Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 18.02.1997 Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 1. i 2. Zakona o morskim lukama ("Narodne novine", broj 108/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE DUBROVNIK

TEMELJNE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom osniva se Lučka uprava Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Lučka uprava) radi upravljanja, izgradnje i korištenja putničke luke Dubrovnik (Gruž).

Luka Dubrovnik prema namjeni kojoj služi je luka otvorena za međunarodni javni promet, a prema veličini i značaju je luka od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

Lučka uprava iz točke I. ove Odluke osniva se pod nazivom Lučka uprava Dubrovnik.

Engleski naziv Lučke uprave glasi: Port of Dubrovnik Authority.

Sjedište je u Dubrovniku, Gruška obala 1.

III.

Lučka uprava obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom o morskim lukama.

Lučka uprava obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ove točke ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz djelatnost Lučke uprave utvrđene Zakonom o morskim lukama.

LUČKO PODRUČJE

IV.

Lučko područje luke Dubrovnik nad kojim se proteže nadležnost Lučke uprave čini:

Bazen Gruške luke

a) kopneni dio

- Obuhvaća područje: dijela čest. zem. 1194/6, počevši od skale pokraj tržnice Gruž, te obuhvaća nadalje čestice 1284, 1276/1, i 212/2 i čest. zgrade 976/2, 2061, 2060, 987, 563, 988, 448, 77 i 78, sve na području k.o. Gruž.

b) morski dio

- Gruški bazen omeđen je od kopnenog dijela i spojnicama točaka:

A. 420 39ž 22žž N 0180 05ž 33žž E

B. 420 39ž 30žž N 0180 05ž 45žž E

C. 420 39ž 55žž N 0180 05ž 15žž E

D. 420 39ž 85žž N 0180 04ž 90žž E

E. 420 40ž 10žž N 0180 04ž 80žž E

F. 420 40ž 00žž N 0180 05ž 07žž E

- Sidrište je omeđeno spojnicama točaka:

A. 420 40ž 06žž N 0180 04ž 08žž E

B. 420 40ž 15žž N 0180 04ž 20žž E

C. 420 40ž 60žž N 0180 03ž 20žž E

D. 420 40ž 10žž N 0180 02ž 85žž E

E. 420 39ž 90žž N 0180 03ž 40žž E

F. 420 40ž 32žž N 0180 03ž 60žž E

LUČKE DJELATNOSTI

V.

Lučke djelatnosti za koje Lučka uprava daje koncesiju na postojećim objektima lučke podgradnje (infrastrukture) i lučke nadgradnje (suprastrukture) jesu:

1. privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodova i plutajućih objekata;

2. ukrcaj i iskrcaj putnika, vozila i tereta;

3. ostale gospodarske djelatnosti za koje se daje koncesija na lučkom području su:

- pružanje usluga putnicima,

- kontrola kakvoće i količine robe,

- agencijska i špediterska djelatnost,

- lučko tegljenje,

- servis lučke mehanizacije,

- održavanje objekata podgradnje i nadgradnje,

- učvršćivanje tereta,

- korištenje objekata podgradnje, nadgradnje i morskog akvatorija,

- opskrba brodova.

Koncesija se dodjeljuje za svaku od djelatnosti iz stavka 1. ove točke.

Popis objekata podgradnje i nadgradnje sastavni je dio ove Odluke, a ne objavljuje se u Narodnim novinama.

TIJELA LUČKE UPRAVE

VI.

Tijela Lučke uprave jesu Upravno vijeće i ravnatelj.

VII.

Sastav, ovlasti i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom o morskim lukama.

Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna.

VIII.

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće, na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu o morskim lukama i Statutu Lučke uprave.

Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke uprave utvrđeni su Zakonom o morskim lukama.

Ravnatelj može imati jednog ili više pomoćnika, kojeg imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

IX.

Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća sklopiti poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD

X.

Lučka uprava stječe pravo uporabe i korištenja na objektima navedenim u Popisu podgradnje i nadgradnje iz točke V. ove Odluke.

Sredstva iz stavka 1. ove točke ne čine imovinu Lučke uprave.

XI.

Lučka uprava stječe pravo na novčana sredstva i sva dospjela nenaplaćena sredstva za usluge, upotrebu ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra, a preuzima obveze koje su nastale zbog izgradnje i razvoja lučke podgradnje i nadgradnje društvenog poduzeća "Luka" Dubrovnik, a koja su utvrđena bilancom na dan 31. prosinca 1996. godine, nakon izrade diobene bilance, a najkasnije do 1. veljače 1997. godine.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XII.

Sredstva za redovnu djelatnost Lučke uprave sukladno Zakonu o morskim lukama čine:

a) lučke pristojbe;

b) naknade od koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke V. ove Odluke;

c) naknade od novih koncesija koje daje Lučka uprava;

d) sredstva proračuna Republike Hrvatske;

e) ostali prihodi.

Sredstva iz stavka 1. ove točke čine imovinu Lučke uprave.

XIII.

Danom upisa u sudski registar Lučka uprava stječe pravo na sredstva iz točaka XI. i XII. ove Odluke.

XIV.

Lučka uprava odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska odgovara solidarno i neograničeno za obveze Lučke uprave.

XV.

Dobit koju u poslovanju ostvari Lučka uprava koristi se isključivo za izgradnju i održavanje objekata lučke podgradnje i lučke nadgradnje.

XVI.

Statutom Lučke uprave uredit će se unutarnje ustrojstvo Lučke uprave, prava i obveze osnivača i Lučke uprave koja nisu uređena Zakonom o morskim lukama i ovom Odlukom, način odlučivanja pojedinih tijela Lučke uprave, uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj, te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Lučke uprave.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVII.

Lučka uprava preuzima dio potrebnih zaposlenika koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zaposleni u društvenom poduzeću "Luka" Dubrovnik, na poslovima iz nadležnosti Lučke uprave.

XVIII.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će predsjednika i četiri člana Upravnog vijeća Lučke uprave u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Vlada Republike Hrvatske podnijet će u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke zahtjev ovlaštenim tijelima iz članka 35. Zakona o morskim lukama da u roku 15 dana imenuje u skladu sa Zakonom o morskim lukama po jednog člana Upravnog vijeća.

XIX.

Upravno vijeće Lučke uprave u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijet će Statut Lučke uprave.

Upravno vijeće Lučke uprave dužno je u roku 15 dana nakon donošenja Statuta raspisati natječaj za ravnatelja Lučke uprave.

XX.

Ministar pomorstva, prometa i veza imenovat će u roku 5 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke privremenog ravnatelja Lučke uprave koji će obavljati pripreme za početak rada Lučke uprave, te podnijeti prijavu za upis Lučke uprave u sudski registar.

XXI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 342-21/96-01/15
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.