Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 18.02.1997 Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 300.000.000,00
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu ("Narodne novine", broj 111/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. veljače 1997. godine donijela

ODLUKU

O IZDAVANJU EUROOBVEZNICA REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD USD 300.000.000,00

I.

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske za 1997. godinu, Republika Hrvatska zadužuje se izdavanjem euroobveznica u iznosu od USD 300.000.000,00.

II.

Obveznice iz točke I. ove Odluke izdaju se u nematerijaliziranom obliku, a nominirane su u iznosu od USD 10.000,00 te u višekratnicima tog iznosa.

Obveznice se izdaju po cijeni od 99,917% nominalnog iznosa uz fiksnu kamatnu stopu od 7% godišnje, te s dospijećem 27. veljače 2002. godine.

Obveznice se uplaćuju 27. veljače 1997. godine, s kojim danom počinje obračun kamata po istima. Kamata po obveznicama isplaćivat će se polugodišnje počevši od 27. kolovoza 1997. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijeću.

Obveznice će se plasirati putem voditelja izdanja Merrill Lynch International i UBS Limited. Voditeljima izdanja pripada jednokratna naknada u iznosu od 0,625% nominalne vrijednosti izdanih obveznica.

III.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje ugovora sukladno točkama I. i II. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-03/97-01/03
Urbroj: 5030105-97-1
Zagreb, 13. veljače 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.