Zakoni i propisi - Pravni savjeti 77 29.07.1997 Program Hrvatske garancijske agencije Start

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PROGRAM

HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE "START"

1. SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je poticanje osnivanja i započinjanja poslovanja obrta ili malih trgovačkih društava uz konzultantsku (savjetodavnu) pomoć pri kretanju u novi posao, te dodjeljivanje potpora za smanjenje troškova kredita.

Hrvatska Garancijska Agencija (u daljnjem tekstu HGA) će na način i prema uvjetima propisanim ovim Programom, izdavati garancije za kredite koje poduzetnici početnici koriste, dodjeljivati i bespovratne potpore za pokriće dijela troškova konzultantskih usluga prvog usmjeravanja i provjere poduzetničke zamisli tj. obrazovanja poduzetnika za započinjanje poslovanja, za izradu poslovnog plana ili investicijskog projekta, te savjetodavne pomoći u provedbi plana ulaganja tijekom prve godine poslovanja. Također, dodjeljivat će se i potpore za pokriće dijela troškova vezanih uz početak poslovanja, tj. odobravanja i stavljanja kredita u tečaj.

2. PRAVO NA ZAHTJEV

Pravo na zahtjev imaju poduzetnici početnici koji:

1. imaju sjedište odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj,

2. su u 100%-tnom privatnom vlasništvu,

3. posjeduju odgovarajuća stručna znanja.

Poduzetnik nema pravo na zahtjev ako je:

1. vlasnik, ili je bio vlasnik, drugog trgovačkog društva ili obrta,

2. suvlasnik u drugom trgovačkom društvu ili obrt s više od 30% udjela,

3. ako je stariji od 55 godina.

3. VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA I POTPORA

Gospodarska investicija za koju se može dati garancija i potpora je nabava osnovnih i obrtnih sredstava, s time da udio obrtnih sredstava ne može biti veći od 30% iznosa kredita.

Neće se podržavati projekti za kupovinu poduzeća, investicije u ugostiteljske djelatnosti za usluge točenja pića i investicije u sredstva javnog priopćavanja.

Kriterije i prioritete za izdavanje garancija i potpora određuje HGA u suradnji s nadležnim institucijama Republike Hrvatske, s time da proizvodne djelatnosti i proizvodne usluge imaju prioritet.

Garancija i potpora može se odobriti samo za gospodarske investicije koje će koristiti konzultantsku (savjetodavnu) pomoć Hrvatske mreže konzultanata za malo gospodarstvo.

4. UVJETI ZA DAVANJE GARANCIJA I POTPORA

4.1. Garancije

Za kredite do najvišeg iznosa od 360.000 kuna, koje odobravaju kreditori za namjene iz točke 3. ovog Programa, može se dati garancija u visini do 80% potraživanja po osnovi glavnice kredita.

Nadzorni odbor HGA određuje u skladu s uvjetima na tržištu kapitala najvišu kamatnu stopu za kredite za koje se može izdati garancija HGA.

Rok garancije ovisi o trajanju otplate kredita.

U skladu s Godišnjim planom aktivnosti, HGA utvrđuje iznos naknade za garanciju po ovom Programu.

4.2. Potpora

Potpora prema ovom Programu dodjeljuje se za pokriće troškova konzultantske pomoći poduzetniku početniku, te za pokriće dijela troškova vezanih uz početak poslovanja.

4.2.1. Potpora za konzultantsku pomoć

Ukupna cijena konzultantske pomoći kao potpora poduzetniku početniku priznaje se do iznosa od 9.000 kuna prema sljedećoj tabeli:
_________________________________________________________

IZNOS KREDITA          CIJENA KONZULTANTSKE 

                POMOĆI 
_________________________________________________________

do 90.000 kuna         3.600 kuna 
_________________________________________________________

preko 90.000          3.600 kuna + 3% 
_________________________________________________________
do 180.000 kuna         iznad 90.000 kuna 
_________________________________________________________

preko 180.000          6.300 kuna + 1,5% 
_________________________________________________________

do 360.000 kuna         iznad 180.000 kuna 
_________________________________________________________

Od ukupne cijene konzultantske pomoći utvrđene prema prethodnoj tabeli HGA podmiruje 50%, i to 40% po odobrenju garancije, a 10% nakon prve godine poslovanja poduzetnika.

4.2.2. Potpora za podmirenje dijela troškova vezanih uz odobravanje i stavljanje kredita u tečaj

Potpora za pokriće dijela troškova poduzetničkog ulaganja odnosi se na javnobilježničke troškove prema javnobilježničkoj tarifi, troškove osiguranja prema uvjetima osiguravajućeg društva, troškove dozvola i druge slične troškove pri ishođenju kredita, odnosno registraciji obrta odnosno trgovačkog društva.

Ukupni iznos potpore za ove namjene može iznositi najviše do 90.000 kuna, ovisno o visini odobrenog kredita a pojedinačni iznos utvrđuje se na identičan način kao i iznosi potpore za konzultantsku pomoć prema sljedećoj tabeli:
_______________________________________________________

IZNOS KREDITA          CIJENA KONZULTANTSKE 

                POMOĆI 
_______________________________________________________

do 90.000 kuna         3.600 kuna 
_______________________________________________________

preko 90.000          3.600 kuna + 3% 

do 180.000 kuna         iznad 90.000 kuna
_______________________________________________________ 

preko 180.000          6.300 kuna + 1,5% 

do 360.000 kuna         iznad 180.000 kuna 
_______________________________________________________


Isplata ovog dijela potpore vrši se u načelu jednokratno, podmirenjem dospjelih računa za namjene iz stavka 1. ove točke.

5. ZAHTJEV ZA DAVANJE GARANCIJE I DODJELJIVANJE POTPORE

Zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje potpore poduzetnik popunjava zajedno s kreditorom, po završetku poduzetničkog obrazovanja tj. nakon prve provjere poduzetničke zamisli, te izrade poslovnog plana odnosno investicijskog projekta, uz potvrdu nadležne institucije za sprovođenje mjera razvitka poduzetništva.

Zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje potpore HGA predaje se na posebnom obrascu koji se nalazi kod kreditora. Obrazac mora biti u cijelosti točno ispunjen i ovjeren od strane poduzetnika i kreditora i dostavljen HGA isključivo putem kreditora koji dodjeljuje kredit.

Zahtjevu treba priložiti presliku dokumentacije sa svim podacima na temelju kojih je kreditor odobrio kredit.

HGA ima pravo uvida u cjelokupnu dokumentaciju kod kreditora i poduzetnika.

U slučajevima kada se zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje potpore djelomično ili u potpunosti odbija, HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja i konzultanta o svojoj odluci.

Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se nekome morala dati garancija i dodijeliti potpora.

Garancija i potpora po ovom Programu može se pojedinom tražiocu odobriti samo jednom, kao poduzetniku početniku.

6. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA I NAČIN KORIŠTENJA KREDITA

Za obveze iz kredita poduzetnik preuzima odgovornost svojom imovinom.

Za svaki kredit kreditor i poduzetnik ponudit će HGA instrumente osiguranja povrata kredita i to:

a) hipoteku ili fiducijarno vlasništvo na nekretnine (ako ih poduzetnik posjeduje), odnosno,

b) zalog ili fiducijarno vlasništvo na pokretnine, zalog za materijalnu imovinu nabavljenu iz kredita, najmanje dva jamca, a kod društva s više vlasnika sve osobe koje imaju udjel u vlasništvu veći od 10%,

te obvezatno, akceptne naloge i mjenice, kao i osiguranje i vinkuliranje nabavljene opreme iz kredita.

Kreditor preuzima obvezu da će novčane iznose po predračunima i fakturama za robu i usluge za koje se odobrava kredit, izravno dostaviti dobavljačima, a gotovinska isplata kredita moguća je najviše u iznosu od 10% od ukupno odobrenog kredita. Veća gotovinska isplata moguća je u izuzetnim slučajevima, uz pismeni pristanak HGA.

U posebno obrazloženim slučajevima HGA može odustati od traženja pojedinih instrumenata osiguranja povrata kredita.

7. KONTROLA

Kreditor je obvezatan kontrolirati namjensko trošenje kredita i o svim bitnim saznanjima odmah izvijestiti HGA.

HGA ima pravo uvida u svu dokumentaciju kreditora koja se odnosi na kredit, kao i uvid u odgovarajuću dokumentaciju poduzetnika i konzultanta u njihovim prostorijama.

8. ODNOSI S KREDITORIMA I PODUZETNICIMA

Odnosi HGA s kreditorima i poduzetnicima, te međusobna prava i obveze definiraju se na odgovarajući pisani način.

Tumačenje pojedinih odredaba ovog Programa daje HGA.

9. TRAJANJE PROGRAMA

Trajanje ovog Programa je vremenski ograničeno i iznosi 3 godine.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/97-01/01
Urbroj: 5030115-97-9
Zagreb, 24. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.