Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 13.06.1997 Pravilnik o sadržaju skraćenog prospekta i o uvjetima izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka (1) točke 1. i članka 19. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne Novine" br. 107/95), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU SKRAĆENOG PROSPEKTA I O UVJETIMA IZDAVANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA PRIVATNIM IZDANJEM

UVODNA TUMAČENJA

Članak 1.

(1) Sukladno odredbi članka 12. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (u daljnjem tekstu: Zakon), Komisija donosi propise o provedbi Zakona kada je za to ovlaštena.

(2) Sukladno odredbi članka 19. stavak (1) Zakona, sadržaj skraćenog prospekta određuje Komisija.

(3) Prema utanačenjima iz Zakona navedenim u prethodnim stavcima ovog članka Komisija donosi ovaj Pravilnik.

PREDMET

Članak 2.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. Sadržaj izdavanja vrijednosnih papira privatnim izdanjem,

2. Uvjeti za izdavanje nove emisije vrijednosnih papira privatnim izdanjem,

3. Slučajevi obveznosti izrade i podnošenja Komisiji na odobrenje skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem,

4. Izuzeci od obveze izrade skraćenog prospekta,

5. Slučajevi u kojima je dozvoljeno izdavanje vrijednosnih papira bez prethodnog odobrenja prospekta,

6. Slučajevi obveznog izvješćivanja Komisije o izdavanju vrijednosnih papira,

7. Podnošenje zahtjeva za odobrenje skraćenog prospekta,

8. Sadržaj skraćenog prospekta,

1. SADRŽAJ IZDAVANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA PRIVATNIM IZDANJEM

Članak 3.

Pod privatnim izdanjem vrijednosnih papira smatra se izdavanje vrijednosnih papira u kojem su nakon okončanja razdoblja ponude a prije početka upisa i uplate unaprijed poznati i određeni ulagatelji te visina iznosa njihovih uplata.

2. UVJETI ZA IZDAVANJE NOVE EMISIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA PRIVATNIM IZDANJEM

Članak 4.

Odluka nadležnog tijela izdavatelja o izdavanju vrijednosnih papira mora pored ostalih zakonom propisanih sastojaka sadržavati i izričitu odredbu o namjeravanom načinu izdavanja vrijednosnih papira (javna ponuda ili privatno izdanje).

Članak 5.

Ako izdavatelj namjerava izdati vrijednosne papire privatnim izdanjem, tada mora u Odluci nadležnog tijela izdavatelja:

1. odrediti kako će se privatno izdanje izvršiti (uplatom u novcu, ulaganjem stvari ili prava, pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital izdavatelja, ili na koji drugi zakonom predviđeni način),

2. izričito i nedvosmisleno identificirati osobe koje će sudjelovati u privatnom izdanju,

3. navesti oblik i visinu iznosa njihova sudjelovanja.

Izdavatelj

Članak 6.

Pod izdavateljem se smatra svaka pravna osoba koja u skladu sa Zakonom izdaje vrijednosne papire.

Subjekti privatnog izdanja

Članak 7.

U izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem kao ulagatelji mogu sudjelovati:

1. postojeći dioničari u granicama prava prvenstva pri upisu novih dionica sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima,

2. do 40 vanjskih ulagatelja,

3. neograničeni broj institucionalnih ulagatelja.

Vanjski ulagatelj

Članak 8.

(1) Vanjskim ulagateljem smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja nije dioničar izdavatelja i koja nema svojstvo institucionalnog ulagatelja.

(2) Vanjskim ulagateljem smatra se i svaki postojeći dioničar koji upisuje više od dijela novih dionica na koji ima pravo prvenstva sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima.

Institucionalni ulagatelj

Članak 9.

Pod institucionalnim ulagateljem smatra se pravna osoba za koju se pouzdano može pretpostaviti da ima iskustva u trgovanju vrijednosnim papirima, primjerice banke, osiguravateljna društva, investicijski fondovi, društva za poslovanje vrijednosnim papirima registrirana sukladno odredbi članka 26. stavak (1) toč. 2. Zakona.

Pravo prvenstva

Članak 10.

(1) Postojećim dioničarima mora biti osigurano pravo prvenstva pri upisu novih vrijednosnih papira, ako se radi o dionicama, razmjerno njihovim postojećim udjelima u temeljnom kapitalu izdavatelja.

(2) Rok za ostvarenje prava prvenstva upisa ne može biti manji od 14 dana od dana određenog za početak upisa vrijednosnih papira privatnog izdanja.

Isključenje prava prvenstva

Članak 11.

(1) Pravo prvenstva pri upisu novih vrijednosnih papira može se Odlukom o izdavanju isključiti u cjelosti ili djelomično. Takva se odluka donosi uz ispunjenje pretpostavki koje se zakonom ili statutom izdavatelja traži za donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavatelja.

(2) Uprava mora podnijeti glavnoj skupštini izdavatelja izvješće o razlogu za djelomično ili potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih vrijednosnih papira.

(3) U slučaju da pravo prvenstva upisa nove emisije vrijednosnih papira nije isključeno, a postojeći dioničari ne otkupe cjelokupno izdanje, preostali dio izdanja biti će ponuđen na kupnju vanjskim i/ili institucionalnim ulagateljima, ako je tako utvrđeno u odluci o izdavanju.

Maksimalni broj ponuda

Članak 12.

(1) Ponude za kupnju, osim postojećim dioničarima, ne smiju biti upućene na više od 300 fizičkih i/ili pravnih osoba uključujući i institucionalne ulagatelje u razdoblju trajanja ponude za upis vrijednosnih papira.

(2) Dužinu razdoblja iz prethodnog članka određuje Izdavatelj svojom odlukom o izdavanju vrijednosnih papira.

Maksimalni broj ulagatelja

Članak 13.

Broj ulagatelja koji izvrše kupnju u razdoblju od početka ponude do zaključenja privatnog izdanja, isključujući postojeće dioničare i institucionalne ulagatelje, ne smije prelaziti 40 fizičkih i/ili pravnih osoba.

Odsustvo komunikacije

Članak 14.

Tijekom trajanja ponude, upisa i uplate vrijednosnih papira privatnim izdanjem, između izdavatelja i mogućih ulagatelja ne smije postojati bilo kakav oblik komunikacije putem sredstava javnog priopćavanja.

Trajanje privatnog izdanja

Članak 15.

(1) Razdoblje za ponudu, upis i uplatu vrijednosnih papira privatnog izdanja ne može biti dulji od 6 mjeseci od dana donošenja Odluke Komisije o odobrenju skraćenog prospekta vrijednosnih papira privatnog izdanja.

(2) Ako izdavatelj ne izvrši izdavanje vrijednosnih papira privatnim izdanjem u roku iz prethodnog stavka, a ipak želi izdati vrijednosne papire, mora ponovno Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem.

(3) Zahtjev za odobrenje istog skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem izdavatelj ne može podnijeti prije isteka roka od 6 mjeseci od dana isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Mjerilo uspješnosti

Članak 16.

(1) Pored minimalnog sadržaja Odluke o izdavanju vrijednosnih papira sukladno zakonu i/ili statutu izdavatelja, izdavatelj mora u Odluci o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem odrediti:

1. mjerilo uspješnosti upisa, izraženo u postotku upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira,

2. način i rok vraćanja uloženih sredstava ulagateljima u slučaju neuspjeha privatnog izdanja.

(2) U slučaju da se u roku iz prethodnog članka, odnosno u roku utvrđenom u Odluci o izdavanju vrijednosnih papira ne ostvari upis i uplata/ulog iznad postotka predviđenog za uspješnost privatnog izdanja u Odluci iz prethodnog stavka, privatno izdanje će se smatrati neuspjelim.

(3) U slučaju neuspjeha privatnog izdanja izdavatelj mora u roku 14 dana od dana zaključenja neuspjelog privatnog izdanja, pozvati ulagače da podignu svoje uloge.

(4) Izdavatelj može s ulagateljem ugovoriti kamatu na ulagateljeva sredstva za vrijeme držanja sredstava na odvojenom računu do isteka roka predviđenog za ponudu, upis i uplatu nove emisije vrijednosnih papira, ali ne veću od one koju daju poslovne banke.

Članak 17.

Za vrijeme trajanja razdoblja iz članka 16. stavak 1. ovog Pravilnika, izdavatelj mora financijska sredstva prikupljena prodajom vrijednosnih papira držati na posebnom, odvojenom računu, kod banke gdje ima pohranjena sredstva za tekuće poslovanje.

Članak 18.

Glede uloga u stvarima i pravima, izdavatelju mora biti omogućeno da sa takovim ulozima slobodno raspolaže po proteku roka iz članka 15. stavak 1. ovog Pravilnika, a u slučaju neuspjeha upisa stvari i/ili prava vraćaju se ulagaču u roku iz članka 16. stavak 3. ovog Pravilnika.

Zabrana prijenosa

Članak 19.

(1) Svaki ulagatelj koji stekne vrijednosne papire putem privatnog izdanja ne smije ih prenositi na drugu fizičku ili pravnu osobu u roku od godine dana od dana stjecanja, osim u slučaju:

1. ako ih prenosi izdavatelju,

2. prijenosa po sili zakona.

(2) Zabrana prijenosa odnosi se i na izdavatelja i stjecatelje po sili zakona, s time da ukupno razdoblje zabrane prijenosa ne može biti dulje od godine dana od dana stjecanja putem privatnog izdanja.

Izuzeci od zabrane prijenosa

Članak 20.

Izuzetak od zabrane prijenosa vrijednosnih papira u roku iz prethodnog članka predstavlja slučaj izdavanja dionica privatnim izdanjem temeljem pretvorbe kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital izdavatelja.

Članak 21.

Zabrana prijenosa odnosi se i na privatna izdanja opisana u članku 27. točkama 2. i 3, ali ti ulagatelji mogu vrijednosne papire prenijeti i prije isteka roka zabrane prijenosa, pod uvjetom da prije prijenosa Komisija odobri skraćeni prospekt i da on bude dostupan stjecateljima.

Stjecanje

Članak 22.

Danom stjecanja u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva se dan na koji je ulagatelj upisan u knjigu dionica.

Zabrana naplate provizije/naknade

Članak 23.

(1) Izdavatelj ne smije naplatiti bilo kakvu proviziju ili naknadu u svezi s privatnim izdanjem i/ili prodajom vrijednosnih papira ni izravno niti neizravno.

(2) Izdavanje vrijednosnih papira iznad pari ne smatra se naplatom provizije ili naknade.

Članak 24.

Svaki ulagatelj mora temeljem informacija objelodanjenih u skraćenom prospektu:

1. biti u stanju ocijeniti prednosti i rizike ulaganja u predmetno privatno izdanje vrijednosnih papira,

2. prije kupnje, odnosno ulaganja, imati pristup informacijama jednakim onim koje je potrebno priložiti Komisiji uz zahtjev za odobrenje skraćenog prospekta.

Zaključenje privatnog izdanja

Članak 25.

Pod zaključenjem privatnog izdanja u smislu ovog Pravilnika smatra se dan kojeg izdavatelj odredi kao dan zatvaranja privatnog izdanja, nakon kojeg se više ne može izvršiti upis i uplata/ulog vrijednosnih papira predmetnog privatnog izdanja, a koji mora biti unutar roka iz članka 16. ovog Pravilnika.

3. OBVEZNOST IZRADE SKRAĆENOG PROSPEKTA O IZDAVANJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA PRIVATNIM IZDANJEM

Obveznost izrade

Članak 26.

(1) Ako vrijednost cjelokupnog privatnog izdanja prelazi iznos od 2.000.000,00 (dvamilijuna) kuna, izdavatelj je obvezan izraditi i Komisiji na odobrenje podnijeti skraćeni prospekt.

(2) Ako privatno izdanje vrijednosnih papira prelazi maksimalni broj ponuda ili ulagatelja propisan člancima 13. i 14. ovog Pravilnika, ili tijekom trajanja privatnog izdanja između izdavatelja i mogućih ulagatelja postoji bilo kakav oblik komunikacije putem sredstava javnog priopćavanja, izdanje se smatra javnim i primijenjuju se odredbe Zakona koje se odnose na javni poziv odnosno javnu ponudu.

4. IZUZECI OD OBVEZE IZRADE SKRAĆENOG PROSPEKTA

Članak 27.

Od obveze izrade skraćenog prospekta izuzima se izdavatelj ako:

1. izdaje novu seriju dionica temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala pretvorbom kapitalne dobiti, rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital društva,

2. u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava temeljni kapital i izdaje dionice privatnim izdanjem samo radi ulaganja potraživanja u novcu koja ulagateljima pripadaju prema izdavatelju, tako da svi ulagatelji sudjeluju isključivo ulaganjem potraživanja u novcu koja imaju prema izdavatelju,

3. izdaje dionice privatnim izdanjem tako da u tome sudjeluju najviše dva institucionalna ulagatelja a ne sudjeluje nijedan vanjski ulagatelj.

5. IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA BEZ PRETHODNOG ODOBRENJA PROSPEKTA

Članak 28.

Dozvoljeno je izdavanje vrijednosnih papira bez prethodnog odobrenja prospekta ako:

a) vrijednost cjelokupnog izdanja uz javni poziv ne prelazi iznos od 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna, ili

b) vrijednost cjelokupnog privatnog izdanja ne prelazi iznos od 2.000.000,00 (dvamilijuna) kuna.

6. OBVEZNO IZVJEŠĆIVANJE KOMISIJE O IZDAVANJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 29.

Izdavatelji kojima je dozvoljeno izdavanje vrijednosnih papira bez prethodnog odobrenja prospekta (članak 28. ovog Pravilnika) te izdavatelji koji su izuzeti od obveze izrade skraćenog prospekta (članak 27. ovog Pravilnika) obvezni su Komisiji podnijeti sažete informacije o izvršenom izdavanju vrijednosnih papira.

Članak 30.

(1) Izvješćivanje Komisije obavlja se putem podnošenja Komisiji informacije o izvršenom izdanju vrijednosnih papira iz prethodnog članka u roku od 7 dana od dana zaključenja izdanja.

(2) Informacija koja se dostavlja Komisiji o zaključenju izdavanja vrijednosnih papira iz prethodnog stavka mora sadržavati podatke iz članka 33. stavka 1), 3), i 7) ovog Pravilnika.

7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRENJE SKRAĆENOG PROSPEKTA

Članak 31.

(1) Izdavatelj vrijednosnih papira podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje skraćenog prospekta vrijednosnih papira privatnog izdanja, koji mora sadržavati:

1. rješenje (ovjereno od suda ili javnog bilježnika) o upisu izdavatelja u sudski registar kod Trgovačkog suda,

2. statut izdavatelja (ovjeren od javnog bilježnika),

3. skraćeni prospekt,

4. odluku nadležnog tijela izdavatelja o izdavanju vrijednosnih papira (odluka mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja i ovjerena pečatom izdavatelja),

5. dokaz o plaćenoj pristojbi iz članka 30. ovog Pravilnika, te

6. ostale informacije koje Komisija zatraži.

(2) Zahtjev se mora dostaviti Komisiji najkasnije 30 dana prije dana određenog za početak privatnog izdanja.

(3) U slučaju zaprimanja nepotpunog i/ili neurednog zahtjeva i/ili zahtjeva sa formalnim nedostatkom, Komisija će u razumnom roku pozvati izdavatelja da ukloni uočene nedostatke. To se može priopćiti izdavatelju pismeno, telefonski, a i usmeno odgovornoj osobi izdavatelja ako se zatekne kod Komisije. O učinjenom priopćenju odgovorna osoba Komisije će staviti zabilješku na spisu.

(4) Izdavatelj je dužan u roku određenom od Komisije ukloniti uočene nedostatke i dostaviti Komisiji traženu dokumentaciju.

(5) Komisija će u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, odnosno od dana dostave traženih ispravaka donijeti odluku glede zahtjeva.

(6) Ako izdavatelj ukloni nedostatke u roku određenom od strane Komisije smatrat će se da je zahtjev od početka bio uredan. Ako podnosilac ne ukloni nedostatke u tom roku, pa se zbog toga zahtjev ne može riješiti, smatrat će se da je izdavatelj odustao od zahtjeva za odobrenje skraćenog prospekta.

(7) Izdavatelj ne može ponovno podnijeti Komisiji isti zahtjev prije isteka roka od 6 mjeseci od dana isteka roka iz stavka 4. ovog članka.

(8) Po zaključenju uspješno okončanog privatnog izdanja, izdavatelj mora u roku od 14 dana od dana zaključenja dostaviti Komisiji popis ulagatelja s naznačenim postocima ostvarenog udjela u privatnom izdanju.

Članak 32.

Izdavatelj je dužan prije podnošenja zahtjeva za odobrenje skraćenog prospekta o privatnom izdanju vrijednosnih papira uplatiti u korist proračuna Republike Hrvatske pristojbu za postupak donošenja odluke o podnesenom zahtjevu, čija se visina utvrđuje odlukom Komisije.

8. SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA

Članak 25.

Skraćeni prospekt obvezno sadrži:

1) Podatke o vrijednosnim papirima, upisu i uplati:

1. naznaku vrste vrijednosnog papira

2. serijski i kontrolni broj vrijednosnog papira

3. tvrtku, sjedište i adresu izdavatelja

4. naznaku da vrijednosni papir glasi na donositelja ili na ime; ako glasi na ime, vrijednosni papir sadrži tvrtku i sjedište pravne osobe ili ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina,

5. opis prava i obveza koje sadrži vrijednosni papir, obveze izdavatelja i način njihova ostvarenja,

6. mjesto i nadnevak izdavanja vrijednosnog papira,

7. potpis osoba koje su za to ovlaštene statutom izdavatelja,

8. razdoblje u kojem su otvoreni upis i uplata vrijednosnih papira,

9. točan naziv, sjedište i adresu osobe koja garantira ili osoba koje garantiraju za obveze izdavatelja po vrijednosnom papiru (ako postoje),

10. opis ograničenja glede slobodnog prijenosa vrijednosnih papira (ako postoji),

11. nazive i adrese institucija preko kojih izdavatelj podmiruje financijske obveze prema vlasnicima vrijednosnih papira,

12. cijenu ili način određivanja cijene vrijednosnih papira,

13. postupak izvršavanja prava prednosti prilikom upisa i uplate (ako postoje takva prava)

2) Podatke o čimbenicima rizika:

Izdavatelj je dužan navesti po redoslijedu značaja čimbenike koje smatra značajnijim rizicima za ulagatelje u vrijednosne papire predmetnog privatnog izdanja, a koji po subjektivnoj i objektivnoj procjeni izdavatelja predstavljaju najveću prijetnju sigurnom povratu uloženih sredstava.

3) Podatke o izdavatelju vrijednosnih papira:

1. tvrtku, sjedište, predmet poslovanja, pravni oblik, naziv suda kod kojeg se vodi registar u koji je upisan, te broj upisa u takvom registru,

2. iznos upisanog i/ili odobrenog kapitala te uplaćenog kapitala,

3. podatke o vladajućem društvu (ako je izdavatelj društvo koncerna),

4. kada se prospekt odnosi na dionice i popis dioničara (ime, prezime, adresa te JMBG za fizičke osobe, odnosno tvrtku i sjedište za pravne osobe) koji izravno ili neizravno imaju ili mogu imati prevladavajući utjecaj na upravljanje izdavateljem,

5. ukupan broj glasova u glavnoj skupštini izdavatelja, broj vlastitih redovnih dionica, ukupan broj dioničara s pravom glasa, te popis dioničara koji imaju 5% ili više od ukupnog broja glasova i postotak glasova koji svakome pripada.

4) Podatke o predmetu poslovanja izdavatelja:

1. sažeti opis predmeta poslovanja izdavatelja,

2. temeljni podaci o tekućim sudskim ili drugim sporovima ili drugim pravnim postupcima koji mogu značajnije utjecati na financijski položaj izdavatelja.

5) Podatke o namjeni korištenja sredstava prikupljenih privatnim izdanjem vrijednosnih papira:

Izdavatelj je dužan iznijeti podatke o načinu i cilju korištenja prikupljenih sredstava. Ukoliko ovako prikupljena sredstva predstavljaju samo jedan dio sredstava potrebnih za dovršenje nekog projekta potrebno je opisati na koji će se način i od koga osigurati preostala sredstva potrebna za dovršenje istog.

6) Podatke o imovini i zaduženosti, financijskom položaju te dobitku i gubitku izdavatelja, i to za posljednju godinu i za posljednje tromjesečje poslovanja;

Izdavatelj je dužan podastrijeti:

1. vlastita financijska izvješća, a ako postoje, i konsolidirana financijska izvješća

2. ime ili tvrtku osobe koja je odgovorna za reviziju financijskih izvješća te mišljenje revizora (ako je izvršena revizija).

7) Podatke o odgovornim osobama izdavatelja:

1. imena i prezimena, adrese te JMBG, članova uprave i nadzornog odbora ili drugoga odgovarajućeg tijela izdavatelja te funkcije što ih obnašaju u tim tijelima,

2. imena i prezimena, adrese, JMBG te funkcije drugih osoba, osim osoba navedenih u točki 1. ovog stavka, odgovornih za sadržaj prospekta i izjavu koju su osobe iz točke 1. ovog stavka obvezne potpisati: "Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovoga prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja, prava sadržana u vrijednosnim papirima na koje se odnose te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog prospekta nisu izostavljene:".

3. Ako su jedna ili više osoba izdale garanciju za izvršenje obveza po vrijednosnim papirima na koje se prospekt odnosi, prospekt mora sadržavati i podatke navedene u točki 1. ovog stavka o izdavatelju takve garancije.

8) Podatke o ostalim značajnim činjenicama:

Izdavatelj je dužan iznijeti bilo koju činjenicu za koju subjektivno i/ili objektivno smatra da bi mogla biti od značaja za ulagatelja pri donošenju konačne odluke o ulaganju u predmetno privatno izdanje vrijednosnih papira.

Članak 34.

Izdavatelj je dužan u skraćenom prospektu posebno navesti da:

1. odobrenjem prospekta privatnog izdanja Komisija potvrđuje da prospekt sadrži sve podatke utvrđene zakonima i propisima Republike Hrvatske i da može biti objavljen,

2. za istinitost i potpunost informacija koje sadrži prospekt odgovaraju isključivo izdavatelj, osobe navedene u prospektu i druge osobe koje su se prospektom koristile za prikrivanje ili lažno prikazivanje materijalnih činjenica, neovisno o tome jesu li navedene u prospektu i je li prospekt ili nije odobrila Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ovaj Pravilnik ne odnosi se na:

a) vrijednosne papire koje izdaje Republika Hrvatska,

b) osnivanje dioničkog društva.

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/97-01/147
Urbroj: 567-97-2
Zagreb, 4. lipnja 1997.

Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: