Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 25.02.1997 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 13. stavak 2. i članka 42. stavak 1. Zakona o normizaciji ("Narodne novine" br. 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O TEMELJNIM ZAHTJEVIMA ZA OSVJEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA I SODA-VODU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju temeljni zahtjevi kojima u pogledu kakvoće moraju udovoljavati osvježavajuća bezalkoholna pića, sokovi, praškovi te pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda-vodu (u daljnjem tekstu: proizvodi), temeljni zahtjevi za očuvanje kakvoće tih proizvoda, način deklariranja i elementi deklaracije, a u svrhu zaštite zdravlja i života ljudi te interesa potrošača.

Članak 2.

Zahtjevima propisanim ovim pravilnikom mora biti udovoljeno u proizvodnji i prometu proizvoda.

Promet u smislu ovog pravilnika je nuđenje, uvoz, držanje na zalihi radi prodaje ili izlaganje za prodaju.

Članak 3.

Kakvoća u smislu ovog pravilnika je skupno svojstvo proizvoda uvjetovano sastavom, pridodanim tvarima, tehnološkim postupcima, ambalažom te uvjetima transporta, čuvanja i skladištenja.

Članak 4.

Proizvodi iz članka 1. stavljaju se u promet u originalnom pakovanju, ako nije drugačije propisano.

Proizvodi koji se u promet stavljaju u originalnom pakovanju moraju na posudi, naljepnici, zatvaraču ili privjesnici imati deklaraciju.

Deklaracija mora sadržavati ove podatke:

1) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima

2) tvrtku odnosno naziv i adresu proizvođača ili onoga tko je proizvod pakirao, a za uvozne proizvode sjedište proizvođača i ime i adresu uvoznika,

3) neto-masu proizvoda,

4) osnovne sastojke proizvoda,

5) vrstu i nazive ili vrstu i E-brojeve upotrijebljenih aditiva te količine onih aditiva čija je uporaba ovim pravilnikom količinski ograničena; ako su korištena umjetna sladila onda i upozorenje o najvećoj količini proizvoda koja se može konzumirati prema članku 45. stavak 4. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica ("Narodne novine" broj 46/94),

6) uvjete transporta, skladištenja i čuvanja,

7) datum proizvodnje i rok upotrebljivosti navođenjem mjeseca, tromjesečja, polugodišta ili godine do kada je proizvod upotrebljiv s tim, da se kao rok upotrebljivosti računa zadnji dan mjeseca, odnosno zadnji dan zadnjeg mjeseca tromjesečja, polugodišta ili godine kao krajnji rok upotrebljivosti

8) druge podatke važne za potrošača (uputa za pripremu, i sl.).

Deklaracija mora biti lako uočljiva, jasna i čitljiva.

Isticanje slika ili crteža voća kojeg ima u bezalkoholnom piću, sirupu, prašku ili pastilama za osvježavajuće bezalkoholno piće nije dozvoljeno, osim ako to za pojedine proizvode ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Članak 5.

Evidencija o proizvodu koju vodi proizvođač, osim podataka iz deklaracije propisanih u članku 4., sadrži i ove podatke:

1) evidencijski broj,

2) skupinu kojoj proizvod pripada prema odredbama ovog pravilnika,

3) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje dotičnog proizvoda,

4) datum početka proizvodnje proizvoda,

5) analitičko izvješće ovlaštenog ispitivališta o senzorskim i fizičko-kemijskim svojstvima proizvoda i datum izdavanja tog izvješća.

Članak 6.

Nazivne količine punjenja, označivanje nazivnih količina i dopuštena odstupanja od nazivne količine punjenja za proizvode iz članka 1. ovog pravilnika utvrđuju se posebnim propisom o pakovinama.

Do početka primjene posebnog propisa o pakovinama primjenjivat će se sljedeće odredbe za dopuštena pojedinačna negativna odstupanja od nazivne količine punjenja:

Tablica 1

Nazivna količina punjenja Dopuštena negativna odstupanja

u g ili ml od nazivne količine punjenja

u % u g ili ml

do 50 9,0 -

od 50 do 100 - 4,5

od 100 do 200 4,5 -

od 200 do 300 - 9,0

od 300 do 500 3,0 -

od 500 do 1000 - 15,0

od 1000 do 10000 1,5 -


Srednja vrijednost stvarnih odstupanja za uzorak od 10 (deset) pojedinačnih pakovanja mora biti manja ili jednaka 40% granice dopuštenih negativnih odstupanja količine punjenja za nazivnu količinu navedenu u Tablici 1 ovog članka.

Prosječna količina stvarnog punjenja pakovina proizvoda iz članka 1. ovog pravilnika ne smije biti manja od nazivne količine punjenja.

Članak 7.

Voda koja se upotrebljava u proizvodnji bezalkoholnih osvježavajućih pića mora udovoljavati zahtjevima kakvoće i zdravstvene ispravnosti utvrđenih posebnim propisima.

Članak 8.

Za proizvodnju proizvoda iz članka 1. ovog pravilnika mogu se upotrebljavati sljedeći aditivi:

Tablica 2.

* Pod oznakom "Bezalkoholna pića" podrazumijevaju se proizvodi iz članka 1. ovog pravilnika

* Bojila koja se mogu upotrebljavati u ograničenoj količini mogu se upotrebljavati pojedinačno ili u kombinaciji do 100 mg/l. Količina bojila E 110, E 122, E 124 i E 155 dodanih bezalkoholnom osvježavajućem piću ne smije premašiti 50 mg/l.

POSEBNE ODREDBE

OSVJEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 9.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićima prema ovom pravilniku podrazumijevaju se proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom od vode ili mineralne vode, šećera, voćnog soka, koncentriranog voćnog soka, voćne pulpe, voćnog marka, voćne baze, biljnih ekstrakata, žitarica, proizvoda od žitarica, sirutke, proizvoda od sirutke, sirupa za osvježavajuća bezalkoholna pića, s dodatkom ili bez dodatka ugljičnog dioksida i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom.

Ovisno o pojedinim sastojcima i aditivima osvježavajuća bezalkoholna pića proizvode se i stavljaju u promet kao:

1) osvježavajuće bezalkoholno piće od voćnog soka,

2) osvježavajuće bezalkoholno piće od voćne baze,

3) osvježavajuće bezalkoholno piće od biljnih ekstrakata,

4) osvježavajuće bezalkoholno piće od žitarica ili sirutke i

5) umjetno osvježavajuće bezalkoholno piće.

1) Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka

Članak 10.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićem od voćnog soka prema ovom pravilniku podrazumijevaju se bistri ili mutni proizvodi dobiveni od vode ili mineralne vode, šećera i/ili umjetnog sladila, voćnog soka, koncentriranog ili dehidratiranog voćnog soka, s dodatkom ili bez dodatka ugljičnog dioksida i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom.

Članak 11.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka mogu osim vode ili mineralne vode sadržavati ove osnovne sastojke:

1) voćni sok, koncentrirani voćni sok, dehidratirani voćni sok, voćnu pulpu i voćni mark,

2) šećere: saharozu (konzumni šećer), saharozni sirup, glukozu, glukozni sirup, dekstrozu, dekstrozni sirup, fruktozu, fruktozni sirup, maltozni sirup, glukozno-fruktozni (visokofruktozni) sirup i umjetna sladila prema članku 8. ovog pravilnika,

3) ugljični dioksid.

Članak 12.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1) da senzorska svojstva odgovaraju vrsti voća od kojeg je proizvod napravljen,

2) da sadrže najmanje 8% suhe tvari (mjereno refraktometrom pri 200 C) u gotovom proizvodu.

3) da sadrže najmanje 30% matičnog voćnog soka od grožđa ili ananasa odnosno 10% matičnog voćnog soka od drugih vrsta voća kao i citrus voća ili voćne smjese voća ili citrus - voća prema pravilniku kojim je regulirana kakvoća proizvoda od voća,

4) da nisu prevrela i da ne pokazuju znakove vrenja te da ne sadrže više od 3 g/l etanola,

5) da ukupna količina ugljičnog dioksida ako se deklarira iznosi najmanje 2 g/l.

Članak 13.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka mogu se proizvoditi i bez dodatka ugljičnog dioksida, kao negazirano osvježavajuće bezalkoholno piće od voćnog soka, ali se tada u nazivu proizvoda mora istaknuti da je proizvod negaziran.

Negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka moraju udovoljavati uvjetima iz članka 12. ovog pravilnika, osim točke 5) tog članka.

Članak 14.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka deklariraju se kao "Osvježavajuće bezalkoholno piće od voćnog soka", pri čemu se navodi vrsta voća od kojeg je piće proizvedeno.

Dopušteno je isticanje slike, oznake ili crteža voća od kojeg je proizveden voćni sok upotrebljen za proizvodnju bezalkoholnog pića.

Deklaracija za osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika mora sadržavati i podatke o ukupnom udjelu suhe tvari u %, udjelu voćnog soka u % i o količini ugljičnog dioksida u g/l, ako ga ima.

2) Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnih baza

Članak 15.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićima od voćnih baza prema ovom pravilniku podrazumijevaju se bistri ili mutni proizvodi dobiveni od vode ili mineralne vode, šećera i/ili umjetnog sladila, citrus-baza odnosno voćnih baza s dodatkom ugljičnog dioksida i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka u proizvodnji osvježavajućih bezalkoholnih pića od voćnih baza tipa biter (gorak) dopušta se uporaba kininova hidroklorida.

Članak 16.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od baza osim vode ili mineralne vode mogu sadržavati ove osnovne sastojke:

1) citrus-baze ili voćne baze,

2) šećere: saharozu (konzumni šećer), saharozni sirup, glukozu, glukozni sirup, dekstrozu, dekstrozni sirup, fruktozu, fruktozni sirup, maltozni sirup, glukozno-fruktozni (visokofruktozni) sirup i umjetna sladila prema članku 8. ovog pravilnika.

3) sirutku.

Članak 17.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnih baza koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1) da senzorska svojstva odgovaraju vrsti voća od kojeg je proizvedena voćna baza koja je upotrebljena za proizvodnju osvježavajućeg bezalkoholnog pića od voćnih baza, a da u pićima tipa biter (gorak) gorčina koja potječe od kininova hidroklorida ne znači nedostatak,

2) da sadrže najmanje 7% suhe tvari (mjereno refraktometrom pri 200 C) u gotovom proizvodu,

3) da sadrže najmanje 2% odgovarajuće voćne baze ili citrus-baze računano na voćnu bazu čija je ukupna suha tvar 42%, osim za citrus-bazu od limuna za koju se dopušta 32% (mjereno refraktometrom pri 200 C), uključujući i suhu tvar od dodanog šećera,

4) da nisu prevrela i da ne pokazuju znakove vrenja te da ne sadrže više od 3 g/l etanola,

5) da sadrže najmanje 4 g/l ugljičnog dioksida,

6) da ne sadrže više od 85 mg/l kininova hidroklorida, računano kao kinin.

Članak 18.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnih baza mogu se proizvoditi i stavljati u promet i bez dodatka ugljičnog dioksida, kao negazirana bezalkoholna pića od voćnih baza, ali se tada u nazivu proizvoda mora istaknuti da je proizvod negaziran (npr. "negazirano bezalkoholno piće od voćne baze limuna" i sl.).

Članak 19.

Negazirana bezalkoholna pića od voćnih baza moraju udovoljavati uvjetima iz članka 17. ovog pravilnika, osim zahtjevu iz točke 5) tog članka.

Članak 20.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnih baza mogu se proizvoditi i od više vrsta voćnih baza te mješavine citrus-baza i voćnih baza, uz uvjet da ukupna mješavina ovih baza u proizvodu iznosi najmanje 2%.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od više vrsta voćnih baza moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima članka 17. toč. od 2) do 5) ovog pravilnika, a osvježavajuća bezalkoholna pića od više vrsta voćnih baza koja sadrže kininov hidroklorid moraju udovoljavati i zahtjevu iz točke 6) članka 17. ovog pravilnika.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka moraju imati senzorska svojstva karakteristična za tu vrstu proizvoda.

Članak 21.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnih baza deklariraju se kao "Osvježavajuće bezalkoholno piće od voćne baze", pri čemu se navodi vrsta voća od kojeg je proizvedena voćna baza koja se nalazi u proizvodu.

Deklaracija za osvježavajuće bezalkoholno piće od voćne baze osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika sadrži i podatke o ukupnom udjelu suhe tvari u % i o količini ugljičnog dioksida u g/l, ako ga ima.

Dopušteno je isticanje slikovitog prikaza cijelih plodova voća od kojih je osvježavajuće bezalkoholno piće od voćnih baza proizvedeno.

Deklaracija za osvježavajuće bezalkoholno piće od voćne baze koje sadrži kinin osim podataka iz st. 1. i 2. ovog članka mora sadržavati i podatak o količini kinina u proizvodu.

3) Osvježavajuća bezalkoholna pića od biljnih ekstrakata

Članak 22.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićima od biljnih ekstrakata prema ovom pravilniku podrazumijevaju se bistri ili mutni proizvodi dobiveni od vode ili mineralne vode, šećera i/ili umjetnih sladila i biljnih ekstrakata, s dodatkom ugljičnog dioksida i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom.

Pod biljnim ekstraktima namijenjenim za proizvodnju osvježavajućih bezalkoholnih pića prema ovom pravilniku podrazumijevaju se aromatični ekstrakti isključivo biljnog podrijetla, dopušteni za ljudsku prehranu, koji potječu od jedne vrste ili od više vrsta bilja a dobivaju se vodenom ili alkoholnom ekstrakcijom, digestijom, maceracijom ili destilacijom različitih dijelova bilja, citrus-plodova, začina, plodova kontinentalnoga i južnog voća te raznih trava. Biljni ekstrakti, osim koncentriranih eteričnih ulja, sadrže i druge prirodne biljne sastojke, kao što su organske kiseline, bojila, mineralne tvari i sl.

Članak 23.

U proizvodnji osvježavajućih bezalkoholnih pića od biljnih ekstrakata osim vode ili mineralne vode mogu se upotrebljavati:

1) aromatični biljni ekstrakti dopušteni za ljudsku prehranu,

2) šećeri: saharoza (konzumni šećer), saharozni sirup, glukoza, glukozni sirup, dektroza, dekstrozni sirup, fruktoza, fruktozni sirup, maltozni sirup i glukozno-fruktozni (visokofruktozni) sirup te umjetna sladila prema članku 8. ovog pravilnika.

Članak 24.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od biljnih ekstrakata koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1) da imaju senzorska svojstva karakteristična za deklarirani proizvod iz stavka 1. ovog članka,

2) da sadrže najmanje 7% suhe tvari (mjereno refraktometrom na 200 C),

3) da nisu prevrela i da ne pokazuju znakove vrenja te da ne sadrže više od 3g/l etanola,

4) da sadrže najmanje 4 g/l ugljičnog dioksida.

Članak 25.

U proizvodnji osvježavajućih bezalkoholnih pića od biljnih ekstrakata tipa "kola", "tonik" i sličnih, osim sastojaka i dopuštenih aditiva mogu se upotrebljavati i kininov hidroklorid, kofein i ortofosforna kiselina uz uvjet da ta pića udovoljavaju temeljnim zahtjevima iz članka 24. ovog pravilnika i da u gotovu proizvodu ne bude više od 85 mg/l kininova hidroklorida računano kao kinin, ne više od 150 mg/l kofeina niti više od 700 mg/l ortofosfata računano kao ortofosforna kiselina.

Članak 26.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od biljnih ekstrakata deklariraju se pod nazivom "Osvježavajuće bezalkoholno piće od biljnih ekstrakata".

U deklaraciji je dopušteno isticanje slikovitog prikaza cijelog voća i bilja od kojeg je proizveden upotrebljeni ekstrakt.

Deklaracija za osvježavajuće bezalkoholno piće od biljnih ekstrakata osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika sadrži i podatke o ukupnom udjelu suhe tvari u postocima i količini ugljičnog dioksida u g/l.

Deklaracija za osvježavajuće bezalkoholno piće koje sadrži kinin, kofein i ortofosfate osim podataka iz stavka 1. i 3. ovog članka sadrži i podatak o količini kofeina, kinina i soli ortofosforne kiseline u gotovom proizvodu.

4) Osvježavajuća bezalkoholna pića od žitarica
i osvježavajuća bezalkoholna pića od sirutke

Članak 27.

Pod osvježavajućim bezalkoholnim pićima od žitarica ili sirutke prema ovom pravilniku podrazumijevaju se mutni ili bistri proizvodi dobiveni od vode, žitarica ili proizvoda od žitarica, sirutke ili proizvoda od sirutke, šećera i/ili dopuštenih umjetnih sladila, s dodatkom ugljičnog dioksida i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom.

Ukoliko se deklarira kao osvježavajuće bezalkoholno piće od sirutke, onda udio sirutke mora iznositi najmanje 40% u gotovom proizvodu.

Proizvodi iz stavka 1. ovog članka dobivaju se izravnom fermentacijom .žitarica ili proizvoda od žitarica te od koncentriranih ekstrakata proizvoda od žitarica ili sirutke.

Članak 28.

U proizvodnji osvježavajućih bezalkoholnih pića od žitarica ili sirutke osim vode ili mineralne vode mogu se upotrebljavati:

1) žitarice i proizvodi od žitarica ili sirutka i proizvodi od sirutke,

2) šećeri: saharoza (konzumni šećer), saharozni sirup, glukoza, glukozni sirup, dekstroza, dekstrozni sirup, fruktoza, fruktozni sirup, maltozni sirup i glukozno-fruktozni (visokofruktozni) sirup i umjetna sladila prema članku 8. ovog pravilnika,

3) pivski kvasac,

4) hmelj i proizvodi od hmelja.

Članak 29.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od žitarica ili sirutke koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1) da imaju karakteristična senzorska svojstva za deklarirani proizvod iz stavka 1. ovog članka,

2) da sadrže najmanje 7% suhe tvari (mjereno refraktometrom pri 200 C),

3) da ne sadrže više od 2% etanola,

4) ukoliko se na proizvodu deklarira i ugljični dioksid, onda količina dioksida ne smije biti manja od 2 g/l.

Članak 30.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od žitarica i sirutke deklariraju se pod nazivom "Osvježavajuće bezalkoholno piće od žitarica", ili "Osvježavajuće bezalkoholno piće od sirutke".

Deklaracija za osvježavajuće bezalkoholno piće od žitarica ili sirutke osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika sadrži i podatke o ukupnom udjelu količini suhe tvari u postocima i količini ugljičnog dioksida u g/l.

5) Umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića

Članak 31.

Pod umjetnim osvježavajućim bezalkoholnim pićima prema ovom pravilniku podrazumijevaju se proizvodi dobiveni od vode ili mineralne vode, šećera i/ili umjetnih sladila, aroma, s dodatkom ili bez dodatka ugljičnog dioksida i aditiva dopuštenih ovim pravilnikom.

Članak 32.

U proizvodnji umjetnih osvježavajućih bezalkoholnih pića osim vode ili mineralne vode mogu se upotrebljavati:

1) šećeri: saharoza (konzumni šećer), saharozni sirup, glukoza, glukozni sirup, dekstroza, dekstrozni sirup, fruktoza, fruktozni sirup, maltozni sirup i glukozno-fruktozni (visokofruktozni) sirup i umjetna sladila prema članku 8. ovog pravilnika,

2) vitamini i minerali u količinama do 15% od preporučene dnevne količine prema posebnom propisu.

Članak 33.

Umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića koja se stavljaju u promet moraju udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da sadrže najmanje 6% suhe tvari (mjereno refraktometrom pri 200 C).

2) da nisu prevrela i da ne pokazuju znakove vrenja te da ne sadrže više od 3 g/l etanola.

Članak 34.

Deklaracija za umjetna osvježavajuća bezalkoholna pića osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika sadrži i podatke o ukupnom udjelu suhe tvari u postocima i o količini ugljičnog dioksida u g/l, ako ga ima.

Članak 35.

Osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka i voćnih baza (citrus-baza i voćnih baza), od biljnih ekstrakata, od žitarica ili od sirutke mogu se proizvoditi i stavljati u promet i kao osvježavajuća bezalkoholna pića sa sniženom energetskom vrijednošću, što mora biti označeno na originalnom pakovanju proizvoda.

Ako je energetska vrijednost osvježavajućeg bezalkoholnog pića niža za najmanje 30% od propisane minimalne energetske vrijednosti osvježavajućeg bezalkoholnog pića iz iste skupine onda se takvo piće može deklarirati i kao "dijetetsko", sukladno posebnom propisu o dijetetskim proizvodima. Takva pića moraju imati oznaku "niskoenergetsko" ili "lako" ili "light".

Ukupna suha tvar osvježavajućeg bezalkoholnog pića sa sniženom energetskom vrijednošću mora biti u skladu sa smanjenim udjelom energetskih tvari (šećera).

Osvježavajuća bezalkoholna pića pića iz stavka 1. ovog članka moraju u svemu drugom udovoljavati temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića od voćnog soka, od voćnih baza, od biljnih ekstrakata, od žitarica ili od sirutke, osim u pogledu udjela suhe tvari.

Soda-voda

Članak 36.

Pod soda-vodom prema ovom pravilniku podrazumijeva se proizvod dobiven izravnom impregnacijom pitke vode ugljičnim dioksidom u specijalnim bocama.

Ugljični dioksid koji se upotrebljava za proizvodnju soda-vode mora biti čist i bez primjesa.

Članak 37.

Soda-voda se može stavljati u promet u staklenim bocama s krunskim ili navojnim zatvaračem ili pet-bocama s navojnim zatvaračem.

Količina ugljičnog dioksida mora iznositi najmanje 5,8 g/l.

Članak 38.

Dijelovi uređaja koji pri punjenju boca soda-vodom dolaze u dodir sa soda-vodom ne smiju sadržavati olovo.

Bakreni ili mjedeni dijelovi uređaja za punjenje boca
soda-vodom moraju biti zaštićeni odgovarajućim slojem kositra ili srebra ako dolaze u dodir sa sadržajem boce odnosno sa soda-vodom.

Članak 39.

Deklaracija za soda-vodu mora sadržavati samo podatke navedene u članku 4. toč. 1), 2), 3), 6) i 7) ovog pravilnika.

SIRUPI ZA OSVJEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 40.

Pod sirupima namijenjenim za proizvodnju ili pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića podrazumjevaju se prema ovom pravilniku viskozni sirupasti proizvodi dobiveni odgovarajućim tehnološkim postupkom od citrus-baza, voćnih baza, biljnih ekstrakata ili koncentriranih ekstrakata, proizvoda od žitarica, sirutke, vode, prirodnih i/ili dopuštenih umjetnih sladila i aditiva.

Bezalkoholno osvježavajuće piće proizvedeno od sirupa nakon razblaživanja vodom prema priloženoj uputi mora imati sva svojstva propisana ovim pravilnikom za odgovarajuće osvježavajuće bezalkoholno piće.

Sirupi se stavljaju u promet pod nazivom:

1) sirup od voćnih koncentrata ili baza,

2) sirup od biljnih ekstrakata,

3) sirup od žitarica,

4) sirup od sirutke.

Članak 41.

Sirupi za osvježavajuća bezalkoholna pića koji se stavljaju u promet moraju udovoljavati temeljnim zahtjevima:

1) imati ujednačenu sirupastu konzistenciju bez pojave raslojavanja - osim sirupa za osvježavajuća bezalkoholna pića od citrus-baza.

2) količina ukupne suhe tvari mora iznositi najmanje 60% ako se pakira u nepovratnoj originalnoj ambalaži,

3) suha tvar sirupa namijenjenog proizvodnji gotovih osvježavajućih bezalkoholnih pića u posebnim uređajima ("post-miks") pakiranim u povratne kontejnere ne može biti manja od 45%,

4) količina sastojaka i aditiva u sirupu za osvježavajuća bezalkoholna pića iz članka 40. stavak 3. točke 1), 2), 3) i 4) ovog pravilnika mora, nakon razblaženja vodom prema uputi na deklaraciji, odgovarati odredbama o temeljnim zahtjevima za istovrsna osvježavajuća bezalkoholna pića prema podjeli iz članka 9. stavka 2. toč. 2), 3) i 4) ovog pravilnika, osim količine ugljičnog dioksida.

Članak 42.

Količina ukupne suhe tvari u sirupima za osvježavajuća bezalkoholna pića sa sniženom energetskom vrijednošću mora biti u odgovarajućem odnosu s ukupnom suhom tvari osvježavajućeg bezalkoholnog pića koje se dobiva iz tog sirupa.

Članak 43.

Deklaracija sirupa za osvježavajuća bezalkoholna pića osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika sadrži podatak o ukupnom udjelu suhe tvari izražen u postocima, uputu za uporabu odnosno postupak i stupanj razblaženja vodom za dobivanje odgovarajuće vrste osvježavajućega bezalkoholnog pića od voćnih baza, biljnih ekstrakata, žitarica ili sirutke.

Na povratnom kontejneru za pakiranje sirupa namijenjenih proizvodnji osvježavajućih bezalkoholnih pića koja se toče iz posebnih uređaja mora biti istaknuta deklaracija za sirup i deklaracija za odgovarajuće osvježavajuće bezalkoholno piće.

Na deklaraciji za sirupe iz članka 40. stavak 3. točka 1) i 2) dopušteno je isticanje slika ili crteža cijelog voća odnosno biljaka od kojih su sirupi proizvedeni.

Na posebnom uređaju za točenje osvježavajućih bezalkoholnih pića trebaju biti istaknuti naziv i trgovačko ime proizvoda.

PRAŠKOVI I PASTILE ZA OSVJEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 44.

Pod praškovima i pastilama namijenjenim za pripremu osvježavajućih bezalkoholnih pića prema ovom pravilniku podrazumijevaju se dehidrirani praškasti proizvodi čijim se otapanjem u vodi prema uputi na deklaraciji dobivaju osvježavajuća bezalkoholna pića.

U proizvodnji praškova i pastila za osvježavajuća bezalkoholna pića dopuštena je uporaba natrijevog hidrogenkarbonata.

Članak 45.

Praškovi i pastile za osvježavajuća bezalkoholna pića moraju, nakon otapanja u vodi prema priloženoj uputi, sadržavati sve sastojke u količinama propisanim odredbama ovog pravilnika za odgovarajuću skupinu osvježavajućih bezalkoholnih pića, koja mogu biti bistra ili mutna. Ta pića ne smiju sadržavati više do 4 g/l ugljičnog dioksida.

Praškovi i pastile namijenjeni za pripremu negaziranih osvježavajućih bezalkoholnih pića ne sadrže ugljični dioksid te moraju biti deklarirani kao "Praškovi i pastile za negazirana bezalkoholna pića, s naznakom naziva istovrsnog osvježavajućeg bezalkoholnog pića prema podjeli iz člana 9. stavka 2. ovog pravilnika.

Članak 46.

Praškovi i pastile namijenjeni za osvježavajuća bezalkoholna pića i negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića pakiraju se samo u originalna pakovanja.

Članak 47.

Deklaracija praškova i pastila za osvježavajuća bezalkoholna pića te praškova i pastila za negazirana osvježavajuća bezalkoholna pića osim podataka iz članka 4. ovog pravilnika sadrži i uputu o načinu pripreme osvježavajućeg bezalkoholnog pića od tog praška odnosno tih pastila.

Na deklaraciji praškova i pastila za osvježavajuća bezalkoholna pića dopušteno je isticanje slika ili crteža cijelog voća odnosno biljaka od kojih su praškovi i pastile proizvedeni.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti osvježavajućih bezalkoholnih pića ("Narodne novine" br. 53/91).

Iznimno ambalaža s deklaracijom prema odredbama pravilnika iz stavka 1. ovog članka može biti u uporabi najdalje do 1. ožujka 1998. godine.

Članak 49.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1998.

Klasa: 383-01/97-03/1
Urbroj: 558-02/1-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Ravnatelj
dr. Jakša Topić, dipl. ing, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.