Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.02.1997 Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje i neposrednu isplatu novčanih poticaja u poljoprivredi i ribarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94, 9/95, 108/95 i 108/96) ministar poljoprivrede i šumarstva i ministar financija donose

PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE I NEPOSREDNU ISPLATU NOVČANIH POTICAJA
U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način i postupak za ostvarivanje novčanih poticaja, utvrđuje vrijeme u kojem je korisnik novčanih poticaja dužan držati u uzgoju rasplodni podmladak odnosno izvorne pasmine stoke te propisuju obrasci popisa korisnika novčanih poticaja i način neposredne isplate novčanih poticaja.

Članak 2.

Pravo na novčani poticaj imaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede s prebivalištem ili sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: korisnik), koji proizvode za tržište Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Korisnik novčanog poticaja - pravna osoba - za vlastitu proizvodnju i usluge ostvaruje novčani poticaj iz članka 6. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ("Narodne novine", br. 29/94, 9/95, 108/95 i 108/96) (u daljnjem tekstu: Zakon) podnošenjem zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

(2) Korisnik novčanog poticaja - fizička osoba - ostvaruje novčani poticaj iz članka 6. stavka 1. točke 1., 2., 4., 8., 9., 12. i 16. Zakona podnošenjem zahtjeva Ministarstvu preko pravnih osoba koje obavljaju djelatnost:

- otkupa kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka;

- otkupa soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i lista duhana;

- prerade plodova maslina;

- Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra za kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza, konja, peradi, selekcioniranih matica pčela i rasplodnih grla izvoznih pasmina stoke i

- Županijskog ureda za gospodarstvo za proizvodnju grožđa na otocima, poluotoku Pelješcu, Konavlima i Primoštenskom vinogorju i za podizanje novozasađenih vinograda.

(3) Isplata novčanih poticaja za korisnike iz stavka 1. ovog članka vrši se preko Ministarstva, a za korisnike-fizičke osobe iz stavka 2. ovog članka preko štednih knjižica Hrvatske poštanske banke.

II. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA KRAVLJE, OVČJE I KOZJE MLIJEKO

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravnim osobama za kravlje, ovčje i kozje mlijeko korisnik obvezno prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja, posebno za svaku vrstu mlijeka, u kojem su naznačeni količina mlijeka u litrama sa stvarnim % mliječne masti, podaci o preračunavanju na 3,2% mliječne masti za mlijeko i obračunati iznos novčanog poticaja po litri mlijeka i ukupan iznos za obračunsko razdoblje;

2. fakturu odnosno presliku fakture za prodane i isporučene količine mlijeka;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;

4. nalog za isplatu, obrazac broj 43 - Zavoda za platni promet (u daljnjem tekstu Zavod), bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja fizičkim osobama za kravlje, ovčje i kozje mlijeko pravna osoba koja otkupljuje mlijeko obvezno prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja po vrstama mlijeka uz naznaku ukupne količine mlijeka u litrama sa stvarnim % mliječne masti, preračunatim na 3,2 % mliječne masti i ukupan iznos novčanog poticaja za obračunski mjesec;

2. mjesečni obračun novčanog poticaja po svakom proizvođaču (fizičkoj osobi) u kojem su naznačeni: ime i prezime, jedinstveni matični broj (JMBG) građana, mjesto stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija za prodane količine mlijeka po vrstama sa stvarnim % mliječne masti, preračunate na 3,2 % mliječne masti, iznos novčanog poticaja po 1 litri i ukupno za obračunski mjesec po svakom proizvođaču;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja za obračunski mjesec podnosi prvi puta.

(3) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana preuzimanja mlijeka, a za isplatu novčanog poticaja iz stavka 2. ovog članka za fizičke osobe podnosi se u roku 20 dana od zadnjeg dana u obračunskom mjesecu.

(4) Mjesečni obračun podnosi se odvojeno za područja od posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja, otoke i poluotok Pelješac, a odvojeno za ostala područja Republike Hrvatske.

(5) Popis proizvođača za obračunsko područje otkupa mlijeka vrši se po općinama i naseljima u skladu s mjestom stanovanja proizvođača.

Članak 5.

Novčani poticaj se ostvaruje za kravlje, ovčje i kozje mlijeko koje glede kakvoće odgovara propisu o kakvoći mlijeka, mliječnih proizvoda, sirila i čistih kultura.

III. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA SOJU, SUNCOKRET, ULJANU REPICU, ŠEĆERNU REPU, LIST DUHANA I PLODOVE MASLINA

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravnim osobama za vlastitu proizvodnju soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe, lista duhana i plodova maslina korisnik obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni: vrsta proizvoda, količina proizvoda u kilogramima, obračunati iznos novčanog poticaja po kilogramu te ukupan iznos novčanog poticaja;

2. fakturu odnosno presliku fakture za prodane i isporučene količine proizvoda, odnosno potvrdu primitka ako se kod korisnika obavlja i prerada vlastitih proizvoda;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja fizičkim osobama za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, list duhana i plodove maslina pravna osoba koja otkupljuje industrijske kulture odnosno vrši preradu maslina obvezno prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja po kulturama uz iskaz ukupnih količina u tonama, iznos novčanog poticaja po kilogramu za svaku kulturu te ukupan iznos novčanog poticaja za otkupljene proizvode odnosno prerađenu maslinu;

2. obračun novčanog poticaja po svakom proizvođaču (fizičkoj osobi) u kojem su naznačeni: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mjesto stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija, za prodane količine industrijskih kultura po vrstama, iznosa novčanog poticaja po kilogramu i ukupan iznos novčanog poticaja za isporučene količine proizvoda;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja za navedene robe podnosi prvi puta.

Članak 7.

(1) Korisnik novčanog poticaja ostvaruje novčani poticaj za soju, suncokret, uljanu repicu, šećernu repu, list duhana i plodove maslina, koji glede kakvoće odgovaraju propisima o stavljanju u promet na unutarnjem tržištu odnosno ispunjavaju uvjete određene propisima o zaštitnim cijenama proizvoda za koje je ista određena.

(2) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se najkasnije do 31. siječnja iduće godine, a za plodove masline i lista duhana najkasnije do 31. ožujka iduće godine.

(3) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika za fizičke osobe podnosi se u roku 30 dana od zadnjeg dana isporuke proizvoda odnosno zadnjeg dana prerade maslina, a najkasnije do rokova utvrđenih u stavku 2. ovog članka.

(4) Iskaz proizvođača i obračun iz stavka 3. ovog članka vrši se po općinama i naseljima u skladu s mjestom stanovanja proizvođača.

IV. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA RASPLODNA GRLA IZVORNIH PASMINA STOKE

Članak 8.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravnim osobama za rasplodna grla izvornih pasmina stoke korisnik obvezno prilaže:

1. potvrdu Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra o uvođenju grla u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla;

2. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni: vrsta, pasmina, uzgojna kategorija, matični broj grla, iznos novčanog poticaja i korisnik;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja podnosi prvi puta u tekućoj godini;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Za isplatu novčanog poticaja fizičkim osobama za rasplodna grla izvornih pasmina stoke Hrvatski stočarsko selekcijski centar obvezno prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja po vrstama i pasminama stoke, ukupan broj grla, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupan iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;

2. popis novčanog poticaja po svakom proizvođaču (fizičkoj osobi) s naznakom imena i prezimena, jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), mjesta stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija, vrsta i pasmina umatičenih grla stoke, matični-životni broj grla, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupan iznos novčanog poticaja po svakoj fizičkoj osobi.

(3) Korisnik ima pravo na isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka jedanput godišnje za umatičena rasplodna grla:

a) konja hrvatskog posavca i lipicanca slijedećih uzgojnih kategorija:

- kobile sposobne za rasplod,

- pastuhe upisane u knjigu pastuha odabranih od strane Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra;

b) izvornih pasmina goveda slijedećih uzgojnih kategorija:

- krave sposobne za rasplod,

- bikovi upisani u središnji matični popis odabrani od strane Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra;

c) izvornih pasmina svinja slijedećih uzgojnih kategorija:

- krmača sposobnih za rasplod,

- nerastova odabranih za rasplod od Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra i upisanih u središnji matični popis;

d) izvornih pasmina ovaca slijedećih uzgojnih kategorija:

- ovaca sposobnih za rasplod,

- ovnova odabranih za rasplod od Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra i upisanih u središnji matični popis;

e) izvornih pasmina koza slijedećih uzgojnih kategorija:

- koza sposobnih za rasplod,

- jaraca odabranih za rasplod od Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra i upisanih u središnji matični popis;

f) izvornih pasmina magaraca slijedećih uzgojnih kategorija:

- magarica sposobnih za rasplod,

- magaraca odabranih za rasplod od Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra i upisanih u središnji matični popis.

(4) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka, podnosi se do 31. siječnja iduće godine.

(5) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 2. točke 2. ovoga članka podnosi se u roku 30 dana od dana uvođenja u matičnu evidenciju a najkasnije do 31. siječnja iduće godine.

Članak 9.

(1) Korisnik novčanog poticaja iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, dužan je grlo za koje je ostvario novčani poticaj držati u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja. Za slučaj ranijeg izlučenja grla iz uzgoja odgovarajuće se primjenjuje članak 12. ovog Pravilnika.

(2) Poticaj ostvaren temeljem članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika isključuje pravo na ostvarenje novčanog poticaja temeljem članka 10. i 19. ovoga Pravilnika.

V. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA KVALITETNI RASPLODNI PODMLADAK

Članak 10.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravnim osobama za kvalitetni rasplodni podmladak goveda, svinja, ovaca, koza, konja peradi i selekcioniranih matica pčela korisnik obvezno prilaže:

1. potvrdu Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra o uvođenju u Središnji matični popis muških i ženskih rasplodnih grla odnosno potvrdu Hrvatskog stočarskog selekcijskog centra da su roditeljska jata peradi i pčelinje zajednice iz domaće proizvodnje upisani u matični popis za proizvodnju rasplodnih jata odnosno selekcioniranih matica pčela;

2. obračun novčanog poticaja u kojem su navedeni: vrsta i broj rasplodnog podmlatka, iznos novčanog poticaja po grlu (komadu) te ukupan iznos;

3. izjavu da zahtjev za isplatu novčanog poticaja za navedena grla podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja fizičkim osobama za kvaliteteni rasplodni podmladak stoke Hrvatski stočarsko selekcijski centar obvezno prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja po vrstama stoke, ukupan broj grla, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupan iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;

2. mjesečni obraćun novčanog poticaja po svakom proizvođaču (fizičkoj osobi) u kojem su naznačeni: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mjesto stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija, vrsta stoke umatičenih grla, matični broj grla, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupan iznos novčanog poticaja po svakoj fizičkoj osobi.

(3) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. i 2. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana poroda plotkinje, spolne zrelosti rasplodnjaka, zasnivanja rasplodnog jata roditelja odnosno oplođene testirane pčelinje matice.

Članak 11.

Korisnik je dužan kvalitetni rasplodni podmladak držati u uzgoju:

 1. kravu do starosti 5 godina;

 2. bika do starosti 3 godine;

 3. krmače do starosti 2,5 godine;

 4. nerasta do starosti 1,5 godine;

 5. ovcu do starosti 4 godine;

 6. ovnova - jednu pripusnu sezonu ;

 7. kozu do starosti 4 godine;

 8. jaraca- jednu pripusnu sezonu;

 9. pastuha do korištenja u 3 pripusne sezone;

10. kobilu do ostvarene proizvodnje 3 ždrebeta;

11. rasplodna jata 1 proizvodnu godinu;

12. pčelinju maticu 1 proizvodnu godinu.

Članak 12.

(1) Nastale zdravstvene ili reproduktivne poremećaje ili nezadovoljavajuću proizvodnu sposobnost kvalitetnog rasplodnog podmlatka utvrđuje pravna osoba koja obavlja poslove zdravstvene zaštite stoke, a proizvodnu sposobnost grla područna selekcijska služba odnosno pravna osoba ovlaštena za selekciju konja i pčelinjih matica.

(2) O utvrđenim razlozima za izlučivanje iz uzgoja kvalitetnog rasplodnog podmlatka iz stavka 1. ovoga članka obvezno se sastavlja zapisnik, kojeg je korisnik dužan čuvati do isteka roka iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(3)Ako korisnik izluči kvalitetni rasplodni podmladak iz uzgoja suprotno odredbi članka 11. ovoga Pravilnika, dužan je, u roku 15 dana od dana izlučenja grla, naplaćeni iznos novčanog poticaja vratiti.

VI. OSTVARIVANJE NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU GROŽĐA NA OTOCIMA, POLUOTOKU
PELJEŠCU, KONAVLIMA I PRIMOŠTENSKOM VINOGORJU

Članak 13.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravnim osobama za proizvodnju grožđa nadležni županijski ured obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni vlasnici odnosno posjednici vinograda, površine vinograda po vlasniku odnosno korisniku, iznos novčanog poticaja po vlasniku odnosno korisniku, ukupne površine vinograda na općini i ukupan iznos novčanih poticaja za proizvodnu godinu;

2. izjavu nadležnog županijskog ureda da su vlasnici odnosno posjednici vinograda upisani u Registar proizvođača grožđa i da uzgajaju sorte grožđa dopuštene Pravilnikom o vinu ("Narodne novine", br. 96/96);

3. nalog za naplatu, obrazac 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja za vinograde fizičkim osobama nadležni županijski ured obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja za upisane površine vinograda fizičkih osoba po općinama, iznos novčanog poticaja po ha i ukupan iznos novčanog poticaja za obračunsku godinu;

2. obračun novčanog poticaja po svakom vlasniku odnosno korisniku vinograda (fizičkoj osobi), u kojem su naznačeni: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mjesto stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija, površinu vinograda u hektarima po vlasniku odnosno korisniku, iznos novčanog poticaja po vlasniku odnosno korisniku i ukupnu površinu vinograda upisanih u registar na općini i ukupan iznos novčanog poticaja po općini.

(3) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnosi se u razdoblju od lipnja tekuće godine do 31. siječnja iduće godine.

VII. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA UZGOJNO-SELEKCIJSKI RAD I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MLIJEKA

Članak 14.

Korisnici novčanih poticaja u smislu odredbe članka 6. stavka 2. alineja 1. i 2. Zakona su: Hrvatski stočarsko selekcijski centar i Hrvatski veterinarski institut.

Članak 15.

(1) Korisnik novčanog poticaja iz članka 14. ovoga Pravilnika ostvaruje novčani poticaj na temelju godišnjeg programa:

1. o provedbi uzgojno-selekcijskih mjera u stočarstvu;

2. o provedbi programa zdravstvene zaštite mlijeka;

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja program Ministarstvu početkom kalendarske godine.

VIII. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA PROIZVODNJU SJEMENA I TESTNE STANICE

Članak 16.

Korisnici novčanog poticaja u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točka 3., 5. i 6. Zakona su pravne osobe koje proizvode sjeme bikova i obavljaju testiranje muških rasplodnjaka (performance i progeni test), prema Programu gojidbenog stvaranja goveda u Hrvatskoj i godišnjem programu korisnika.

Članak 17.

(1) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja za prodano sjeme korisnik podnosi Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev za isplatu korisnik obvezno prilaže:

1. popis količine proizvedenog sjemena po bikovima u mjesecu za koji se traži poticaj;

2. presliku faktura i otpremnicu uz fakturu za prodane količine sjemena u obračunskom razdoblju;

3. obračun novčanog poticaja i

4. izjavu da je sjeme prodano kupcima s područja Republike Hrvatske i da se zahtjev za poticaj za navedene količine podnosi prvi put.

Članak 18.

(1) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja za obavljeno testiranje muških rasplodnjaka (performance i progeni test) podnosi se Ministarstvu putem korisnika, (pravne osobe) koja je obavila test .

(2) Uz zahtjev korisnik obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja;

2. zapisnik o ocjeni i klasiranju bikova za performance test, odnosno objavljene rezultate progenog testa na tovne osobine i kakvoću mesa i

3. izjavu da se zahtjev za poticaj za obavljeni test podnosi prvi put.

IX. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA ODABRANE TROGODIŠNJE KVALITETNE
MUŠKE RASPLODNJAKE KONJA

Članak 19.

Korisnici novčanog poticaja u smislu odredbe članka 6. stavka 1. točka 7. Zakona su pravne i fizičke osobe koje drže trogodišnje kvalitetne muške rasplodnjake konja (pastuhe).

Članak 20.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanog poticaja pravnim osobama za odabrane trogodišnje kvalitetne muške rasplodnjake konja (pastuhe) korisnik obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja;

2. potvrdu Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra o upisu pastuha u upisnik kvalitetnih rasplodnjaka i

3. izjavu da se poticaj za navedena grla podnosi prvi put.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja fizičkim osobama za odabrane trogodišnje kvalitetne muške rasplodnjake konja Hrvatski stočarsko selekcijski centar obezno prilaže:

1. mjesečni obračun novčanog poticaja s ukupnim brojem grla, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupni iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;

2. mjesečni obračun novčanih poticaja po svakom proizvođaču (fizičkoj osobi) u klojem su naznačeni: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mjesto stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija, matični broj grla, iznos novčanog poticaja po grlu i ukupan iznos novčanog poticaja po svakoj fizičkoj osobi.

(3) Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. i 2. ovog članka podnosi se u roku 60 dana od dana upisa u Središnju matičnu evidenciju rasplodnih grla.

X. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA LOZNE CJEPOVE I SADNICE MASLINA

Članak 21.

(1) Korisnik novčanog poticaja - registrirani proizvođač loznih cjepova odnosno sadnica maslina podnosi zahtjev za isplatu Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Zagreb, Ulica grada Vukovara 78.

(2) Uz zahtjev za isplatu korisnik novčanog poticaja obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja za svaku vrstu i sortu sadnog materijala, broj komada sadnog materijala, iznos novčanog poticaja po komadu i ukupno za svakog kupca te ukupan iznos prodanog sadnog materijala;

2. fakturu o prodaji proizvoda odnosno obračun i potvrdu primitka u slučaju isporuke sadnog materijala za vlastite potrebe, na kojima je obračunato umanjenje cijene za iznos novčanog poticaja za svaku vrstu i količinu sadnog materijala;

3. dokument o isporuci sadnog materijala za koji se traži novčani poticaj, ovjeren potpisom i pečatom prijevoznika odnosno čitljivim potpisom kupca;

4. izjavu korisnika da se zahtjev podnosi prvi puta i da sadni materijal potječe iz domaće proizvodnje;

5. nalog za naplatu, obrazac br. 43 - Zavoda bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

XI. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA MESNO I KOŠTANO BRAŠNO

Članak 22.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja za mesno i koštano brašno korisnik obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja u kojem su naznačeni: količina proizvoda u kilogramima, iznos novčanog poticaja po kilogramu i ukupan iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;

2. fakture odnosno preslika faktura za prodane i isporučene količine proizvoda uz otpremnicu po korisnicima odnosno potvrdu primitka, ako se kod korisnika obavlja i prerada odnosno uporaba vlastitih proizvoda;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja za obračunsko razdoblje podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2)Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovoga članka podnosi se jednom mjesečno, a za zadnje razdoblje u godini do 31. siječnja iduće godine.

XII. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA MORSKU I SLATKOVODNU RIBU

Članak 23.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja za morsku i slatkovodnu ribu korisnik obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja u kojem je naznačena vrsta i količina proizvoda u kilogramima, obračun iznosa novčanog poticaja po kilogramu i ukupan iznos novčanog poticaja za obračunsko razdoblje;

2. fakture odnosno preslika faktura za prodane i isporučene količine i otpremnice po kupcima uz fakture;

3. izjavu da se zahtjev za isplatu novčanog poticaja za obračunsko razdoblje podnosi prvi puta;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2)Zahtjev za isplatu novčanog poticaja iz stavka 1. ovog članka podnosi se jednom mjesečno, a za zadnje obračunsko razdoblje do 31. siječnja iduće godine.

XIII. OSTVARIVANJE NOVČANIH POTICAJA ZA NOVOZASAĐENE VINOGRADE NA OTOCIMA, POLUOTOKU PELJEŠCU I KONAVLIMA

Članak 24.

(1) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja pravnim osobama za novozasađene vinograde korisnik obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja u kojem je naznačena površina novozasađenog vinograda i ukupan iznos novčanog poticaja;

2. izjavu nadležnog županijskog ureda da je korisnik zasadio vinograd na traženoj površini s preporučenim sortama vinove loze u skladu s Pravilnikom o vinu ("Narodne novine", broj 96/96);

3. izvod iz zemljišne knjige ili izvod iz katastra zemljišta, da je korisnik prava na novčani poticaj vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta (čestice) na kojem je zasađen novi vinograd;

4. nalog za naplatu, obrazac broj 43 - Zavoda, bez upisivanja nadnevka izvršenja naloga i potpisa.

(2) Uz zahtjev za isplatu novčanih poticaja fizičkim osobama za novozasađene vinograde nadležni županijski ured obvezno prilaže:

1. obračun novčanog poticaja za novozasađene vinograde fizičkih osoba po općinama, iznos novčanog poticaja po ha i ukupno za obračunsku godinu;

2. obračun novčanog poticaja po svakom vlasniku odnosno korisniku novozasađenog vinograda (fizičkoj osobi), u kojem su naznačeni: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana (JMBG), mjesto stanovanja, ulica i kućni broj, poštanski broj, općina i županija, površina novozasađenog vinograda, broj čestice na kojem je vinograd zasađen, iznos novčanog poticaja po svakom vlasniku odnosno korisniku vinograda za obračunsku godinu;

3. izjavu nadležnog županijskog ureda da su korisnici zasadili vinograde s preporučenim sortama vinove loze u skladu s Pravilnikom o vinu.

(3) Zahtjev se podnosi u roku 60 dana od izvršene sadnje vinograda, a najkasnije do kraja te godine.

XIV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 25.

Novčani poticaji isplaćuju se korisnicima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika na teret računa broj 30102-789-2229 Ministarstva - sredstva za novčane poticaje i naknade, a u korist žiro-računa korisnika novčanog poticaja, a korisnicima iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, preko štednih knjižica Hrvatske poštanske banke.

Članak 26.

(1) Korisnik novčanog poticaja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezan je voditi pravilan, uredan i pravovremeni popis na propisanim obrascima koji se objavljuju uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a za korisnike iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika voditi evidenciju po korisnicima prema propisanom obrascu koji je objavljen također uz ovaj Pravilnik.

(2) Ukoliko se ne vodi pravilan, uredan i pravovremeni popis, te ukoliko taj popis nije točan i potpun korisnik novčanog poticaja ne može ostvariti isplatu istog.

Članak 27.

Nadzor nad primjenom odredbi ovoga Pravilnika glede ispalte novčanih poticaja provode inspketori proračunskog nadzora Ministarstva financija i inspektori unutarnjeg nadzora Ministarstva poljoprivrede i šumarstva shodno odredbama članka 17. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivred i ribarstvu.

XV. KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

(1) Novčanom kaznom u visini od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako je novčani poticaj obračunat protivno odredbama ovoga Pravilnika (članak 4., 6.,7., 10., 13., 14., 17., 18. i 20.);

2. ako ne drži premirano grlo stoke u uzgoju godinu dana od dana isplate novčanog poticaja (članak 9. i 11.);

3. ako ne vrati novčani poticaj u roku od 15 dana od dana izlučenja grla iz uzgoja (članak 12. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 6.000,00 kuna.

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom u visini od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako se nije pridržavala odredaba članka 26. ovoga Pravilnika.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u visini 1.500,00 do 2.500,00 kuna.

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom u visini od 3.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

1. ako ne čuva zapisnik do isteka roka iz članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.500,00 do 4.000,00 kuna.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja u poljoprivredi ("Narodne novine", br. 19/95).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/97-01/20

Urbroj: 525-01/97-01

Zagreb, 31 siječnja, 1997.

Ministar financija
mr. Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. Zlatko Dominiković, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.