Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 15.05.1997 Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o slobodnim zonama ("Narodne novine", broj 44/96) i provedenog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA OSNIVANJE SLOBODNE ZONE OSIJEK

I.

Na temelju javnog natječaja objavljenog u "Narodnim novinama", broj 5/97, Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: davatelj koncesije) na prijedlog Ministarstva gospodarstva, klasa: 413-01/97-02/18, od 3. travnja 1997. godine, po pribavljenom mišljenju Grada Osijeka, te Državne uprave za zaštitu okoliša, sukladno članku 5. stavcima 2. i 4. i članku 9. stavku 1. Zakona o slobodnim zonama, daje koncesiju: OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI, Osijek, Trg A. Starčevića 5; SLAVONSKOJ BANCI d.d. Osijek, M. Gupca 2; Društvu NIVETA d.d. Osijek, Jablanova 23; ZRAČNOJ LUCI OSIJEK d.d., Sv. Leopolda Mandića bb (dalje u tekstu: korisnik koncesije) za osnivanje Slobodne zone Osijek.

II.

Područje slobodne zone koja je predmet ove Odluke obuhvaća četiri odvojena dijela i to:

1. Riječna luka (zapadni dio lučkog kompleksa) na k.o. Osijek k.č. br. 10212/1

2. Lokacija Nemetin na k.o. Osijek k.č. br. 10435/1, 10438/1

3. Zračna luka Klisa na k.o. Klisa k.č. br. 43

4. Vukovarska avenija (dio poslovnog prostora MIO d.d. Osijek) na k.o. Osijek k.č. br. 9985/1, 9985/2, 9984/1, 9984/4, 9983/2, 9982/2, 9982/3, 9989/2, 9987, 10145/4, 10145/7.

III.

Koncesija se daje u svrhu obavljanja proizvodnje roba, oplemenjivanja robe, trgovine na veliko, posredovanja u trgovini, pružanja usluga, bankarskih i drugih novčanih poslova i usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.

IV.

Korisnik koncesije se obvezuje da će u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke osigurati uvjete za početak rada slobodne zone.

V.

Davatelj koncesije daje koncesiju iz točke I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 25 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

VI.

Korisnik koncesije se obvezuje da će uredno plaćati godišnju naknadu za koncesiju u iznosu od 2% ukupnog prihoda koji ostvari u poslovanju s korisnicima u slobodnoj zoni.

Navedena naknada uplaćuje se dva puta godišnje, najkasnije do 31. ožujka i do 30. rujna tekuće godine i to: 50% u korist proračuna Republike Hrvatske i 50% u korist Grada Osijeka.

VII.

Korisnik koncesije oslobađa se plaćanja godišnje naknade za koncesiju u prvih pet godina poslovanja zone.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva da sklopi Ugovor o koncesiji iz točke I. ove Odluke kojim će se detaljno utvrditi ovlaštenje davatelja koncesije, te prava i obveze korisnika koncesije.

IX.

Ako korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/97-01/03
Urbroj: 5030115-97-1
Zagreb, 12. svibnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.