Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE

Na temelju odredaba članka 12. stavka 1. toč. 2. i čl. 20. st. 1. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire, temeljem zahtjeva "HRVATSKE POŠTANSKE BANKE" d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, od 29. studenoga 1996. za izdavanje treće emisije dionica, donijela je

RJEŠENJE

O ODOBRENJU IZDAVANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. "HRVATSKOJ POŠTANSKOJ BANCI", d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 odobrava se izdavanje dionica treće serije "A" u svoti od 19.800.000,00 kuna i to 18.000 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.100,00 kuna po dionici.

2. Ovo Rješenje objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/96-01/221
Urbroj: 513-11/96-4
Zagreb, 4. prosinca 1996.

Predsjednik Komisije
za vrijednosne papire
Republike Hrvatske
Ivica Smiljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.