Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 19.02.1997 Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O USKLAĐIVANJU MIROVINA I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA
IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA,
TE UPRAVLJANJU FONDOVIMA MIROVINSKOG
I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Proglašavam Zakon o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te upravljanju fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-248/1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O USKLAĐIVANJU MIROVINA I DRUGIH NOVČANIH PRIMANJA IZ MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, TE UPRAVLJANJU FONDOVIMA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Članak 1.

Mirovine ostvarene u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske do 31. prosinca 1996. za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. uskladit će se prema odredbama članka 30., 42., 47. i 48. stavka 7. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91.).

Članak 2.

Razlika između mirovine usklađene prema odredbi članka 1. ovoga Zakona i mirovine ostvarene u razdoblju od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996., uključujući dodatke na mirovinu određene prema uredbama Vlade Republike Hrvatske koji su u ovom razdoblju isplaćeni korisniku mirovine, isplatit će se korisniku mirovine, počev od 1. ožujka 1997. u rokovima koji će se za pojedine kategorije korisnika, ovisno o visini razlike, odrediti općim aktima fondova iz članka 1. ovoga Zakona najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ako je korisniku mirovine u razdoblju od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. isplaćena mirovina i dodaci na mirovinu u iznosu većem nego mu pripada prema odredbi članka 1. ovoga Zakona, korisnik mirovine nije dužan vratiti preplaćeni iznos.

Članak 3.

Mirovine se obvezno usklađuju svakih 6 mjeseci počev od 1. siječnja 1997. na osnovi statističkih podataka s kretanjem prosječnih troškova života u prethodnih 6 mjeseci.

Mirovine se mogu usklađivati i u visini većoj nego prema odredbi stavka 1. ovoga članka, ako je takvo usklađivanje moguće ovisno o prihodima fondova iz članka 1. ovoga Zakona.

Mirovine se usklađuju i prije proteka roka od 6 mjeseci iz stavka 1. ovoga članka, ako je porast troškova života veći od 3%.

Osnovica za usklađivanje mirovina iz stavka 1. ovoga članka je iznos mirovine za mjesec prosinac 1996. godine usklađen prema odredbama članka 1. ovoga Zakona. Ako je taj iznos manji od iznosa koji je korisniku mirovine isplaćen za isti mjesec, isplaćivat će se taj veći iznos mirovine sve dok iznos mirovine usklađen prema člancima 1. i 3. ovoga Zakona ne dosegne iznos mirovine isplaćene za mjesec prosinac 1996. godine.

Visina i način usklađivanja mirovine utvrđuje se općim aktima fondova iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

Odredbe članka 1. do 3. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju na novčane naknade za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, naknade plaće iz članka 52. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (članak 54. i 55.) i naknade plaće za vrijeme prekvalifikacije i dokvalifikacije (članak 52. stavak 1. točka 3.)

Članak 5.

Republičkim fondovima mirovinskog i invalidskog osiguranja upravljaju upravni odbori.

Upravni odbori imaju 11 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članovi upravnih odbora imenuju se iz reda osiguranika i korisnika mirovine.

Djelokrug, ovlasti i odgovornosti upravnih odbora i njihovih tijela utvrđuju se statutima fondova iz članka 1. ovoga Zakona.

Članak 6.

Od 1. siječnja 1997. odredbe članka 30., 42., 47. i 48. stavka 7. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91.) prestaju se primjenjivati na postupak usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja, osim na usklađivanja prema odredbi članka 1. i članka 4. ovoga Zakona, a u odredbi članka 30a. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja brišu se riječi: "i za usklađivanje mirovina u smislu članka 30. ovoga Zakona".

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 121., 123. i 182. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 44/94. i 59/96.).

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti odredba članka 39. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.)

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a odredbe članka 3., članka 4. u dijelu u kojem se novčane nadoknade usklađuju prema članku 3. ovoga Zakona i odredbe članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, primjenjuju se od 1. siječnja 1997.

Klasa: 140-01/97-01/02
Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.