Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 23.05.1997 Pravilnik o obveznom potvrđivanju sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila i o uvjetima za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje ispitivanja u postupku navedenog potvrđivanja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članka 13. stavak 2. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM POTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI UPOTREBLJAVANIH GUMA IZ UVOZA ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA CESTOVNA VOZILA I O UVJETIMA ZA OVLAŠĆIVANJE PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA U POSTUPKU NAVEDENOG POTVRĐIVANJA

Članak 1.

Ovim pravilnikom se utvrđuje obveza potvrđivanja sukladnosti upotrebljavanih guma iz uvoza, zahtjevi koje moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje u postupku potvrđivanja te postupak ispitivanja i potvrđivanja.

Članak 2.

Upotrebljavane gume u smislu ovog pravilnika su upotrebljavane gume iz uvoza za motorna i priključna cestovna vozila koje su kao nove udovoljavale zahtjevima ECE pravilnika broj 30 ili ECE pravilnika broj 54.

Članak 3.

Postupak ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti guma iz članka 2. ovog pravilnika provodit će se za ove kategorije guma:

Kategorija A: upotrebljavane gume namijenjene prodaji

Kategorija B: upotrebljavane gume namijenjene obnavljanju (protektiranju).

Članak 4.

Gume kategorije A moraju udovoljavati ovim zahtjevima:

- oznake i vanjske dimenzije moraju biti sukladne s propisima iz članka 2. ovog pravilnika

- vanjske površine ne smiju imati vidljivih mehaničkih oštećenja

- dopuštena starost guma je najviše 3 godine u trenutku pokretanja postupka

- dubina žljeba na gazećoj površini mora biti najmanje 4,0 mm za gume prema ECE pravilniku broj 30, odnosno najmanje 5,0 mm za gume prema ECE pravilniku br. 54.

Članak 5.

Gume kategorije B moraju udovoljavati ovim zahtjevima:

- oznake i vanjske dimenzije moraju biti sukladne propisima iz članka 2. ovog pravilnika

- vanjske površine mogu imati vidljivih mehaničkih oštećenja koja su dopuštena prema normi HRN G.E3.016

- dopuštena starost guma je najviše 4 godine u trenutku pokretanja postupka

- dubina žljeba na gazećoj površini mora biti prema normi HRN G.E3.016.

Članak 6.

Potvrđivanje sukladnosti u smislu odredbi ovog pravilnika obuhvaća pregled guma, izdavanje Izvješća o ispitivanju te donošenje Rješenja.

Članak 7.

Provjera oznaka, starosti, izgleda vanjskih površina i dubine žljeba na gazećoj površini vrši se na svim gumama iz zahtjeva (provjera na 100%-tnom uzorku).

Provjera dimenzija (vanjski promjer i širina) na gumama kategorije A, prema zahtjevu iz članka 4. stavak 1. provodi se u svakoj partiji i to na dva tipa za prvih 20 tipova guma u jednoj partiji. Do svakih 10 sljedećih tipova u jednoj partiji provjera se provodi na još po jednom tipu guma.

Kod odstupanja dimenzija na jednom uzorkovanom tipu odbija se odgovarajuća partija ili se provjeravaju sve gume u toj partiji.

Članak 8.

Postupak potvrđivanja pokreće se podnošenjem zahtjeva Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) koji mora sadržavati ove podatke:

- naziv i adresu podnositelja zahtjeva i izvoznika

- datum podnošenja zahtjeva

- popis tipova guma s ovim podacima:

- proizvođačeva (trgovačka) oznaka tipa gume

- propisana oznaka tipa gume (dimenzije, indeks nosivosti, kategorija brzine)

- količina

- homologacijska oznaka

- datum proizvodnje.

Popis tipova guma treba napraviti po partijama tako da jednu partiju čini skup tipova guma istog proizvođača koje se proizvode prema istoj tehnologiji.

Uz zahtjev se prilaže račun (faktura) izvoznika, a za gume kategorije B i dokaz o registraciji podnositelja zahtjeva za obavljanje poslova obnavljanja guma te izjava podnositelja zahtjeva da su gume namijenjene obnavljanju, uz podatke o količini i vremenskom razdoblju.

Članak 9.

Pregled guma iz članka 6. ovog pravilnika provodi ovlaštena pravna osoba na koju podnositelja zahtjeva uputi Zavod. Izvješće o ispitivanju s rezultatima pregleda dostavlja se Zavodu. U Izvješću je potrebno navesti koje gume udovoljavaju propisanim zahtjevima, a koje ne udovoljavaju i zbog čega.

Članak 10.

Temeljem Izvješća o ispitivanju ovlaštene pravne osobe Zavod donosi Rješenje kojim se potvrđuje sukladnost ili kojom se zahtjev odbija kao neosnovan.

Članak 11.

Za obavljanje stručnih poslova pregleda guma iz članka 9. ovog pravilnika Zavod može ovlastiti pravnu osobu koja zadovoljava sljedeće uvjete:

- da ima jednog djelatnika VII/1 stupnja stručne spreme tehničkog smjera i jednog djelatnika IV stupnja stručne spreme tehničkog smjera koji poznaju poslove vezane uz pregled guma te jednog djelatnika za obavljanje administrativnih poslova (izrada Izvješća i drugo)

- da raspolaže propisima o homologaciji guma: Pravilnik br. 30 "Jednaki propisi o homologaciji pneumatskih guma za automobile i njihove prikolice" koji odgovara međunarodnom propisu "UN/ECE Regulation No. 30" i Pravilnik br. 54 "Jednaki propisi za ispitivanje i provedbu obvezne homologacije pneumatika motornih vozila i njihovih prikolica, osim pneumatika osobnih automobila" koji odgovara "UN/ECE Regulation No. 54", ECE pravilnik broj 30, ECE pravilnik broj 54 i Publikacija ETRTO "STANDARDS MANUAL"

- da raspolaže mjernom opremom s odgovarajućim mjernim područjem potrebnom za mjerenje dimenzija prema zahtjevima propisa iz članka 2. ovog pravilnika (mjerna traka, pomično mjerilo, tlakomjer)

- da ima cjenik poslova za koje je ovlašten, a koji prethodno potvrđuje Zavod.

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-02
Urbroj: 558-04/7-97-1
Zagreb, 16. svibnja 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.