Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju članka 96., stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 59/96), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O VRSTI OBJEKATA NAMIJENJENIH ZA RAD KOD KOJIH INSPEKCIJA RADA SUDJELUJE U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVNIH DOZVOLA I U TEHNIČKIM PREGLEDIMA IZGRAĐENIH OBJEKATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se vrste objekata namijenjenih za rad za koje inspekcija rada sudjeluje u postupku utvrđivanja da li su u glavnom projektu primijenjeni propisi zaštite na radu prije izdavanja građevnih dozvola, i u radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih objekata.

Članak 2.

Odredbama ovoga Pravilnika propisuju se i uvjeti pod kojima inspekcija rada može ovlastiti stručne ustanove, trgovačka društva, odnosno fizičke osobe da umjesto nje sudjeluju u postupku utvrđivanja da li su u glavnom projektu primijenjeni propisi zaštite na radu i u radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih objekata, te uvjete koje moraju ispunjavati stručne ustanove, trgovačka društva ili fizičke osobe za obavljanje tih poslova.

Članak 3.

Objekt namijenjen za rad u smislu ovoga Pravilnika smatra se građevina u kojoj se obavlja rad, s pripadajućim prostorijama, instalacijama i uređajima, prostorijama i površinama za kretanje zaposlenika te pomoćnim prostorijama i njihovim instalacijama i uređajima (sanitarne prostorije, garderobe, prostorije za uzimanje obroka hrane, pušenje i povremeno zagrijavanje zaposlenika).

Pripadajućim instalacijama i uređajima objekta iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

- električne i gromobranske instalacije,

- instalacije za gašenje požara,

- instalacije komprimiranog zraka, industrijskih plinova, medicinskih plinova i dr.,

- instalacije pitke i tehnološke vode,

- instalacije i uređaji otpadnih voda,

- instalacije grijanja, ventilacije i klimatizacije,

- uređaji koji pripadaju navedenim instalacijama ili su neposredno ugrađeni u objekt.

Članak 4.

Inspekcija rada neće sudjelovati u postupku utvrđivanja da li su u glavnom projektu primijenjeni propisi zaštite na radu prije izdavanja građevnih dozvola i u radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih objekata i to za:

- trafostanice, bez stalne posade, plinsko-redukcijske stanice, i sl. objekte, bez stalnih mjesta rada, i ako se rad u njima obavlja samo povremeno radi kontrole i održavanja,

- otvorene površine izvan objekata,

- otvorene površine zračnih, morskih i riječnih luka,

- naftovode, plinovode, dalekovode, vodovode, kanalizacije i sl.,

- ceste i mostove,

- željezničke pruge.

Članak 5.

Inspekcija rada u ministarstvu nadležnom za rad sudjeluje u postupku utvrđivanja da li su u glavnim projektima primijenjeni propisi zaštite na radu prije izdavanja građevnih dozvola i u radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih objekata namijenjenih za rad, za koje objekte građevnu dozvolu izdaje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja i to za:

1. objekte međumjesnih i međunarodnih telekomunikacijskih kapaciteta i objekte radija i televizije na državnoj razini;

2. objekte međunarodnih graničnih prijelaza,

3. elektrane instalirane snage preko 20 MN,

4. trafo-stanice sa stalnom posadom,

5. međunarodne i magistralne naftovode i plinovode s pripadajućim uređajima i postrojenjima,

6. objekte bazične kemijske industrije, objekte prerade i obrade otpada, poizvodnju obojenih metala, nemetalnih minerala, crne metalurgije, koksa, cementa, stakla i celuloze, rafinerije nafte, brodogradilišta za gradnju metalnih brodova, objekte u čijem se tehnološkom procesu pojavljuje opasni otpad i objete za smještaj, čuvanje i držanje eksplozivnih stvari iznad 1000 kg.

U slučaju gradnje pojedinačnog objekta ili rekonstrukcije objekta iz točke 1. do 6. ovoga članka, Inspekcija rada u ministarstvu nadležnom za rad može prenijeti nadležnost sudjelovanja u postupku utvrđivanja da li su u glavnom projektu promijenjeni propisi zaštite na radu prilikom izdavanja građevnih dozvola i u radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih objekata, inspekciji rada područnih jedinica ministarstva na područjima županija.

Članak 6.

Inspekcije rada u područnim jedinicama ministarstva na područjima županija, sudjeluju u svim postupcima utvrđivanja da li su u glavnom projektu primijenjeni propisi zaštite na radu prije izdavanja građevnih dozvola i u radu povjerenstva za tehnički pregled izgrađenih objekata namijenjenih za rad iz članka 3. ovoga Pravilnika, osim za objekte navedene u članku 5. ovoga Pravilnika za koje to obavlja inspekcija rada u ministarstvu nadležnom za rad.

Članak 7.

Investitor podnosi zahtjev inspekciji rada za dobivanje suglasnosti o primijenjenim propisima zaštite na radu u glavnom projektu za objekte namijenjene za rad iz članka 3. i 5. ovoga Pravilnika.

Inspekcija rada, odnosno njen ovlašteni stručni predstavnik nakon provedenog postupka, odnosno pregleda glavnog projekta, ako su u projektu primijenjeni propisi zaštite na radu, izdaje o tome suglasnost, na osnovi koje tijelo nadležno za poslove graditeljstva izdaje građevnu dozvolu.

Članak 8.

Kada se radi o objektima namijenjenim za rad sa specifičnim tehnološkim procesima (npr. nuklearne elektrane i sl.), tada u iznimnim slučajevima ministar nadležan za rad na prijedlog inspekcije rada može ovlastiti stručnu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno fizičke osobe, da sudjeluju u postupku utvrđivanja da li su u glavnom projektu primijenjeni propisi zaštite na radu.

Stručna ustanova, trgovačko društvo, odnosno fizička osoba, nakon pregleda glavnog projekta na okolnost primjene propisa zaštite na radu, dužna je o tome izgraditi pismeni vještački nalaz s mišljenjem da li se za predmetnu građevinu može izdati suglasnost ili ne.

Na osnovi nalaza s mišljenjem iz stavka 2. ovoga članka, inspekcija rada izdaje suglasnost na glavni projekt ili donosi rješenje o odbijanju izdavanja suglasnosti, ako u glavnom projektu nisu primijenjeni propisi zaštite na radu.

Članak 9.

Inspekcija rada, odnosno njen ovlašteni stručni predstavnik sudjeluje u povjerenstvu za tehnički pregled izgrađenog objekta namijenjenog za rad čije članove imenuje tijelo graditeljstva nadležno za izdavanje uporabne dozvole.

Inspekcija rada, odnosno njen ovlašteni stručni predstavnik u tehničkom pregledu izgrađenog objekta utvrđuje da li je objekt izgrađen u skladu s glavnim projektom i da li su primijenjeni propisi zaštite na radu, o čemu u zapisniku o izvršenom tehničkom pregledu unosi svoje mišljenje o tome, da li se izgrađeni objekt može koristiti ili se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Članak 10.

Kada se radi o objektima namijenjenim za rad sa specifičnim tehnološkim procesima, tada u iznimnim slučajevima ministar nadležan za rad na prijedlog inspekcije rada može ovlastiti stručnu ustanovu, trgovačko društvo, odnosno fizičke osobe, da uz inspektora rada sudjeluju u povjerenstvu za tehnički pregled izgrađenog objekta.

Stručna ustanova, trgovačko društvo, odnosno fizička osoba zajedno s inspektorom rada utvrđuju da li je objekt izgrađen u skladu s glavnim projektom i da li su primijenjeni propisi zaštite na radu.

Na osnovi zajednički utvrđenog stanja u pogledu primjene propisa zaštite na radu na izgrađenom objektu, u zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu inspektor rada unosi svoje konačno mišljenje o tome, da li se izgrađeni objekt može koristiti ili se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Članak 11.

Osobe koje ovlašćuje ministar nadležan za rad za obavljanje poslova iz članka 8. stavak 1. i članka 10. stavak 1. ovoga Pravilnika, a zaposlene su u stručnim ustanovama, trgovačkim društvima ili su fizičke osobe, mogu biti samo diplomirani inženjeri odgovarajuće struke s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektiranja objekata namijenjenih za rad, građenja ili stručnog nadzora, s položenim stručnim ispitom i posebnim ispitom iz zaštite na radu (članak 25. Zakona o zaštiti na radu).

Članak 12.

Za dobivanje suglasnosti na glavni projekt, investitor je dužan inspekciji rada dostaviti na uvid:

a) glavni projekt koji ovisno o tehničkoj strukturi može sadržavati slijedeće vrste projekata:

- arhitektonski projekt,

- građevinski projekt,

- projekte instalacija,

- projekt ugradnje opreme,

- tehnološki projekt ili drugi projekt koji je bitan za sigurno odvijanje procesa rada;

b) zbirni prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu;

c) pismenu izjavu projektanta o obavljenom pregledu projekata kojom potvrđuje da su u glavnom projektu primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.

Zbirni prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu i pismena izjava projektanta, sastavni su dio glavnog projekta.

Članak 13.

Za vrijeme obavljanja tehničkog pregleda izgrađenog objekta, inspektoru rada, odnosno njenom ovlaštenom stručnom predstavniku trebaju se staviti na uvid:

1. glavni projekt, na osnovi kojeg je izdana građevna dozvola i suglasnost inspekcije rada;

2. prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu;

3. izjava projektanta kojom se potvrđuje da je obavljena kontrola i da su u glavnom projektu primijenjena tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu;

4. za domaće strojeve i uređaje s povećanim opasnostima koji će se koristiti u izgrađenom objektu, isprave izdane od ovlaštene ustanove, odnosno trgovačkog društva, kojima se potvrđuje da su strojevi ili uređaji proizvedeni u skladu s propisima zaštite na radu;

5. za uvozne strojeve i uređaje s povećanim opasnostima koji će se koristiti u izgrađenom objektu, isprave izdane od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva, da su strojevi, odnosno uređaji proizvedeni u skladu s međunarodnim konvencijama, stranim propisima, odnosno normama iz područja zaštite na radu. Isprave za takve strojeve i uređaje izdane u inozemstvu priznat će se uz uvjete utvrđene zakonom;

6. za strojeve i uređaje s povećanim opasnostima, tehničke upute i upute za uporabu izdane od proizvođača strojeva i uređaja, a za uvozne strojeve i uređaje s povećanim opasnostima, iste upute izdane na hrvatskom jeziku;

7. isprave o obavljenim ispitivanjima strojeva i uređaja s povećanim opasnostima;

8. isprave o obavljenim ispitivanjima čimbenika radnog okoliša (mikroklime, buke i vibracija, opasnih tvari, opasnih zračenja i rasvjete);

9. isprave o obavljenim ispitivanjima instalacija i uređaja;

10. nalaz o ispitivanju tehničkih svojstava objekta s ugrađenim postrojenjima i procesnim instalacijama u pogledu funkcionalnosti i sigurnosti obavljenom putem probnog rada, ako postoji potreba da se takva ispitivanja obave.

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu i izjava projektanta iz točke 2. i 3. ovoga članka, sastavni su dio glavnog projekta.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 115-01/97-01/01
Urbroj: 524-01-97-2
Zagreb, 28. travnja 1997.

Ministar
rada i socijalne skrbi
Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>