Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 18.02.1997 Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavaka 1. i 2. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE PLOČE

TEMELJNE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Ploče (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja luke Ploče.

Luka Ploče prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Lučka uprava iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom Lučka uprava Ploče.

Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Ploče Authority.

Sjedište je u Pločama, Kralja Tomislava 1.

III.

Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o morskim lukama.

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ove točke ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost Lučke uprave utvrđene Zakonom o morskim lukama.

LUČKO PODRUČJE

IV.

Lučko područje luke Ploče nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:

1. BAZEN PLOČE

a) kopneni dio

- Obuhvaća područje koje je omeđeno vodenom linijom koja započinje od južne obale ušća kanal Birina - more, proteže se obalnim rubom (Putnička obala, Bosanska obala, obala 1, obala 2, obala 3, obalni rub 4, obala 5, prirodni obalni rub djelomično omeđen lukobranom) do točke s kojom započinje sjeverna obala kanala Vlaška-more-"Karakoz". Nadalje, granica se nastavlja sjevernom obalom kanala do ograde - parcele T. D. "Kartonplast". Kopnenu granicu čini crta kojom se proteže sjevernim rubom postojeće prometnice uz putničku obalu, nastavlja zapadnom ivicom pristupne ceste k ulazu u "Luku" Ploče (isključujući Lučku kapetaniju, Carinu, Dom zdravlja i administrativni objekt - Grad) gdje prelazi na suprotnu ivicu prometnice nastavljajući do prijelaza grupe kolosjeka k obali br. 5. Linija granice zatim ide sjevernom ivicom ranžirne grupe 2, ivicom ranžirne grupe 1, obuhvaćajući je, do pružnog prijelaza na "Vranjaku"; nadalje granica ide zapadnim rubom prometnice, te ogradom "Kartonplasta", završava na obali kanal Vlaška-more. Područje je označeno kao čestica zemlje br. 4559/1, 586, te 4559/7, sve u k. o. Komin. Ovom lučkom području pridodaje se prostor sjeverno od Crne rijeke u vrtači označenoj kao parcela 5608/228, k. o. Plina, kojem pripadaju čestice 7724, 4272/196 k. o. Plina, te 4568/2 k. o. Komin.

b) morski dio

- morski dio se sastoji od:

1. Vanjskog sidrišta

2. Unutarnjeg akvatorija

3. Kanal Vlaška-more

Područje Vanjskog sidrišta omeđeno je spojnicom točaka:

A. 43002ž30žž N 017023ž42žž E

B. 43000ž48žž N 017022ž42žž E

C. 43003ž12žž N 017018ž54žž E

D. 43004ž42žž N 017021ž00žž E

Područje unutrašnjeg akvatorija čini površina mora koja je definirana granicom koja počinje od ušća kanal Birina - more, pa ide ravnom crtom koja prolazi pored rta Milosavac i produžava do obale Tatinja. Obalnim rubom od Tatinje, granica dalje ide do svjetionika Višnjica, a od svjetionika Višnjica do svjetionika Gumanac, pa od svjetionika Gumanac do završne točke na južnoj strani ušća kanala Vlaška-more. Od te točke granica ide obalnim rubom od ušća kanal Vlaška-more do ušća kanala Birina-more.

Područje kanala Vlaška-more je definirano vodenom površinom koja je od krajnjih točaka ušća kanala Vlaška-more omeđeno sredinom kanala sve do tvorničkog područja "Kartonplasta".

2. BAZEN METKOVIĆ

a) kopneni dio

Obuhvaća područje koje se desnom obalom Neretve proteže od mosta do svjetionika Jerkovac, gdje okomito na obalu dostiže ivicu grupe ranžirnih kolosjeka željezničke stanice, nastavljajući paralelno s njom, da bi se u blizini željezničke stanice povratila okomicom na postojeću prometnicu južno od nje. Dalje nastavlja južnom ivicom postojeće prometnice do mosta na Neretvi.

Ovo područje obuhvaća k. o. Metković: k. č. 5951/1, 5951/3, 5951/4, 5953/6, 5952/1, 5952/2, 5953/2, 5953/4, 5953/5, 5962/2, 5975/1, 5975/2, 5976/3, 5974/13, 5965/3, 5965/4, 5965/5, 5964/1, 5964/2, 5973/6, 5974/1, 5974/2, 5951/2, 6004/2, 6004/4, 5961/2, 5924, 5954/2, 5955, 5956, 5923/2, 5923/3, 3923/1, 5918/2, 5918/3, 5920/1, 592, 5920/2, 5918/7, 6000/3, 7862/109, 5919, 5957/2, 7862/1, 5958/2, 5959, te čest. zgrada 677/2, 677/3, 677/4, 677/1, 681, 815, 868, 869, 790, 791, 678.

b) morski dio

Omeđen je okomicom na svjetionik Jerkovac, te ide sredinom rijeke Neretve do mosta i uz most do obale.

Obuhvaća područje koje je ograničeno desnom obalnom linijom od mosta do svjetionika Jerkovac, od svjetionika do sredine zamišljene okomite crte na lijevu obalu Neretve, nastavlja do središnje točke kojom projicira dužine nizvodne ivice mosta, dijeli širinu rijeke na dva jednaka dijela, te završava u presjecištu projiciranog pravca s desnom obalnom linijom rijeke.

LUČKE DJELATNOSTI

V.

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima podgradnje (infrastrukture) i nadgradnje (suprastrukture) jesu:

1. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, oplemenjivanje, dorada, sortiranje, uzorkovanje, markiranje, vaganje, te ostale djelatnosti vezane uz promet generalnih tereta. U ove terete uključeni su i specijalni - opasni tereti,

2. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, uzorkovanje, te ostale djelatnosti vezane uz promet rasutih tereta,

3. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, fumigacija, deratizacija, uzorkovanje, vaganje, uvrećavanje, te ostale djelatnosti vezane uz promet sipkih tereta,

4. ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, skladištenje, prenošenje, dorada, sortiranje, markiranje, te ostale djelatnosti vezane uz promet drva,

5. ukrcaj, iskrcaj putnika, uz pružanje usluga putnicima na putničkoj obali, vezovi 9 i 10,

6. servisiranje lučke mehanizacije, te održavanje lučke infrastrukture i suprastrukture,

7. ukrcaj, prekrcaj, uzorkovanje, te ostale djelatnosti vezane uz promet tekućih tereta,

8. tegljenje, privez i odvez brodova, opskrba brodova vodom, energijom, te ostale usluge brodovima i brodicama,

9. kontrola količine i kakvoće tereta,

10. učvršćivanje tereta,

11. agencijske i špediterske djelatnosti,

12. ostale djelatnosti u svezi s lučkim djelatnostima definiranim Zakonom o morskim lukama.

Koncesija se može dodijeliti i za korištenje objekata lučke infrastrukture, suprastrukture, te akvatorija.

Popis objekata lučke infrastrukture i suprastrukture za koje se može dobiti koncesija sastavni je dio ove Odluke, a ne objavljuje se u "Narodnim novinama".

TIJELA LUČKE UPRAVE

VI.

Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.

VII.

Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.

VIII.

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu o morskim lukama i Statutu Lučke uprave.

Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom o morskim lukama.

Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

IX.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD

X.

Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u Popisu podgradnje i nadgradnje iz točke V. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. ove točke ne čine imovinu Lučke uprave.

XI.

Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje društvenog poduzeća "Luka" Ploče, a koja su utvrđena bilancom na dan 31. prosinca 1996. godine, nakon izrade diobene bilance.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XII.

Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave sukladno Zakonu o morskim lukama čine:

a) lučke pristojbe;

b) naknade od koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke V. ove Odluke;

c) naknade od novih koncesija koje daje Lučka uprava;

d) sredstva proračuna Republike Hrvatske;

e) ostali prihodi.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XIII.

Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz točaka XI. i XII. ove Odluke.

XIV.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

XV.

Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje.

XVI.

Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveze osnivača i Lučke uprave koja nisu uređena Zakonom o morskim lukama i ovom Odlukom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Lučke uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVII.

Lučka uprava preuzima dio potrebnih zaposlenika koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zaposleni u društvenom poduzeću "Luka" Ploče na poslovima iz nadležnosti Lučke uprave.

XVIII.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 35. Zakona o morskim lukama da u roku 15 dana imenuje u skladu sa Zakonom o morskim lukama po jednog člana Upravnog vijeća.

XIX.

Upravno vijeće Lučke uprave donijet će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke Statut Lučke uprave.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.

XX.

Ministar pomorstva, prometa i veza imenovat će u roku 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke privremenog ravnatelja Lučke uprave koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

XXI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 342-21/97-01/03
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.