Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 19.02.1997 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. veljače 1997.

Broj: 01-97-252/1 Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik

Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU

Članak 1.

U Zakonu o oružju ("Narodne novine", br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94. i 108/95.) u članku 12. stavku 1. točki 4. iza riječi: "oružnog lista", briše se zarez i dodaje riječ: "i", a riječi: "dozvole za nošenje oružja", brišu se.

Članak 2.

Članak 15. mijenja se i glasi:

"Pravnim osobama može se izdati odobrenje za nabavku oružja u svrhu lova, športskog streljaštva te obavljanja drugih djelatnosti određenih ovim Zakonom.

U svrhu obavljanja poslova tjelesne zaštite odobrenje iz stavka 1. ovoga članka može se izdati pravnim osobama koje, uz uvjete propisane ovim Zakonom, ispunjavaju i uvjete propisane posebnim zakonom."

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. točka 4. briše se.

U stavku 2. iza riječi "točke 3.", riječi: "i 4." brišu se.

Članak 4.

U članku 20. stavku 1. riječi: "i važećom dozvolom za nošenje oružja", brišu se.

U stavku 2. riječi: "te dozvolom za nošenje oružja", brišu se.

U stavku 3. iza riječi: "kazneno-popravnih ustanova", dodaju se riječi: "te čuvari".

Članak 5.

U članku 21. stavak 2. briše se.

Članak 6.

Članak 28. mijenja se i glasi:

"Pravne osobe koje posjeduju oružje na temelju odobrenja za držanje oružja smiju ga, radi obavljanja poslova za koje su registrirane, davati na korištenje osobama koje ispunjavaju posebnim zakonom propisane uvjete."

Članak 7.

U članku 29. stavak 3. briše se.

Članak 8.

U članku 38. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Oružje se ne smije nositi bez oružnog lista i osobne iskaznice ili druge isprave o istovjetnosti osobe."

Članak 9.

U članku 40. stavak 1., 2. i 3. i stavak 6. brišu se.

Članak 10.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: "oružni list", briše se zarez i riječi: "dozvolu za nošenje oružja".

Članak 11.

U članku 48. stavku 3. iza riječi: "oružni list", briše se zarez i riječi: "dozvolu za nošenje oružja".

Članak 12.

U članku 49. stavku 1. iza riječi: "oružnog lista", briše se zarez i riječi: "dozvole za nošenje oružja".

Članak 13.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: "oružni list", briše se zarez i riječi: "dozvola za nošenje oružja".

U stavku 2. iza riječi: "oružnom listu", briše se zarez i riječi: "dozvoli za nošenje oružja".

Članak 14.

U članku 71. riječi: "izdanim dozvolama za nošenje oružja", brišu se.

Članak 15.

U članku 72. stavku 1. riječi: "odnosno zaštite vlastite imovine", brišu se.

Članak 16.

U članku 75. stavku 1. točki 15. riječi: "stavka 4." zamjenjuju se riječima: "stavka 3.".

Članak 17.

U članku 76. stavku 1. točka 9. briše se.

U točki 11. riječi: "stavak 3." zamjenjuju se riječima: "stavak 4.".

Članak 18.

U članku 77. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

"pravna osoba koja oružje dade na korištenje protivno odredbi članka 6. ovoga Zakona."

Točka 7. briše se.

U točki 28. riječi: "stavak 3." zamjenjuju se riječima: "stavak 2.".

Članak 19.

Građani koji nisu postupili sukladno odredbi članka 32. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 108/95.) i predali oružje čija je nabavka, držanje i nošenje zabranjeno dužni su ga predati nadležnom tijelu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Za predano oružje građaninu pripada novčana naknada u visini tržišne cijene predanog oružja.

Članak 20.

Građani koji bez oružnog lista posjeduju oružje koje prema odredbama ovoga Zakona mogu posjedovati samo na temelju oružnog lista, a nisu postupili po odredbi članka 33. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ("Narodne novine", broj 108/95.) dužni su nadležnom tijelu prijaviti njegovo posjedovanje u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o oružju.

Članak 22.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 213-02/93-01/01

Zagreb, 7. veljače 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.