Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 11.02.1997 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-511/1996 od 7. veljače 1997.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić kao predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Josipa Sabljića iz Zagreba na sjednici održanoj dana 7. veljače 1997. godine, donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Ne prihvaća se prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 47. stavak 5. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92).

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Josip Sabljić iz Zagreba podnio je prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 47. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 42/92) jer smatra da je ova odredba suprotna članku 127. stavak 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske kao i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - nastavno Ustavni zakon). Ovo s obzirom da uređuje rad Ustavnog suda određujući rok u kojem Ustavni sud mora odlučiti o žalbi, a za što je nadležan samo Ustavni zakon, prema naznačenoj odredbi Ustava, kako to predlagatelj navodi.

Podnositelj prijedloga nadalje navodi kako je Zakon o izboru predsjednika Republike donesen prema odredbi članka 83. stavak 2. Ustava, a ne prema članku 138. Ustava koji propisuje odlučivanje o promjeni Ustava dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika uz prethodno mišljenje Županijskog doma, na koji način se donosi Ustavni zakon, što upućuje da je osporavana odredba suprotna članku 127. stavak 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske kao i Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, jer se zakonom ne može uređivati rad Ustavnog suda.

Prijedlog nije osnovan.

Osporenom odredbom propisano je da je Ustavni sud Republike Hrvatske dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Ustavni sud Republike Hrvatske prema članku 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske nadzire ustavnost i zakonitost izbora i republičkog referenduma i rješava izborne sporove koji nisu u djelokrugu sudova.

Odredba članka 95. stavak 7. Ustava propisuje da se izbor predsjednika Republike uređuje zakonom.

Odredba članka 83. stavak 2. Ustava propisuje da se zakoni kojima se razrađuje izborni sustav donose većinom glasova svih zastupnika, na koji način je, što je neprijeporno, donesen i Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

Postupak pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske uređuje se Ustavnim zakonom (članak 127. stavak 1. Ustava). Taj se donosi po postupku određenom za promjenu Ustava (članak 127. stavak 2. Ustava). Drugim se zakonom, izuzev ustavnog, ne mogu Ustavnom sudu propisivati ni nove nadležnosti ni mijenjati one utvrđene Ustavom, a ni postupak koji je temeljem Ustava pobliže uređen u Ustavnom zakonu o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Međutim, to ne znači da zakonodavac nije ipak ovlašten urediti drugim zakonom, osim ustavnoga, neka pitanja na način kojim se ne zadire u ono uređenje koje je u isključivoj domeni Ustava odnosno Ustavnog zakona, dakle kojim se ne dodaju, mijenjaju ili oduzimaju na temelju Ustava, odnosno na temelju donijetog Ustavnog zakona, utvrđene nadležnosti, ovlasti ili postupak pred Ustavnim sudom, već se samo ta materija uređuje razrješenjem pravno tehničkih pitanja, kao što su npr. rokovi i sl., a to su pitanja bez kojih se Ustavnim zakonom utvrđeni postupak ne bi mogao uopće provesti. Takva pitanja uređuju osporene odredbe.

Upozoravajući na spomenuta ograničenja utvrđena Ustavom i Ustavnim zakonom, Ustavni sud ocjenjuje da su osporene odredbe suglasne Ustavu i Ustavnom zakonu.

Stoga Ustavni sud nije prihvatio prijedlog da se pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i osporenih odredaba.

Odluka o objavi temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-509/1996
Zagreb, 7. veljače 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.