Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.02.1997 Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Temeljem članaka 45. i 46. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" br. 11/94) ravnatelj Državnog zavod za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA PAKOVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju nazivne količine punjenja pakovina, nazivni obujmovi mjernih spremnika, dopuštena odstupanja punjenja pakovina, dopuštena odstupanja obujmova mjernih spremnika, označivanje količina, natpisi na pakovinama i postupci provjere pakovina koje se stavljaju u promet.

Članak 2.

U smislu ovog pravilnika smatra se da je:

- pakiranje - postupak stavljanja proizvoda u ambalažu odgovarajuće kakvoće, oblika i načina zatvaranja

- pakovanje - proizvod u ambalaži s kojom se stavlja u promet

- pakovina - proizvod koji je bez nazočnosti kupca tako zatvoren da mu se naznačeni sastav i količina ne mogu promijeniti bez otvaranja ili očevidne preinake

- pakovine istih količina punjenja - pakovine s istim sadržajem, iste opreme, proizvodnje, oznake za proizvod, vrste spremnika i istih nazivnih količina punjenja

- pakovine nejednakih količina punjenja - pakovine s istim sadržajem, iste opreme, proizvodnje, oznake za proizvod, vrste spremnika, a nejednakih nazivnih količina punjenja

- skupno pakovanje - pakovanje koje sadrži više pojedinačnih pakovina s istim ili različitim proizvodom složenih u otvorenu ili zatvorenu skupnu ambalažu

- transportno pakovanje - pakovanje koje sadrži više skupnih pakovanja ili pojedinačnih pakovina složenih u transportnu ambalažu

- spremnik - ambalaža načinjena od bilo koje vrste gradiva u koji se određeni proizvod slaže i zatvara kako bi se dobila pakovina

- mjerni spremnik - spremnik načinjen od gradiva koje zadržava stalni oblik boce i koji udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim ovim pravilnikom

- količina punjenja - količina proizvoda u pakovini izražena brojčanom vrijednošću i zakonitom jedinicom fizikalne veličine (masa, obujam, duljina i ploština) ili brojem komada

- nazivna količina (nazivna masa, obujam, duljina i ploština ili broj komada) punjenja (QN ) - količina proizvoda u pakovini koja je naznačena na pakovini

- stvarna količina (stvarna masa, obujam i ploština ili broj komada) punjenja (Qn ) - količina proizvoda u pakovini koju stvarno sadrži pakovina

- ocijeđena masa - masa prehrambenog proizvoda u pakovini nakon propisanog vremena ocjeđivanja naljevne tekućine

- negativno odstupanje količine punjenja (T) - količina za koju je stvarna količina punjenja manja od nazivne količine punjenja

- prihvatljiva razina kakvoće (AQL) - najveći dopušteni postotak pakovina u grupi koje ne udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim ovim pravilnikom, a s kojima se grupa prihvaća kod statističkog ispitivanja

- dopušteno negativno odstupanje (T2% ) - dopušteno negativno odstupanje stvarne količine punjenja od nazivne količine punjenja za određenu prihvatljivu razinu kakvoće (AQL = 2%)

- granica područja dopuštenih količina punjenja (T1 ) - količina punjenja jednaka razlici nazivne količine punjenja QN i dopuštenog negativnog odstupanja T2%

- granica područja nedopuštenih količina punjenja (T2 ) - količina punjenja jednaka razlici nazivne količine punjenja QN i dvostrukog dopuštenog negativnog odstupanja T2%

- ispravna pakovina - pakovina kojoj je stvarna količina punjenja veća ili jednaka vrijednosti T1

- nesukladna pakovina - pakovina kojoj je stvarna količina punjenja veća ili jednaka vrijednosti T1

- neispravna pakovina - pakovina kojoj je stvarna količina punjenja manja od vrijednosti T2

- obvezatna vrijednost nazivnih količina punjenja - vrijednost nazivnih količina punjenja koje su propisane kao obvezne ovim pravilnikom

- preporučene vrijednosti nazivnih količina punjenja - vrijednost nazivnih količina punjenja koje su propisane kao preporučene ovim pravilnikom, a na temelju međunarodnih normi, međunarodnih preporuka ili smjernica Europske unije

- normirane vrijednosti nazivnih količina punjenja - vrijednost nazivnih količina punjenja koje su propisane kao preporučene ovim pravilnikom za pakovine s posebno navedenim proizvodima, a na temelju smjernica Europske unije

- nacionalne vrijednosti nazivnih količina punjenja - vrijednosti nazivnih količina punjenja koje se koriste na hrvatskom tržištu za pakovine s posebno navedenim proizvodima

- grupa - sve pakovine istog sadržaja i istih nazivnih količina punjenja proizvedene na jednom radnom mjestu i u određenom vremenskom intervalu

- veličina grupe (N) - broj pakovina u grupi

- uzorak - određeni broj pakovina slučajno odabranih iz grupe prema planu uzorkovanja za određenu veličinu grupe

- veličina uzorka (n) - broj pakovina u uzorku

- stavljanje u promet - nuđenje, uvoz, skladištenje za zalihe ili izlaganje za prodaju pakovina.

II. OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA I MJERNI SPREMNICI

OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE S PREHRAMBENIM PROIZVODOM

Članak 3.

(1) Obvezatne vrijednosti nazivnih količina punjenja za pakovine s prehrambenim proizvodom koje se stavljaju u promet utvrđene su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog pravilnika (u daljnjem tekstu Prilog 1.).

(2) Pakovine iz stavka 1. ovog članka čije su vrijednosti nazivnih količina punjenja unutar područja količina punjenja utvrđenih u Prilogu 1. stupcu 2. smiju se stavljati u promet samo u vrijednostima nazivnih količina punjenja utvrđenim u Prilogu 1. stupcima 3. i 4.

(3) Kod skupnih pakovanja odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se samo na pojedinačne pakovine u skupnom pakovanju.

OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE S PREĐOM

Članak 4.

(1) Obvezatne vrijednosti nazivnih masa za pakovine s pređom koje se stavljaju u promet utvrđene su u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovog pravilnika (u daljnjem tekstu Prilog 2.).

(2) Kod skupnih pakovanja odredba stavka 1. ovog članka primjenjuje se samo na pojedinačne pakovine u skupnom pakovanju.

(3) Odredba stavka 1. ovog članka ne primjenjuje se na pakovine koje su namijenjene isključivo krajnjem korisniku, koji proizvod upotrebljava u svojoj obrtničkoj djelatnosti.

MJERNI SPREMNICI

Članak 5.

(1) Mjerni spremnici su spremnici načinjeni od gradiva koje zadržava stalni oblik boce i nazivnog obujma do 5 l te koji udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima iz članka 6. i članka 15. stavka 1. ovog pravilnika.

(2) U mjernim spremnicima iz stavka 1. ovog članka nazivnog obujma do 40 ml vršni obujam mora odgovarati jednoj od vrijednosti utvrđenih u Prilogu 7. koji je sastavni dio ovog pravilnika (u daljnjem tekstu Prilog 7.).

(3) Kod mjernih spremnika je:

1. nazivni obujam - obujam mjernog spremnika koji je naznačen na boci

2. vršni obujam - obujam tekućine u mjernom spremniku kad je boca napunjena do vrha

NAJVEĆE DOPUŠTENO ODSTUPANJE MJERNIH SPREMNIKA

Članak 6.

(1) Kod mjernih spremnika istog oblika boce, razlika između nazivnog obujma i vršnog obujma za sve mjerne spremnike istog odobrenog tipa boce (razmak između razine koja odgovara nazivnoj vrijednosti punjenja i vrha boce) mora biti ujednačena.

(2) Ako mjerni spremnici imaju vršni obujam naznačen sukladno članku 15. stavku 1. točki 2. ovog pravilnika, vršni obujam smije odstupati od naznačenog vršnog obujma za iznos utvrđen u tablici 1.

Tablica 1.

Nazivni obujam Qn    Dopušteno odstupanje
u ml          vršnog obujma
            % nazivnog  mililitara
            obujma
manje od 50       6        -
50 do 100        -        3
100 do 200       3        -
200 do 300       -        6
300 do 500       2        -
500 do 1000       -        10
1000 do 5000      1        -


(3) Ako je na mjernom spremniku naznačena razina nazivnog obujma, obujam omeđen vrhom boce i označenom razinom može najviše odstupati do vrijednosti utvrđene u tablici 1. stavka 2. ovog članka.

(4) Dopuštene vrijednosti odstupanja vršnog obujma utvrđene u tablici 1. stavku 2. ovog članka ne smiju se namjerno primjenjivati.

(5) Vršni obujam mjernog spremnika treba odgovarati jednoj od vrijednosti utvrđenih u Prilogu 7.

ZNAK PROIZVOĐAČA MJERNIH SPREMNIKA

Članak 7.

(1) Mjerni spremnici moraju imati znak proizvođača mjernih spremnika.

(2) Znak proizvođača mjernih spremnika predlaže proizvođač, a odobrava Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu Zavod).

(3) Ako postoji mogućnosti zamjene predloženog znaka proizvođača mjernih spremnika s nekim odobrenim znakom proizvođača mjernih spremnika, na traženje Zavoda, zahtjevatelj znaka proizvođača mjernih spremnika treba:

1. primijeniti predloženi znak proizvođača mjernih spremnika

2. unijeti dodatna slova ili brojke u predloženi znak proizvođača mjernih spremnika

(4) Odobreni znak proizvođača mjernih spremnika objavljuje se u glasilu Zavoda

(5) Zavod može priznati znak proizvođača mjernih spremnika koji je odobrila inozemna ustanova koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva.

III. KOLIČINE PUNJENJA

OZNAČIVANJE KOLIČINE PUNJENJA

Članak 8.

(1) Kad se pakovine stavljaju u promet, količina punjenja mora biti izražena u mjernim jedinicama mase, obujma, duljine, ploštine ili brojem komada sukladno odredbama članaka 9., 10. i 11. ovog pravilnika, odnosno sukladno opće prihvaćenoj trgovačkoj praksi.

(2) Neodređeno označivanje veličine količine punjenja, označivanja područja količine punjenja ili dodatne oznake bruto mase na pakovini nije dopušteno.

(3) Ako pakovina sadrži više pakovanja istovrsnih proizvoda koja nisu namijenjena stavljanju u promet pojedinačno, pakovina mora biti označena sveukupnom količinom punjenja i brojem pakovanja; Broj pakovanja ne mora biti označen ako su sva pakovanja vidljiva i lako brojiva.

(4) Ako pakovina sadrži više pakovanja raznovrsnih proizvoda koja nisu namijenjena stavljanju u promet pojedinačno ili ako sadrži više različitih proizvoda koji su se odvojeno punili, pakovina mora biti označena količinom punjenja svakog pojedinog proizvoda.

(5) Ako pakovanje sadrži više pojedinačnih pakovina (skupno pakovanje), na omotu pakovanja mora biti označen broj i količina punjenja pojedinačnih pakovina, a na svakoj pojedinačnoj pakovini mora biti označena količina punjenja; Broj i količina punjenja pojedinačne pakovine na omotu pakovanja ne moraju biti označeni ako su sve pojedinačne pakovine vidljive, lako brojive i ako se oznaka količine punjenja može vidjeti na svakoj pojedinačnoj pakovini, odnosno kod pojedinačnih pakovina nazivnih količina punjenja, ako je oznaka količine punjenja vidljiva najmanje na jednoj pojedinačnoj pakovini.

(6) Odredbe stavaka 1., 2., 3. i 5. ovog članka ne primjenjuju se ako je označivanje količine punjenja propisano nekim drugim propisom.

OZNAČIVANJE MASOM ILI OBUJMOM KOLIČINE PUNJENJA PAKOVINA S ODREĐENIM
PROIZVODOM

Članak 9.

(1) Kod pakovina s proizvodom u obliku aerosola, količina punjenja označuje se obujmom.

(2) Kod pakovina s tekućim prehrambenim proizvodom, količina punjenja označuje se obujmom, a kod ostalih pakovina s prehrambenim proizvodom, količina punjenja označuje se masom, izuzev kod pakovina s ovim prehrambenim proizvodom:

1.a) med, pektin, ekstrakt slada i šećerni sirupi koji se koriste kao namazi, količina punjenja označuje se masom

b) mliječni proizvodi s izuzetkom mliječnih napitaka; proizvodi od nezašećerenog kondenziranog mlijeka punjeni u spremnike koji nisu doze ili tube, količina punjenja označuje se masom i obujmom, a proizvodi od stepke, količina punjenja označuje se masom ili obujmom

c) octena esencija (25%-na octena kiselina), količina punjenja označuje se masom

d) pastozna i tekuća sredstva za začinjavanje, količina punjenja označuje se masom

2.a) senf i sve vrste sosova osim slatkih, količina punjenja označuje se obujmom

b) sladoled, količina punjenja označuje se obujmom

3. koncentrirane juhe, bujoni, umaci za pečenje i preljevi za salate, količina punjenja označuje se obujmom proizvoda pripremljenog za jelo u litrama ili mililitrama

4. prašak za pecivo i pekarski kvasac, količina punjenja označuje se masom brašna za koju je ta količina punjenja dovoljna u toku njihova roka trajnosti

5. puding u prahu i srodni proizvodi, kao i dehidrirani proizvodi za pire, okruglice i slične priloge, količina punjenja označuje se obujmom tekućine potrebne za njihovo pripremanje.

(3) Odredbe točaka 1. i 2. stavka 2. ovog članka ne moraju se primjenjivati na pakovine s proizvodom namijenjenim za uporabu u obrtničkoj djelatnosti.

(4) Kod pakovina s proizvodima za osobnu higijenu, njegu, zaštitu lica i tijela, deterdžentima i sredstvima za čišćenje, održavanje i zaštitu predmeta, ako su u tekućem ili pastoznom obliku, količina punjenja označuje se obujmom, ako su u čvrstom ili praškastom obliku, količina punjenja označuje se masom, ako su kruti dezodoransi i osvježavajući stikovi, količina punjenja označuje se obujmom i ako su mekani sapuni, količina punjenja označuje se masom.

(5) Kod pakovina s ljepilom, količina punjenja označuje se masom.

(6) Kod pakovina s bojama, lakovima i premazima jednakih nazivnih količina punjenja, količina punjenja označuje se obujmom.

(7) Kod pakovina s hranom za kućne ljubimce i ptice, količina punjenja označuje se masom ili obujmom.

(8) Kod pakovina s fotokemijskim proizvodima, s kemijskim i tehnički normiranim tvarima i reagensima, količina punjenja označuje se obujmom preparata spremnog za uporabu ili brojem primjena.

OZNAČIVANJE BROJEM KOMADA PAKOVINA S PREHRAMBENIM PROIZVODOM

Članak 10.

(1) Iznimno od odredaba članka 9. stavka 2. ovog pravilnika, kod pakovina s voćem, povrćem, vafl listovima i začinima, količina punjenja može se označiti brojem komada ako se ti prehrambeni proizvodi, prema opće prihvaćenoj trgovačkoj praksi, prodaju u komadima.

(2) Brojem komada može se označiti količina punjenja pakovine s više od jednog komada prehrambenog proizvoda ako je količina punjenja manja od 100 g i to kod pakovina s ovim proizvodom:

1. šećerni i čokoladni proizvodi u obliku figura (s izuzetkom pralina) i trajno pecivo s pojedinačnom masom većom od 5 g

2. žvakaće gume, gumi bomboni i pjenasti slatkiši.

(3) Kod pakovina s umjetnim sladilima u obliku tableta, količina punjenja označuje se brojem komada.

OZNAČIVANJE BROJEM KOMADA PAKOVINA S ODREĐENIM PROIZVODOM

Članak 11.

Iznimno od odredaba članka 9. stavaka 4., 5., 6. i 7. ovog pravilnika, količina punjenja može se označiti brojem komada kod pakovina s ovim proizvodom:

1. proizvodi za osobnu higijenu, njegu, zaštitu lica i tijela, količine punjenja za jednokratnu uporabu (porcionirane pakovine) ili za koje označivanje mase ili obujma nije potrebno

2. sredstva za dezodoriranje i čišćenje u obliku kamena (stika), mase manje od 50 g

3. sredstva za zaštitu automobila, količine punjenja za jednokratnu uporabu (porcionirane pakovine)

4. hrana za kućne ljubimce i ptice ako se prema opće prihvaćenoj trgovačkoj praksi hrana prodaje u komadima

5. ljepila u tubi

6. lak u tubi, količine punjenja manje od 50 ml.

IZUZIMANJE ODREĐENIH PAKOVINA OD OZNAČIVANJA KOLIČINA PUNJENJA

Članak 12.

(1) Od označivanja količine punjenja sukladno člancima 10. i 11. ovog pravilnika izuzimaju se pakovine s proizvodom čiji je svaki pojedinačni komad vidljiv i lako brojiv ili ako se prema opće prihvaćenoj trgovačkoj praksi proizvod prodaje u pojedinačnim komadima ili u paru.

(2) Od označivanja količine punjenja izuzimaju se pakovine s ovim proizvodom:

1. arome, količine punjenja manje od 10 g ili ml

2. ocat i prerađevine od hrena ili gorčice, količine punjenja manje od 25 g ili ml

3. šećer, šećerni proizvodi, kakao prah i kakao proizvodi, praškaste mješavine koje sadrže kakao prah, proizvodi na bazi oraha, badema i ostalih sjemenki uljarica (marcipan, persipan, nougat, itd), trajni pekarski proizvodi i proizvodi za grickanje, količine punjenja manje od 50 g

4. fini pekarski proizvodi, prepečenac i narezani kruh, količine punjenja od 100 g ili manje

5. sladoled, količine punjenja od 200 ml ili manje.

(3) Ako se nekoliko pojedinačnih pakovina koje su izuzete od označivanja sukladno točki 4. stavku 2. ovog članka dodatno zamotavaju i ako sveukupna količina punjenja prelazi 100 g,. broj i količina punjenja pojedinačne pakovine treba se označiti na omotu pakovanja.

OZNAČIVANJE OCIJEĐENE MASE

Članak 13.

(1) Ako se prehrambeni proizvod nalazi u naljevnoj tekućini (voda, slana voda, salamura, ocat, vodene otopine šećera, sokovi voća i povrća u konzervama voća i povrća ili njihove smjese) na pakovini mora biti označena pored sveukupne mase punjenja i ocijeđena masa proizvoda. Naljevna tekućina može biti u tekućem, zamrznutom ili duboko zamrznutom stanju.

(2) Ocijeđena masa proizvoda iz stavka 1. ovog članka mora biti označena prepoznatljivo i u neposrednoj blizini oznake sveukupne mase punjenja te najmanje iste veličine brojeva kao i oznaka nazivne količine punjenja.

ODSTUPANJA KOD SPREMNIKA

Članak 14.

(1) Spremnici za koje su utvrđene preporučene obujamne vrijednosti u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovog pravilnika (u daljnjem tekstu Prilog 3.), trebaju biti u granicama odstupanja utvrđenog u Prilogu 8. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Spremnici iz stavka 1. ovog članka moraju biti načinjeni od takvog gradiva da kod punjenja primjetno ne mijenjaju oblik spremnika.

NATPISI I OZNAKE NA MJERNIM SPREMNICIMA I SPREMNICIMA

Članak 15.

(1) Mjerni spremnici moraju na dnu, rubu dna ili plaštu spremnika imati ove natpise i oznake, jasno vidljive, čitljive i neizbrisive:

1. nazivni obujam - u mililitrama, centilitrama ili litrama, izražen u mjernoj jedinici za obujam ili znakom mjerne jedinice za obujam

2. vršni obujam - u centrilitrama, bez navođenja mjerne jedinice za obujam ili znaka mjerne jedinice za obujam ili označen razmakom između visine punjenja koja odgovara nazivnom obujmu i vrha boce u mililitrama uz navođenje znaka mjerne jedinice

3. odobreni znak proizvođača mjernih spremnika

4.a) oznaku utvrđenu u Prilogu 9. koji je sastavni dio ovog pravilnika, smještenu pored znaka proizvođača mjernih spremnika, za mjerne spremnike nazivnog obujma od 50 ml do 5 l

b) slovo M smješteno pored znaka proizvođača mjernih spremnika, za mjerne spremnike nazivnog obujma do 50 ml.

(2) Spremnici koji ne udovoljavaju zahtjevima za mjerne spremnike, a stavljaju se u promet, ne smiju imati natpise i oznake iz točaka 2. i 4. stavka 1. ovog članka.

(3) Spremnici koji se stavljaju u promet, za koje su u Prilogu 3. utvrđene preporučene obujamne vrijednosti, moraju imati označenu veličinu obujma, bez navođenja mjerne jedinice za obujam ili znaka mjerne jedinice za obujam, osim kod normiranih spremnika kod kojih je navedena oznaka norme.

NAČIN NAVOĐENJA KOLIČINE PUNJENJA

Članak 16.

(1) Pakovine koje se stavljaju u promet moraju imati količinu punjenja označenu lako prepoznatljivo, jasno vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na samoj pakovini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, pakovine s kozmetičkim proizvodom, čija se ambalaža sastoji od unutarnjeg i vanjskog omota, moraju imati količinu punjenja označenu lako prepoznatljivo, jasno vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na oba omota.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, pakovine ručno proizvedene za prodaju krajnjem kupcu, mogu imati označenu količinu punjenja na natpisu postavljenom na ili pored proizvoda.

(4) Kod velikih pakovanja sa svježim voćem i povrćem količinu punjenja treba označiti samo u popratnim dokumentima ako se prodaju isključivo krajnjem kupcu koji ih upotrebljava u svojoj obrtničkoj djelatnosti.

(5) Velika pakovanja iz stavka 4. ovog članka su pakovanja koja se prema opće prihvaćenoj trgovačkoj praksi ne prodaju krajnjem kupcu u navedenim količinama punjenja.

(6) Pakovine koje se stavljaju u promet moraju imati navedenu vrijednost količine punjenja za:

1. mjernu jedinicu mase: u gramima ili kilogramima

2. mjernu jedinicu obujma: u mililitrama, centilitrama ili litrama

3. mjernu jedinicu duljine: u centimetrima ili metrima

4. mjernu jedinicu ploštine: u četvornim centimetrima ili četvornim metrima.

(7) Uz vrijednost nazivne količine punjenja iz stavka 6. ovog članka treba biti navedena mjerna jedinica ili znak mjerne jedinice.

VELIČINA OZNAKA

Članak 17.

(1) Oznake brojeva kojima se na pakovini naznačuje nazivna količina punjenja temeljem članka 8. stavaka 3. i 4., članka 13., članka 15. stavka 1. i članka 16. ovog pravilnika moraju biti najmanje veličine utvrđene u tablici 2.

Tablica 2.

Nazivna količina punjenja    Veličina oznaka u mm
QN u g ili ml
5 do 50                 2
od 50 do 200              3
od 200 do 1000             4
više od 1000              6


Nazivna količina punjenja Veličina oznaka u mm

(2) Oznake brojeva kojima se označuju skupna pakovanja iz članka 8. stavka 5. ovog pravilnika moraju biti najmanje veličine utvrđene u tablici 3.

Tablica 3.

Nazivna količina punjenja        Veličina oznaka u mm
pojedinačnih pakovanja u g ili ml    na skupnom pakovanju
manje od 50                       3
50 i više od 50                 6


(3) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovog članka, ako se koriste vage sa štampačem, veličina oznaka brojeva nazivne količine punjenja pakovina koje imaju nejednake nazivne količine određena je tipnim odobrenjem za tu vagu.

ZNAK "E"

Članak 18.

(1) Znakom "e" mogu se označiti pakovine istih nazivnih količina punjenja koje udovoljavaju zahtjevima iz članaka 8., 9., članka 16. stavaka 1., 2. i 6., članka 17. stavka 1., članaka 19., 24. i 25. ovog pravilnika i čije nazivne količine punjenja nisu manje od 5 g ili 5 ml, ni veće od 10 kg ili 10 l. Ako se na pakovini mora označiti ocijeđena masa proizvoda zajedno sa sveukupnom masom punjenja, znak "e" odnosit će se samo na sveukupnu masu punjenja.

(2) Znak "e" mora se nalaziti u istom vidnom polju s oznakom nazivne količine punjenja, a izgled znaka utvrđen je u Prilogu 10. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

ZAHTJEVI ZA KOLIČINAMA PUNJENJA PAKOVINA OZNAČENIH MASOM ILI OBUJMOM

Članak 19.

(1) Pakovine istih nazivnih količina punjenja, označene masom ili obujmom mogu se proizvoditi samo tako da stvarne količine punjenja u trenutku završetka proizvodnje:

1. nisu u prosjeku manje od nazivne količine punjenja i da

2. nisu prekoračene vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u Tablici 4. stavku 3. ovog članka.

(2) Pakovine istih nazivnih količina punjenja, označene masom ili obujmom mogu se staviti u promet ako stvarne količine punjenja u trenutku proizvodnje:

1. nisu u prosjeku manje od nazivne količine punjenja i ako

2. nisu prekoračene vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u Tablici 4. stavku 3. ovog članka.

(3) Vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja stvarne količine punjenja pakovina označenih masom ili obujmom utvrđene su u tablici 4.

Tablica 4.

Nazivna količina    Dopušteno negativno
punjenja QN       odstupanje T2%
u g ili ml       u % QN  u g ili ml
od 5 do 50       9    -
od 50 do 100      -    4,5
od 100 do 200      4,5   -
od 200 do 300      -    9
od 300 do 500      3    -
od 500 do 1000     -    15
od 1000 do 10000    1,5   -


(4) Vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja stvarne količine punjenja pakovina, kad su prema tablici 4. stavku 3. ovog članka izražene u postotku, određuju se zaokruživanjem:

1. na najbližu veću desetinku grama ili mililitra, kad je nazivna količina punjenja manja ili jednaka 1000 grama ili mililitara

2. na najbližu sljedeću veću vrijednost grama ili mililitra, kad je nazivna količina punjenja veća od 1000 grama ili mililitara.

(5) Tijekom proizvodnje smije biti najviše 2% pakovina kojima je stvarna količina punjenja manja od nazivne količine punjenja za iznos veći od dopuštenog negativnog odstupanja T2%.

(6) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označene masom ili obujmom mogu se staviti prvi put u promet samo ako njihova stvarna količina punjenja ne odstupa od nazivne količine punjenja više od dvostruke vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja T2% utvrđenog u tablici 4. stavku 3. ovog članka.

ZAHTJEVI ZA KOLIČINAMA PUNJENJA PAKOVINA OZNAČENIH OCIJEĐENOM MASOM

Članak 20.

(1) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označenih ocijeđenom masom proizvoda mogu se proizvoditi samo tako da u trenutku završetka proizvodnje srednja vrijednost stvarne ocijeđene mase proizvoda nije manja od ocijeđene mase proizvoda označene na pakovini.

(2) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označenih ocijeđenom masom proizvoda mogu se stavljati u promet ako srednja vrijednost stvarne ocijeđene mase proizvoda nije manja od ocijeđene mase proizvoda označene na pakovini.

(3) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označenih ocijeđenom masom proizvoda neispravne su i ne smiju se stavljati u promet ako stvarna ocijeđena masa proizvoda odstupa od ocijeđene mase proizvoda označene na pakovini više od trostruke vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u članku 19. stavku 3. tablica 4. ovog pravilnika.

(4) Pakovine istih nazivnih količina punjenja udovoljavaju zahtjevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka ako ocijeđena masa proizvoda udovoljava tim zahtjevima tijekom vremena skladištenja utvrđenog u Prilogu 4.a. točka 8.5. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

ZAHTJEVI ZA KOLIČINAMA PUNJENJA PAKOVINA OZNAČENIH DULJINOM ILI PLOŠTINOM

Članak 21.

(1) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označenih duljinom ili ploštinom mogu se proizvoditi tako da u trenutku završetka proizvodnje srednja vrijednost stvarne količine punjenja nije manja od nazivne količine punjenja.

(2) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označenih duljinom ili ploštinom mogu se stavljati u promet ako srednja vrijednost stvarne količine punjenja nije manja od nazivne količine punjenja.

(3) Pakovine istih nazivnih količina punjenja označenih duljinom ili ploštinom mogu se stavljati u promet ako negativno odstupanje stvarne količine punjenja ne prekoračuje:

1. 2% nazivne duljine kod pakovina označenih duljinom, odnosno 4% nazivne duljine kod pakovina s pređom duljine 100 metara ili manje

2. 3% nazivne ploštine kod pakovina označenih ploštinom.

(4) Odredba točke 2. stavka 3. ovog članka primjenjuje se i na pakovine označene duljinom i širinom.

(5) Na pakovine s medicinskim zavojnim materijalom, flasterima i zavojima za brzo zavijanje rana primjenjuju se odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka.

ZAHTJEVI ZA KOLIČINAMA PUNJENJA
PAKOVINA OZNAČENIH BROJEM KOMADA

Članak 22.

(1) Pakovine istih nazivnih količina punjenja čije su količine punjenja označene brojem komada, a broj komada je 30 ili manji, mogu se stavljati u promet ako stvarno sadrže označenu količinu punjenja.

(2) Pakovine istih nazivnih količina punjenja čija je količina punjenja označena brojem komada, a broj komada je veći od 30, mogu se stavljati u promet:

1. ako srednja količina punjenja nije manja od nazivne količine punjenja

2. ako negativno odstupanje stvarne količine punjenja od nazivne količine punjenja nije veće od jednog komada za svaku započetu stotinu komada.

NEGATIVNO ODSTUPANJE PAKOVINA
NEJEDNAKIH NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA

Članak 23.

(1) Pakovine nejednakih nazivnih količina punjenja označene masom, mogu se stavljati u promet ako negativno odstupanje stvarne količine punjenja od nazivne količine punjenja ne prekoračuje vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u tablici 5.

Tablica 5.

Nazivnja količina punjenja   Dopušteno negativno
QN u g             odstupanje T2% u g
manje od 100              1,0
100 do isključno 500          2,0
500 do isključno 2000          5,0
2000 do 10000              10,0


(2) Pakovine nejednakih nazivnih količina punjenja označenih duljinom ili ploštinom mogu se stavljati u promet ako negativno odstupanje stvarne duljine ili stvarne ploštine ne prekoračuje vrijednosti utvrđene u članku 21. stavku 3. ovog pravilnika.

REFERENCIJSKA TEMPERATURA

Članak 24.

Zahtjevi iz članaka 6., 14. i 19. ovog pravilnika za količine punjenja odnose se na temperaturu od 200C (referencijska temperatura), izuzev za sladolede.

IV. ISPITIVANJE KOLIČINE PUNJENJA

MJERNI UREĐAJI

Članak 25.

(1) Proizvođači pakovina istih nazivnih količina punjenja moraju redovito provoditi ispitivanje količine punjenja prema opće priznatim pravilima statističkog osiguranja sustava kakvoće kako bi osigurali ispunjavanje zahtjeva za količinama punjenja iz članaka 19., 20., 21. i 22. ovog pravilnika. Ispitivanje se provodi po opće priznatim mjernim postupcima i s odgovarajućim mjernim uređajima koji udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima utvrđenim u Prilogu 6. koji je sastavni dio ovog pravilnika (u daljnjem tekstu Prilog 6.).

(2) Nadzorne vage koje udovoljavaju zahtjevima iz Priloga 6. točka 1. mogu se upotrebljavati za ispitivanje količine punjenja ako imaju naljepnicu s natpisom "Mjerni uređaj na nadzor pakovina od …… g (ili kg) do najvećeg tereta". Donja granica mjerenja količine punjenja utvrđena je u Prilogu 6., a gornja granica mjerenja količine punjenja iz najveće nosivosti nadzorne vage.

(3) Za ispitivanje količina punjenja mjernih spremnika, mase pakovina s pređom, pakovina označenih duljinom, ploštinom ili brojem komada mogu se umjesto mjernih uređaja iz Priloga 6. rabiti drugi pogodni mjerni uređaji ili pribor za obavljanje nadzora.

(4) Kod pakovina označenih masom ili obujmom o rezultatima ispitivanja sastavlja se ispitno izvješće koje se čuva najmanje do sljedećeg redovnog mjeriteljskog ispitivanja, sukladno članku 33. stavku 1. ovog pravilnika, a na zahtjev ovlaštenih osoba mora im se dati na uvid.

(5) Od odredbi stavaka 2., 3. i 4. ovog članka mogu se izuzeti pakovine koje nisu označene znakom "e", ako udovoljavaju zahtjevima iz članaka 19., 20., 21. i 22. ovog pravilnika i ako se u tijeku proizvodnje ne primjenjuje automatsko vaganje.

OVJERAVANJE MJERNIH UREĐAJA

Članak 26.

Kod pakovina istih nazivnih količina punjenja koje se proizvode i stavljaju u promet sukladno odredbama članaka 19., 20., 21. i 22. ovog pravilnika, mjerni uređaji koji se rabe samo u proizvodnji tih pakovina ne moraju se ovjeravati.

V. PAKOVINE S KOLIČINOM
PUNJENJA MANJOM OD 5 GRAMA ILI 5 MILILITARA ILI VIŠE OD
10 KILOGRAMA ILI 10 LITARA

PAKOVINE S KOLIČINOM PUNJENJA MANJOM
OD 5 GRAMA ILI 5 MILILITARA

Članak 27.

(1) Pakovine s količinom punjenja manjom od 5 grama ili 5 mililitara mogu se stavljati u promet bez označivanja količine punjenja, izuzev ako označivanje količine punjenja nije utvrđeno nekim drugim propisom.

(2) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na pakovine iz stavka 1. ovog članka, ako se stavljaju u promet bez označivanja količine punjenja.

PAKOVINE S KOLIČINOM PUNJENJA VEĆOM OD 10 KILOGRAMA ILI 10 LITARA

Članak 28.

(1) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na pakovine s količinom punjenja većom od 10 kilograma ili 10 litara izuzev pakovina iz stavaka 3., 4., 5., 6. i 7. ovog članka.

(2) Dopušteno negativno odstupanje količine punjenja pakovina s količinom punjenja većom od 10 kilograma ili 10 litara utvrđeno je u tablici 6.

Tablica 6.

Nazivnja količina    Dopušteno negativno
punjenja QN       odstupanje T2%
u kg ili l       u % od QN u g ili ml
od 10 do 15         -      150
više od 15 do 50      1,0      -
više od 50 do 100      -      500
više od 100        0,5      -


(3) Pakovine s prehrambenim proizvodom ne trebaju imati označenu količinu punjenja ako je količina punjenja navedena u popratnim dokumentima i pakovine su namijenjene:

1. krajnjem korisniku koji proizvod upotrebljava u svojoj obrtničkoj djelatnosti ili

2. tijelima državne uprave.

(4) Pakovine s voćem ili krumpirom mogu se prvi put staviti u promet ako negativno odstupanje količine punjenja od nazivne količine punjenja ne prekoračuje vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u tablici 6. stavku 2. ovog članka.

(5) Pakovine s ugljenom, koksom ili briketima ne trebaju imati označenu količinu punjenja ako je količina punjenja navedena u popratnim dokumentima. Pakovine s ovim proizvodima mogu se prvi put staviti u promet ako negativno odstupanje količine punjenja od nazivne količine punjenja ne prekoračuje vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u tablici 6. stavku 2. ovog članka. Kod svakog slijedećeg stavljanja u promet tih pakovina, negativno odstupanje ne smije prekoračiti dvostruku vrijednost dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u tablici 6. stavku 2. ovog članka.

(6) Pakovine s gnojivom mogu se prvi put staviti u promet ako negativno odstupanje količine punjenja od nazivne količine punjenja nije veće od 3%.

(7) Kod pakovina s bojama i lakovima istih nazivnih količina punjenja do 20 litara, količina punjenja označuje se sukladno odredbama članka 8., članka 9. stavka 6. i članka 16. stavaka 1., 6. i 7. ovog pravilnika.

(8) Odgovarajuće vage, prema Prilogu 6., koje su u sklopu uređaja za punjenje pakovina istih nazivnih količina punjenja, su vage koje mogu izdvojiti sve pakovine kojima je negativno odstupanje količine punjenja veće od vrijednosti utvrđenih u tablici 6. stavku 2. ovog članka. Ove se vage ne moraju ovjeravati.

VI. OTVORENA PAKOVANJA,
NEZAPAKIRANI PEKARSKI
PROIZVODI I JEDINICE BEZ OMOTA

OTVORENA PAKOVANJA

Članak 29.

(1) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na otvorena pakovanja koja su napunjena bez nazočnosti kupca.

(2) Iznimno, odredba članka 19. stavka 6. ovog pravilnika ne primjenjuje se na otvorena pakovanja koja se mogu ponovno puniti do istih nazivnih količina punjenja i koja se stavljaju u promet putem posrednika, ako stvarne količine punjenja u trenutku prodaje nisu manje od nazivnih količina punjenja za vrijednosti veće od dopuštenog negativnog odstupanja iz članka 19. stavka 3. tablice 4. ovog pravilnika.

NEZAPAKIRANI PEKARSKI PROIZVODI

Članak 30.

(1) Nezapakirani pekarski proizvodi iste nazivne mase kao što su kruh, pecivo, fini pekarski proizvodi, koji se prodaju prema vrijednosti mase, mogu se proizvoditi tako da njihova srednja vrijednost mase u trenutku završetka proizvodnje nije manja od nazivne mase.

(2) Nezapakirani pekarski proizvodi iz stavka 1. ovog članka mogu se stavljati u promet ako njihova srednja vrijednost mase u trenutku završetka proizvodnje proizvoda nije manja od nazivne mase.

(3) Nezapakirani pekarski proizvodi mogu se stavljati prvi put u promet ako negativno odstupanje od nazivne mase ne prelazi dvostruku vrijednost dopuštenog negativnog odstupanja utvrđenog u članku 19. stavku 3. tablici 4. ovog pravilnika.

(4) Pekarski proizvodi mogu se proizvoditi i stavljati u promet bez uporabe mjernih uređaja za nadzor količine punjenja. Ako se u proizvodnji pekarskih proizvoda rabe mjerni uređaji, oni se ne moraju ovjeravati.

(5) Odredbe članka 32. točaka 1, 2. i 3. ovog pravilnika primjenjuju se na nezapakirane pekarske proizvode.

(6) Nezapakirani kruh iste nazivne mase veće od 250 g, može se stavljati u promet ako je oznaka količine mase lako uočljiva i jasno čitljiva, ako se nalazi na kruhu, na polici ili pored kruha.

(7) Odredbe članka 8. stavaka 2. i 6., članka 16. stavka 6. i članka 17. stavka 1. ovog pravilnika o označivanju količine punjenja primjenjuju se na nezapakirani kruh iz stavka 6. ovog članka.

JEDINICE BEZ OMOTA

Članak 31.

(1) Proizvodi koji se prodaju bez omota (jedinice bez omota), iste nazivne mase, iste nazivne duljine ili iste nazivne ploštine mogu se proizvoditi tako da masa, duljina ili ploština u trenutku završetka njihove proizvodnje u prosjeku nije manja od nazivne mase, nazivne duljine ili nazivne ploštine i to za ove jedinice bez omota:

1. vrpce, vezice za cipele i pređe svih vrsta

2. žice

3. kabeli

4. crijeva (cijevi)

5. tapete

6. ravni tekstilni proizvodi ploštine veće od 0,4 m2

7. pletiva i tkanja svih vrsta

(2) Jedinice bez omota mogu se stavljati u promet ako srednja vrijednost mase, duljine ili ploštine proizvoda nije manja od nazivne mase, duljine ili ploštine.

(3) Jedinice bez omota mogu se prvi put staviti u promet ako negativno odstupanje od nazivne mase, duljine ili ploštine ne prekoračuje vrijednosti utvrđene u člancima 19. i 21. ovog pravilnika.

(4) Jedinice bez omota mogu se proizvoditi i stavljati u promet bez da se rabe mjerni uređaji. Ako se u proizvodnji jedinica bez omota rabe mjerni uređaji, oni se ne moraju ovjeravati.

(5) Jedinice bez omota mogu se stavljati u promet ako su vrijednosti mase, duljine ili ploštine lako prepoznatljive i jasno čitljive, te ako veličina brojeva udovoljava propisima za promet robe.

(6) Na jedinice bez omota primjenjuju se odredbe članka 4., članka 8. stavaka 2., 5. i 6., članka 16. stavaka 3. i 6., članka 27., članka 28. stavka 1. i članka 32. točaka 1. i 3. ovog pravilnika.

(7) Odredbe stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka ne primjenjuju se na jedinice bez omota koje su namijenjene isključivo krajnjem korisniku koji proizvod upotrebljava u svojoj obrtničkoj djelatnosti.

Članak 32.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na:

1. pakovine koje se izvoze ili su namijenjene opskrbljivanju vlakova, brodova i zrakoplova, osim pakovina s naznakom "e"

2. pakovine čija količina punjenja nije označena masom, obujmom, duljinom ili ploštinom, ako su namijenjene krajnjem korisniku, koji proizvod upotrebljava u svojoj obrtničkoj djelatnosti

3. besplatne uzorke koji su označeni kao besplatni

4. proizvode u spremnicima koji su namijenjeni krajnjem korisniku na temelju međusobnog ugovora

5. umjerene spremnike odobrenog tipa

6. pakovine koje sadrže lijekove.

VII. MJERITELJSKO ISPITIVANJE
PAKOVINA

POSTUPAK ISPITIVANJA

Članak 33.

(1) Nadzor nad ispunjavanjem mjeriteljskih zahtjeva iz članaka 19., 20., 21. i 22., članka 28. stavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članka 30. stavaka 1., 2. i 3., članka 31. stavaka 1., 2. i 3. ovog pravilnika obavlja se ispitivanjem pakovina metodom slučajnog uzorkovanja u trenutku završetka njihove proizvodnje ili stavljanja u promet tih pakovina. Za ispitivanje pakovina istih količina punjenja primjenjuje se postupak za ispitivanje količina punjenja utvrđen u Prilozima 4.a. i 4.b. koji su sastavni dio ovog pravilnika, a za ispitivanje pakovina nejednakih nazivnih količina punjenja primjenjuju se točke 1. i 2. tih Priloga.

(2) Nadzor nad ispunjavanjem mjeriteljskih zahtjeva iz članka 6. ovog pravilnika obavlja se ispitivanjem mjernih spremnika postupkom slučajnog uzorkovanja tijekom proizvodnje ili stavljanja u promet mjernih spremnika. Za ispitivanje mjernih spremnika primjenjuje se postupak ispitivanja utvrđen u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovog pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Danom primjene ovog pravilnika prestaju vrijediti odredbe članka 9. Pravilnika o kvaliteti proizvoda od mesa ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti prirodne mineralne vode ("Narodne novine" br. 53/91), članka 3. Pravilnika o kvaliteti keksa i proizvoda srodnih keksu ("Narodne novine" br. 53/91), članka 8. Pravilnika o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih preparata ("Narodne novine" br. 53/91), članka 16. stavaka 2., 3. i 4., članka 17. stavaka 1., 3, 4., 5. i 6., članka 18., članaka 22., 23., 24., 28., 31., 32., 33. i 34. Pravilnika o kvaliteti voća, povrća i gljiva ("Narodne novine" br. 53/91), članaka 5. i 7. Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjkaša, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91), članka 45. Pravilnika o kvaliteti mesa peradi ("Narodne novine" br. 53/91), članaka 5. i 6. Pravilnika o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti juha, koncentrata za juhe, koncentrata za umake i dodataka jelima ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. stavka 5., članka 8. stavaka 1., 2. i 3. Pravilnika o kvaliteti osvježavajućih bezalkoholnih pića ("Narodne novine" br. 53/91), članka 9. Pravilnika o kvaliteti meda i drugih pčelinjih proizvoda te metodama za kontrolu kvalitete meda i drugih pčelinjih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. Pravilnika o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavine začina ("Narodne novine" br. 53/91), članaka 7. i 8. Pravilnika o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla te margarina, majoneza i njima srodnih proizvoda ("Narodne novine" br. 53/91), članka 6. Pravilnika o kvaliteti pekarskog kvasca ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti alkoholnih pića ("Narodne novine" br. 53/91), članka 5. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti octene i razblažene octene kiseline ("Narodne novine" br. 53/91), članka 7. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode ("Narodne novine" br. 53/91), članka 7. stavaka 1. i 2. i članka 8. stavaka 1. i 2. Pravilnika o kvaliteti kave, proizvoda od kave i surogata kave ("Narodne novine" br. 53/91), članka 19. stavka 6. Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja ("Narodne novine" br. 53/91), članaka 109., 145. i 152. Pravilnika o kvaliteti žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, tjestenine i brzo smrznutog tijela ("Narodne novine" br. 53/91), članka 12. Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakao-proizvode, proizvode slične čokoladi, krem proizvode i bombonske proizvode ("Narodne novine" br. 90/96 i 12/97).

(2) Nacionalne vrijednosti obveznih nazivnih količina punjenja utvrđene u Prilogu 1. mogu se primjenjivati do 01. siječnja 2004. godine.

Članak 35.

(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 01. rujna 1997. godine.

(2) Iznimno, odredbe članaka 8., 9., 10., 11. i 12. ovog pravilnika koje se odnose na označivanje nazivnih količina punjenja primjenjuju se od 01. siječnja 1999. godine.

Klasa: 011-02/97-03/01
Urbroj: 558-03/1-97-1
Zagreb, 18. veljače 1997.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i
mjeriteljstvo
dr. Jakša Topić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Prilog 1.

OBVEZATNE VRIJEDNOSTI
NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE S PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Područje količina Nazivna količina

punjenja koje mogu punjenja u litrama

Prehrambeni proizvodi imati pakovine koje odnosno gramima

se stavljaju u promet Normirane Dodatne

s nazivnim količi- vrijednosti nac.

nama utvrđenim u vrijednosti

stupcima 3 i 4

         1 2 3 4

1.a) Vino od svježeg grožđa, 0,005-10 l 0,10; 0,1871;

mošt od svježeg grožđa kod 0,25; 0,375;

kojeg je fermentacija 0,50; 0,75;

zaustavljena dodavanjem 1, 1,5; 2, 3, 4,

alkohola, uključujući i vino 5, 6, 8, 9, 10

dobiveno od nefermentiranog

voćnog soka pomiješanog s

alkoholom, osim vina (tar. br.

CT 22.04. 10, 22.04.21 i

22.04.29) kao i likerskih vina

(tar. br. CT 22.04) mošt od

grožđa djelomično

fermentiran ili kod kojeg je

fermentacija zaustavljena na

drugi način a ne dodatkom

alkohola (tar. br. CT 22.04.30)

b) Vina sorte "Vins jaunes" 0,005-10 l 0,62

koja nose oznaku podrijetla:

"Cotes du Jura", "Arbois",

"LžEtoile" i "Chateau-Chalon"

c) Jabukovača, kruškovača, 0,005-10 l 0,10; 0,25;

medovina i ostala 0,375; 0,50;

fermentirana nepjenušava 0,75; 1, 1,5; 2, 5

pića (tar. br. CT 22.06)

d) Vermut i ostala vina od 0,10-10 l 0,10; 0,20;

svježeg grožđa, 0,375; 0,50; 0,75;

aromatizirana biljnim ili 1, 1,5; 3,5

drugim aromatskim

sredstvima (tar. br. CT

22.05), likerska vina (tar. br.

CT 22.04)

2.a) - Pjenušava vina (tar. br. 0,005-10 l 0,125; 0,20;

CT 22.04.10), ostala vina pu- 0,375; 0,75; 1,5;

njena u boce sa čepovima za 3, 4,5; 5, 6, 91

pjenušava vina, pojačana po-

sebnim držačima, kao i vina s

drugim načinima zatvaranja, s

pritiskom od najmanje 1 bara

ali ne više od 3 bara mjereno

pri temperaturi od 200C

(tar. br. CT 22.04.21 i

22.04.29)

b) Jabukovača, kruškovača, 0,005-10 l 0,10; 0,20;

medovina i ostala 0,375; 0,75; 1,

fermentirana pjenušava pića 1,5; 3

(tar. br. CT 22.06)

3.a) Pivo od slada 0,005-10 l 0,25; 0,33; 0,50;

(tar. br. CT 22.03) 0,75; 1, 2, 3, 4, 5

b) Kiselo pivo, Gueuze 0,005-10 l 0,25; 0,375; 0,75

4.a) Jaka alkoholna pića 0,005-10 l 0,02; 0,03; 0,04; 0,75

(osim onih pod tar. br. CT 0,05; 0,10; 0,20;

22.07), likeri i ostala alkoholna 0,35; 0,50; 0,70;

pića, složeni alkoholni pripravci 1, 1,1253; 1,5; 2,

(poznati kao "koncentrirani 2,5; 3, 4,5; 53, 103

ekstrakti") za proizvodnju

pića (tar. br. CT 22.08)

b) Alkoholna pića (tar. br. CT 0,10-10 l 0,1; 0,20; 0,35;

22.08) s dodatkom 0,50; 0,70; 1,

bezalkoholnih tekućina 1,1252; 1,5; 2, 2,5;

3, 4,5; 52; 102

5. Ocat (tar. br. CT 22.09) 0,005-10 l 0,25; 0,50; 0,75; 3

1, 2, 5

6. Maslinovo ulje (tar. br. CT 0,005-10 l 0,25; 0,50; 0,75; 0,20; 4

15.09 i 15.10), 1, 2, 3, 5, 10

ostala jestiva ulja

(tar. br. CT 15.07, 15.08, 15.11

do 15.17)

7. Mlijeko, svježe mlijeko 0,005-10 l 0,10; 0,20; 0,25;

nekoncentrirano i ne 0,50; 0,75; 1, 2,

zaslađeno (tar. br. CT 04.01) 3,4

osim jogurta, kefira, kiselog

mlijeka, sirutke i ostalog

fermentiranog ili zakiseljenog

mlijeka, napitci na bazi mlijeka.

(tar. br. CT 04.03. 10 i

04.03.90)

8.a) Voda, mineralna voda 0,005-10 l 0,125; 0,20; 0,25;

(tar. br. CT 22.01) 0,33; 0,50; 0,75;

1, 1,5; 2

b) Limunade, aromatizirane 0,005-10 l 0,125; 0,20; 0,25; 2,5

mineralne vode i 0,33; 0,50; 0,75;

aromatizirane gazirane vode 1, 1,5; 2

i ostala bezalkoholna pića

koja ne sadrže mliječne masti

(tar. br. CT 22.02) osim

voćnih i povrtnih sokova

(tar. br. CT 20.09) i

koncentrata

c) Napici deklarirani kao 0,005-10 l 0,10

bezalkoholni aperitivi

9. Voćni sokovi (uključujući i 0,005-10 l 0,125, 0,20; 0,.19

mošt od grožđa) i povrtni 0,25; 0,33; 0,50;

sokovi, sa ili bez dodanog 0,75; 1, 1,5; 2

šećera, nefermentirani i bez

dodatka alkohola (tar. br. CT

20.09), voćni nektar sukladno

smjernici 75/726/EU o

voćnim sokovima i sličnim

proizvodima.

10. Šećer (osim glave šećera 100-5000 g 125, 250, 500,

i proizvoda iz točke 2.8. 750, 1000,

Priloga 3.) 1500, 2000,

2500, 3000,

4000, 5000 80, 90,

11. Čokolade u tablama i 72-500 g 75, 100, 125, 97, prutićima (riglima) kao i 150, 200, 250, 120,

porcionirane čokolade kad se 300, 400, 500 130

stavljaju u promet

zapakirane u obliku table

12. Kakao i praškasti kakao 50-1000 g 50, 75, 125, 250, 100,

proizvodi (osim napitka 500, 750, 1000 200

u prahu koji sadrži kakao)

13. Ekstrakti kave, ekstrakti više od 50, 100, 200,

cikorije, njihove mješavine, 25-10000 g 2504, 3005, 500,

kao i ekstrakti mješavina 750, 1000,

kave i cikorije (osim 1500, 2500,

proizvoda u tekućem stanju) 2000, 3000

15. Margarin i proizvodi od 50-5000 g 125, 250, 500, 20

mješanih masnoća 1000, 1500,

2000, 2500, 5000

16. Maslac (tar. br. CT 04.05), 50-5000 g 125, 250, 500,

namazi na bazi mliječne 1000, 1500,

masti. 2000, 2500,

5000

Napomene:

CT - Carinska tarifa (zakon o carinskoj tarifi)

1 namijenjeno samo opskrbi zrakoplova, brodova, vlakova ili prodaji u bescarinskim prodavaonicama

2 samo za boce za opetovano punjenje

3 samo za obrtničku djelatnost

4 samo za mješavine od ekstrakta kave i cikorije, namijenjene isključivo za automate za piće

5 samo za ekstrakte kave

Prilog 2.

OBVEZATNE VRIJEDNOSTI NAZIVNIH KOLIČINA PUNJENJA ZA PAKOVINE S PREĐOM

Proizvod Nazivna količina u g

Pređa za pletenje iz prirodnih 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250,

vlakana (životinjskog, biljnog 300, 350, 400, 450, 500, 1000

i mineralnog podrijetla), kemij-

ska vlakna ili smjesa svih

zajedno

Prolog 3.

0. Opće vrijednosti 10, 20, 10, 20

25, 30, 25, 30

40, 50, 40, 50

100, 125, 100,

200, 250, 125,

500, 200,

1000, 250,

2000, 500,

3000, 1000,

4000, 2000,

5000, 3000,

6000, 4000,

7000, 5000,

8000, 6000,

9000, 7000,

10000 8000,

9000,

10000

1. Proizvodi u obliku aerosola A B A

1.1. U metalnim posudama 150 25, 180, 40 47 220

50, 200, 75 89 250

75, 400 110 140 460

100, 140 175

125, 175 210

150, 210 270

200, 270 335

250, 335 405

300, 405 520

400, 520 650

500, 650 800

600, 800 1000

750 1000

1.2. U staklenim i plastičnim posudama 25, 50,

75, 100,

125,

150

2. Prehrambeni proizvodi

2.1. Mliječni proizvodi

2.1.1. Svježi sir osim "petit suisses" i ostali 62,5; 125,

sirevi slične izrade (tar. br. CT 04. 06. 10) 250, 500,

1000,

2000,

5000

2.2. Životinjske i biljne masti

2.2.1. Životinjske i biljne masti, emulgirane ili 125, 250, 20, 50,

te namazi s niskim sadržajem masnoće osim 500, 1000, 10000

proizvoda iz točaka 15. i 16. Priloga 1. 1500,

2000,

2500,

5000

2.3. Duboko zamrznuti proizvodi

2.3.1. Voće i povrće i prethodno kuhani 150, 300,

krumpir za pomfrit 450,

600,

750,

1000,

1500,

2000,

2500

2.3.2. Riblji fileti i riba u porcijama, panirana 100, 200,

ili ne 500, 600,

800,

1000,

2000

2.3.3. Riblji štapići 150, 300,

450, 600,

900, 1200,

1500,

1800

2.4. Sladoled

2.4.1. Sladoled u količinama većim od 250 ml 300, 500,

(osim sladoleda čiji obujam nije određen obli- 750,

kom spremnika) 1000,

1500,

2000,

2500,

3000,

4000,

5000

2.5. Konzerve i polukonzerve s biljnim pro- 106, 156, 250,

izvodima za ljudsku prehranu u metalnim i 212, 228, 375,

staklenim spremnicima (voće, povrće, rajči- 314, 370, 750,

ca, krumpir, osim šparoga, juha, voćnih i 425, 446, 1500,

povrtnih sokova kao i voćnih nektara) 580, 720, 2500

850, 1062,

1700, 2650,

3100, 4250,

10200

2.5.1. Krumpir (dodatno) 53, 125,

250

2.5.2. Samo za tartufe 26, 53,

71, 106,

212, 425,

720, 850

2.5.3. Koncentrat rajčice 71, 142,

212, 370,

425, 720,

850, 3100,

4250

2.5.4. Rajčica oljuštena i neoljuštena 236, 370,

425, 720,

850, 2650,

3110

2.5.5. Voćni kokteli, voće u sirupu 106, 156,

212, 228,

236, 314,

370, 425,

446, 580,

720, 850

1062,

1700,

2650,

3100,

4250,

10200

2.6. Proizvodi od žitarica (osim hrane za

malu djecu)

2.6.1. Brašno, prekrupa, pahuljice, gris (osim 125, 250, 200

proizvoda pod točkom 2.6.4. ovog priloga) 500, 1000,

1500,

2000,

5000,

10000

2.6.2 Tjestenina (tar. br. CT 19.02) 125, 250,

500,

1000,

1500,

2000,

3000,

4000,

5000,

10000

2.6.3. Riža (tar. br. CT 10.06) 125,

250,

500,

1000,

2000,

2500,

5000

2.6.4. Prehrambeni proizvodi dobiveni bubre- 250, 375,

njem ili prženjem žitarica i proizvoda žitarica 500, 750,

(ekspandirana riža, kukuruzne pahuljice, i slič- 1000, 1500,

ni proizvodi, tar. br. CT 19.04) 2000

2.7. Sušeno mahunasto povrće (tar. br. CT 125, 250,

07.13) i sušeno voće (tar. br. CT 08.03, 1000,

08.04, 08.05 i 08.013) 1500,

2000,

5000,

7500,

10000

2.8. Šećer

2.8.1 Šećer u prahu, žuto smeđi ili smeđi 125, 250,

šećer, kandis šećer 500, 750,

1000, 1500,

2000, 2500,

3000, 4000,

5000

2.9. Kuhinjska sol (tar. br. CT 25.01) 125, 250,

500, 750,

1000, 1500,

5000

2.10. Kava i proizvodi od kave

2.10.1. Mljevena i nemljevena pržena kava, 125, 250, 100

cikorija i nadomjesci za kavu (osim proizvoda 500, 1000,

iz točke 13. Priloga 1.) 2000, 3000,

4000, 5000,

10000

2.11. Delikatesni proizvodi

2.11.1. Delikatesni umaci i preljevi (emulgirani 75, 100,

i neemulgirani, sa i bez čvrstih sastojaka) majo- 180, 300,

neza, rajčica i kečap 330, 350,

400, 450,

650, 875,

1000,

1250,

2500,

4500

2.11.2. Delikatesne salate 150, 300, 180, 1000

400, 800,

1500,

2500,

4500

3. Hrana za životinje

3.1. Hrana za pse i mačke

3.1.1. Suha hrana (sadržaj vlage manji od 14%) 200, 300,

400, 500,

600, 800,

1000,

1500,

2000,

3000,

5000,

7500,

10000

3.1.2. Vlažna hrana 212, 228,

314,425

446, 850,

1062,

1700,

2650

4. Sredstva za pranje

4.1. Praškasta sredstva za pranje i čišćenje 1000, kutije:

2400, 375, 750,

3000, 1500,

3600 2250,

3750,

7700,

11450,

15200,

18950,

22700

cilindri:

3950,

7700,

11450,

15200,

18950,

22700

4.1.1. Praškasta sredstva za pretpranje i nama- 250, 500,

kanje 1000, 2000,

5000,

10000

4.2. Prašci za ribanje 250, 600

500,

750,

1000

4.3. Tekuća sredstva za pranje, čišćenje, 125, 250, 150,

ribanje i slična sredstva (tar. br. CT 34.02) 500, 750, 200,

kao i pripravci hipoklorita (osim proizvoda 1000, 600,

iz točke 6.1. ovog priloga) 1500, 750,

2000, 1050

3000, 3000,

4000,

5000,

6000,

7000,

10000

4.3.1. Pripravci hipoklorita (dodatno) 1250

4.4. Sapuni

4.4.1. Čvrsti toaletni sapuni i sapuni za 25, 50, 12, 15,

održavanje domaćinstva (tar. br. CT 34.01.11 75, 100, 125

i 34.01.19) 150, 200,

300, 400,

500, 1000

4.4.2. Mekani sapuni (tar. br. CT (34.01.20) 125, 125,

500, 750,

1000, 5000,

10000

4.4.3. Sapuni u obliku praha, strugotina, 250, 500,

pahuljica i sl. (tar. br. CT 34.01.20) 750, 1000,

3000,

5000,

10000

4.5. Otapala za čišćenje (sukladno smjernici 25, 50,

73/173/EU) 75, 125,

500, 500,

1000,

1500,

2500,

5000,

10000

5. Sredstva za njegu tijela

5.1. Sredstva za njegu kože i ustiju

5.1.1. Krema za brijanje, losioni i kreme za 15, 30, 48, 64, 15, 30, 47, 50,

sve namjene, losioni i kreme za ruke, sredstva 40, 50, 65, 40, 50, 60, 67,

za zaštitu od sunca, sredstva za njegu ustiju 75, 100, 75, 100, 113,

(osim zubnih pasta) 125,150, 125, 150, 145,

200, 250, 200, 250, 235

300, 400, 300, 400,

500, 1000 500,

1000

5.1.2. Zubna pasta 50, 63, 25, 50,

70, 75, 75, 100,

95, 120, 125, 150,

200, 250,

300

5.2. Sredstva za njegu kose i kupanje

5.2.1. Sredstva za njegu kose koja ne boje, 25, 50, 15, 22 25, 50, 45, 55,

dodaci za kupanje: lak za kosu, šamponi, 75, 100, 75, 100, 60, 80,

sredstva za ispiranje i jačanje kose, briljan- 125, 150, 125, 90,

tin, kreme za kosu (osim losiona pod točkom 200, 250, 1500, 110, 120,

5.3.1. ovog priloga), pjena i drugi pjeneći 300, 400, 200, 250, 130, 140,

proizvodi za kupanje i proizvodi za kupanje 500, 750, 300, 400, 350

i tuširanje 1000, 500, 750,

2000 1000,

2000

5.3. Proizvodi na bazi alkohola koji sadrže

manje od 3 vol % prirodnog ili sintetičkog

mirisnog ulja i manje od 70 vol % čistog

etilnog alkohola

5.3.1. Mirisne vode, losioni za kosu, losioni 15, 25, 55, 95,

za prije i poslije brijanja 30, 40, 110

50, 75,

100,

125,

150,

200,

250,

300,

400,

500,

750,

1000

5.4. Dezodoransi i proizvodi za intimnu 20, 25, 30, 20, 25, 130

higijenu 40, 50, 75, 30, 40,

100, 150, 50, 75,

200 100, 150,

200

5.5. Puder za tijelo (talk) 50, 75, 65, 110

100,

150,

200,

250,

500,

1000

6. Sredstva za čišćenje i održavanje

6.1. Sredstva za čišćenje i održavanje među 25, 50, 25, 50

ostalim: sredstva za njegu kože i obuće, 75, 100, 75, 100,

drveta i podnih obloga, peći i metala uklju- 150, 200, 150, 200,

čivo i automobila, prozora i ogledala 250, 375, 250, 375,

sredstva za uklanjanje mrlja, apreture i 500, 750, 500, 750,

bojila za domaćinstvo (tar. br. CT 38.09.10 i 1000, 1000,

32.12.90), sredstva protiv insekata u domaćin- 1500, 1500,

stvu (tar. br. CT 38.08.10), sredstva za ukla- 2000, 2000,

njanje kamenca (tar. br. CT 34.01 i 34.02), 5000, 5000,

dezodorirajuća sredstva za domaćinstvo (tar. 10000 10000

br. CT 33.07.20, 33.07.41 i 33.07.49), nefar-

maceutska sredstva za dezinfekciju

7. Ljepila

7.1. Ljepila u čvrstom i praškastom obliku 25, 50,

125, 250,

500, 1000,

2500, 5000,

6000,

10000

8. Boje i lakovi

8.1. Boje i lakovi za neposrednu uporabu (sa 25, 50,

ili bez dodatka otapala (tar. br. CT 32.08, 125,

32.09 i 32.10 osim dispergirajućih pigmenata 250,

i otapala) 375,

500,

750,

1000,

2000,

2500,

4000,

5000,

10000

9. Ulje za podmazivanje 125,

250,

500,

1000,

2000,

2500,

3000,

4000,

5000,

10000

Napomene:

CT - Carinska tarifa (Zakon o carinskoj tarifi)

A,B - Vrijednosti mase punjenja odnose se na obujam tekuće faze. Vrijednosti kolona 6A i 7A vrijede za proizvode koji se istjeruju ukapljenim plinom, a vrijednosti 6B i 7B za proizvode koji se istjeruju zgusnutim plinom. Kao zgusnuti plin uzima se također plin koji se sastoji isključivo od dušikovog oksida ili isključivo od anhidida ugljične kiseline ili od smjese oba ova plina, ukoliko proizvod ima Bunsenov koeficijent najviše 1,2.

Prilog 4.a.

POSTUPCI ISPITIVANJA KOLIČINE PUNJENJA PAKOVINA OZNAČENIH MASOM ILI OBUJMOM

1. Mjesto ispitivanja

Pakovine se u pravilu ispituju kod proizvođača ili uvoznika. Ispitivanje se može provesti u punionici, skladištu proizvođača ili uvoznika kao i laboratorijima Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

2. Obim ispitivanja

Ispitivanje pakovina sastoji se od:

a) utvrđivanja veličine grupe

b) uzimanja odgovarajućeg slučajnog uzorka

c) dodatnih određivanja iz točke 6. ovog priloga

d) utvrđivanja srednje vrijednosti iz članka 19. stavaka 1. i 2. ovog pravilnika

e) ispitivanje odstupanja stvarne količine punjenja od nazivne količine punjenja iz članka 19. stavaka 3. i 4. ovog pravilnika.

3. Utvrđivanje veličine grupe

Veličina grupe odgovara ukupnoj količini pakovina iste nazivne količine punjenja, istog sastava i iste proizvodnje, koje su punjene na istom mjestu. Veličina grupe se kod ispitivanja u punionici ograničava na pakovine proizvedene u jednom satu.

Kod ispitivanja u skladištu, veličina grupe ograničava se na broj pakovine u isporuci koja se ispituje. Ukoliko se ne može utvrditi pripadnost isporuci, veličina grupe ograničava se brojem istovrsnih proizvoda u skladištu.

Veličina grupe ne može biti veća od 10000.

4. Planovi uzorkovanja

Kod ispitivanja pakovina, metodom slučajnih uzoraka, izbor se mora izvesti sasvim slučajnim odabirom. Za određivanje veličine uzorka upotrebljavaju se planovi uzorkovanja za pojedine vrste ispitivanja i vrste pakovina prema tablicama ove točke ovog priloga. Veličina uzorka određuje se prema tablicama d) i e) ako se provodi ispitivanje razaranjem svih pakovina.

Veličina uzorka za dodatna ispitivanja određuje se prema točki 6. ovog priloga.

a) Nerazarajuće ispitivanje, standardno dvostruko uzorkovanje

N    Korak  n1n2  nk   c1,c2  d1,dk  k
100 do  1.   30        1    3   0,503
500    2.   30   60    4    5   0,344
501 do  1.   50        2    5   0,379
320    2.   50   100    6    7   0,262
3201 i  1.   80        3    7   0,295
više   2.   80   160    8    9   0,207


b) Nerazarajuće ispitivanje, standardno jednostruko uzorkovanje

N        n    c    d    k
100 do 500   50   3    4    0,379
501 do 3200   80   5    6    0,295
3201 i više   125   7    8    0,234


c) Nerazarajuće ispitivanje

Ispitivanje svih pakovina u grupi provodi se za veličinu grupe od 10 do 99 pakovina.

Za grupu od 10 pakovina ispitivanje se ne provodi.

d) Razarajuće ispitivanje, jednostruko uzorkovanje sa smanjenom veličinom uzorka

N        n    c    d    k
100 do 5oo   8    0    1    1,237
501 do 3200   13   1    2    0,847
3201 i više   20   1    2    0,640e) Razarajuće ispitivanje, jednostruko uzorkovanje sa smanjenom veličinom uzoraka za pakovine koje su označene sa znakom "e". 
    N       n    c    d    k
Neovisno o veliči-
ni grupe (N>100)   20   1    2    0,640
f) Nerazarajuće ispitivanje, jednostruko uzorkovanje grupe pakovina s nazivnom količinom punjenja iznad 10 litara koje sadrže prirodne i dodatne tvari

Prilog 4.b.

POSTUPCI ISPITIVANJA STVARNE MASE PUNJENJA PAKOVINA OZNAČENIH DULJINOM, PLOŠTINOM ILI BROJEM KOMADA

1. Mjesto ispitivanja

Pakovine se u pravilu ispituju kod proizvođača ili uvoznika. Ispitivanje se može provesti u punionici, u skladištu uvoznika ili proizvođača, kao i u laboratorijima Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

2. Obim ispitivanja

Ispitivanje pakovina sastoji se od:

a) utvrđivanja veličine grupe

b) uzimanja odgovarajućih slučajnih uzoraka

c) dodatnih određivanja iz točke 6. ovog priloga

d) utvrđivanja srednje vrijednosti stvarne količine punjenja iz članka 21. stavaka 1. i 2. i članka 22. stavka 2. ovog pravilnika

e) ispitivanje odstupanja stvarne količine punjenja od nazivne količine punjenja iz članka 21. stavka 3. i članka 23. stavka 2. ovog pravilnika.

3. Određivanje veličine grupe

Veličina grupe odgovara ukupnom broju pakovina iste nazivne količine punjenja, istog sastava i iste proizvodnje koja su punjena na istom mjestu. Kod ispitivanja u punionici, veličina je grupe ograničena brojem pakovina proizvedenih tijekom jednog sata. Kod ispitivanja u skladištu, veličina je grupe ograničena pripadnošću jednoj isporuci.

Ukoliko se ne može utvrditi pripadnost isporuci, tada se veličina grupe ograničava brojem istovrsnih proizvoda u skladištu.

Veličina grupe ne može biti veća od 10000.

4. Veličina uzorka

Kod ispitivanja pakovina metodom slučajnih uzoraka izbor se mora izvesti sasvim slučajnim odabirom. Za određivanje veličine uzorka primjenjuje se ova tablica:

N        n    c    a
26 do 50    3    0    1,0
51 do 150    5    0    0,35
151 do 500   8    1    0,2
501 do 3200   13   1    0,15
3201 i više   20   1    0,1


  

Kod pakovina s nazivnom količinom punjenja od 30 komada ili manjom u svakom se slučaju uzima c=0.

Oznake u tablici imaju ova značenja:

N veličina grupe

n veličina uzorka

c kriterij odbijanja

a faktor za izračunavanje povećane sigurnosti

5. Određivanje stvarne količine punjenja

Kod određivanja stvarne količine punjenja u pravilu se određuje:

5.1 duljina: mjerenjem duljine

5.2 duljina pređe: vaganjem u svezi određivanja duljinske mase pređe

5.3 ploština: mjerenjem duljina

5.4 broj komada: brojanjem.

Mogu se odrediti i odstupanja od točaka 5.1., 5.3. i 5.4. ovog priloga.

5.5. Duljina

U svezi određivanja srednjih duljina proizvoda metodom vaganja prema točki 6.1. ovog priloga moraju se istovremeno udovoljiti ovi uvjeti:

5.5.1. vrijednosti vaganja pojedinačnih duljina utvrđeni prema točki 6.1. ovog priloga ne smiju odstupati od izračunane srednje vrijednosti za više od š1% i

5.5.2. kod ispitivanja pakovina mora izvagana vrijednost koja odgovara 2%-tnoj navedenoj duljini iznositi najmanje deseterostruku vrijednost podjeljka ljestvice nadzorne vage.

5.6. Broj komada

U svezi određivanja srednjeg broja komada metodom vaganja mase, vaganje je u skladu s točom 6.2. ovog priloga ako su udovoljeni ovi uvjeti:

5.6.1. vrijednosti vaganja 10 srednjih vrijednosti mase x koje su utvrđene prema točki 6.2. ovog priloga ne smiju odstupati od ukupne srednje vrijednosti mase x za više od 1%

5.6.2. kod ispitivanja pakovina mora podjeljak ljestvice nadzorne vage iznositi najmanje jednu desetinu vrijednosti dopuštenog negativnog odstupanja.

Kod utvrđivanja prema točkama 7. i 8. ovog priloga ne uzimaju se u obzir mjerne pogreške iz točaka 5.6.1. i 5.6.2. ovog priloga.

Za određivanje stvarne količine punjenja prema točkama 5.5. i 5.6. ovog priloga uzimaju se u pravilu neto vrijednosti.

6. Dodatna određivanja

6.1. Određivanje srednje vrijednosti mase po jedinici duljine

Srednja vrijednost mase po jedinici duljine proizvoda određuje se iz mase od najmanje 5 pojedinačnih uzoraka duljine najmanje 1 m. Ako je srednja vrijednost mase po jedinici duljine veća od 200 g/m, pojedinačne duljine uzoraka ne moraju biti veće od 0,2 m.

6.2. Određivanje srednje mase po jedinici broja komada

Srednja masa po jedinici broja komada određuje se iz 10 grupa, a iz svake se grupe uzima najmanje po 10 pakovina. Ukupni broj komada mora pri tome iznositi najmanje 10% nazivnog broja punjenja pakovine.

6.3. Određivanje duljine tekstilnih proizvoda

Duljina tekstilnih proizvoda određuje se prema opće prihvaćenim pravilima tehnike. Srednja promjena duljine uslijed vlažnosti tekstilnog proizvoda i srednja duljinska masa pređe određuje se trostrukim uzorkovanjem prema točki 4. ovog priloga.

7. Određivanje srednje vrijednosti stvarne količine punjenja

Zahtjevi iz članka 21. stavaka 1. i 2. članka 22. stavka 2. ovog pravilnika ispunjeni su ako je dobivena srednja vrijednost x stvarne mase punjenja xi slučajnog uzorka uvećana za iznos a .R veća ili jednaka nazivnoj količini punjenja.

Faktor "a" uzima se iz tablice u točki 4. ovog priloga, a "R" je raspon mase punjenja xi slučajnog uzorka.

8. Utvrđivanje udovoljavanja zahtjevima o dopuštenom negativnom odstupanju stvarne količine punjenja

Broj pakovina čije je negativno odstupanje stvarne količine punjenja veće od dopuštenog mora se utvrditi. Ako je ovaj broj veći od kriterija prihvaćanja "c" iz tablice u točki 4. ovog priloga, zahtjevi o dopuštenom negativnom odstupanju nisu ispunjeni i grupa se odbija.

9. Jedinice bez omota istih duljina ili istih ploština

Zahtjevi ovog priloga primjenjuju se na ispitivanje jedinica bez omota istih duljina ili istih ploština.

Prilog 5.

POSTUPAK ISPITIVANJA MJERNIH
SPREMNIKA

1. Mjesto ispitivanja

Mjerne spremnike treba ispitati sam proizvođač boca ili uvoznik. Ispitivanje se mora izvršiti tijekom proizvodnje, ali je to moguće učiniti i u skladištu.

2. Uzimanje uzoraka

U procesu uzorkovanja slučajnim odabirom uzima se 35 primjeraka boca iz jednosatne proizvodnje boca iste veličine, a ako se ispituje na mjestu uvoza, onda se za grupu uzimaju sve boce iste isporuke. U slučaju kada se ne može utvrditi koje boce pripadaju istoj isporuci, ispitivanje se može vršiti i tako što se za grupu uzmu sve boce na skladištu iste veličine i istog proizvođača.

3. Mjerenje obujma

Prvo se odredi masa praznih boca. Zatim ih se napuni do vrha ili do označene visine vodom poznate gustoće, čija je temperatura 200C, a potom se pristupa određivanju mase punih boca.

Mjerna pogreška određivanja obujma smije iznositi samo 1/5 dopuštenog odstupanja utvrđenog u članku 6. stavku 2. ovog pravilnika za određeni nazivni obujam boce.

4. Vrednovanje rezultata

4.1 Treba izračunati ove vrijednosti:

a) srednju vrijednost x izmjerenih obujmova boca u uzorku

b) standardno odstupanje s izmjerenih obujmova boca u uzorku.

4.2. Treba izračunati ove granične vrijednosti:

a) gornju dopuštenu granicu Tg kao zbroj dopuštenog odstupanja sukladno odredbi članka 6. stavka 2. ili stavka 3. ovog pravilnika i vršnog obujma i

b) donju dopuštenu granicu Td kao razliku vršnog obujma i dopuštenog odstupanja sukladno odredbi članka 6. stavka 2. ili stavka 3. ovog pravilnika.

4.3 Kriterij prihvaćanja

Grupa se prihvaća sukladno odredbi članka 6. stavka 2. ili stavka 3. ovog pravilnika kada vrijednosti x i "s" istovremeno udovoljavaju nejednadžbama:

x + k.s Ł Tg

x - k.s ł Td

s Ł F. (Tg - Td)

gdje je k = 1,57 i F = 0,266.

4.4. Računanje vrijednosti x i "s".

Srednja je vrijednost uzorka x =

Standardno je odstupanje uzorka

5. Ako rezultati ispitivanja nisu zadovoljavajući može se provesti i dodatno ispitivanje. Slučajni se uzorak tada uzima iz grupe pakovina koja odgovara dužem razdoblju proizvodnje.

6. Redovno mjeriteljsko ispitivanje proizvodnje i uvoza mjernih spremnika (temeljem članka 33. stavka 2. ovog pravilnika) mora se izvršiti barem jednom godišnje. Kod mjernih spremnika s oznakom prema Prilogu 9., a odobreni su od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstva, ispitivanje se provodi kod uvoznika u pravilu samo na poseban zahtjev.

Prilog 6.

ODGOVARAJUĆI MJERNI UREĐAJI I VAGE

1. Udovoljavanje zahtjevima iz članka 25. ovog pravilnika

1.1. Ako se drukčije ne utvrdi, mjerni uređaji iz članka 25. stavka 1. ovog pravilnika udovoljavaju zahtjevima ako imaju valjanu ovjernicu i ako pogreška mjerenja nije veća od 1/5 dopuštenog negativnog odstupanja T2% količine punjenja pakovine koja se ispituje.

1.1.1. Ako se kao nadzorne vage upotrebljavaju neautomatske vage, vrijednost ovjernog podjeljka ljestvice ne smije biti veća od vrijednosti utvrđenih u tablici 1.

Tablica 1.

Nazivna količina    Najveća dopuštena vrijednost
punjenja QN u g ili ml ovjerenog podjeljka ljestvice u g
manje od 10               0,1
10 do isključno 50           0,2
50 do isključno 150           0,5
150 do isključno 500          1,0
500 do isključno 2500          2,0
2500 i više               5,01.1.2. Ako se kao nadzorne vage upotrebljavaju automatske vage, onda zbroj:

a) najveće dopuštene pogreške automatske vage tijekom rada i

b) 1/2 nazivnog područja selektivnosti automatske vage (podaci s natpisne pločice) ne smije biti veći od 1/5 dopuštenog negativnog odstupanja punjenja T2% ispitivane pakovine.

Ovaj zbroj treba biti manji od 0,6 g.

Proizvođač mora dokumentirati svoja ispitivanja sukladnosti pakovina s mjeriteljskim zahtjevima u skladu s pravilima sustava osiguranja kakvoće.

Ispitno izvješće mora sadržavati najmanje ove podatke:

a) naziv proizvoda (vrstu, nazivnu količinu punjenja)

b) oznaku ambalaže

c) iznos tare, ako je nužno

d) srednju vrijednost količine punjenja (bez intervala povjerenja)

e) odstupanje (negativno odstupanje, standardno odstupanje, područje količine punjenja)

f) vrijeme ispitivanja

g) potpis ispitivača.

2. Za ispitivanje nezapakiranih pekarskih proizvoda mogu se kao nadzorne vage upotrebljavati trgovačke vage.

3. Za ispitivanje jedinica bez omota vrijedi točka 1. ovog priloga.

4. Udovoljavanje zahtjevima iz članka 25. u svezi sa člankom 28. stavkom 8. ovog pravilnika

4.1. Ukoliko u točki 4.2. ovog priloga nije drukčije određeno, kao nadzorne vage mogu se upotrebljavati:

a) neautomatske vage ako imaju valjani ovjerni žig čija granična pogreška nije veća od 1/5 dopuštenog negativnog odstupanja i

b) automatske vage s valjanim ovjerenim žigom koje udovoljavaju uvjetima iz točke 1.1.2. ovog priloga.

4.2. Ako se kao nadzorne vage upotrebljavaju neautomatske vage, ispitni ovjerni podjeljak ljestvice ne smije biti veći od vrijednosti utvrđenih u tablici 2.

Tablica 2.

Nazivnja količina    Najveća dopuštena vrijednost
punjenja QN u kg ili 1 ispitnog podjeljka ljestvice u g
više od 10 do 15            10
više od 15 do 25            20
više od 25 do 100            50


Na mjernim uređajima koji se upotrebljavaju za registriranje ili očitavanje mjernih vrijednosti, sukladno s točkama 1., 2., 3. i 4. ovog priloga ne trebaju se podnositi na ovjeravanje. Njih treba nadzirati tijekom mjerenja u uobičajenim radnim uvjetima.

Prilog 7.

OBUJAMNE VRIJEDNOSTI MJERNIH SPREMNIKA

Obujamne vrijednosti mjernih spremnika koji se upotrebljavaju za pakiranje određenih tekućih prehrambenih proizvoda utvrđene su u ovom prilogu. Proizvodi su podijeljeni u grupe, a grupe u podgrupe:

Grupa 1:

a) pića slična vinu iz sjemenki bobica, šipka, svježe rabarbare itd.

b) pjenušava vina, vina iz voća, jabukovača, kruškovača

c) pivo

d) voda za piće, slatki bezalkoholni osvježavajući napici, drugi bezalkoholni osvježavajući napici, sokovi od voća i povrća kao i svi proizvodi koji se iz njih proizvode.

Grupa 2:

Podgrupa 1:

vino, brendi, pića koja sadrže vino, miješana pića i pića slična vinu, pića iz slada ili iz meda.

Podgrupa 2:

a) alkoholna pića i posebna alkoholna pića, osim piva, pjenušava vina, vina i pića koja su slična vinu

b) ocat

c) jestivo ulje

d) mlijeko, tekući mliječni proizvod i posebne tekuće namirnice ukoliko se u njihovoj proizvodnji primjenjuje mlijeko ili mliječni proizvodi, a količina punjenja je označena obujmom.

Grupa 3:

voćni sokovi i njihovi proizvodi u tekućem stanju.

            Vršni obujam
Nazivni o-   Grupa 1     Grupa 2     Grupa 3
bujam QN u         podgrupa 1  podgr.2
            hladno toplo  
0,01                  0,001
0,02                  0,0215
0,025                  0,027
0,03                  0,0325
0,04                  0,0425
0,05      0,055          0,053
0,1       0,110  0,105      0,105
0,125      0,135  0,130      0,130
0,2       0,215  0,210      0,210
0,25      0,265  0,260      0,260
0,33      0,345          0,340  0,355
0,35      0,370  0,360  0,365  0,360
0,375      0,395  0,392  0,392  0,385
0,5       0,520  0,517  0,517  0,515  0,540
0,7       0,730  0,717  0,725  0,715  0,745
0,75      0,780  0,767  0,775  0,765  0,795
1,0       1,035  1,017  1,030  1,017  1,045
1,5       1,550  1,530      1,530
2,0       2,070  2,040      2,040
2,5                   2,550
3,0       3,100  3,060      3,060
4,0       4,130          4,080
5,0       5,150  5,100      5,100


Prilog 8.

OBUJAMNE VRIJEDNOSTI SPREMNIKA

Obujamne vrijednosti spremnika, osim mjernih spremnika utvrđeni su u ovom prilogu. Dopušteno odstupanje rabi se za određivanje vršnog obujma spremnika.

Odstupanje vršnog obujma spremnika ne smije biti veće od utvrđenih vrijednosti u tablicama 1., 2. i 3. ovog priloga.

Tablica 1. Dopušteno odstupanje obujma spremnika E-formata (Europa format) za pakiranje praškastih sredstava za pranje i čišćenje

            Dopušteno 
Format         Obujam V    odstupanje
              ml      ml   ml %
Kartonske kutije
E 0,5          375       +10   +2,67
E 1           735       +15   +2,00
E 2           1500      +25   +1,67
E 3           2250      +30   +1,33
E 5           3750      +45   +1,20
E 10          7700      +175  +2,27
E 15          11450      +230  +2,01
E 20          15200      +250  +1,64
E 25          18950      +280  +1,48
E 30          22700      +300  +1,32
Cilindri
ET 5          3950      +70   +1,77
ET 10          7700      +115  +1,49
ET 15          11450      +150  1,31
ET 20          1520      +190  +1,25
ET 25          18950      +220  +1,16
ET 30          22700      +240  +1,06


1 Dopušteno odstupanje za pojedine vrijednosti obujmova dobiva se iz intervala povjerenja š3s.

Tablica 2.

1 Dopušteno odstupanje za pojedine vrijednosti obujmova dobiva se iz intervala povjerenja š2s

Obujam V    Dopušteno    odstupanje
 u ml       ml       %
do 50              +9,0
od 50 do 100  +4,5
od 100 do 200          +4,5
od 200 do 300  +9,0
od 300 do 500          +3,0
od 500 do 1000 +15,0
više od 1000          +1,5
Dopušteno odstupanje za pojedine vrijednosti
obujma dobiva se iz intervala povjerenja +2o


Tablica 3.

Obujam V        Dopušteno odstupanje
 u ml         ml       %
do 80                  +5
od 80 do 100      +4,5
od 100 do 150              +4
od 150 do 200      +6
od 200 do 267              +3
od 267 do 320      +8
od 320 do 530              +2,5
od 530 do 650      +13
od 650 do 1000             +2
od 1000 do 1334     +20
od 1334 do 2000             +1,5
od 2000 do 3000     +30
više od 3000              +1


Dopušteno odstupanje obujma za limenke, doze s poklopcem i aerosoli

1 Dopušteno odstupanje za pojedine vrijednosti obujmova dobiva se iz intervala povjerenja +3s.

2 Za spremnike koji nemaju kružni oblik vrijede tablične vrijednosti za obujmove do uključno 1000 ml. Za veće vrijednosti obujma, dopušteno ostupanje je stalnica i iznosi +2%

Tablica 4.

Dopušteno odstupanje spremnika za pakovine s izuzetkom spremnika koji su navedeni u tablicama 1., 2. i 3.

Obujam V        Dopušteno odstupanje
 u ml         ml       %
do 15                  +18,0
od 15 do 20       +2,7
od 20 do 37               +13,5
od 37 do 50       +5
od 50 do 80               +10
od 80 do 100      +8
od 100 do 150              +8
od 150 do 200      +12
od 200 do 267              +6
od 267 do 320      +16
od 320 do 520              +5
od 520 do 650      +26
od 650 do 1000             +4
od 1000 do 1334     +40
od 1334 do 2000             +3
od 2000 do 3000     +60
više od 3000              +21 Dopušteno odstupanje za pojedine vrijednosti obujmova dobiva se iz intervala povjerenja š3s.

2 Za spremnike koji nemaju kružni oblik vrijede tablične vrijednosti za obujmove do uključno 1000 ml. Za veće vrijednosti obujma dopušteno odstupanje je stalnica i iznosi š2%.

Spremnik nije prihvatljiv i ako svojim oblikom dovodi u zabludu kupca jer mu sugerira pakovinu s većom nazivnom količinom punjenja.

Prilog 9.

OZNAKA TIPNO ISPITANOG MJERNOG SPREMNIKA3


Najmanja veličina oznake je 3 mm

Prilog 10.

ZNAK "e"

e

Najmanja veličina znaka je 3 mm