Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 19.02.1997 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-251/1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95.) u članku 3. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Ugostiteljsku djelatnost, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom za ugostitelja, mogu obavljati i javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode."

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: "pod uvjetima određenim ovim Zakonom" zamjenjuju se riječima: "pod uvjetima propisanim ovim Zakonom za ugostitelja".

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: "može" dodaju se riječi: "na zahtjev ugostitelja, odnosno po službenoj dužnosti".

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (članak 15.), utvrđenu rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma,

2. vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu, koje treba biti sukladno propisanom radnom vremenu,".

U točki 4. riječi: "namirnica i pića" zamjenjuju se riječima: "namirnica, pića i napitaka", a riječi: "prehrane i pića" zamjenjuju se riječima: "prehrane, pića i napitaka".

Točke 8. i 9. mijenjaju se i glase:

"8. dostaviti normative na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda, a ovjerovljeni normativi mogu se primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjerovljenja,

9. dostaviti cjenike na ovjeru turističkoj inspekciji nadležnog ureda, a ovjerovljeni cjenici mogu se primjenjivati sljedećeg dana od dana ovjerovljenja".

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: "usluge" dodaju se riječi: "ambulantno (izvan poslovnih prostorija i prostora ugostitelja)".

Stavci 2. i 3. brišu se.

U stavku 4. koji postaje stavak 2. riječi: "pića i napici u skladu sa zahtjevima higijene te sladoled u originalnom pakovanju" zamjenjuju se riječima: "bezalkoholna pića, napici i sladoled u skladu sa zahtjevima higijene".

Stavak 5. postaje stavak 3.

U stavku 6. koji postaje stavak 4. riječi: "i 3." brišu se.

U stavku 7. koji postaje stavak 5. riječi: "stavka 6." zamjenjuju se riječima: "stavka 4.".

U stavku 8. koji postaje stavak 6. iza riječi: "usluga" dodaje se riječ: "ambulantno".

Članak 5.

U članku 16. stavci 4. i 5. brišu se.

Članak 6.

U članku 18. stavku 2. iza riječi: "propisima" umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: "te ako su usluge dopunjavajuće" brišu se.

Članak 7.

U članku 22. stavku 1. riječi: "ugostiteljskog smjera ili majstorski ispit" brišu se.

U stavku 2. riječi: "ili majstorski ispit" brišu se.

Članak 8.

U članku 25. stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: "i 2." brišu se.

Članak 9.

U nazivu glave V. iza riječi: "objektu" briše se zarez i riječi: "planinarskom domu, kiosku".

Članak 10.

U članku 32. stavku 1. riječi: "u planinarskom domu, iz kioska" brišu se.

Članak 11.

U članku 37. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. vidno istaknuti oznaku propisane vrste i kategorije objekta utvrđenu rješenjem nadležnog ureda,".

U točki 3. riječi: "namirnica i pića" zamjenjuju se riječima: "namirnica, pića i napitaka", a riječi: "prehrane i pića" zamjenjuju se riječima: "prehrane, pića i napitaka".

Članak 12.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Osim usluga iz stavka 1. ovoga članka, u seljačkom domaćinstvu mogu se pripremati i usluživati topla i hladna jela te pića i napici iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno."

U stavku 3. riječi: "vlastitog vina ili rakije" zamjenjuju se riječima: "vina ili rakije te usluživanja domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje".

Članak 13.

U članku 48. stavku 1. riječi: "uređaji i oprema" zamjenjuju se riječima: "uređaji, oprema ili usluge".

Članak 14.

U članku 51. u uvodnoj rečenici iza riječi: "ugostitelj" briše se zarez i dodaju se riječi: "odnosno druge osobe iz članka 3. ovoga Zakona,."

U stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. ugostiteljski objekt ne ispunjava minimalne uvjete glede: uređenja, opreme ili održavanja ugostiteljskog objekta ili pružanja usluga za tu vrstu ugostiteljskog objekta ili uvjete glede osoblja zaposlenog u ugostiteljskom objektu, ili ako za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje ugostiteljskih usluga nisu ispunjeni zdravstveni uvjeti za rad u ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima, ili ako tijekom poslovanja ugostiteljski objekt koji se kategorizira prestane ispunjavati koji od obveznih elemenata i mjerila za utvrđenu vrstu ugostiteljskog objekta, ili ako vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta ne označi na propisani način (članak 13. stavak 1., 2. i 3. i članak 16. stavak 2. i 5.),".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Novčanom kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja obavlja ugostiteljsku djelatnost, a nema pravo obavljati tu djelatnost u smislu članka 3. ovoga Zakona."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Za prekršaje iz stavka 1. točke 4. i 5. i stavka 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

"Za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka, turistički inspektor može naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 2.500,00 kuna."

Članak 15.

U članku 53. u uvodnoj rečenici iza riječi: "ugostitelj" briše se zarez i dodaju se riječi: "odnosno druge osobe iz članka 3. ovoga Zakona,".

U stavku 1. točki 1. riječi: "namirnica i pića" zamjenjuju se riječima: "namirnica, pića i napitaka", a riječi: "prehrane i pića" zamjenjuju se riječima: "prehrane, pića i napitaka".

U točkama 4. i 5. riječi: "ih ne dostavi u propisanom roku" zamjenjuju se riječima: "ih počne primjenjivati prije roka utvrđenog u članku 10. stavku 1. ovoga Zakona".

U točki 12. riječi: "iz kioska" brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Za prekršaje iz stavka 1. točke 9. do 12. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna."

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "kazniti voditelja poslovanja na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 1.500,00 kuna".

Članak 16.

U članku 54. u uvodnoj rečenici iza riječi: "ugostitelj" briše se zarez i dodaju se riječi: "odnosno druge osobe iz članka 3. ovoga Zakona,".

U stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta (članak 15.), utvrđenu rješenjem nadležnog ureda, odnosno Ministarstva turizma, ili ako istakne oznaku vrste i kategorije ugostiteljskog objekta za koju nema rješenje nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma (članak 10. stavak 1. točka 1.),

2. vidno ne istakne na ulazu u ugostiteljski objekt obavijest o radnom vremenu, ili ako ta obavijest nije sukladna s propisanim radnim vremenom (članak 10. stavak 1. točka 2.),".

Točka 6. mijenja se i glasi:

"6. pruža jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno, a ne uslužuje jela u konfekcioniranom stanju ili ne uslužuje bezalkoholna pića, napitke i sladoled u skladu sa zahtjevima higijene, ili ako uslužuje alkoholna pića ili ako pruža jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno na prostoru na kojem ih ne smije pružati, ili ako pruža jednostavne ugostiteljske usluge ambulantno, a ne ispunjava propisane minimalne uvjete (članak 12. stavak 2., 3. i 4.)."

U stavku 3. riječi: "kazniti voditelja poslovanja na mjestu izvršenja prekršaja, novčanom kaznom u iznosu od 1.250,00 kuna" zamjenjuju se riječima: "naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja, u iznosu od 1.250,00 kuna".

Članak 17.

U članku 55. stavku 1. točki 5. riječi: "namirnica i pića" zamjenjuju se riječima: "namirnica, pića i napitaka."

Točke 12. i 13. mijenjaju se i glase:

"12. pruža usluge iz članka 34., 44. i 45. ovoga Zakona, a ne ispunjava propisane minimalne uvjete odnosno uvjete za kategoriju, ili ih pruža bez pribavljenog odobrenja nadležnog ureda, osim u slučaju iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona, (članak 35. stavak 1., članak 39. stavak 1., članak 44. stavak 4. i 5.),

13. pruža usluge smještaja, prehrane, pića i napitaka, a nije član seljačkog domaćinstva, ili ako pruža usluge smještaja protivno odredbi stavka 1. članka 44. ovoga Zakona, ili ako priprema i uslužuje topla i hladna jela, pića i napitke koji nisu iz pretežito vlastite proizvodnje, ili ako pruža usluge prehrane, pića i napitaka za više od 50 osoba (izletnika) istodobno, ili ako pruža usluge kušanja vina ili rakije ili usluživanja domaćih narezaka koji nisu iz vlastite proizvodnje ili ako pruža te usluge za više od 50 osoba (izletnika) istodobno (članak 44. stavak 1., 2. i 3.),".

Članak 18.

U članku 56. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

"1. vidno ne istakne oznaku propisane vrste i kategorije objekta utvrđenu rješenjem nadležnog ureda (članak 37. stavak 1. točka 1.),".

Članak 19.

U članku 57. stavku 2. riječi: "na zahtjev turističkog inspektora, izreći će se" zamjenjuju se riječima: "može se izreći".

Članak 20.

Članak 58. mijenja se i glasi:

"Za prekršaje utvrđene člankom 51., 53. i 54. ovoga Zakona počinjene u istom objektu drugi put u roku od dvije godine od pravomoćnosti prvog rješenja o prekršaju, uz novčanu kaznu, izreći će se ugostitelju i zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u tom objektu u trajanju od tri mjeseca do godine dana."

Članak 21.

Članak 59. mijenja se i glasi:

"Za prekršaje utvrđene člankom 51., 53. i 54. ovoga Zakona počinjene u istom objektu treći put u roku od dvije godine od pravomoćnosti drugog rješenja o prekršaju uz novčanu kaznu, izreći će se ugostitelju i zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u trajanju od šest mjeseci do godine dana."

Članak 22.

U članku 60. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Iznimno ugostitelji iz stavka 1. ovoga članka, dužni su ispuniti minimalne uvjete glede uređenja, opreme i održavanja zahoda, te isticanja jelovnika s kartom pića i napitaka u ugostiteljskim objektima, koji su utvrđeni propisom iz članka 13. stavka 3. ovoga Zakona najkasnije do 1. svibnja 1997. godine."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: "iz stavka 2." zamjenjuju se riječima: "iz stavka 3." .

Članak 23.

(1) Ugostitelji, koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, ili pružaju ugostiteljske usluge iz kioska, ili u planinarskom domu nastavljaju s radom, ali su dužni ishoditi rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih uvjeta najkasnije do 16. kolovoza 1998.

(2) Ugostitelju koji ne ishodi rješenje iz stavka 1. ovoga članka, prestaje pravo pružanja ugostiteljskih usluga u objektima iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadležni ured donijet će rješenje o prestanku pružanja ugostiteljskih usluga, ugostitelju iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 24.

Do ishođenja rješenja iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona, na objekte u kojima se pružaju jednostavne ugostiteljske usluge, te na pružanje ugostiteljskih usluga iz kioska, ili u planinarskom domu, primjenjivat će se uvjeti koje su propisala predstavnička tijela prije stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 25.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

Članak 26.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-02/94-01/01
Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.