700
31.10.25    Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW        
31.10.25.3000  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW, motori za vuču    t; kom.; kW   3110253000
31.10.25.4090  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW manje od uklj. 375 kW, ostali t; kom.; kW   
31.10.25.4150  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW manje od uklj. 375 kW, napona manje od uklj. 1 000 V, ostali  t; kom.; kW   3110254150
31.10.25.4350  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 75 kW manje od uklj. 375 kW, napona iznad 1 000 V, ostali  t; kom.; kW   3110254350
31.10.25.6090  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 375 kW manje od uklj. 750 kW, ostali t; kom.; kW   
31.10.25.6150  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 375 kW manje od uklj. 750 kW, napona manje od uklj. 1 000 V, ostali t; kom.; kW   3110256150
31.10.25.6350  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 375 kW manje od uklj. 750 kW, napona iznad 1 000 V, ostali  t; kom.; kW   3110256350
31.10.25.9000  Motori izmjenične struje, višefazni, snage veće od 750 kW, ostali    t; kom.; kW   3110259000
31.10.26    Generatori izmjenične struje (alternatori)       
31.10.26.1000  Generatori izmjenične struje (alternatori), snage manje od uklj. 75 kVA t; kom.; kVA  3110261000
31.10.26.3000  Generatori izmjenične struje (alternatori), snage veće od 75 kVA manje od uklj. 375 kVA t; kom.; kVA  3110263000
31.10.26.5000  Generatori izmjenične struje (alternatori), snage veće od 375 kVA manje od uklj. 750 kVA    t; kom.; kVA  3110265000
31.10.26.7000  Generatori izmjenične struje (alternatori), snage veće od 750 kVA    t; kom.; kVA  3110267000
31.10.3 Električni generatorski agregati i rotacijski konverteri        
31.10.31    Generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije     
31.10.31.1309  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage do uklj. 7,5 kVA   t; kom.; kVA  
31.10.31.1301  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage manje od uklj. 7,5 kVA, prijenosni  t; kom.; kVA  3110311301
31.10.31.1302  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage manje od uklj. 7,5 kVA, stacionarni t; kom.; kVA  3110311302
31.10.31.1303  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage manje od uklj. 7,5 kVA, pokretni   t; kom.; kVA  3110311303
31.10.31.1509  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 7,5 kVA, manje od uklj. 75 kVA   t; kom.; kVA  
31.10.31.1501  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 7,5 kVA manje od uklj. 750 kVA, prijenosni t; kom.; kVA  3110311501
31.10.31.1502  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 7,5 kVA manje od uklj. 75 kVA, stacionarni t; kom.; kVA  3110311502
31.10.31.1503  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 7,5 kVA manje od uklj. 75 kVA, pokretni   t; kom.; kVA  3110311503
31.10.31.3009  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 75 kVA manje od uklj. 375 kVA    t; kom.; kVA  
31.10.31.3001  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 75 kVA manje od uklj. 375 kVA, prijenosni  t; kom.; kVA  3110313001
31.10.31.3002  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 75 kVA manje od uklj. 375 kVA, stacionarni  t; kom.; kVA  3110313002
31.10.31.3003  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 75 kVA manje od uklj. 375 kVA, pokretni   t; kom.; kVA  3110313003
31.10.31.5009  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 75 kVA manje od uklj. 375 kVA    t; kom.; kVA  
31.10.31.5001  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 375 kVA manje od uklj. 750 kVA, prijenosni  t; kom.; kVA  3110315001
31.10.31.5002  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 375 kVA manje od uklj. 750 kVA, stacionarni t; kom.; kVA  3110315002
31.10.31.5003  Pokretni generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 375 kVA manje od uklj. 750 kVA   t; kom.; kVA  3110315003
31.10.31.7090  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 750 kVA   t; kom.; kVA  
31.10.31.7359  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 750 kVA manje od uklj. 2 000 kVA   t; kom.; kVA  
31.10.31.7351  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 750 kVA manje od uklj. 2 000 kVA, prijenosni t; kom.; kVA  3110317351
31.10.31.7352  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 750 kVA manje od uklj. 2 000 kVA, stacionarni    t; kom.; kVA  3110317352
31.10.31.7353  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 750 kVA manje od uklj. 2 000 kVA, pokretni  t; kom.; kVA  3110317353
31.10.31.7559  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 2 000 kVA  t; kom.; kVA  
31.10.31.7551  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 2 000 kVA, prijenosni    t; kom.; kVA  3110317551
31.10.31.7552  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 2 000 kVA, stacionarni    t; kom.; kVA  3110317552
31.10.31.7553  Generatorski agregati na paljenje pomoću kompresije, snage veće od 2 000 kVA, pokretni t; kom.; kVA  3110317553
31.10.32    Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice; ostali generatorski agregati; električni rotacijski konverteri        
31.10.32.3309  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage manje od uklj. 7,5 kVA   t; kom.; kVA  
31.10.32.3301  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage manje od uklj. 7,5 kVA, prijenosni t; kom.; kVA  3110323301
31.10.32.3302  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage manje od uklj. 7,5 kVA, pokretni  t; kom.; kVA  3110323302
31.10.32.3303  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage manje od uklj. 7,5 kVA, stacionarni    t; kom.; kVA  3110323303
31.10.32.3509  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage veće od 7,5 kva  t; kom.; kVA  
31.10.32.3501  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage veće od 7,5 kVA, prijenosni    t; kom.; kVA  3110323501
31.10.32.3502  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage veće od 7,5 kVA, pokretni t; kom.; kVA  3110323502
31.10.32.3503  Generatorski agregati na paljenje pomoću svječice, s motorima s unutarnjim izgaranjem, snage veće od 7,5 kVA, stacionarni    t; kom.; kVA  3110323503
31.10.32.5000  Generatorski agregati, d.n. (npr. turboagregati)    t; kom.; kVA  3110325000
31.10.32.7000  Električni rotacijski konverteri    t; kom.; kVA  3110327000
31.10.4 Električni transformatori        
31.10.41    Transformatori s tekućim dielektrikom      
31.10.41.3090  Transformatori s tekućim dielektrikom, snage manje od uklj. 650 kVA   t; kom.; kVA  
31.10.41.3350  Transformatori s tekućim dielektrikom, snage manje od uklj. 16 kVA   t; kom.; kVA  3110413350
31.10.41.3550  Transformatori s tekućim dielektrikom, snage veće od 16 kVA do uklj. 650 kVA  t; kom.; kVA  3110413550
31.10.41.5300  Transformatori s tekućim dielektrikom, snage veće od 650 kVA do uklj. 1 600 kVA t; kom.; kVA  3110415300
31.10.41.5500  Transformatori s tekućim dielektrikom, snage veće od 1600 kVA do uklj. 10 000 kVA    t; kom.; kVA  3110415500
31.10.41.7000  Transformatori s tekućim dielektrikom, snage veće od 10 000 kVA t; kom.; kVA  3110417000
31.10.42    Ostali transformatori, kapaciteta snage manje od uklj. 16 kVA      
31.10.42.3300  Mjerni transformatori, snage manje od uklj. 1 kVA    t; kom. 3110423300
31.10.42.3500  Transformatori, d.n., snage manje od uklj. 1 kVA, ostali    t; kom. 3110423500
31.10.42.5300  Mjerni transformatori, snage veće od 1 kVA manje od uklj. 16 kVA    t; kom. 3110425300
31.10.42.5500  Transformatori, d.n., snage veće od 1 kVA manje od uklj. 16 kVA, ostali t; kom. 3110425500
31.10.43    Ostali transformatori, kapaciteta snage veće od 16 kVA     
31.10.43.3090  Transformatori, kapaciteta snage veće od 16 kva manje od uklj. 500 kVA t; kom.; kVA  
31.10.43.3350  Transformatori, kapaciteta snage veće od 16 kVA manje od uklj. 500 kVA t; kom.; kVA  3110433350
31.10.43.3550  Transformatori, d.n., kapaciteta snage veće od 16 kVA manje od uklj. 500 kVA, osim transformatora snage, ostali t; kom.; kVA  3110433550
31.10.43.5090  Transformatori, snage veće od 500 kVA  t; kom.; kVA  
31.10.43.5350  Transformatori, kapaciteta snage, d.n., veće od 500 kVA manje od uklj. 1 600 kVA    t; kom.; kVA  3110435350
31.10.43.5550  Transformatori snage, veće od 1 600 kVA t; kom.; kVA  3110435550
31.10.43.5750  Transformatori, snage veće od 500 kVA, ostali  t; kom.; kVA  3110435750
31.10.5 Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; statički konverteri i ostali induktori        
31.10.50    Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; statički konverteri i ostali induktori        
31.10.50.1300  Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem: induktori  kg; kom.    3110501300
31.10.50.1500  Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem, ostali    kg; kom.    3110501500
31.10.50.2300  Polikristalasti poluvodiči   kg; kom.    3110502300
31.10.50.7100  Statični konverteri za zavarivanje, osim pribora za zavarivanje kg; kom.    3110507100
31.10.50.3300  Statički konverteri za punjenje akumulatora   kg; kom.    3110503300
31.10.50.3500  Ispravljači elektrike  kg; kom.    3110503500
31.10.50.4000  Jedinice za opskrbu energijom automatskih strojeva   kg; kom.    3110504000
31.10.50.5300  Inverteri, snage manje od uklj. 7,5 kVA kg; kom.    3110505300
31.10.50.5500  Inverteri, snage veće od 7,5 kVA    kg; kom.    3110505500
31.10.50.7090  Ostali statički konverteri   kg; kom.    
31.10.50.7350  Ostali statički konverteri: izmjenična struja/istosmjerna struja i izmjenična struja/izmjenična struja kg; kom.    3110507350
31.10.50.7550  Ostali statički konverteri: ostali   kg; kom.    3110507550
31.10.50.8000  Induktori, d.n. kg; kom.    3110508000
31.10.6 Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore     
31.10.61    Dijelovi za elektromotore, generatore, elektroagregate i rotacijske konvertere za struju        
31.10.61.0090  Dijelovi za elektromotore, generatore, elektroagregate i rotacijske konvertere za struju    t    
31.10.61.0350  Dijelovi za elektromotore i generatore t    3110610350
31.10.61.0550  Dijelovi za elektroagregate i rotacijske konvertere za struju  t    3110610550
31.10.62    Dijelovi za transformatore, induktore i statičke konvertere       
31.10.62.0300  Dijelovi transformatora i induktora: feritne jezgre   t    3110620300
31.10.62.0500  Dijelovi transformatora i induktora, osim feritnih jezgri, ostali    t    3110620500
31.10.62.0700  Dijelovi statičkih konvertera  t    3110620700
31.10.9 Usluge instaliranja, održavanja, popravaka i ponovnog namatanja elektromotora, generatora i transformatora       
31.10.91    Usluge instaliranja elektromotora, generatora i transformatora     
31.10.91.0000  Usluge instaliranja elektromotora, generatora i transformatora tis.ef.sati   3110910000
31.10.92    Usluge održavanja, popravaka i ponovnog namatanja elektromotora, generatora i transformatora      
31.10.92.0000  Usluge održavanja, popravaka i ponovnog namatanja elektromotora, generatora i transformatora  tis.ef.sati   3110920000
31.2  Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije        
31.20  Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije        
31.20.1 Električni aparati za uključivanje / isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon veći od 1 000 V       
31.20.10    Električni aparati za uključivanje / isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon veći od 1 000 V       
31.20.10.1000  Osigurači za napon veći od 1 000 V   t; kom. 3120101000
31.20.10.3000  Automatski prekidači strujnih krugova, za napon veći od 1 kV manji od uklj. 72,5 kV   t; kom. 3120103000
31.20.10.4000  Automatski prekidači strujnih krugova, za napon veći od 72,5 kV t; kom. 3120104000
31.20.10.5300  Sigurnosni i dr. prekidači, za napon veći od 1 kV manji od uklj. 72,5 kV    t; kom. 3120105300
31.20.10.5500  Sigurnosni i dr. prekidači, za napon veći od 72,5 kV  t; kom. 3120105500
31.20.10.7000  Gromobrani, odvodnici prenapona, ograničavala i prigušivači za napon veći od 1 000 V  t; kom. 3120107000
31.20.10.9000  Prekidači, za napon veći od 1 000 V, ostali   t; kom. 3120109000
31.20.2 Električni aparati za uključivanje / isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V       
31.20.21    Osigurači za napon manji od uklj. 1 000 V        
31.20.21.3090  Osigurači za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 10 A   t; kom. 
31.20.21.3350  Osigurači, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 10 A, minijaturni    t; kom. 3120213350
31.20.21.3550  Osigurači za trenutno djelovanje, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 10 A   t; kom. 3120213550
31.20.21.3750  Osigurači, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 10 A, ostali  t; kom. 3120213750
31.20.21.5090  Osigurači za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 10 A manjeg od uklj. 63 A    t; kom. 
31.20.21.5350  Osigurači za trenutno djelovanje, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 10 A manjeg od uklj. 63 A    t; kom. 3120215350
31.20.21.5550  Osigurači, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 10 A manjeg od uklj. 63 A, ostali   t; kom. 3120215550
31.20.21.7000  Osigurači, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 63 A, ostali  t; kom. 3120217000
31.20.22    Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V       
31.20.22.3090  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 63 A  t; kom. 
31.20.22.3350  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 63 A, minijaturni    t; kom. 3120223350
31.20.22.3550  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 63 A, ostali  t; kom. 3120223550
31.20.22.5090  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 63 A  t; kom. 
31.20.22.5350  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 63 A, minijaturni   t; kom. 3120225350
31.20.22.5550  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova u lijevanom kućištu, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 63 A    t; kom. 3120225550
31.20.22.5750  Automatski prekidači (osigurači) strujnih krugova za uporabu na otvorenom prostoru, za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 63 A t; kom. 3120225750
31.20.23    Aparati za zaštitu strujnih krugova, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V       
31.20.23.3000  Aparati za zaštitu strujnih krugova, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta manjeg od uklj. 16 A, ostali  t; kom. 3120233000
31.20.23.5000  Aparati za zaštitu strujnih krugova, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 16 A manji od uklj. 125 A, ostali   t; kom. 3120235000
31.20.23.7000  Aparati za zaštitu strujnih krugova, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 125 A, ostali t; kom. 3120237000
31.20.24    Releji     
31.20.24.3300  Releji, za napon manji od uklj. 60 V, intenziteta manje od uklj. 2 A  t; kom. 3120243300
31.20.24.3500  Releji, za napon manji od uklj. 60 V, intenziteta većeg od 2 A t; kom. 3120243500
31.20.24.5090  Releji i kontaktori, za napon veći od 60 V manje od uklj. 1 000 V    t; kom. 
31.20.24.5150  Releji i kontaktori, za napon veći od 60 V manje od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 2 A manje od uklj. 16 A t; kom. 3120245150
31.20.24.5350  Releji i kontaktori, za napon veći od 60 V manji od uklj. 1 000 V, intenziteta većeg od 16 A manjeg od uklj. 125 A   t; kom. 3120245350
31.20.24.5550  Releji i kontaktori, za napon veći od 60 V, manji od uklj. 1600 V, intenziteta većeg od 125 A  t; kom. 3120245550
31.20.24.5750  Releji, vremenski    t; kom. 3120245750
31.20.24.5950  Releji, ostali t; kom. 3120245950
31.20.25    Prekidači, d.n.     
31.20.25.0090  Prekidači, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V    t; kom. 
31.20.25.0150  Prekidači, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V, za zaštitu strujne mreže   t; kom. 3120250150
31.20.25.0250  Prekidači, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V, za kontrolu i pomoćni strujni krug  t; kom. 3120250250
31.20.25.0350  Prekidači, d.n., za napon manji od uklj. 1 000 V, za uporabu u elektronici   t; kom. 3120250350
31.20.25.0450  Prekidači, d.n., za napon do 1 000 V, za uporabu u industriji i sl.   t; kom. 3120250450
31.20.25.0550  Prekidači, d.n., za napon manji od 1 000 V, za električne elektromehaničke aparate   t; kom. 3120250550
31.20.25.0650  Prekidači, d.n., za napon manji od 1 000 V, za električne elektroničke aparate t; kom. 3120250650
31.20.25.0750  Prekidači, d.n., za napon manji od 1 000 V, za fiksne elektroničke instalacije t; kom. 3120250750
31.20.25.0850  Prekidači, d.n., za napon manji od 1 000 V, za fiksne elektroničke instalacije t; kom. 3120250850
31.20.25.0950  Prekidači, programski, prekidači s ograničenim opterećenjem i vremenski prekidači, za napon manji od 1 000 V  t; kom. 3120250950
31.20.26    Grla za žarulje, za napon manji od uklj. 1 000 V        
31.20.26.0090  Grla za žarulje, za napon manji od uklj. 1 000 V    t; kom. 
31.20.26.0350  Grla za žarulje, za napon manji od uklj. 1 000 V, za žarulje sa žarnom niti   t; kom. 3120260350
31.20.26.0550  Grla za žarulje, za napon manji od uklj. 1 000 V, za fluorescentne cijevi    t; kom. 3120260550
31.20.27    Električni utikači, utičnice i ostali uređaji za uključivanje / isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, d.n.       
31.20.27.1000  Električni utikači i utičnice za koaksijalne kabele, za napon manji od uklj. 1 000 V  t; kom. 3120271000
31.20.27.3000  Električni utikači i utičnice za tiskane krugove, za napon manji od uklj. 1 000 V    t; kom. 3120273000
31.20.27.5090  Električni utikači i utičnice, za napon manji od uklj. 1 000 V, osim za koaksijalne kabele i za tiskane krugove t; kom. 
31.20.27.5150  Električni utikači i utičnice za fiksnu instalaciju, za napon manji od uklj. 1 000 V, za industriju i sl.    t; kom. 3120275150
31.20.27.5250  Električni utikači, za napon manji od uklj. 1 000 V, za uporabu u kućanstvu i sl.    t; kom. 3120275250
31.20.27.5350  Električne utičnice za fiksnu instalaciju, za napon manji od uklj. 1 000 V, za uporabu u kućanstvu i sl.    t; kom. 3120275350
31.20.27.5550  Konektori, okrugli, za napon manji od uklj. 1 000 V   t; kom. 3120275550
31.20.27.5650  Konektori, četvrtasti, za napon manji od uklj. 1 000 V t; kom. 3120275650
31.20.27.5750  Konektori, za optička vlakna, za napon manji od uklj. 1 000 V  t; kom. 3120275750
31.20.27.5850  Električne utičnice, za napon manji od uklj. 1 000 V  t; kom. 3120275850
31.20.27.6090  Montažni elementi za električne strujne krugove, za napon manji od uklj. 1 000 V    t; kom. 
31.20.27.6350  Montažni elementi za električne instalacije i uporabu u kućanstvu, za napon manji od uklj. 1 000 V   t; kom. 3120276350
31.20.27.6550  Sustavi razvodnih vodova (kabela) za uporabu u industriji, za napon manji od uklj. 1 000 V   t; kom. 3120276550
31.20.27.7000  Priključni i kontaktni elementi za kabele, za napon manji od uklj. 1 000 V   t; kom. 3120277000
31.20.27.8000  Ostali uređaji za povezivanje u električni strujni krug, za napon manji od uklj. 1 000 V    t; kom. 3120278000
31.20.3 Pultovi     
31.20.31    Pultovi i ostale osnove s uređajima za uključivanje / isključivanje i zaštitu, za napon manji od 1 000 V        
31.20.31.3000  Pultovi za numeričko upravljanje s ugrađenim uređajem za automatsku obradu podataka, za napon manji od uklj. 1 000 V  t; kom. 3120313000
31.20.31.5000  Programibilne upravljačke memorije, za napon manji od uklj. 1 000 V   t; kom. 3120315000
31.20.31.7090  Ostale osnove za električno upravljanje i distribuciju električne energije, za napon manji od uklj. 1 000 V   t; kom. 
31.20.31.7350  Upravljački uređaji za motore i pultovi za distribuciju električne energije, za napon manji od uklj. 1 000 V  t; kom. 3120317350
31.20.31.7550  Pultovi s uređajem za mjerenje i razvodni ormari za instalaciju, za napon manji od uklj. 1 000 V    t; kom. 3120317550
31.20.31.7950  Pultovi za numeričko upravljanje, za napon manji od uklj. 1 000 V, ostali    t; kom. 3120317950
31.20.32    Pultovi i ostale osnove s uređajima za uključivanje / isključivanje i zaštitu, za napon veći od 1 000 V     
31.20.32.0300  Pultovi za numeričko upravljanje, za napon veći od 1 kV manje od uklj. 72,5 kV t; kom. 3120320300
31.20.32.0500  Pultovi za numeričko upravljanje, za napon veći od 72,5 kV   t; kom. 3120320500
31.20.4 Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije     
31.20.40    Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije     
31.20.40.3000  Ormari, pultovi, ploče, stolovi i ostale osnove uređaja za upravljanje električnom energijom (bez uređaja)   t; kom. 3120403000
31.20.40.9000  Dijelovi prekidača, osigurača i uređaja za upravljanje električnim strujnim krugovima, ostali  t    3120409000
31.20.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka opreme za distribuciju i kontrolu električne energije        
31.20.91    Usluge instaliranja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije        
31.20.91.0000  Usluge instaliranja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije    tis.ef.sati   3120910000
31.20.92    Usluge održavanja i popravaka opreme za distribuciju i kontrolu električne energije       
31.20.92.0000  Usluge održavanja i popravaka opreme za distribuciju i kontrolu električne energije   tis.ef.sati   3120920000
31.3  Proizvodnja izolirane žice i kabela       
31.30  Proizvodnja izolirane žice i kabela       
31.30.1 Izolirana žica i kabeli; kabeli od optičkih vlakana       
31.30.11    Izolirana žica za namote        
31.30.11.3000  Žica za namote, lakirana i emajlirana  t    3130113000
31.30.11.5000  Žica za namote , ostala t    3130115000
31.30.12    Koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči        
31.30.12.0000  Koaksijalni kabeli za prijenos podataka i kontrolu, uklj. s konektorom, za napon manji od uklj. 80 V  t    3130120000
31.30.13    Ostali električni vodiči, za napon manji od 1 000 V       
31.30.13.3009  Telekomunikacijski električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon manji od uklj. 80 V t    
31.30.13.3001  Telekomunikacijski električni vodiči, za napon manji od uklj. 80 V, izolirani termoplasticima  t    3130133001
31.30.13.3002  Telekomunikacijski električni vodiči, za napon manji od uklj. 80 V, izolirani papirom  t    3130133002
31.30.13.3003  Telekomunikacijski električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon manji od uklj. 80 V, ostali t    
31.30.13.5000  Električni vodiči za prijenos podataka i kontrolu, uklj. s konektorom, za napon manji od uklj. 80 V   t    3130135000
31.30.13.7090  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon veći od 80 V manje od uklj. 1 000 V   t    
31.30.13.7359  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon od 1 000 V   t    
31.30.13.7351  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon od 1 000 V, izolirani termoplasticima  t    3130137351
31.30.13.7352  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon od 1 000 V, izolirani ostalim materijalima   t    3130137353
31.30.13.7559  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon veći od 80 V do 1 000 V t    
31.30.13.7551  Električni vodiči, za napon veći od 80 V do 1 000 V, za brodogradnju  t    
31.30.13.7552  Električni kabeli, za napon veći od 80 V manji od 1 000 V, izolirani papirom, s bakrenim vodičima    t    3130137554
31.30.13.7553  Električni kabeli, za napon veći od 80 V manji od 1 000 V, izolirani papirom, s aluminijskim vodičima  t    3130137555
31.30.13.7554  Električni kabeli, za napon veći od 80 V manji od 1 000 V, izolirani termoplasticima (PVC, PET i dr.), s bakrenim vodičima   t    3130137556
31.30.13.7555  Električni kabeli, uklj. s konektorom, za napon veći od 80 V manji od 1 000 V, izolirani termoplasticima (PVC, PET i dr.), s aluminijskim vodičima   t    3130137557
31.30.13.7556  Električni kabeli, za napon veći od 80 V do 1 000 V, izolirani termoplasticima (G, EPR, UPET i dr.), s bakrenim vodičima    t    
31.30.13.7557  Električni kabeli, za napon veći od 80 V do 1 000 V, izolirani termoplasticima (G, EPR, UPET i dr.), s aluminijskim vodičima  t    
31.30.13.7558  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon veći od 80 V manji od 1 000 V, izolirani termoplasticima (PVC, PET i dr.)    t    3130137551
31.30.13.7561  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon veći od 80 V manji od 1 000 V, izolirani termoplasticima (G, EPR, UPET i dr.)  t    3130137553
31.30.13.7562  Električni vodiči, uklj. s konektorom, za napon veći od 80 V do 1 000 V     t    
31.30.14    Električni vodiči, za napon veći od 1 000 V       
31.30.14.0009  Električni vodiči, za napon veći od 1 kV    t    
31.30.14.0001  Električni vodiči, za napon veći od 1kV, izolirani papirom, bakrenim vodičima  t    3130140001
31.30.14.0002  Električni vodiči, za napon veći od 1kV, izolirani papirom, s aluminijskim vodičima   t    3130140002
31.30.14.0003  Električni vodiči, za napon veći od 1kV, izolirani termoplasticima, s bakrenim vodičima t    3130140003
31.30.14.0004  Električni vodiči, za napon veći od 1kV, izolirani termoplasticima, s aluminijskim vodičima   t    3130140004
31.30.14.0005  Električni vodiči, za napon veći od 1 kV, ostali    t    3130140005
31.30.15    Kabeli od pojedinačno obloženih optičkih vlakana        
31.30.15.0090  Kabeli od optičkih vlakana   t    
31.30.15.0350  Kabeli od optičkih vlakana za prijenos informacija: telekomunikacijski kabeli  t    3130150350
31.30.15.0550  Kabeli od optičkih vlakana za prijenos podataka t    3130150550
31.4  Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija     
31.40  Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija     
31.40.1 Primarne stanice i primarne baterije, te njihovi dijelovi        
31.40.11    Primarne stanice i primarne baterije      
31.40.11.1100  Primarne stanice i primarne baterije, alkalne mangandioksidne, manje od uklj. 300 cm3, cilindrične   kg; tis.kom.  3140111100
31.40.11.1200  Primarne stanice i primarne baterije, alkalne mangandioksidne, manje od uklj. 300 cm3, dugmaste     kg; tis.kom.  3140111200
31.40.11.1300  Primarne stanice i primarne baterije, alkalne mangandioksidne, do uklj. 300 cm3, ostale kg; tis.kom.  3140111300
31.40.11.1500  Primarne stanice i primarne baterije, ostale mangandioksidne, manje od uklj. 300 cm3, cilindrične    kg; tis.kom.  3140111500
31.40.11.1700  Primarne stanice i primarne baterije, ostale mangandioksidne, manje od uklj. 300 cm3, dugmaste kg; tis.kom.  3140111700
31.40.11.1900  Primarne stanice i primarne baterije, ostale mangandioksidne, manje od uklj. 300 cm3, ostale  kg; tis.kom.  3140111900
31.40.11.2300  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom žive, manje od uklj. 300 cm3, cilindrične    kg; tis.kom.  3140112300
31.40.11.2500  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom žive, manje od uklj. 300 cm3, dugmaste kg; tis.kom.  3140112500
31.40.11.2700  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom žive, manje od uklj. 300 cm3, ostale  kg; tis.kom.  3140112700
31.40.11.3300  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom srebra, manje od uklj. 300 cm3, cilindrične   kg; tis.kom.  3140113300
31.40.11.3500  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom srebra, manje od uklj. 300 cm3, dugmaste    kg; tis.kom.  3140113500
31.40.11.3700  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom srebra, manje od uklj. 300 cm3, ostale kg; tis.kom.  3140113700
31.40.11.5100  Primarne stanice i primarne baterije, litijeve, manje od uklj. 300 cm3, cilindrične   kg; tis.kom.  3140115100
31.40.11.5200  Primarne stanice i primarne baterije, litijeve, manje od uklj. 300 cm3, dugmaste    kg; tis.kom.  3140115200
31.40.11.5300  Primarne stanice i primarne baterije, litijeve, manje od uklj. 300 cm3, ostale kg; tis.kom.  3140115300
31.40.11.5500  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom cinka, manje od uklj. 300 cm3, cilindrične   kg; tis.kom.  3140115500
31.40.11.5600  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom cinka, manje od uklj. 300 cm3, dugmaste kg; tis.kom.  3140115600
31.40.11.5800  Primarne stanice i primarne baterije, s oksidom cinka, manje od uklj. 300 cm3, ostale  kg; tis.kom.  3140115800
31.40.11.7300  Primarne stanice i primarne baterije, manje od uklj. 300 cm3, ostale cilindrične    kg; tis.kom.  3140117300
31.40.11.7500  Primarne stanice i primarne baterije, manje od uklj. 300 cm3, ostale dugmaste  kg; tis.kom.  3140117500
31.40.11.7900  Primarne stanice i primarne baterije, manje od uklj. 300 cm3, ostale  kg; tis.kom.  3140117900
31.40.12    Dijelovi primarnih stanica i primarnih baterija     
31.40.12.0000  Dijelovi primarnih stanica i primarnih baterija kg   3140130000
31.40.2 Električni akumulatori i njihovi dijelovi        
31.40.21    Olovni akumulatori za pogon klipnih motora       
31.40.21.1000  Olovni akumulatori za pogon klipnih motora, težine manje od uklj. 5 kg,    s tekućim elektrolitom  t; kom.; Ah   3140211000
31.40.21.3000  Olovni akumulatori za pogon klipnih motora, težine manje od uklj. 5 kg,    s ostalim elektrolitima  t; kom.; Ah   3140213000
31.40.21.5000  Olovni akumulatori za pogon klipnih motora, težine iznad 5 kg, s tekućim elektrolitom  t; kom.; Ah   3140215000
31.40.21.7000  Olovni akumulatori za pogon klipnih motora, težine iznad 5 kg, s ostalim elektrolitima t; kom.; Ah   3140217000
31.40.22    Olovni akumulatori, osim za pogon klipnih motora        
31.40.22.1000  Akumulatori, olovni, s tekućim elektrolitom, pogonski  t; br.elem.; Ah 3140221000
31.40.22.3000  Akumulatori, olovni, s ostalim elektrolitima, pogonski t; br.elem.; Ah 3140223000
31.40.22.5090  Olovni akumulatori, s tekućim elektrolitom, ostali   t; br.elem.; Ah 
31.40.22.5350  Olovni akumulatori, s tekućim elektrolitom, stacionarni t; br.elem.; Ah 3140225350
31.40.22.5550  Olovni akumulatori, s tekućim elektrolitom, ostali   t; br.elem.; Ah 3140225550
31.40.22.7090  Olovni akumulatori, s ostalim elektrolitima   t; br.elem.; Ah 
31.40.22.7350  Olovni akumulatori, s ostalim elektrolitima, stacionarni    t; br.elem.; Ah 3140227350
31.40.22.7550  Olovni akumulatori, s ostalim elektrolitima, ostali   t; br.elem.; Ah 3140227550
31.40.23    Nikl-kadmijevi, nikl-željezni i ostali električni akumulatori      
31.40.23.1000  Nikl-kadmijevi akumulatori, hermetički zapečaćeni    kg; kom.    3140231000
31.40.23.3000  Nikl-kadmijevi akumulatori, pogonski  kg; kom.    3140233000
31.40.23.5090  Nikl-kadmijevi akumulatori, ostali   kg; kom.    
31.40.23.5350  Nikl-kadmijevi akumulatori, ostali, stacionarni kg; kom.    3140235350
31.40.23.5550  Nikl-kadmijevi akumulatori, ostali   kg; kom.    3140235550
31.40.23.7000  Nikl-eljezni akumulatori    kg; kom.    3140237000
31.40.23.8300  Električni akumulatori, nikl-hidridni  kg; kom.    3140238300
31.40.23.8500  Električni akumulatori, ostali kg; kom.    3140238500
31.40.24    Dijelovi električnih akumulatora, uklj. separatore       
31.40.24.3000  Dijelovi električnih akumulatora: ploče t    3140243000
31.40.24.5000  Dijelovi električnih akumulatora: separatori  t    3140245000
31.40.24.9090  Dijelovi električnih akumulatora: ostali    kg   
31.40.24.9359  Dijelovi električnih akumulatora: kućišta    kg   
31.40.24.9351  Dijelovi električnih akumulatora: kućišta od tehničkoga stakla t    3140249351
31.40.24.9352  Dijelovi električnih akumulatora: kućišta od ost. materijala  t    3140249352
31.40.24.9550  Dijelovi električnih akumulatora: ostali    t    3140249550
31.40.3 Otpaci i ostaci od primarnih stanica; primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne stanice, primarne baterije i električni akumulatori       
31.40.30    Otpaci i ostaci od primarnih stanica; primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne stanice, primarne baterije i električni akumulatori       
13.40.30.0000  Otpaci i ostaci od primarnih stanica; primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne stanice, primarne baterije i električni akumulatori   kg   3140300000
31.5  Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljaka      
31.50  Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljaka      
31.50.1 Žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem; lučne žarulje      
31.50.11    Zatvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim žaruljama       
31.50.11.0000  Zatvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim žaruljama   t; tis.kom.   3150110000
31.50.12    Volfram-halogene žarulje s nitima, osim ultraljubičastih i infracrvenih         
31.50.12.5000  Volfram-halogene žarulje s nitima, osim ultraljubičastih i infracrvenih, za motorna vozila   tis.kom.    3150125000
31.50.12.9300  Volfram-halogene žarulje s nitima, osim ultraljubičastih i infracrvenih, za napon veći od 100 V tis.kom.    3150129300
31.50.12.9500  Volfram-halogene žarulje s nitima, osim ultraljubičastih i infracrvenih, za napon manji od uklj. 100 V tis.kom.    3150129500
31.50.13    Žarulje sa žarnom niti, snage manje od uklj. 200 W, za napon veći od 100 V, d.n.        
31.50.13.0000  Žarulje sa žarnom niti, snage manje od uklj. 200 W, za napon veći od 100 V, d.n.    tis.kom.    3150130000
31.50.14    Žarulje sa žarnom niti, d.n.      
31.50.14.6000  Žarulje sa žarnom niti, ostale, za motorna vozila, osim prednjih    tis.kom.    3150146000
31.50.14.9300  Žarulje sa žarnom niti, ostale, za napon veći od 100 V, d.n.  tis.kom.    3150149300
31.50.14.9500  Ostale žarulje sa žarnom niti, za napon manji od uklj. 100 V, d.n.   tis.kom.    3150149500
31.50.15    Žarulje s pražnjenjem; ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje       
31.50.15.1000  Fluorescentne cijevi (osim ultraljubičastih), sa žarnom katodom i s dvije prigušnice  tis.kom.    3150151000
31.50.15.3000  Fluorescentne cijevi (osim ultraljubičastih), sa žarnom katodom, osim s dvije prigušnice    tis.kom.    3150153000
31.50.15.5300  Žarulje s pražnjenjem (osim ultraljubičastih), sa živinom parom tis.kom.    3150155300
31.50.15.5600  Žarulje s pražnjenjem (osim ultraljubičastih), s natrijevom parom    tis.kom.    3150155600
31.50.15.5900  Žarulje s pražnjenjem (osim ultraljubičastih), d.n.   tis.kom.    3150155900
31.50.15.7000  Ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje  tis.kom.    3150157000
31.50.2 Svjetiljke i oprema za rasvjetu     
31.50.21    Prijenosne električne svjetiljke s vlastitim izvorom energije (npr. suhe baterije, akumulatori i elektromagneti)        
31.50.21.0090  Prijenosne električne svjetiljke, na suhe baterije, akumulatore i elektromagnete    t; tis.kom.   
31.50.21.0350  Prijenosne električne svjetiljke, na suhe baterije, akumulatore i elektromagnete, rasvjeta za opasnost t; tis.kom.   3150210350
31.50.21.0550  Prijenosne električne svjetiljke, na suhe baterije, akumulatore i elektromagnete, ostale    t; tis.kom.   3150210550
31.50.22    Električne stolne i stojeće svjetiljke     
31.50.22.0090  Električne stolne i stojeće svjetiljke t; tis.kom.   
31.50.22.0350  Električne stolne i stojeće svjetiljke za kućanstvo (osim reflektora), sa žaruljama sa žarnom niti   t; tis.kom.   3150220350
31.50.22.0550  Električne stolne i stojeće svjetiljke za kućanstvo (osim reflektora), sa žaruljama s pražnjenjem    t; tis.kom.   3150220550
31.50.22.0950  Električne stolne i stojeće svjetiljke za kućanstvo (osim reflektora), s ostalim žaruljama   t; tis.kom.   3150220950
31.50.23    Neelektrične svjetiljke i svjetleća tijela       
31.50.23.0000  Neelektrične svjetiljke i svjetleća tijela   t; tis.kom.   3150230000
31.50.24    Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično      
31.50.24.0000  Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično  t; tis.kom.   3150240000
31.50.25    Lusteri i ostala električna stropna i zidna svjetleća tijela      
31.50.25.3090  Lusteri i ostala električna stropna i zidna svjetleća tijela, osim za rasvjetu javnih otvorenih prostora    t; tis.kom.   
31.50.25.3150  Lusteri i ostala električna stropna i zidna svijetleća tijela za kućanstvo (osim reflektora): za žarulje sa žarnom niti    t; tis.kom.   3150253150
31.50.25.3250  Lusteri i ostala električna stropna i zidna svijetleća tijela za kućanstvo (osim reflektora): za halogene žarulje   t; tis.kom.   3150253250
31.50.25.3350  Lusteri i ostala električna stropna i zidna svijetleća tijela za kućanstvo (osim reflektora): za kompaktne žarulje   t; tis.kom.   3150253350
31.50.25.3450  Lusteri i ostala električna stropna i zidna svijetleća tijela za kućanstvo (osim reflektora): za ostale žarulje    t; tis.kom.   3150253450
31.50.25.4750  Reflektori, za unutrašnju rasvjetu: za žarulje sa žarnom niti  t; tis.kom.   3150254750
31.50.25.4850  Reflektori, za unutrašnju rasvjetu: za ostale žarulje  t; tis.kom.   3150254850
31.50.25.5350  Industrijske električne svjetiljke (više od uklj. 20 IP): za žarulje sa žarnom niti   t; tis.kom.   3150255350
31.50.25.5550  Industrijske električne svjetiljke (više od uklj. 20 IP): za fluorescentne žarulje   t; tis.kom.   3150255550
31.50.25.5950  Industrijske električne svjetiljke (više od uklj. 20 IP): za ostale žarulje   t; tis.kom.   3150255950
31.50.25.6350  Uredske električne svjetiljke (za radni prostor): za žarulje sa žarnom niti   t; tis.kom.   3150256350
31.50.25.6550  Uredske električne svjetiljke (za radni prostor): za kompaktne fluorescentne žarulje  t; tis.kom.   3150256550
31.50.25.6750  Uredske električne svjetiljke (za radni prostor): za ostale fluorescentne žarulje    t; tis.kom.   3150256750
31.50.25.6950  Uredske električne svjetiljke (za radni prostor): za ostale žarulje   t; tis.kom.   3150256950
31.50.25.7150  Ostala električna svjetleća tijela, fiksna: za opasnost t; tis.kom.   3150257150
31.50.25.7950  Ostala električna svjetleća tijela, fiksna: za unutrašnju rasvjetu, d.n.    t; tis.kom.   3150257950
31.50.3 Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu, d.n.      
31.50.31    Fotografske blic žarulje, blic kocke i slično      
31.50.31.0000  Fotografske blic žarulje, blic kocke i slično  kg; kom.    3150310000
31.50.32    Setovi za rasvjetu božićnih drvaca       
31.50.32.0000  Setovi za rasvjetu božićnih drvaca   kg; kom.    3150320000
31.50.33    Reflektori za otvorene prostore     
31.50.33.0090  Reflektori za otvorene prostore t; kom. 
31.50.33.0350  Reflektori za otvorene prostore: za žarulje sa žarnom niti   t; kom. 3150330350
31.50.33.0550  Reflektori za otvorene prostore: za ostale žarulje   t; kom. 3150330550
31.50.34    Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu     
31.50.34.3090  Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu t; kom. 
31.50.34.3350  Svjetiljke za rasvjetu pozornice    t; kom. 3150343350
31.50.34.3550  Vanjska rasvjeta za vrtove i oko kuće: za žarulje sa žarnom niti    t; kom. 3150343550
31.50.34.3750  Vanjska rasvjeta za vrtove i oko kuće: za ostale žarulje    t; kom. 3150343750
31.50.34.4150  Rasvjeta za ceste: ukrasna rasvjeta za pješačku zonu i sl., za žarulje sa žarnom niti  t; kom. 3150344150
31.50.34.4250  Rasvjeta za ceste: ukrasna rasvjeta za pješačku zonu, za fluorescentne žarulje t; kom. 3150344250
31.50.34.4350  Rasvjeta za ceste: ukrasna rasvjeta za pješačku zonu, za ostale žarulje     t; kom. 3150344350
31.50.34.4450  Rasvjeta za ceste, ostala: za žarulje sa žarnom niti  t; kom. 3150344450
31.50.34.4550  Rasvjeta za ceste, ostala: za fluorescentne žarulje   t; kom. 3150344550
31.50.34.4650  Rasvjeta za ceste, ostala: za visokotlačne natrijeve žarulje  t; kom. 3150344650
31.50.34.4750  Rasvjeta za ceste, ostala: za niskotlačne natrijeve žarulje   t; kom. 3150344750
31.50.34.4850  Rasvjeta za ceste, ostala: za ostale žarulje  t; kom. 3150344850
31.50.34.5350  Rasvjeta za tunele   t; kom. 3150345350
31.50.34.5550  Rasvjeta za morski, riječni i zrakoplovni promet    t; kom. 3150345550
31.50.34.5950  Vanjska rasvjeta, ostala    t; kom. 3150345950
31.50.4 Dijelovi za žarulje, svjetiljke i opreme za rasvjetu      
31.50.41    Dijelovi za žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem       
31.50.41.0000  Dijelovi za žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem   kg   3150410000
31.50.42    Dijelovi za svjetiljke i oprema za rasvjetu       
31.50.42.3000  Dijelovi za prijenosne električne svjetiljke, s vlastitih izvorom energije   t    3150423000
31.50.42.5090  Dijelovi za svjetiljke (osim od stakla i od plastike) i opreme za rasvjetu   kg   
31.50.42.5350  Tračnice za električnu rasvjetu, uklj. i dijelove    t    3150425350
31.50.42.5550  Sjenila za svjetiljke od papira i kartona    t    3150425550
31.50.42.5750  Dijelovi za svjetiljke (osim od stakla i od plastike) i opreme za rasvjetu, ostali   t    3150425750
31.6  Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.       
31.61  Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d. n.     
31.61.1 Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za cestovna motorna vozila, zrakoplove i brodove        
31.61.10    Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za cestovna motorna vozila, zrakoplove i brodove        
31.61.10.0090  Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za cestovna motorna vozila, zrakoplove i brodove    t    
31.61.10.0350  Setovi vodiča za paljenje, koji se koriste u osobnim automobilima    t    3161100350
31.61.10.0550  Setovi vodiča za paljenje, koji se koriste u ostalim prometnim sredstvima    t    3161100550
31.61.2 Ostala električna oprema, d.n., za motore, vozila i njihove dijelove      
31.61.21    Svječice za paljenje; magneti za paljenje; dinamo-magneti; magneti zamašnjaci; razvodnici; svici za paljenje      
31.61.21.3090  Svječice za paljenje  t; tis.kom.   
31.61.21.3350  Svječice za paljenje, za motorna vozila, osim za osobne automobile   t; tis.kom.   3161213350
31.61.21.3550  Svječice za paljenje, za osobne automobile   t; tis.kom.   3161213550
31.61.21.3750  Svječice za paljenje, za stacionarne motore s unutarnjim izgaranjem   t; tis.kom.   3161213750
31.61.21.5090  Magneti za paljenje;dinamo-magneti; magneti zamašnjaci kg   
31.61.21.5350  Magneti za paljenje, za motorna vozila, osim za osobne automobile    kg   3161215350
31.61.21.5550  Magneti za paljenje, dinamo-magneti i magneti zamašnjaci, za osobne automobile kg   3161215550
31.61.21.5750  Magneti za paljenje, dinamo-magneti i magneti zamašnjaci, osim za osobne automobile (za stacionarne industrijske motore)    kg   3161215750
31.61.21.7090  Razvodnici i svici za paljenje kg   
31.61.21.7350  Razvodnici i svici za paljenje, za motorna vozila, osim za osobne automobile  kg   3161217350
31.61.21.7550  Razvodnici i svici za paljenje, za osobne automobile  kg   3161217550
31.61.21.7750  Razvodnici i svici za paljenje, osim za motorna vozila (za stacionarne industrijske motore)   kg   3161217750
31.61.22    Starteri i starter-generatori za dvostruku uporabu; ostali generatori i oprema     
31.61.22.3090  Starteri i starter-generatori za dvostruku uporabu   kg   
31.61.22.3350  Starteri i starter-generatori za dvostruku uporabu, za motorna vozila, osim osobnih automobila kg   3161223350
31.61.22.3550  Starteri i starter-generatori za dvostruku uporabu, za osobne automobile    kg   3161223550
31.61.22.3750  Starteri i starter-generatori za dvostruku uporabu, osim za motorna vozila (za stacionarne industrijske motore) kg   3161223750
31.61.22.5090  Generatori, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem   kg   
31.61.22.5350  Generatori, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem, za motorna vozila, osim za osobne automobile    kg   3161225350
31.61.22.5550  Generatori, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem, za osobne automobile    kg   3161225550
31.61.22.5750  Generatori, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem, osim za motorna vozila (za stacionarne industrijske motore)    kg   3161225750
31.61.22.7090  Oprema, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem kg   
31.61.22.7350  Oprema, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem, osim za osobne automobile   kg   3161227350
31.61.22.7550  Oprema, d.n., za motore s unutarnjim izgaranjem, za osobne automobile (osim svječica za zagrijavanje)  kg   3161227550
31.61.22.7750  Svječice za zagrijavanje, za osobne automobile kg   3161227750
31.61.23    Električna oprema za rasvjetu i signalizaciju, brisači vjetrobrana, odleđivači i odmagljivači za bicikle i motorna vozila        
31.61.23.1000  Električna oprema za svjetlosnu i vizualnu signalizaciju, za bicikle  kg   3161231000
31.61.23.3000  Električna oprema za svjetlosnu i vizualnu signalizaciju, za motorna vozila i motocikle kg   3161233000
31.61.23.5000  Električna oprema za zvučnu signalizaciju za motorna vozila i motocikle (osim za bicikle)    kg   3161235000
31.61.23.7000  Brisači vjetrobrana, odleđivači i odmagljivači za bicikle i motorna vozila   kg   3161237000
31.61.24    Dijelovi ostale električne opreme, d.n., za motore i motorna vozila       
31.61.24.3000  Dijelovi električne opreme za paljenje i pokretanje motora s unutarnjim izgaranjem, koji se pale pomoću svječice i kompresije  kg   3161243000
31.61.24.5090  Dijelovi električne opreme za rasvjetu, signalizaciju, dijelovi brisača, odleđivača, itd., za motore i motorna vozila  kg   
31.61.24.5350  Dijelovi električne opreme za rasvjetu, signalizaciju, dijelovi brisača, odleđivača, itd., za motorna vozila  kg   3161245350
31.61.24.5550  Dijelovi električne opreme za rasvjetu, signalizaciju, itd., za bicikle i motocikle   kg   3161245550
31.62  Proizvodnja ostale električne opreme, d. n.       
31.62.1 Ostala električna oprema, d.n. i njezini dijelovi        
31.62.11    Električni uređaji za zvučnu i vizualnu signalizaciju, osim za bicikle, motocikle i motorna vozila       
31.62.11.1000  Električni uređaji za zvučnu i vizualnu signalizaciju, za željeznički i tramvajski promet    kg; kom.    3162111000
31.62.11.3000  Električni uređaji za zvučnu i vizualnu signalizaciju, za cestovni promet, unutarnje vodene putove, parkirališta, lučke instalacije i zračne luke    kg; kom.    3162113000
31.62.11.5300  Električni alarmi protiv provale i požara, za motorna vozila, osim za osobne automobile kg; kom.    3162115300
31.62.11.5500  Električni alarmi protiv provale i požara, za osobne automobile kg; kom.    3162115500
31.62.11.5700  Električni alarmi protiv provale i požara, d.n. kg; kom.    3162115700
31.62.11.7300  Pokazne ploče s tekućim kristalom (LCD) kg   3162117300
31.62.11.7500  Pokazne ploče sa svjetlećim diodama (LED)    kg   3162117500
31.62.11.9000  Električni uređaji za zvučnu i vizualnu signalizaciju, d.n.   kg; kom.    3162119000
31.62.12    Stalni magneti; elektromagnetne spojke, mjenjači brzina i kočnica; elektromagnetske podizne glave; njihovi dijelovi       
31.62.12.1000  Stalni magneti i proizvodi namijenjeni proizvodnji magneta od metala  kg; kom.    3162121000
31.62.12.3000  Stalni magneti i proizvodi namijenjeni proizvodnji stalnih magneta, osim od metala   kg; kom.    3162123000
31.62.12.5000  Elektromagnetske spojke, mjenjači brzina i kočnica   kg; kom.    3162125000
31.62.12.7000  Elektromagnetske podizne glave kg; kom.    3162127000
31.62.12.9000  Elektromagnetski pritegači, spone, itd i njihovi dijelovi    kg; kom.    3162129000
31.62.13    Električni strojevi i uređaji, s posebnim funkcijama      
31.62.13.3000  Akceleratori čestica  kg   3162133000
31.62.13.5000  Generatori signala   kg   3162135000
31.62.13.7090  Strojevi i aparati za galvanotehniku, elektrolizu i elektroforezu    kg; kom.    
31.62.13.7350  Strojevi i aparati za galvanotehniku  kg; kom.    3162137350
31.62.13.7550  Strojevi i aparati za elektrolizu i elektroforezu    kg; kom.    3162137550
31.62.13.9090  Električni strojevi i uređaji, s posebnim funkcijama, d.n.   kg; kom.    
31.62.13.9350  Rotacijski električni strojevi, d.n. (tahogeneratori, ...)   kg; kom.    3162139350
31.62.13.9550  Ostali električni strojevi i uređaji s posebnim funkcijama, d.n.    kg; kom.    3162139550
31.62.14    Električni izolatori; izolacijski pribor za električne strojeve i opremu; električne cijevi       
31.62.14.3000  Električni izolatori od ostalih materijala, d.n.    kg   3162143000
31.62.14.5000  Izolacijski pribor, d.n., za električne strojeve, itd.; cijevi za električne vodiče   kg; kom.    3162145000
31.62.15    Ugljene elektrode i ostali proizvodi od grafita i drugoga ugljena za uporabu u elektrotehnici      
31.62.15.3000  Ugljene elektrode za peći    kg   3162153000
31.62.15.5000  Ugljene elektrode, osim za peći (npr. za elektrolizu)  kg   3162155000
31.62.15.7000  Ugljene četkice kg   3162157000
31.62.15.9000  Proizvodi od grafita i drugoga ugljena, d.n., za uporabu u elektrotehnici    kg   3162159000
31.62.16    Dijelovi ostale električne opreme; električni dijelovi strojeva i aparata, d.n.     
31.62.16.3000  Dijelovi električne opreme za signalizaciju, sigurnost, upravljanje i kontrolu željezničkoga, tramvajskoga, cestovnoga, itd. prometa  kg   3162163000
31.62.16.5000  Dijelovi električnih aparata za zvučnu i vizualnu signalizaciju (npr. zvona, sirene, indikatorske ploče, alarmni aparati za zaštitu od krađe i požara) kg   3162165000
31.62.16.7000  Dijelovi električnih strojeva i uređaja s posebnim funkcijama, d.n.   kg; kom.    3162167000
31.62.16.9000  Električni dijelovi strojeva i aparata, d.n.  kg; kom.    3162169000
31.62.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka ostale električne opreme, d.n.       
31.62.91    Usluge instaliranja ostale električne opreme, d.n., osim električne opreme za signalizaciju u cestovnom i zračnom prometu        
31.62.91.0000  Usluge instaliranja ostale električne opreme, d.n., osim električne opreme za signalizaciju u cestovnom i zračnom prometu    ef.sati 3162910000
31.62.92    Usluge održavanja i popravaka ostale električne opreme, d.n.      
31.62.92.0000  Usluge održavanja i popravaka ostale električne opreme, d.n.  ef.sati 3162920000
32   Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme        
32.1  Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata       
32.10  Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata       
32.10.1 Električni kondenzatori     
32.10.11    Nepromjenljivi kondenzatori frekvencije 50/60 Hz, za uporabu u strujnim krugovima, reaktivne snage veće od 0,5 kVAr       
32.10.11.0000  Nepromjenljivi kondenzatori frekvencije 50/60 Hz, za uporabu u strujnim krugovima, reaktivne snage veće od 0,5 kVAr   kg; kom.    3210110000
32.10.12    Ostali nepromjenljivi kondenzatori       
32.10.12.3000  Nepromjenljivi kondenzatori, od tantala kg; kom.    3210123000
32.10.12.5000  Nepromjenljivi kondenzatori, od elektrolitičkoga aluminija   kg; kom.    3210125000
32.10.12.7300  Nepromjenljivi kondenzatori, s keramičkim dielektričnim slojem, jednoslojni   kg; kom.    3210127300
32.10.12.7500  Nepromjenljivi kondenzatori, s keramičkim dielektričnim slojem, višeslojni   kg; kom.    3210127500
32.10.12.7700  Nepromjenljivi kondenzatori, od dielektričnoga (nevodičkoga) papira ili plastike    kg; kom.    3210127700
32.10.12.7900  Nepromjenljivi kondenzatori, d.n.    kg; kom.    3210127900
32.10.13    Promjenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podešeni) električni kondenzatori       
32.10.13.0000  Promjenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podešeni) električni kondenzatori   kg; kom.    3210130000
32.10.2 Električni otpornici, osim grijaćih otpornika      
32.10.20    Električni otpornici, osim grijaćih otpornika      
32.10.20.2000  Električni nepromjenljivi ugljeni otpornici, aglomerirani ili slojeviti kg; kom.    3210202000
32.10.20.3500  Električni nepromjenljivi ugljeni otpornici, snage manje od uklj. 20 W kg; kom.    3210203500
32.10.20.3700  Električni nepromjenljivi ugljeni otpornici, snage veće od 20 W kg; kom.    3210203700
32.10.20.5500  Električni promjenljivi žičani otpornici, snage manje od uklj. 20 W   kg; kom.    3210205500
32.10.20.5700  Električni promjenljivi žičani otpornici, snage veće od 20 W  kg; kom.    3210205700
32.10.20.7000  Električni promjenljivi otpornici, d.n., (uklj. reostate i potenciometre)    kg; kom.    3210207000
32.10.3 Štampani krugovi        
32.10.30    Štampani krugovi        
32.10.30.5000  Kruti štampani višeslojni krugovi    m2; kg; kom.  3210305000
32.10.30.7090  Ostali štampani krugovi, koji sadrže samo konduktore i kontakte m2; kg; kom.  
32.10.30.7550  Kruti štampani jednoslojni krugovi, koji sadrže samo konduktore i kontakte   m2; kg; kom.  3210307550
32.10.30.7750  Meki štampani jednoslojni krugovi, koji sadrže samo konduktore i kontakte    m2; kg; kom.  3210307750
32.10.30.9000  Ostali štampani krugovi, s ugrađenim pasivnim elementima    m2; kg; kom.  3210309000
32.10.4 Termoionske, hladnokatodne i fotokatodne elektroničke cijevi, uključujući obične katodne cijevi     
32.10.41    Katodne cijevi za televizijske prijamnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi     
32.10.41.3500  Katodne cijevi za televizijske prijamnike u boji (uklj. videomonitore) kom.; kg    3210413500
32.10.41.3700  Katodne cijevi za televizijske prijamnike crnobijele i jednobojne (uklj. videomonitore) kom.; kg    3210413700
32.10.41.3900  Katodne cijevi, d.n.  kom.; kg    3210413900
32.10.41.5000  Cijevi za televizijske kamere, za ispravljanje ili pojačavanje slike; fotokatodne cijevi    kom.; kg    3210415000
32.10.42    Magnetronske, klistronske, mikrovalne cijevi i ostale elektroničke cijevi        
32.10.42.0000  Magnetronske, klistronske, mikrovalne cijevi i ostale elektroničke cijevi    kg; kom.    3210420000
32.10.5 Diode i tranzistori       
32.10.51    Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi       
32.10.51.2000  Diode (osim fotoosjetljivih i dioda za emitiranje svjetlosti)  kg; tis.kom.  3210512000
32.10.51.3000  Diode za ispravljanje snage   kg; tis.kom.  3210513000
32.10.51.5500  Tranzistori (osim fotoosjetljivih), sa stupnjem rasipanja manjim od 1 W kg; tis.kom.  3210515500
32.10.51.5700  Tranzistori (osim fotoosjetljivih), sa stupnjem rasipanja većim od uklj. 1 W  kg; tis.kom.  3210515700
32.10.51.7000  Tiristori, diakelementi, triakelementi, osim fotoosjetljivih elemenata kg; tis.kom.  3210517000
32.10.52    Poluvodički elementi; diode za emitiranje svjetlosti; montirani piezoelektrični kristali; njihovi dijelovi       
32.10.52.3500  Poluvodički elementi, fotoosjetljivi; diode koje emitiraju svjetlost  kg; kom.    3210523500
32.10.52.3700  Poluvodički elementi, fotoosjetljivi, solarne ćelije, fotodiode, fototranzistori, itd. kg; kom.    3210523700
32.10.52.5000  Poluvodički elementi, ostali (osim fotoosjetljivih)   kg; kom.    3210525000
32.10.52.7000  Montirani piezoelektrični kristali   kg; kom.    3210527000
32.10.6 Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi        
32.10.60    Elektronički integrirani krugovi i mikrosklopovi        
32.10.60.1500  MOS digitalni monolitni elektronički integrirani krugovi: pločice, još nesječene u čipove    kg; kom.    3210601500
32.10.60.1700  MOS digitalni monolitni elektronički integrirani krugovi: čipovi    kg; kom.    3210601700
32.10.60.2100  MOS dinamična memorija s ulazom po slučajnom izboru (D-RAM), kapaciteta memorije manje od uklj. 256 kB kg; kom.    3210602100
32.10.60.2300  MOS dinamična memorija s ulazom po slučajnom izboru (D-RAM), kapaciteta memorije veće od 256 kB manje od uklj. 1 MB   kg; kom.    3210602300
32.10.60.2500  MOS dinamična memorija s ulazom po slučajnom izboru (D-RAM), kapaciteta memorije veće od 1 MB manje od uklj. 4 MB    kg; kom.    3210602500
32.10.60.2700  MOS dinamična memorija s ulazom po slučajnom izboru (D-RAM), kapaciteta memorije veće od 4 MB  kg; kom.    3210602700
32.10.60.3100  MOS statična memorija s ulazom po slučajnom izboru (S-RAM), kapaciteta memorije manje od uklj. 64 kB  kg; kom.    3210603100
32.10.60.3300  MOS statična memorija s ulazom po slučajnom izboru (S-RAM), kapaciteta memorije veće od 64 kB manje od uklj. 256 kB   kg; kom.    3210603300
32.10.60.3500  MOS statična memorija s ulazom po slučajnom izboru (S-RAM), kapaciteta memorije veće od 256 kB manje od uklj. 1 MB   kg; kom.    3210603500
32.10.60.3700  MOS statična memorija s ulazom po slučajnom izboru (S-RAM), kapaciteta memorije veće od 1 MB  kg; kom.    3210603700
32.10.60.4000  MOS s memorijom samo za čitanje, neprogramibilnom (ROM) kg; kom.    3210604000
32.10.60.5100  MOS UV s memorijom samo za čitanje, programibilnom, izbrisivom (EPROM), kapaciteta manje od uklj. 256 kB    kg; kom.    3210605100
32.10.60.5300  MOS UV s memorijom samo za čitanje, programibilnom, izbrisivom (EPROM), kapaciteta većega od 256 kB manje od uklj. 1 MB kg; kom.    3210605300
32.10.60.5500  MOS UV s memorijom samo za čitanje, programibilnom, izbrisivom, kapaciteta većega od 1 MB manje od uklj. 4 MB  kg; kom.    3210605500
32.10.60.5700  MOS UV s memorijom samo za čitanje, neprogramibilnom, izbrisivom, kapaciteta većega od 4 MB   kg; kom.    3210605700
32.10.60.6500  MOS s memorijom samo za čitanje, programibilnom, izbrisivom (EPROM)   kg; kom.    3210606500
32.10.60.6900  Ostale MOS memorije   kg; kom.    3210606900
32.10.60.7000  MOS digitalni monolitni elektronički integrirani krugovi, mikroprocesori    kg; kom.    3210607000
32.10.60.9300  Ostali MOS digitalni monolitni elektronički integrirani krugovi kg; kom.    3210609300
32.10.60.9500  Monolitni elektronički integrirani krugovi, osim digitalnih   kg; kom.    3210609500
32.10.60.9700  Hibridni elektronički integrirani krugovi    kg; kom.    3210609700
32.10.60.9900  Elektronički integrirani krugovi i mikrocjeline, d.n.  kg; kom.    3210609900
32.10.7 Dijelovi elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenti     
32.10.71    Dijelovi električnih kondenzatora        
32.10.71.0000  Dijelovi električnih kondenzatora    kg; kom.    3210710000
32.10.72    Dijelovi električnih otpornika, reostata i potenciometara        
32.10.72.0000  Dijelovi električnih otpornika, reostata i potenciometara    kg; kom.    3210720000
32.10.73    Dijelovi elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenti, d.n.      
32.10.73.2000  Dijelovi katodnih cijevi    kg; kom.    3210732000
32.10.73.3000  Dijelovi elektroničkih cijevi (osim dijelova za katodne cijevi) kg; kom.    3210733000
32.10.73.5000  Dijelovi dioda, tranzistora, poluvodičkih elemenata (uklj. fotoosjetljive), svjetlećih dioda, montiranih piezoelektričnih kristala, itd.    kg; kom.    3210735000
32.10.73.7000  Dijelovi elektroničkih integriranih krugova i mikrocjelina   kg; kom.    3210737000
32.2  Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača te aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju      
32.20  Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača te aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju      
32.20.1 Radioodašiljači i televizijski odašiljači; televizijske kamere     
32.20.11    Odašiljači za radiotelefoniju, radiotelegrafiju, radiodifuziju, te radio i TV emitiranje        
32.20.11.5000  Odašiljači za radiodifuziju i televiziju bez ugrađenoga prijamnika   kg; kom.; kW  3220115000
32.20.11.7000  Odašiljači za radiotelefoniju s ugrađenim prijemnikom  kg; kom.; kW  3220117000
32.20.12    Televizijske kamere       
32.20.12.9000  Televizijske kamere   kg; kom.    3220129000
32.20.2 Električni uređaji za žičanu telefoniju i telegrafiju; videofoni        
32.20.20    Električni uređaji za žičanu telefoniju i telegrafiju; videofoni        
32.20.20.2000  Telefonski aparati   t; tis.kom.   3220202000
32.20.20.3000  Teleprinteri  t; tis.kom.   3220203000
32.20.20.4009  Telefonske i telegrafske centrale    priklj.; t; kom.    
32.20.20.4001  Kućne telefonske i telegrafske centrale priklj.; t; kom.    3220204001
32.20.20.4002  Javne telefonske i telegrafske centrale priklj.; t; kom.    3220204002
32.20.20.5000  Telefonski i telegrafski uređaji za žičane sustave s nosećom strujom, d.n.   t; tis.kom.   3220205000
32.20.20.6000  Ostali električni uređaji za telefoniju, d.n.  t; tis.kom.   3220206000
32.20.20.7500  Električni telegrafski uređaji: telefaks uređaji i oprema    t; tis.kom.   3220207500
32.20.20.7900  Električni telegrafski uređaji: ostali uređaji i oprema t; tis.kom.   3220207900
32.20.3 Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja     
32.20.30    Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja     
32.20.30.3000  Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja za žičane sustave s nosećom strujom   kg   3220303000
32.20.30.6009  Dijelovi elekt. telefonskih i telegrafskih uređaja   kg   
32.20.30.6001  Dijelovi električnih telefonskih uređaja    kg   3220306001
32.20.30.6002  Dijelovi električnih telegrafskih uređaja    kg   3220306002
32.20.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka televizijskih i radijskih odašiljača, te uređaja za žičanu telefoniju i telegrafiju     
32.20.91    Usluge instaliranja, televizijskih i radijskih odašiljača, te uređaja za žičanu telefoniju i telegrafiju
32.20.91.0000  Usluge instaliranja televizijskih i radijskih odašiljača, te uređaja za žičanu telefoniju i telegrafiju tis.ef.sati   3220910000
32.20.92    Usluge održavanja i popravaka televizijskih i radijskih odašiljača, te uređaja za žičanu telefoniju i telegrafiju
32.20.92.0000  Usluge održavanja i popravaka televizijskih i radijskih odašiljača, te uređaja za žičanu telefoniju i telegrafiju    tis.ef.sati   3220920000
32.3  Proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme        
32.30  Proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme        
32.30.1 Radioprijamnici     
32.30.11    Radioprijamnici (osim za motorna vozila), koji mogu raditi bez vanjskoga izvora energije        
32.30.11.5509  Radioprijamnici, prijenosni, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka  kom.  
32.30.11.5501  Radioprijamnici, prijenosni, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka, mono   kom.  3230115501
32.30.11.5502  Radioprijamnici, prijenosni, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka, stereo  kom.  3230115502
32.30.11.5900  Radioprijamnici, prijenosni, d.n.    kom.  3230115900
32.30.11.7509  Radioprijamnici, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka, ostali    kom.  
32.30.11.7501  Radioprijamnici, ostali, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka, mono kom.  3230117501
32.30.11.7502  Radioprijamnici, ostali, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka, stereo    kom.  3230117502
32.30.11.7709  Radioprijamnici, bez aparata za snimanje i reprodukciju zvuka, s ugrađenim satom    kom.  
32.30.11.7701  Radioprijamnici, bez aparata za snimanje i reprodukciju zvuka, s ugrađenim satom, mono kom.  3230117701
32.30.11.7702  Radioprijamnici, bez aparata za snimanje i reprodukciju zvuka, s ugrađenim satom, stereo    kom.  3230117702
32.30.11.7909  Radioprijamnici, ostali, d.n.  kom.  
32.30.11.7901  Radioprijamnici, ostali, d.n., mono   kom.  3230117901
32.30.11.7902  Radioprijamnici, ostali, d.n., stereo  kom.  3230117902
32.30.12    Radioprijamnici koji ne mogu raditi bez vanjskoga izvora snage     
32.30.12.7000  Radioprijamnici za ugradnju u motorna vozila, kombinirani s aparatom za snimanje i reprodukciju zvuka  kom.  3230127000
32.30.12.9000  Radioprijamnici za ugradnju u motorna vozila, d.n.   kom.  3230129000
32.30.2 Televizijski prijamnici     
32.30.20    Televizijski prijamnici     
32.30.20.2000  Televizijska projekcijska oprema u boji kom.  3230202000
32.30.20.3009  Televizijski prijamnici, s ugrađenim videorekorderom ili s aparatom za reprodukciju, u boji   kom.  
32.30.20.3001  Televizijski prijamnici u boji, s ugrađenim videorekorderom ili s aparatom za reprodukciju, neprenosivi kom.  3230203001
32.30.20.3002  Televizijski prijamnici u boji, s ugrađenim videorekorderom ili s aparatom za reprodukciju, prenosivi  kom.  3230203002
32.30.20.4500  Videomonitori s katodnom cijevi kom.  3230204500
32.30.20.4900  Videomonitori s ostalim vrstama ekrana kom.  3230204900
32.30.20.5009  Televizijski prijamnici, s katodnim cijevima, u boji, d.n.   kom.  
32.30.20.5001  Televizijski prijamnici, s katodnim cijevima, u boji, neprenosivi    kom.  3230205001
32.30.20.5002  Televizijski prijamnici, s katodnim cijevima, u boji, prenosivi kom.  3230205002
32.30.20.6009  Televizijski prijamnici s ostalim vrstama ekrana u boji kom.  
32.30.20.6001  Televizijski prijamnici s ostalim vrstama ekrana u boji, neprenosivi  kom.  3230206001
32.30.20.6002  Televizijski prijamnici s ostalim vrstama ekrana u boji, prenosivi   kom.  3230206002
32.30.20.7500  Videotjuneri  kom.  3230207500
32.30.20.7900  Ostali televizijski prijamnici u boji, bez ekrana    kom.  3230207900
32.30.20.8300  Crno-bijeli i ost. jednobojni videomonitori   kom.  3230208300
32.30.20.8509  Crno-bijeli i jednobojni televizijski prijamnici    kom.  
32.30.20.8501  Crno-bijeli i ost. jednobojni televizijski prijamnici, neprenosivi   kom.  3230208501
32.30.20.8502  Crno-bijeli i ost. jednobojni televizijski prijamnici, neprenosivi   kom.  3230208502
32.30.3 Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike        
32.30.31    Gramofoni, kasetofoni i ostali aparati za reprodukciju zvuka      
32.30.31.3509  Glazbeni aparati s gramofonskim pločama, na kovani novac ili žeton   kom.  
32.30.31.3501  Glazbeni aparati s gramofonskim pločama, na kovani novac ili žeton, mono    kom.  3230313501
32.30.31.3502  Glazbeni aparati s gramofonskim pločama, na kovani novac ili žeton, stereo   kom.  3230313502
32.30.31.3909  Ostali gramofoni uklj. s mehanizmom za automatsko mijenjanje ploča   kom.; kg    
32.30.31.3901  Ostali gramofoni, mono kom.  3230313901
32.30.31.3902  Ostali gramofoni, stereo    kom.  3230313902
32.30.31.5000  Aparati za reprodukciju diktata kom.  3230315000
32.30.31.7509  Kasetofoni za reprodukciju bez uređaja za snimanje zvuka    kom.  
32.30.31.7501  Kasetofoni za ugradnju u motorna vozila, bez uređaja za snimanje zvuka kom.  3230317501
32.30.31.7502  Kasetofoni, bez uređaja za snimanje zvuka (osim za motorna vozila), mono    kom.  3230317502
32.30.31.7503  Kasetofoni, bez uređaja za snimanje zvuka (osim za motorna vozila), stereo   kom.  3230317503
32.30.31.7909  Ostali aparati za reprodukciju zvuka, bez uređaja za snimanje zvuka   kom.  
32.30.31.7901  Aparati za reprodukciju zvuka "compact-disc players" s laserskim očitavanjem zvučnoga zapisa, bez uređaja za snimanje zvuka   kom.  3230317901
32.30.31.7902  Ostali aparati za reprodukciju zvuka, bez uređaja za snimanje zvuka, d.n.    kom.  3230317902
32.30.32    Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka     
32.30.32.3000  Aparati za diktiranje, koji rade samo uz pomoć vanjskoga izvora snage  kom.  3230323000
32.30.32.5000  Aparati za odgovaranje na telefonske pozive (automatske sekretarice)  kom.  3230325000
32.30.32.7500  Magnetofoni za snimanje i reproduciranje zvuka, s kasetama   kom.  3230327500
32.30.32.7900  Magnetofoni za snimanje i reprodukciju zvuka, s magnetskom trakom    kom.  3230327900
32.30.32.9000  Magnetofoni i ostali aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, d.n.   kom.  3230329000
32.30.33    Aparati za snimanje i reprodukciju slike, videokamere za statičke slike i ostale videokamere      
32.30.33.3500  Videorekorderi, s ugrađenom televizijskom kamerom, s magnetskom trakom širine manje od uklj. 1,3 cm, brzine manje od uklj. 50 mm/sek  kom.  3230333500
32.30.33.3900  Ostali videorekorderi (s videotjunerom), s magnetskom trakom širine manje od uklj. 1,3 cm, brzine manje od uklj. 50 mm/sek   kom.  3230333900
32.30.33.5000  Ostali videorekorderi s magnetskom trakom (s ugrađenim videotjunerom ili bez njega)   kom.  3230335000
32.30.33.7000  Ostali videoaparati za snimanje i reprodukciju slike, osim s magnetskom trakom kom.  3230337000
32.30.4 Mikrofoni, zvučnici, prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju      
32.30.41    Mikrofoni i njihovi stalci       
32.30.41.0000  Mikrofoni i njihovi stalci   kg; kom.    3230410000
32.30.42    Zvučnici; slušalice za glavu, uho i kombinirani setovi mikrofona i slušalica      
32.30.42.3500  Zvučne kutije s jednim zvučnikom    kg; kom.    3230423500
32.30.42.3700  Zvučne kutije s više zvučnika  kg; kom.    3230423700
32.30.42.3900  Zvučnici bez zvučnih kutija   kg; kom.    3230423900
32.30.42.7000  Slušalice za glavu, uho i kombinirani setovi mikrofona i slušalica   kg; kom.    3230427000
32.30.43    Električna audiofrekvencijska pojačala; električni setovi za pojačanje zvuka      
32.30.43.5500  Električna audiofrekvencijska pojačala za telefoniju i mjerenje kom.  3230435500
32.30.43.5909  Električna audiofrekvencijska pojačala, ostala kom.  
32.30.43.5901  Električna audiofrekvencijska pojačala, osim za telefoniju i mjerenje, gramofonska hi-fi pojačala    kom.  3230435902
32.30.43.5902  Električna audiofrekvencijska pojačala, ostala hi-fi pojačala  kom.  3230435901
32.30.43.5903  Električna audiofrekvencijska pojačala, d.n., (osim hi-fi pojačala)   kom.  3230435903
32.30.43.7009  Električni aparati za pojačanje zvuka  kom.  
32.30.43.7001  Hi-fi pojačala kom.  3230437001
32.30.43.7002  Hi-fi tjuneri  kom.  3230437002
32.30.43.7003  Hi-fi ekvilajzeri    kom.  3230437003
32.30.43.7004  Audio-miks uređaji   kom.  3230437004
32.30.43.7005  Električni aparati za pojačanje zvuka, ostali  kom.  3230437005
32.30.44    Prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju, d.n.     
32.30.44.5000  Lako prenosivi (portabl) prijamnici za pozivanje i traženje osoba    kom.; kg    3230445000
32.30.44.9000  Ostali prijamnici za radiotelefoniju, radiotelegrafiju i radio vezu, d.n.    kom.; kg    3230449000
32.30.5 Dijelovi zvučne opreme i videoopreme; antene      
32.30.51    Dijelovi i pribor zvučne opreme i videoopreme      
32.30.51.3000  Čitač zvuka s gramofonske ploče (pick-up)    tis.kom.; kg  3230513000
32.30.51.5000  Drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetsko ili obnovljeno), za gramofonske igle  tis.kom.; kg  3230515000
32.30.51.7000  Ostali dijelovi i pribor aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike (audioaparata i videoaparata) tis.kom.; kg  3230517000
32.30.51.8000  Dijelovi mikrofona, zvučnika, električnih audiofrekvencijskih pojačala, aparata za pojačanje zvuka, itd.    tis.kom.; kg  3230518000
32.30.52    Antene svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radioprijamnika i odašiljača; dijelovi radarske opreme      
32.30.52.2000  Antene teleskopske (složive), za lako prenosive (portabl) aparate i aparate za ugradnju u motorna vozila    kg; kom.    3230522000
32.30.52.3500  Antene vanjske za prijam putem satelita (radijske i televizijske)    kg; kom.    3230523500
32.30.52.3900  Antene vanjske za radijske i televizijske prijamnike, ostale  kg; kom.    3230523900
32.30.52.5000  Antene unutrašnje za radijske, televizijske prijamnike, uklj. i ugrađene    kg; kom.    3230525000
32.30.52.7009  Antene i njezini dijelovi, ostale    kg; kom.    
32.30.52.7001  Filtri i separatori za antene  kg; kom.    3230527001
32.30.52.7002  Ostali dijelovi za antene, d.n. kg; kom.    3230527002
32.30.52.7003  Ostale antene, d.n.   kg; kom.    3230527003
32.30.52.8000  Dijelovi za radijske i televizijske prijamnike i odašiljače; dijelovi radijske opreme  kg; kom.    3230528000
32.30.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme     
32.30.91    Usluge instaliranja profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme     
32.30.91.0000  Usluge instaliranja profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme ef.sati 3230910000
32.30.92    Usluge održavanja i popravaka profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme        
32.30.92.0000  Usluge održavanja i popravaka profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme    ef.sati 3230920000
33   Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova      
33.1  Proizvodnja medicinske i kirurške opreme te ortopedskih pomagala        
33.10  Proizvodnja medicinske i kirurške opreme te ortopedskih pomagala        
33.10.1 Medicinska i kirurška oprema, ortopedska pomagala, te njihovi dijelovi     
33.10.11    Rengenski aparati i aparati koji koriste alfa, beta ili gama zrake       
33.10.11.1500  Rengenski aparati za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu   kom.; t 3310111500
33.10.11.1900  Rengenski aparati za ostalu uporabu, d.n.    kom.; t 3310111900
33.10.11.3500  Aparati s alfa, beta ili gama zrakama, za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu kom.; t 3310113500
33.10.11.3900  Aparati s alfa, beta ili gama zrakama, za ostalu uporabu, d.n. kom.; t 3310113900
33.10.11.5000  Rengenske cijevi    kom.; t 3310115000
33.10.11.7090  Rengenski generatori, generatori visokoga napona, uklj. dijelove aparata  s X, alfa, beta ili gama zrakama  kom.; t 
33.10.11.7550  Rengenski generatori, generatori visokoga napona, uklj. dijelove aparata  s X, alfa, beta ili gama zrakama, za magnetsku rezonanciju kom.; t 3310117550
33.10.11.7950  Rengenski generatori, generatori visokoga napona, uklj. dijelove aparata  s X, alfa, beta ili gama zrakama, ostali, d.n.   kom.; t 3310117950
33.10.12    Elektrodijagnostički aparati i aparati s ultraljubičastim i infracrvenim zrakama za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu        
33.10.12.1000  Elektrokardiografi (EKG)    kom.  3310121000
33.10.12.3000  Elektrodijagnostički aparati (osim EKG-a), d.n. kom.  3310123000
33.10.12.5000  Aparati s ultraljubičastim i infracrvenim zrakama za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu   kom.  3310125000
33.10.13    Ostali instrumenti i aparati za zubarsku uporabu        
33.10.13.3000  Zubarske bušilice (uklj. kombinirane, s opremom na zajedničkom postolju)    kom.  3310133000
33.10.13.5000  Instrumenti i aparati za zubarstvo, osim bušilica    kom.  3310135000
33.10.14    Medicinski, kirurški i laboratorijski sterilizatori       
33.10.14.0000  Medicinski, kirurški i laboratorijski sterilizatori   kom.  3310140000
33.10.15    Injekcije, igle, kateteri, kanile i slično; oftalmološki (okulistički) i ostali instrumenti i aparati, d.n.       
33.10.15.1100  Injekcije, za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu   kg; tis.kom.  3310151100
33.10.15.1300  Igle cjevaste za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu kg; tis.kom.  3310151300
33.10.15.1500  Igle za šivanje za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu    kg; tis.kom.  3310151500
33.10.15.1700  Igle, (osim cjevastih metalnih i za šivanje), kateteri, kanile itd.   kg; tis.kom.  3310151700
33.10.15.2000  Instrumenti i aparati za oftalmologiju (okulistiku)   kg; tis.kom.  3310152000
33.10.15.3309  Instrumenti i aparati za mjerenje arterijskoga tlaka (tlakomjeri)    tis.kom.; kg  
33.10.15.3301  Elektronički instrumenti i aparati za mjerenje arterijskoga tlaka    tis.kom.; kg  3310153301
33.10.15.3302  Ostali instrumenti i aparati za mjerenje arterijskoga tlaka   tis.kom.; kg  3310153302
33.10.15.3500  Endoskopi    kg; kom.    3310153500
33.10.15.5300  Oprema za bubrežnu dijalizu   kom.  3310155300
33.10.15.5500  Dijatermijski aparati (ultrazvučni i dr.)    kom.  3310155500
33.10.15.6300  Aparati za transfuziju kom.  3310156300
33.10.15.6500  Instrumenti i aparati za anesteziju   kom.  3310156500
33.10.15.7300  Ultrazvučni instrumenti i aparati    t; kom. 3310157300
33.10.15.7900  Ostali instrumenti i aparati  t; kom. 3310157900
33.10.16    Terapeutski instrumenti i aparati; respiratorni i sl. aparati za disanje        
33.10.16.5300  Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihotestove  t; kom. 3310165300
33.10.16.5500  Aparati za ozonsku, oksigensku, aerosolsku terapiju; respiratorni aparati    t; kom. 3310165500
33.10.16.9000  Ostali aparati za disanje i plinske maske (osim zaštitnih maski, bez mehaničkih dijelova i izmjenjivih filtera) t; kom. 3310169000
33.10.17    Umjetni zglobovi; ortopedske sprave i pomagala; umjetni zubi; zubne proteze; umjetni dijelovi tijela, d.n.       
33.10.17.3500  Umjetni zglobovi    kom.  3310173500
33.10.17.3909  Ortopedske sprave, udlage (šine) i ost. ortopedska pomagala za prijelome    kom.  
33.10.17.3901  Ortopedske cipele i sl. pomagala za stopala   kom.  3310173901
33.10.17.3902  Ortopedske sprave, uklj. štake, pojaseve za kilu i sl. kom.  3310173902
33.10.17.3903  Udlage (šine) i ost. ortopedska pomagala za prijelome  kom.  3310173903
33.10.17.5300  Umjetni zubi, od plastike    tis.kom.    3310175300
33.10.17.5500  Umjetni zubi od ostalih materijala   tis.kom.    3310175500
33.10.17.5900  Zubne proteze za zubnu protetiku, mostovi i sl. (osim umjetnih zubi)  tis.kom.    3310175900
33.10.17.9000  Umjetni dijelovi tijela, d.n.  kom.  3310179000
33.10.18    Slušni aparati, elektronički srčani stimulatori (pejsmejkeri); njihovi dijelovi; dijelovi i pribor protetskih i ortopedskih sprava i pomagala      
33.10.18.3300  Slušni aparati, osim dijelova i pribora kom.  3310183300
33.10.18.3900  Dijelovi i pribor slušnih aparata    kg   3310183900
33.10.18.5000  Elektronički srčani stimulatori (pejsmejkeri), osim dijelova i pribora kom.  3310185000
33.10.18.9000  Dijelovi i pribor protetskih i ortopedskih sprava i pomagala; dijelovi i pribor elektroničkih srčanih stimulatora (pejsmejkera) kg   3310189000
33.10.2 Medicinski, kirurški, zubarski i veterinarski namještaj; brijačke i slične stolice, te njihovi dijelovi     
33.10.20    Medicinski, kirurški, zubarski i veterinarski namještaj; brijačke i slične stolice, te njihovi dijelovi     
33.10.20.3009  Zubarske, brijačke i sl. stolice, te njihovi dijelovi  kom.  3310203000
33.10.20.3001  Medicinske stolice za preglede kom.  3310203001
33.10.20.3002  Zubarske stolice    kom.  3310203002
33.10.20.3003  Brijačke i slične stolice    kom.  3310203003
33.10.20.3004  Dijelovi medicinskih, zubarskih, brijačkih i sličnih stolica  kom.  3310203004
33.10.20.5009  Medicinski, kirurški i veterinarski namještaj, te njegovi dijelovi   kom.  
33.10.20.5001  Bolnički kreveti    kom.  3310205001
33.10.20.5002  Medicinski stolovi za preglede kom.  3310205002
33.10.20.5003  Operacijski stolovi   kom.  3310205003
33.10.20.5004  Ostali medicinski i kirurški namještaj kom.  3310205004
33.10.20.5005  Veterinarski namještaj kom.  3310205005
33.10.20.5006  Dijelovi medicinskoga i kirurškoga namještaja  kom.  3310205006
33.10.20.5007  Dijelovi veterinarskoga namještaja   kom.  3310205007
33.10.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka medicinske i kirurške opreme        
33.10.91    Usluge instaliranja medicinske i kirurške opreme        
33.10.91.0000  Usluge instaliranja medicinske i kirurške opreme    ef.sati 3310910000
33.10.92    Usluge održavanja i popravaka medicinske i kirurške opreme       
33.10.92.0000  Usluge održavanja i popravaka medicinske i kirurške opreme   ef.sati 3310920000
33.2  Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese      
33.20  Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i druge namjene, osim kontrolne opreme za industrijske procese      
33.20.1 Navigacijski, meteorološki, geofizički, slični instrumenti i aparati      
33.20.11    Kompasi i ostali navigacijski instrumenti i aparati       
33.20.11.3000  Kompasi kom.  3320113000
33.20.11.5500  Instrumenti i aparati za aeronautičku i svemirsku navigaciju  kom.  3320115500
33.20.11.5900  Instrumenti i aparati za navigaciju, d.n.    kom.  3320115900
33.20.12    Geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati       
33.20.12.1500  Daljinomjeri, teodoliti, taheometri, instrumenti i aparati za niveliranje i fotogrametriju, elektronski kom.  3320121500
33.20.12.1900  Daljinomjeri, teodoliti, taheometri, instrumenti i aparati za niveliranje i fotogrametriju, ostali   kom.  3320121900
33.20.12.3500  Ostali elektronički instrumenti i aparati za meteorološku uporabu    kom.  3320123500
33.20.12.3900  Ostali elektronički instrumenti i aparati, d.n. kom.  3320123900
33.20.12.5300  Instrumenti i aparati za geodeziju, topografiju, hidrografiju i sl. (osim elektroničkih)    kom.  3320125300
33.20.12.5500  Instrumenti i aparati za meteorologiju, hidrologiju i geofiziku (osim elektroničkih)  kom.  3320125500
33.20.12.5700  Instrumenti i aparati (osim elektroničkih), ostali   kom.  3320125700
33.20.2 Radari, pomoćni aparati za radionavigaciju i aparati za daljinsko radioupravljanje       
33.20.20    Radari, pomoćni aparati za radionavigaciju i aparati za daljinsko radioupravljanje       
33.20.20.3000  Radarski aparati    kom.; kg    3320203000
33.20.20.5000  Pomoćni aparati za radionavigaciju   kom.; kg    3320205000
33.20.20.7000  Aparati za daljinsko radioupravljanje  kom.; kg    3320207000
33.20.3 Precizne vage; instrumenti za crtanje, računanje, mjerenje duljine i slično       
33.20.31    Vage,osjetljivosti manje od uklj. 5 centigrama     
33.20.31.5000  Vage, osjetljivosti manje od uklj. 5 centrigrama, uklj. i s utezima   kg; kom.    3320315000
33.20.31.8000  Dijelovi vaga, osjetljivosti manje od uklj. 5 centigrama, uklj. i s utezima   kg; kom.    3320318000
33.20.32    Stolovi i instrumenti za crtanje, instrumenti za obilježavanje i matematičko izračunavanje       
33.20.32.3000  Stolovi i instrumenti za crtanje, uklj. automatske   kom.  3320323000
33.20.32.5300  Pribor za crtanje    kom.  3320325300
33.20.32.5500  Instrumenti za obilježavanje  kom.  3320325500
33.20.32.5900  Instrumenti za crtanje i matematičko izračunavanje   kom.  3320325900
33.20.33    Mjerni instrumenti, za ručno mjerenje      
33.20.33.1000  Mikrometarska i kalibarska mjerila   kom.  3320331000
33.20.33.3090  Ostala mikrometarska, kalibarska i slična mjerila    kom.  
33.20.33.3550  Statička mikrometarska, kalibarska i slična mjerila   kom.  3320333550
33.20.33.3950  Ostala mikrometarska, kalibarska i slična mjerila ( za kapacitet, dimenzije,...)    kom.  3320333950
33.20.33.5500  Mjerne trake, štapovi, skele, itd.   kg; kom.    3320335500
33.20.33.5900  Ostali mjerni instrumenti, za ručno mjerenje  kg; kom.    3320335900
33.20.4 Instrumenti i za mjerenje i električnih veličina i ionizirajućih zračenja        
33.20.41    Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje ionizirajućih zračenja      
33.20.41.0000  Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje ionizirajućih zračenja  kom.  3320410000
33.20.42    Katodni osciloskopi i oscilografi        
33.20.42.0000  Katodni osciloskopi i oscilografi    kom.  3320420000
33.20.43    Instrumenti za mjerenje električnih veličina, bez aparata za registriranje       
33.20.43.1000  Instrumenti za mjerenje električnih veličina, multimetri    kom.  3320431000
33.20.43.3000  Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, elektronski kom.  3320433000
33.20.43.5500  Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, voltmetri  kom.  3320435500
33.20.43.5900  Instrumenti za mjerenje i kontrolu električnih veličina, ostali kom.  3320435900
33.20.44    Instrumenti i aparati za telekomunikacije        
33.20.44.0000  Instrumenti i aparati za telekomunikacije    kom.  3320440000
33.20.45    Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, d.n.     
33.20.45.2000  Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu poluvodičkih pločica ili elemenata kom.  3320452000
33.20.45.3000  Instrumenti i aparati za bilježenje električnih ušteda kom.  3320453000
33.20.45.5500  Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih ušteda, bez bilježenja, elektronski  kom.  3320455500
33.20.45.5900  Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih ušteda, bez bilježenja, osim elektronskih   kom.  3320455900
33.20.5 Instrumenti za kontrolu drugih fizičkih svojstava        
33.20.51    Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri     
33.20.51.1500  Termometri medicinski i veterinarski s tekućinom za neposredno očitavanje, nekombinirani s drugim instrumentima kom.  3320511500
33.20.51.1900  Termometri s tekućinom za neposredno očitavanje, nekombinirani s drugim instrumentima, osim za medicinu i veterinu   kom.  3320511900
33.20.51.3500  Termometri, nekombinirani s drugim instrumentima i nepunjeni tekućinom, elektronski   kom.  3320513500
33.20.51.3900  Termometri, nekombinirani s drugim instrumentima i nepunjeni tekućinom, d.n., ostali  kom.  3320513900
33.20.51.5000  Barometri, nekombinirani s drugim instrumentima kom.  3320515000
33.20.51.7500  Hidrometri, pirometri, higrometri i psihrometri i njihove kombinacije, elektronski   kom.  3320517500
33.20.51.7900  Hidrometri, pirometri, higrometri i psihrometri, itd., osim elekronskih kom.  3320517900
33.20.52    Instrumenti za mjerenje protoka, razine, tlaka i drugih promjenljivih veličina, u tekućinama i plinovima        
33.20.52.3500  Instrumenti i debimetri za mjerenje protoka i razine tekućina , elektronski   kom.  3320523500
33.20.52.3900  Instrumenti za mjerenje protoka i razine tekućine, elektronski, ostali kom.  3320523900
33.20.52.5500  Ostali debimetri, osim elektronskih   kom.  3320525500
33.20.52.5900  Ostali instrumenti za mjerenje protoka i razine tekućine, osim elektronskih   kom.  3320525900
33.20.52.7100  Elektronski instrumenti za mjerenje tlaka    kom.  3320527100
33.20.52.7300  Spiralni manometri i manometri s metalnom membranom za mjerenje i neautomatsku regulaciju tlaka, u autogumama  kom.  3320527300
33.20.52.7500  Spiralni manometri i manometri s metalnom membranom, ostali   kom.  3320527500
33.20.52.7900  Instrumenti za mjerenje i kontrolu tlaka    kom.  3320527900
33.20.52.8300  Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu promjenljivih veličina, u tekućinama i plinovima, elektronski   kom.  3320528300
33.20.52.8900  Instrumenti za mjerenje i kontrolu promjenljivih veličina, u tekućinama i plinovima, ostali   kom.  3320528900
33.20.53    Instrumenti i aparati za fizikalne i kemijske analize, d.n.       
33.20.53.1300  Elektronski aparati za analizu plinova i dima  kom.  3320531300
33.20.53.1900  Ostali aparati za analizu plinova i dima    kom.  3320531900
33.20.53.2300  Kromatografi  kom.  3320532300
33.20.53.2900  Instrumenti za mjerenje elektroforeze (kataforeze)   kom.  3320532900
33.20.53.3000  Spektrometri, spektrofotometri i spektrografi, na osnovi optičkoga zračenja   kom.  3320533000
33.20.53.4000  Ekspozimetri (svjetlomjeri)   kom.  3320534000
33.20.53.5000  Ostali instrumenti i aparati, na osnovi optičkoga zračenja   kom.  3320535000
33.20.53.8100  Ostali elektronički instrumenti i aparati: za mjerenje vodljivosti, uklj. pH-metre i rH-metre  kom.  3320538100
33.20.53.8300  Ostali elektronički instrumenti i aparati    kom.  3320538300
33.20.53.8500  Viskozimetri, porozimetri, ekspanziometri    kom.  3320538500
33.20.53.8900  Ostali instrumenti i aparati za fizikalnu i kemijsku analizu, d.n.   kom.  3320538900
33.20.6 Ostali mjerni, kontrolni i testni instrumenti i aparati     
33.20.61    Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati        
33.20.61.0000  Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati    kom.  3320610000
33.20.62    Strojevi i aparati za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala        
33.20.62.1000  Strojevi i aparati za ispitivanje metala, elektronski  kom.  3320621000
33.20.62.3300  Strojevi i aparati za testiranje napetosti metala, univerzalni kom.  3320623300
33.20.62.3500  Strojevi i aparati za ispitivanje tvrdoće metala    kom.  3320623500
33.20.62.3900  Strojevi i aparati za ispitivanje metala, ostali    kom.  3320623900
33.20.62.5500  Strojevi i aparati za ispitivanje ostalih materijala (osim metala) , elektronski    kom.  3320625500
33.20.62.5900  Strojevi i aparati za ispitivanje ostalih materijala (osim metala), ostali   kom.  3320625900
33.20.63    Mjerila za potrošnju i proizvodnju plina, tekućina i električne energije        
33.20.63.3000  Mjerila za potrošnju i proizvodnju plina (uklj. kalibrirane)  kom.; kg    3320633000
33.20.63.5000  Mjerila za potrošnju i proizvodnju tekućina (uklj. kalibrirana) kom.; kg    3320635000
33.20.63.7000  Mjerila za potrošnju i proizvodnju električne energije (uklj. kalibrirana)   kom; kg 3320637000
33.20.64    Brojila okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivači brzine i tahometri; stroboskopi     
33.20.64.3000  Brojila okretaja, brojila proizvodnje, taksimetri, miljometri i sl.   kom.  3320643000
33.20.64.5300  Pokazivači brzine za vozila   kom.  3320645300
33.20.64.5500  Tahometri    kom.  3320645500
33.20.64.7000  Stroboskopi   kom.  3320647000
33.20.65    Mjerni i kontrolni instrumenti, aparati i strojevi, d.n.        
33.20.65.1090  Strojevi za dovođenje u ravnotežu mehaničkih dijelova  kom.  
33.20.65.1550  Strojevi za dovođenje u ravnotežu mehaničkih dijelova: za vozila    kom.  3320651550
33.20.65.1950  Strojevi za dovođenje u ravnotežu mehaničkih dijelova: ostali  kom.  3320651950
33.20.65.2090  Testni stolovi kom.  
33.20.65.2350  Testni stolovi: za vozila    kom.  3320652350
33.20.65.2950  Testni stolovi: ostali kom.  3320652950
33.20.65.3000  Projektori profila   kom.  3320653000
33.20.65.4090  Ostali optički instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu, d.n.    kom.  
33.20.65.4350  Ostali optički instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu, d.n. : za vozila  kom.  3320654350
33.20.65.4950  Ostali optički instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu, d.n. : osim za vozila   kom.  3320654950
33.20.65.5090  Elektronski instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu geometrijskih veličina kom.  
33.20.65.5350  Elektronski instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu geometrijskih veličina: prostornih (3D)    kom.  3320655350
33.20.65.5950  Elektronski instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu geometrijskih veličina: ostali kom.  3320655950
33.20.65.7090  Ostali elektronski instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje i kontrolu    kom.  
33.20.65.7350  Elektronski instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje i kontrolu materijala ultrazvukom, vrtložnim strujanjem i sl.  kom.  3320657350
33.20.65.7950  Ostali elektronski instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje i kontrolu    kom.  3320657950
33.20.65.8300  Ostali instrumenti, aparati i strojevi za mjerenje i kontrolu geometrijskih veličina  kom.  3320658300
33.20.65.8900  Ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu   kom.  3320658900
33.20.7 Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu        
33.20.70    Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu        
33.20.70.1500  Termostati, elektronski kom.  3320701500
33.20.70.1900  Termostati, ostali   kom.  3320701900
33.20.70.3000  Manostati    kom.  3320703000
33.20.70.5000  Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu, hidraulični ili pneumatski kom.  3320705000
33.20.70.9000  Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu, osim hidrauličnih i pneumatskih, d.n.   kom.  3320709000
33.20.8 Dijelovi instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigacijsku i drugu uporabu     
33.20.81    Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 33.20.4, 33.20.5, 33.20.62, 33.20.65; dijelovi, d.n.       
33.20.81.1000  Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za navigaciju, uklj. i kompasa tis.kom.    3320811000
33.20.81.2000  Dijelovi i pribor geodetskih instrumenata i aparata   tis.kom.    3320812000
33.20.81.3000  Dijelovi i pribor instrumenata za crtanje, mjerenje, matematičko računanje, itd.    tis.kom.    3320813000
33.20.81.4100  Dijelovi i pribor strojeva, aparata i uređaja za ispitivanje tvdoće, otpornosti, itd., materijala    tis.kom.    3320814100
33.20.81.4300  Dijelovi i pribor za termometre, higrometre, pirometre, itd.  tis.kom.    3320814300
33.20.81.4500  Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za mjerenje i kontrolu protoka i ostalih promjenljivih veličina, u tekućinama i plinovima   tis.kom.    3320814500
33.20.81.4700  Dijelovi i pribor za instrumente za fizikalne i kemijske analize; mikrotomi   tis.kom.    3320814700
33.20.81.5000  Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za mjerenje i kontrolu električnih veličina i zračenja tis.kom.    3320815000
33.20.81.7000  Dijelovi i pribor instrumenata, aparata i strojeva za mjerenje i kontrolu    tis.kom.    3320817000
33.20.81.9000  Dijelovi i pribor, d.n., za strojeve, instrumente i aparate za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, itd.  tis.kom.    3320819000
33.20.82    Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optičkih) i difrakcijskih aparata      
33.20.82.0000  Dijelovi i pribor mikroskopa (osim optičkih) i difrakcijskih aparata  kg   3320820000
33.20.83    Dijelovi i pribor za proizvode iz šifara 33.20.63 i 33.20.64      
33.20.83.3300  Dijelovi i pribor za električna brojila kg   3320833300
33.20.83.3500  Dijelovi i pribor za plinomjere i mjerila za tekućine  kg   3320833500
33.20.83.5000  Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za mjerenje brzine, stroboskope, itd. kg   3320835000
33.20.84    Dijelovi i pribor instrumenata i aparata iz šifre 33.20.7        
33.20.84.0000  Dijelovi i pribor instrumenata i aparata za automatsku regulaciju i kontrolu  kg   3320840000
33.20.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigacijsku i drugu uporabu       
33.20.91    Usluge instaliranja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigacijsku i drugu uporabu       
33.20.91.0000  Usluge instaliranja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigacijsku i drugu uporabu   ef.sati 3320910000
33.20.92    Usluge popravaka i održavanje instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigacijsku i drugu uporabu      
33.20.92.0000  Usluge održavanja i popravaka instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, testiranje, navigacijsku i drugu uporabu  ef.sati 3320920000
33.3  Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa      
33.30  Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa      
33.30.1 Usluge dizajniranja i montiranja opreme za kontrolu industrijskih procesa kao i automatiziranih proizvodnih postrojenja     
33.30.10    Usluge dizajniranja i montiranja opreme za kontrolu industrijskih procesa kao i automatiziranih proizvodnih postrojenja     
33.30.10.0000  Usluge dizajniranja i montiranja opreme za kontrolu industrijskih procesa kao i automatiziranih proizvodnih postrojenja tis.ef.sati   3330100000
33.4  Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme     
33.40  Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme     
33.40.1 Naočale, leće i njihovi dijelovi        
33.40.11    Kontaktne leće; leće za naočale od svih vrsta materijala        
33.40.11.3000  Kontaktne leće tis.kom.    3340113000
33.40.11.5300  Leće za naočale, osim za korekciju vida tis.kom.    3340115300
33.40.11.5500  Leće za naočale: obrađene s obje strane, za korekciju vida, jednofokusne    tis.kom.    3340115500
33.40.11.5900  Leće za naočale: obrađene s obje strane, za korekciju vida, ostale   tis.kom.    3340115900
33.40.11.7000  Leće za naočale, za korekciju vida, ostale   tis.kom.    3340117000
33.40.12    Naočale: sunčane, korektivne, zaštitne i druge     
33.40.12.5000  Naočale sunčane tis.kom.    3340125000
33.40.12.9000  Naočale i sl., d.n., korektivne, zaštitne i druge    tis.kom.    3340129000
33.40.13    Okviri i pribor za naočale       
33.40.13.5000  Okviri i pribor za naočale, od plastike tis.kom.    3340135000
33.40.13.9000  Okviri i pribor za naočale, od ostalih materijala    tis.kom.    3340139000
33.40.14    Dijelovi okvira i pribora za naočale      
33.40.14.0000  Dijelovi okvira i pribora za naočale  tis.kom.    3340140000
33.40.2 Ostali optički instrumenti i njihovi dijelovi      
33.40.21    Optička vlakna, listovi i ploče od polarizirajućega materijala; leće objektiva, filtri i sl.      
33.40.21.1500  Optička vlakna t    3340211500
33.40.21.1900  Snopovi optičkih vlakana i kabela    t    3340211900
33.40.21.3000  Listovi i ploče polarizirajućih materijala, nemontirani tis.kom.; kg  3340213000
33.40.21.5300  Prizme, zrcala i ostali optički elementi, d.n., nemontirani   tis.kom.; kg  3340215300
33.40.21.5500  Montirane leće, prizme, zrcala, itd. od svih vrsta materijala, d.n.   tis.kom.    3340215500
33.40.21.7000  Montirane leće objektiva, od svih vrsta materijala, d.n.    tis.kom.    3340217000
33.40.21.9000  Montirani filtri, od svih vrsta materijala   tis.kom.    3340219000
33.40.22    Dalekozori, monokulari i drugi optički teleskopi; ostali astronomski instrumenti; optički mikroskopi      
33.40.22.3000  Dalekozori, s dva objektiva (binokulari)    kom.  3340223000
33.40.22.5000  Optički teleskopi i dr. astronomski instrumenti, dalekozori (osim binokulara)  kom.  3340225000
33.40.22.7300  Stereoskopski mikroskopi    kom.  3340227300
33.40.22.7500  Optički mikroskopi za mikrofotografiju, mikrokinematografiju, mikroprojekciju  kom.  3340227500
33.40.22.7900  Optički mikroskopi, d.n.    kom.  3340227900
33.40.23    Uređaji s tekućim kristalima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji, aparati i instrumenti, d.n.     
33.40.23.1000  Teleskopski nišani za oružje; periskopi; teleskopi za strojeve i aparate    kom.  3340231000
33.40.23.3000  Laseri, osim laserskih dioda  kom.  3340233000
33.40.23.5500  Optički uređaji, aparati i instrumenti, d.n. : uređaji s tekućim kristalima (LCD)    kom.  3340235500
33.40.23.5900  Optički uređaji, aparati i instrumenti, d.n., osim uređaja s tekućim kristalima (LCD)  kom.  3340235900
33.40.24    Dijelovi i pribor za ostale optičke instrumente     
33.40.24.1000  Dijelovi i pribor (uklj. okvire) za dalekozore, optičke teleskope, itd. kom.  3340241000
33.40.24.3000  Dijelovi i pribor za optičke mikroskope kom.  3340243000
33.40.24.5000  Dijelovi i pribor za lasere i dr. optičke uređaje, aparate i instrumente    kom.  3340245000
33.40.3 Fotografska oprema i njezini dijelovi      
33.40.31    Leće objektiva za fotografske aparate, projektore i fotografske aparate za povećavanje i smanjivanje      
33.40.31.0000  Leće objektiva za fotografske aparate, projektore i fotografske aparate za povečavanje i smanjivanje  kom.  3340310000
33.40.32    Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka; fotografski aparati za snimanje dokumenata na mikrofilm, mikrofiševe i sl.        
33.40.32.3090  Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka  kom.  
33.40.32.3550  Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka: pretražnici (skeneri)  kom.  3340323550
33.40.32.3950  Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka; ostali  kom.  3340323950
33.40.32.5000  Fotografski aparati za snimanje dokumenata na mikrofilm, na mikrofiševe, itd.  kom.  3340325000
33.40.32.7000  Fotografski aparati za podvodna snimanja, za snimanje iz zraka, za medicinske namjene, itd.   kom.  3340327000
33.40.33    Polaroid kamere s trenutačnim razvijanjem i izvlačenjem i ostali fotografski aparati      
33.40.33.1000  Polaroid kamere, s trenutačnim razvijanjem i izvlačenjem    kom.  3340331000
33.40.33.3500  Fotografski aparati s tražilom kroz objektiv (SLR), s filmom širine manje od uklj. 35 mm    kom.  3340333500
33.40.33.3900  Fotografski aparati s tražilom kroz objektiv (osim SLR), s filmom širine manje od 35 mm     kom.  3340333900
33.40.33.5000  Fotografski aparati (osim SLR), s filmom širine 35 mm , ostali kom.  3340335000
33.40.33.9000  Fotografski aparati, d.n.    kom.  3340339000
33.40.34    Kinokamere       
33.40.34.3000  Kinokamere za filmove širine manje od 16 mm ili 2 x 8 mm    kom.  3340343000
33.40.34.5000  Kinokamere za filmove širine veće od uklj. 16 mm, d.n. kom.  3340345000
33.40.35    Kinoprojektori; projektori dijapozitiva; ostali projektori       
33.40.35.3300  Kinoprojektori za filmove širine manje od 16 mm kom.  3340353300
33.40.35.3500  Kinoprojektori za filmove širine veće od uklj. 16 mm  kom.  3340353500
33.40.35.5000  Projektori dijapozitiva kom.  3340355000
33.40.35.9000  Projektori slike, d.n. kom.  3340359000
33.40.36    Fleš-svjetiljke; aparati za povećavanje fotografija; aparati za fotolaboratorije; negatoskopi, ekrani za projiciranje      
33.40.36.1500  Fleš-aparati s elektroničkim svjetiljkama na pražnjenje kom.  3340361500
33.40.36.1900  Fleš-svjetiljke i aparati, d.n. kom.  3340361900
33.40.36.3000  Aparati za povećavanje i smanjivanje fotografija    kom.  3340363000
33.40.36.5000  Aparati i oprema za automatsko razvijanje filmova    kom.  3340365000
33.40.36.7090  Aparati i oprema za fotolaboratorije, d.n.: negatoskopi kom.  
33.40.36.7550  Aparati i oprema za fotolaboratorije: ploče za tiskanje i razvijanje filma   kom.  3340367550
33.40.36.7950  Ostali aparati i oprema za fotolaboratorije: negatoskopi    kom.  3340367950
33.40.36.9000  Ekrani za projiciranje kom.  3340369000
33.40.37    Čitači mikrofilmova, mikrofiševa i drugih mikroformata     
33.40.37.0000  Čitači mikrofilmova, mikrofiševa i drugih mikroformata kom.  3340370000
33.40.38    Dijelovi i pribor fotografske opreme      
33.40.38.1300  Dijelovi i pribor za fotoaparate    tis.kom.    3340381300
33.40.38.1500  Dijelovi i pribor za fleš-svjetiljke i aparate tis.kom.    3340381500
33.40.38.3300  Dijelovi i pribor za filmske kamere   tis.kom.    3340383300
33.40.38.3500  Dijelovi i pribor za filmske projektore tis.kom.    3340383500
33.40.38.5000  Dijelovi i pribor za projektore dijapozitiva, čitače mikroformata i aparate za povećavanje i smanjivanje fotografija  tis.kom.    3340385000
33.40.38.7000  Dijelovi i pribor aparata za fotolaboratorije i ekrana za projiciranje tis.kom.    3340387000
33.40.9 Usluge održavanja i popravaka profesionalnih fotografskih, kinematografskih i optičkih instrumenata       
33.40.90    Usluge održavanja i popravaka profesionalnih fotografskih, kinematografskih i optičkih instrumenata      
33.40.90.0000  Usluge održavanja i popravaka profesionalnih fotografskih, kinematografskih i optičkih instrumenata   ef.sati 3340900000
33.5  Proizvodnja satova       
33.50  Proizvodnja satova       
33.50.1 Satovi, osim satnih mehanizama i dijelova        
33.50.11    Ručni, džepni i drugi satovi, s kućištem od plemenitih metala ili od metala prevučenih plemenitim metalima       
33.50.11.1300  Ručni satovi, na baterijski i akumulatorski pogon (uklj. štoperice) s kućištem od plemenitih metala, samo s mehaničkim pokazivačem   tis.kom.    3350111300
33.50.11.1500  Ručni satovi, na baterijski i akumulatorski pogon (uklj. štoperice) s kućištem od plemenitih metala, samo s optičko-elektroničkim pokazivačem  tis.kom.    3350111500
33.50.11.1700  Ručni satovi, na baterijski i akumulatorski pogon (uklj. štoperice) s kućištem od plemenitih metala, ostali   tis.kom.    3350111700
33.50.11.3000  Ručni satovi sa ili bez uređaja za automatsko navijanje, s kućištem od plemenitih metala, ostali    tis.kom.    3350113000
33.50.11.5090  Džepni i ostali satovi s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim, na baterijski i akumulatorski pogon    tis.kom.    
33.50.11.5350  Džepni i ostali satovi s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim, na baterijski i akumulatorski pogon, samo s mehaničkim pokazivačem    tis.kom.    3350115350
33.50.11.5550  Džepni i ostali satovi s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim, na baterijski i akumulatorski pogon, samo s optičko-elektroničkim pokazivačem   tis.kom.    3350115550
33.50.11.5750  Džepni i ostali satovi s kućištem od plemenitih metala, njima presvučenim, na baterijski i akumulatorski pogon, ostali tis.kom.    3350115750
33.50.12    Ostali ručni, džepni i drugi osobni satovi uklj. štoperice       
33.50.12.1300  Ostali ručni satovi, na baterijski i akumulatorski pogon (uklj. štoperice) samo s mehaničkim pokazivačem    tis.kom.    3350121300
33.50.12.1500  Ostali ručni satovi, na baterijski i akumulatorski pogon (uklj. štoperice) samo s optičko-elektroničkim pokazivačem   tis.kom.    3350121500
33.50.12.1700  Ostali ručni, džepni i dr. satovi (uklj. štoperice, d.n.)    tis.kom.    3350121700
33.50.12.3000  Ostali ručni satovi, sa ili bez uređaja za automatsko navijanje tis.kom.    3350123000
33.50.12.5090  Džepni i dr. satovi, na baterijski i akumulatorski pogon, osim s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim  tis.kom.    
33.50.12.5350  Džepni i dr. satovi, na baterijski i akumulatorski pogon, osim s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim, samo s mehaničkim pokazivačem   tis.kom.    3350125350
33.50.12.5550  Džepni i dr. satovi, na baterijski i akumulatorski pogon, osim s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim, samo s optičko-elektroničkim pokazivačem tis.kom.    3350125550
33.50.12.5750  Džepni satovi, na baterijski i akumulatorski pogon, osim s kućištem od plemenitih metala ili njima presvučenim, ostali tis.kom.    3350125750
33.50.13    Satovi za instrument ploče i satovi sličnoga tipa za vozila       
33.50.13.0000  Satovi za instrument ploče i satovi sličnoga tipa za vozila   tis.kom.    3350130000
33.50.14    Satovi sa satnim mehanizmom; alarmni satovi i zidni satovi; ostali satovi        
33.50.14.1300  Satovi sa satnim mehanizmom, na baterijski i akumulatorski pogon, d.n. tis.kom.    3350141300
33.50.14.1900  Satovi sa satnim mehanizmom, ostali   tis.kom.    3350141900
33.50.14.3300  Budilice, na baterijski i akumulatorski pogon  tis.kom.    3350143300
33.50.14.3900  Budilice (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon) tis.kom.    3350143900
33.50.14.4300  Zidni satovi na baterijski, akumulatorski i električni pogon  tis.kom.    3350144300
33.50.14.5090  Zidni satovi (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon), osim satova kukavica    tis.kom.    
33.50.14.5350  Zidni satovi (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon), osim satova kukavica, presjeka brojčanika većega od 10 cm tis.kom.    3350145350
33.50.14.5550  Zidni satovi (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon), osim satova kukavica, presjeka brojčanika manje od uklj. 10 cm   tis.kom.    3350145550
33.50.14.5700  Zidni satovi (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon), satovi kukavice  tis.kom.    3350145700
33.50.14.6090  Satovi za električni satni sustav (satni uređaji)    tis.kom.    
33.50.14.6350  Glavni satovi za električni satni sustav    tis.kom.    3350146350
33.50.14.6550  Sporedni satovi za električni satni sustav   tis.kom.    3350146550
33.50.14.6700  Satovi, na baterijski, akumulatorski i električni pogon (osim satova za električni satni sustav)    tis.kom.    3350146700
33.50.14.7500  Stolni satovi i satovi za kamin (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon) tis.kom.    3350147500
33.50.14.7900  Satovi (osim na baterijski, akumulatorski i električni pogon), d.n., ostali   tis.kom.    3350147900
33.50.15    Satni uređaji za bilježenje vremena, parkirališni satovi; vremenske sklopke sa satnim mehanizmom        
33.50.15.1000  Satni uređaji za bilježenje vremena i datuma  tis.kom.    3350151000
33.50.15.3000  Parkirališni satovi i ostali satovi (osim satova za kontrolu procesa i sl. satova)   tis.kom.    3350153000
33.50.15.5000  Satovi za kontrolu procesa   tis.kom.    3350155000
33.50.15.7090  Satovi-prekidači    tis.kom.    
33.50.15.7550  Satovi-prekidači električni i elektronički za višetarifna brojila    tis.kom.    3350157550
33.50.15.7950  Satovi-prekidači, ostali    tis.kom.    3350157950
33.50.2 Satni mehanizmi i dijelovi       
33.50.21    Satni mehanizmi za osobne satove, kompletni ili sastavljeni       
33.50.21.3300  Satni mehanizmi, na baterijski i akumulatorski pogon, samo s mehaničkim pokazivačem   tis.kom.    3350213300
33.50.21.3500  Satni mehanizmi, na baterijski i akumulatorski pogon, samo s optičko-elektroničkim pokazivačem tis.kom.    3350213500
33.50.21.3700  Aparati za bilježenje vremena i dana sa satnim mehanizmom, na baterijski i akumulatorski pogon tis.kom.    3350213700
33.50.21.5000  Satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni, s automatskim navijanjem i ostali, d.n.   tis.kom.    3350215000
33.50.22    Ostali satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni        
33.50.22.3500  Ostali satni mehanizmi za budilice, na baterijski, akumulatorski i električni pogon   tis.kom.    3350223500
33.50.22.3900  Ostali satni mehanizmi, na baterijski, akumulatorski i električni pogon, d.n.  tis.kom.    3350223900
33.50.22.9000  Satni mehanizmi, kompletni ili sastavljeni, d.n.    tis.kom.    3350229000
33.50.23    Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni; nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni      
33.50.23.3000  Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni, s treptalom i spiralom   tis.kom.    3350233000
33.50.23.5000  Kompletni satni mehanizmi, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni, ostali   tis.kom.    3350235000
33.50.23.7000  Nekompletni satni mehanizmi, sastavljeni    tis.kom.    3350237000
33.50.24    Nedovršeni satni mehanizmi       
33.50.24.0000  Nedovršeni satni mehanizmi   tis.kom.    3350240000
33.50.25    Kompletni, nekompletni i nedovršeni satni mehanizmi, nesastavljeni       
33.50.25.0000  Kompletni, nekompletni i nedovršeni satni mehanizmi, nesastavljeni   tis.kom.    3350250000
33.50.26    Kućišta za satove i njihovi dijelovi      
33.50.26.1300  Kućišta za ručne i džepne satove, od plemenitih metala ili njima presvučenim  tis.kom.    3350261300
33.50.26.1500  Kućišta za ručne i džepne satove, od običnih metala   tis.kom.    3350261500
33.50.26.1900  Kućišta za ručne i džepne satove, d.n. tis.kom.    3350261900
33.50.26.3000  Dijelovi kućišta za ručne i džepne satove    tis.kom.    3350263000
33.50.26.5300  Kućišta za kućne, uredske i sl. satove, metalna tis.kom.    3350265300
33.50.26.5500  Kućišta (osim metalnih) za kućne, uredske i sl. satove tis.kom.    3350265500
33.50.26.5700  Dijelovi kućišta za kućne uredske i sl. satove tis.kom.    3350265700
33.50.27    Remeni, lanci i narukvice za satove i njihovi dijelovi, od metala        
33.50.27.0090  Remeni, lanci i narukvice za satove i njihovi dijelovi, od metala    tis.kom.    
33.50.27.0350  Remeni, lanci i narukvice za satove, od plemenitih metala    tis.kom.    3350270350
33.50.27.0550  Remeni, lanci i narukvice za satove, od običnih metala tis.kom.    3350270550
33.50.27.0750  Dijelovi remena, lanaca i narukvica za satove  tis.kom.    3350270750
33.50.28    Ostali dijelovi satova     
33.50.28.1000  Opruge za urarstvo, uklj. spiralne   tis.kom.    3350281000
33.50.28.3000  Ležišni kamen za urarstvo    tis.kom.    3350283000
33.50.28.5090  Brojčanici za urarstvo tis.kom.    
33.50.28.5350  Brojčanici za ručne i džepne satove, od običnih metala tis.kom.    3350285350
33.50.28.5550  Brojčanici za kućne, uredske i sl. satove, od običnih metala  tis.kom.    3350285550
33.50.28.5750  Ostali brojčanici    tis.kom.    3350285750
33.50.28.7090  Ostali dijelovi za satove    tis.kom.    
33.50.28.7350  Ostali dijelovi za ručne i džepne satove    tis.kom.    3350287350
33.50.28.7550  Ostali dijelovi za kućne, uredske i sl. satove tis.kom.    3350287550
33.50.9 Usluge instaliranja, održavanja i popravaka industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena      
33.50.91    Usluge instaliranja industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena      
33.50.91.0000  Usluge instaliranja industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena  ef.sati 3350910000
33.50.92    Usluge održavanja i popravaka i industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena        
33.50.92.0000  Usluge održavanja i popravaka industrijskih instrumenata i aparata za mjerenje vremena ef.sati 3350920000
DM   Proizvodnja prijevoznih sredstava        
34   Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica     
34.1  Proizvodnja motornih vozila       
34.10  Proizvodnja motornih vozila       
34.10.1 Motori s unutarnjim izgaranjem, za vozila i motocikle      
34.10.11    Benzinski motori, obujma manjega od uklj. 1 000 cm3, za vozila     
34.10.11.3000  Benzinski motori, obujma manjega od uklj. 250 cm3, za vozila  t; kom. 3410113000
34.10.11.5090  Benzinski motori, obujma većega od 250 manjega od uklj. 1 000 cm3, za vozila  t; kom. 
34.10.11.5350  Benzinski motori, obujma većega od 250 manjega od uklj. 1 000 cm3, za motocikle t; kom. 3410115350
34.10.11.5550  Benzinski motori, obujma većega od 250 manjega od uklj. 1 000 cm3, za ostala vozila   t; kom. 3410115550
34.10.12    Benzinski motori, obujma većega od 1 000 cm3      
34.10.12.0090  Benzinski motori, obujma većega od 1 000 cm3, za vozila t; kom. 
34.10.12.0350  Benzinski motori, obujma većega od 1 000 cm3, za motocikle   t; kom. 3410120350
34.10.12.0550  Benzinski motori, obujma većega od 1 000 cm3, za ostala vozila t; kom. 3410120550
34.10.13    Dizelski i poludizelski motori     
34.10.13.0009  Dizelski i poludizelski motori t; kom. 
34.10.13.0001  Dizelski i poludizelski motori, obujma manjega od 40 kW t; kom. 3410130001
34.10.13.0002  Dizelski i poludizelski motori, obujma većega od uklj. 40 manjega od 75 kW   t; kom. 3410130002
34.10.13.0003  Dizelski i poludizelski motori, obujma većega od uklj. 75 manjega od    110 kW   t; kom. 3410130003
34.10.13.0004  Dizelski i poludizelski motori, obujma većega od uklj. 110 kW manjega od 165 kW t; kom. 3410130004
34.10.13.0005  Dizelski i poludizelski motori, obujma većega od uklj. 165 kW  t; kom. 3410130005
34.10.2 Osobna vozila      
34.10.21    Osobna vozila s benzinskim motorom, obujma manjega od 1 500 cm3     
34.10.21.3300  Osobni automobili s benzinskim motorom, obujma manjega od 1 000 cm3   t; kom. 3410213300
34.10.21.3500  Osobn i automobili, s benzinskim motorom, obujma većega od uklj. 1 000 manjega od 1 500 cm3   t; kom. 3410213500
34.10.21.5000  Motorne kamp-kućice, s benzinskim motorom obujma većega od uklj. 1 000 manjega od 1 500 cm3   t; kom. 3410215000
34.10.22    Osobna vozila s benzinska motorom, obujma većega od 1 500 cm3, nova       
34.10.22.3090  Osobni automobili (uklj. trkaće), s benzinskim motorom, obujma većega od uklj. 1 500 cm3    t; kom. 
34.10.22.3350  Osobni automobili (uklj. trkaće), s benzinskim motorom, obujma većega od uklj. 1 500 cm3 manjega od 2 000 cm3  t; kom. 3410223350
34.10.22.3550  Osobni automobili (uklj. trkaće), s benzinskim motorom, obujma većega od uklj. 2 000 manjega od 2 500 cm3    t; kom. 3410223550
34.10.22.3750  Osobni automobili (uklj. trkaće), s benzinskim motorom, obujma većega od uklj. 2 500 cm3    t; kom. 3410223750
34.10.22.5000  Motorne kamp-kuće, s benzinskim motorom, obujma većega od uklj. 1 500 cm3 manjega od 3 000 cm3 t; kom. 3410225000
34.10.23    Osobna vozila, s dizelskim i poludizelskim motorom       
34.10.23.1000  Osobni automobili, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 1 500 cm3    t; kom. 3410231000
34.10.23.3090  Osobni automobili, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 1 500 cm3 manjega od 2 500 cm3 t; kom. 
34.10.23.3350  Osobni automobili, s dizelskim ili poludizelskim motorom, obujma većega od 1 500 cm3 manjega od 2 000 cm3    t; kom. 3410233350
34.10.23.3550  Osobni automobili, s dizelskim ili poludizelskim motorom, obujma većega od uklj. 2 000 cm3 manjega od 2 500 cm3 t; kom. 3410233550
34.10.23.4000  Osobni automobili, s dizelskim ili poludizelskim motorom, obujma većega od uklj. 2 500 cm3   t; kom. 3410234000
34.10.23.5300  Motorne kuće za kampiranje, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od uklj. 1 500 cm3 manjega od 2 500 cm3 t; kom. 3410235300
34.10.23.5500  Motorne kuće za kampiranje, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od uklj. 2 500 cm3    t; kom. 3410235500
34.10.24    Ostala motorna vozila za prijevoz osoba, d.n.      
34.10.24.3000  Ostala motorna vozila za prijevoz osoba, d.n., s električnim motorom  t; kom. 3410243000
34.10.24.9000  Ostala motorna vozila za prijevoz osoba, d.n., s ostalim motorima    t; kom. 
34.10.25    Motorna vozila za prijevoz osoba, rabljena       
34.10.25.0000  Motorna vozila za prijevoz osoba, rabljena   t; kom. 3410250000
34.10.3 Motorna vozila, za prijevoz više od uklj. 10 osoba       
34.10.30    Motorna vozila, za prijevoz više od uklj. 10 osoba       
34.10.30.3309  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3    t; kom.; sjedala    
34.10.30.3301  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, međugradski, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410303301
34.10.30.3302  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, turistički, kompletna proizvodnja   t; kom.; sjedala    3410303302
34.10.30.3303  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, gradski, kompletna proizvodnja    t; kom.; sjedala    3410303303
34.10.30.3304  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, prigradski, kompletna proizvodnja   t; kom.; sjedala    3410303304
34.10.30.3305  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, međugradski, montaža karoserije na šasiju   t; kom.; sjedala    3410303305
34.10.30.3306  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, turistički, montaža karoserije na šasiju   t; kom.; sjedala    3410303306
34.10.30.3307  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, gradski, montaža karoserije na šasiju t; kom.; sjedala    3410303307
34.10.30.3308  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 500 cm3, prigradski, montaža karoserije na šasiju   t; kom.; sjedala    3410303308
34.10.30.3509  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3    t; kom.; sjedala    
34.10.30.3501  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, međugradski, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410303501
34.10.30.3502  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, turistički, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410303502
34.10.30.3503  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, gradski, kompletna proizvodnja    t; kom.; sjedala    3410303503
34.10.30.3504  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, prigradski, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410303504
34.10.30.3505  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, međugradski, montaža karoserije na šasiju  t; kom.; sjedala    3410303505
34.10.30.3506  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, turistički, montaža karoserije na šasiju   t; kom.; sjedala    3410303506
34.10.30.3507  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, gradski, montaža karoserije na šasiju    t; kom.; sjedala    3410303507
34.10.30.3508  Autobusi, s dizelskim i poludizelskim motorom, obujma većega od 2 500 cm3, prigradski, montaža karoserije na šasiju  t; kom.; sjedala    3410303508
34.10.30.5309  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3   t; kom.; sjedala    
34.10.30.5301  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, međugradski, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410305301
34.10.30.5302  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, turistički, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410305302
34.10.30.5303  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, gradski, kompletna proizvodnja    t; kom.; sjedala    3410305303
34.10.30.5304  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, prigradski, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410305304
34.10.30.5305  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, međugradski, montaža karoserije na šasiju  t; kom.; sjedala    3410305305
34.10.30.5306  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, turistički, montaža karoserije na šasiju   t; kom.; sjedala    3410305306
34.10.30.5307  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, gradski, montaža karoserije na šasiju    t; kom.; sjedala    3410305307
34.10.30.5308  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma manjega od uklj. 2 800 cm3, prigradski, montaža karoserije na šasiju   t; kom.; sjedala    3410305308
34.10.30.5509  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3   t; kom.; sjedala    
34.10.30.5501  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, međugradski, kompletna proizvodnja t; kom.; sjedala    3410305501
34.10.30.5502  Autobusi, s benzinskim motorom, većega od 2 800 cm3, turistički, kompletna proizvodnja t; kom.; sjedala    3410305502
34.10.30.5503  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, gradski, kompletna proizvodnja   t; kom.; sjedala    3410305503
34.10.30.5504  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, prigradski, kompletna proizvodnja  t; kom.; sjedala    3410305504
34.10.30.5505  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, međugradski, montaža karoserije na šasiju  t; kom.; sjedala    3410305505
34.10.30.5506  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, turistički, montaža karoserije na šasiju  t; kom.; sjedala    3410305506
34.10.30.5507  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, gradski, montaža karoserije na šasiju    t; kom.; sjedala    3410305507
34.10.30.5508  Autobusi, s benzinskim motorom, obujma većega od 2 800 cm3, prigradski, montaža karoserije na šasiju  t; kom.; sjedala    3410305508
34.10.30.5900  Autobusi, s ostalim motorima  t; kom.; sjedala    3410305900
34.10.4 Motorna vozila za prijevoz robe     
34.10.41    Vozila za prijevoz robe, s dizelskim i poludizelskim motorom, nova       
34.10.41.1090  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine manje od uklj. 5 t    t; kom. 
34.10.41.1350  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine manje od uklj. 3,5 t   t; kom. 3410411350
34.10.41.1550  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 3,5 t manje od uklj. 5 t t; kom. 3410411550
34.10.41.3090  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 5 t manje od uklj. 20 t t; kom. 
34.10.41.3350  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 5 t manje od uklj. 12 t t; kom. 3410413350
34.10.41.3550  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 12 t manje od uklj. 20 t t; kom. 3410413550
34.10.41.4000  Kamioni, s dizelskim i poludizelskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 20 t   t; kom. 3410414000
34.10.42    Vozila za prijevoz robe, s benzinskim motorom; ostala vozila za prijevoz robe, nova       
34.10.42.3090  Kamioni, s benzinskim motorom, dozvoljene ukupne težine manje od uklj. 5 t   t; kom. 
34.10.42.3350  Kamioni, s benzinskim motorom, dozvoljene ukupne težine manje od uklj. 3,5 t  t; kom. 3410423350
34.10.42.3550  Kamioni, s benzinskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 3,5 t manje od uklj. 5 t    t; kom. 3410423550
34.10.42.5090  Kamioni, s benzinskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 5 t   t; kom. 
34.10.42.5350  Kamioni, s benzinskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 5 t manje od uklj. 12 t t; kom. 3410425350
34.10.42.5550  Kamioni, s benzinskim motorom, dozvoljene ukupne težine veće od 12 t  t; kom. 3410425550
34.10.42.9000  Kamioni, s ostalim motorima   t; kom. 3410429000
34.10.43    Motorna vozila za prijevoz robe, rabljena        
34.10.43.0000  Motorna vozila za prijevoz robe, rabljena    t; kom. 3410430000
34.10.44    Cestovni traktori, za poluprikolice       
34.10.44.0000  Cestovni traktori, za poluprikolice   t; kom. 3410440000
34.10.45    Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila     
34.10.45.0000  Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila t; kom. 3410450000
34.10.5 Motorna vozila, za posebnu uporabu       
34.10.51    Damperi (samoistovarna motorna vozila), za uporabu izvan cestovne mreže     
34.10.51.0000  Damperi (samoistovarna motorna vozila), za uporabu izvan cestovne mreže t; kom. 3410510000
34.10.52    Vozila s dizalicom       
34.10.52.0009  Vozila s dizalicom   t; kom. 
34.10.52.0001  Autodizalice s vilicom (proizvodnja pretežno od domaćih djelova)    t; kom. 3410520001
34.10.52.0002  Autodizalice s vilicom (montaža pretežno od uvoznih djelova)  t; kom. 3410520002
34.10.52.0003  Kranske i ostale autodizalice (proizvodnja pretežno od domaćih djelova) t; kom. 3410520003
34.10.52.0004  Kranske i ostale autodizalice (montaža pretežno od uvoznih djelova)   t; kom. 3410520004
34.10.53    Vozila za vožnju po snijegu, vozila za golf, i slično, s motorom        
34.10.53.0000  Vozila za vožnju po snijegu, vozila za golf, i slično, s motorom    t; kom. 3410530000
34.10.54    Motorna vozila za posebnu uporabu; d.n.     
34.10.54.1000  Pokretni bušaći tornjevi    t; kom. 3410541000
34.10.54.3000  Vatrogasna vozila    t; kom. 3410543000
34.10.54.5000  Vozila s ugrađenim betonskim mješalicama    t; kom. 3410545000
34.10.54.9000  Motorna vozila (za odvoz automobila, čišćenje ulica, pranje ulica, auto-radionice, itd.)    t; kom. 3410549000
34.2  Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica     
34.20  Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica     
34.20.1 Karoserije za motorna vozila      
34.20.10    Karoserije za motorna vozila      
34.20.10.3000  Karoserije (uklj. kabine) za osobna vozila   t; kom. 3420103000
34.20.10.5000  Karoserije (uklj. kabine) za ostala motorna vozila   t; kom. 3420105000
34.20.2 Prikolice i poluprikolice; kontejneri      
34.20.21    Kontejneri specijalno građeni i opremljeni za jednu ili više vrsta prijevoza      
34.20.21.0090  Kontejneri specijalno građeni i opremljeni za jednu ili više vrsta prijevoza  t; kom. 
34.20.21.0350  Zamjenljivi sanduci   t; kom. 3420210350
34.20.21.0550  Prekomorski kontejneri t; kom. 3420210550
34.20.21.0750  Kontejneri za prijevoz otpadaka t; kom. 3420210750
34.20.21.0950  Kontejneri, ostali   t; kom. 3420210950
34.20.22    Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje      
34.20.22.3000  Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje, složive  t; kom. 3420223000
34.20.22.9300  Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje, težine manje od uklj. 750 kg   t; kom. 3420229300
34.20.22.9500  Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje, težine veće od 750 kg manje od uklj. 3 500 kg   t; kom. 3420229500
34.20.22.9700  Prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje, težine veće od 3 500 kg  t; kom. 3420229700
34.20.23    Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe        
34.20.23.0090  Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe    t; kom. 
34.20.23.0350  Poluprikolice - cisterne    t; kom. 3420230350
34.20.23.0550  Jednoosovinske prikolice - cisterne   t; kom. 3420230550
34.20.23.0950  Ostale prikolice za prijevoz robe    t; kom. 3420230950
34.20.3 Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih nesamokretnih vozila     
34.20.30    Dijelovi prikolica, poluprikolica i drugih nesamokretnih vozila     
34.20.30.3000  Šasije, za prikolice, poluprikolice i dr. nesamokretna vozila  t; kom. 3420303000
34.20.30.5000  Karoserije, za prikolice, poluprikolice i dr. nasamokretna vozila    t; kom. 3420305000
34.20.30.7000  Osovine, za prikolice, poluprikolice i dr. nesamokretna vozila t; kom. 3420307000
34.20.30.9000  Ostali dijelovi, za prikolice, poluprikolice i dr. nesamokretna vozila t; kom. 3420309000
34.3  Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore        
34.30  Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore        
34.30.1 Dijelovi motora     
34.30.11    Dijelovi benzinskih motora, osim zrakoplovnih      
34.30.11.0090  Dijelovi benzinskih motora, osim zrakoplovnih  t    
34.30.11.0350  Cilindarski blokovi, cilindri, kućišta i cilindarske glave, za benzinske motore t    3430110350
34.30.11.0550  Poluge, klipovi i klipni prsteni, za benzinske motore  t    3430110550
34.30.11.0750  Karburatori i sustavi za ubrizgavanje goriva, za benzinske motore    t    3430110750
34.30.11.0950  Dijelovi, za benzinske motore, ostali  t    3430110950
34.30.12    Dijelovi ostalih motora, d.n.      
34.30.12.0090  Dijelovi dizelskih i poludizelskih motora    t    
34.30.12.0350  Poluge, klipovi i prsteni, za dizelske i poludizelske motore  t    3430120350
34.30.12.0550  Sustavi za ubrizgavanje goriva, za automobilske dizelske i poludizelske motore t    3430120550
34.30.12.0750  Sustavi za ubrizgavanje goriva, za dizelske i poludizelske motore, ostali    t    3430120750
34.30.12.0950  Dijelovi za dizelske i poludizelske motore, ostali   kg   3430120950
34.30.2 Ostali dijelovi i pribor, d.n., za motorna vozila        
34.30.20    Ostali dijelovi i pribor, d.n., za motorna vozila        
34.30.20.1009  Branici i njihovi dijelovi   t; tis.kom.   
34.30.20.1001  Branici t; tis.kom.   3430201000
34.30.20.1002  Dijelovi branika    t; tis.kom.   3430201002
34.30.20.2300  Montirane obloge za kočnice na nosaču  t; tis.kom.   3430202300
34.30.20.2509  Kočnice i servo kočnice i njihovi dijelovi (osim montiranih obloga)   t; tis.kom.   
34.30.20.2501  Kočnice i servo kočnice t; tis.kom.   3430202500
34.30.20.2502  Dijelovi kočnica i servo kočnica (osim montiranih obloga)    t; tis.kom.   3430202502
34.30.20.3300  Mjenjačke kutije    t; kom. 3430203300
34.30.20.3500  Pogonske osovine, s diferencijalom   t; kom. 3430203500
34.30.20.3709  Nosive osovine i njihovi dijelovi    t; kom. 
34.30.20.3701  Nosive osovine t; kom. 3430203701
34.30.20.3702  Dijelovi nosivih osovina    t; kom. 3430203702
34.30.20.4009  Kotači, njihovi dijelovi i pribor    t; kom. 
34.30.20.4001  Kotači t; kom. 3430204001
34.30.20.4002  Dijelovi i pribor kotača    t; kom. 3430204002
34.30.20.5000  Ovjesi za ublažavanje udara (amortizeri)    t; kom. 3430205000
34.30.20.6100  Hladionici za motorna vozila  t; kom. 3430206100
34.30.20.6300  Prigušivački lonci i ispušne cijevi   t; kom. 3430206300
34.30.20.6509  Mjenjači brzina i dijelovi upravljačkoga mehanizma   t; kom. 
34.30.20.6501  Mjenjači brzina t; kom. 3430206501
34.30.20.6502  Dijelovi upravljačkoga mehanizma    t    3430206502
34.30.20.6700  Upravljači (volani), upravljački stupovi i kutije    t; kom. 3430206700
34.30.20.7090  Ostali dijelovi i pribor za vozila, d.n.    t    
34.30.20.7150  Spremnici za gorivo   t; kom. 3430207150
34.30.20.7350  Sastavni dijelovi uređaja za klimatizaciju   t    3430207350
34.30.20.7550  Ovjesna oprema (osim amortizera), za ublažavanje udara t    3430207550
34.30.20.7750  Prijenosni dijelovi i komponente, osim mjenjačkih kutija i pogonskih osovina  t    3430207750
34.30.20.7950  Dijelovi i pribor za vozila, ostali   t    3430207950
34.30.3 Sigurnosni pojasevi, dijelovi i pribor za karoserije      
34.30.30    Sigurnosni pojasevi, dijelovi i pribor za karoserije      
34.30.30.3000  Sigurnosni pojasevi   t; tis.kom.   3430303000
34.30.30.9000  Dijelovi i pribor za karoserije (uklj. kabine), d.n.  t    3430309000
35   Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava            
35.1  Gradnja i popravak brodova i čamaca           
35.11  Gradnja i popravak brodova           
35.11.1 Ratni brodovi          
35.11.10    Ratni brodovi          
35.11.10.0000  Ratni brodovi  kom.  3511100000   
35.11.2 Brodovi i slični plovni objekti, za prijevoz putnika i robe           
35.11.21    Brodovi za kružna putovanja, trajekti i sl. plovila za prijevoz putnika         
35.11.21.3309  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.21.3301  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi za plovidbu morem, do 1 000 GT  GT; kom.    3511213301   
35.11.21.3302  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi za plovidbu morem, od 1 001 GT do 3 000 GT    GT; kom.    3511213302   
35.11.21.3303  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi za plovidbu morem, od 3 001 GT do 10 000 GT   GT; kom.    3511213303   
35.11.21.3304  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi za plovidbu morem, od 10 001 GT do 20 000 GT   GT; kom.    3511213304   
35.11.21.3305  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi za plovidbu morem, veći od 20 000 GT   GT; kom.    3511213305   
35.11.21.3509  Trajekti, za plovidbu morem   GT; kom.        
35.11.21.3501  Trajekti za automobile, do 4 000 DWT, za plovidbu morem GT; kom.    3511213501   
35.11.21.3502  Trajekti za automobile, od 4 001 DWT do 10 000 DWT, za plovidbu morem  GT; kom.    3511213502   
35.11.21.3503  Trajekti za automobile, od 10 001 DWT do 20 000 DWT, za plovidbu morem GT; kom.    3511213503   
35.11.21.3504  Trajekti za automobile, od 20 001 DWT do 30 000 DWT, za plovidbu morem GT; kom.    3511213504   
35.11.21.3505  Trajekti za automobile, veći od 30 000 DWT, za plovidbu morem  GT; kom.    3511213505   
35.11.21.3506  Trajekti za željeznička vozila, do 1 000 GT, za plovidbu morem GT; kom.    3511213506   
35.11.21.3507  Trajekti za željeznička vozila, od 1 001 GT do 10 000 GT, za plovidbu morem   GT; kom.    3511213507   
35.11.21.3508  Trajekti za željeznička vozila, veći od 10 001 GT, za plovidbu morem  GT; kom.    3511213508   
35.11.21.9009  Brodovi za kružna putovanja izletnički i dr. putnički brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama  GT; kom.        
35.11.21.9001  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, do 1 000 GT   GT; kom.    3511219001   
35.11.21.9002  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, od 1 001 GT do 3 000 GT GT; kom.    3511219002   
35.11.21.9003  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, od 3 001 GT do 10 000 GT GT; kom.    3511219003   
35.11.21.9004  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, od 10 001 GT do 20 000 GT    GT; kom.    3511219004   
35.11.21.9005  Brodovi za kružna putovanja, izletnički i dr. putnički brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, veći od 20 000 GT    GT; kom.    3511219005   
35.11.22    Tankeri         
35.11.22.3309  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem   GT; kom.        
35.11.22.3301  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, do 4 000 DWT    GT; kom.    3511223301   
35.11.22.3302  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, od 4 001 DWT 
do 10 000 DWT  GT; kom.    3511223302   
35.11.22.3303  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, od 10 001 DWT 
do 30 000 DWT  GT; kom.    3511223303   
35.11.22.3304  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, od 30 001 DWT 
do 50 000 DWT  GT; kom.    3511223304   
35.11.22.3305  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, od 50 001 DWT 
do 80 000 DWT  GT; kom.    3511223305   
35.11.22.3306  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, od 80 001 DWT 
do 160 000 DWT GT; kom.    3511223306   
35.11.22.3307  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, od 160 001 DWT 
do 250 000 DWT GT; kom.    3511223307   
35.11.22.3308  Tankeri za sirovu naftu, za plovidbu morem, veći od 250 000 DWT GT; kom.    3511223308   
35.11.22.3509  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem   GT; kom.        
35.11.22.3501  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem, do 4 000 DWT    GT; kom.    3511223501   
35.11.22.3502  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 10 000 DWT GT; kom.    3511223502   
35.11.22.3503  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do 30 000 DWT    GT; kom.    3511223503   
35.11.22.3504  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem, od 30 001 DWT do 50 000 DWT    GT; kom.    3511223504   
35.11.22.3505  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem, od 50 001 DWT do 80 000 DWT    GT; kom.    3511223505   
35.11.22.3506  Tankeri za naftne i dr. prerađevine i kemijske proizvode, za plovidbu morem, veći od 80 000 DWT GT; kom.    3511223506   
35.11.22.9000  Tankeri za plovidbu unutarnjim vodama  GT; kom.    3511229000   
35.11.23    Brodovi za rashlađene terete          
35.11.23.3009  Brodovi za rashlađene terete (osim tankera), za plovidbu morem GT; kom.        
35.11.23.3001  Brodovi za rashlađene terete (osim tankera), za plovidbu morem, 
do 4 000 DWT  GT; kom.    3511233001   
35.11.23.3002  Brodovi za rashlađene terete (osim tankera), za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 10 000 DWT   GT; kom.    3511233002   
35.11.23.3003  Brodovi za rashlađene terete (osim tankera), za plovidbu morem, veći od 10 000 DWT   GT; kom.    3511233003   
35.11.23.9000  Brodovi za rashlađene terete (osim tankera), za plovidbu unutarnjim vodama   GT; kom.    3511239000   
35.11.24    Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe         
35.11.24.1009  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem   GT; kom.        
35.11.24.1001  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, do 4 000 DWT    GT; kom.    3511241001   
35.11.24.1002  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 10 000 DWT GT; kom.    3511241002   
35.11.24.1003  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do     30 000 DWT GT; kom.    3511241003   
35.11.24.1004  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, od 30 001 DWT do    50 000 DWT GT; kom.    3511241004   
35.11.24.1005  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, od 50 001 DWT do    80 000 DWT GT; kom.    3511241005   
35.11.24.1006  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, od 80 001 DWT do   160 000 DWT  GT; kom.    3511241006   
35.11.24.1007  Teretni brodovi za rasuti teret, za plovidbu morem, veći od 
160 000 DWT   GT; kom.    3511241007   
35.11.24.2009  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.2001  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, do 4 000 DWT GT; kom.    3511242001   
35.11.24.2002  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 10 000 DWT  GT; kom.    3511242002   
35.11.24.2003  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do 30000 DWT  GT; kom.    3511242003   
35.11.24.2004  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, od 30 001 DWT do    50 000 DWT   GT; kom.    3511242004   
35.11.24.2005  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, od 50 001 DWT do    80 000 DWT   GT; kom.    3511242005   
35.11.24.2006  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, od 80 001 DWT do   160 000 DWT   GT; kom.    3511242006   
35.11.24.2007  Brodovi za kombinirane terete, za plovidbu morem, veći od 
160 000 DWT   GT; kom.    3511242007   
35.11.24.3009  Brodovi za opći teret, za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.3001  Brodovi za opći teret, za plovidbu morem, do 4 000 DWT GT; kom.    3511243001   
35.11.24.3002  Brodovi za opći teret, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 
10 000 DWT   GT; kom.    3511243002   
35.11.24.3003  Brodovi za opći teret, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do 
20 000 DWT   GT; kom.    3511243003   
35.11.24.3004  Brodovi za opći teret, za plovidbu morem, od 20 001 DWT do 
30 000 DWT   GT; kom.    3511243004   
35.11.24.3005  Brodovi za opći teret, za plovidbu morem, veći od 30 000 DWT  GT; kom.    3511243005   
35.11.24.4009  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.4001  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem, do 4 000 DWT GT; kom.    3511244001   
35.11.24.4002  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 10 000 DWT  GT; kom.    3511244002   
35.11.24.4003  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do 20 000 DWT GT; kom.    3511244003   
35.11.24.4004  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem, od 20 001 DWT do 30 000 DWT GT; kom.    3511244004   
35.11.24.4005  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem, od 30 001 DWT do 50 000 DWT GT; kom.    3511244005   
35.11.24.4006  Brodovi za prijevoz kontejnera, za plovidbu morem, veći od 50 000 DWT  GT; kom.    3511244006   
35.11.24.5009  Ro-ro brodovi, za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.5001  Ro-ro brodovi, za plovidbu morem, do 4 000 DWT GT; kom.    3511245001   
35.11.24.5002  Ro-ro brodovi, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do 10 000 DWT  GT; kom.    3511245002   
35.11.24.5003  Ro-ro brodovi, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do 20 000 DWT  GT; kom.    3511245003   
35.11.24.5004  Ro-ro brodovi, za plovidbu morem, od 20 001 DWT do 30 000 DWT  GT; kom.    3511245004   
35.11.24.5005  Ro-ro brodovi, za plovidbu morem, veći od 30 000 DWT  GT; kom.    3511245005   
35.11.24.6009  Brodovi za prijevoz automobila, za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.6001  Brodovi za prijevoz automobila, za plovidbu morem, do 4 000 DWT GT; kom.    3511246001   
35.11.24.6002  Brodovi za prijevoz automobila, za plovidbu morem, od 4 001 DWT do    10 000 DWT   GT; kom.    3511246002   
35.11.24.6003  Brodovi za prijevoz automobila, za plovidbu morem, od 10 001 DWT do   20 000 DWT   GT; kom.    3511246003   
35.11.24.6004  Brodovi za prijevoz automobila, za plovidbu morem, od 20 001 DWT do   30 000 DWT   GT; kom.    3511246004   
35.11.24.6005  Brodovi za prijevoz automobila, za plovidbu morem, veći od 
30 000 DWT   GT; kom.    3511246005   
35.11.24.7309  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.7301  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem, do    4 000 DWT GT; kom.    3511247301   
35.11.24.7302  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem, od    4 001 DWT do 10 000 DWT   GT; kom.    3511247302   
35.11.24.7303  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem, od   10 001 DWT do 20 000 DWT   GT; kom.    3511247303   
35.11.24.7304  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem, od   20 001 DWT do 30 000 DWT   GT; kom.    3511247304   
35.11.24.7305  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem, od   30 001 DWT do 50 000 DWT   GT; kom.    3511247305   
35.11.24.7306  Brodovi za ukapljene petrolejske plinove (LPG), za plovidbu morem, veći od 50 000 DWT  GT; kom.    3511247306   
35.11.24.7509  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem    GT; kom.        
35.11.24.7501  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem, do 
4 000 DWT    GT; kom.    3511247501   
35.11.24.7502  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem, od 
4 001 DWT do 10 000 DWT GT; kom.    3511247502   
35.11.24.7503  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem, od 
10 001 DWT do 20 000 DWT    GT; kom.    3511247503   
35.11.24.7504  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem, od 
20 001 DWT do 30 000 DWT    GT; kom.    3511247504   
35.11.24.7505  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem, od 
30 001 DWT do 50 000 DWT    GT; kom.    3511247505   
35.11.24.7506  Brodovi za ukapljeni zemni plin (LNG), za plovidbu morem, veći od 50 000 DWT  GT; kom.    3511247506   
35.11.24.8009  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, bez vlastitoga pogona  t; kom.; t nos.     
35.11.24.8001  Teglenice    t; kom.; t nos. 3511248001   
35.11.24.8002  Barže za rasuti teret  t; kom.; t nos. 3511248002   
35.11.24.8003  Tank barže   t; kom.; t nos. 3511248003   
35.11.24.8004  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, bez vlastitoga pogona, ostala  t; kom.; t nos. 3511248004   
35.11.24.9009  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, s vlastitim pogonom   GT; kom.        
35.11.24.9001  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, do 1 000 GT, s vlastitim pogonom    GT; kom.    3511249001   
35.11.24.9002  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, od 1 001 GT do 3 000 GT, s vlastitim pogonom  GT; kom.    3511249002   
35.11.24.9003  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, od 3 001 GT do 10 000 GT, s vlastitim pogonom  GT; kom.    3511249003   
35.11.24.9004  Teretni brodovi i ostala plovila za kombinirani prijevoz putnika i robe, za plovidbu unutarnjim vodama, veći od 10 000 GT, s vlastitim pogonom GT; kom.    3511249004   
35.11.3 Ribarski brodovi i ostali specijalni plovni objekti           
35.11.31    Ribarski brodovi; brodovi-tvornice i ostali brodovi za preradu i konzerviranje ribe           
35.11.31.3009  Ribarski brodovi, brodovi-tvornice za preradu ribe, itd., za plovidbu morem   GT; kom.        
35.11.31.3001  Ribarski brodovi, brodovi-tvornice za preradu ribe, itd., za plovidbu morem, do 1 000 GT    GT; kom.    3511313001   
35.11.31.3002  Ribarski brodovi, brodovi-tvornice za preradu ribe, itd., za plovidbu morem, od 1 001 GT do 3 000 GT  GT; kom.    3511313002   
35.11.31.3003  Ribarski brodovi, brodovi-tvornice za preradu ribe, itd., za plovidbu morem, veći od 3 000 GT  GT; kom.    3511313003   
35.11.31.9009  Ostali ribarski brodovi, itd., za plovidbu unutarnjim vodama  GT; kom.        
35.11.31.9001  Ostali ribarski brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, do 
1 000 GT    GT; kom.    3511319001   
35.11.31.9002  Ostali ribarski brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, od 
1 001 GT do 3 000 GT  GT; kom.    3511319002   
35.11.31.9003  Ostali ribarski brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama, veći od 3 000GT GT; kom.    3511319003   
35.11.32    Brodovi tegljači (remorkeri) i potiskivači (gurači)           
35.11.32.3009  Brodovi tegljači (remorkeri)  GT; kom.    3511323000   
35.11.32.3001  Brodovi tegljači (remorkeri), za plovidbu morem     GT; kom.        
35.11.32.3002  Brodovi tegljači (remorkeri), za plovidbu unutarnjim vodama   GT; kom.        
35.11.32.5000  Brodovi potiskivači (gurači), za plovidbu morem GT; kom.    3511325000   
35.11.32.9000  Brodovi potiskivači (gurači), za plovidbu unutarnjim vodama   GT; kom.    3511329000   
35.11.33    Ploveća jaružala (bageri); brodovi svjetionici, vatrogasna plovila, plutajuće dizalice; ostala plovila         
35.11.33.3000  Ploveća jaružala (bageri), za plovidbu morem  GT; kom.    3511333000   
35.11.33.5309  Brodovi svjetionici, vatrogasna plovila, plutajuće dizalice, itd., d.n., za plovidbu morem   GT; kom.        
35.11.33.5301  Tehnički plovni objekti, za plovidbu morem   GT; kom.    3511335301   
35.11.33.5302  Vatrogasna plovila, za plovidbu morem  GT; kom.    3511335304   
35.11.33.5303  Plutajuće dizalice, za plovidbu morem  GT; kom.    3511335302   
35.11.33.5304  Brodovi radionice, za plovidbu morem  GT; kom.    3511335303   
35.11.33.5305  Ostali specijalni plovni objekti, d.n., za plovidbu morem    GT; kom.    3511335305   
35.11.33.5500  Plutajući dokovi, za plovidbu morem   GT; kom.    3511335500   
35.11.33.7009  Ostala jaružala (bageri), brodovi svjetionici, vatrogasna plovila, plutajuće dizalice, itd., za plovidbu unutarnjim vodama   GT; kom.        
35.11.33.7001  Ploveća jaružala (bageri), za plovidbu unutarnjim vodama    GT; kom.    3511337001   
35.11.33.7002  Tehnički plovni objekti, za plovidbu unutarnjim vodama GT; kom.    3511337002   
35.11.33.7003  Vatrogasna plovila, za plovidbu unutarnjim vodama    GT; kom.    3511337005   
35.11.33.7004  Plutajuće dizalice, za plovidbu unutarnjim vodama    GT; kom.    3511337003   
35.11.33.7005  Brodovi radionice, za plovidbu unutarnjim vodama    GT; kom.    3511337004   
35.11.33.7006  Ostali specijalni plovni objekti, d.n., za plovidbu unutarnjim vodama  GT; kom.    3511337006   
35.11.33.9309  Ostala plovila (uklj. čamce za spašavanje), osim na vesla, za plovidbu morem  kom.      
35.11.33.9301  Čamci za spašavanje (osim na vesla), za plovidbu morem kom.  3511339301   
35.11.33.9302  Ostala plovila (osim na vesla), za plovidbu morem    kom.  3511339302   
35.11.33.9509  Ostala plovila (uklj. čamce za spašavanje), osim na vesla, za plovidbu unutarnjim vodama    kom.      
35.11.33.9501  Pilotski brodovi, za plovidbu unutarnjim vodama kom.  3511339501   
35.11.33.9502  Ostala plovila (uklj. čamce za spašavanje), d.n., osim na vesla, za plovidbu unutarnjim vodama kom.  3511339502   
35.11.4 Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju         
35.11.40    Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju         
35.11.40.0000  Plutajuće ili fiksne platforme za bušenje i proizvodnju GT; kom.    3511400000   
35.11.5 Ostale plutajuće konstrukcije          
35.11.50    Ostale plutajuće konstrukcije          
35.11.50.0009  Ostale plutajuće konstrukcije  t; kom.     
35.11.50.0001  Plutajući dokovi, d.n. t; kom. 3511500001   
35.11.50.0002  Plutajuće platforme, d.n.    t; kom. 3511500002   
35.11.50.0003  Plutajući kesoni, d.n. t; kom. 3511500003  
35.11.50.0004  Plutajuće konstrukcije (npr. bove, spremnici, itd.), d.n., ostale    t; kom. 3511500004   
35.11.6.    Brodovi, ostala plovila i plutajuće konstrukcije, za rezanje          
35.11.60    Brodovi, ostala plovila i plutajuće konstrukcije, za rezanje  t        
35.11.60.0000  Brodovi, ostala plovila i plutajuće konstrukcije, za rezanje  t    3511601000   
35.11.9 Usluge održavanja i popravaka, preinaka, modernizacije i demoliranja brodova i drugih plovnih objekata         
35.11.91    Usluge održavanja i popravaka brodova i drugih plovnih objekata         
35.11.91.0000  Usluge održavanja i popravaka brodova i drugih plovnih objekata tis.ef.sati   3511910000   
35.11.92    Usluge preinaka i modernizacije brodova i drugih plovnih objekata            
35.11.92.0000  Usluge preinaka i modernizacije brodova i drugih plovnih objekata    tis.ef.sati   3511920000   
35.11.93    Usluge demoliranja brodova           
35.11.93.0009  Usluge demoliranja brodova   t        
35.11.93.0001  Obnovljeni limovi, profili i sl. za daljnju uporabu   t    3511930001   
35.11.93.0002  Obnovljeni strojevi i uređaji  t    3511930002   
35.11.93.0003  Sekundarne sirovine željeza i čelika  t    3511930003   
35.11.93.0004  Sekundarne sirovine ostalih metala   t    3511930004   
35.11.93.0005  Sekundarne sirovine, ostale   t    3511930005   
35.12  Gradnja i popravak čamaca za razonodu i sport          
35.12.1 Jedrilice za razonodu i sport          
35.12.11    Jedrilice za razonodu i sport          
35.12.11.3000  Jedrilice za razonodu i sport (uklj. s pomoćnim motorom), za plovidbu morem   t; kom. 3512113000   
35.12.11.5300  Jedrilice za razonodu i sport (uklj. s pomoćnim motorom), za plovidbu unutarnjim vodama, težine manje od uklj. 100 kg  t; kom. 3512115300   
35.12.11.5500  Jedrilice za razonodu i sport (uklj. s pomoćnim motorom), za plovidbu unutarnjim vodama, težine veće od 100 kg, dužine manje od uklj. 7,5 m   t; kom. 3512115500   
35.12.11.5700  Jedrilice za razonodu i sport (uklj. s pomoćnim motorom), za plovidbu unutarnjim vodama, težine veće od 100 kg, dužine veće od 7,5 m  t; kom. 3512115700   
35.12.12    Čamci za napuhavanje za razonodu i sport            
35.12.12.3300  Čamci za napuhavanje, težine manje od uklj. 20 kg, duljine manje od uklj. 2,5 m t; kom. 3512123300   
35.12.12.3500  Ostali čamci za napuhavanje, težine veće od 20 kg manje od uklj.100 kg, duljine veće od 2,5 m  t; kom. 3512123500   
35.12.12.3700  Ostali čamci za napuhavanje, težine veće od 100 kg   t; kom. 3512123700   
35.12.13    Ostali čamci za razonodu i sport; ronilački čamci i kanui            
35.12.13.3000  Motorni čamci za razonodu i sport, osim s izvanbrodskim motorom, za plovidbu morem   t; kom. 3512133000   
35.12.13.5500  Motorni čamci za razonodu i sport, osim s izvanbrodskim motorom, za plovidbu unutarnjim vodama, dužine manje od uklj. 7,5 m   t; kom. 3512135500   
35.12.13.5700  Motorni čamci za razonodu i sport, osim s izvanbrodskim motorom, za plovidbu unutarnjim vodama, dužine veće od 7,5 m  t; kom. 3512135700   
35.12.13.9309  Ostali čamci uklj. s izvanbrodskim motorom, težine manje od uklj. 100 kg    t; kom.     
35.12.13.9301  Laki veslački čamci, težine manje od uklj. 100 kg    t; kom. 3512139301   
35.12.13.9302  Ostali čamci, s izvanbrodskim motorom, težine manje od uklj. 100 kg   t; kom. 3512139302   
35.12.13.9303  Ostali čamci, osim s izvanbrodskim motorom (osim motornih čamaca za razonodu i sport), težine manje od uklj. 100 kg   t; kom. 3512139303   
35.12.13.9509  Ostali čamci uklj. s izvanbrodskim motorom, težine veće od 100 kg, dužine manje od uklj. 7,5 m t; kom.     
35.12.13.9501  Ronilački čamci, težine veće od 100 kg, dužine manje od uklj. 7,5 m   t; kom. 3512139501   
35.12.13.9502  Jahte, težine veće od 100 kg, dužine manje od uklj. 7,5 m    t; kom. 3512139502   
35.12.13.9503  Čamci uklj. s izvanbrodskim motorom, težine veće od 100 kg, dužine manje od uklj. 7,5 m, ostali t; kom. 3512139503   
35.12.13.9709  Ostali čamci uklj. s izvanbrodskim motorom, težine veće od 100 kg, dužine veće od 7,5 m t; kom.     
35.12.13.9701  Ostali ronilački čamci, težine veće od 100 kg, dužine veće od 7,5 m   t; kom. 3512139701   
35.12.13.9702  Ostale jahte, težine veće od 100 kg, dužine veće od 7,5 m    t; kom. 3512139702   
35.12.13.9703  Ostali čamci uklj. s izvanbrodskim motorom, težine veće od 100 kg, dužine veće od 7,5 m, d.n.  t; kom. 3512139703   
35.12.9 Usluge održavanja i popravaka čamaca za razonodu i sport            
35.12.90    Usluge održavanja i popravaka čamaca za razonodu i sport            
35.12.90.0000  Usluge održavanja i popravaka čamaca za razonodu i sport    tis.ef.sati   3512900000   
35.2  Proizvodnja i popravak željezničkih i drugih tračničkih vozila         
35.20  Proizvodnja i popravak željezničkih i drugih tračničkih vozila         
35.20.1 Tračničke lokomotive i lokomotivski tenderi 
35.20.11    Tračničke lokomotive napajane iz električne mreže            
35.20.11.0090  Tračničke lokomotive napajane iz električne mreže    t; kom.     
35.20.11.0350  Tračničke lokomotive, napajane iz električne mreže, sa snagom manje od uklj. 1 000 kW  t; kom. 3520110350   
35.20.11.0550  Tračničke lokomotive, napajane iz električne mreže, sa snagom većom od 1 000 kW, brzine veće od uklj. 250 km/sat    t; kom. 3520110550   
35.20.11.0750  Tračničke lokomotive, napajane iz električne mreže, sa snagom većom od 1 000 kW, brzine manje od 250 km/sat   t; kom. 3520110750   
35.20.12    Električne dizelske lokomotive         
35.20.12.0090  Električne dizelske lokomotive t; kom.     
35.20.12.0350  Električne dizelske lokomotive, sa snagom manjom od uklj. 
1 000 kW    t; kom. 3520120350   
35.20.12.0550  Električne dizelske lokomotive, sa snagom većom od 1 000 kW   t; kom. 3520120550   
35.20.13    Ostale tračničke lokomotive; lokomotivski tenderi            
35.20.13.3000  Tračničke lokomotive napajane iz električnih akumulatora    t; kom. 3520133000   
35.20.13.9090  Tračničke lokomotive, d.n.; lokomotivski tenderi (vagoni sa zalihama vode i goriva)   t; kom.     
35.20.13.9350  Hidrauličke i mehaničke dizelske lokomotive, s trajnom snagom do 
uklj. 1 000 kW t; kom. 3520139350   
35.20.13.9550  Hidrauličke i mehaničke dizelske lokomotive, s trajnom snagom većom od 1 000 kW t; kom. 3520139550   
35.20.13.9950  Ostale lokomotive, d.n.; lokomotivski tenderi (vagoni sa zalihama vode i goriva)    t; kom. 3520139950   
35.20.2 Samokretni željeznički i tramvajski putnički ili teretni vagoni i kola, osim za održavanje i servisiranje            
35.20.20    Samokretni željeznički i tramvajski putnički ili teretni vagoni i kola, osim za održavanje i servisiranje            
35.20.20.3090  Samokretni željeznički putnički ili teretni vagoni i kola, itd., s napajanjem iz električne mreže    t; kom.     
35.20.20.3159  Samokretni željeznički putnički ili teretni vagoni i kola, itd., s napajanjem iz električne mreže, brzine veće od 250 km/sat  t; kom.     
35.20.20.3151  Motorni vlakovi, s napajanjem iz električne mreže, brzine veće od 250km/sat   t; kom. 3520203151   
35.20.20.3152  Motorna kola, itd., s napajanjem iz električne mreže, brzine veće od 250km/sat t; kom. 3520203152   
35.20.20.3359  Samokretni željeznički i putnički vagoni, kola, itd., s napajanjem iz električne mreže, brzine manje od uklj. 250 km/sat    t; kom.     
35.20.20.3351  Motorni vagoni, s napajanjem iz električne mreže, brzine manje od uklj. 250km/sat    t; kom. 3520203351   
35.20.20.3352  Motorna kola, itd., s napajanjem iz električne mreže, brzine manje od uklj. 250km/sat  t; kom. 3520203352   
35.20.20.3550  Samokretni vagoni i kola za podzemnu željeznicu (teška) t; kom. 3520203550   
35.20.20.3750  Samokretni vagoni i kola za tramvaj ili podzemnu željeznicu (laka)   t; kom. 3520203750   
35.20.20.9000  Samokretni željeznički i tramvajski vlakovi, vagoni i kola (dizelski)  t; kom. 3520209000   
35.20.3 Ostala tračnička vozila         
35.20.31    Vozila za održavanje i servisiranje željeznica i tramvaja            
35.20.31.0000  Vozila za održavanje i servisiranje željeznica i tramvaja    t; kom. 3520310000   
35.20.32    Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni i ostali specijalni vagoni           
35.20.32.0090  Željeznički i tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni,...  t; kom.     
35.20.32.0150  Željeznički putnički vagoni, brzine veće od 250 km/sat t; kom. 3520320150   
35.20.32.0250  Željeznički putnički vagoni, brzine manje od uklj. 250 km/sat, za međugradski promet  t; kom. 3520320250   
35.20.32.0350  Željeznički putnički vagoni, brzine manje od uklj. 250 km/sat, za lokalni promet    t; kom. 3520320350   
35.20.32.0450  Putnički vagoni za podzemnu željeznicu (teški) t; kom. 3520320450   
35.20.32.0550  Putnički vagoni za tramvaj ili podzemnu željeznicu (laki)    t; kom. 3520320550   
35.20.32.0650  Putnički vagoni za samokretne dizelske motorne vlakove t; kom. 3520320650   
35.20.32.0959  Ostali specijalni putničko-teretni vagoni    t; kom.     
35.20.32.0951  Vagoni za spavanje   t; kom. 3520320951   
35.20.32.0952  Vagon-restorani t; kom. 3520320952   
35.20.32.0953  Putničko-teretni vagoni t; kom. 3520320953   
35.20.32.0954  Specijalni putničko-teretni vagoni, d.n.    t; kom. 3520320954   
35.20.33    Željeznički i tramvajski teretni vagoni za prijevoz robe, nesamokretni         
35.20.33.3009  Vagoni teretni i slični; nesamokretni  t; kom.     
35.20.33.3001  Vagoni cisterne t; kom. 3520333001   
35.20.33.3002  Vagoni s izolacijom i hlađenjem i ostali zatvoreni teretni vagoni    t; kom. 3520333002   
35.20.33.5009  Vagoni željeznički i tramvajski za prijevoz robe, nesamokretni (uklj. samoistovarne i otvorene vagone), s fiksnim stranicama, visine veće od 60 cm i ostali vagoni   t; kom.     
35.20.33.5001  Vagoni zatvoreni teretni s pratnjom   t; kom. 3520335001   
35.20.33.5002  Vagoni zatvoreni samoistovarni, d.n.  t; kom. 3520335002   
35.20.33.5003  Vagoni zatvoreni nespomenuti, ostali  t; kom. 3520335004   
35.20.33.5004  Vagoni otvoreni samoistovarni  t; kom. 3520335003   
35.20.33.5005  Vagoni otvoreni nespomenuti, ostali   t; kom. 3520335005   
35.20.4 Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila; uređaji i oprema za pruge, te njihovi dijelovi; mehanička oprema za kontrolu prometa            
35.20.40    Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila; uređaji i oprema za pruge, te njihovi dijelovi; mehanička oprema za kontrolu prometa            
35.20.40.3000  Dijelovi željezničkih i tramvajskih lokomotiva i drugih tračničkih vozila    t    3520403000   
35.20.40.5500  Oprema i uređaji za pruge, uklj. fiksne i pribor    t    3520405500   
35.20.40.5800  Dijelovi željezničke i tramvajske opreme za pruge, neelektrični t    3520405800   
35.20.40.5900  Mehanička i elektromehanička oprema za signalizaciju, sigurnost i kontrolu u prometu (osim opreme i uređaja za pruge)  t; kom. 3520405900   
35.20.9 Usluge održavanja, popravaka i generalnog remonta željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila          
35.20.91    Usluge održavanja i popravaka željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila            
35.20.91.0000  Usluge održavanja i popravaka željezničkih te tramvajskih lokomotiva i drugih tračničkih vozila tis.ef.sati   3520910000   
35.20.92    Usluge generalnog remonta željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila          
35.20.92.0000  Usluge generalnog remonta željezničkih i tramvajskih lokomotiva ili drugih tračničkih vozila  tis.ef.sati   3520920000   
35.3  Proizvodnja i popravak zrakoplova i svemirskih letjelica            
35.30  Proizvodnja i popravak zrakoplova i svemirskih letjelica            
35.30.1 Motori i strojevi za zrakoplove i svemirske letjelice; oprema za lansiranje zrakoplova; uređaji za zaustavljanje zrakoplova na palubi broda; uređaji na zemlji za obuku letenja i njihovi dijelovi           
35.30.11    Zrakoplovni benzinski motori          
35.30.11.0090  Zrakoplovni benzinski motori  t; kom.     
35.30.11.0350  Zrakoplovni benzinski motori, za zrakoplove za civilni promet  t; kom. 3530110350   
35.30.11.0550  Zrakoplovni benzinski motori, za zrakoplove za oružane snage  t; kom. 3530110550   
35.30.12    Turbomlazni i turbopropelerni motori   
35.30.12.1090  Turbomlazni motori, sa silom potiska manjom od uklj. 25 kN   t; kom.     
35.30.12.1350  Turbomlazni motori, sa silom potiska manjom od uklj. 25 kN, za zrakoplove za civilni promet   t; kom. 3530121350   
35.30.12.1550  Turbomlazni motori, sa silom potiska manjom od uklj. 25 kN, za zrakoplove za oružane snage   t; kom. 3530121550   
35.30.12.3090  Turbomlazni motori, sa silom potiska većom od 25 kN   t; kom.     
35.30.12.3350  Turbomlazni motori, sa silom potiska većom od 25 kN, za zrakoplove za civilni promet  t; kom. 3530123350   
35.30.12.3550  Turbomlazni motori, sa silom potiska većom od 25 kN, za zrakoplove za oružane snage   t; kom. 3530123550   
35.30.12.5090  Turbopropelerni motori, snage manje od uklj. 1 100 kW  t; kom.     
35.30.12.5350  Turbopropelerni motori, snage manje od uklj. 1 100 kW, za zrakoplove, za civilni promet t; kom. 3530125350   
35.30.12.5550  Turbopropelerni motori, snage manje od uklj. 1 100 kW, za zrakoplove, za oružane snage t; kom. 3530125550   
35.30.12.7090  Turbopropelerni motori, snage veće od 1 100 kW t; kom.     
35.30.12.7350  Turbopropelerni motori, snage veće od 1 100 kW, za zrakoplove za civilni promet t; kom. 3530127350   
35.30.12.7550  Turbopropelerni motori, snage veće od 1 100 kW, za zrakoplove za oružane snage t; kom. 3530127550   
35.30.13    Reaktivni motori, osim turbomlaznih           
35.30.13.0090  Reaktivni motori, osim turbomlaznih, za zrakoplove   t; kom.     
35.30.13.0350  Reaktivni motori, osim turbomlaznih, za zrakoplove za civilni promet  t; kom. 3530130350   
35.30.13.0550  Reaktivni motori, osim turbomlaznih, za zrakoplove za oružane snage   t; kom. 3530130550   
35.30.14    Oprema za lansiranje zrakoplova; uređaji za zaustavljanje zrakoplova na palubi broda; uređaji na zemlji za obuku letenja i njihovi dijelovi           
35.30.14.3000  Oprema za lansiranje zrakoplova i njezini dijelovi, uređaji za zaustavljanje zrakoplova na palubi broda i sl. oprema i njezini dijelovi t    3530143000   
35.30.14.5090  Uređaji na zemlji za obuku letenja i njihovi dijelovi  t        
35.30.14.5350  Uređaji na zemlji za obuku letenja, za civilni promet i njihovi dijelovi    t    3530145350   
35.30.14.5550  Uređaji na zemlji za obuku letenja, za oružane snage i njihovi dijelovi t    3530145550   
35.30.15    Dijelovi zrakoplovnih benzinskih motora             
35.30.15.0000  Dijelovi zrakoplovnih benzinskih motora t    3530150000   
35.30.16    Dijelovi turbomlaznih i turbopropelernih motora         
35.30.16.0000  Dijelovi turbomlaznih i turbopropelernih motora t    3530160000   
35.30.2 Baloni i zračni brodovi; zračne jedrilice, pilotirani zmajevi i ostali zrakoplovi, bez vlastitoga pogona            
35.30.21    Zračne jedrilice i pilotirani zmajevi          
35.30.21.0000  Zračne jedrilice i pilotirani zmajevi  t; kom. 3530210000   
35.30.22    Baloni, zračni brodovi i ostali zrakoplovi, bez vlastitoga pogona            
35.30.22.0000  Baloni, zračni brodovi i ostali zrakoplovi, bez vlastitoga pogona    t    3530220000   
35.30.3 Helikopteri i avioni          
35.30.31    Helikopteri           
35.30.31.3090  Helikopteri, vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg  t; kom.     
35.30.31.3350  Helikopteri, vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg, za civilni promet t; kom. 3530313350   
35.30.31.3550  Helikopteri, vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg, za oružane snage t; kom. 3530313550   
35.30.31.5090  Helikopteri, vlastite težine veće od 2 000 kg  t; kom.     
35.30.31.5350  Helikopteri, vlastite težine veće od 2 000 kg, za civilni promet    t; kom. 3530315350   
35.30.31.5550  Helikopteri, vlastite težine veće od 2 000 kg, za oružane snage t; kom. 3530315550   
35.30.32    Avioni i ostali zrakoplovi, d.n., vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg            
35.30.32.0090  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg   t; kom.     
35.30.32.0350  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg, za civilni promet t; kom. 3530320350   
35.30.32.0550  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine manje od uklj. 2 000 kg, za oružane snage  t; kom. 3530320550   
35.30.33    Avioni i ostali zrakoplovi, d.n., vlastite težine veće od 2 000 kg manje od uklj. 15 000 kg           
35.30.33.0090  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 2 000 kg manje od uklj. 15 000 kg  t; kom.     
35.30.33.0350  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 2 000 kg manje od uklj. 15 000 kg, za civilni promet    t; kom. 3530330350   
35.30.33.0550  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 2 000 kg manje od uklj. 15 000 kg, za oružane snage t; kom. 3530330550   
35.30.34    Avioni i ostali zrakoplovi, d.n., vlastite težine veće od 15 000 kg           
35.30.34.0090  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 15 000 kg  t; kom.     
35.30.34.0150  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine od 15 000 kg manje od uklj. 35 000 kg, za civilni promet  t; kom. 3530340150   
35.30.34.0350  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine od 15 000 kg manje od uklj. 35 000 kg, za oružane snage   t; kom. 3530340350   
35.30.34.0550  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 35 000 kg, za civilni promet    t; kom. 3530340550   
35.30.34.0750  Avioni i ostali zrakoplovi, vlastite težine veće od 35 000 kg, za oružane snage t; kom. 3530340750   
35.30.4 Svemirske letjelice (uključujući satelite) i oprema za lansiranje svemirskih letjelica         
35.30.40    Svemirske letjelice (uključujući satelite) i oprema za lansiranje svemirskih letjelica         
35.30.40.0090  Svemirske letjelice (uključujući satelite) i oprema za lansiranje svemirskih letjelica t        
35.30.40.0350  Svemirske letjelice, bez opreme za lansiranje  t    3530400350   
35.30.40.0550  Oprema za lansiranje svemirskih letjelica i njezini dijelovi  t    3530400550   
35.30.40.0750  Sateliti (kompletni i njihovi dijelovi) t    3530400750   
35.30.40.0950  Ostali sustavi za svemirske letove   t    3530400950   
35.30.5 Ostali dijelovi zrakoplova i svemirskih letjelica            
35.30.50    Ostali dijelovi zrakoplova i svemirskih letjelica
35.30.50.3000  Propeleri, rotori i njihovi dijelovi  t    3530503000   
35.30.50.5000  Stajni trapovi i njihovi dijelovi    t    3530505000   
35.30.50.9000  Ostali dijelovi aviona, helikoptera i ostalih zrakoplova i svemirskih letjelica (uklj. satelite) i opreme za lansiranje svemirskih letjelica  t; kom. 3530509000   
35.30.9 Usluge održavanja, popravaka i generalnog remonta zrakoplova i motora za zrakoplove           
35.30.91    Usluge održavanja i popravaka zrakoplova i motora za zrakoplove         
35.30.91.0000  Održavanje i popravci zrakoplova i motora za zrakoplove tis.ef.sati   3530910000   
35.30.92    Usluge generalnog remonta zrakoplova          
35.30.92.3000  Generalni remont zrakoplovnih motora  tis.ef.sati   3530923000   
35.30.92.5000  Generalni remont helikoptera  tis.ef.sati   3530925000   
35.30.92.7000  Generalni remont aviona i ostalih zrakoplova  tis.ef.sati   3530927000   
35.4  Proizvodnja motocikla i bicikla         
35.41  Proizvodnja motocikla          
35.41.1 Motocikli i prikolice motocikla         
35.41.11    Motocikli i bicikli s pomoćnim klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra manjeg od uklj. 50 cm3         
35.41.11.0000  Motocikli i bicikli s pomoćnim klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra manjeg od uklj. 50 cm3 t; kom. 3541110000   
35.41.12    Motocikli s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većega od 50 cm3          
35.41.12.1300  Motocikli s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većega od 50 cm3 manje od uklj. 250 cm3, skuteri  t; kom. 3541121300   
35.41.12.1500  Motocikli s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većega od 50 cm3 manjeg od uklj. 250 cm3, ostali  t; kom. 3541121500   
35.41.12.3000  Motocikli s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većega od 250 cm3 manjeg od uklj. 500 cm3 t; kom. 3541123000   
35.41.12.5000  Motocikli s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većega od 500 cm3 manjeg od uklj. 800 cm3 t; kom. 3541125000   
35.41.12.7000  Motocikli s klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem, obujma cilindra većega od 800 cm3 t; kom. 3541127000   
35.41.13    Motocikli, d.n.; prikolice motocikla          
35.41.13.0009  Motocikli, d.n.; prikolice motocikla  t; kom.     
35.41.13.0001  Bicikli s motorom    t; kom. 3541130001   
35.41.13.0002  Tricikli s motorom   t; kom. 3541130002   
35.41.13.0003  Mopedi s motorom    t; kom. 3541130003   
35.41.13.0004  Prikolice motocikla   t; kom. 3541130004   
35.41.13.0005  Ostali motocikli i bicikli s motorom  t; kom. 3541130005   
35.41.2 Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla            
35.41.20    Dijelovi i pribor motocikla i prikolica motocikla            
35.41.20.3000  Sjedala za motocikle (uklj. mopede)   t; kom. 3541203000   
35.41.20.9000  Dijelovi i pribor za motocikle (uklj. mopede), d.n.   t    3541209000   
35.42  Proizvodnja bicikla           
35.42.1 Bicikli i druga sl. vozila bez motora          
35.42.10    Bicikli i druga sl. vozila bez motora  
35.42.10.3000  Bicikli i druga sl. vozila bez motora i kugličnih ležajeva   t; kom. 3542103000   
35.42.10.5090  Bicikli i druga sl. vozila, bez motora, ostali t; kom.     
35.42.10.5150  Bicikli kros i BMX   t; kom. 3542105150   
35.42.10.5250  Bicikli za brdski teren (mountain bike) t; kom. 3542105250   
35.42.10.5350  Sklopive dvokolice   kom.  3542105350   
35.42.10.5450  Bicikli za turizam   kom.  3542105450   
35.42.10.5550  Bicikli sportski    kom.  3542105550   
35.42.10.5650  Bicikli trkaći kom.  3542105650   
35.42.10.5950  Bicikli, ostali kom.  3542105950   
35.42.2 Dijelovi i pribor bicikla i sl. vozila bez motora            
35.42.20    Dijelovi i pribor bicikla i sl. vozila bez motora            
35.42.20.1300  Okviri za bicikle i sl. t; kom. 3542201300   
35.42.20.1500  Prednje vilice za bicikle    t; kom. 3542201500   
35.42.20.1900  Dijelovi za bicikle, ostali   t    3542201900   
35.42.20.2300  Obruči za kotače bicikla    t; kom. 3542202300   
35.42.20.2500  Šipke za kotače bicikla t; kom. 3542202500   
35.42.20.2700  Glavčine kotača (osim za slobodni hod i kočenje)    t; kom. 3542202700   
35.42.20.3300  Glavčine za kočenje   t; kom. 3542203300   
35.42.20.3900  Kočnice za bicikle, ostale   t; kom. 3542203900   
35.42.20.4000  Sjedala za bicikle   t; kom. 3542204000   
35.42.20.5300  Pedale za bicikle    t; pari 3542205300   
35.42.20.5500  Ležišta zupčanika na biciklu  t; kom. 3542205500   
35.42.20.6300  Balansi za bicikle   t; kom. 3542206300   
35.42.20.6500  Nosači za prtljagu na biciklu  t; kom. 3542206500   
35.42.20.6700  Mjenjači brzina za bicikle   t; kom. 3542206700   
35.43  Proizvodnja invalidskih kolica         
35.43.1 Invalidska kolica i njihovi dijelovi          
35.43.11    Invalidska kolica            
35.43.11.3000  Invalidska kolica i dr. vozila za bolesnike i invalide, bez mehaničkoga uređaja za pokretanje  kom.  3543113000   
35.43.11.9000  Invalidska kolica i dr. vozila za bolesnike i invalide, s motorom ili dr. uređajem za mehaničko pokretanje   kom.  3543119000   
35.43.12    Dijelovi i pribor za invalidska kolica         
35.43.12.0000  Dijelovi i pribor za invalidska kolica i dr. vozila za bolesnike i invalide   kom.  3543120000   
35.5  Proizvodnja ostalih vozila, d. n.            
35.50  Proizvodnja ostalih vozila, d. n.            
35.50.1 Ostala prijevozna sredstva, d.n.            
35.50.10    Ostala prijevozna sredstva, d.n.            
35.50.10.0009  Ostala prijevozna sredstva, d.n.    t; kom.     
35.50.10.0001  Ostala prijevozna sredstva: japaneri  t; kom. 3550100001   
35.50.10.0002  Ostala prijevozna sredstva: ručna željezna kolica    t; kom. 3550100002   
35.50.10.0003  Ostala prijevozna sredstva: vagoneti, manje od uklj. 1,5 m3   t; kom. 3550100003   
35.50.10.0004  Ostala prijevozna sredstva: vagoneti, veći od 1,5 m3  t; kom. 3550100004   
35.50.10.0005  Ostala prijevozna sredstva: platovagoni t; kom. 3550100005   
35.50.10.0006  Ostala prijevozna sredstva: ostala   t; kom 3550100006   
DN   Ostala prerađivačka industrija, d. n.          
36   Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.          
36.1  Proizvodnja namještaja         
36.11  Proizvodnja stolica i sjedala          
36.11.1 Sjedala i njihovi dijelovi           
36.11.11    Sjedala, uglavnom s metalnim okvirom          
36.11.11.1000  Sjedala za zrakoplove (osim za oružane snage)  kom.  3611111000   
36.11.11.3000  Sjedala za motorna vozila    kom.  3611113000   
36.11.11.5509  Sjedala okretna, s podešavanjem visine, tapecirana, s pomičnim naslonom, s kotačićima ili tračnicama  kom.      
36.11.11.5501  Fotelje okretne, s podešavanjem visine, tapecirane, s pomičnim naslonom, s kotačićima ili tračnicama  kom.  3611115501   
36.11.11.5502  Sjedala okretna, ostala, s podešavanjem visine, tapecirana, s pomičnim naslonom, s kotačićima ili tračnicama  kom.  3611115502   
36.11.11.5909  Sjedala okretna, ostala, s podešavanjem visine, netapecirana, bez pomičnoga naslona, kotačića ili tračnica   kom.      
36.11.11.5901  Fotelje okretne, ostale, s podešavanjem visine, netapecirane, bez pomičnoga naslona, kotačića ili tračnica   kom.  3611115901   
36.11.11.5902  Sjedala okretna, ostala, s podešavanjem visine, netapecirana, bez pomičnoga naslona, kotačića ili tračnica   kom.  3611115902   
36.11.11.7090  Sjedala tapecirana, s metalnim okvirom kom.      
36.11.11.7559  Sjedala tapecirana, s metalnim okvirom, za urede    kom.      
36.11.11.7551  Fotelje tapecirane, s metalnim okvirom, za urede    kom.  3611117551   
36.11.11.7552  Sjedala ostala tapecirana, s metalnim okvirom, za urede kom.  3611117552   
36.11.11.7959  Sjedala tapecirana, s metalnim okvirom, d.n., osim za urede   kom.      
36.11.11.7951  Fotelje tapecirane, s metalnim okvirom, d.n., osim za urede   kom.  3611117951   
36.11.11.7952  Sjedala tapecirana ostala, s metalnim okvirom, d.n., osim za urede   kom.  3611117952   
36.11.11.9000  Sjedala netapecirana, s metalnim okvirom    kom.  3611119000   
36.11.12    Sjedala, uglavnom s drvenim okvirom           
36.11.12.1009  Sjedala za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za kampiranje   kom.      
36.11.12.1001  Fotelje za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za kampiranje   kom.  3611121001   
36.11.12.1002  Dvosjedi za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za kampiranje  kom.  3611121002   
36.11.12.1003  Trosjedi za pretvaranje u ležaj, osim vrtnih i za kampiranje  kom.  3611121003   
36.11.12.3009  Sjedala od trske, pruća, bambusa i sl. materijala    kom.      
36.11.12.3001  Fotelje od trske, pruća, bambusa i sl. materijala    kom.  3612129950   
36.11.12.3002Sjedala od trske, pruća, bambusa i sl. materijala, ostala
kom.
3611123002
36.11.12.5090Sjedala tapecirana, s drvenim okvirom
kom.
36.11.12.5559Sjedala tapecirana, s drvenim okvirom, za urede
kom.
36.11.12.5551Fotelje tapecirane, s drvenim okvirom, za urede
kom.
3611125551
36.11.12.5552Stolice tapecirane, s drvenim okvirom, za urede
kom.
3611125552
36.11.12.5553Klupe tapecirane, s drvenim okvirom, za urede
kom.
3611125553
36.11.12.5554Sjedala tapecirana ostala, s drvenim okvirom, za urede
kom.
3611125554
36.11.12.5959Sjedala tapecirana ostala, s drvenim okvirom, osim za urede
kom.
36.11.12.5951Sjedala tapecirana ostala, s drvenim okvirom, d.n. od savijenoga drva, osim za urede
kom.
3611125951
36.11.12.5952Fotelje tapecirane ostale, s drvenim okvirom, d.n. osim za urede
kom.
3611125952
36.11.12.5953Stolice tapecirane ostale, s drvenim okvirom, d.n. osim za urede
kom.
3611125953
36.11.12.5954Klupe tapecirane ostale, s drvenim okvirom, d.n. osim za urede
kom.
3611125954
36.11.12.5955Sjedala tapecirana ostala, s drvenim okvirom, d.n. osim za urede
kom.
3611125955
36.11.12.9009Sjedala drvena, netapecirana
kom.
36.11.12.9001Fotelje drvene, netapecirane
kom.
3611129001
36.11.12.9002Drvena sjedala, netapecirana, ostala
kom.
3611129002
36.11.13Ostala sjedala, d.n.
36.11.13.0090Ostala sjedala, d.n.
kom.
36.11.13.0559Sjedala vrtna, od plastike
kom.
36.11.13.0551Ostala sjedala: vrtni jednosjedi, od plastike
kom.
3611130551
36.11.13.0552Ostala sjedala vrtna, od plastike
kom.
3611130552
36.11.13.0950Ostala sjedala, od ostalih materijala
kom.
3611130950
36.11.14Dijelovi sjedala
36.11.14.1000Dijelovi sjedala, od drva
kom.
3611141000
36.11.14.3090Dijelovi sjedala za zrakoplove i ostali dijelovi sjedala
kom.
36.11.14.3350Dijelovi sjedala, od metala
kom.
3611143350
36.11.14.3550Dijelovi sjedala, od plastike
kom.
3611143550
36.11.14.3950Dijelovi sjedala, od ostalih materijala
kom.
3611143950
36.12Proizvodnja ostaloga namještaja za poslovne i prodajne prostore
36.12.1Ostali namještaj za urede i prodavaonice
36.12.11Uredski metalni namještaj
36.12.11.1000Uredski metalni namještaj; crtaći stolovi
t; kom.
3612111000
36.12.11.3000Uredski metalni namještaj pisaći stolovi, visine manje od uklj. 80 cm
t; kom.
3612113000
36.12.11.5090Uredski metalni namještaj, visine manje od uklj. 80 cm, ostali
t; kom.
36.12.11.5350Uredski metalni namještaj stolovi, visine manje od uklj. 80 cm
t; kom.
3612115350
36.12.11.5550Uredske metalne police i ostali namještaj za odlaganje, visine manje od uklj. 80 cm
t; kom.
3612115550
36.12.11.7300Uredski metalni namještaj, visine veće od 80 cm, ormari s vratima i dr. zatvaranjem (rolo)
t; kom.
3612117300
36.12.11.7500Uredski metalni namještaj, visine veće od 80 cm, ormari s ladicama, klaserima, kartotekama
t; kom.
3612117500
36.12.11.9090Uredski metalni namještaj, visine veće od 80 cm
t; kom.
36.12.11.9550Uredski metalni pregradni komponibilni elementi namještaja, visine veće od 80 cm
t; kom.
3612119550
36.12.11.9950Ostali uredski metalni namještaj, visine veće od 80 cm
t; kom.
3612119950
36.12.12Uredski drveni namještaj
36.12.12.3000Uredski drveni namještaj pisaći stolovi, visine manje od uklj. 80 cm
kom.
3612123000
36.12.12.5090Uredski drveni namještaj, d.n., visine manje od uklj. 80 cm
kom.
36.12.12.5350Uredski drveni stolovi, visine manje od uklj. 80 cm
kom.
3612125350
36.12.12.5550Uredski drveni namještaj, ormari, regali i sl., visine manje od uklj. 80 cm
kom.
3612125550
36.12.12.7090Uredski drveni namještaj, ormari s ladicama i sl., visine veće od 80 cm
kom.
36.12.12.7350Uredski drveni namještaj; pregradni komponibilni drveni elementi namještaja, visine veće od 80 cm
kom.
3612127350
36.12.12.7550Uredski drveni namještaj, ormari, regali i sl., visine veće od 80 cm
kom.
3612127550
36.12.12.9090Uredski drveni namještaj, visine veće od 80 cm
kom.
36.12.12.9550Uredski drveni kompomibilni namještaj, visine veće od 80 cm
kom.
3612129550
36.12.12.9950Uredski drveni namještaj, visine veće od 80 cm, ostali
kom.
3612129950
36.12.13Drveni namještaj za trgovine
36.12.13.0009Drveni namještaj za trgovine
kom.
36.12.13.0001Drveni namještaj za trgovine; pultovi
kom.
3612130001
36.12.13.0002Drveni namještaj za trgovine; izložbeni ormarići, police i slično
kom.
3612130002
36.12.13.0003Drveni namještaj za trgovine, ostali
kom.
3612130003
36.13Proizvodnja ostaloga kuhinjskoga namještaja
36.13.1Kuhinjski namještaj
36.13.10Kuhinjski namještaj
36.13.10.5009Kuhinjski namještaj drveni: u elementima
kom.
36.13.10.5001Kuhinjski komponibilni elementi kuhinjskoga drvenoga namještaja
kom.
3613105001
36.13.10.5002Kuhinjski namještaj; drveni kredenci
kom.
3613105002
36.13.10.5003Kuhinjski namještaj; drveni ormarići
kom.
3613105003
36.13.10.5004Kuhinjski namještaj; drveni sudoperi
kom.
3613105004
36.13.10.5005Kuhinjski namještaj; drveni viseći elementi
kom.
3613105005
36.13.10.5006Kuhinjski namještaj; drveni pultovi
kom.
3613105006
36.13.10.5007Kuhinjski drveni namještaj: u elementima
kom.
3613105007
36.13.10.9008Kuhinjski drveni namještaj, osim u elementima
kom.
3613109008
36.13.10.9001Kuhinjski namještaj; stolovi, drveni
kom.
3613109001
36.13.10.9002Ostali kuhinjski drveni namještaj, d.n., osim u elementima
kom.
3613109002
36.14Proizvodnja ostaloga namještaja
36.14.1Ostali namještaj
36.14.11Metalni namještaj, d.n.
36.14.11.0000Metalni namještaj, d.n.
t; kom.
3614110000
36.14.12Drveni namještaj za opremanje spavaćih soba, soba za dnevni boravak i blagovaonica
36.14.12.3090Drveni namještaj za spavaće sobe
kom.
36.14.12.3559Drveni namještaj; ležajevi
kom.
36.14.12.3551Drveni namještaj; francuski ležajevi
kom.
3614123551
36.14.12.3552Drveni namještaj; dječji ležajevi
kom.
3614123552
36.14.12.3553Drveni ležajevi, za spavaće sobe
kom.
3614123553
36.14.12.3959Drveni namještaj za spavaće sobe, ostali
kom.
36.14.12.3951Drveni namještaj komponibilni za spavaće sobe
kom.
3614123951
36.14.12.3952Drveni namještaj; ormari (za odjela i rublje)
kom.
3614123952
36.14.12.3953Drveni namještaj; zrcala (psihe)
kom.
3614123953
36.14.12.3954Drveni namještaj; noćni drveni ormarići
kom.
3614123954
36.14.12.3955Drveni namještaj ormari s ladicama (komode)
kom.
3614123955
36.14.12.3956Drveni namještaj za spavaće sobe, d.n.
kom.
3614123956
36.14.12.5009Drveni namještaj za sobe za dnevni boravak i blagovaonice
kom.
36.14.12.5001Drveni namještaj komponibilni za sobe za dnevni boravak i blagovaonice
kom.
3614125001
36.14.12.5002Drveni namještaj: vitrine
kom.
3614125002
36.14.12.5003Drveni namještaj: regali
kom.
3614125003
36.14.12.5004Drveni namještaj: police za knjige i sl.
kom.
3614125004
36.14.12.5005Drveni namještaj za sobe za dnevni boravak i blagovaonice, ostali
kom.
3614125005
36.14.13Drveni namještaj, d.n.
36.14.13.0090Drveni namještaj, d.n.
kom.
36.14.13.0359Drveni namještaj, za kupaonice
kom.
36.14.13.0351Drveni namještaj komponibilni za kupaonice
kom.
3614130351
36.14.13.0352Drveni namještaj za kupaonice, ostali
kom.
3614130352
36.14.13.0550Drveni namještaj, za vrtove
kom.
3614130550
36.14.13.0959Drveni namještaj, ostali
kom.
36.14.13.0951Drveni namještaj ormari za obuću
kom.
3614130951
36.14.13.0952Drveni namještaj za predsoblja, ostali
kom.
3614130952
36.14.13.0953Drveni ormarići za radioprijamnike, TV prijamnike i gramofone
kom.
3614130953
36.14.13.0954Drveni namještaj, d.n.; ostali
kom.
3614130954
36.14.14Namještaj od plastike i ostalih materijala, (npr. trske, pruća, bambusa)
36.14.14.3090Namještaj od plastike
kom.
36.14.14.3350Namještaj od plastike: za kupaonice
kom.
3614143350
36.14.14.3550Namještaj od plastike: za vrtove (osim stolica i namještaja za kampiranje)
kom.
3614143550
36.14.14.3950Nnamještaj od plastike, ostali
kom.
3614143950
36.14.14.5009Namještaj od ostalih materijala, d.n.
kom.
36.14.14.5001Namještaj od ostalih materijala: stolovi od pruća
kom.
3614145001
36.14.14.5002Namještaj od ostalih materijala, osim stolova od pruća
kom.
3614145002
36.14.15Dijelovi namještaja (osim sjedala za urede, prodavaonice ili kućanstvo)
36.14.15.3000Dijelovi namještaja: metalni
t
3614153000
36.14.15.5000Dijelovi namještaja: drveni
m3
3614155000
36.14.15.9090Dijelovi namještaja: ostali
t
36.14.15.9550Dijelovi namještaja: od plastike
t
3614159550
36.14.15.9950Dijelovi namještaja: od ostalih materijala
t
3614159950
36.14.2Usluge dovršavanja namještaja (osim tapeciranja stolica i sjedala)
36.14.20Usluge dovršavanja namještaja (osim tapeciranja stolica i sjedala)
36.14.20.0000Usluge dovršavanja namještaja (osim tapeciranja stolica i sjedala)
tis.ef.sati
3614200000
36.15Proizvodnja madraca
36.15.1Nosači madraca; madraci
36.15.11Nosači madraca
36.15.11.0090Nosači madraca
kom.
36.15.11.0550Nosači madraca, s oprugama
kom.
3615110550
36.15.11.0950Nosači madraca, d.n.
kom.
3615110950
36.15.12Madraci, osim nosača madraca
36.15.12.3000Madraci od pjenaste gume
kom.
3615123000
36.15.12.5000Madraci od pjenaste plastike
kom.
3615125000
36.15.12.7000Madraci s metalnim oprugama
kom.
3615127000
36.15.12.9090Madraci od ostalih materijala, d.n.
kom.
36.15.12.9550Madraci od vune
kom.
3615129550
36.15.12.9950Madraci od ostalih materijala, osim od vune
kom.
3615129950
36.2Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
36.21Proizvodnja novca i medalja
36.21.1Kovani novac
36.21.10Kovani novac
36.21.10.0009Kovani novac i medalje
kg
36.21.10.0001Kovani novac, kao zakonsko sredstvo plaćanja
kg
3621100001
36.21.10.0002Kovani novac od plemenitih metala, osim zlata
kg
3621100002
36.21.10.0003Medalje i spomen-medalje
kg
3621100003
36.21.10.0004Kovani novac, ostali
kg
3621100004
36.22Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, d. n.
36.22.1Nakit i srodni proizvodi, d.n.
36.22.11Kultivirani biseri, drago i poludrago kamenje, uklj. i industrijsko i rekonstruirano, obrađeno ali nemontirano
36.22.11.1000Kultivirani biseri obrađeni (osim nizanih, uokvirenih ili montiranih)
g; karat
3622111000
36.22.11.3000Neindustrijski dijamanti obrađeni, neuokvireni i nemontirani, d.n.
g; karat
3622113000
36.22.11.5000Drago kamenje obrađeno, osim jednostavno piljeno ili grubo oblikovano (osim dijamanata)
g; karat
3622115000
36.22.11.7000Industrijsko i rekonstituirano drago i poludrago kamenje, obrađeno osim montiranoga,...
g; karat
3622117000
36.22.12Industrijski dijamanti, obrađeni; prašina i prah od prirodnoga, industrijskoga dragoga i poludragoga kamenja
36.22.12.3000Industrijski dijamanti, obrađeni, neuokvireni i nemontirani, d.n.
g; karat
3622123000
36.22.12.5000Prašina i prah od prirodnoga, industrijskoga dragoga i poludragoga kamenja
g; karat
3622125000
36.22.13Nakit i dijelovi nakita; zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi
36.22.13.3000Nakit i djelovi nakita, od plemenitih metala (uklj. prevućene ili platinirane plemenitim metalima)
kg
3622133000
36.22.13.5100Zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi, od srebra (uklj. prevučene ili platinirane plemenitim metalima)
kg
3622135100
36.22.13.5300Zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi, od plemenitih metala, d.n.
kg
3622135300
36.22.13.5500Zlatarski i filigranski proizvodi i njihovi dijelovi, od običnih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima
kg
3622135500
36.22.14Ostali proizvodi od plemenitih metala; proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragoga i poludragoga kamenja
36.22.14.3000Proizvodi od plemenitih metala, prevučeni ili platinirani plemenitim metalima, d.n.
kg
3622143000
36.22.14.5000Proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera
kg
3622145000
36.22.14.7000Katalizatori u obliku žičanoga tkanja, rešetaka ili mreža, od platine
kg
3622147000
36.3Proizvodnja glazbenih instrumenata
36.30Proizvodnja glazbenih instrumenata
36.30.1Glazbeni instrumenti i njihovi dijelovi
36.30.11Klaviri i drugi klavijaturni žičani glazbeni instrumenti
36.30.11.1000Pijanini, suvremeni
kom.
3630111000
36.30.11.3000Koncertni klaviri (veliki)
kom.
3630113000
36.30.11.5000Klavičembala i ostali žičani glazbeni instrumenti s klavijaturom
kom.
3630115000
36.30.12Ostali žičani glazbeni instrumenti
36.30.12.3500Violine
kom.
3630123500
36.30.12.3900Ostali gudački instrumenti, d.n.
kom.
3630123900
36.30.12.5000Gitare
kom.
3630125000
36.30.12.9000Ostali žičani glazbeni instrumenti, osim gitara
kom.
3630129000
36.30.13Orgulje, harmonije i slični instrumenti; harmonike i slični instrumenti; usne harmonike
36.30.13.1000Orgulje, harmonije i slični instrumenti s klavijaturom
kom.
3630131000
36.30.13.3000Harmonike i slični glazbeni instrumenti
kom.
3630133000
36.30.13.5000Usne harmonike
kom.
3630135000
36.30.14Puhaći instrumenti
36.30.14.1090Limeni puhaći instrumenti
kom.
36.30.14.1150Truba, kornet, rog
kom.
3630141150
36.30.14.1350Trombon
kom.
3630141350
36.30.14.1550Francuski rog, tenor-rog, bariton truba
kom.
3630141550
36.30.14.1750Bas-truba
kom.
3630141750
36.30.14.1950Ostali limeni puhaći instrumenti
kom.
3630141950
36.30.14.4090Ostali puhaći instrumenti, osim limenih
kom.
36.30.14.4150Flaute (s kljunom i osam rupa)
kom.
3630144150
36.30.14.4350Klarineti, d.n.
kom.
3630144350
36.30.14.4550Saksofoni, d.n.
kom.
3630144550
36.30.14.4750Fagoti, oboe, d.n.
kom.
3630144750
36.30.14.4950Ostali puhaći instrumenti, d.n.
kom.
3630144950
36.30.15Glazbeni i klavijaturni instrumenti kod kojih se zvuk proizvodi ili pojačava električno
36.30.15.1000Električne orgulje
kom.
3630151000
36.30.15.3300Električni digitalni glasoviri
kom.
3630153300
36.30.15.3700Sintesajzeri s klavijaturom
kom.
3630153700
36.30.15.4090Klavijature i ostali električni instrumenti s klavijaturom
kom.
36.30.15.4550Elektronske klavijature
kom.
3630154550
36.30.15.4950Ostali električni glazbeni instrumenti s klavijaturom
kom.
3630154950
36.30.15.5000Električne gitare
kom.
3630155000
36.30.15.9000Električni glazbeni instrumenti, d.n.
kom.
3630159000
36.30.16Ostali glazbeni instrumenti
36.30.16.3000Udarački glazbeni instrumenti
kom.
3630163000
36.30.16.5000Glazbene kutije, sajamske orgulje, itd.; dozivaljke, pištaljke
kom.
3630165000
36.30.17Metronomi, zvučne vilice i pištaljke za davanje visine tona; mehanizmi za glazbene kutije; žice za glazbene instrumente
36.30.17.3000Metronomi, zvučne vilice, pištaljke za davanje visine tona; mehanizmi za glazbene kutije
kom.
3630173000
36.30.17.5000Žice za glazbene instrumente
kom.
3630175000
36.30.18Dijelovi i pribor za glazbene instrumente
36.30.18.1300Dijelovi i pribor za glasovire
kom.
3630181300
36.30.18.1500Dijelovi i pribor za orgulje, harmonije i sl. glazbene instrumente s klavijaturom
kom.
3630181500
36.30.18.1700Dijelovi i pribor za električne glazbene instrumente
kom.
3630181700
36.30.18.3000Dijelovi i pribor za žičane glazbene instrumente
kom.
3630183000
36.30.18.5000Dijelovi i pribor za harmonike i usne harmonike
kom.
3630185000
36.30.18.9500Dijelovi i pribor za puhaće instrumente
kom.
3630189500
36.30.18.9900Dijelovi i pribor za ostale glazbene instrumente
kom.
3630189900
36.30.9Usluge održavanja i popravaka glazbenih instrumenata
36.30.90Usluge održavanja i popravaka glazbenih instrumenata
36.30.90.0000Usluge održavanja i popravaka glazbenih instrumenata
tis.ef.sati
3630900000
36.4Proizvodnja sportske opreme
36.40Proizvodnja sportske opreme
36.40.1Sportska oprema
36.40.11Skije za snijeg i ostala skijaška oprema; klizaljke za led i koturaljke; njihovi dijelovi
36.40.11.3300Skije za daljinsko trčanje
tis.pari
3640113300
36.40.11.3500Skije, osim skija za daljinsko trčanje
tis.pari
3640113500
36.40.11.3700Vezovi za skije i ostala skijaška oprema za zimski sport
tis.kom.
3640113700
36.40.11.5300Klizaljke za led
pari
3640115300
36.40.11.5500Koturaljke
pari
3640115500
36.40.11.5700Dijelovi i pribor za klizaljke i koturaljke
tis.kom.
3640115700
36.40.12Skije za vodu, daske za "surf", daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi
36.40.12.0000Skije za vodu, daske za "surf", daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi
tis.kom.
3640120000
36.40.13Gimnastički i atletski pribor i oprema
36.40.13.0009Gimnastički i atletski pribor i oprema
t; kom.
36.40.13.0001Gimnastički pribor i oprema
t; kom.
3640130001
36.40.13.0002Atletski pribor i oprema
t; kom.
3640130002
36.40.14Ostali pribor i oprema za sport i igre na otvorenom prostoru; bazeni za plivanje i veslanje
36.40.14.1000Specijalne sportske rukavice (bez prstiju, za boks i sl.), od kože
tis.pari
3640141000
36.40.14.3000Palice i ostala oprema za golf
kom.
3640143000
36.40.14.5000Oprema i pribor za stolni tenis
tis.kom.
3640145000
36.40.14.6300Reketi za tenis
kom.
3640146300
36.40.14.6500Reketi za badminton i sl.
kom.
3640146500
36.40.14.8000Lopte, osim za golf i stolni tenis
tis.kom.
3640148000
36.40.14.9000Ostala oprema i pribor za sport i igre na otvorenom prostoru, d.n.
tis.kom.
3640149000
36.40.15Ribarski štapovi i ostali pribor za ribolov; pribor za lov i ribolov, d.n.
36.40.15.3000Ribarski štapovi, udice i špule
tis.kom.
3640153000
36.40.15.5000Mreže za ribolov, mreže za leptire i sl. mreže
tis.kom.
3640155000
36.5Proizvodnja igara i igračaka
36.50Proizvodnja igara i igračaka
36.50.1Lutke s ljudskim likom, igračke u obliku životinja ili drugih bića (osim ljudskih); njihovi dijelovi
36.50.11Lutke, samo s ljudskim likom
36.50.11.0000Lutke, samo s ljudskim likom
tis.kom.
3650110000
36.50.12Igračke koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)
36.50.12.3000Igračke koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi), punjene
tis.kom.
3650123000
36.50.12.5300Igračke koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)od drva
tis.kom.
3650125300
36.50.12.5500Igračke koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)od plastike
tis.kom.
3650125500
36.50.12.5900Igračke koje predstavljaju životinje i druga bića (osim ljudi)od drugih materijala
tis.kom.
3650125900
36.50.13Dijelovi i pribor za lutke s ljudskim likom
36.50.13.3000Odjeća i pribor za odjeću, obuću i pokrivala za glavu, za lutke s ljudskim likom
tis.kom.
3650133000
36.50.13.5000Dijelovi i pribor za lutke s ljudskim likom, d.n.
tis.kom.
3650135000
36.50.2Vlakovi - igračke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i igračke za sastavljanje
36.50.20Vlakovi - igračke i njihov pribor; ostali smanjeni modeli, konstrukcije i igračke za sastavljanje
36.50.20.3000Električni vlakovi-igračke (uklj. tračnice, signale i drugi pribor za njih)
tis.kom.
3650203000
36.50.20.5500Smanjeni modeli za sastavljanje, osim električnih vlakova-igračaka, od plastike
tis.kom.
3650205500
36.50.20.5900Smanjeni modeli za sastavljanje, osim električnih vlakova-igračaka, od drugih materijala
tis.kom.
3650205900
36.50.20.9300Konstrukcije i igračke za sastavljanje, od drva
tis.kom.
3650209300
36.50.20.9500Konstrukcije i igračke za sastavljanje, od plastike
tis.kom.
3650209500
36.50.20.9900Konstrukcije i igračke za sastavljanje, od ostalih materijala
tis.kom.
3650209900
36.50.3Ostale igračke, uključujući igračke - glazbene instrumente
36.50.31Dječje igračke s kotačima za jahanje i vožnju; kolica za lutke
36.50.31.3000Kolica za lutke
tis.kom.
3650313000
36.50.31.5000Dječje igračke s kotačima, za jahanje i vožnju
tis.kom.
3650315000
36.50.32Slagalice
36.50.32.5000Slagalice, od drva
tis.kom.
3650325000
36.50.32.9000Slagalice, od drugih materijala
tis.kom.
3650329000
36.50.33Ostale igračke, d.n.
36.50.33.1000Igračke - glazbeni instrumenti i aparati
tis.kom.
3650331000
36.50.33.3000Igračke u setovima ili na podlogama, d.n.
tis.kom.
3650333000
36.50.33.4300Igračke i modeli s ugrađenim motorom, od plastike
tis.kom.
3650334300
36.50.33.4900Igračke i modeli s ugrađenim motorom, d.n.
tis.kom.
3650334900
36.50.33.5000Igračke - oružje
tis.kom.
3650335000
36.50.33.6300Igračke, ostale, od plastike
tis.kom.
3650336300
36.50.33.6500Igračke, ostale, od gume
tis.kom.
3650336500
36.50.33.6700Igračke, ostale, od tekstilnih tkanina
tis.kom.
3650336700
36.50.33.7300Igračke, ostale, od metala: minijaturni lijevani modeli
tis.kom.
3650337300
36.50.33.7500Igračke, ostale, od metala: ostale
tis.kom.
3650337500
36.50.33.7900Igračke, ostale, od ostalih materijala
tis.kom.
3650337900
36.50.4Proizvodi za zabavu, stolne i društvene igre
36.50.41Igraće karte
36.50.41.0000Igraće karte
kg
3650410000
36.50.42Videoigre za uporabu s TV prijamnikom
36.50.42.0000Videoigre za uporabu s TV prijamnikom
tis.kom.
3650420000
36.50.43Proizvodi za biljar, lunapark, stolne i sobne igre; ostale igre na automatima s ubačenim kovanim novcem ili žetonom
36.50.43.1000Stolovi i pribor za biljar
tis.kom.
3650431000
36.50.43.3000Igre na automatima s ubačenim kovanim novcem ili žetonom, osim opreme za automatske kuglane
tis.kom.
3650433000
36.50.43.5500Električni setovi za automobilske utrke (igre natjecanja)
tis.kom.
3650435500
36.50.43.5900Ostale društvene igre za lunapark
kg
3650435900
36.6Raznovrsna prerađivačka industrija, d. n.
36.61Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije)
36.61.1Imitacije nakita (bižuterija)
36.61.10Imitacije nakita (bižuterija)
36.61.10.3000Dugmad za manšete i ovratnike, od običnih metala, uklj. posrebrenu, pozlaćenu i platiniranu
kg
3661103000
36.61.10.5000Imitacije nakita (bižuterija) od običnih metala, uklj. posrebrenu, pozlaćenu i platiniranu, d.n.
kg
3661105000
36.61.10.9000Imitacije nakita (bižuterija), osim od običnih metala
kg
3661109000
36.62Proizvodnja metli i četaka
36.62.1Metle i četke
36.62.11Metle i četke za čišćenje u kućanstvu
36.62.11.1000Metle i četke, od pruća ili drugih biljnih materijala povezanih zajedno
tis.kom.
3662111000
36.62.11.3000Ručne mehaničke naprave za čišćenje poda, bez motora
tis.kom.
3662113000
36.62.11.5090Ostale četke za ceste, kućanstvo ili životinje
tis.kom.
36.62.11.5350Metle za kućanstvo
tis.kom.
3662115350
36.62.11.5550Četke i metle za čišćenje pločnika, cesta, itd.
tis.kom.
3662115550
36.62.11.5750Ostale četke za uporabu u kućanstvu
tis.kom.
3662115750
36.62.11.9000Četke, d.n.
tis.kom.
3662119000
36.62.12Četkice za zube, četke za kosu i dr. toaletne četke za osobnu uporabu; slikarske i pisaće četkice i kistovi, četke za kozmetiku
36.62.12.1000Četkice za zube
tis.kom.
3662121000
36.62.12.3300Četkice za brijanje
tis.kom.
3662123300
36.62.12.3500Četke za kosu
tis.kom.
3662123500
36.62.12.3900Četke toaletne za osobnu uporabu; ostale
tis.kom.
3662123900
36.62.12.5000Slikarske i pisaće četkice i kistovi
tis.kom.
3662125000
36.62.12.7000Četke za nanošenje kozmetike
tis.kom.
3662127000
36.62.13Ostale četke, d.n.
36.62.13.3090Četke i kistovi za bojenje, premazivanje i slično
tis.kom.
36.62.13.3350Četke i kistovi pravokutne, za bojenje zidova, papira, itd.
tis.kom.
3662133350
36.62.13.3550Četke i kistovi, okrugle, ravne ili ovalne za bojenje ili premazivanje
tis.kom.
3662133550
36.62.13.5000Ulošci i valjci za bojenje
tis.kom.
3662135000
36.62.13.7000Četke koje su sastavni dio strojeva, aparata ili vozila, d.n.
tis.kom.
3662137000
36.63Ostala raznovrsna proizvodnja, d. n.
36.63.1Vrtuljci, ljuljačke, streljane i drugi sajamski objekti za zabavu
36.63.10Vrtuljci, ljuljačke, streljane i drugi sajamski objekti za zabavu
36.63.10.0000Vrtuljci, ljuljačke, streljane i drugi sajamski objekti za zabavu
kom.
3663100000
36.63.2Pisaći pribor
36.63.21Kemijske olovke; flomasteri i markeri; tehničke olovke
36.63.21.1300Kemijske, olovke s pomičnom kuglicom, za tekuću tintu
tis.kom.
3663211300
36.63.21.1500Kemijske, olovke s pomičnom kuglicom, drškom i kapicom, od plemenitih metala
tis.kom.
3663211500
36.63.21.1700Kemijske olovke sa zamjenljivim uloškom
tis.kom.
3663211700
36.63.21.1900Kemijske olovke, ostale
tis.kom.
3663211900
36.63.21.3000Flomasteri i markeri s vrhom od pusta (filca) ili drugoga poroznoga materijala
tis.kom.
3663213000
36.63.21.5000Tehničke olovke i sl.
tis.kom.
3663215000
36.63.22Pera za kopiranje crteža; nalivpera, stilograf pera i ostala pera
36.63.22.3000Nalivpera i sl. pera za crtanje tušem, na punjenje
tis.kom.
3663223000
36.63.22.5500Nalivpera, stilograf pera, itd. s drškom i kapicom od plemenitih metala
tis.kom.
3663225500
36.63.22.5900Ostala nalivpera i sl.
tis.kom.
3663225900
36.63.23Setovi za pisaći pribor, držala pera, držala za olovke i slična držala; njihovi dijelovi
36.63.23.1000Setovi za dva ili više pisaća pribora
kg
3663231000
36.63.23.3500Ulošci za kemijske olovke, s tekućom tintom
tis.kom.
3663233500
36.63.23.3900Ulošci za kemijske olovke, ostali
tis.kom.
3663233900
36.63.23.5300Pera i vrhovi pera
kg
3663235300
36.63.23.5500Dijelovi pisaćega pribora
tis.kom.
3663235500
36.63.24Olovke, pisaljke, krejoni, mine, ugljen za crtanje, krede za pisanje, crtanje i krojačke krede
36.63.24.1000Olovke i pisaljke, krejoni s minom, u tvrdom omotaču
tis.kom.
3663241000
36.63.24.3000Mine za olovke, crne i u boji
tis.kom.; t
3663243000
36.63.24.5000Krede za pisanje i crtanje; krojačke krede
kg
3663245000
36.63.25Pločice, ploče za pisanje i crtanje; žigovi za datiranje, pečaćenje, numeriranje i slično; trake za pisaće strojeve i sl., jastučići za žigove za tintu
36.63.25.1000Pločice i ploče za pisanje i crtanje
tis.kom.
3663251000
36.63.25.3000Žigovi za datiranje, pečačenje, numeriranje, itd., za ručnu uporabu
kom.; t
3663253000
36.63.25.5000Jastučići za žigove za tintu
kom.; t
3663255000
36.63.25.7000Trake za pisaće strojeve i sl. trake
tis.kom.
3663257000
36.63.3Kišobrani, štapovi za šetnju, dugmad, presvučena dugmad, patent zatvarači i njihovi dijelovi
36.63.31Kišobrani i suncobrani; štapovi za šetnju, bičevi, palice za jahače, i slično
36.63.31.3009Kišobrani i suncobrani
tis.kom.
36.63.31.3001Kišobrani
tis.kom.
3663313001
36.63.31.3002Suncobrani
tis.kom.
3663313002
36.63.31.5000Štapovi za šetnju, bičevi, palice za jahače i slično
tis.kom.
3663315000
36.63.32Dijelovi i pribor za kišobrane, suncobrane, štapove za šetnju, bičeve, palice za jahače i slično
36.63.32.0000Dijelovi i pribor za kišibrane, suncobrane, štapove za šetnju, bićeve, palice za jahaće i slično
tis.kom.
3663320000
36.63.33Kopče (drukeri), nitne i sl., te njihovi dijelovi; dugmad; patentni zatvarači te njihovi dijelovi
36.63.33.3300Kopče (drukeri), nitne i sl., te njihovi dijelovi
t
3663333300
36.63.33.3500Dugmad od plastike, nepresvučena tekstilnim materijalom
kg; tis.kom.
3663333500
36.63.33.3700Dugmad od običnih metala, nepresvučena tekstilnim materijalom
kg; tis.kom.
3663333700
36.63.33.3900Dugmad, d.n.
kg; tis. kom.
3663333900
36.63.33.5000Patentni zatvarači
tis. m
3663335000
36.63.34Presvučena dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad; dijelovi patentnih zatvarača
36.63.34.3000Presvučena dugmad i ostali dijelovi dugmadi; nedovršena dugmad
kg; tis. kom.
3663343000
36.63.34.5000Dijelovi patentnih zatvarača
tis. kom.
3663345000
36.63.4Linoleum
36.63.40Linoleum
36.63.40.0000Linoleum i prekrivači za pod, s prevlakom na tekstilnoj podlozi
tis. m2; t
3663400000
36.63.5Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih materijala
36.63.50Proizvodi od ljudske i životinjske dlake; slični proizvodi od tekstilnih materijala
36.63.50.3000Ljudska kosa, itd., životinjske dlake i sintetički materijali za vlasulje
kg
3663503000
36.63.50.5000Vlasulje, lažne brade, obrve i trepavice od ljudske kose, životinjskih dlaka ili sintetičkih tekstilnih materijala, d.n.
kg
3663505000
36.63.6Upaljači, lule i njihovi dijelovi; proizvodi od zapaljivih materijala; šibice; ukapljena i plinovita goriva za punjenje upaljača
36.63.61Upaljači za cigarete i drugi upaljači; lule i držala cigara i cigareta, te njihovi dijelovi, komadi drva za proizvodnju lula
36.63.61.1000Upaljači za cigarete i drugi upaljači
tis. kom.; t
3663611000
36.63.61.3500Lule i glave lula
tis. kom.; tis. m3
3663613500
36.63.61.5000Držala za cigare, cigarete, te njihovi dijelovi; dijelovi za lule
tis. kom.; tis. m3
3663615000
36.63.61.7000Grubo oblikovani komadi drva ili korijena za proizvodnju lula
kg
3663617000
36.63.62Dijelovi upaljača; legure za paljenje; proizvodi od zapaljivih materijala
36.63.62.1000Ferocerij i ostale pirofosforne legure, proizvodi od zapaljivih materijala,d.n.
kg
3663621000
36.63.62.3000Dijelovi za upaljače, osim kremena i fitilja
t
3663623000
36.63.63Šibice
36.63.63.0009Šibice, osim pirotehničkih proizvoda
kg; mil. kutija
36.63.63.0001Šibice od drva
kg; mil. kutija
3663630001
36.63.63.0002Šibice od parafina
kg; mil. kutija
3663630002
36.63.64Ukapljena i plinovita goriva za punjenje upaljača, u posudama obujma manjeg od uklj. 300 cm3
36.63.64.0000Ukapljena i plinovita goriva za punjenje upaljača, u posudama obujma manjeg od uklj. 300 cm3
tis. kom.
3663640000
36.63.7Ostali proizvodi, d.n.
36.63.71Praznički, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu, uklj. i mađioničarske trikove
36.63.71.3000Proizvodi za božićne svečanosti
tis. kom.
3663713000
36.63.71.5090Proizvodi za prazničku, karnevalsku i drugu razonodu, d.n.
tis. kom.
36.63.71.5550Proizvodi za prazničku, karnevalsku i drugu razonodu: od papira, kartona , itd.
tis. kom.
3663715550
36.63.71.5950Proizvodi za prazničku, karnevalsku i drugu razonodu: ostali
tis. kom.
3663715950
36.63.72Dječja kolica i njihovi dijelovi
36.63.72.3000Dječja kolica
tis. kom.
3663723000
36.63.72.5000Dijelovi za dječja kolica
tis. kom.
3663725000
36.63.73Češljevi, kopče za kosu i sl.; ukosnice; igle za uvijke kose; prskalice za mirise, njihovi uređaji i glave; jastučići za pudere
36.63.73.1500Češljevi, kopče za kosu i sl. od tvrde gume ili plastike
t
3663731500
36.63.73.1900Češljevi, kopče za kosu i sl. od drugih materijala, d.n.
t
3663731900
36.63.73.3000Ukosnice, igle za uvijke kose, držaći uvojaka, itd. i njihovi dijelovi
t
3663733000
36.63.73.5000Prskalice za mirise i sl. toaletni sprejevi, njihovi uređaji i kapice
t
3663735000
36.63.73.7000Jastučići za nanošenje pudera i kozmetike
tis. kom.
3663737000
36.63.74Instrumenti, aparati i modeli za prezentacijsku uporabu
36.63.74.0000Instrumenti, aparati i modeli, za prezentacijsku uporabu
kg
3663740000
36.63.75Svijeće, voštanice i slično
36.63.75.0000Svijeće, voštanice i slično
t
3663750000
36.63.76Umjetno cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi
36.63.76.5000Umjetno cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi, od plastike
tis. kom.
3663765000
36.63.76.9000Umjetno cvijeće, lišće, voće i njihovi dijelovi, od ostalih materijala
tis. kom.
3663769000
36.63.77Ostali raznovrsni proizvodi, d.n.
36.63.77.1000Proizvodi od crijeva (osim katguta od svile), crijevnih potkožica, mjehura ili tetive
t
3663771000
36.63.77.2000Preparirane (punjene) ptice s perjem ili paperjem
kg
3663772000
36.63.77.3000Životinjski materijali za rezbarenje i proizvodi od tih materijala
kg
3663773000
36.63.77.4000Biljni ili mineralni materijali za rezbarenje; oblikovani proizvodi od voska, parafina i sl.
kg
3663774000
36.63.77.5000Ručna sita i ručna rešeta
t
3663775000
36.63.77.7000Termosice i dr. posude s vakuum izolacijom, kompletne s uloškom i njihovi dijelovi
kg
3663777000
36.63.77.9000Krojačke lutke, i dr. figure za aranžiranje izloga
kg; tis. kom.
3663779000
37Reciklaža
37.1Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.10Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka
37.10.1Metalne sekundarne sirovine
37.10.10Metalne sekundarne sirovine
37.10.10.0009Metalne sekundarne sirovine, od metalnih ostataka i otpadaka
t
37.10.10.0001Metalne sekundarne sirovine, od željeza i nelegiranih čelika
t
3710100001
37.10.10.0002Metalne sekundarne sirovine, od legiranih čelika
t
3710100002
37.10.10.0003Metalne sekundarne sirovine, od bakra i bakrenih legura
t
3710100003
37.10.10.0004Metalne sekundarne sirovine, od aluminija i aluminijskih legura
t
3710100004
37.10.10.0005Metalne sekundarne sirovine, od olova i olovnih legura
t
3710100005
37.10.10.0006Metalne sekundarne sirovine, od cinka i cinčanih legura
t
3710100006
37.10.10.0007Metalne sekundarne sirovine, od srebra, zlata, platine i njihovih legura
kg
3710100007
37.10.10.0008Metalne sekundarne sirovine, od ostalih metalnih ostataka i otpadaka
kg
3710100008
37.2Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
37.20Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka
37.20.1Nemetalne sekundarne sirovine
37.20.10Nemetalne sekundarne sirovine
37.20.10.1009Nemetalne sekundarne sirovine, od nemetalnih ostataka i otpadaka, kemijskoga porijekla
t
37.20.10.1001Nemetalne sekundarne sirovine, od papira
t
3720101001
37.20.10.1002Nemetalne sekundarne sirovine, od vunenih vlakana i od vlakana vunenoga tipa
t
3720101002
37.20.10.1003Nemetalne sekundarne sirovine, od pamučnih vlakana i od vlakana pamučnoga tipa
t
3720101003
37.20.10.1004Nemetalne sekundarne sirovine, od ostalih tekstilnih vlakana i od nesortiranih vunenih i pamučnih vlakana
t
3720101004
37.20.10.1005Nemetalne sekundarne sirovine, od gume
t
3720101005
37.20.10.1006Nemetalne sekundarne sirovine, od plastike
t
3720101006
37.20.10.1007Nemetalne sekundarne sirovine, od ulja i maziva
t
3720101007
37.20.10.1008Nemetalne sekundarne sirovine, od ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka, kemijskoga porijekla
t
3720101008
37.20.10.7009Nemetalne sekundarne sirovine, od nemetalnih ostataka i otpadaka, osim kemijskoga porijekla
t
37.20.10.7001Nemetalne sekundarne sirovine, od staklenoga krša, sortiranoga po boji
t
3720107001
37.20.10.7002Nemetalne sekundarne sirovine, od ostaloga staklenoga krša
t
3720107002
37.20.10.7003Nemetalne sekundarne sirovine, od drva i otpadaka od drva
t
3720107003
37.20.10.7004Nemetalne sekundarne sirovine, od otpadaka biljnoga porijekla (osim gradskoga otpada)
t
3720107004
37.20.10.7005Nemetalne sekundarne sirovine, od otpadaka životinjskoga porijekla (osim gradskoga otpada)
t
3720107005
37.20.10.7006Nemetalne sekundarne sirovine, od ostalih nemetalnih ostataka i otpadaka, osim kemijskoga porijekla
t
3720107006
EOpskrba električnom energijom, plinom i vodom
40Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
40.1Proizvodnja i distribucija električne energije
40.10Proizvodnja i distribucija električne energije
40.10.1Električna energija
40.10.10Električna energija
40.10.10.3300Električna energija iz javnih hidroelektrana
MWh
4010103300
40.10.10.3700Električna energija iz ostalih hidroelektrana
MWh
4010103700
40.10.10.4300Električna energija iz javnih termoelektrana
MWh
4010104300
40.10.10.4700Električna energija iz javnih toplana
MWh
4010104700
40.10.10.5300Električna energija iz ostalih termoelektrana
MWh
4010105300
40.10.10.5700Električna energija iz ostalih toplana
MWh
4010105700
40.10.10.6300Električna energija iz nuklearnih elektrana
MWh
4010106300
40.10.10.6700Električna energija iz nuklearnih toplana
MWh
4010106700
40.10.10.7300Električna energija iz javnih solarnih elektrana
MWh
4010107300
40.10.10.7500Električna energija iz javnih solarnih toplana
MWh
4010107500
40.10.10.7700Električna energija iz ostalih solarnih elektrana
MWh
4010107700
40.10.10.7900Električna energija iz ostalih solarnih toplana
MWh
4010107900
40.10.10.8300Električna energija iz javnih elektrana na vjetar
MWh
4010108300
40.10.10.8500Električna energija iz ostalih elektrana na vjetar
MWh
4010108500
40.10.10.9300Električna energija iz ostalih javnih elektrana, d.n.
MWh
4010109300
40.10.10.9500Električna energija iz ostalih elektrana, d.n.
MWh
4010109500
40.10.2Iskorišteni (ozračeni) gorivi elementi (patrone) nuklearnih reaktora
40.10.20Iskorišteni (ozračeni) gorivi elementi (patrone) nuklearnih reaktora
40.10.20.0000Iskorišteni (ozračeni) gorivi elementi (patrone) nuklearnih reaktora
t
4010200000
40.10.3Usluge opskrbe električnom energijom
40.10.30Usluge opskrbe električnom energijom
40.10.30.0000Usluge opskrbe električnom energijom
MWh
4010300000
40.2Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
40.20Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
40.20.1Plin od kamenoga ugljena, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova
40.20.10Plin od kamenoga ugljena, vodeni plin, generatorski plin i slični plinovi, osim naftnih plinova
40.20.10.1300Gradski plin iz derivata nafte
tis.m3
4020101300
40.20.10.1500Gradski plin iz zemnoga plina
tis.m3
4020101500
40.20.10.2309Bioplinovi
tis.m3
40.20.10.2301Bioplin iz kanalskoga blata
tis.m3
4020102301
40.20.10.2302Bioplin iz nataložene zemlje
tis.m3
4020102302
40.20.10.2303Bioplin, ostali
tis.m3
4020102303
40.20.10.2900Ostali plinovi prirodnoga porijekla
tis.m3
4020102900
40.20.10.3300Visokopečni plin
tis.m3
4020103300
40.20.10.3700Ostali plinovi iz ugljena
tis.m3
4020103700
40.20.10.7000Ostali plinovi, osim iz ugljena
tis.m3
4020107000
40.20.2Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom
40.20.20Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom
40.20.20.0000Usluge distribucije plinovitih goriva distribucijskom mrežom
tis.m3
4020200000
40.3Opskrba parom i toplom vodom
40.30Opskrba parom i toplom vodom
40.30.1Usluge opskrbe parom i toplom vodom
40.30.10Usluge opskrbe parom i toplom vodom
40.30.10.1309Topla voda, vrela voda i para iz javnih toplana
TJ
40.30.10.1301Topla voda iz javnih toplana
TJ
4030101301
40.30.10.1302Vrela voda iz javnih toplana
TJ
4030101302
40.30.10.1303Para iz javnih toplana
TJ
4030101303
40.30.10.1709Topla voda, vrela voda i para iz javnih kotlovnica
TJ
40.30.10.1701Topla voda iz javnih kotlovnica
TJ
4030101701
40.30.10.1702Vrela voda iz javnih kotlovnica
TJ
4030101702
40.30.10.1703Para iz javnih kotlovnica
TJ
4030101703
40.30.10.2309Topla voda, vrela voda i para iz ostalih toplana
TJ
40.30.10.2301Topla voda iz ostalih toplana
TJ
4030102301
40.30.10.2302Vrela voda iz ostalih toplana
TJ
4030102302
40.30.10.2303Para iz ostalih toplana
TJ
4030102303
40.30.10.2709Topla voda, vrela voda i para iz ostalih kotlovnica
TJ
40.30.10.2701Topla voda iz ostalih kotlovnica
TJ
4030102701
40.30.10.2702Vrela voda iz ostalih kotlovnica
TJ
4030102702
40.30.10.2703Para iz ostalih kotlovnica
TJ
4030102703
40.30.10.3009Topla voda, vrela voda i para iz nuklearnih toplana
TJ
40.30.10.3001Topla voda iz nuklearnih toplana
TJ
4030103001
40.30.10.3002Vrela voda iz nuklearnih toplana
TJ
4030103002
40.30.10.3003Para iz nuklearnih toplana
TJ
4030103003
40.30.10.4109Topla voda, vrela voda i para iz javnih solarnih kolektora
TJ
40.30.10.4101Topla voda iz javnih solarnih kolektora
TJ
4030104101
40.30.10.4102Vrela voda iz javnih solarnih kolektora
TJ
4030104102
40.30.10.4103Para iz javnih solarnih kolektora
TJ
4030104103
40.30.10.4309Topla voda, vrela voda i para iz ostalih solarnih kolektora
TJ
40.30.10.4301Topla voda iz ostalih solarnih kolektora
TJ
4030104301
40.30.10.4302Vrela voda iz ostalih solarnih kolektora
TJ
4030104302
40.30.10.4303Para iz ostalih solarnih kolektora
TJ
4030104303
40.30.10.4509Topla voda, vrela voda i para za grijanje i sl. iz javnih termalnih izvora
TJ
40.30.10.4501Topla voda za grijanje i sl. iz javnih termalnih izvora
TJ
4030104501
40.30.10.4502Vrela voda za grijanje i sl. iz javnih termalnih izvora
TJ
4030104502
40.30.10.4503Para za grijanje i sl. iz javnih termalnih izvora
TJ
4030104503
40.30.10.4709Topla voda, vrela voda i para za grijanje i sl. iz ostalih termalnih izvora
TJ
40.30.10.4701Topla voda za grijanje i sl. iz ostalih termalnih izvora
TJ
4030104701
40.30.10.4702Vrela voda za grijanje i sl. iz ostalih termalnih izvora
TJ
4030104702
40.30.10.4703Para za grijanje i sl. iz ostalih termalnih izvora
TJ
4030104703
40.30.10.5300Iskorištena povratna toplina
TJ
4030105300
40.30.10.5500Iskorištena toplina okoliša
TJ
4030105500
40.30.10.5700Proizvedeni topli zrak
TJ
4030105700
40.30.10.7000Energija u hladnom obliku (hladna voda ili led za hlađenje)
TJ
4030107000
40.30.10.8000Usluge opskrbe energije u hladnom obliku
TJ
4030108000
40.30.10.9000Usluge opskrbe parom, toplom vodom i vrelom vodom
TJ
4030109000
41Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
41.0Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
41.00Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
41.00.1Prirodna voda
41.00.11Pitka voda
41.00.11.1000Podzemna pitka voda
tis.m3
4100111000
41.00.11.3000Izvorska pitka voda
tis.m3
4100113000
41.00.11.5100Pitka voda iz rijeka
tis.m3
4100115100
41.00.11.5500Pitka voda iz jezera
tis.m3
4100115500
41.00.11.5700Pitka voda iz zatvorenih udolina
tis.m3
4100115700
41.00.11.7000Pitka voda, ostala
tis.m3
4100117000
41.00.12Nepitka voda
41.00.12.1000Podzemna nepitka voda
tis.m3
4100121000
41.00.12.3000Izvorska nepitka voda
tis.m3
4100123000
41.00.12.5100Nepitka voda iz rijeka
tis.m3
4100125100
41.00.12.5500Nepitka voda iz jezera
tis.m3
4100125500
41.00.12.5700Nepitka voda iz zatvorenih udolina
tis.m3
4100125700
41.00.12.7300Morska voda, odsoljavanje
tis.m3
4100127300
41.00.12.7700Nepitka voda, ostala
tis.m3
4100127700
41.00.2Usluge distribucije vode
41.00.20Usluge distribucije vode
41.00.20.0000Usluge distribucije vode
tis.m3
4100200000

V.

1. Ovom Nomenklaturom industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97 s metodološkim uputama za Godišnji izvještaj industrije (IND-21), prestaju važiti Metodološke osnove za Godišnji izvještaj industrije (IND-21) - NIPU 95, objavljene u "Narodnim novinama" br. 80/95 od 9. listopada 1995.

2. Ova Nomenklatura industrijskih proizvoda i usluga - NIPU 97 s metodološkim uputama za Godišnji izvještaj industrije (IND-21, primjenjuju se danom objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 950-01/97-01/44 Urbroj: 555-01-01-97-44

Zagreb, 23. srpnja 1997.

Ravnatelj:
mr. sc. Ivan Rusan