Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o homologaciji vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 5. stavak 2. članka 13., članka 17. i članka 19. stavak 3. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o homologaciji vozila ("Narodne novine" broj 82/96 i 107/96) u članku 3. stavku 1. riječ "i", zamjenjuje se riječju "ili".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Homologacija pojedinačnog vozila u smislu ovog pravilnika postupak je potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila s pravilnicima i drugim propisima, a provodi se za nova vozila koja dobavljač, koji nije posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila, pojedinačno uvozi radi prodaje ili ih uvozi pravna ili fizička osoba za svoje potrebe."

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za rabljena vozila iz uvoza."

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Provođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila ograničava se na 10 vozila u slučajevima kada prilikom uvoza novih vozila radi prodaje:

- dobavljač koji je posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila uveze prvih 10 primjeraka jedne varijante toga tipa vozila koja nije obuhvaćena tom potvrdom;

- dobavljač uveze prvih 10 primjeraka jednog tipa vozila za koji nije provedena homologacija tipa vozila u Republici Hrvatskoj."

Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Odredba stavka 2. ovog članka ne odnosi se na uvoz novih vozila s nadogradnjom na homologiranom osnovnom vozilu za koje je dobavljač posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila."

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Ako vozilo ne zadovoljava propisane uvjete, ovlaštena pravna osoba može dati rok od 30 dana da se otklone razlozi zbog kojih pojedinačno vozilo ne zadovoljava propisane uvjete. Obavijest o tome dostavlja se carinskoj ispostavi.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti žalba Zavodu u roku 15 dana od primitka rješenja."

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili izjava o sukladnosti vozila obvezno se prilaže pri tehničkom pregledu prije prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj, a broj te potvrde odnosno izjave upisuje se u zapisnik o tehničkom pregledu vozila i registracijski list."

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. dodaju se točke 3. i 4. koje glase:

"3. vozila muzejske vrijednosti kojima se smatraju vozila starija od 30 godina te iznimno vozila kojima takav status odobri ravnatelj Zavoda;

4. vozila koja nisu predviđena za vožnju u cestovnom prometu, niti će biti registrirana, a namijenjena su samo za uporabu na natjecateljskim stazama."

Članak 6.

Iza članka 16. dodaje se članak 16.a koji glasi:

"Osobe koje u smislu članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 108/96) imaju pravo na carinske i porezne olakšice ne plaćaju troškove homologacije za vozila koja uvoze."

Članak 7.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Iznimno odredba članka 12. stavak 1. ovog pravilnika primjenjivat će se od 15. rujna 1997. godine."

Članak 8.

Obrazac potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila Prilog br. 2. str. 3/3 mijenja se i čini sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/14
Urbroj: 558-04/7-97-2
Zagreb, 2. srpnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Prilog br. 2 str. 3/3


(Ovlaštena pravna osoba - naziv i adresa)

POTVRDA
O SUKLADNOSTI POJEDINAČNO PREGLEDANOG VOZILA

Br. ---------------

Marka i trgovačka oznaka vozila: ------------------------

Tip, varijanta i izvedba vozila: --------------------------

Vrsta vozila i oblik karoserije: --------------------------

Kategorija vozila: prema ECE ----- VIN oznaka: ----------

Motor: oznaka ------, snaga ----- kW, obujam ------- cmł

Proizvođač: ------------------------------------------

Godina proizvodnje: ---------

Potvrđuje se da navedeno vozilo zadovoljava uvjete propisane pravilnicima pridodanim Sporazumu o prihvaćanju jednakih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni u vozilima na kotačima i uvjeti za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa ("Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 8/94, 10/95, 1/96 i 1/6/96).

Ime i prezime ovlaštenog ispitivača: ----------------------

Datum: ---------------

M. P.

Odgovorna osoba:

Ova potvrda vrijedi samo za vozilo za koje je izdana.