Zakoni i propisi - Pravni savjeti - MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 33. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 108/96) ministar znanosti i tehnologije uz suglasnost ministra obrane donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I MJERILIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STIPENDIJU HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i mjerila za ostvarivanje prava na stipendiju na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: hrvatski branitelji), djeci poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI Domovinskog rata) i njihovoj djeci.

Članak 2.

Za dodjelu stipendija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju natjecati se mogu hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, te HRVI Domovinskog rata i njihova djeca tijekom redovitog studiranja na visokim učilištima ako im je stipendija prijeko potrebna s obzirom na prihode njih i njihove obitelji.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su upisane na studij mogu se natjecati za dodjelu stipendija uz uvjet da su savladavale upisani studij bez ponavljanja godine.

Članak 3.

Hrvatski branitelji, HRVI Domovinskog rata i njihova djeca te djeca u obitelji poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja imaju pravo na stipendiju ako im dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti te dohodak od imovine i imovinskih prava po jednom članu obitelji ne prelazi mjesečno iznos od dva neoporeziva dijela plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Dohodak iz stavka 1. ovoga članka nije zapreka za ostvarivanje prava na stipendiju djetetu poginulog hrvatskog branitelja koje nema ni drugog roditelja.

Dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti i dohodak od imovine i imovinskih prava utvrđuje se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 25/95, 52/95, 106/96).

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka pri utvrđivanju dohotka uzimaju se i osobna invalidnina i posebni dodatak HRVI Domovinskog rata te naknade plaće koju primaju hrvatski branitelji i HRVI Domovinskog rata ostvarene za vrijeme liječenja i medicinske rehabilitacije, obiteljska invalidnina i uvećana obiteljska invalidnina članova obitelji hrvatskog branitelja koji je poginuo, umro ili je nestao pod okolnostima iz članka 2. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 4.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje ministar znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: Ministar).

Natječaj sadrži sve podatke potrebne pristupnicima, a osobito:

- visinu stipendija,

- rokove za provedbu natječaja te

- isprave koje se prilažu prijavi.

Natječaj za dodjelu stipendija raspisuje se u pravilu jednom godišnje i objavljuje u dnevnom tisku.

Prijedlog za odabir pristupnika podnosi povjerenstvo koje imenuje Ministar. Povjerenstvo je sastavljeno od pet članova od kojih je jedan član povjerenstva student kojeg predloži Hrvatski studentski zbor, a jedan član predstavnik Ministarstva obrane kojeg predloži ministar obrane.

O odabiru studenata kojima će se dodijeliti stipendija Ministar donosi rješenje koje je konačno u upravnom postupku.

Članak 5.

Sa odabranim studentima sklapa se ugovor o dodjeli stipendija za cijeli tijek studija uz uvjet da savladavaju upisani studij bez ponavljanja godine.

Ugovor o dodjeli stipendije sklapa se u pisanom obliku i sadrži:

1. podatke o ugovornim stranama,

2. iznos stipendije i način isplate,

3. rok na koji je sklopljen,

4. odredbe o vraćanju stipendije:

- ako se student neopravdano ispiše sa upisanog studija,

- ako mu je izrečena stegovna mjera isključenja sa studija.

5. rokovi i način vraćanja stipendije (jednokratno ili u obrocima).

6. mjesto i nadnevak sklapanja ugovora i potpise ugovornih strana.

Sredstva koja su dobivena stipendijama ne vraćaju se, osim u slučajevima propisanim u stavku 2. podstavku 4. ovoga članka.

Članak 6.

Stipendije se isplaćuju svaki mjesec tijekom cijele školske godine.

Sredstva za dodjelu stipendija isplaćuju se preko žiro-računa osoba koje su stekle pravo na stipendiju.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 01. listopada 1997. godine.

Urbroj: 512-01-97-800 Klasa: 602-04/97-040005
Zagreb, 21. ožujka 1997. Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 14. ožujka1997.

Ministar obrane Potpredsjednik Vlade
ministar znanosti i tehnologije
Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.