Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 04.07.1997 Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine", broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA VENTILACIJSKE ILI KLIMATIZACIJSKE SUSTAVE

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave ("Narodne novine" broj 53/91) u članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Zračni kanali mogu biti izrađeni i iz teško zapaljivih gradiva klase B1, prema, normi HRN DIN 4102 dio 1 ili iz gradiva klase I, prema normi HRN U.J1.060 u ovim slučajevima:

- ako zračni kanali imaju istu otpornost na požar kao i građevinske konstrukcije kroz koje prolaze

- ako zračni kanali ne prolaze kroz izlazne puteve koji se upotrebljavaju za evakuaciju osoba u slučaju požara ili druge opasnosti (hodnike, stubišta, prolaze i sl)

- ako zračnim kanalima ne prolazi zrak temperature veće od 85oC

- ako u zračnim kanalima ne postoji mogućnost većeg taloženja gorivih gradiva (kao što, primjerice, postoji kod odsisnih kanala iz velikih kuhinja)

- ako zračni kanali ne prolaze iznad spuštenih stropova kojima je zadaća zaštita nosive konstrukcije od požara, osim ako ti kanali imaju istu otpornost na požar kao i nosiva konstrukcija koja se štiti

- ako zračni kanali ne prolaze kroz prostorije ugrožene eksplozivnom smjesom."

Članak 2.

U članku 30. iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

"Kao gradiva za izolacije zračnog kanala (ljepilo, gradivo za zvučnu izolaciju, parne brane, folije i slične obloge zračnih kanala) mogu se upotrebljavati i teško zapaljiva gradiva klase B1 prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili gradiva čija je brzina širenja plamena klase I prema normi HRN U.J1.060. Za parne brane, folije i slično koje nisu deblje od 0.5 mm mogu se upotrebljavati i uobičajeno zapaljiva gradiva klase B2 prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili gradiva čija brzina širenja plamena odgovara klasi II prema normi HRN U.J1.060.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka za brtvljenje spojeva zračnih kanala mogu se upotrebljavati manje količine gradiva čija gorivost odgovara klasi B1 ili B2, prema normi HRN DIN 4102 dio 1 ili klasi I i II, prema normi HRN U.J1.060.

Odredbe stavaka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se u ovim slučajevima:

- kada zračni kanali prolaze kroz prostore izlaznih puteva određenih za evakuaciju osoba u slučaju požara ili druge opasnosti (hodnici, stubišta, prolazi i sl.)

- kada su zračni kanali izvedeni iznad spuštenih stropova čija je zadaća zaštita nosive konstrukcije od požara, osim ako imaju istu otpornost na požar kao i nosiva konstrukcija koja se štiti

- kada se zračnim kanalima transportira zrak čija je temperatura veća od 850 C

- kada postoji mogućnost taloženja većih količina goriva gradiva u zračnim kanalima (primjerice, odsisni kanali iz velikih kuhinja)

- kada zračni kanali prolaze kroz prostore ugrožene eksplozivnom smjesom."

Članak 3.

Iza članka 75. dodaje se članak 75a. koji glasi:

"Klasa gorivosti gradiva B1 dokazuje se potvrdom o sukladnosti (certifikatom) prema normi HRN DIN 4102 dio 1, brzina širenja plamena (klase I i II) dokazuje se prema normi HRN U.J1.060, a otpornost na požar ventilacijskih kanala, prema normi HRN DIN 4102 dio 6 ili HRN U.J1.172."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-02/7
Urbroj: 558-06/1-97-1
Zagreb, 1. srpnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.