Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 04.07.1997 Uredba o izmjenama uredbe o pravima povratnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 90/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. srpnja 1997. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O PRAVIMA POVRATNIKA

Članak 1.

U Uredbi o pravima povratnika ("Narodne novine", broj 33/97) članak 4. mijenja se i glasi:

"Pravni položaj povratnika stječu oni prognanici i izbjeglice koji prema odredbama Zakona o obnovi ("Narodne novine", br. 24/96, 54/96 i 87/96) ostvare pravo na obnovu svojih ratom oštećenih ili uništenih obiteljskih kuća ili stanova u koje se vrate i u njima prebivaju i prestaje im pravni položaj prognanika ili izbjeglice.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravni položaj prognanika ne gube prognanici ili izbjeglice s područja Osječko--baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada pod prijelaznom upravom UNTAES-a, kao ni oni prognanici ili izbjeglice koji u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe dostave nadležnom regionalnom uredu za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske potvrdu Ministarstva razvitka i obnove o tome da su nadležnom tijelu podnijeli zahtjev za obnovu u ratu uništene ili oštećene obiteljske kuće ili stana i da obnova nije dovršena.

Sve osobe kojima u smislu stavka 1. ovoga članka prestaje pravni položaj prognanika ili izbjeglice dužne su u roku sedam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe vratiti slobodne od stvari i osoba kuću ili stan koje su, temeljem važećih propisa, dobili privremeno na korištenje.

U obnovljenu kuću ili stan onih prognanika ili izbjeglica koji se ne odazovu pozivu Ministarstva razvitka i obnove da u roku 15 dana od dana dostave poziva preuzmu obnovljenu kuću ili stan, to je Ministarstvo ovlašteno privremeno smjestiti druge prognanike, izbjeglice, raseljene osobe ili useljenike na području obnove."

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

"Osobama koje su ostvarile prava povratnika do 31. prosinca 1996. godine prestaju prava povratnika danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Osobe koje ostvare prava povratnika temeljem ove Uredbe, gube prava povratnika u roku od šest mjeseci od dana ostvarenja tog prava."

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/96-01/05
Urbroj: 5030116-97-3
Zagreb, 3. srpnja 1997.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.