Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu predsjednik Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Pave Deanovića iz Zagreba, Trg Ivana Meštrovića 10, na sjednici održanoj dana 30. travnja 1997. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom članaka 27, 28, 29. i 32. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 58/95, 103/95 i 11/96).

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti u izreci navedenih zakonskih odredbi predlagatelj Pavo Deanović predložio je iz razloga što smatra da su tim odredbama povrijeđene ustavne odredbe iz članaka 3, 5, 14. stavak 2, 48. stavak 1, 49. stavak 1. i 4. te 50. Ustava Republike Hrvatske.

Predlagatelj tvrdi da je osporenim odredbama neustavno otvoren postupak pretvorbe stanova u društvenom vlasništvu na kojima postoji stanarsko pravo odnosno postupak prodaje ovih stanova i njihova privatizacija. To stoga što su propisanim režimom prodaje tih stanova radnici i građani, koji su putem doprinosa u fondove za stambenu izgradnju sudjelovali u njihovoj izgradnji, a nikada nisu stekli stanarsko pravo, oštećeni, jer su ostali bez ikakve naknade za te svoje doprinose i udjele. Time su, tvrdi dalje predlagatelj, u nejednakom položaju glede onih koji imaju pravo na otkup tih stanova, a bez prava na udio u sredstvima ostvarenima prodajom, povrijeđena su im i njihova vlasnička prava na tim sredstvima.

Osporenim odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, uređen je način raspodjele sredstava ostvarenih prodajom stanova koje prodaju općina ili grad odnosno Grad Zagreb (članak 27.), odnosno stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (članak 28.), kao i u slučaju kada je prodavatelj stana poduzeće ili druga pravna osoba koja je vrijednost stanova uračunala u vrijednost društvenog kapitala (članak 29.).

Člankom 32. istoga Zakona utvrđeno je da se novac ostvaren prodajom stanova koji čine imovinu za koju je u toku postupak prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije, raspoređuje na način i u postupku predviđenom posebnim propisima.

Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da nema osnove za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti osporenih zakonskih odredbi.

Prije svega valja imati u vidu odredbu članka 2. stavak 4. al. 1. Ustava Republike Hrvatske, koja daje ovlast zakonodavcu da samostalno, a u skladu s Ustavom, odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj.

Kako Ustav Republike Hrvatske ne poznaje društveno vlasništvo, kao niti stanarsko pravo, obveza je zakonodavca da prijelaznim propisima, a sukladno Ustavu, izvrši pretvorbu toga vlasništva i u stambenoj oblasti.

Tim više što je Ustavnim zakonom za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 34/92, 91/92, 62/93, 50/94, 105/95 i 110/96) propisano da se zakoni, drugi propisi i opći akti moraju uskladiti s Ustavom. Rok za uskladu već je više puta produžavan, a prema zadnjoj izmjeni Ustavog zakona on traje do 31. prosinca 1997. godine.

Iz odredbe stavka 1. članka 1. označenog Zakona proizlazi da se tim Zakonom uređuju uvjeti i način prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Pitanje kupoprodaje stanova ponajprije je uređeno u odnosu na stanare, kao osobe koje su po bivšim propisima stekle stanarsko pravo na stanovima u društvenom vlasništvu, ali i druge osobe koje je Zakon posebno utvrdio u članku 1a. Zakonom su u članku 2. obuhvaćeni i stanovi na kojima je prema posebnim propisima već izvršena pretvorba vlasništva, kao i stanovi koji čine imovinu za koju je pokrenut postupak prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije, dok je u članku 3. Zakona određeno koji su stanovi izuzeti od te prodaje, odnosno na koje stanove se taj Zakon ne primjenjuje.

U okviru već rečene zakonodavne samostalnosti valja tumačiti i pravo zakonodavca da uredi način korištenja (raspodjele) sredstava ostvarenih prodajom stanova, kao što je to učinjeno osporenim odredbama.

Nadalje, odlučujući o suglasnosti zakona s Ustavom (članak 125. al. 1. Ustava), Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost samo onoga što je zakonodavac propisao, ali ne i onoga što nije propisao, odnosno što u konkretnom slučaju osporenim odredbama nije regulirano.

Ovakvo stajalište već je izraženo u predmetu ovog Suda broj: U-I-321/92 ("Narodne novine", broj 54/96).

Stoga nisu osnovani navodi predlagatelja o neustavnosti navedenog Zakona i osporenih odredbi samo zato što se njime ne uređuju prava i onih koji unatoč ulaganju u bivše stambene fondove nisu stekli stanarsko pravo, odnosno što se takvim osobama ne priznaje pravo na dio sredstva ostvarenih prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Iz tih razloga osporenim zakonskim odredbama nisu povrijeđene odredbe članaka 3., 5., 14. stavak 2., 48. stavak 1., 49. stavak 1. i 4. te 50. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je temeljem članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), riješeno kao u izreci. Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-I-135/97
Zagreb, 30. travnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
LINKOVI:

Poslovne informacije, korisni linkovi, mali oglasi, marketing, agencije, prodaja, novine, forum, izrada web stranica, poslovne vijesti