Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 18.04.1997 - USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Jurica Malčić, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, rješavajući o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona, na sjednici Suda održanoj dana 26. ožujka 1997. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti članka 30. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 111/96).

2. Ovo rješenje će biti objavljeno u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, te Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e, zastupane po punomoćnici Gordani Lukač-Koritnik, odvjetnici iz Zagreba (nastavno: predlagatelji) podnijeli su Sudu, a na temelju članka 15. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91, nastavno: Ustavni zakon), prijedloge za pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakonske odredbe navedene u izreci rješenja.

Predlagatelji drže da osporena zakonska odredba nije u skladu s člankom 1., člankom 3., člankom 5., člankom 14., člankom 16., člankom 55. stavak 1., člankom 56. stavak 1, člankom 62. i člankom 91. Ustava.

Sažetak razloga osporavanja navedenih u prijedlozima sadržan je u slijedećim tvrdnjama: protivno je članku 91. Ustava, prema kojem su predmet Državnog proračuna državni prihodi i rashodi, da Zakon o izvršavanju Državnog proračuna uređuje ostala pitanja, a poglavito ne može utvrđivati visinu nadoknade za dodatni porodni dopust budući je to pravo određeno člankom 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te je pravno neodrživo da je norma izvornog zakona, čiji je pročišćeni tekst objavljen u "Narodnim novinama" od 3. siječnja 1997. godine i koja je nadalje na snazi ali se ne primjenjuje zbog osporene odredbe Zakona koji je objavljen u "Narodnim novinama" od 31. prosinca 1996. godine; derogiranjem odredbe članka 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju i umanjenjem stečenih prava povrijeđena je jedna od najviših vrednota ustavnog poretka - vladavina prava, te narušeno temeljno načelo socijalne pravde iz članka 3. Ustava, uskraćena je zaštita materinstva i djece i njihovo pravo na dostojan život zajamčena člankom 62. Ustava, te je utvrđenjem jedinstvenog iznosa nadoknade plaće u osnovi ograničeno i samo pravo, a što je protivno temeljnim odredbama Ustava iz članaka 1. i 5. Ustava, te su povrijeđena jamstva temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina iz članaka 14., 16., 55. stavak 1. i 56. stavak 1. Ustava.

Predloženo je pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti, te poništenje osporene odredbe.

Prijedlozi su osnovani.

Osporena odredba glasi:

"(1) Nadoknada plaće za vrijeme korištenja dodatnog porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena do jedne i tri godine života djeteta te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.540,00 kuna.

(2) Nadoknada plaće iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo financija doznačivat će Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje."

Pravo na korištenje dodatnog porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta te skraćenog radnog vremena do jedne i tri godine života djeteta propisano je odredbama članka 58., članka 59. i članka 67. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 38/95).

Članak 57. Zakona o radu propisuje prava i obveze poslodavca i zaposlenice glede dopusta i nadoknade plaće u svezi premještaja trudnice, odnosno žene koja doji dijete.

Zakon o radu je u članku 65. propisao pravo na nadoknadu plaće za vrijeme porodnog dopusta i rada u skraćenom radnom vremenu, a prema posebnim propisima.

Odredbe o nadoknadi plaće sadrži Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93, 55/96 i 1/97 - pročišćeni tekst).

Nadoknada plaće s osnove korištenja obveznog porodnog dopusta, dodatnog porodnog dopusta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena do jedne i tri godine života djeteta, te dopusta iz članka 57. Zakona o radu propisana je u članku 34. stavak 2. točka 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te iznosi 100% od osnovice za nadoknadu.

Sustav Ustavom zajamčene zaštite majčinstva i djece kao i sustav prava koja su u svezi te zaštite osiguran je kroz navedena zakonska određenja. Njima je uređen i institut dodatnog porodnog dopusta i visina nadoknade novčanog iznosa koji će majci - korisnici prava na dodatni dopust - biti isplaćivan tijekom njegova trajanja. Time je dana pravna sigurnost koja zaposlenim ženama pruža mogućnost, kako planiranja obitelji, tako i osiguranja skrbi za dijete do dobi koja je granica za smještaj u ustanovu za skrb djece.

Naprotiv, Zakon o izvršavanju Državnog proračuna je provedbeni zakon. Tim se Zakonom propisuju način i ovlaštenja trošenja sredstava Državnog proračuna poglavito kad je riječ o upravljanju državnom imovinom, o zaduživanju i upravljanju državnim dugom, te o kaznenim i zaštitnim mjerama zbog povreda tih pravila.

Zakonodavac je osporenom odredbom tog provedbenog zakona bitno promijenio odnose i prava utvrđena naprijed navedenim zakonima. Zbog toga se pojavljuje sumnja u ustavnost osporene odredbe, pa će u daljnjem tijeku postupka ocjene ustavnosti te odredbe biti potrebno raspraviti s motrišta je li pravna sigurnost kao bitan sadržaj temeljne odredbe članka 3. Ustava o vladavini prava, osporenom odredbom narušena, kao i nije li time dovedena u pitanje ustavnost osporene odredbe i u odnosu na članak 62. Ustava. Ovo posebice i stoga što je Republika u primjeni članka 62. Ustava - zaštita materinstva i zaštita djece - donijela i Zakon o radu (članak 57. - 59., članak 65. i 67.), kao i Zakon o zdravstvenom osiguranju (članak 34. stavak 2. točka 3. tog Zakona) kojima je pružila određena jamstva zaposlenim ženama u planiranju obitelji, te osiguranju skrbi za dijete, što se sada osporenom odredbom provedbenog zakona dovodi u pitanje.

Iz tih je razloga Sud, a zbog sumnje u ustavnost osporene zakonske odredbe prihvatio podnijete prijedloge i temeljem članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94, nastavno: Poslovnik Suda) pokrenuo postupak ocjene ustavnosti kao što je navedeno u izreci ovog rješenja.

Temeljem odredbe članka 40. Poslovnika Suda rješenje se dostavlja Saboru Republike Hrvatske radi odgovora.

Odluka o objavi u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona u svezi odredbe članka 45. stavak 3. Poslovnika Suda.

Broj: U-I-55/1997
 U-I-114/1997
 U-I-120/1997
Zagreb, 26. ožujka 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: