Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Zadatak je Povjerenstva da pruža stručnu pomoć Vladi Republike Hrvatske pri odlučivanju o pitanjima iz područja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i njihovih obiteljih, te poduzimanju odgovarajućih mjera i aktivnosti u toj oblasti.

III.

U ostvarivanju svojih zadataka Povjerenstvo:

1. brine da problematika osoba s invaliditetom i njihovih obitelji bude na odgovarajući način zastupljena u svim aktima Vlade Republike Hrvatske i Sabora Republike Hrvatske;

2. daje stručno mišljenje u postupku donošenja zakona i provedbenih propisa, te drugih akata koji su od interesa za unapređivanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji;

3. prati provođenje zakona i provedbenih akata te daje prijedloge za njihovu izmjenu i dopunu;

4. predlaže i preporuča učinkovitost provođenja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom;

5. daje stručna mišljenja u postupku donošenja i usvajanja međunarodnih akata iz područja zaštite i rehabilitacije osoba s invaliditetom i predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;

6. najmanje dva puta godišnje održava sastanak s predstavnicima udruga invalida i roditelja invalidne djece.

IV.

Povjerenstvo ima 14 članova.

Članovi Povjerenstva su:

1. pet predstavnika ministarstava i državne upravne organizacije, i to:

1.1. Ministarstva rada i socijalne skrbi,

1.2. Ministarstva prosvjete i športa,

1.3. Ministarstva zdravstva,

1.4. Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja,

1.5. Državne uprave za skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata;

2. sedam predsjednika udruga invalida i roditelja invalidne djece, prema osnovnim uzrocima invaliditeta , i to:

2.1. Hrvatskog saveza slijepih,

2.2. Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih,

2.3. Saveza društava tjelesnih invalida Hrvatske,

2.4. Saveza društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u Republici Hrvatskoj,

2.5. Saveza organizacija invalida Hrvatske,

2.6. Saveza hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske,

2.7. Zajednice udruga civilnih žrtava Domovinskog rata Hrvatske;

3. dva predstavnika znanstvenih i stručnih institucija.

V.

Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske.

VI.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 6/93 i 39/94.)

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/97-02/12
Urbroj: 5030104-97-2
Zagreb, 24. travnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: