Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Odluka o minimalnim stopama i visinama slivne vodne naknade
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine", broj 107/95.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. siječnja 1997. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM STOPAMA I VISINAMA SLIVNE VODNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se minimalne stope i visine slivne vodne naknade (u daljnjem tekstu: vodna naknada) s obzirom na stupanj izgrađenosti i opseg korištenja vodnog sustava na pojedinim slivnim područjima, te koeficijenti u odnosu na prosječnu vodnu naknadu na slivnom području prema kojima se, s obzirom na gospodarsko značenje djelatnosti i vrijednosti nekretnina, određuje stopa odnosno visina vodne naknade za pojedine kategorije obveznika iz članka 18. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

MINIMALNE VISINE VODNE NAKNADE

Članak 2.

Minimalna visina vodne naknade za poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište za pojedina slivna područja iznosi:

1. za slivna područja "Biđ-Bosut", "Brodska Posavina", "Orljava-Londža", "Šumetlica-Crnac", "Subocka-Strug", "Banovina", "Grad Zagreb", "Vuka", "Baranja", "Karašica-Vučica" i "Županijski kanal"

- za poljoprivredno zemljište 100,00 kn/ha/god

- za zemljište pod šumama i šumsko
  zemljište 22,20 kn/ha/god

2. za slivna područja: "Ilova-Pakra", "Česma-Glogovnica", "Zelina-Lonja", "Lonja-Trebež", "Kupa-Una", "Krapina-Sutla", "Bistra", "Plitvice-Bednja" i "Međimurje"

- za poljoprivredno zemljište 85,00 kn/ha/god

- za zemljište pod šumama i šumsko
  zemljište 22,20 kn/ha/god

3. za slivna područja: "Mirna-Dragonja", "Raša-Boljunčica", "Kvarnersko primorje-Gorski Kotar", "Lika-Senj", "Zrmanja-zadarsko primorje", "Krka-šibensko primorje", "Cetina", "Srednjodalmatinsko primorje-otoci", "Vrljika", "Matica" i "Dubrovačko primorje"

- za poljoprivredno zemljište 75,00 kn/ha/god

- za zemljište pod šumama i šumsko
   zemljište osim područja Like i Gorskog
   Kotara 8,9 kn/ha/god

- za zemljišta pod šumama i šumsko

   zemljište na području Like i Gorskog
  Kotara 22,20 kn/ha/god

    4. za slivno područje "Neretva-Korčula":

- za poljoprivredno zemljište s

  kontinuiranim crpljenjem vode 680,00 kn/ha/god

- za poljoprivredno zemljište s

  s povremenim crpljenjem vode 370,00 kn/ha/god

- za ostalo poljoprivredno zemljište 75,00 kn/ha/god

- za zemljište pod šumama i šumsko zemljište  8,9 kn/ha/god

Članak 3.

Minimalna visina vodne naknade za zemljište pod ribnjacima, građevinsko zemljište i zemljište pod prometnicama na pojedinom slivnom području određuje se umnoškom utvrđene visine vodne naknade za poljoprivredno zemljište iz članka 2. ove Odluke i koeficijenata kako slijedi:

- za zemljište pod ribnjacima za prirodni uzgoj ribe

 s pripadajućim površinama koeficijent, 2,0

- za građevinsko zemljište na kojem se nalazi

  poslovni prostor, skladišni i ostali

  manipulativni prostor koeficijent, 20,0

- za zemljište pod željezničkim prugama

 s pripadajućim površinama koeficijent, 10,0

- za zemljište pod cestama 

(kolničke površine) koeficijent 7,0

- za zemljište pod cestama (zemljani pojas) koeficijent, 0,7

Iznimno od stavka 1. ovog članka za slivno područje "Neretva-Korčula" visina vodne naknade određuje se umnoškom utvrđene visine vodne naknade za ostalo poljoprivredno zemljište iz članka 2. točke 2. alineje 3. ove Odluke i koeficijenata iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

Minimalna visina vodne naknade za stambene zgrade i stanove, poslovne prostorije i nekretnine komunalnog značaja na svim slivnim područjima iznosi:

- za stambene zgrade i stanove u naseljima s

  uređenim građevinskim zemljištem koje se

  takvim smatra prema Zakonu o komunalnom

  gospodarstvu (korisna površina stana) 0,11 kn/m2/mj

- za poslovne prostorije i druge nekretnine koje

  se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih

  djelatnosti (industrija, raz. gospodarske

  djelatnosti,banke, ustanove i dr.) 0,37 kn/m2/mj

- za nekretnine komunalnog značenja, za

  športske objekte i druge nekretnine u javnoj

  uporabi 60 kn/ha/mj

MINIMALNE STOPE VODNE NAKNADE

Članak 5.

Minimalne stope vodne naknade za zemljišta za koje se utvrđuje katastarski prihod izračunava se za pojedino slivno područje na način da se minimalna visina vodne naknade za poljoprivredno zemljište, iz članka 3. utvrđena temeljem ove Odluke, pomnoži s ukupnim brojem hektara poljoprivrednog zemljišta na području za koje se stopa izračunava, te taj umnožak podijeli sa katastarskim prihodom takvog zemljišta na tom području i pomnoži sa sto prema formuli:

S min = Vn mn x P x 100

kp

gdje je:

Smin - minimalna stopa vodne naknade na slivnom području izrađena u % na katastarski prihod

Vnmin - minimalna utvrđena visina vodne naknade za poljoprivredno zemljište na slivnom području za koje se izračunava minimalna stopa vodne naknade, izražena u kn/ha - godišnje

P - površine oraničnog zemljišta na slivnom području za koje se izračunava minimalna stopa vodne naknade, izražena u hektarima

kp - katastarski prihod oraničnog zemljišta na slivnom području ili odsjeku tog područja za koje se izračunava minimalna stopa vodne naknade

Članak 6.

Ako je pojedino slivno područje, sukladno članku 23. stavku 2. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva podijeljeno na odsjeke, visina i stopa vodne naknade za poljoprivredno zemljište, utvrđena člankom 2. i 5. ove Odluke može se pravično rasporediti po odsjecima ali ukupno utvrđeni iznos vodne naknade za slivno područje mora ostati jednak.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 325-08/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-2
Zagreb, 23. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.