Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 16.05.1997 Pravilnik o načinu utvrđivanja visine kredita za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. točke 2. Pomorskoga zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O ISTICANJU I VIJANJU ZASTAVE TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE I ISTICANJU ZNAKOVA NA BRODOVIMA TRGOVAČKE MORNARICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U smislu ovoga pravilnika, trgovačku mornaricu Republike Hrvatske čine svi brodovi upisani u upisnike brodova Republike Hrvatske.

Članak 2.

Zastava trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: zastava) identična je zastavi Republike Hrvatske i vija se na svim brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: brodovi).

Zastava iz stavka 1. ovoga članka, osim na brodovima koji plove s jedrima, vija se na krmenom zastavnom stijegu, a ako to nije moguće, na zastavnom sošnjaku, odnosno sošnjaku. Ako brod ne može vijati zastavu na krmenom zastavnom stijegu ili zastavnom sošnjaku, odnosno sošnjaku, a ima više jarbola, zastava se vija na krmenom jarbolu, a ako ima samo jedan jarbol - na njemu.

Ako je riječ o brodovima koji plove s razapetim jedrima, koji nemaju krmenoga zastavnog stijega, zastava se vija na sošnjaku krmenog jedra, odnosno ako brod ima samo jedan jarbol - na sošnjaku glavnog jedra. Ako je riječ o brodovima s jedrima bez sošnjaka koji imaju jedan jarbol, zastava se vija na vanjskom porubniku krmenog, odnosno glavnog jedra. Brodovi koji ne mogu na taj način vijati zastavu, viju je na vrhu jarbola, na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka.

Zastavu treba podignuti uvijek tako da gornji rub zastave doseže do vrha zastavnog stijega, sošnjaka ili jarbola, odnosno do visine jedra koja bi odgovarala vrhu sošnjaka, kad bi ga brod imao.

Ako se zastava vija na vrhu jarbola, ne smije se vijati neka druga zastava ili isticati, odnosno vijati neki drugi znak na sošnjaku i krmenom zastavnom stijegu, a ako se zastava vija na sošnjaku, druga zastava ili znak ne smije se vijati, odnosno isticati na krmenom zastavnom stijegu.

Članak 3.

Zastava mora imati veličinu propisanu člankom 196. Pomorskoga zakonika.

Članak 4.

Brodovi mogu uvijek vijati zastavu, a moraju je vijati tijekom dana (od izlaska do zalaska sunca) i to:

1. pri ulasku, izlasku i za vrijeme boravka u luci, odnosno na sidrištu;

2. na vidiku brodova Hrvatske ratne mornarice, a na otvorenom moru i na vidiku stranih ratnih brodova - ako ti brodovi viju zastavu;

3. pri stupanju u svezu s drugim brodovima ili kopnom;

4. za vrijeme plovidbe kanalima;

5. u unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnom moru ili gospodarskom pojasu Republike Hrvatske;

6. ako u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru ili u gospodarskom pojasu strane države, to propisuju zakoni te obalne države;

7. ako primijete u svojoj blizini zrakoplov u niskom letu. U tom slučaju moraju podići zastavu na jarbolu ili na kojemu drugom mjestu koje se iz zrakoplova dobro vidi.

Članak 5.

Javni brodovi lučkih kapetanija viju na signalnom jarbolu upravni znak. Upravni znak ima omjer stranica 1:1, a sastoji se od dvaju bijelih ukrižanih sidara na modroj podlozi, a u sredini iznad strukova sidara smješten je grb Republike Hrvatske. Znak je obrubljen žutim (zlatnim) hrvatskim pleterom.

Javni brodovi lučkih kapetanija ističu s lijeve i desne strane pramčanog dijela broda, od vodne linije projektnog gaza do linije palube, upravni znak lučke kapetanije. Za desnu stranu broda upravni znak je paralelogram jednakih stranica, od kojih su dvije stranice položene vodoravno, a preostale dvije pod kutem od 67,50. Upravni znak podijeljen je s lijeva na desno u tri polja u omjeru 1:1:5, od kojih je prvo polje crveno, drugo bijelo, a treće modro. Sa središtem na 3/5 visine i na polovici duljine modrog polja, smješten je znak oblika kruga promjera 3/5 duljine istoga polja. Znak je sastavljen od kružnog vijenca hrvatskog pletera zlatne (žute) boje, širine 1/11 polumjera znaka, u koji su smještena dva bijela ukrižana sidra i u sredini iznad strukova sidara grb Republike Hrvatske. Upravni znak za lijevu stranu broda zrcalno je simetričan opisanom znaku za desnu stranu broda, s obzirom na okomitu os.

Javni brodovi drugih tijela državne uprave viju, odnosno ističu obilježja u skladu s posebnim propisima.

Likovni prikazi upravnih znakova iz stavka 1. i 2. ovoga članka, tiskani su uz ovaj pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 6.

Brodovi mogu vijati, odnosno isticati posebni znak vlasnika, odnosno unajmitelja broda.

Znak iz stavka 1. ovoga članka ističe se, odnosno vija na velikom jarbolu (katarci), a ako brod nema velikog jarbola, na krmenom jarbolu.

Članak 7.

Znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu se, odnosno viju na signalnom jarbolu iznad zapovjedničkog mosta, na križu pramčanog jarbola ili na drugome vidljivu mjestu.

Članak 8.

Pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice, brod će ga pozdraviti jednokratnim polaganim spuštanjem zastave na jednu trećinu visine zastavnog stijega ili sošnjaka, odnosno jarbola ili jedra.

Članak 9.

Ako se na brodu nalazi Predsjednik Republike Hrvatske, vijat će se na krmenom jarbolu zastava Predsjednika Republike Hrvatske.

Ako brod nema krmenog, odnosno prednjeg jarbola, zastava Predsjednika Republike Hrvatske vijat će se na signalnom ili drugom jarbolu.

Ako se na brodu nalazi poglavar strane države kao počasni gost Predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, predsjednik ili član vlade strane države ili specijalni izaslanik poglavara strane države, vijat će se po njegovu odobrenju, na krmenom jarbolu državna zastava te države, odnosno standard stranoga predstavnika.

Ako se Predsjednik Republike Hrvatske prevozi brodicom na brod ili obratno, na krmi brodice vijat će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu - zastava Predsjednika Republike Hrvatske.

Ako se strani predstavnici iz stavka 3. ovoga članka prevoze brodicom na brod ili obratno, na krmi brodice vijat će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu - državna zastava te strane države ili standard predstavnika strane države.

Članak 10.

U svečanim prigodama brodovi ističu, odnosno viju mali, odnosno veliki nakit.

Mali se nakit sastoji u tome što se, osim zastave Republike Hrvatske koja se vija na krmi, ističe, odnosno vija:

1. na velikom jarbolu, odnosno na krmenom jarbolu - posebni znak iz članka 6. ovoga pravilnika, a ako ovoga znaka nema - zastava Republike Hrvatske;

2. na pramčanom jarbolu - zastava Republike Hrvatske, a ako se nakit ističe, odnosno vija u počast strane države ili stranih državljana, na tom se mjestu vija zastava te države čiji je državljanin osoba kojoj se iskazuje počast;

3. na pramčanom stijegu može se vijati zastava ili grb grada - luke upisa, odnosno grada, regije ili županije čije ime brod nosi.

Veliki nakit sastoji se u tome što se uz mali nakit ističu, odnosno viju i znakovi Međunarodnog signalnog kodeksa.

Brodovi koji nemaju dovoljno jarbola i stijegova za vijanje, odnosno isticanje nakita, vijat će, odnosno istaknuti, na propisanom mjestu zastavu Republike Hrvatske, a na ostalim mjestima znakove propisane ovim člankom, ako ih imaju.

Članak 11.

Za vrijeme plovidbe, brodovi viju, odnosno ističu mali, a po uplovljenju u luku, veliki nakit.

Brodovi koji po važećim propisima ne moraju vijati, odnosno isticati znakove Međunarodnoga signalnog kodeksa, viju, odnosno ističu i u lukama mali nakit.

Članak 12.

Brodovi moraju vijati, odnosno istaknuti veliki, odnosno mali nakit u dane državnih blagdana Republike Hrvatske i kad to naredi tijelo državne uprave ovlašteno za sigurnost pomorske plovidbe, a u stranim vodama - kad to naredi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

Na zahtjev zapovjednika pojedinih brodova, tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka, mogu odobriti vijanje, odnosno isticanje nakita i u drugim svečanim prigodama.

Članak 13.

Zastava se na brodu spušta na pola stijega sošnjaka, odnosno jarbola ili jedra;

1. u dane žalosti;

2. u slučaju smrti na brodu do trenutka pogreba spuštanjem umrlog u more, odnosno iskrcavanja umrlog na kopno;

3. u slučaju prijevoza umrle osobe - za vrijeme trajanja njezina ukrcaja na brod i iskrcavanja s broda.

Članak 14.

Ako inozemno lučko tijelo pozove zapovjednika broda da istakne ili vija nakit ili spusti zastavu na pola stijega, zapovjednik će, ako je to moguće, tražiti najkraćim putem upute od najbližega diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske i postupiti u skladu s istim.

Članak 15.

Ako brodovi u domaćim lukama viju, odnosno ističu nakit, odnosno spuste zastavu na pola stijega, tijelo državne uprave ovlašteno za sigurnost pomorske plovidbe, obavijestit će zapovjednike stranih brodova koji se nalaze u luci o značenju proslave ili žalosti i zamoliti ih da i oni postupe kao i domaći brodovi.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

1. ako brod ne vija zastavu Republike Hrvatske u slučajevima u kojima je dužan vijati zastavu (članak 4.);

2. ako brod pri susretu s brodom Hrvatske ratne mornarice ne pozdravi na propisani način (članak 8.);

3. ako brod na kojem se nalazi Predsjednik Republike Hrvatske ne vija na odgovarajućem mjestu zastavu Predsjednika Republike Hrvatske (članak 9.);

4. ako na zahtjev inozemnog lučkog tijela da se na brodu spusti na pola stijega zastava Republike Hrvatske, ne zatraži uputu od ovlaštenoga tijela ili postupi suprotno dobivenoj uputi (članak 14.).

Članak 17.

Novčanom kaznom od 800,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje, te voditelj brodice:

1. ako se na brodu ne vija zastava Republike Hrvatske, na mjestu i na način propisan člankom 2. ovoga pravilnika;

2. ako se na brodici kojom se prevozi Predsjednik Republike Hrvatske ne vija na pramcu zastava Predsjednika Republike Hrvatske (članak 9. stavak 4.);

3. ako se na brodici kojom se prevoze strani predstavnici iz članka 9. stavka 3. ne vija na pramcu državna zastava te strane države ili standard predstavnika strane države (članak 9. stavak 5.);

4. ako na brodu zastava Republike Hrvatske u slučajevima iz članka 13. ovoga pravilnika nije spuštena na pola stijega sošnjaka, odnosno jarbola ili jedra.

Članak 18.

Novčanom kaznom od 300,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj zapovjednik broda ili osoba koja ga zamjenjuje:

1. ako veličina zastave nije u skladu sa člankom 3. ovoga pravilnika;

2. ako se na brodu znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa ne ističu, odnosno viju na određenom mjestu (članak 7.);

3. ako se na brodu ne vija, odnosno ističe veliki, odnosno mali nakit u određenim prigodama i na propisani način (članak 12.);

4. ako na zahtjev inozemnoga lučkog tijela da se na brodu vija, odnosno istakne nakit, ne zatraži uputu od ovlaštenog tijela državne uprave ili postupi suprotno dobivenoj uputi (članak 14.).

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 16/92), u dijelu koji se odnosi na pomorsku plovidbu.

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-02/22
Urbroj: 530-02-97-1
Zagreb, 28. travnja 1997.

Ministar
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.