Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 09.05.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-138/1997 od 30. ožujka 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, povodom prijedloga dr. Mirka Zdravkovića iz Novigrada, Karigador bb, zastupanog po punomoćniku Nenadu Buviniću, odvjetniku iz Umaga, na sjednici održanoj dana 30. ožujka 1997. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

I. Ne prihvaća se prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 127. stavak 1. točka 2. i članka 138. stavak 1. točka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 75/93, 11/94, 55/96 i 1/97 - pročišćeni tekst)

II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Dr. Mirko Zdravković podnio je temeljem članka 15. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) prijedlog za ocjenu ustavnosti zakonskih odredbi citiranih u izreci ovog rješenja.

Istovremeno je, pozivajući se na članak 18. citiranog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, stavio prijedlog za privremenu obustavu izvršenja konačnog rješenja Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, klasa: UP/I-543-05/90-03/08, urbroj: 534-02-15-97-6 od 4. veljače 1997. godine, a kojemu je utvrđen prestanak obavljanja privatne prakse s danom 5. veljače 1997., a temeljem osporenih odredaba.

Članak 127. stavak 1. utvrđuje uvjete koje mora ispunjavati zdravstveni djelatnik s visokom stručnom spremom da bi mogao samostalno obavljati privatnu praksu, pa između ostalog u točci 2. kao jedan od uvjeta određuje hrvatsko državljanstvo, a članak 138. određuje razloge za prestanak obavljanja privatne prakse po sili zakona pa u točci 4. tog članka kao jedan od razloga za prestanak obavljanja privatne prakse predviđa gubitak hrvatskog državljanstva.

Podnositelj prijedloga smatra da su osporene odredbe u protivnosti s člankom 14. stavak 2, 16. i 54. Ustava Republike Hrvatske, pa je predložio ukidanje osporenih odredbi.

Prijedlog nije osnovan.

Članak 14. Ustava zajamčuje jednakost svih pred zakonom, članak 16. Ustava određuje da se slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje, a članak 54. Ustava određuje pravo na rad i slobodu rada.

Ocjenjujući osporene odredbe u odnosu na citirane odredbe Ustava utvrđeno je da iste nisu s njima u suprotnosti.

Kada članak 14. stavak 2. Ustava određuje jednakost svih pred zakonom nužno se stavak 2. mora povezivati sa stavkom 1. tog članka, što znači da se prava i slobode građana ne smiju ograničavati s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, ali to ne znači da stranci i hrvatski državljani moraju biti izjednačeni u svim pravima.

Propisivanje hrvatskog državljanstva kao zakonske pretpostavke za obavljanje određenih zanimanja, nije u suprotnosti sa člankom 14. stavak 2. Ustava, jer je stvar zakonodavne politike Republike Hrvatske u kojoj mjeri i pod kojim uvjetima će omogućavati stranim državljanima zaposlenje u određenim zanimanjima (vodeći pritom računa o čitavom nizu okolnosti, počam od principa reciprociteta, do potreba za određenim kadrom i dr.)

Osporene odredbe nisu u protivnosti niti sa ustavnom odredbom iz članka 16. Ustava Republike Hrvatske.

Time što se člankom 138. stavak 1. točka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđuje da pravo na obavljanje privatne prakse prestaje po sili zakona u slučaju gubitka hrvatskog državljanstva ne dovodi se u pitanje članak 16. Ustava.

Naime, u pravilu za svako zanimanje, pa tako i za obavljanje privatne prakse traži se ispunjenje određenih zakonskih pretpostavki (od opće radne sposobnosti do određenih stručnih kvalifikacija, državljanstva i dr.), a sve ovisno o vrsti zanimanja. Gubitkom jedne od zakonom propisanih pretpostavki za određeno zanimanje gubi se i pravo na to zanimanje.

Tako se i osporenom odredbom članka 127. propisuju pretpostavke za obavljanje privatne prakse, ali što ne znači da jednom dobivena dozvola za obavljanje privatne prakse ne može prestati i da se steklo trajno pravo na obavljanje privatne prakse, neovisno o kasnijem ispunjavanju zakonskih pretpostavki za to zanimanje.

Zbog toga odredba članka 138. stavak 1. točka 4. u svezi s člankom 127. stavak 1. točka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije protivna članku 16. Ustava, jer ne ograničava slobode i prava građana već samo predviđa prestanak na obavljanje privatne lječničke prakse u slučaju gubitka hrvatskog državljanstva.

Također osporene odredbe nisu u suprotnosti niti s člankom 54. Ustava, jer pravo na rad i sloboda rada stranih državljana ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima.

Slijedom iznesenog Ustavni sud Republike Hrvatske je u skladu s člankom 45. stavak 1. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučio da ne prihvati prijedlog za ocjenu ustavnosti osporenih odredbi.

Kako povodom prijedloga Mirka Zdravkovića za ocjenu ustavnosti osporenih odredaba nije doneseno rješenje o pokretanju postupka odredbi na temelju kojih je doneseno rješenje o prestanku obavljanja privatne prakse za predlagatelja, Ustavni sud Republike Hrvatske nije odlučivao o prijedlogu za privremenu obustavu izvršenja rješenja, jer nisu ispunjene pretpostavke iz članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske za privremenu obustavu izvršenja.

Objava odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-138/1997.
Zagreb, 30. ožujka 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>