Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Pravilnik o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 32. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 106/93 i 92/94) i članka 55. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 95/94, 34/95 i 19/96), a u svezi s člankom 6. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU OSTVARIVANJA CARINSKIH I POREZNIH OLAKŠICA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVE OBITELJI

Članak 1.

Ovim pravilnikom potanje se uređuju posebnosti u postupku ostvarivanja prava na carinsku i porezne olakšice hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, propisanih člankom 39. i 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Korisnici carinske i poreznih olakšica iz članka 39. i 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: korisnici olakšice) su:

a) kod uvoza osobnih automobila:

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI),

- članovi obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: članovi obitelji hrvatskih branitelja),

- roditelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: roditelji branitelja), te

- hrvatski branitelji, koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveli člankom 39. stavak 3. Zakona propisano razdoblje (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji),

b) kod unosa, uvoza ili dobivanja iz inozemstva ortopedskih i drugih pomagala, te rezervnih dijelova i potrošnog materijala za osobnu upotrebu:

- hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata,

c) pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti:

- članovi obitelji hrvatskih branitelja, te

- hrvatski branitelji.

Pri uvozu opreme i strojeva za obavljanje gospodarske, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti HRVI imaju status hrvatskih branitelja.

Članak 3.

Status korisnika olakšice dokazuje se potvrdom, koju izdaje:

a) Ministarstvo obrane:

- Personalna uprava: za pripadnike djelatnog sastava oružanih snaga Republike Hrvatske;

- Uprava za obranu, mjesno nadležni ured za obranu prema prebivalištu korisnika olakšice: za ostale pripadnike oružanih snaga Republike Hrvaske;

b) Ministarstvo unutarnjih poslova:

- sjedište: za svoje pripadnike djelatnog i pričuvnog sastava, te

- policijska uprava: za pripadnike svojega djelatnog i pričuvnog sastava.

Potvrdu za članove obitelji hrvatskih branitelja i roditelje branitelja izdaje upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka nadležno prema statusu poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja.

Ogledni primjerci potvrda iz stavka 1. i 2. ovoga članka otiskani su u privitku ovoga pravilnika i njegovim su sastavnim dijelom.

Članak 4.

Carinska olakšica iz članka 39. i 40. Zakona odnosi se na plaćanje carine pri uvozu osobnih automobila, te strojeva i opreme za obavljanje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

Na osobne automobile koje uvoze HRVI, roditelji branitelja ili članovi obitelji hrvatskih branitelja ne plaća se carina.

Na osobne automobile koje uvoze hrvatski branitelji carina se plaća uz popust u visini utvrđenoj člankom 39. stavak 3. Zakona.

Plaćanje carine i poreza na promet oslobođeni su korisnici olakšice koji uvoze strojeve i opremu za obavljanje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

Pri ostvarivanju olakšica iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se stavak 3. članka 39. Zakona.

Članak 5.

Porezna olakšica iz članka 39. i 40. Zakona odnosi se na:

a) plaćanje poreza na promet proizvoda, te

b) plaćanje poreza na promet usluga.

Pravne osobe registrirane za uvoz robe, koje uvoze robu za korisnike carinske i porezne olakšice iz članka 39. i 40. Zakona nisu dužne obračunavati i plaćati porez na promet usluga, ako za promet zaračunavaju naknadu (uvozničku proviziju i druge oblike naknade za uvoz), u dijelu koji se odnosi na promet ostvaren s korisnicima predmetne carinske i porezne olakšice.

HRVI ne plaćaju poseban porez na uvoz automobila (trošarina), dok ostali korisnici predmetne olakšice plaćaju poseban porez.

Članak 6.

Carina i porez na promet proizvoda i usluga ne plaća se pri prijenosu vlasništva osobnih automobila s Republike Hrvatske - Ministarstvo obrane na hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, s oštećenjem organizma 100%, I. skupine, koji su im temeljem zakona dodijeljeni na uporabu ili vlasništvo.

Članak 7.

Osobnim automobilom pri korištenju carinske i porezne olakšice smatraju se osobni automobili iz tarifnog broja 87.03 Carinske tarife, neovisno o tipu motora (benzinac ili dizel) ili obujmu cilindra motora.

Članak 8.

Djelatnošću mjerodavnom za ostvarivanje predmetne olakšice smatra se:

a) gospodarska djelatnost koja se obavlja u osobnom poduzetništvu, uključujući i poljoprivrednu djelatnost,

b) samostalna profesionalna djelatnost koju osobno obavlja korisnik olakšice, te

c) registrirana djelatnost trgovačkog društva ili druge pravne osobe, u isključivom vlasništvu korisnika olakšice.

Članak 9.

Strojevima i opremom pri ostvarivanju predmetne carinske i poreznih olakšica smatraju se:

- strojevi, uređaji i alat, te instalacijski materijal neophodan za njihovo stavljanje u funkciju,

- sanitarna i druga oprema, te namještaj namijenjen opremanju poslovnih prostora koji će se rabiti za obavljanje djelatnosti,

- motorna vozila za prijevoz robe i putnika, te

- osobni automobili namijenjeni za obavljanje taksi prijevoza, rent a car djelatnosti, te za obuku vozača u auto školama.

Olakšica se može koristiti za uvoz strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti, i to:

- u vrsti, sukladno naravi gospodarske djelatnosti odnosno samostalne profesionalne djelatnosti utvrđene obrtnicom ili drugim odgovarajućim aktom o registraciji djelatnosti, te

- u količini, potrebnoj za obavljanje djelatnosti od strane korisnika olakšice osobno i članova obitelji s kojima živi u zajedničkom kućanstvu.

Rabi li se predmetna olakšica pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti putem trgovačkoga društva ili druge pravne osobe odgovarajućega pravnoga statusa, za određivanje vrste i količine strojeva i opreme koji se mogu uvesti, mjerodavna je narav registrirane djelatnosti trgovačkoga društva odnosno druge pravne osobe za čije obavljanje će se oprema rabiti, te broj i struktura djelatnika koji su zaposleni ili se namjeravaju zaposliti u roku šest mjeseci po isteku roka za ostvarivanje predmetne povlastice, utvrđenog rješenjem ovlaštene carinarnice.

Članak 10.

Carinska i porezne olakšice po osnovi članka 39. i 40. Zakona pri uvozu osobnih automobila ili strojeva i opreme su jednokratne olakšice.

Iznimno, carinska i porezne povlastice HRVI i članova obitelji hrvatskih branitelja pri uvozu osobnih automobila mogu se koristiti svakih pet godina.

Članak 11.

Rješenje o ostvarivanju carinske i poreznih olakšica pri uvozu osobnih automobila donosi:

a) glede plaćanja carine: ovlaštena carinarnica, u postupku uvoznog carinjenja robe, te

b) glede plaćanja poreza na promet: ispostava Porezne uprave, nadležna prema prebivalištu korisnika lakšice.

Članak 12.

Uz zahtjev za ostvarivanje carinske olakšice pri uvozu osobnih automobila, ovlaštenoj carinarnici podnosi se:

a) potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova o statusu korisnika povlastice, u izvorniku, te

b) pisana izjava o dotadanjem nekorištenju predmetne povlastice, odnosno u slučaju njezinoga ponovnoga ostvarivanja, izjava s identifikacijskim podacima o njezinome prethodnome korištenju.

Članak 13.

Na temelju rješenja ovlaštene carinarnice, nadležno ustrojstveno tijelo Ministarstva unutarnjih poslova u prometnu dozvolu osobnoga automobila uvezenoga uz predmetnu carinsku olakšicu upisuje bilješku: "Zabrana otuđenja po propisima o HB, do **.**.****. godine.".

Pri izračunu i upisu datuma iz stavka 1. ove točke, mjerodavan je dan i mjesec donošenja rješenja ovlaštene carinarnice o ostvarivanju olakšice, a kao godina upisuje se godina iz rješenja uvećana za pet.

Članak 14.

Rješenje o ostvarivanju carinske i poreznih olakšica pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti (članak 40. stavak 2.) donosi carinarnica ovlaštena prema prebivalištu korisnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka, korisnik olakšice podnosi:

a) potvrdu Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova o statusu korisnika povlastice, u izvorniku,

b) pisanu izjavu o dotadanjem nekorištenju predmetne olakšice,

c) ispravu o pravnome statusu korisnika olakšice kao poduzetnika tijekom obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi, i to:

- rješenje ili drugi odgovarajući akt ovlaštenoga upravnoga ili drugoga javnoga tijela o obavljanju gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti, ili

- rješenje ili izvod iz registra ovlaštenoga Trgovačkog suda s upisanom djelatnošću za čije obavljanje se oprema namjerava rabiti, ili

- uvjerenje Porezne uprave o dohotku od obavljanja poljoprivredne djelatnosti, odnosno izvadak iz zemljišnih knjiga ili katastarskog očevidnika glede poljoprivrednog zemljišta, te

d) svodno obrazloženje gospodarske opravdanosti ulaganja u opremu koja se namjerava uvesti uz predmetnu carinsku olakšicu i učinaka toga ulaganja; uvozi li se temeljem predmetnih olakšica oprema za obavljanje djelatnosti u vrijednosti većoj od 350.000 kuna ili za obavljanje djelatnosti putem trgovačkoga društva ili druge pravne osobe u vlasništvu korisnika olakšice, uz zahtjev za ostvarivanje predmetne olakšice podnosi se cjeloviti elaborat o gospodarskoj opravdanosti i učinkovitosti ulaganja u opremu koja se namjerava uvesti, te

e) listu strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti, koji se uz carinsku odnosno porezne olakšice uvoze za obavljanje određene djelatnosti (u dva primjerka), s naznakom tarifne oznake i naziva robe prema Carinskoj tarifi, oznake količine, te ukupne vrijednosti robe koja se uvozi uz predmetne olakšice.

Članak 15.

U postupku donošenja rješenja o ostvarivanju predmetne olakšice ovlaštena carinarnica posebice vodi računa glede:

- usklađenosti podnijete liste strojeva i opreme s djelatnošću koju namjerava obavljati korisnik olakšice,

- usklađenosti strukture i količine strojeva i opreme s vrstom i opsegom djelatnosti,

- ukupne vrijednosti strojeva i opreme koja se uvoze, te

- roku primjerenom za ostvarivanje predmetnoga poduzetničkoga poduhvata.

Smatra li ovlaštena carinarnica da okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nisu u podnijetim ispravama u potrebnoj mjeri obrazložene, zatražit će dopunu obrazloženja ili podnošenje drugih isprava, a po potrebi će provesti i usmenu raspravu.

Članak 16.

U povodu zahtjeva za ostvarivanje olakšice pri uvozu strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti, ovlaštena carinarnica donosi rješenje o priznavanju prava korisnika na ostvarivanje predmetne carinske olakšice, čijom izrekom se utvrđuje:

- korisnik olakšice (ime i prezime, JMBG, adresa),

- djelatnost za čije obavljanje će se strojevi i oprema rabiti,

- identifikacijski podaci o samostalnoj djelatnosti, odnosno trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi putem koje će se djelatnost obavljati,

- vrijednost robe koja se može uvesti po osnovi predmetnoga rješenja,

- rok za ostvarivanje olakšice, u pravilu ne kraći od jedne godine,

- lista strojeva i opreme za obavljanje djelatnosti, koja se uvozi (redni broj, tarifna oznaka i naziv robe prema Carinskoj tarifi i količina robe), te

- odredba o zabrani otuđenja robe uvezene uz predmetnu olakšicu prije isteka roka od pet godina od dana uvoza, bez prethodnoga namirenja neplaćene svote carine i poreza na promet.

Članak 17.

Carinarnica uvoznog carinjenja robe donosi skraćeno rješenje o oslobađanju od plaćanja carine glede robe za koju je korisnik olakšice podnio uvozne carinske deklaracije, a na izvorniku rješenja iz članka 16. ovoga pravilnika bilješkom naznačuje carinarnicu i carinsku ispostavu uvoznog carinjenja robe, broj i datum podnošenja uvozne carinske deklaracije, te vrijednost robe koja se uvozi.

Kopija ili preslik rješenja i podnijete uvozne carinske deklaracije iz stavka 1. ovoga članka neposredno odlaže u spis, odnosno dostavlja carinarnici koja je donijela rješenje o ostvarivanju predmetne olakšice (članak 16).

Carinarnica koja je donijela rješenje (članak 16.) vodi očevidnik o ostvarivanju olakšice putem odlaganja uvozne carinske deklaracije u predmetni spis, a u roku tri mjeseca po isteku rješenjem utvrđenog roka za ostvarivanje olakšice obvezatno provodi i reviziju cijeloga postupka, sukladno carinskim propisima.

Članak 18.

Na obrazloženi zahtjev korisnika carinske olakšice, ovlaštena carinarnica može rješenjem odobriti promjenu strukture strojeva i opreme u okviru iste djelatnosti, povećanje vrijednosti opreme koja se uvozi do 10% ili produžiti rok za ostvarivanje predmetne olakšice.

Članak 19.

Ako je posjedovanje opreme koja se uvozi uvjet za ishođenje akta o obavljanju djelatnosti, korisnik carinske odnosno porezne olakšice uz zahtjev za ostvarivanje olakšice podnosi i potvrdu ovlaštenoga tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti.

Temeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena carinarnica donijet će privremeno rješenje o ostvarivanju predmetne carinske odnosno porezne povlastice, uz naznaku roka za dostavu isprave o registraciji djelatnosti i izvješća o početku obavljanja djelatnosti.

Ne dostavi li korisnik povlastice u privremenom rješenju određenom roku isprave iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena carinarnica će rješenjem odbiti zahtjev korisnika za ostvarivanje povlastice, ukinuti privremeno rješenje te provesti redoviti postupak carinjenja robe.

Članak 20.

Preslik rješenja o ostvarivanju predmetne carinske olakšice ovlaštena carinarnica neposredno dostavlja:

a) ovlaštenoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova, koja je izdala potvrdu za ostvarivanje povlastice, te

b) ovlaštenom područnom uredu Porezne uprave:

- prema prebivalištu korisnika predmetne carinske odnosno porezne olakšice, odnosno

- prema sjedištu trgovačkoga društva ili druge pravne osobe, u slučaju kada se predmetna olakšica ostvaruje putem tih pravnih osoba.

Članak 21.

Korisnik carinske odnosno poreznih olakšica, koji osobni automobil ili strojeve i opremu za obavljanje djelatnosti uvezene uz predmetnu carinsku i porezne olakšice namjerava prodati, darovati ili na drugi način otuđiti prije isteka pet godina od dana ostvarivanja povlastice, obvezan je prethodno od ovlaštene carinarnice i područnog ureda Porezne uprave zatražiti obračun i platiti carinu i porez na promet, u svoti koju nije platio pri uvozu odgovarajuće robe.

Pri plaćanju carine i poreza na promet prema stavku 1. ovoga članka, carinska i porezna osnovica utvrđuju se prema propisima i stanju robe na dan podnošenja uvozne carinske deklaracije. Za razdoblje od donošenja rješenja o oslobađanju od plaćanja carine odnosno poreza na promet do donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne obračunava se i ne plaća kamata.

Članak 22.

Rok za ponovno ostvarivanje carinske i poreznih olakšica pri uvozu osobnih automobila korisnicima predmetne carinske i poreznih povlastica, koji su tu povlasticu prvotno ostvarili prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata ("Narodne novine", br. 2/94, 52/94 i 36/95), računa se od dana prvotnoga ostvarivanja povlastice.

Iznimno, korisnici olakšice iz stavka 1. ovoga članka, koji su djelomice bili oslobođeni plaćanja carinskih i poreznih obveza, a te obveze namire prije isteka roka zabrane otuđenja, mogu koristiti poreznu i carinsku olakšicu po odredbama novoga zakona, s tim da im se novi rok zabrane otuđenja računa od dana ponovnoga ostvarivanja povlastice.

Članak 23.

Evidenciju o ostvarivanju prava na carinske olakšice iz članka 39. i 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji vodi carinarnica koja je donijela rješenje o ostvarivanju.

Na temelju evidencije iz stavka 1. ove točke, Carinska uprava tromjesečno svodno izvješćuje Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova o broju i strukturi korisnika i opsegu ostvarivanja olakšice.

Članak 24.

Carinsku i porezne olakšice pri unosu, uvozu ili dobivanju (prijamu) iz inozemstva ortopedskih i drugih pomagala, te rezervnih dijelova i potrošnog materijala za njihovu osobnu uporabu, HRVI ostvaruju prema propisima za carinsku povlasticu iz članka 27. stavak 1. točka 12. Carinskog zakona.

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/97-01/471
Urbroj: 513-02-02/01-97-4
Zagreb, 24. travnja 1997.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

(Državni grb)

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac HB-1

MINISTARSTVO ....................

(Naziv ustrojstvene jedinice)

(Oznaka spisa)

(Mjesto i datum)

Na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 2. stavak 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96) izdaje se

POTVRDA

1. ----------------------------, ----------------,

(ime i prezime, ime jednog od roditelja) (JMBG)

u ----------------------------------------------,

(mjesto i općina rođenja)

------------------------------------------------,

(prebivalište i adresa)

sudjelovao je kao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u smislu članka 2. stavak 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u razdoblju:

od do ------------------------

od do ------------------------

od do ------------------------

odnosno ukupno ------ mjeseci i ------ dana, te ostvaruje pravo na popust pri plaćanju carine i poreza na promet od --- %.

2. Ova potvrda izdaje se glede ostvarivanja prava na carinsku i porezne povlastice pri uvozu:

a) osobnih automobila (članak 39. stavak 3. Zakona),

b) strojeva i opreme za obavljanje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti (članak 40. stavak 2. Zakona),

te se u druge svrhe ne smije rabiti.

3. Za izdavanje ove potvrde ne plaća se upravna pristojba, sukladno članku 7. točka 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96).

Napomena: potrebno podcrtati,

a nepotrebno precrtati

(M. P.)

Ovlašteni službenik

(Državni grb)

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac HB-2

MINISTARSTVO ....................

(Naziv ustrojstvene jedinice)

(Oznaka spisa)

(Mjesto i datum)

Na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 2. stavak 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96) izdaje se

POTVRDA

1. ----------------------------, ----------------,

(ime i prezime, ime jednog od roditelja) (JMBG)

u ----------------------------------------------,

(mjesto i općina rođenja)

------------------------------------------------,

(prebivalište i adresa)

sudjelovao je kao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u smislu članka 2. stavak 1. i 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te je poginuo - preminuo - nestao - zatočen, dana .

2. Ova potvrda izdaje se glede ostvarivanja prava na carinsku i porezne povlastice članu obitelji

-------------------------- , ------------------- , (ime i prezime) (JMBG)

------------------------ , ---------------------- ,

(srodstvo) (prebivalište-adresa)

pri uvozu:

a) osobnih automobila (članak 39. stavak 2. ili 5. Zakona),

b) strojeva i opreme za obavljanje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti (članak 40. stavak 2. Zakona),

te se u druge svrhe ne smije rabiti.

3. Za izdavanje ove potvrde ne plaća se upravna pristojba, sukladno članku 7. točka 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96).

Napomena: potrebno podcrtati,

a nepotrebno precrtati

(M. P.)

Ovlašteni službenik

(Državni grb)

REPUBLIKA HRVATSKA Obrazac HB-3

MINISTARSTVO ....................

(Naziv ustrojstvene jedinice)

(Oznaka spisa)

(Mjesto i datum)

Na temelju članka 171. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 2. stavak 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 108/96) izdaje se

POTVRDA

1. ----------------------------, ----------------,

(ime i prezime, ime jednog od roditelja) (JMBG)

u ----------------------------------------------,

(mjesto i općina rođenja)

------------------------------------------------,

(prebivalište i adresa)

ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata --------------- grupe, s ------ % oštećenja organizma.

2. Ova potvrda izdaje se glede ostvarivanja prava na carinsku i porezne povlastice pri uvozu:

a) osobnih automobila (članak 39. stavak 2. Zakona),

b) strojeva i opreme za obavljanje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti (članak 40. stavak 2. Zakona),

c) ortopedskih i drugih pomagala (članak 40. stavak 1. Zakona),

te se u druge svrhe ne smije rabiti.

3. Za izdavanje ove potvrde ne plaća se upravna pristojba, sukladno članku 7. točka 17. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96).

Napomena: potrebno podcrtati,

a nepotrebno precrtati

(M. P.)

Ovlašteni službenik