Zakoni i propisi - Pravni savjeti 17 14.02.1997 Upute o postupku registracije obveza po bilateralnim sporazumima zaključenim s vladama zemalja članica Pariškog kluba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 3. i članka 27. stavka 1. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 43/96), članka 5. stavka 1. Zakona o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz Sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba ("Narodne novine", br. 34/96) i članka 74. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 35/95 - Pročišćeni tekst), guverner Narodne banke Hrvatske donosi

UPUTE

O POSTUPKU REGISTRACIJE OBVEZA PO BILATERALNIM SPORAZUMIMA ZAKLJUČENIM S VLADAMA ZEMALJA ČLANICA PARIŠKOG KLUBA

1. Obveze iz bilateralnih ugovora (nadalje: Sporazumi V) što ih je Republika Hrvatska zaključila s vladama zemalja članica Pariškog kluba u skladu s odredbama Usklađenog zapisnika o konsolidaciji duga Republike Hrvatske potpisanog 21. ožujka 1995. g. u Parizu, registriraju se kod Narodne banke Hrvatske.

2. Dokumentaciju na registraciju Narodnoj banci Hrvatske podnose:

a) banke ovlaštene za poslove s inozemstvom kao dužnici ili garanti po izvornim ugovorima o kreditima koji se reprogramiraju/refinanciraju (nadalje: konsolidiraju);

b) domaće pravne osobe (poduzeća) kao dužnici ili krajnji korisnici po izvornim ugovorima o kreditima koji se konsolidiraju a koje su zaključile ili garantirale banke izvan Republike Hrvatske;

Ako je domaća pravna osoba pod b) iz prethodnog stavka, u skladu s ugovorom zaključenim s drugom pravnom osobom s područja Republike Hrvatske, prijevremeno izmirila obvezu po kreditu koji se konsolidira, dokumentaciju na registraciju podnosi domaća pravna osoba koja je tu obvezu preuzela.

c) banka agent za račun Ministarstva financija za dug što ga je Republika Hrvatska preuzela u svoje ime i za svoj račun (28,49% neraspoređenog duga);

3. Domaće osobe iz točke 2. pod a) i b) podnose dokumentaciju na registraciju putem banke agenta za odnosnu zemlju (Prilog 1).

4. Obveze iz bilateralnih sporazuma iz točke 1. podnose se na registraciju na obrascima iz Odluke o registraciji kreditnih poslova ("Narodne novine", br. 92/96) i to:

1) Prijava o zaključenom kreditnom poslu (obrazac KZ-2) za obveze koje proizlaze iz Sporazuma V.

2) Obrazac KZ-3 (Realizacija korištenja) za stvaranje nove obveze iz Sporazuma V;

3) Obrazac KZ-4 (Plan) za plan otplate glavnice i kamata po novim obvezama iz Sporazuma V;

4) Obrazac KZ-4 (Realizacija otplata) za izvršeno plaćanje kamata po novim obvezama iz Sporazuma V;

5) Obrazac KZ-4 (Realizacija otplata) za zatvaranje obveza po konsolidiranim kreditima tj. a) izvornim kreditima (zaključenim do 2. prosinca 1982. g.) i b) odnosnim obvezama koje proizlaze iz konsolidacionih sporazuma zaključenih u skladu sa Usklađenim zapisnicima od 22. svibnja 1984. g. (Sporazum I), 24. svibnja 1985. g. (Sporazum II), 13. svibnja 1986. g. (Sporazum III) i 13. lipnja 1988. g. (Sporazum IV);

6) Obrazac KZ 5 (Izmjena ugovora) za izmjenu odgovarajućih podataka u Prijavama o kreditima u okviru Sporazuma III (1986.) i IV (1988.)

5. Obrasci iz točke 4. popunjavaju se pojedinačno za obveze po svakom izvornom kreditu zaključenom do 2. prosinca 1982. g. i odnosnim obvezama koje proizlaze iz Sporazuma I-IV, te jedna prijava pokriva:

a) 100% dospjele neizmirene glavnice zaključno s 31. prosincem 1994. g. (isključujući zatezne kamate) po kreditu odobrenom, garantiranom ili osiguranom od Vlade zemlje vjerovnika ili njene odgovarajuće institucije, zaključenom do 2. prosinca 1982. g. s rokom otplate dužim od jedne godine (ako je bilo dospijeća u konsolidacionom razdoblju koja su predmet konsolidacije);

b) 100% dospjele neizmirene glavnice zaključno s 31. prosincem 1995. g. (isključujući zatezne kamate) koje proizlaze iz Sporazuma I-IV;

c) 100% dospjelih neizmirenih kamata zaključno s 31. prosincem 1994. g. (isključujući zatezne kamate) koje proizlaze iz Sporazuma I-IV.

Iznimno, kod registracije obveza prema Sporazumu o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, obveze koje na temelju Sporazuma I-IV treba platiti Banque de France (navedene u Dodatku XIV i XV ovog Sporazuma) treba registrirati odvojeno od obveza koje treba platiti COFACE-u (Compagnie Francaise džAssurance pour le Commerce Exterieur).

Ako su obveze koje se konsolidiraju prijevremeno otplaćene i prenijete na subjekte izvan Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o kreditnim poslovima s inozemstvom ("Službeni list SFRJ" br. 66/85, 38/86 i 16/89) i čiju je obvezu otplate preuzela Republika Hrvatska (članak 4. Zakona) nove se obveze registriraju odvojeno od ostalih obveza po istom izvornom kreditu.

Ako su obveze koje konsolidiraju bile plaćene u roku dospijeća doznačivanjem sredstava na račun banke agenta izvan Republike Hrvatske, a banka agent nije izvršila plaćanje prema inozemstvu pa se ta obveza uključuje u konsolidaciju, novonastale se obveze također registriraju odvojeno.

Isti se princip primjenjuje kod registracije kamata na glavnicu u mirovanju ("late interest") te jedna prijava pokriva ove kamate zaključno s 31. prosincem 1994. g. nastale po obvezama iz stavka 1 pod a), b) i c) ove točke uz iznimke navedene u stavcima 2, 3 i 4 ove točke.

6. Ostale obveze koje proizlaze iz Sporazuma V registriraju se pojedinačno po svakom ugovoru. To se odnosi na:

a) preuzete obveze po neraspoređenom dugu po kreditima zaključenim do 2. prosinca 1982. g. u dijelu koji se odnosi na dospijeća poslije 1. siječnja 1995. g. (Njemačka);

b) preuzete obveze po neraspoređenom dugu po kreditima zaključenim poslije 2. prosinca 1982. g. (Norveška);

c) neplaćene obveze po komercijalnim poslovima garantiranim ili osiguranim od odgovarajućih institucija vlada zemalja članica Pariškog kluba, koji prvobitno nisu ugovoreni kao kreditni poslovi pa do sada nisu registrirani u Narodnoj banci Hrvatske i za koje je bilateralnim sporazumom ugovorena otplata u ratama.

7. Domaće osobe iz točke 2. osim obrazaca iz točke 4. na registraciju podnose:

a) ugovore iz članka 5. stavaka 4. i 5. Zakona;

b) specifikaciju (prilog 2).

8. Domaće osobe iz točke 2. dostavljaju obrasce iz točke 4. s dokumentacijom iz točke 7. objedinjeno po zemljama, banci agentu za odnosnu zemlju.

Banka agent, nakon što sakupi svu dokumentaciju po određenoj zemlji i nakon provjere sveobuhvatnosti podataka, proslijeđuje je Narodnoj banci Hrvatske na registraciju.

Obveze po neraspoređenom dugu, banka agent je dužna registrirati kod Narodne banke Hrvatske odmah nakon objavljivanja ovih Uputa, neovisno od obveza po raspoređenom dugu za odnosnu zemlju.

Narodna banka Hrvatske dostavit će svim domaćim osobama iz točke 2. liste iz svoje baze podataka s pregledom njihovih obveza koje se konsolidiraju. Liste koje sadrže podatke o datumima i svotama dospijeća sortirana po zemljama, izvornim dužnicima, krajnjim korisnicima i registarskim brojevima prijava, bit će dostavljene i bankama agentima za pojedinu zemlju.

Banka agent izvijestit će dužnike po kreditima iz Sporazuma I-V o svim plaćanjima izvršenim prema vjerovnicima sredstvima na teret Proračuna Republike Hrvatske kako bi ovi mogli ispravno popuniti obrazac KZ-4 s podacima o realizaciji otplate. Kopiju tih obavijesti banka agent treba dostaviti Narodnoj banci Hrvatske.

9. Obrasci iz točke 4. popunjavaju se do donošenja novih uputa, prema važećim Uputama o načinu popunjavanja obrazaca za registraciju i evidenciju kredita uzetih u inozemstvu ("Narodne novine", br. 77/94) uz sljedeće napomene:

a) Obrazac KZ-2 (Prijava o zaključenom kreditnom poslu)

- U obilježje br. 4 (Osnovni dužnik prema inozemstvu) treba upisati:

- matični broj Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija (3205991) za dio duga koji je Republika Hrvatska prema članku 2. stavku 4. Zakona preuzela u svoje ime i za svoj račun (28,49% neraspoređenog duga),

- matični broj ovlaštene banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je dužnik ili jamac sukladno izvornom ugovoru o kreditu koji se konsolidira;

- matični broj domaće pravne osobe čije je izvorne ugovore o kreditima koji se konsolidiraju zaključila ili garantirala banka izvan Republike Hrvatske

- U obilježje br. 5 (Korisnik kredita) treba upisati:

- matični broj Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija (3205991) za dug što ga je Republika Hrvatska preuzela u svoje ime i za svoj račun (28,49% neraspoređenog duga);

- matični broj domaće osobe a) korisnika kredita; ili b) domaće osobe koja je preuzela obvezu otplate kredita koji je korisnik u skladu s ugovorom zaključenim s tom domaćom osobom prijevremeno izmirio u zemlji;

Kod obveza za koje je u skladu s člankom 4. Zakona, Republika Hrvatska preuzela otplatu (čl. 49c Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom), u obilježje br. 5 upisuje se matični broj originalnog korisnika kredita uz adekvatnu šifru u ob. 27;

- U obilježje br. 12 (Ugovorena svota) treba upisati:

- ukupnu svotu obveza (glavnice) pojedinog dužnika iz obilježja br. 4 u okviru Sporazuma V za pojedinu zemlju (svota iz ugovora iz članka 5. Zakona bez kamata);

- U obilježje br. 22 (Garant) treba upisati:

- matični broj Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija (3205991) za raspoređeni dug;

- obilježje se ne popunjava kada je Republika Hrvatska dužnik (neraspoređeni dug).

- U obilježje br. 27 (Refinanciranje/Reprogramiranje) treba upisati:

- šifru Sporazuma V iz Popisa šifara Sporazuma (prilog 3);

- U obilježje br. 29 (Vrsta i namjena kredita) u polje 1 upisuje se šifra vrste kredita "03", a u polje - 2 šifra namjene, i to: "22 za raspoređeni dug, "50" za preuzeti neraspoređeni dug;

- U obilježje br. 32 - polje 2 treba upisati:

- matični broj dužnika (banke i ostale domaće pravne osobe iz Republike Hrvatske i banke izvan Republike Hrvatske) iz izvornog ugovora o kreditu (zaključenog prije 2. prosinca 1982. g.) koji se konsolidira, bez obzira na kasnije promjene dužničko vjerovničkih odnosa;

- U obilježje br. 32 - polje 2 treba upisati:

- matični broj banke koja je po izvornom ugovoru o kreditu koji se konsolidira bila garant (banka iz Republike Hrvatske ili izvan Republike Hrvatske). Ako je u obilježju br. 32 - polju 2 popunjen matični broj banke, onda obilježje br. 32 - polje 3 ostaje prazno;

- U obilježje br. 45 (Ovlaštena banka preko koje se kredit registrira) treba upisati:

- matični broj ovlaštene banke dužnika iz obilježja br. 4 obrasca KZ-2;

- matični broj banke agenta za a) neraspoređeni dug; b) raspoređeni dug kada je dužnik u obilježju br. 4 obrasca KZ-2 domaća pravna osoba čiji je kredit koji se konsolidira zaključila ili garantirala banka izvan Republike Hrvatske.

- U "Primjedbama" treba upisati registarski broj izvornog kredita na koji se odnose nove obveze iz Sporazuma V i registarske brojeve kredita iz Sporazuma I-IV obuhvaćenih odnosnom Prijavom.

b) Obrazac KZ-3 (Realizacija korištenja)  

- U obilježje br. 6 treba upisati: kod "2";

- U obilježje br. 7 treba upisati: šifru Sporazuma V iz Spiska šifara Sporazuma (ista šifra kao u obilježju br. 27 u obrascu KZ-2);

c) Obrazac KZ-4 (Plan otplate glavnice i kamata) za kredit za reprogramiranje/refinanciranje iz Sporazuma V;

- U planu otplate kamata treba obuhvatiti sva dospijeća kamata po novim kreditima za reprogramiranje/refinanciranje iz bilateralnih sporazuma bez obzira što su plaćanja kamata s dospijećem u 1995. g. i 1996. g. bila izvršena;

d) Obrazac KZ-4 (Realizacija) otplate kamata po kreditima za reprogramiranje/refinanciranje iz Sporazuma V;

Sva plaćanja kamata po Sporazumu V koja su izvršena tijekom 1995. g. i 1996. g. treba registrirati.

Ako su neka plaćanja kamata po Sporazumu V već registrirana u Narodnoj banci Hrvatske povezivanjem na registarski broj Sporazuma I-IV, takvu realizaciju otplate kamate treba stornirati i ponovo je ispravno registrirati.

e) obrazac KZ-4 (Zatvaranje obveza po konsolidiranim kreditima)

- U obilježje 6 treba upisati: kod "2"

- U obilježje 7 treba upisati: šifru Sporazuma iz Popisa šifara Sporazuma. Ova šifra treba odgovarati šifri iz obilježja br. 27 Prijave po kreditu za reprogramiranje/refinanciranje koji pokriva konsolidiranu obvezu.

Stavke plana otplate konsolidiranih kredita koje su otplaćene, pa se ne uključuju u konsolidaciju, ali po njima u bazi podataka Narodne banke Hrvatske nije evidentirana realizacija otplate, potrebno je uskladiti sa stvarnim stanjem i dostaviti na registraciju odnosnu realizaciju otplate. U napomeni obrasca KZ 4, u tom slučaju treba upisati "Usklađenje stanja kredita". Ostala obilježja na obrascu popunjavaju se kao kod redovne otplate.

Stavke plana otplate konsolidiranih kredita koje nisu realizirane ali ih inozemni vjerovnik ne potražuje i prema tome se ne konsolidiraju, također je potrebno uskladiti sa stvarnim stanjem i dostaviti na registraciju odnosnu realizaciju otplate. U napomeni obrasca KZ-4, u tom slučaju treba upisati "Usklađenje stanja kredita - neotplaćene obveze". Te će stavke plana Narodna banka Hrvatske zadržati u posebnoj evidenciji, radi eventualnih budućih usklađivanja (Radi se o slučaju kada je banka izvan Republike Hrvatske kao izvorni dužnik odnosno garant ili Narodna banka Jugoslavije izmirila obvezu prema inozemnom vjerovniku a krajnji korisnik nije osigurao potrebna sredstva.

Ukupan zbroj svih stavaka planova otplata glavnice i kamata po konsolidiranim kreditima koji se transakcijom reprogramiranja/refinanciranja zatvaraju i prikazuju kao realizacija otplate, treba biti jednak novoj obvezi po Sporazumu V, kako na nivou jednog kredita tako na nivou jedne zemlje.

10. U Prijavama o kreditima iz Sporazuma III i IV, potrebno je izmijeniti podatak iz obilježja br. 4 "Dužnik prema inozemstvu" (ako je u postojećoj prijavi navedena banka izvan Republike Hrvatske), obilježje br. 32-polje 2 "Izvorni dužnik" i obilježja br. 32 - polje 3 "Izvorni garant" te obilježje br. 45 "Banka preko koje se kredit registrira" na način opisan u stavku 1. pod a) točke 9.

Izmjenu obilježja br. 22 (Garant) Narodna banka Hrvatske izvršit će automatskim putem.

11. Komercijalne poslove, osigurane od odgovarajućih vladinih agencija, koji nisu kreditni pa nisu bili registrirani u Narodnoj banci, a po kojima je bilo dospjelih neizmirenih obveza na dan 21. ožujka 1995. g. za koje je Vlada Republike Hrvatske preuzela obvezu da će osigurati izvršenje plaćanja, te ako je bilateralnim ugovorom ugovoreno plaćanje u rokovima, potrebno je registrirati kao kreditne. Nominalna svota takvog kredita je stanje dospjelih neizmirenih obveza na dan 21. ožujka 1995. g.

U takvim slučajevima, u obrascu KZ-2 (Prijava o zaključenom kreditnom poslu) treba popuniti:

- U obilježje br. 4 (Dužnik) matični broj dužnika iz ugovora s inokreditorom;

- U obilježje br. 22 (Garant) matični broj Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija (3205991);

- U obilježje br. 27 odgovarajuću šifru iz Popisa šifara iz grupe C;

- U obilježje br. 29 šifru originalne namjene (oprema, repromaterijal).

12. Redovne otplate glavnice i kamate po obvezama iz Sporazuma III, IV i V, domaće osobe iz točke 2. ovih Uputa podnose na registraciju Narodnoj banci Hrvatske u rokovima propisanim u Odluci o registraciji kreditnih poslova s inozemstvom ("Narodne novine" br. 92/96).

Banke iz točke 2. pod a) propisane obrasce o redovnoj realizaciji otplate podnose direktno Narodnoj banci na registraciju, a domaće osobe iz točke 2. pod b) dužne su to učiniti putem banke agenta.

Banke agenti dužne su u roku od pet radnih dana po isteku tekućeg mjeseca, Narodnoj banci Hrvatske dostaviti podatke o neizmirenim obvezama iz članka 5. i 6. Zakona ako ih ne izmiri a) ovlaštena banka dužnik ili garant po izvornom ugovoru; i b) domaća pravna osoba-poduzeće koja je dužnik odnosno krajnji korisnik po izvornom ugovoru zaključenom odnosno garantiranom od banaka izvan Republike Hrvatske. Podatke treba dostaviti na obrascu A iz Priloga 4.

Banke iz točke 2. stavka 1. pod a) ovih Uputa dužne su u roku od pet radnih dana po isteku tekućeg mjeseca, Narodnoj banci Hrvatske dostaviti podatke o krajnjim korisnicima koji joj nisu platili potrebna sredstva odnosno nisu podmirili dospjelu obvezu sukladno članku 5. i 6. Zakona. Podatke ovlaštena banka dostavlja na obrascu B iz Priloga 5.

Podatke dobivene od banaka prema stavcima 5. i 6. ove točke, Direkcija za statistiku Narodne banke Hrvatske će nakon provjere s podacima iz baze podataka kreditnih poslova s inozemstvom, proslijediti nadležnim službama radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

13. Domaće osobe iz točke 2. ovih Uputa mogu podatke o zatvaranju obveza po konsolidiranim kreditima (KZ-4) dostaviti i na magnetnom mediju prema uputama i u dogovoru s Direkcijom za statistiku i Direkcijom za informatiku Narodne banke Hrvatske.

14. Sva ostala specifična pitanja, koja nisu obuhvaćena ovim Uputama, a mogu se pojaviti u procesu registriranja, rješavat će se u direktnom kontaktu s nadležnim osobama u Direkciji za statistiku Narodne banke Hrvatske.

U.br. 11-100/2-97-MŠ
Zagreb, 7. veljače 1997.

Guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog 1

POPIS BANAKA AGENATA

1. PRIVREDNA BANKA ZAGREB D. D. ZAGREB

Belgija

Nizozemska

Ujedinjeno Kraljevstvo

Francuska

Španjolska

U.S.A.

Japan

Kuvajt

2. ZAGREBAČKA BANKA D. D. ZAGREB

Austrija

Njemačka

Švicarska

Italija

3. RIJEČKA BANKA D. D. RIJEKA

Norveška

Švedska

4. SPLITSKA BANKA D. D. SPLIT

DanskaPrilog 3

POPIS ŠIFARA SPORAZUMA I DRUGIH POSLOVA

(Paris Club)

A) Sporazumi o reprogramiranju

7002 Sporazum o reprogramiranju 1987/1988 - II faza (raspoređeni dug) - III/2

7003 Sporzum o reprogramiranju 1987/1988 - II faza (raspoređeni dug za koji Republika Hrvatska preuzima obvezu otplate - čl. 4 Zakona *) - III/2

7004 Sporazum o reprogramiranju 1987/1988 - II faza (28,49% preuzetog duga bivše SFRJ) - III/2

8002 Sporazum o reprogramiranju 1988/1989 (raspoređeni dug) - IV

8003 Sporazum o reprogramiranju 1988/1989 (raspoređeni dug za koji Republika Hrvatska preuzima obvezu otplate - čl. 4. Zakona *) - IV

8004 Sporazum o reprogramiranju 1988/1989 (28,49% preuzetog duga bivše SFRJ) - IV

9002 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995 (raspoređeni dug) - V

9003 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995 (raspoređeni dug za koji Republika Hrvatska preuzima obvezu otplate - čl. 4 Zakona *) - V

9004 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995 (za 28,49% preuzetog duga bivše SFRJ) - V

9005 Sporazum o reprogramiranju 1989/1995 (za obveze izmirene prema bankama izvan Republike Hrvatske u jugoslavenskim dinarima koje inokreditori potražuju)

9006 Sporazum o reprogramiranju 1989/1996 - Makedonija (za isknjiženje obveza hrvatskih korisnika koje je preuzela Stopanska banka, Skopje)

B) Ugovori zaključeni do 2. prosinca 1982. g.

9020 Ugovor od 10. ožujka 1956. g. između FRJ i Savezne Republike Njemačke o gospodarskoj suradnji (članak 1. (1) a) Sporazuma s Njemačkom)

9021 Protokol od 20. prosinca 1972. g. između Vlade SFRJ i Vlade Savezne Republike Njemačke o pružanju pomoći u kapitalu (članak 1. (1) b) Sporazuma s Njemačkom)

9022 Sporazum od 10. prosinca 1974. g. između Vlade SFRJ i Vlade Savezne Republike Njemačke o odobrenju pomoći u kapitalu (članak 1. (1) d) Sporazuma s Njemačkom)

9023 Preuzeti dio (28,49% ustanovljenog klirinškog salda prema ugovorima u članku 1. (1) k), l), m), n) i o) Sporazuma s Njemačkom

C) Ugovori zaključeni poslije 2. prosinca 1982. g.

9030 Sporazum o zajmu između Kraljevine Norveške i SFRJ od 27. listopada 1983. g.

9031 Komercijalni poslovi zaključeni poslije 2. prosinca 1982, osigurani od vladinih agencija, koji nisu bili registrirani kao kreditni, a bilateralnim je ugovorom ugovorena otplata u ratama

D) Plaćanje u ratama na glavnicu u mirovanju i neplaćenim kamatama ("late interest") - "mali reprogram"

9012 Kamate po raspoređenom dugu;

9013 Kamate po raspoređenom dugu za koji Republika Hrvatska preuzima obvezu otplate - čl. 4 Zakona*;

9014 Kamate po preuzetom neraspoređenom dugu (28,49%) bivše SFRJ;

9015 Kamate po obvezama izmirenim prema bankama izvan Republike Hrvatske u jugoslavenskim dinarima koje inokreditori potražuju


Napomena: * Zakon o načinu i uvjetima podmirivanja obveza po kreditima i drugim poslovima iz Sporazuma s vladama članicama Pariškog kluba