Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Uputa o popunjavanju obrazaca za registraciju kreditnih poslova s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na osnovu članka 14. stavka 3. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine" br. 43/96.) i točke 5. Odluke o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom ("Narodne novine" br. 92/96,) te članka 74. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95. - Pročišćeni tekst), guverner Narodne banke Hrvatske donosi

UPUTU

O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA REGISTRACIJU KREDITNIH POSLOVA S INOZEMSTVOM

I) UVODNE NAPOMENE

U prilogu Odluke o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom ("Narodne novine" br. 92/96.) objavljeni su obrasci za registraciju kreditnih poslova s inozemstvom u Narodnoj banci Hrvatske.

Obrasci se koriste za podnošenje na registraciju:

1. Obavijesti o namjeri zaključenja kreditnog posla s inozemstvom (KO1,KZ 1)

2. Ugovora o zaključenom kreditnom poslu s inozemstvom (KO 2, KZ 2)

3. Planova korištenja kredita (KO 3, KZ 3)

4. Planova otplata/naplata glavnice i kamata (KO 3, KZ 4) za

a) neiskorišteni dio kredita

b) iskorišteni dio kredita

5. Izmjene i storna ugovora o kreditnim poslovima s inozemstvom (KO 2, KZ 5)

6. Realizacija korištenja, otplate/naplate glavnice i kamata (KO 3, KZ 4)

7. Specifikacije pojedinih obilježja (KZ 7)

Obavijest o namjeri zaključenja kreditnog posla (dalje: Obavijest) podnosi se na registraciju u slučaju kada se sa stranom pravnom ili fizičkom osobom namjerava zaključiti financijski kredit. U slučaju namjere zaključenja ugovora o uvozu odnosno izvozu roba ili usluga na kredit (komercijalni krediti), ugovora za plaćanje uvoza odnosno izvoza roba ili usluga (robni krediti) te kratkoročnih bankarskih kreditnih linija (KKL), obavijest o namjeri se ne registrira.

Svi zaključeni ugovori o kreditnim poslovima s inozemstvom bez obzira na vrstu, obvezno moraju biti dostavljeni na registraciju. Za svaki ugovor se dostavlja Prijava o zaključenom kreditnom poslu (dalje: Prijava) zajedno s planom korištenja kredita te planom otplate glavnice i kamata (ako je ugovorena) za neiskorišteni kredit (glavnica 2 i kamata 2), te specifikacija pojedinih obilježja Prijave ukoliko je potrebno.

Kod kredita odobrenih inozemnom korisniku, uz Prijavu se dostavlja samo plan korištenja bez plana naplate neiskorištenog kredita.

Obvezi registracije podliježu i sve izmjene ugovora kao i storno ugovora.

Obvezi registracije također podliježu i sve prometne transakcije po ugovoru o kreditu tj.:

1. korištenja (redovna, izmjene, fiktivna); uz realizaciju korištenja podnosi se storno planova otplate za neiskorišteni dio kredita (glavnica 2, kamate 2),

2. novi planovi otplate za iskorišteni dio kredita (glavnica 1, kamate 1)

3. te novi planovi otplate za preostali neiskorišteni dio kredita (glavnica 2, kamate 2);

Kod kredita odobrenih inozemnim korisnicima, uz realizaciju korištenja potrebno je podnijeti na registraciju planove naplate samo za iskorišteni dio kredita.

Izuzetno, domaće fizičke osobe kada zaključuju kreditne poslove s inozemstvom, nemaju obvezu na registraciju dostavljati propisane obrasce s podacima o svim transakcijama po kreditu, već samo jedan primjerak potpisanog ugovora s inozemnim kreditorom.

U svim obrascima u odgovarajućim obilježjima svote se upisuju sa dvije decimale (na pr. 1000,00); kamatne stope, troškovi, postotak avansa, međuplaćanja i osiguranja s dva cijela mjesta i četri decimale (na pr.07.5000), a datumi s osam znamenaka (na pr.05.03.1997.)

U desnom donjem uglu obrazaca podnositelj obrazaca na registraciju stavlja potpise ovlaštenih osoba, pečat te upisuje datum podnošenja prijave na registraciju. Ukoliko je podnositelj dokumentacije domaća osoba koja nije banka, ovlaštena banka putem koje se dokumentacija podnosi na registraciju, također ovjerava dokument.

Obrasci za registraciju kredita uzetih u inozemstvu (KZ 1-7) podnose se na registraciju u broju primjeraka koji se nalaze u setu, a obrasci za registraciju kredita odobrenih inozemstvu (KO 1-3) u najmanje tri primjerka od kojih dva ostaju Narodnoj banci Hrvatske.

II) NAČIN POPUNJAVANJA OBRAZACA

A) KREDITI UZETI U INOZEMSTVU

1. Obrazac KZ 1 (Obavijest o namjeri zaključenja kreditnog posla)

1. Obilježje br. 1 - "Obavijest o namjeri zaključenja kreditnog posla"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 1. "redovna" ako se Obavijest podnosi na registraciju prvi put, a 2. "zamjena" ako se zamjenjuje prethodno registrirana Obavijest.

- polje na poziciji 9-14: popunjava se samo u slučaju kada je na poziciji 8 zaokruženo 1. "jedan, a ako je zaokruženo 2. "zamjena" upisuje se registarski broj prethodno registrirane Obavijesti koja se zamjenjuje.

- polje na poziciji br. : ne popunjava se.

2. Obilježje br. 2 - "Narodna banka Hrvatske"

Obilježje je fiksno.

3. Obilježje br. 3 -"Registracija"

- polje "Datum registracije Obavijesti" na poziciji 17-24: upisuje se datum kada je Obavijest registrirana u Narodnoj banci Hrvatske.

- polje "Broj obavijesti" na poziciji 25-30: upisuje se registarski broj iz Registra Obavijesti Narodne banke Hrvatske. Registarski broj Obavijesti ima šest znamenaka.

Obilježje popunjava Narodna banka Hrvatske.

4. Obilježje br. 4 - "Osnovni dužnik"

- polje "Matični broj" na poziciji 31-37: upisuje se matični broj iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske domaće pravne osobe - dužnika koja sa stranom osobom namjerava zaključiti ugovor o uzimanju kredita.

- prazno polje "Naziv i sjedište" : upisuje se skraćeni naziv i sjedište domaće pravne osobe - dužnika .

5. Obilježje br. 5 - "Korisnik kredita"

- polje na poziciji 38: zaokružuje se 1. "jedan" ako postoji jedan korisnik kredita, a 2. "više" ako će dužnik iz obilježja br. 4 ovog obrasca zaključiti kredit za više korisnika.

- polje "Matični broj" na poziciji 39-45: upisuje se matični broj korisnika kredita iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske ako je u polju na poziciji 38 ovog obilježja zaokruženo 1. "jedan". Ako je na toj poziciji zaokruženo 2. "više", ovo polje se ne popunjava. U tom se slučaju uz Obavijest prilaže specifikacija korisnika na obrascu KZ-7.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište korisnika kredita, a ako je u polju na poziciji 38 zaokruženo 2. "više" upisuje se "Specifikacija na KZ-7.

6. Obilježje br. 6 - "Inozemni kreditor"

- polje na poziciji 46: zaokružuje se 1"jedan" ako će kredit odobriti samo jedan kreditor, a 2. "više" kada će kredit odobriti više inokreditora.

- polje na poziciji 47-52: upisuje se brojčana oznaka inozemnog kreditora od šest znamenaka. Ovo se polje ne popunjava kada kredit odobrava inozemni dobavljač ili fizička osoba. Polje se također ne popunjava kada je u polju na poziciji 46 zaokruženo 2 "više". U tom se slučaju uz Obavijest dostavlja specifikacija inokreditora na obrascu KZ-7.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište inokreditora, a ako je u polju na poziciji 46 zaokruženo 2 "više", upisuje se "Specifikacija na KZ-7"

Spisak inozemnih kreditora (osim inodobavljača) vodi se kod Narodne banke Hrvatske koja će ga u određenim vremeskim razmacima dostavljati svim ovlaštenim bankama.

7. Obilježje br 7 - "Inozemni isporučitelj"

- polje na poziciji 53: zaokružuje se 1. "jedan kada robu ili uslugu isporučuje odnosno izvršava jedan inozemni dobavljač odnosno izvršitelj usluge, a 2 "više" kada ima više dobavljača robe odnosno izvršitelja usluge. U tom se slučaju uz Obavijest prilaže specifikacija inozemnih isporučitelja odnosno izvršitelja usluge na obrascu KZ 7.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i mjesto sjedišta inozemnog isporučitelja. Ako postoji više inozemnih isporučitelja, upisuje se "Specifikacija na KZ-7.

8. Obilježje br. 8 - "Država kreditora"

- polje na poziciji 54-56: upisuje se oznaka zemlje iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94.) u kojoj se nalazi sjedište inokreditora. Oznaka države kreditora po pravilu je jednaka prvom dijelu brojčane oznake inozemnog kreditora iz obilježja br. 6 ovog obrasca (prve tri znamenke). Ako je u obilježju br. 6 zaokruženo 2. "više" inozemnih kreditora, pozicija 54-56 ovog obilježja se ne popunjava a u polje "naziv" upisuje se "Specifikacija na KZ-7". U tom slučaju uz Obavijest se na registraciju dostavlja specifikacija država kreditora na obrascu KZ-7.

- polje "naziv": upisuje se naziv države u kojoj se nalazi sjedište inokreditora.

Ako je kreditor međunarodna financijska institucija, obilježje se ne popunjava.

 9. Obilježje br. 9 : ne popunjava se.

10. Obilježje br. 10 - "Valuta"

- polja na pozicijama 58-60, 61-63 i 64-66: upisuju se oznake valuta iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94.) za:

1. ugovorenu svotu kredita iz obiljžja br. 12.ovog obrasca;

2. svotu korisnika iz obilježja br. 13.ovog obrasca i

3. svotu korisnika u valuti otplate kredita u kojoj su izraženi svi planovi, sva realizacija i stanja kredita

- polja "oznaka": upisuju se odgovarajuće oznake valuta iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka u platnom prometu s inozemstvom("Narodne novine" br. 48/94.).

11. Obilježje br. 11 - "Da li se traži" 1. garancija i 2. supergarancija

- polja na pozicijama 67 odnosno 68 : zaokružuje se 1. "da" ako će biti izdana garancija odnosno supergarancija. Ako neće biti izdana garancija ili supergarancija u tim se poljima zaokružuje 2. "ne".

12. Obilježje br. 12 - "Ugovorena svota"

- polje na poziciji 69-81: upisuje se svota kredita koji se namjerava zaključiti u valuti u kojoj se zaključuje kredit.

13. U obilježje br. 13 - "Svota korisnika"

- polje na poziciji 82-94: upisuje se svota kredita koja se namjerava zaključiti za korisnika navedenog u obilježju br. 5 ovog obrasca ili za korisnike navedene u specifikaciji obilježja br. 5 na obrascu KZ-7. Ova se svota upisuje u valuti svote korisnika.

14. Obilježje br. 14 - "Razdoblje trajanja kredita"

U obilježje se upisuje razdoblje trajanja kredita koji se namjerava zaključiti. Razdoblje trajanja kredita se računa od prvog korištenja do zadnje otplate.

- polje "Godina" na poziciji 95-96: upisuje se broj punih godina.

- polje "Mjeseci" na poziciji 97-98: upisuje se broj mjeseci za razdoblje trajanja kredita koji ne daju punu godinu. Broj mjeseci u ovom polju mora biti manji od 12.

15. Obilježje br. 15 - "Visina kamatne stope"

- polje na poziciji 99: zaokružuje se:

a) 1. "bez kamata" kada se namjerava zaključiti beskamatni kredit;

b) 2. "fiksna stopa" kada se kredit zaključuje uz jednu fiksnu stopu za cijelo vrijeme trajanja kredita;

c) 3. "dvije fiksne stope" ako će se kredit odobriti uz dvije fiksne stope za različita vremenska razdoblja ukupnog trajanja kredita i u tom slučaju u obilježju br. 18 "Primjedbe" treba upisati razdoblje i osnovice na koje će se primjenjivati ove dvije kamatne stope;

d) 4. "promjenljiva stopa" kada će se kredit odobriti uz promjenljivu stopu;

e) 5. "ostalo" kada se ne može primjeniti niti jedan od prethodnih slučajeva. U tom se slučaju u obilježju br. 18 upisuje visina kamatne stope, osnovica na koju se primjenjuje i razdoblje kada se primjenjuje.

- polje na poziciji 100-105: upisuje se visina fiksne stope kada je u prvom polju zaokruženo 2. "fiksna stopa", visina prve fiksne stope kada je u prvom polju zaokruženo 3. "dvije fiksne stope" te fiksni dio kamatne stope (marža) kada je u prvom polju zaokruženo 4. "promjenljiva kamatna stopa". Kada je u polju na poziciji 99 zaokruženo 5. "ostalo" ovo se polje ne popunjava.

- polje na poziciji 106-111: popunjava se visina druge fiksne stope kada je u prvom polju zaokruženo 2. "dvije fiksne stope" i visina promjenljivog dijela kamatne stope na dan podnošenja Obavijesti na registraciju kada je u prvom polju zaokruženo 4. "promjenljiva kamatna stopa"

16. Obilježje br. 16 - "Troškovi kredita"

U ovo se oblježje upisuju ukupni troškovi kredita koji se mogu pojaviti prilikom sklapanja ugovora o kreditu.

- polje na poziciji 112: zaokružuje se 1. "jednokratno" ili 2. "godišnje" zavisno od toga da li je plaćanje troškova jednokratno ili godišnje. Ako se neki od navedenih troškova plaćaju jednokratno a neki godišnje, zaokružuje se pretežni način plaćanja ovih troškova.

- polja na pozicijama 113-150: upisuju se vrijednosti troškova izražene u postocima od svote korisnika iz obilježja br. 13, i to u polje 2. "commitment fee" provizija za neiskorišteni dio kredita (plaća se od dana kada je dužnik trebao izdati nalog za doznaku sredstava kredita do dana kada je dužnik sredstva povukao); u polje 3. "arrangement fee" provizija za organiziranje kredita; u polje 4. "management fee" provizija kada jedan kredit ima više sudionika koji sudjeluju kao davatelji a samo jedan od njih vodi svu bankovnu tehniku izvršenja kredita (po pravilu se radi o konzorcijalnim konstrukcijama kreditnog posla); u polje 5. "ostali troškovi" ostali troškovi koji nisu obuhvaćeni prethodnim troškovima (troškovi osiguranja, razni oblici provizije i sl.); u polje 6. "pocket money-svota" svota troškova kao što su troškovi tiskanja ugovora, odvjetnički troškovi, oglašavanje u novinama i sl.

Svi se troškovi upisuju u valuti svote korisnika s četri decimale osim troška u polju 6-"pocket money-svota" koja se upisuje sa dvije decimale.

17. Obilježje br. 17 - "Garant"

- polje "naziv i sjedište": upisuje se naziv i sjedište banke koja će izdati garanciju po kreditnom poslu.

- polje na poziciji 151-157: upisuje se matični broj banke koja će izdati garanciju iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

Ukoliko kredit neće biti pokriven garancijom banke, ovo se obilježje ne popunjava.

18. Obilježje br. 18 - "Primjedba"

U ovo se obilježje upisuju dopunski podaci u svezi s obilježjima kako je to kod pojedinih obilježja naznačeno. Također se upisuju i druge značajnje pojedinosti specifične za konkretni posao koje nisu obuhvaćene propisanim obilježjima. Jedan od takvih podataka je vrsta kredita koji se namjerava zaključiti kao i namjena korištenja sredstava iz kredita.

2. Obrazac KZ 2 (Prijava o zaključenom kreditnom poslu)

19. Obilježje br. 1 - "Posao"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 1. ili 2. zavisno od toga da li se radi o zaključenom kreditnom poslu ili o okvirnoj kreditnoj liniji;

- polje ma poziciji 9: upisuje se "10" za konkretnu prijavu o zaključenom kreditnom poslu ili "20" za okvirnu kreditnu liniju.

20. Obilježje br. 2: fiksno.

21. Obilježje br. 3 - "Registracija"

- polje na poziciji 12-19 "Datum registracije prijave" upisuje se datum kada je prijava registrirana. Ovo polje popunjava Narodna banka Hrvatske.

- polje na poziciji 20-25 "Registarski broj obavijesti": upisuje se registarski broj prethodno registrirane važeće Obavijesti. Ovo polje popunjava podnositelj Prijave.

- polje na poziciji 26-31 "Registarski broj prijave": upisuje se registarski broj pod kojim je Prijava registrirana u Registru Narodne banke Hrvatske. Registarski broj ima šest znamenaka a popunjava ga Narodna banka Hrvatske.

- polje na poziciji 32-37 "Registarski proj okvirne prijave": upisuje se registarski broj okvirne prijave ukoliko je konkretni kreditni posao uključen u prethodno zaključenu i registriranu okvirnu kreditnu liniju. Ovo polje također popunjava Narodna banka Hrvatske.

22. Obilježje br. 4 - "Osnovni dužnik"

- polje "Matični broj" na poziciji 38-44: upisuje se matični broj iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske domaće pravne osobe - dužnika koja je sa stranom osobom zaključila ugovor o uzimanju kredita.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište domaće pravne osobe - dužnika.

23. Obilježje br. 5 - "Korisnik kredita"

- polje na poziciji 45: zaokružuje se 1. "jedan" ako postoji jedan korisnik kredita, a 2. "više" ako je dužnik iz obilježja br. 4 ovog obrasca zaključio kredit za više korisnika.

- polje "Matični broj" na poziciji 46-52: upisuje se matični broj korisnika kredita iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske ako je u polju na poziciji 45 ovog obilježja zaokruženo 1. "jedan". Ako je na toj poziciji zaokruženo 2. "više", ovo polje se ne popunjava. U tom se slučaju uz Prijavu prilaže specifikacija korisnika na obrascu KZ-7.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište korisnika kredita, a ako je u polju na poziciji 45 zaokruženo 2. "više" upisuje se "Specifikacija na KZ-7".

24. Obilježje br. 6 - "Inozemni kreditor"

- polje na poziciji 53: zaokružuje se 1. "jedan" ako je kredit odobrio samo jedan kreditor, a 2. "više" kada je kredit odobrilo više inokreditora.

- polje na poziciji 54-59: upisuje se oznaka inozemnog kreditora od šest znamenaka. Ovo se polje ne popunjava kada kredit odobrava inozemni dobavljač ili strana fizička osoba. Polje se također ne popunjava kada je na poziciji 53 ovog obilježja zaokruženo 2. "više". U tom se slučaju uz Prijavu dostavlja specifikacija inokreditora na obrascu KZ-7.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište inokreditora, a ako je u polju na poziciji 53 ovog obilježja zaokruženo 2. "više", upisuje se "Specifikacija na KZ-7"

Popis inokreditora (osim inodobavljača) vodi se kod Narodne banke Hrvatske.

25. Obilježje br. 7 - "Inozemni isporučitelj"

- polje na poziciji 60: zaokružuje se 1. "jedan" kada robu ili uslugu isporučuje odnosno izvršava jedan inozemni dobavljač odnosno izvršitelj usluge, a 2. "više" kada ima više dobavljača odnosno izvršitelja usluge.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i mjesto sjedišta inozemnog isporučitelja. Ako postoji više inozemnih isporučitelja, upisuje se "Specifikacija na KZ-7 i u tom se slučaju uz Prijavu prilaže specifikacija inozemnih isporučitelja robe odnosno izvršitelja usluge na obrascu KZ-7.

26. Obilježje br. 8 - "Država inokreditora"

- polje na poziciji 61-63 upisuje se oznaka zemlje iz Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom preometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94) u kojoj se nalazi sjedište inokreditora. Oznaka države kreditora po pravilu je jednaka prvom dijelu brojčane oznake inozemnog kreditora iz obilježja br. 6 ovog obrasca (prve tri znamenke). Ako je u obilježju br. 6 na poziciji 53 zaokruženo 2. "više" inozemnih kreditora, pozicija 61-63 ovog obilježja se ne popunjava a u polje "naziv" upisuje se "Specifikacija na KZ-7". U tom slučaju uz Prijavu se na registraciju dostavlja specifikacija država kreditora na obrascu KZ-7.

- polje "Naziv": upisuje se naziv države u kojoj se nalazi sjedište inokreditora.

Ako je kreditor međunarodna financijska institucija, obilježje se ne popunjava.

27. Obilježje br. 9: ne popunjava se.

28 . Obilježje br. 10 - "Valuta"

- polja na pozicijama 65-67, 68-70 i 71-73: upisuju se oznake valuta iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94) za:

1. ugovorenu svotu kredita iz obilježja br. 12. ovog obrasca;

2. svotu korisnika iz obilježja br. 13. ovog obrasca i

3. svotu korisnika u valuti otplate kredita iz obilježja br. 13 ovog obrasca u kojoj su izraženi svi planovi, realizacija i stanja kredita .

- polja "Oznaka": upisuju se odgovarajuće oznake valuta iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94.).

29. Obilježje br. 11 - "Da li se traži" 1. garancija i 2. supergarancija

- polja na pozicijama 74 odnosno 75: zaokružuje se 1. "da" ako je izdana garancija odnosno supergarancija. Ako je kredit ugovoren bez garancije odnosno supergarancije, u tim se poljima zaokružuje 2. "ne".

30. Obilježje br. 12 - "Ugovorena svota"

- polje na poziciji 76-88: upisuje se svota kredita iz ugovora o kreditu u valuti u kojoj je zaključen.

31. Obilježje br. 13 - "Svota korisnika"

- polje na poziciji 89-101: upisuje se svota kredita zaključenog za korisnika navedenog u obilježju br. 5 ovog obrasca ili za korisnike navedene u specifikaciji obilježja br. 5 na obrascu KZ-7. Ova se svota upisuje u valuti svote korisnika .

32. Obilježje br. 14 - "Razdoblje trajanja kredita":

U obilježje se upisuje razdoblje trajanja kredita. Razdoblje trajanja kredita se računa od prvog korištenja do zadnje otplate kredita.

- polje "Godina"na poziciji 102 : upisuje se broj punih godina (na pr. 05).

- polje "Mjeseci" na poziciji 104: upisuje se broj mjeseci za razdoblje trajanja kredita koji ne daju punu godinu (na.pr. 06). Broj mjeseci u ovom polju mora biti manji od 12.

33. Obilježje br. 15 - "Visina kamatne stope"

- polje na poziciji 108: zaokružuje se

a) "bez kamata" kada je zaključen beskamatni kredit;

b) "fiksna stopa" kada je kredit zaključene uz jednu fiksnu stopu za cijelo vrijeme tajanja kredita;

c) "dvije fiksne stope" ako je kredit odobren uz dvije fiksne stope za različita vremenska razdoblja ukupnog trajanja kredita i u tom slučaju u obilježju br. 18 "Primjedbe" treba upisati razdoblje i osnovice na koje će se primjenjivati ove dvije kamatne stope;

d) "promjenljiva stopa" kada je kredit odobreni uz promjenljivu stopu;

e) "ostalo" kada se ne može primjeniti niti jedan od prethodnih slučajeva. U tom se slučaju u obilježju br. 18 upisuje visina kamatne stope, osnovica na koju se primjenjuje i razdoblje kada se primjenjuje.

  - polje na poziciji 107-112; upisuje se

f) visina fiksne stope kada je u polju na poziciji 108 ovog obilježja zaokruženo 2. "fiksna stopa";

g) visina prve fiksne stope kada je u prvom polju zaokruženo 3. "dvije fiksne stope"; i

h) fiksni dio kamatne stope (marža) kada je u prvom polju zaokruženo 4. "promjenljiva kamatna stopa". Kada je u polju na poziciji 108 zaokruženo 5. "ostalo" drugo se polje ne popunjava.

- polje na poziciji 113-118: popunjava se a) visina druge fiksne stope kada je u polju na poziciji 108 zaokruženo 2. "dvije fiksne stope; b) visina promjenljivog dijela kamatne stope važeće na dan podnošenja Prijave na registraciju kada je u polju na poziciji 108 zaokruženo 4. "promjenljiva kamatna stopa.

34. Obilježje br. 16 - "Troškovi kredita"

U ovo se oblježje upisuju ukupni troškovi koji su se pojavili prilikom sklapanja ugovora o kreditu.

- polje na poziciji 119: zaokružuje se 1. "jednokratno" ili 2. "godišnje" zavisno od toga da li je plaćanje troškova jednokratno ili godišnje. Ako se neki od navedenih troškova plaćaju jednokratno a neki godišnje, zaokružuje se pretežni način plaćanja ovih troškova.

- polja na pozicijama 120-156: upisuju se vrijednosti troškova izražene u postocima od svote korisnika iz obilježja br. 13 ovog obrasca, i to a) u polje 2. "commitment fee" provizija za neiskorišteni dio kredita (plaća se od dana kada je dužnik trebao izdati nalog za doznaku sredstava kredita do dana kada je dužnik sredstva povukao); b) u polje 3. "arrangement fee" provizija za organiziranje kredita; c) u polje 4. "management fee" provizija kada jedan kredit ima više sudionika koji sudjeluju kao davatelji a samo jedan od njih vodi svu bankovnu tehniku izvršenja kredita (po pravilu se radi o konzorcijalnim konstrukcijama kreditnog posla); d) u polje 5. "ostali troškovi" ostali troškovi koji nisu obuhvaćeni prethodnim troškovima (troškovi osiguranja, razni oblici provizije i sl.); e) u polje 6. "pocket money-svota" svota troškova kao što su troškovi tiskanja ugovora, odvjetnički troškovi, oglašavanje u novinama i sl.

Svi se troškovi upisuju u valuti svote korisnika s četri decimale osim troška u polju 6. "pocket money-svota" koja se upisuje sa dvije decimale.

35. Obilježje br. 17: ne popunjava se.

36. Obilježje br. 18 - "Kategorizacija dužnika"

- polje na poziciji173-175: upisuje se oznaka kategorije dužnika navedenog u obilježju br. 4 Prijave prema oznakama iz Priloga ovih Uputa.

- polje "Naziv": upisuje se odgovarajući naziv kategorije dužnika.

37. Obilježje br. 19 - "Datum zaključenja ugovora"

- polje na poziciji 174 - 181: upisuje se datum kada je zaključen ugovor o kreditu između dužnika i inokreditora.

38. Obilježje br. 20: ne popunjava se.

39. Obilježje br. 21 - "Avans i međuplaćanja"

- prvo i treće polje na pozicijama 183-188 odnosno 202-207: upisuje se postotak obveze plaćanja avansa odnosno međuplaćanja.

- drugo i četvrto polje na pozicijama 189-201 odnosno 208-220: upisuje se svota obveze plaćanja avansa odnosno međuplaćanja.

40. Obilježje br. 22 - "Garant"

- polje na poziciji 221-227: upisuje se matični broj domaće osobe iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske koja je izdala garanciju. Ako ugovorom o kreditu nije predviđeno izdavanje ganacije i u obilježju br. 11 na poziciji 74 je zaokruženo 2. "ne", ovo se obilježje ne popunjava.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište domaće osobe koja je izdala garanciju.

41. Obilježje br. 23 - "Supergarant"

- polje na poziciji 228-234: upisuje se matični broj domaće osobe iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske koja je izdala supergaranciju. Ako ugovorom o kreditu nije predviđeno izdavanje supergarancije i u obilježju br. 11 na poziciji 75 je zaokruženo 2. "ne", ovo se obilježje ne popunjava.

- polje "Naziv i sjedište": upisuje se skraćeni naziv i sjedište domaće osobe koja je izdala supergaranciju.

42. Obilježje br. 24 - "Međudržavni aranžmani"

- polje na poziciji 235: zaokružuje se 1. "da" ako se radi o međunarodnom ugovoru kojeg je Republika Hrvatska sklopila s drugim međunarodnopravnim subjektima (jednom ili više država, međunarodnih organizacija ili ostalih međunarodnopravnih subjekata). U ostalim se slučajevima zaokružuje 2. "ne".

43. Obilježje br. 25 - "Grana djelatnosti"

- polje na poziciji 236: upisuje se oznaka grane djelatnosti iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine" br. 6/95 ) u koju će se investirati odnosno grane djelatnosti u koju spada roba ili usluga koja se uvozi.

- polje "Skraćeni naziv": upisuje se skraćeni naziv grane djelatnosti iz prethodnog polja.

44. Obilježje br. 26

- polje na poziciji 240: upisuje se broj "1" ako se radi o revolving kreditu (kredit koji se otplaćuje i ponovo koristi ne prelazeći ugovoreni limit u stanju duga). U ostalim se slučajevima ovo obilježje ne popunjava.

45. Obilježje br. 27 - "Refinanciranje/Reprogramiranje"

- polje na poziciji 241-244: upisuje se jedna od oznaka sporazuma iz Priloga ove Upute ako se radi o restrukturiranju duga. U ostalim se slučajevima ovo obilježje ne popunjava.

46. Obilježje br. 28 - "Domaći uvoznik"

- polje "Skraćeni naziv uvoznika": upisuje se skraćeni naziv i mjesto domaćeg uvoznika preko kojeg se obavlja uvoz robe koja se kupuje na kredit.

- polje na poziciji 245: zaokružuje se 1. "jedan" kada robu uvozi samo jedan uvoznik ili 2. "više" kada ima više uvoznika

- polje na poziciji 246-252 "Matični broj": upisuje se matični broj domaće osobe iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske koja obavlja poslove uvoza.

- polje "Svota" na poziciji 253-265: upisuje se svota uvoza u valuti svote korisnika iz obilježja 13 koji će izvršiti konkretni uvoznik.

Ako je u polju na poziciji 245 zaokruženo 2. "više", polja na pozicijama 246-252 i 253-265 se ne popunjavaju. U tom se slučaju uz Prijavu na registraciju podnosi specifikacija uvoznika na obrascu KZ-7, a u polju na poziciji 246-252 umjesto skraćenog naziva uvoznika upisuje se "Specifikacija na KZ-7".

Ukoliko se radi o kreditu kod kojeg nema uvoza robe, ovo se obilježje ne popunjava.

47. Obilježje br. 29 - "Vrsta i namjena kredita"

- polje na poziciji 266-267: upisuje se oznaka vrste kredita iz Priloga ove Upute.

- polje "Naziv vrste kredita": upisuje se odgovarajući naziv vrste kredita iz Priloga ove Upute.

- polje na poziciji 268-269: upisuje se oznaka namjene korištenja kredita iz Priloga ove Upute.

- polje "Naziv namjene kredita": upisuje se naziv namjene korištenja kredita iz Priloga ove Upute.

- polje "Svota" na poziciji 270-282: upisuje se svota u valuti svote korisnika koja se odnosi na namjenu iz polja na poziciji 268-269.

Ukoliko se kredit koristi za više namjena, za svaku je namjenu potrebno na registraciju podnijeti pojedinačnu Prijavu.

48. Obilježje br. 30 - "Oblik garantiranja"

- polje "Vrsta garancije": upisuje se naziv vrste garancije iz Priloga ove Upute koja se izdaje po kreditnom poslu.

- polje na poziciji 283: zaokružuje se 1. "jedan" ako postoji jedan oblik garantiranja ili 2. "više" ako je ugovoreno više oblika garantiranja.

- polje "Šifra"na poziciji 284: upisuje se odgovarajuća oznaka vrste garancije iz Priloga ove Upute.

- polje "Svota" na poziciji 265-299: upisuje se svota garantiranja u valuti svote korisnika iz obilježja br. 13.

Ako je u polju na poziciji 284 zaokruženo 2. "više", polja na pozicijama 284 i 265-299 se ne popunjavaju . U tom se slučaju na registraciju uz Prijavu podnosi specifikacija oblika garantiranja na obrascu KZ-7, a u polju "Vrsta garancije" se upisuje "Specifikacija na KZ-7".

49. Obilježje br. 31 - "Grace period"

- polje "Godina" na poziciji 298: upisuje se broj punih godina za razdoblje u kojem dužnik ne otplaćuje kredit (razdoblje od prvog korištenja do početka otplate kredita).

- polje "Mjesec" na poziciji 300: upisuje se broj mjeseci za razdoblje koje ne daje punu godinu. Ovaj broj mora biti manji od 12.

50. Obilježje br. 32 -

- polje na poziciji 302: upisuje se "1" kada je dužnik iz obilježja br. 4 Prijave

a) država;

b) javno poduzeće;

c) poduzeće potpunom ili pretežnom vlasništvu države (preko 50%);

d) HBOR

ili "2" kada je garant jedna od domaćih osoba pod a)-d). Kada kredit odobrava Svjetska banka, Washington, umjesto "1" upisuje se "3".

- polje "Izvorni dužnik" na poziciji 303-310 i polje na poziciji 311-324: popunjavaju se prema točki 9. pod a) Uputa o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima zaključenim s vladama zemalja članica Pariškog kluba ("Narodne novine" br. 17/97).

51. Obilježje br. 33 - "Vrsta inozemnog kreditora"

- polje na poziciji 325: zaokružuje se odgovarajući broj od 1 do 8 zavisno od vrste inozemnog kreditora.

Ako se uz Prijavu podnosi specifikacija inozemnih kreditora na obrascu KZ-7, svi kreditori moraju pripadati jednoj vrsti kreditora iz ovog obilježja.

52. Obilježje br. 34 - "Inozemna osiguravajuća državna agencija"

- polje "Naziv": upisuje se naziv, mjesto i država inozemne osiguravajuće agencije koja osigurava ili garantira ugovor o kreditu.

- polje "Šifra" na poziciji 325-330: upisuje se šifra agencije iz prethodnog polja od šest znamenaka.

- polje "% osiguranja" na poziciji 331-337: upisuje se postotak osiguranja svote korisnika.

Popis agencija sastavni je dio popisa inokreditora koji se vodi kod Narodne banke Hrvatske.

53. Obilježje br. 35 - "Datum otplate glavnice"

- polja na pozicijama 338-345 i 346-353: upisuje se prvi i zadnji datum otplate glavnice.

54. Obilježje br. 36 - "Ukupan broj otplate glavnice"

- polje na poziciji 354: upisuje se ukupan broj otplata , odnosno ukupan broj stavaka plana otplate glavnice koji se podnosi uz Prijavu.

55. Obilježje br. 37 - "Svota korisnika u valuti plana otplate"

- polje na poziciji 356-368: upisuje se svota korisnika iz obilježja br. 13 ovog obrasca u valuti plana otplate. Ova svota jednaka je ukupnoj svoti plana otplate glavnice koji se podnosi uz prijavu, odnosno nominalnoj svoti kredita u valuti plana otplate. Ako su valuta svote korisnika i valuta plana otplate iste onda je svota iz ovog obilježja jednaka svoti korisnika iz obilježja br. 13. Svota iz ovog obilježja predstavlja početno stanje neiskorištenog dijela kredita i jednaka je ukupnoj svoti plana korištenja ako se ovaj podnosi uz Prijavu.

56. Obilježje br. 38 - "Datum otplate kamata"

- polje na poziciji 369-376: upisuje se prvi datum otplate kamata.

- polje na poziciji 377-384: upisuje se zadnji datum otplate kamata.

- polje na poziciji 385-392: upisuje se prvi datum otplate kamata po drugoj kamatnoj stopi, ukoliko je ugovorena otplata kamata po dvije stope i u obilježju br. 15 na poziciji 106 je zaokruženo "3".

57. Obilježje br. 39 - "Ukupan broj otplata kamate"

- polje na poziciji 393: upisuje se ukupan broj stavaka plana obveza plaćanja kamate koji se podnosi uz Prijavu.

58. Obilježje br. 40 - "Broj dana za izračunavanje kamata"

- polje "za godinu" na poziciji 395: zaokružuje se 1. "jedan" ako se za izračunavanje plana plaćanja kamata koristi kalendarski broj dana u godini, a 2. "dva" ako se godina računa kao da ima 360 dana.

- polje "za mjesec" na poziciji 396: zaokružuje se 1. "jedan" ako se za izračunavanje kamata koristi kalendarski broj dana za mjesec, a 2. "dva" ako se svaki mjesec računa kao da ima 30 dana.

59. Obilježje br. 41 - "Vrsta promjenljive kamatne stope"

- polje "Šifra" na poziciji 397-398: upisuje se dvoznamenkasta oznaka jedne od vrsta promjenljive kamatne stope iz Priloga ove Upute. Ovo se obilježje popunjava kada je u obilježju br. 15 na poziciji 106 zaokruženo "4" i u polju na poziciji 113-118 istog obilježja ovog obeasca unesena visina promljenljive kamatne stope.

- polje "Skraćeni naziv": upisuje se naziv odgovarajuće vrste promjenljive kamatne stope iz Priloga ove Upute.

60. Obilježje br. 42 - "Kamate koje se ukamaćuju"

- polje na poziciji 399-411: upisuje se svota interkalarne kamate odnosno svota bilo kojih kamata koje se prema ugovoru o kreditu za određeno razdoblje ukamaćuju. Kada ugovorom o kreditu nije predviđeno plaćanje kamata iz prethodnog stavka, ovo se obilježje ne popunjava.

61. Obilježje br. 43 - "Ukupna svota kamata"

- polje na poziciji 412-424: upisuje se ukupna svota kamata uključujući i kamate iz obilježja br. 42 ovog obrasca koje se ukamaćuju. Ukupna svota kamata upisuje se u valuti plana otplate i jednaka je ukupnoj svoti plana otplate kamata ako se ovaj podnosi uz Prijavu.

62. Obilježje br. 44 - " Datum podnošenja prijave"

- polje na poziciji 425: upisuje se datum podnošenja Prijave na registraciju Narodnoj banci Hrvatske.

63. Obilježje br. 45 - "Ovlaštena banka preko koje se kredit registrira"

- polje na poziciji 433-439: upisuje se matični broj ovlaštene banke putem koje se registrira ugovor o kreditu.

- polje "Naziv i sjedište banke": upisuje se skraćeni naziv i sjedište ovlaštene banke putem koje se registrira ugovor o kreditu.

Ukoliko se ugovor o kreditu ne podnosi na registraciju preko ovlaštene banke (krediti za uvoz robe bez garancije banke) u ovo se obilježje upisuju podaci o dužniku iz obilježja br. 4 ovog obrasca.

64. Obilježje br. 46: ne popunjava se.

65. Obilježje br. 47 : ne popunjava se.

66. Obilježje br. 48 - "Primjedba"

U ovo se obilježje upisuju dopunski podaci vezani za pojedina obilježja iz obrasca kao i druge značajne pojedinosti za konkretni kreditni posao koje nisu obuhvaćene u obilježjima.

3. Obrazac KZ 3 ( Korištenja)

67. Obrazac KZ 3 upotrebljava se za registraciju;

- redovnog plana korištenja uz prijavu o zaključenom kreditnom poslu;

- dopune, storna i izmjene plana korištenja;

- realizacije korištenja;

- izmjene realizacije korištenja;

- otpis realiziranih stavaka plana korištenja;

Ako plan korištenja ili realizirane stavke plana korištenja ne stanu na jednu stranicu, podaci se upisuju na više stranica. U tom se slučaju iznad gornje margine obrasca, u desnom gornjem uglu, upisuje broj stranice(na pr.stranica 1 od 2, stranica 2 od 2)

Plan korištenja

68. Obilježje br. 1 - "Korištenje"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 1. "plan".

- polje na poziciji 9: ne popunjava se.

- polje na poziciji 10: zaokružuje se 1. "redovan" ako se plan korištenja a) podnosi uz Prijavu (novi plan); b) dopunjuje stari plan; ili se c) podnosi novi plan uz prethodni storno starog plana ili 2. "storno" ako se želi stornirati plan te 3. "izmjena" kada se želi izmjeniti jedna ili više stavaka plana.

- polje na poziciji 11-13: upisuje se redni broj starog dokumenta plana korištenja koji se želi dopuniti, stornirati ili izmjeniti. Ako se plan želi stornirati, a dan je na više dokumenata, svaki se dokument mora stornirati posebno.

- polje na poziciji 14: upisuje se "1" za novi plan ili "2" za stari plan.

- polje na poziciji 15-16: upisuje se "11" ako se plan korištenja podnosi uz Prijavu, "12" kad se ovaj plan podnosi uz izmjenu nominalne svote kredita ili "14" u ostalim slučajevima.

Planovi korištenja koji na poziciji 15-16 ovog obilježja imaju upisano "11" ili "12" moraju na poziciji 14 imati upisano "1"

69. Obilježje br. 2 "Registarski broj prijave"

- polje na poziciji 17 do 22: upisuje se broj prijave iz obilježja br. 3 "Registracija" iz Prijave (obrazac KZ 2). Kada se radi o planu korištenja koji se podnosi uz prijavu o zaključenom kreditnom poslu, ovo obilježje popunjava Narodna banka Hrvatske. U svim ostalim slučajevima ovo obilježje popunjava podnositelj plana.

70. Obilježje br. 3 "Redni broj obrasca"

- polje na poziciji 23-25: upisuje se redni broj koji predstavlja redosljed ispostavljanja obrasca plana korištenja u okviru jednog registarskog broja Prijave. Na pr. ako je plan korištenja prvi u nizu obrazaca koji se podnosi uz Prijavu, njegov je redni broj "001". Kad novom planu korištenja prethodi storno plana korištenja, a storno plana je po redosljedu ispostavljanja obrazaca imao redni broj "017", redni broj novog plana je "018". Redni broj iz ovog obilježja u okviru jednog registarskog broja prijave ne smije se ponoviti, jer je ovaj redni broj pored registarskog broja Prijave i rednog broja stavke plana dio ključa u indeksnoj datoteci planova.

71. Obilježje br. 4 "Valuta plana otplate"

- polje na poziciji 26-28: upisuje se brojčana oznaka valute plana otplate iz obilježja br. 10 pozicije 71-73 Prijave (obrazac KZ-2).

- polje "Oznaka valute": upisuje se troslovna oznaka valute iz prethodnog polja.

72. Obilježje br. 5 - "Ukupna svota korištenja"(iz kolone 4)

- polje na poziciji 29-41: upisuje se ukupni zbroj iz kolone 4. obilježja br. 15 ovog obrasca. Ako je u obilježju br. 1 ovog obrasca u polju na poziciji br. 10 zaokruženo 2. "storno", u ovo se obilježje upisuje ukupna svota plana korištenja koji se stornira.

73. Obilježje br. 6 - "Kod korištenja": ne popunjava se.

74. Obilježje br. 7 - "Oznaka sporazuma": ne popunjava se.

75. Obilježje br. 8 - "Korisnik kredita" : ne popunjava se

76. Obilježje br. 9 - "Datum zaključenja ugovora( izmjene)"

- polje na poziciji 54-61: upisuje se datum iz obilježja br. 19 Prijave (obrazac KZ 2) ako se plan korištenja podnosi uz Prijavu. Kad se plan korištenja podnosi uz izmjenu Prijave na obrascu KZ 5, u ovo se obilježje upisuje datum izmjene iz obilježja br. 4 obrasca KZ 5. U ostalim se slučajevima ovo obilježje ne popunjava.

77. Obilježje br. 10 - "Redni broj obrasca korištenja  (izmjene)"

- polje na poziciji 62: popunjava se samo u slučaju kada se radi o dopuni ili izmjeni plana korištenja kao posljedica izmjene nominalne svote kredita koja se daje na obrascu KZ 5. U tom se slučaju u ovo obilježje upisuje redni broj iz obilježja br. 3 izmjene Prijave obrascu KZ 5.

78. Obilježje br. 11 - "Broj reda izmjene prijave"

- polje na poziciji 65-67: popunjava se samo u slučaju kada se popunjava i prethodno obilježje. U tom se slučaju u ovo obilježje upisuje broj reda izmjene iz obilježja br. 6 obrasca KZ 5 odnosno izmjene obilježja br. 37 "Svota korisnika u valuti otplate" iz Prijave (obrazac KZ 2).

79. Obilježje br. 12 (kolona 1) - "Redni broj"

- polje na poziciji 68-70: upisuju se redni brojevi počev od "1" Ukoliko se plan daje na dvije stranice redni se broj nastavlja na sljedećoj stranici koja ima isti redni broj u obilježju br. 3 kao i prva stranica plana. Kod redovnog plana ovaj redni broj predstavlja dio ključa za nalaženje stavke plana u datoteci i ne može se ponoviti za isti registarski broj prijave i isti broj plana korištenja.

Ovo polje (kolona 1) ne popunjava se za storno plana korištenja.

80. Obilježje br. 13 (kolona 2) - "Broj reda (stavke)"

- polje na poziciji 71-73: popunjava se samo kada se radi o dopuni ili izmjeni starog plana. Kod izmjene plana u ovu se kolonu upisuje broj reda (stavke) plana koji se mijenja, a kod dopune broj novog reda (stavke) koji se nastavlja na najveći broj reda (stavke) starog plana i ne može biti veći od 999. Broj dokumenta starog plana upisan je u obilježju br. 1, na poziciji br. 11-13.

81. Obilježje br. 14 (kolona 3) - "Datum korištenja"

- polje na poziciji 74-81: upisuje se datum plana korištenja u slučaju "redovnog" plana korištenja. Kod "izmjene" plana korištenja kolona 3 se popunjava samo kada se mijenja datum u stavci plana čiji je broj upisan u koloni 2, a u koloni 3 se upisuje novi datum plana korištenja.

Ukoliko se se želi izmijeniti samo svota u nekoj stavci plana, kolona 3 se ne popunjava.

Kod "storna" plana korištenja kolona 3 se ne popunjava.

82. Obilježje br. 15 (kolona 4) - "Svota korištenja"

- polje na poziciji 82-94: upisuje se svota korištenja u valuti plana oplate za određenu stavku plana korištenja u slučaju "redovnog" plana korištenja. Kada se radi o planu korištenja koji se podnosi uz prijavu o zaključenom kreditnom poslu, zbroj svota iz kolone 4 jednak je "svoti korisnika u valuti plana otplate" iz obilježja br. 37 obrasca KZ 2. Kod "izmjene" plana korištenja u kolonu 4 se upisuje razlika između nove i stare svote plana korištenja .

Ako izmjena plana korištenja nije posljedica izmjene nominalne svote kredita, ukupna svota iz kolone 4 koja se upisuje u obilježje br. 5 obrasca KZ 3, treba biti nula. U protivnom bi došlo do neusklađenosti plana korištenja sa stanjem neiskorištenog dijela kredita.

83. Obilježje br. 16 (kolona 5) - "Stanje duga": ne popunjava se.

84. Obilježje br. 17 (kolona 6 i 7) - "Planirano a nerealizirano"

- polje "kod" na poziciji 108 (kolona 6): koristi se radi usklađivanja plana korištenja s realizacijom.

Pod usklađivanjem plana korištenja s realizacijom razumijeva se da je dužnik iz obilježja br. 4 iz Prijave dužan u roku od tri dana od datuma dospijeća stavke plana korištenja podnijeti Narodnoj banci Hrvatske na registraciju izmjene datuma plana korištenja na obrascu KZ 3. Ukoliko novi datum plana korištenja nije poznat u kolonu 6 se upisuje "1", što označava odloženo korištenje dozvoljeno ugovorom ili "2" što znači neizvršeno korištenje koje nije predviđeno ugovorom. U obilježje br. 19 "Primjedbe" upisuje se detaljnije obrazloženje nerealiziranih stavaka plana korištenja.

- polje na poziciji 109 (kolona 7): ne popunjava se.

85. Obilježje br. 18 - "Ostvarene stavke plana korištenja": ne popunjava se.

86. Obilježje br. 19 - "Primjedba": upisuju se druge značajne pojedinosti za konkretan plan korištenja koje nisu obuhvaćene posebnim obilježjima.

Realizacija korištenja

87. Realizacija korištenja podnosi se na registraciju na obrascu KZ 3. Uz svako realizirano korištenje podnosi se novi plan otplate "kamata 1" i novi plan otplate "glavnice 1" na obrascu KZ 4 u visini svote korištenja.

Kod kredita kod kojih postoje planovi otplata "glavnice 2" i planovi otplata "kamata 2", uz realizaciju korištenja podnosi se "storno" plana otplate "glavnice 2" i plana otplate "kamata 2" na obrascu KZ 4 i daje novi plan otplate "glavnice 2" i "kamata 2" u visini neiskorištenog dijela kredita. Ako poslije zadnje tranše kredita korištenja kredita ostane neiskorišteni dio kredita kao posljedica tečajnih razlika između "valute plana otplate" i "valute svote korisnika", ne daju se novi planovi otplate "glavnice 2" i "kamata 2" već se mijenja obilježje br. 37 "Svota korisnika u valuti otplate" na obrascu KZ 5, tako da se neiskorišteni dio kredita svodi na nulu. U ovom je slučaju potrebno stornirati zaostale stavke plana korištenja.

Kod bankarskih kratkoročnih kreditnih linija i kod revolving kredita i drugih vrsta kredita za koje se kod registracije prijave ne daju planovi korištenja i planovi otplate "glavnice 2" i "kamata 2", uz realizaciju korištenja podnose se samo planovi otplate "glavnice 1" i "kamata 1".

Redoslijed ispostavljanja obrazaca (redni broj) je bitan i stoga treba voditi računa o prirodnom redosljedu njihovog ispostavljanja. Ako je obrazac realizacije korištenja imao redni broj "017", tada redni broj plana otplate "glavnice 1" mora biti "018", redni broj plana otplate "kamata 1" mora biti "019", redni brojevi storna "glavnice 2" i "kamata 2" moraju biti "020" i "021" a redni brojevi novih planova otplate "glavnice 2" i "kamata 2" "022" i "023". Kad se radi o zadnjoj tranši korištenja, a postoji ostatak neiskorištenog dijela kredita, redni broj izmjene obilježja br. 37 "Svota korisnika u valuti plana otplate" na obrascu KZ 5 mora biti "022", a storno plana korištenja na obrascu KZ 3 mora imati redni broj "023".

88. Popunjavanje obilježja u obrascu KZ 3 kod realizacije slično je kao popunjavanje plana korištenja osim sljedećih obilježja:

89. Obilježje br. 1 - "Korištenje"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 2. "realizacija"

- polje na poziciji 9: ne popunjava se.

- polje na poziciji 10: zaokružuje se 1. "redovan" ako se radi o redovnom korištenju ili 3. "izmjena" ako se želi izmjeniti jedan ili više redova neke realizacije. Realizacija se ne može stornirati već se može samo izmjenom svote svesti na nulu.

- polje na poziciji 11-13: upisuje se redni broj obrasca na kojem se nalazi realizacija koju se želi izmjeniti. U ostali slučajevima ovo se polje ne popunjava.

- polje na poziciji 14: ne popunjava se.

- polje na poziciji 15-16: ne popunjava se.

90. Obilježje br. 5 - "Ukupna svota korištenja"(iz kolone 4)

- polje na poziciji 29-41: upisuje se zbroj realiziranih svota plana korištenja iz obilježja br. 18 - "Relizirane stavke plana korištenja" ovog obrasca.

91. Obilježje br. 6 - "Kod korištenja"

- polje na poziciji 42: upisuje se kod "1" za redovno korištenje, kod "2" za korištenje kredita za restrukturiranje duga i kod "3" za specifične transakcije kod usklađivanja duga (Na pr.fiktovno korištenje kod prebacivanja duga na novu prijavu uz istovremeno umanjenje duga na staroj prijavi).

92. Obilježje br. 7 - "Oznaka sporazuma"

- polje na poziciji 43-45: upisuje se oznaka sporazuma ako je u obilježju br. 6 - "Kod korištenja" upisan kod "2". Upisuje se odgovarajuća šifra sporazuma o restrukturiranju duga iz Priloga Uputa o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima s vladama zemalja članica Pariškog kluba ("Narodne novine br. 17/97).

93. Obilježje br. 9 - "Datum zaključenja ugovora (izmjene)": ne popunjava se

94. Obilježje br. 10 - "Redni broj dokumenta izmjene prijave": ne popunjava se

95. Obilježje br. 11 - "Broj reda izmjene prijave": ne popunjava se.

96. Obilježje br. 12 - "Redni broj" (kolona 1)

- polje na poziciji 68-70: upisuje se redni broj realizacije korištenja počev od "1". Ovaj broj predstavlja dio ključa za nalaženje realizacije korištenja u datoteci prometa i ne može se ponoviti za isti registarski broj prijave i isti broj dokumenta iz obilježja br. 3 ovog obrasca.

97. Obilježje br. 13 - "Broj reda stavke" (kolona 2)

- polje na poziciji 71-73: upisuje se redni broj realizacije korištenja (obilježje br. 12 obrasca KZ 3) koje se mijenja. U svim drugim slučajevima ovo se obilježje ne popunjava.

98. Obilježje br. 14 - "Datum korištenja"

- polje na poziciji 74-81: upisuje se datum realizacije korištenja kod "redovnog" korištenja i kod "izmjene" korištenja.

99. Obilježje br. 15 - "Svota korištenja" (kolona 4)

- polje na poziciji 95-107: upisuje se svota realizacije korištenja u valuti plana otplate kredita u slučaju "redovnog korištenja. Kod "izmjene" realizacije korištenja, u ovu se kolonu upisuje razlika između nove i stare svote realizacije korištenja.

100. Obilježje br. 16 - "Stanje duga" (kolona 5)

- polje na poziciji 95-107: upisuje se novo stanje duga na nivou jednog registarskog broja Prijave. Zadnje stanje duga uvijek je jednako ukupnoj svoti relaizacije korištenja umanjenoj za ukupnu svotu realizacija otplata na nivou jedne Prijave.

101. Obilježje br. 17 - "Planirano a nerealizirano" (kolone 6 i 7): ne popunjavaju se.

102. Obilježje br. 18 - "Realizirane stavke plana korištenja"

U obilježje se upisuju podaci o realiziranim stavkama plana korištenja koje treba otpisati iz datoteke planova korištenja.

- polje "Kod": upisuje se "3" ako postoji plan korištenja ili "4" ako se radi o kreditu kod kojeg se uz Prijavu ne podnosi plan korištenja (kratkoročna bankarska kreditna linija, revolving kredit).

- polje "Broj reda korištenja"na poziciji 68-70: upisuje se redni broj realizacije korištenja iz obilježja br. 12 "redni broj" (kolona 1) radi povezivanja s realiziranom stavkom plana korištenja.

- polje "Redni broj dokumenta plana" na poziciji 71-76: upisuje se redni broj plana korištenja koji se realizira iz obilježja br. 3 dokumenta plana korištenja.. Polje se ne popunjava kada je u koloni "Kod" upisano "4".

- polje "Broj stavke plana" na poziciji 74-76: upisuje se redni broj stavke plana koja se realizira u cijelosti ili djelomično. Polje se ne popunjava i u slučaju kad je u polju "Kod" upisano "4".

- polje "Datum plana" na poziciji br. 77-84: upisuje se datum iz dokumenta plana korištenja za stavku koja je realizirana. Polje se ne popunjava kada je u koloni "Kod" upisano "4".

- polje "Realizirana svota plana iz kolone 4" na poziciji 95-107: upisuje se realizirana svota plana korištenja, ako je u koloni "Kod" upisano "3". Ako je u koloni "Kod" upisano "4" onda se u ovo polje upisuje svota korištenja iz obilježja br. 15 (kolona 4) ovog obrasca. Pojedinačne svote iz polja "Realizirana svota plana" moraju biti jednake svotama korištenja za realizaciju koja se navodi u polju "Broj reda korištenja. Zbroj svih svota iz ovog polja mora biti jednak ukupnoj svoti iz obilježja br. 5 obrasca KZ-3.

Kad je broj realiziranih stavaka plana korištenja veći od 4 podnosi se onoliko stranica obrazaca realizacije korištenja koliko je potrebno da bi se u obilježje br. 18 unijeli podaci o svim realiziranim stavkama plana korištenja. Na svim stranicama obrasca "redni broj" iz obilježja br. 3 i svi drugi podaci zaključno s obilježjem br. 11 se ponavljaju.

103. Jednoj realizaciji korištenja odgovara samo jedna realizirana stavka plana korištenja iz obilježja br. 18 obrasca KZ 3. Ako je jednim korištenjem realizirano više stavaka plana korištenja, onda tu realizaciju korištenja treba podijeliti na onoliko dijelova koliko ima stavaka plana korištenja i svaki dio povezati s odgovarajućom stavkom plana korištenja preko "broja reda korištenja" iz obilježja br. 18 ovog obrasca.

4. Obrazac KZ 4 (Otplate)

104. Obrazac KZ 4 upotrebljava se za registraciju:

1. redovnih planova otplate glavnice i kamata po neiskorištenom dijelu kredita

2. ("glavnica 2" i "kamate 2");

3. redovnih planova otplate glavnice i kamata po iskorištenom dijelu kredita

4. uz korištenje kredita ("glavnica 1" i "kamate 1");

5. dopunu, storno i izmjene planova;

6. realizaciju otplate "glavnice 1" i "kamate 1";

7. zmjenu realizacija;

8. otpisivanje realiziranih stavaka planova otplate "glavnice 1" i "kamata 1".

U slučaju da plan ili realizirane stavke plana otplate ne stanu na jednu stranicu, podaci se upisuju na više stranica. U tom se slučaju u desnom gornjem uglu upisuje broj stranice. Na pr. "stranica 1 od 2" i "stranica 2 od 2"

Plan otplate

105. Obilježje br. 1 - "Otplate"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 1. "Plan"

- polje na poziciji 9: zaokružuje se a) "1" za plan otplate glavnice za iskorišteni dio kredita (glavnica 1); b) "2" za plan otplate glavnice za neiskorišteni dio kredita (glavnica 2); c) "3" za plan otplate kamata za iskorišteni dio duga (kamate 1); i d) "4" za plan otplate kamata za neiskorišteni dio kredita (kamate 2).

- polje na poziciji 9: zaokružuje se a)1. "redovan za planove otplate glavnice 2 i kamata 2 koji se podnose uz Prijavu ili nove planove otplate glavnice 2 i kamata 2 za preostali neiskorišteni dio kredita nakon svakog korištenja te za planove otplate glavnice 1 i kamata 1 koji se podnose uz realizaciju korištenja tj.u slučajevima kada se radi o novim stavkama planova otplate glavnice i kamata; b) 2. "storno" za storno starog plana; c) 3. "izmjena" kod izmjene jedne ili više stavaka plana.

- polje na poziciji 11-13: upisuje se redni broj starog dokumenta plana otplate koji se želi stornirati, dopuniti ili izmjeniti. Ako je plan otplate dan na više dokumenata, mora se stornirati svaki dokument posebno.

- polje na poziciji 14: upisuje se "1" za novi plan i "2" za stari plan (kod izmjene, storna ili dopune).

- polje na poziciji 15-16: upisuje se a) "11" kod podnošenja plana otplate glavnice 2 i kamata 2 uz Prijavu; b) "12" kada se plan podnosi zbog izmjene nominalne svote kredita na obrascu KZ 5; c) "13" kod podnošenja plana otplate glavnice 1 i kamate 1 uz realizaciju korištenja i d) "14" u ostalim slučajevima.

Planovi otplate koji na poziciji 15-16 imaju upisano "11", "12" ili "13", na poziciji br. 14 uvijek moraju imati upisano "1"-novi plan.

106. Obilježje br. 2 - "Registarski broj prijave"

- polje na poziciji 17-22; upisuje se broj prijave iz obilježja br. 3 "Registracija iz Prijave" (obrazac KZ 2). Kada se radi o planu otplate koji se podnosi uz Prijavu, ovo obilježje popunjava Narodna banka Hrvatske. U svim ostalim slučajevima ovo obilježje popunjava podnositelj plana.

107. Obilježje br. 3 - "Redni broj obrasca"

- polje na poziciji 23-25: upisuje se redni broj koji predstavlja redosljed ispostavljanja obrasca plana otplate u okviru jednog registarskog broja.prijave.

108. Obilježje br. 4 - "Valuta plana otplate"

- polje na poziciji 26-28: upisuje se brojčana oznaka valute plana otplate iz obilježja br. 10 pozicije 71-73 iz Prijave (obrazac KZ 2).

- polje "oznaka valute" upisuje se troslovna oznaka valute iz prethodnog polja.

109. Obilježje br. 5 - "Ukupna svota otplate" (iz kolone 4)

- polje na poziciji 29-41: upisuje se ukupan zbroj iz obilježja br. 15 (kolona 4). Ako je u obilježju br. 1" Otplate" na poziciji 10 zaokruženo 2. "storno", u ovo se polje upisuje ukupna svota plana koji se stornira.

110. Obilježje br. 6 - "Kod otplate": ne popunjava se

111. Obilježje br. 7 - "Oznaka sporazuma": ne popunjava se.

112. Obilježje br. 8 - "Korisnik kredita": ne popunjava se.

113. Obilježje br. 9 - "Datum zaključenja ugovora(izmjene)"

- polje na poziciji 54-61: upisuje se datum zaključenja ugovora o kreditu iz obilježja br. 19 iz Prijave ako se plan otplate podnosi uz Prijavu. Kada se plan otplate podnosi uz izmjenu Prijave na obrascu KZ5, u ovo se obilježje upisuje datum izmjene ugovora iz obilježja br. 4 obrasca KZ 5. U ostalim se slučajevima ovo obilježje ne popunjava.

114. Obilježje br. 10 - "Redni broj obrasca korištenja (izmjene)"

- polje na poziciji 62-64: upisuje se redni broj dokumenta realizacije korištenja uz koji se podnose planovi otplata, ako je u obilježju br. 1 "otplate" na poziciji 15-16 upisano "13". Ako je na toj poziciji upisano "12", u ovo se polje upisuje redni broj izmjene prijave na obrascu KZ 5 uz koji se podnosi dopuna ili izmjena plana otplate glavnice 2 i kamata 2. U svim ostalim slučajevima ovo se obilježje ne popunjava.

115. Obilježje br. 11 - "Broj reda obrasca korištenja (izmjene)"

- polje na poziciji 65-68: upisuje se broj reda realizacije korištenja ili broj reda izmjene na obrascu KZ5 koji se odnosi na izmjenu obilježja br. 37 "Svota korisnika u valuti otplate" iz Prijave, zavisno od sadržaja prethodnog obilježja.

116. Obilježje br. 12 - "Redni broj" (kolona 1)

- polje na poziciji 68-70: upisuje se redni broj stavke plana počev od "1". Ukoliko se plan daje na dvije stranice tada se redni broj nastavlja na sljedećoj stranici koja ima isti redni broj u obilježju br. 3 kao i prva stranica plana. Kod "redovnog" plana ovaj redni broj predstavlja dio ključa za nalaženje stavke plana u datoteci planova i ne može se ponoviti za isti registarski broj i isti broj plna otplate.

Ovo se polje kod "storna" plana ne popunjava.

117. Obilježje br. 13 - "Broj reda (stavke)" (kolona 2)

- polje na poziciji 71-73: popunjava se samo onda kada se radi o dopuni li izmjeni starog plana. Kod izmjene plana u ovo se polje upisuje broj reda (stavke) plana koji se mijenja, a kod dopune broj novog reda (stavke) koji se nastavlja na najveći broj reda starog plana otplate. Ukupan broj svih stavaka plana ne može biti veći od 999.

118. Obilježje br. 14- "Datum otplate" (kolona 3)

- polje na poziciji 74-81: upisuje se datum plana otplate kod "redovnog" plana otplate. Kod "izmjene" plana otplate ovo se polje popunjava samo kada se mijenja datum u stavci plana čiji je broj upisan u koloni 2. U tom se slučaju u koloni 3 upisuje novi datum plana.

Ukoliko se želi izmjeniti samo svota u nekoj stavci plana, kolona 3 se ne popunjava.

Kolona 3 ne popunjava se ni kod "storna plana"

119. Obilježje br. 15 - "Svota otplate"

- polje na poziciji 82-94: upisuje se svota plana otplate u valuti otplate u slučaju "redovnog" plana otplate. Kada se radi o planu otplate glavnice 2 koji se podnosi uz Prijavu, zbroj svota iz ove kolone jednak je svoti kredita u valuti otplate u obilježju br. 37 Prijave. Ako se radi o dopuni (izmjeni) plana otplate glavnice 2 koja se podnosi na obrascu KZ 5, zbroj svota iz kolone 3 jednak je promjeni nominalne svote iz obilježja br. 37 Prijave.

120. Obilježje br. 16 - "Stanje duga (stanje plaćenih kamata)": ne popunjava se.

121. Obilježje br. 17 - "Kamatna stopa" (kolona 6)

- polje na poziciji 108-113: popunjava se samo za plan otplate kamata. Planovi s dvije ili više kamatnih stopa, koji se upisuju na istom obrascu koji može imati i više stranica ali isti redni broj dokumenta, grupiraju se prema kamatnim stopama, a unutar kamatnih stopa po datumima otplate.Prva stavka plana unutar jedne kamatne stope ima u ovoj koloni upisanu kamatnu stopu a ostale stavke plana mogu imati upisano (-"-).

Ovo se obilježje ne popunjava kod planova otplate glavnice niti kod stavaka planova otplate kamata koje se odnose na kamate koje se ukamačuju a upisane u obilježju br. 42 Prijave.

Kod "storna" ova se kolona ne popunjava niti se popunjava kod "izmjene"plana, ako se kamatna stopa kod te izmjene ne mijenja. Ako se kamatna stopa kod neke stavke mijenja, u kolonu 6 se upisuje nova kamatna stopa.

Kamatna stope upisana u koloni 6 predstavlja kamatnu stopu koja je primjenjena za izračunavanje plana otplate kamata. Kod kredita ugovorenih uz promjenljivu kamatnu stopu, primjenjena kamatna stopa je jednaka zbiru fiksnog i promjenljivog dijela kamatne stope na dan podnošenja dokumenta plana otplate kamata.

122. Obilježje br. 18 - Planirano a nerealizirano" (kolone 7 i 8)

Podaci iz ovog obilježja koriste se za usaglašavanje planova s realizacijom.

Pod usaglašavanjem planova s realizacijom razumijeva se da dužnik do 10-og u mjesecu za proteklo razdoblje podnese Narodnoj banci Hrvatske izmjenu datuma plana otplate dospjele a nerealizirane stavke plana otplate. Ukoliko novi datum plana otplate nije poznat, jer ovisi o realizaciji korištenja ili drugim momentima, u kolonu 7 na poziciji 114 upisuje se "1", što označava odloženo plaćanje dozvoljeno ugovorom, "2" što označava neizvršenu otplatu koja nije dozvoljena ugvorom ili "3" što označava da je otplata podobna za restrukturiranje (refinanciranje, reprogramiranje) u okviru nekog sporazuma koji još nije zaključen. U posljednjem slučaju u kolonu 8 na poziciji 115-118 upisuje se oznaka sporazuma iz priloga Upute. U obilježju br. 20 potrebno je navesti detaljnije obrazloženje nerealiziranih stavaka plana otplate.

Kod plana otplate kamata 1 i kod kredita s promjenljivom kamatnom stopom, pod usklađivanjem planova s realizacijom razumijeva se i sljedeće: uz svaku realizaciju otplata kamata 1 podnosi se i izmjena stavaka plana otplate kamata za tekuću i iduću godinu, ukoliko se kamata koja je primjenjena u realizaciji otplate kamata, razlikuje od kamatne stope s kojom je izračunat plan otplate kamata.

123. Obilježje br. 19 - Realizirane stavke plana otplate": ne popunjava se

124. Obilježje br. 20 - "Primjedba"

U ovo se obilježje upisuju i druge značajne pojedinosti za konkretan plan koje nisu obuhvaćene posebnim obilježjima.

Realizacija otplate

125. Podaci o realizaciji otplate glavnice i kamata podnose se na registraciju na obrascu KZ 4. Popunjavanje obilježja u ovom obrascu o realizaciji slično je kao za plan otplate osim za sljedeća obilježja.

126. Obilježje br. 1 - "Posao"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 2. "Realizacija"

- polje na poziciji 9: zaokružuje se 1. "glavnica 1" ili 3. "kamate 1" zavisno od toga da li se radi o otplati glavnice ili kamata.

- polje na poziciji 10: zaokružuje se 1. "redovan" ako se radi o redovnoj otplati ili 3. "izmjena" ako se želi izmjeniti neka ranija realizacija otplate. Prvobitna realizacija se ne može stornirati već samo izmjenom svote svesti na nulu.

- polje na poziciji 11-13: upisuje se redni broj iz obilježja br. 3 obrasca na kome se nalazi realizacija koja se želi izmjeniti. U ostalim slučajevima ovo se polje ne popunjava.

- polje na poziciji 14: upisuje se "1" za otplate iz ranijih godina i "2" za otplate koje dospijevaju u idućim godinama. Ovo se polje ne popunjava kada se otplaćuju obveze iz tekuće godine.

- polje na poziciji 15-16: ne popunjava se.

127. Obilježje br. 5 - "Ukupna svota otplate (iz kolone 4)"

- polje na poziciji 29-41: upisuje se zbroj realiziranih svota plana iz obolježja br. 19 ovog obrasca.

128. Obilježje br. 6 - "Kod otplate"

- polje na poziciji 42: upisuje se kod "1" za redovnu otplatu; kod "2" za otplatu kreditom za restrukturiranje duga (refinanciranje/reprogramiranje); kod "3" za specifične slučajeve kada se dug na jednoj prijavi smanjuje uz istovremeno povećanje duga na drugoj prijavi u istoj visini.

129. Obilježje br. 7 - "Oznaka sporazuma"

- polje na poziciji 43-46: upisuje se oznaka sporazuma za restrukturiranje duga ako je u u obilježju br. 6 ovog obrasca upisan kod "2".

130. Obilježje br. 8 - "Korisnik kredita": ne popunjava se.

131. Obilježje br. 9 - "Datum zaključenja ugovora (izmjene)": ne popunjava se

132. Obilježje br. 10 - "Redni broj obrasca korištenja (izmjene)": ne popunjava se

133. Obilježje br. 11 - "Broj reda obrasca korištenja (izmjene)": ne popunjava se.

134. Obilježje br. 12 - "Redni broj " (kolona 1)

- polje na poziciji 68-70: upisuje se redni broj realizacije otplate počev od "1". Ovaj broj predstavlja dio ključa za nalaženje realizacije otplate u datoteci prometa i ne može se ponoviti za isti registarski broj i isti broj obrasca iz obilježja br. 3 ovog obrasca.

135. Obilježje br. 13 - "Broj reda (stavke)" (kolona 2)

- polje na poziciji 71-73: upisuje se redni broj realizacije otplate kada se želi promjeniti svota prvobitne realizacije otplate. U drugim slučajevima ovo se obilježje ne popunjava.

136. Obilježje br. 14 - "Datum otplate" (kolona 3)

- polje na poziciji 74-81: upisuje se datum kada je izvršena otplata prema inozemstvu. Ako se mijenja svota već izvršene realizacije otplate, u ovo se polje upisuje datum izmjene.

137. Obilježje br. 15 - "Svota otplate" (kolona 4)

- polje na poziciji 82-94: kod "redovne " otplate upisuje se svota otplate u valuti plana otplate. Kod "izmjene" realizacije u ovo se polje upisuje razlika između stare i nove svote realizacije otplate

138. Obilježje br. 16 - "Stanje duga (stanje plaćenih kamata)" (kolona 5)

- polje na poziciji 95-107: upisuje se novo stanje duga na razini registarskog broja Prijave kao razlika prethodnog stanja i svota otplata iz kolone 4 kada je u pitanju otplata glavnice. Kod otplate kamata u ovo se polje upisuje novo stanje ukupno plaćenih kamata na razini registarskog broja Prijave kao zbroj prethodnog stanja ukupno plaćenih kamata i svota otplata kamata iz kolone 4.

139. Obilježje br. 17 - "Kamatna stopa" (kolona 6)

- polje na poziciji 108-113: upisuje se kamatna stopa primjenjena kod izračunavanja otplate kamata. Kod realizacije otplate glavnice ovo se polje ne popunjava.

140 . Obilježje br. 18 - "Planirano a nerealizirano" (kolona 7 i 8): ne popunjava se.

141. Obilježje br. 19 - "Realizirane stavke plana otplate"

- U obilježje se unose podaci o realiziranim stavkama plana otplate koje treba otpisati iz datoteke planova.

- polje "kod": upisuje se "3" ako postoji registrirani plan otplate glavnice 1 ili plan otplate kamata 1. U protivnom slučaju upisuje se "4".

- polje "Broj reda otplate" na poziciji 68-70: upisuje se redni broj realizacije otplate iz obilježja br. 12 (kolona 1) radi povezivanja s realiziranom stavkom plana otplate.

- polje "redni broj dokumenta plana" na poziciji br. 71-73: upisuje se redni broj iz obilježja br. 3 obrasca na kojem se nalazi plan otplate koji se realizira. Polje se ne popunjava kada je u polju "Kod" ovog obilježja upisano "4".

- polje "Broj stavke plana" na poziciji 74-76: upisuje se redni broj stavke plana koja se realizira u cijelosti ili djelomično. Polje se ne popunjava kada je u polju "Kod" ovog obilježja upisano "4".

- polje "Datum plana" na poziciji 77-84: upisuje se datum iz plana otplate stavke koja se realizira. Polje se ne popunjava kada je u polju "Kod" ovog obrasca upisano "4".

- polje "Realizirana svota plana iz kolone 4" na poziciji 82-94: upisuje se realizirana svota plana otplate ako je u polju "Kod" ovog obilježja upisano "3". Pojedinačno ove svote moraju biti jednaka odgovarajućim svotama iz obilježja br. 15 ovog obrasca u slučaju otplate glavnice i kamata s fiksnom kamatnom stopom. Kod otplate kamata s promjenljivom kamatnom stopom ove svote nisu jednake. Ukoliko je u polju "Kod" upisano "4", u ovo se polje upisuje svota stvarne otplate iz obilježja br. 15 ovog obrasca. Zbroj svih svota iz ovog polja mora biti jednak ukupnoj svoti iz obilježja br. 5 ovog obrasca.

142. Ako je broj realiziranih stavaka plana otplate veći od 4, na registraciju se podnosi onoliko stranica obrazaca realizacije otplate koliko je potrebno da se u obilježje br. 19 unesu podaci o svim realiziranim stavkama plana otplate.U tom slučaju na svim stranicama obrasca osim na prvoj, ne popunjavaju se obilježja br. 3 do zaključno obilježja br. 11.

143. Jednoj realizaciji otplate odgovara samo jedna realizirana stavka plana otplate iz obilježja br. 19 obrasca. Kada je jednom realizacijom otplate realizirano više stavaka plana otplate, tu otplatu treba podijeliti na onoliko dijelova koliko ima stavaka plana otplate i svaki dio povezati s odgovarajućom stavkom plana otplate putem podatka iz polja "Broj reda otplate" iz obilježja br. 19 ovog obrasca.

5. Obrazac KZ 5 (Izmjena - storno Obavijesti /Prijave)

144. Obrazac KZ 5 se koristi za registraciju izmjene ili storna Obavijesti o namjeri zaključenja kreditnog posla s inozemstvom (obrazac KZ 1) i za izmjenu ili storno Prijave o zaključenom kreditnom poslu s inozemstvom (obrazac KZ 2).

Pod izmjenom Obavijesti ili Prijave razumijeva se izmjena sadržaja pojedinih obilježja u obrascima KZ 1 ili KZ 2.

Prijava se može stornirati putem obrasca KZ 5 samo ako po odnosnom poslu nije bilo realizacije korištenja. Storno Prijave automatski znači i storno svih planova vezanih za prijavu pa ih nije potrebno pojedinačno stornirati.

U specifičnim slučajevima kod storna stare Prijave i otvaranja nove Prijave za kredit po kojem je bilo realizacije, izmjenom nominalne svote kredita u obilježjima br. 13 "Svota korisnika" i obilježja br. 37 "Svota korisnika u valuti plana otplate", stara se Prijava svodi na realizirani (iskorišteni) dio kredita.

Kada je po ovom kreditu ostala obveza plaćanja glavnice ili kamata, ta se obveza prebacuje na novu Prijavu prikazivanjem "fiktivne" otplate po staroj Prijavi na obrascu KZ 4 s kodom "3" u obilježju br. 6 i "fiktivnog" korištenja" po novoj Prijavi na obrascu KZ 3 s kodom "3" u obilježju br. 6 uz odgovarajuće planove otplate glavnice i kamata.

145. Obilježje br. 1 - "Izmjena-Storno"

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 1. "izmjena" ili 2. "storno" zavisno od toga da li se želi izmjeniti ili stornirati Obavijest (obrazac KZ 1) odnosno Prijava (obrazac KZ 2).

- polje na poziciji 9: zaokružuje se "1" kada se "izmjena-storno" odnose na Obavijest ili "2" kada se "izmjena-storno" odnosi na Prijavu.

- polje na poziciji 10: ne popunjava se.

146. Obilježje br. 2 - "Registarski broj prijave (obavijesti)"

- polje na poziciji 11-16: upisuje se registarski broj Obavijesti ili Prijave iz obilježja br. 3 "Registracija" iz obrazaca KZ 1 odnosno KZ 2 zavisno od toga da li je u polju na poziciji 9 zaokruženo "1" ili "2".

147. Obilježje br. 3 - "Redni broj obrasca"

- polje na poziciji 17-19: upisuje se redni broj izmjene-storna koji predstavlja redosljed ispostavljanja ovog obrasca u okviru jednog registarskog broja.

148. Obilježje br. 4 - "Datum izmjene-storna"

- polje na poziciji 20-27: upisuje se datum od kada važe izmjene navedene u kolonama 1-7 ovog obrasca, odnosno datum storna Obavijesti ili Prijave.

149. Obilježje br. 5 - "Korisnik kredita": ne popunjava se.

150. Obilježje br. 6 - "Redni broj"

- polje na poziciji 35-37: popunjava se samo kada je u obilježju br. 1 ovog obrasca u polju na poziciji 8 zaokruženo 1. "izmjena". Redni broj počinje od "1". Ako sve izmjene ne mogu stati na jednoj stranici, redni broj se nastavlja na sljedećoj stranici. Budući da je redni broj izmjene dio ključa za nalaženje izmjena u datoteci izmjena, broj se ne može ponoviti za redni broj obrasca iz obilježja br. 3 i jedan registarski broj Obavijesti ili Prijave iz obilježja br. 2 ovog obrasca.

Ukoliko se izmjena daje na više stranica svi se podaci iz zaglavlja ponavljaju, uključujući i "redni broj obrasca" iz obilježja br. 3.

151. Obilježje br. 7 - "Broj obilježja"

- polje na poziciji 38-39: upisuje se broj obilježja iz Obavijesti ili Prijave koji se mijenja. Kada je u obilježju br. 1 u polju na poziciji 8 zaokruženo 2. "storno", ovo se obilježje ne popunjava.

152. Obilježje br. 8 - "Broj polja"

- polje na poziciji 40: upisuje se broj polja u obilježju koje se mijenja.

153. Obilježje br. 9 - "Stari sadržaj"

- polje na poziciji 41-53 (kolone 4 i 5): upisuje se stari sadržaj polja u obilježju iz Obavijesti odnosno Prijave koje se mijenja na način kako je upisan u obrascu KZ 1 odnosno KZ 2.

154. Obilježje br. 10 - "Novi sadržaj"

- polje na poziciji 54-66 (kolone 6 i 7): upisuje se novi sadržaj polja koje se mijenja.

155. Obilježje br. 11 - "Primjedba"

U ovo se obilježje upisuju dopunski podaci vezani za pojedina obilježja. kao i druge značajne pojedinosti koje se odnose na konkretne izmjene a nisu obuhvaćene posebnim obilježjima.

6. Obrazac KZ 7 (Specifikacija)

156. Obrazac KZ 7 se podnosi uz:

1. Obavijest kada u odnosnim obilježjima ima više:

a) korisnika kredita (obilježje br. 5)

b) inozemnih kreditora (obilježje br. 6)

c) inozemnih isporučitelja (obilježje br. 7)

d) država inokreditora (obilježje br. 8)

2. Prijavu kada u odnosnim obilježjima ima više:

a) korisnika kredita (obilježje br. 5)

b) inozemnih kreditora (obilježje br. 6)

c) inozemnih isporučitelja (obilježje br. 7)

d) država inokreditora (obilježje br. 8)

e) domaćih uvoznika (obilježje 28

f) oblika garantiranja (obilježje br. 30)

157. Obrazac KZ 7 se podnosi i kada se želi izmjeniti neka stavka već registrirane specifikacije ili kada treba stornirati cijelu specifikaciju. Izmjena specifikacije je najčešće posljedica izmjene svote kredite u obilježju br. 13 "Svota korisnika" iz Obavijesti (obrazac KZ 1) ili Prijave (obrazac KZ 2).

Stornom Obavijesti ili Prijave putem obrasca KZ 5, automatski se storniraju i sve specifikacije podnijete uz Obavijest ili uz Prijavu i nije potrebno podnijeti obrazac KZ 7 za storno određene specifikacije.

158. Obilježje br. 1 - "Specifikacija"

Ispod naslova "Specifikacija" upisuje se naziv obilježja za koji se podnosi specifikacija ( na pr. inozemnih kreditora).

- polje na poziciji 8: zaokružuje se 1. "Obavijest" ili 2. "Prijava".

- polje na poziciji 9 zaokružuje se 1. "redovna" ako se specifikacija prilaže uz Obavijest ili Prijavu ili kada se radi o dopuni stare specifikacije novim podacima (redovima); b) 2. "storno" kada se želi stornirati specifikacija ; i c) 3. "izmjena" kada se želi izmjeniti neki red specifikacije.

- polje na poziciji 10: upisuje se "1" za specifikaciju koja se daje uz Obavijest ili Prijavu (nova specifikacija) ili "2" za dopunu, storno ili izmjenu stare specifikacije.

- polje na poziciji 11-13: upisuje se redni broj iz obilježja br. 3 starog obrasca koji se dopunjuje novim podacima, stornira ili mijenja. Ovo polje se ne popunjava kada se radi o "redovnoj" specifikaciji uz Obavijest ili Prijavu.

159. Obilježje br. 2. - "Registarski broj prijave (obavijesti)"

- polje na poziciji 14-19: upisuje se registarski broj Obavijesti ili Prijave iz obilježja br. 3 "Registracija" iz obrasca KZ 1 odnosno KZ 2.

160. Obilježje br. 3 - "Redni broj obrasca"

- polje na poziciji 20-22: upisuje se redno broj obrasca koji predstavlja redosljed ispostavljanja specifikacije u okviru jednog registarskog broja prijave.

161. Obilježje br. 4 - "Broj obilježja prijave (obavijesti)"

- polje na poziciji 23-25: upisuje se broj obilježja iz Obavijesti ili Prijave za koje se podnosi specifikacija.

162. Obilježje br. 5 - "Valuta svote korištenja (iz kolone 6)"

- polje "Šifra"na poziciji 25-27: upisuje se brojčana oznaka valute svote korisnika iz obilježja br. 10 Obavijesti (obrazac KZ 1) ili Prijave (obrazac KZ 2).

- polje "Oznaka": upisuje se odgovarajuća slovna oznaka valute iz prethodnog polja.

163. Obilježje br. 6 - "Ukupna svota (iz kolone 6)"

- polje na poziciji 28-41: upisuje se zbroj svote iz kolone 6 ovog obrasca u valuti svote korisnika.

164. Obilježje br. 7 - "Korisnik kredita": ne popunjava se.

165. Obilježje br. 8 - "Datum zaključenja ugovora (datum izmjene)"

- polje na poziciji 48.55: upisuje se datum zaključenja ugovora iz obilježja br. 19 obrasca KZ 2 ili datum izmjene iz obilježja br. 4 obrasca KZ 5 zavisno od toga da li se specifikacija podnosi uz obrazac KZ 2 ili KZ 5. U ostalim se slučajevima ovo obilježje ne popunjava.

166. Obilježje br. 9 - "Redni broj" (kolona 1)

- polje na poziciji 56-58: upisuje se redni broj sadržaja specifikacije počev od "1". Ako se specifikacija daje na više stranica redni broj se nastavlja, s tim da ne može biti veći od 999.

167. Obilježje br. 10 - "Broj reda (stavke)" (kolona 2)

- polje na poziciji 59-61: popunjava se samo kada se radi o dopuni ili izmjeni stare specifikacije. Kada se radi o izmjeni, u ovo se polje upisuje broj reda stare specifikacije koji se mijenja, a kod dopune broj novog reda specifikacije koji se nastavlja na najveći broj reda stare specifikacije i ne može biti veći od 999.

168. Obilježje br. 11 - "Naziv obilježja"

- polje "Šifra" na poziciji 62-68 (kolona 3): upisuje se brojčana oznaka inokreditora, korisnika kredita, domaćeg uvoznika, oblika garantiranja iz odgovarajućih obilježja obrasca KZ 1 odnosno KZ 2 za koja se podnosi specifikacija.

- polje "Skraćeni naziv" (kolona 4): upisuje se naziv sadržaja iz prethodnog polja.

169. Obilježje br. 12 - "Oznaka države kreditora"

- polje na poziciji br. 69-72 (kolona 5): upisuje se oznaka države u kojoj je sjedište inokreditora kada se radi o specifikaciji inokreditora. Kod izmjene specifikacije inokreditora ovo se obilježje popunjava samo u slučaju kada se mijenja država inokreditora.

170. Obilježje br. 13 - "Svota učešća u kreditu"

- polje na poziciji 73-85 (kolona 6): upisuje se učešće sadržaja pojedinog obilježja u svoti korisnika. Zbroj svota iz ovog polja mora biti jednak svoti korisnika iz obilježja br. 13 obrasca KZ 1 odnosno KZ 2. Kada se radi o izmjeni, u ovo se polje upisuje razlika između stare i nove svote učešća.

B. KREDITI ODOBRENI INOZEMSTVU

1. Obrazac KO 1 (Obavijest o namjeri odobrenja kredita inozemnom korisniku)

171. Obilježje br. 1 - "Obavijest"

- u prazno se polje upisuje: "1"kada se Obavijest podnosi na registraciju prvi put ili "2" odnosno "3" kod podnošenja izmjene odnosno storna ranije registrirane Obavijesti.

172. Obilježje br. 2 - "Datum podnošenja/primitka u NBH"

- u prvo polje upisuje se datum podnošenja Obavijesti u Narodnu banku Hrvatske na registraciju. Ovo polje popunjava podnositelj dokumentacije.

- u drugo polje upisuje se datum primitka dokumentacije u Narodnoj banci Hrvatske. Ovo polje popunjava Narodna banka Hrvatske.

173. Obilježje br. 3 - "Datum registracije"

- u polje se upisuje datum kada je Obavijest registrirana. Polje popunjava Narodna banka Hrvatske.

174. Obilježje br. 4 - "Registarski broj Obavijesti"

- u polje se upisuje registarski broj iz Registra obavijesti o namjeri odobrenja kredita inozemnim korisnicima koji vodi Narodna banka Hrvatske.Registarski broj popunjava Narodna banka Hrvatske. Registarski broj ima šest znamenaka.

175. Obilježje br. 5 - "Vjerovnik"

- upisuje se naziv i sjedište domaće osobe koja s inozemnim korisnikom namjerava zaključiti ugovor o kreditu, a u polje "matični broj" njen matični broj iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

176. Obilježje br. 6 - "Davatelj kredita"

- upisuje se naziv i sjedište davatelja kredita u slučaju kada domaća osoba iz obilježja br. 5 ovog obrasca namjerava zaključiti kredit u svoje ima a za račun druge domaće osobe te njegov matični broj iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

177. Obilježje br. 7 - "Korisnik kredita"

- upisuje se naziv i sjedište inozemne osobe kojoj se namjerava odobriti kredit. Šifra inozemnog korisnika za sada se ne popunjava.

178. Obilježje br. 8 - "Zemlja korisnika kredita"

- upisuje se naziv države u kojoj se nalazi sjedište korisnika kredita i odgovarajuća oznaka države iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novćane jedinice u platnom prometu s inozemstvom ( "Narodne novine" br. 48/94).

179. Obilježje br. 9 - "Garant"

- upisuje se naziv i sjedište inozemnog garanta ukoliko se namjerava tražiti garancija inozemne osobe. Ukoliko će garanciju izdati inozemna banka, u prazno se polje upisuje šifra inozemne banke od šest znamenaka iz Popisa inozemnih banaka koji se vodi kod Narodne banke Hrvatske.

180. Obilježje br. 10 - "Valuta"

- u prvo se polje unosi slovna a u drugo brojčana oznaka valute iz Uputa o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novćane jedinice u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94). U ovo se obilježje unosi valuta u kojoj se kredit namjerava naplatiti.

181. Obilježje br. 11 - "Svota kredita"

- upisuje se svota kredita u valuti naplate.

182. Obilježje br. 12 - "Kamate"

- u prvo se polje upisuje jedan od ponuđenih brojeva "1-4" i to, 1. "bez kamate" kada se namjerava zaključiti beskamatni kredit; 2. "fiksna kamatna stopa" kada se ugovara fiksna kamatna stopa i u tom se slučaju u polje "visina" upisuje njena vrijednost; i 3. "promjenljiva kamatna stopa" čija se oznaka vrste iz Priloga ovih Uputa upisuje u polje "vrsta" a u polje "marža" njen fiksni dio (ako se namjerava ugovoriti).

183. Obilježje br. 13 - "Dužina kredita"

- u prvo polje "godina" upisuje se broj punih godina trajanja kredita.

- u drugo polje "mjeseci" upisuje se broj mjeseci koji ne daju punu godinu. Ovaj broj mora biti manji od 12.

Dužina trajanja kredita se računa od prvog korištenja kredita do zadnje otplate.

184. Obilježje br. 14 - "Domaća ovlaštena banka"

- upisuje se naziv i sjedište domaće ovlaštene banke. a u polje "matični broj" matični broj iz Registra Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske banke kod koje domaća osoba iz obilježja br. 5 ovog obrasca ima račun na koji će stizati naplata iz inozemstva.

185. Obilježje br. 15 - "Vrsta kredita"

- u prazno polje upisuje se broj jedne od ponuđenih vrsta kreditnog posla.

186. Obilježje br. 16 - "Ovlaštena osoba podnositelja obavijesti"

- upisuje se puno ime i prezime ovlaštene osobe podnositelja dokumentacije zadužene za kontakt.

2. Obrazac KO 2 ( Prijava o odobrenom kreditu inozemnom korisniku)

187. Sva obilježja iz Prijave na obrascu KO 2 od br. 1 do zaključno br. 15 s izuzetkom obilježja br. 4 popunjavaju se na identičan način kao i ista obilježja u Obavijesti na obrascu KO 1. Ovo se obilježje kao i preostala obilježja popunjavaju na sljedeći način:

188. Obilježje br. 4 - "Registarski broj "

- u polje 1. "Obavijest" upisuje se registarski broj pod kojim je Obavijest registrirana u Narodnoj banci Hrvatske. Ovo polje popunjava podnositelj Obavijesti na registraciju.

- u polje 2. "Prijava" upisuje se registarski broj pod kojim je prijava o zaključenom kreditu registrirana u Narodnoj banci Hrvatske. Ovo polje popunjava Narodna banka Hrvatske.

189. Obilježje br. 16 - "Datum"

- u prvo polje "datum" upisuje se datum zaključenja ugovora o kreditu, datum izmjene ugovora ili storna kreditnog posla.

- u drugo polje upisuje se broj jedne od ponuđenih mogućnosti na koji se odnosi datum iz prvog polja.

190. Obilježje br. 17 - "Tip kredita"

- u polje se upisuje broj jednog od ponuđenih tipova kredita: 1. "normalan" za sve ugovore o kreditu koji nisu ni revolving ni okvirni; 2. "revolving" koji se nakon naplate mogu ponovo odobriti inozemnom korisniku s tim da stanje potraživanja ni u jednom trenutku ne prelazi ugovoreni limit; i 3. "okvirni" za ugovor prema kojem se pojedinačni ugovori postepeno uključuju u ugovorenu svotu kredita.

191. Obilježje br. 18 - "Instrument osiguranja kredita"

- u polje se upisuje broj jednog od ponuđenih instrumenata osiguranja naplate kredita.

192. Obilježje br. 19 - "Ovlaštena osoba podnositelja prijave"

Obilježje se popunjava kao i obilježje br. 16 iz Obavijesti (obrazac KO1).

3. Obrazac KO 3 (Promet po kreditu odobrenom inozemnom korisniku)

193. Obrazac KO 3 koristi se za podnošenje na registraciju:

1. plana korištenja kredita

2. izmjene plana korištenja kredita (pojedinačne stavke)

3. realizacija korištenja kredita

4. plan naplate glavnice i kamata za iskorišteni dio kredita

5. storno pojedine stavke plana naplate glavnice i kamata

6. storno ostatka plana naplate glavnice i kamata (nenaplaćenih dospijeća)

7. realizacije naplate glavnice, kamata i troškova

8. izmjene realizacije korištenja

9. izmjene realizacije naplate glavnice, kamata i troškova

Obrazac KO 3 popunjava se na sljedeći način:

194. Obilježje br. 1 - "Registarski broj prijave"

- u polje se upisuje registarski broj iz obilježja br. 4 Prijave o odobrenom kreditu (obrazac KO 2).

195. Obilježje br. 2 - "Valuta"

- u polja "oznaka" i "šifra" upisuje se slovna i brojčana oznaka valute iz obilježja br. 10 Prijave (obrazac KO 2).

196. Obilježje br. 3 - "Izvozni uguvor": ne popunjava se.

197. Obilježje br. 4 - "Redni broj obrasca"

- u polje se upisuje redni broj redosljeda slanja obrazaca na registraciju u okviru jednog registarskog broja počev od "001". Ukoliko se dostavlja više stranica KO 3 (na pr.za plan naplate), sve stranice imaju isti redni broj s tim da se redni broj stavke u koloni 6 kronološki nastavlja na sljedećoj stranici.

198. Obilježje br. 5 - "Datum podnošenja"

- u polje se upisuje datum podnošenja obrasca na registraciju u Narodnu banku Hrvatske.

199. Obilježje "Redni broj" u koloni 6

- u polje se upisuje redni broj svake stavke navedene u obrascu. Dodjeljivanjem rednog broja određuje se kronologija knjiženja po kreditu. Stoga brojeve treba dodjeljivati poštivajući kronologiju poslovnih promjena, prvenstveno sa stanovišta datuma realizacije.

200. Obilježje "Vrsta promjene" u koloni 7

- u polje se upisuje dvoznamenkasta oznaka jedne od poslovnih promjena navedenih u Prilogu ove Upute. Oznake najčešćih transakcija nalaze se u legendi u donjem lijevom uglu obrasca na koju se odnosi sadržaj sljedećih obilježja ovog obrasca.

201. Obilježje "Broj korištenja" u koloni 8

- u polje se upisuje redni broj korištenja po kreditu (na pr.2 ako se radi o drugoj tranši ili drugoj isporuci robe a naplata je ugovorena za svaku isporuku).

202. Obilježje "Realizacija" u koloni 9 i 10

- u polja se upisuje datum i svota realizacije transakcije iz obilježja u koloni 7 (korištenja, naplate glavnice, kamata ili troškova).

203. Obilježje "Plan" u koloni 11 i 12

- u polja se upisuje datum i svota stavke plana ovisno o vrsti iz obilježja u koloni 7 (korištenja, naplate glavnice ili kamata).

204. Obilježje "Stanje potraživanja" u koloni 13

- u polje se upisuje stanje potraživanja prema inozemnom korisniku nakon svake realizacije korištenja ili naplate glavnice ili kamata. Stanje potraživanja prikazuje se posebno za glavnicu i posebno za kamate. Stanje potraživanja za glavnicu jednako je ukupnom korištenju kredita umanjenom za ukupnu naplaćenu glavnicu, a stanje potraživanja za kamate ukupnoj svoti obračunatih kamata umanjenoj za ukupno naplaćene kamate. Stanje potraživanja za glavnicu i kamate ujedno mora biti jednako zbroju nerealiziranih (nenaplaćenih) stavaka plana naplate glavnice odnosno kamata. Za troškove i interkalare kamate nije potrebno upisivati stanje potraživanja.

205. Obilježje "Opis" u koloni 14

- upisuju se podaci o originalnom dokumentu na temelju kojeg se registriraju prometne transakcije.

206. Obilježje "Podnositelj"

- upisuje se matični broj domaće osobe iz obilježja br. 5 iz Prijave (obrazac KO 2) koja podnosi dokumentaciju na registraciju.

207. Obilježje "Datum primitka u NBH

- upisuje se datum primitka obrasca na registraciju u Narodnu banku Hrvatske. Obilježje popunjava Narodna banka Hrvatske.

208. Obilježja br. 1-8 ovog obrasca moraju biti obvezno popunjena bez obzira na transakciju koja se podnosi na registraciju. Ostala obilježja se popunjavaju zavisno od transakcije navedene u obilježju br. 7.

Kada je u obilježju br. 7 upisana transakcija

a) 11 (plan korištenja), obilježja br. 9, 10, 13 i 14 se ne popunjavaju;

b) 41 (realizacija korištenja), popunjavaju se sva obilježja u obrascu; Svota korištenja (kol.10)mora biti jednaka svoti u stavci plana korištenja za koju se podnosi realizacija (kol.12). U protivnom potrebno je prethodno stornirati plan korištenja i dati novi plan i zatim provesti realizaciju korištenja. Datum realizacije korištenja ne mora biti jednak datumu plana korištenja koji se realizira. Kod revolving kredita realizacija korištenja se ne povezuje s planom korištenja pa iznimno kod tih kredita ne treba popuniti kolonu 11 i 12.

c) 12, 13 (plan naplate glavnice i kamata), obilježja br. 9, 10, 13 i 14 se ne popunjavaju, a u koloni 8 potrebno je navesti redni broj stavke plana korištenja iz kolone 8 na koji se odnosi plan naplate.

d) 42, 52, 82, 43, 53 i 83 (realizacija naplate glavnice i kamata, otpisi potraživanja, specifična naplata) popunjavaju se sva obilježja. Svota realizirane glavnice odnosno kamata (kol.10) može biti jednaka ili manja od od svote u stavci plana naplate koja se realizira (kol.12). U kolonu 12 upisuje se uvijek nerealizirani dio stavke plana naplate glavnice odnosno kamata na koje se odnosi realizacija naplate. To znači da se kod djelomične realizacije stavke plana u kolonu 12, kod prve realizacije te stavke, upisuje cijela planirana stavka, dok se kod sljedeće realizacije iste stavke plana upisuje njen preostali nerelizirani dio.

e) 21 (izmjena stavke plana korištenja) i 22, 23, 32 i 33 (storno stavke ostatka plana naplate) popunjavaju se sve kolone osim kolona 9, 10, 13 i 14.

209. Kod izmjene realizacije korištenja u koloni 7 upisuje se transakcija 41 i popunjavaju se sve kolone.

Svota realizacije i plana korištenja moraju biti jednake pa nije moguće povećati ili smanjiti prethodno provedenu svotu realizacije korištenja. U slučaju da prije provedena svota realizacije korištenja nije ispravna, način da se ona ispravi je sljedeći:

1. storno realizacije korištenja (41 u kol. 7 i negativni predznak kod svote realizacije;

2. storno stavke plana korištenja (21 u kol. 7)

3. nova stavka plana korištenja (11 u kol. 7)

4. nova svota realizacije korištenja (41 u kol. 7)

210. Izmjena jedne stavke plana naplate glavnice odnosno kamata prikazuje se na sljedeći način:

1. storno stare stavke plana (22, 23 u kol. 7 i stari sadržaj stavke plana u kol.11 i 12)

2. novi plan (12, 13 u kol.7) i novi sadržaj plana u kol. 11 i 12

Djelomično realizirana stavka plana naplate može se stornirati samo za nerealizirani dio tako da se u kolonu 12 upiše samo preostali (nerealizirani) dio stavke plana. Kada je potrebno stornirati i realizirani dio stavke plana naplate, potrebno je izvršiti sljedeće:

1. storno realizacije naplate tj.upisati realizaciju naplate s negativnim predznakom (42, 43 u kol. 7)

2. storno stavke plana naplate (22, 23 u kol. 7)

3. novi sadržaj stavke plana naplate (12, 12 u kol. 7)

211. Pod izmjenom cijelog plana naplate razumijeva se izmjena svih stavaka plana naplate za odnosno korištenje koje nisu naplaćene (ostatak plana). U tom se slučaju u kolonu 7 upisuje 32 odnosno 33, u kolonu 8 broj korištenja na koje se odnosi plan naplate, a u kolonama 11 i 12 se navodi datum i svota prve stavke plana naplate što ga treba stornirati. Time će biti stornirana ta stavka plana naplate i sve sljedeće stavke za odnosno korištenje.

Ako je prva stavka plana već djelomićno realizirana u koloni 12 upisuje se samo svota preostalog nerealiziranog dijela stavke plana naplate.

U slučaju kada se stornira plan naplate koji je već realiziran, potrebno je prethodno izvršiti storno realizacije naplate prikazujući tu realizaciju s negativnim predznakom.

212. Kod izmjene realizacije naplate glavnice odnosno kamata popunjavaju se sva obilježja u obrascu KO 3. Izmjena se prikazuje kao dodatno knjiženje realizacije s pozitivnim ili negativnim predznakom i vezuje se za stavku plana naplate na koju se realizacija odnosi. Stavka plana može biti realizirana do visine stavke plana.

Kod smanjenja već provedene realizacije naplate nije potrebno ispraviti odnosnu stavku plana naplate, jer se provedbom realizacije ne otpisuje plan naplate nego se umanjuje nerealizirani dio plana.

213. Stupanjem na snagu ove Upute prestaju važiti Uputa o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita uzetih u inozemstvu ("Narodne novine" br. 77/94) i Uputa o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju I evidenciju kredita odobrenih inozemstvu ("Narodne novine" br. 77/94.)

214. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 44-100/4-97/MŠ
Zagreb, 30 travnja 1997.

Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>PRILOG BR. 1

uz obilježje br. 6 - "Inozemni kreditor" (obrasci KZ 1, KZ 2, KO 1, KO 2)

Napomena: Spisak inozemnih kreditora (osim inodobavljača) vodi Narodna banka Hrvatske. Spisak nije objavljen, te će ga Narodna banka Hrvatske u određenim vremenskim razmacima dostavljati svim ovlaštenim bankama.

PRILOG BR. 2

uz obilježje br. 8 - "Država kreditora" (obrasci KZ 1, KZ 2, K0 1, KO 2)

Vidjeti Uputu o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94)

PRILOG BR. 3

uz obilježje br. 10 - "Valuta" (obrasci KZ 1, KZ 2, KO 1, KO 2)

Vidjeti Uputu o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka u platnom prometu s inozemstvom ("Narodne novine" br. 48/94)

PRILOG BR. 4

uz obilježje br. 18 - "Kategorizacija dužnika" (obrazac KZ 2)

1 - Država

2 - Centralna banka

3 - Javno poduzeće

4 - Poduzeće u pretežno državnom vlasništvu (preko 50%)

5 - Državna razvojna banka ( HBOR)

6 - Ostala poduzeća

7 - Ovlaštene banke

8 - Ostale domaće osobe

PRILOG BR. 5

uz obilježje br. 25 - "Grana djelatnosti" (obrazac KZ 2)

Vidjeti Odluku o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine" br. 6/95)

PRILOG BR. 6

uz obilježje br. 27 - "Refinanciranje/reprogramiranje (obrasci KZ 2, KZ,3, KZ 4)

1000 individualni ugovori u refinanciranju duga

London klub

2000 Sporazum s ICC o Zamjeni duga za obveznice iz 1996.g.

2010 Sporazum o alternativnim instrumentima osiguranja iz 1988.g.

Napomena: vidjeti Upute o postupku registracije obveza po Zakonu o preuzimanju dijela duga po Novom financijskom sporazumu iz 1988.g. te o izdavanju obveznica Republike Hrvatske radi zamjene toga duga.("Narodne novine" br. .....)

Paris klub

a) Bilateralni sporazumi

3002 Sporazum o reprogramiranju 1984

4002 Sporazum o reprogramiranju 1985/1986
(za dospijeća od 1.1.-31.12.1995.)

5002 Sporazum o reprogramiranju 1985/1986
(za dospijeća od 1.1.-15.5.1996.)

6002 Sporazum o reprogramiranju 1986/1987 - i faza

7002 Sporazum o reprogramiranju 1987/1988 - II faza
(raspoređeni dug)

7003 Sporazum o reprogramiranju 1987/1988 - II faza

(raspoređeni dug za koji Republika Hrvatska
preuzima obvezu otplate čl. 4 Zakona*

7004 Sporazum o reprogramiranju 1987/1988 - II faza
(28,49% preuzetog neraspoređenog duga)

8002 Sporazum o reprogramiranju 1988/1989
(raspoređeni dug)

8003 Sporazum o reprogramiranju 1988/1989
(rapoređeni dug za koji Republika Hrvatske
preuzima obvezu otplate čl. 4 Zakona*

8004 Sporazum o reprogramiranju 1988/1989

(28,49% preuzetog neraspoređenog duga)

9002 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995
(raspoređeni dug)

9003 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995

(raspoređeni dug za koji Republika Hrvatske
preuzima obvezu otplate čl. 4 Zakona*

9004 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995

(28,49 % preuzetog neraspoređenog duga)

9005 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995

(za obveze izmirene prema bankama izvan Republike
Hrvatske u jugoslavenskim dinarima koje
inokreditori potražuju)

9006 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995

(za isknjiženje obveza hrvatskih korisnika koje je

preuzela Stopanska banka, Skopje)

9999 stavke plana u mirovanju - podobno za reprogram

b) Kamate na glavnicu u mirovanju - "mali reprogram"

9012 Kamate po neraspoređenom dugu

9013 Kamate po raspoređenom dugu za koji Republika
Hrvatske preuzima obvezu otplate - čl. 4 Zakona*

9014 Kamate po preuzetom neraspoređenom dugu (28,49%)

9015 Kamate po obvezama izmirenim prema bankama
izvan Republike Hrvatske u jugoslavenskim
dinarima koje inokreditori potražuju

c) Ugovori zaključeni do 2. prosinca 1982.

9020 Ugovor od 10. ožujka 1956. g. između Savezne
Republike Njemačke o gospodarskoj suradnji
(članak 1.(1) a) Sporazuma s Njemačkom)

9021 Protokol od 20. prosinca 1972. između Vlade
SFRJ i Vlade Savezne Republike Njemačke
o pružanju pomoći u kapitalu (članak 1./1( b)
Sporazuma s Njemačkom)

9022 Sporazum od 10. prosinca 1974. između Vlade
SFRJ i Vlade Savezne Republike Njemačke
o odobrenju pomoći u kapitalu (članak 1.(1)

d) Sporazuma s Njemačkom)

9023 Preuzeti dio (28,49%) ustanovljenog klirinškog
salda prema ugovorima u članku 1.(1) k),l),m),n)
i o) Sporazuma s Njemačkom

d) Ugovori zaključeni poslije 2. prosinca 1982.

9030 Sporazum o zajmu između Kraljevine Norveške
i SFRJ od 27. listopada 1983.

9031 Komercijalni poslovi zaključeni poslije 2. prosinca
1982. osigurani od vladinih agencija koji nisu bili
registrirani kao kreditni a bilateralnim je ugovorom
ugovorena otplata u ratama

* Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba ("Narodne novine" br. 34796)

Napomena: vidjeti Upute o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima zaključenim s vladama zemalja članica Pariškog kluba ("Narodne novine" br. 17/97)

PRILOG BR. 7

uz obilježje br. 29 polje 1) - "Vrsta kredita" (obrazac KZ 2)

01 Komercijalni kredit (kredit dobavljača uključujući
sve pravne poslove s ugovorenim rokom plaćanja
odnosno naplate preko 90 dana kao i financijski
leasing)

02 Robni kredit (kredit kupcu za plaćanje uvoza robe
ili usluga)

03 Financijski kredit (ugovor o pribavljanju odnosno
odobravanju sredstava bez utvrđene namjene)

04 Bankarska kratkoročna kreditna linija (za likvidnost)

05 Kredit po osnovi emitiranja obveznica u inozemstvu

06 Kredit po osnovi refinanciranja potraživanja
u inozemstvu

07 Kredit za likvidnost u međunarodnim plaćanjima

09 Neraspoređeno po vrsti kredita

PRILOG BR. 8

uz obilježje br. 29 -polje 2 - "Namjena kredita" (obrazac KZ 2)

1. Namjena komercijalnih kredita

01 - uvoz opreme

05 - uvoz sirovina i repromaterijala

09 - uvoz usluga

10 - uvoz robe široke potrošnje

18 - izvođenje investicijskih radova

99 - neraspoređeno po namjeni

2. Namjena robnih kredita

01 - plaćanje uvoza opreme

05 - plaćanje uvoza sirovine i repromaterijala

09 - plaćanje usluga

10 - plaćanje robe široke potrošnje

21 - izvođenje investicijskih radova

99 - neraspoređeno po namjeni

3. Namjena financijskih kredita

01 - plaćanje uvoza opreme

05 - plaćanje uvoza sirovine i repromaterijala

09 - plaćanje uvoza usluga

10 - plaćanje uvoza robe široke potrošnje

11 - pretvaranje u domaća sredstva plaćanja radi
    financiranja u zemlji

12 - kreditiranje inozemstva

22 - za refinanciranje/reprogramiranje ranije korištenih
    kredita

32 - financiranje izvođenja investicijski radova u
    inozemstvu

50 - preuzimanje neraspoređenog duga (Paris klub -
    28,49%)

51 - preuzimanje dijela duga i zamjena za obveznice
     (London klub)

99 - neraspoređeno po namjeni

4. Namjena bankarskih kratkoročnih kreditnih linija

01 - za tekuća plaćanja

5. Namjena kredita po osnovi emitiranja obveznica u inozemstvu

(isto kao pod 3. Namjena financijskih kredita)

6. Namjena kredita za likvidnost u međunarodnim plaćanjima

01 - za likidnost u međunarodnim plaćanjima

PRILOG BR. 9

uz obilježje br. 41 - "Vrsta promjenljive kamatne stope" (obrazac KZ 2)

01 LIBOR

02 FIBOR

03 PIBOR

04 PRIME RATE

05 AKA

07 Domestic

99 Ostalo

PRILOG BR. 10

uz obilježje br. 30 - "Oblik garantiranja" (obrazac KZ 2)

1. Jamstvo

2. Garancija

3. Mjenični aval

4. Garancija ili jamstvo za ispunjenje mjeničnih obveza -
neprenosive

5. Garancija ili jamstvo za ispunjenje mjeničnih obveza -
prenosive

6. ostalo

PRILOG BR 11

uz obilježje br. 7 - "Vrsta poslovne promjene" (obrazac KO 3)

11 Plan korištenja

12 Plan naplate glavnice

13 Plan naplate kamata

21 Storno plana korištenja

22 Storno stavke plana naplate glavnice

23 Storno stavke plana naplate kamata

32 Storno ostatka plana naplate glavnice

33 Storno ostatka plana naplate kamate

41 Realizacija korištenja

42 Realizacija naplate glavnice

43 Realizacija naplate kamata

44 Realizacija naplate troškova

45 Realizacija naplate interkalarnih kamata

82 Realizacija naplate glavnice po specifičnim poslovima

83 Realizacija naplate kamate po specifičnim poslovima

92 Otpis potraživanja po glavnici

93 Otpis potraživanja po kamatama