Zakoni i propisi - Pravni savjeti 79 08.08.1997 Naputak o izmjenama i dopunama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 17. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA HOMOLOGACIJE VOZILA

1. U Naputku za provođenje postupka homologacije vozila ("Narodne novine" broj 82/96) u točki 6., stavku 1. riječi: "izdaje potvrdu" zamjenjuju se riječima: "izdaje izjavu".

2. Iza točke 7. dodaje se točka 7a. koja glasi:

"U slučaju izmjene već homologiranog tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila treba podnijeti Zavodu zahtjev za dopunu potvrde o sukladnosti tipa vozila.

U slučaju kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača (izrada po fazama), tada se u narednoj fazi izrade prihvaća homologacija iz prethodne faze (prva faza je izrada osnovnog vozila na kojem je predviđena nadogradnja, a nadogradnja na tom vozilu je druga faza izrade). Homologacija po fazama izrade vozila moguća je kao homologacija tipa vozila i/ili homologacija pojedinačnog vozila."

3. U točki 8. u stavku 1. umjesto "obrasu" treba stajati riječ "obrascu".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Uz zahtjev iz ove točke prilaže se i prometna dozvola (za rabljena vozila) te za vozila kategorija M2, M3, N2, N3, O3 i O4, proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr. odobrenje tipa, tehnički opis vozila)."

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

4. U točki 9. stavku 1. umjesto broje "7" treba stajati brojka "8".

5. Obrazac br. 2. mijenja se i čini sastavni dio ovog naputka.

6. Ovaj naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/14
Urbroj: 558-02/1-97-3
Zagreb, 2. srpnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v.r.


Obrazac br. 2

Podnositelj zahtjeva:

-------------------

(ime i prezime/naziv tvrtke)

-

-----------------------

(adresa)

Mjesto i datum: -------

(naziv i adresa ovlaštene pravne osobe)   

Predmet: ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU         POJEDINAČNOG VOZILA

1. Proizvođač i trgovačka oznaka vozila: ---------------
   -----------------------------------------------

2. Vrsta vozila i oblik karoserije: ---------------------
   -----------------------------------------------

3. VIN oznaka: -------- 4. Godina proizvodnje: -------

Potpis:      

------------------