Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 29.04.1997 Uputa o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika državnog proračuna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 33. stavka 4. Uredbe o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine", broj 97/95), ministar financija donosi

UPUTU

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

1. Ovom Uputom uređuju se sadržaj i način vođenja Registra korisnika državnog proračuna (u daljnjem tekstu: RKDP).

RKDP uvodi se radi evidentiranja i praćenja podataka u svezi s primjenom Uredbe o sustavu glavne knjige riznice te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine", 97/95).

RKDP je matična evidencija proračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: korisnici), čije ustanovljavanje propisuje, njime upravlja, vodi ga i drži ažurnim Ministarstvo financija, a Zavod za platni promet podržava i vodi informatički.

Podaci o korisnicima potrebni za vođenje RKDP-a propisani su ovom Uputom, a upisuju se iz dokumentacije korisnika ili mjerodavnog ministarstva odnosno na temelju odgovarajućeg propisa primjenom obrasca RK koji je u prilogu 1 ove Upute.

II. SADRŽAJ RKDP-a

2. Podaci pod rednim brojevima od 01 do 04 unose se u Zavodu za platni promet, a redne brojeve od 05 do 32 ispunjava korisnik.

RKDP sadrži:

2.1. Redni broj 01 - redni broj RKDP-a

Upisuje se redni broj RKDP-a s kontrolnim brojem prema određenome modulu (sedam znamenaka).

Podatak o rednom broju uzima se iz knjige kontrolnih brojeva.

Redni broj RKDP-a dodjeljuje se automatski pri otvaranju RKDP-a.

Taj je redni broj nepromjenljiv i neponovljiv, a podatak se obvezatno unosi.

2.2. Redni broj 02 - račun korisnika

Upisuje se račun korisnika po konstrukciji računa u depozitnim institucijama (13 znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava, a dodjeljuje se automatski.

2.3. Redni broj 03 - datum upisa u RKDP

Upisuje se datum upisa korisnika u RKDP (u obliku: "DDMMGG").

Redni broj obvezatno se ispunjava, a dodjeljuje se automatski upisom u RKDP.

2.4. Redni broj 04 - datum brisanja korisnika iz RKDP-a

Upisuje se datum brisanja korisnika iz RKDP-a (u obliku "DDMMGG").

Redni broj obvezatno se ispunjava datumom brisanja korisnika iz RKDP-a.

2.5. Redni broj 05 - razdjel

Upisuje se brojčana oznaka razdjela iz državnog proračuna kojem korisnik pripada (tri znamenke).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.6. Redni broj 06 - glava

Upisuje se brojčana oznaka glave iz državnog proračuna kojoj korisnik pripada (dvije znamenke).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.7. Redni broj 07 - naziv

Upisuje se potpun naziv korisnika iz propisa, rješenja odnosno drugoga odgovarajućeg akta. Ako naziv korisnika prelazi 144 znaka, upisuje se razumljiva kratica.

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.8. Redni broj 08 - mjesto

Upisuje se naziv sjedišta korisnika. Upisuju se najviše 22 znaka naziva mjesta, a za duže nazive upisuje se razumljiva kratica.

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.9. Redni broj 09 - poštanski broj

Upisuje se poštanski broj sjedišta sudionika iz popisa poštanskih brojeva (pet znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.10. Redni broj 10 - ulica i broj

Upisuje se ulica i broj u sjedištu korisnika (38 znakova). Duži naziv ulice upisuje se razumljivom kraticom.

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.11. Redni broj 11 - telefonski broj i osoba za kontakt

Upisuje se prezime, ime i telefonski broj osobe određene za davanje informacija potrebnih u svezi s točnim i ažurnim podacima RKDP-a.

2.12. Redni broj 12 - statistička oznaka grada ili općine

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je sjedište korisnika (četiri znamenke).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.13. Redni broj 13 - broj žiroračuna

U prvo polje upisuje se oznaka 1 kada korisnik ima otvoren žiroračun, a oznaka 2 kada korisnik nema otvoren žiroračun već se financira preko nekog drugog žiroračuna.

Broj žiroračuna korisnika odnosno broj žiroračuna preko kojeg se korisnik financira upisuje se u tri skupine znamenka: prva skupina - pet znamenaka, druga skupina - tri znamenke, a treća skupina - najviše sedam znamenaka.

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.14. Redni broj 14 - depozitna institucija

Upisuje se vodeći broj depozitne institucije prema Odluci o vodećim brojevima depozitnih institucija objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 43/95 (sedam znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava u skladu s rednim brojem 13.

2.15. Redni broj 15 - matični broj jedinstvenog registra

Upisuje se matični broj jedinstvenog registra iz Obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (do sedam znamenaka).

Redni broj ispunjava se samo ako je korisnik jedinica upisa u Državnom zavodu za statistiku.

2.16. Redni broj 16 - šifra djelatnosti

Upisuje se šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju po djelatnostima Državnog zavoda za statistiku (pet znamenaka).

Podatak se upisuje samo ako korisnik ima matični broj.

2.17. Redni broj 17 - prezime i ime osobe ovlaštene za zastupanje

Upisuje se prezime i ime osobe ovlaštene za zastupanje korisnika (35 znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.18. Redni broj 18 - jedinstveni matični broj građanina osobe ovlaštene za zastupanje

Upisuje se jedinstveni matični broj građanina (JMBG) osobe ovlaštene za zastupanje korisnika (13 znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.19. Redni broj 19 - posebno ovlaštenje

Upisuje se oznaka posebnog ovlaštenja za raspolaganje sredstvima s računa korisnika (jedna znamenka), koju propisuje Ministarstvo financija.

Redni broj se ispunjava ako ovlaštenje postoji.

2.20. Redni broj 20 - svota posebnog ovlaštenja

Upisuje se svota posebnog ovlaštenja (10 znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava ako je ispunjen redni broj 19.

2.21. Redni broj 21 - popis osoba odgovornih za podnošenje zahtjeva za trošenje javnog novca, kontrolora isplate, ovjerovitelja isplate

Upisuje se prezime i ime osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za trošenje javnog novca, kontrolora isplate, ovjerovitelja isplate (35 znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.22. Redni broj 22 - Jedinstveni matični broj građanina osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za trošenje javnog novca, kontrolora isplate, ovjerovitelja isplate

Upisuje se jedinstveni matični broj građanina (JMBG) osobe odgovorne za podnošenje zahtjeva za trošenje javnog novca, kontrolora isplate, ovjerovitelja isplate (13 znamenaka).

Redni broj obvezatno se ispunjava.

2.23. RKDP se nastavlja od rednog broja 23 do 32 koji se popunjavaju na način popunjavanja rednih brojeva 21 i 22, a koji mogu, ali ne moraju biti ispunjeni.

III. NAČIN VOĐENJA RKDP-a

3. Zavod za platni promet obvezatan je na mediju za automatsku obradu podataka matičnu evidenciju podataka iz RKDP-a voditi ažurno, s točnim i potpunim podacima.

Podaci se u RKDP unose na zahtjev Ministarstva financija temeljem obrasca RK, a mijenjaju iz obrasca PR. Nakon unosa podataka izrađuje se Popis korisnika državnog proračuna koji se obnavlja sa svakom promjenom u RKDP-u.

Obrazac RK i dokumentacija temeljem koje je izvršen upis pojedinog korisnika u RKDP sa svim evidencijama o promjenama tvori jedinstveni spis s odgovarajućim brojem i sastavni je dio dokumentacije RKDP-a.

Na zahtjev Ministarstva financija Zavod za platni promet izradit će potrebne preglede, listanja i ispis podataka RKDP-a. Ministarstvo financija (ili mjerodavno ministarstvo) će obavljati provjere i ispravke podataka RKDP-a.

Zavod za platni promet dostavlja Ministarstvu financija potpisom i pečatom ovjereni obrazac RK u kojemu je naveden podatak o rednom broju RKDP-a.

Korisnik državnog proračuna obvezatan je odmah prijaviti promjenu podatka koji je predmetom upisa u RKDP, osim podatka "Redni broj RKDP-a" koji je neponovljiv i ne može se mijenjati.

Promjena podataka korisnika obavlja se na obrascu PR sukladno uputama iz napomena na obrascu i dostavlja se mjerodavnom ministarstvu.

Spis korisnika državnog proračuna koji prestane biti korisnikom zatvara se i odlaže zasebno. Odlaganje spisa obavlja se prema rednom broju RKDP-a.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

4. Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 400-06/97-01/91
Urbroj: 513-06/97-1

Zagreb, 21. travnja 1997.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.