Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova, te o vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 1043. točke 9. Pomorskoga zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O ODREĐIVANJU IMENA, OZNAKA I POZIVNIH ZNAKOVA PREPOZNAVANJA BRODOVA, TE O VOĐENJU POPISA IMENA, ODNOSNO OZNAKA BRODOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Određivanje imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova, te o vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova, određuje se na način propisan ovim pravilnikom.

Članak 2.

Ime broda određuje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu Ministarstvo) na prijedlog vlasnika broda.

U zahtjevu za određivanje imena broda, vlasnik broda predlaže tri imena. Ministarstvo će od predloženih imena izabrati ime koje će odrediti rješenjem.

Ako Ministarstvo procijeni da nijedno ime od predloženih imena nije prikladno ili ako utvrdi da ime prikladno za brod već ima drugi brod, zatražit će od vlasnika broda da predloži tri nova imena.

Dva broda, bez obzira na vrstu i kategoriju plovidbe, ne mogu imati isto ime.

Brodovi s istim imenom, moraju imena uskladiti s odredbama ovoga pravilnika, u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Prednost zadržavanja imena, ima brod veće bruto tonaže.

Članak 3.

Zahtjev za određivanje imena broda, odnosno zahtjev za određivanje oznake tehničkoga plovnog objekta (u daljnjem tekstu: objekta), mora sadržavati podatke o osnovnim tehničkim karakteristikama i namjeni broda ili objekta, kategoriji plovidbe i luci upisa.

Članak 4.

Prije upisa novih ili novonabavljenih brodova, o izboru imena broda vlasnici brodova mogu se savjetovati s Ministarstvom.

Članak 5.

Brodovi u cjelosti u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba državljana Republike Hrvatske s prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, upisani u hrvatski upisnik brodova moraju imati imena samo na hrvatskom jeziku.

Ime broda iz stavka 1. ovoga članka može imati najviše tri riječi.

Brodovi koji su upisani u hrvatske upisnike brodova moraju uskladiti svoja imena sa stavkom 1. ovoga članka, u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 6.

Brodovi upisani u hrvatski upisnik brodova, ne mogu osim imena broda u dodatku imati rimski ili arapski broj.

Brodovi upisani u hrvatske upisnike brodova, čija imena imaju u produžetku rimski ili arapski broj, moraju, radi otklanjanja zabune, uskladiti imena s odredbama ovoga pravilnika, u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Iznimno, Ministarstvo može odobriti brodu ime u koje u dodatku ima rimski ili arapski broj ako se radi o:

- ribarskom brodu koji ribari s drugim ribarskim brodom u paru

- istovrsnim brodovima posebne namjene.

Članak 7.

Brodovi upisani u hrvatski upisnik brodova, ne mogu imati ime koje je iz političkih, povijesnih i kulturnih razloga suprotno interesima Republike Hrvatske.

Brodovi iz stavka 1. ovoga članka ne mogu imati ime koje se sastoji od kratica riječi.

Brodovi upisani u hrvatske upisnike brodova moraju uskladiti imena sa stavkom 1. ovoga članka, u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Članak 8.

Brodovima se mogu dati imena istaknutih osoba iz područja hrvatske kulturne, znanstvene i političke povijesti, uz njihov pristanak, odnosno uz pristanak nasljednika, ako je ta osoba umrla, uz ispunjavanje sljedećih uvjeta:

1. da su brodovi kategorije neograničene plovidbe;

2. da su novi brodovi, odnosno brodovi ne stariji od pet godina;

3. da su u cijelosti u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba državljana Republike Hrvatske, s prebivalištem, odnosno sjedištem, u Republici Hrvatskoj.

Za imena istaknutih osoba dalje hrvatske povijesti iz stavka 1. ovoga članka, nije potrebno zatražiti pristanak njenih nasljednika.

Iznimno, Ministarstvo će odobriti takva imena putničkim brodovima i trajektima ostalih kategorija plovidbe, ako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka.

Članak 9.

Samo brodovima kategorije neograničene plovidbe mogu se odobriti:

1. ime: Hrvatska;

2. imena zemljopisnih područja u Republici Hrvatskoj;

3. ime glavnoga grada Republike Hrvatske;

4. imena gradova u Republici Hrvatskoj;

5. imena otoka na Jadranu, površine veće od 15 km2.

Iznimno, Ministarstvo će odobriti imena iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka putničkim brodovima i trajektima ostale kategorije plovidbe, kao i teretnim brodovima iznad 300 GT.

Članak 10.

Brodovima kategorije neograničene plovidbe ne mogu se dati imena sela, gradskih četvrti, morskih uvala, otočića i hridi, osim ako to Ministarstvo iznimno odobri.

Članak 11.

Svaki brod, odnosno objekt koji posjeduje pomorsku radijsku postaju, mora imati pozivni znak prepoznavanja.

Kod izdavanja dozvole za pomorsku radijsku postaju, Ministarstvo određuje pozivni znak prepoznavanja.

Pozivni znak prepoznavanja određuje se brodu u skladu s člankom 40. stavkom (1) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94).

Članak 12.

Oznaka objekta sastoji se od kratice naziva objekta, odnosno riječi koja upućuje na njegovu namjenu i broja koji označuje redni broj iz popisa objekata iste vrste, pod kojim je objekt upisan u upisnike brodova Republike Hrvatske.

Članak 13.

Ime broda mora biti ispisano na objema stranama pramca i na krmi.

Oznaka objekta mora biti ispisana na objema stranama pramca. Ako objekt ima i ime, ono može biti ispisano samo na krmi.

Luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena broda, odnosno ispod imena objekta.

Ime, oznaka i luka upisa moraju biti ispisani bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je brod, odnosno objekt obojen.

Ime i luka upisa broda s krstaškom krmom, moraju biti ispisani velikim slovima, tehničkim pismom na objema stranama krme.

Veličine slova kojima je ispisano ime broda, odnosno objekta, moraju biti u skladu s veličinom broda, odnosno objekta i iznositi najmanje 20 cm.

Ime, odnosno oznaka, moraju biti čitljivo ispisani.

Članak 14.

Popis imena, oznaka i pozivnih znakova brodova, vodi Ministarstvo.

II. KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj trgovačko društvo ili druga pravna osoba ako ne postupi u skladu s člankom 13. ovoga pravilnika.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se za pomorski prekršaj i odgovorna osoba u trgovačkom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi, kao i fizička osoba koja je vlasnik broda, novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna.

Članak 16.

Novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj trgovačko društvo ili druga pravna osoba ako ne postupi u skladu s člankom 2. stavcima 5. i 6., člankom 5. stavkom 3., člankom 6. stavkom 2. i člankom 7. stavkom 2. ovog pravilnika.

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se za pomorski prekršaj i odgovorna osoba u trgovačkom društvu, odnosno drugoj pravnoj osobi, kao i fizička osoba koja je vlasnik broda, novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o određivanju imena, oznaka i znakova raspoznavanja brodova, te o vođenju evidencije o imenima brodova ("Narodne novine", br. 53/91), u dijelu koji se odnosi na pomorsku plovidbu.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/82
Urbroj: 530-02-96-1
Zagreb, 30. travnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.