Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Državni plan obrane od poplava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. donijela

DRŽAVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA

VODE I ZAŠTITNE VODNE GRAĐEVINE NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA I OBRANE OD LEDA NA VODOTOCIMA

I.

Ovim se Državnim planom obrane od poplava (u nastavku: Plan) na državnim vodama utvrđenim Odlukom o popisu Državnih voda ("Narodne novine", broj 20/96) određuju:

- područja, sektori, dionice vodotoka i zaštitne vodne građevine na kojima se provode mjere obrane od poplava, odnosno mjere obrane od leda na vodotocima;

- vodostaji pri kojima na pojedinom području počinje redovna odnosno izvanredna obrana od poplava;

- kriteriji pri kojima na pojedinom području počinje obrana od leda;

- pravne i fizičke osobe koje su dužne provoditi obranu od poplava odnosno obranu od leda na vodotocima;

- mjere koje se moraju poduzeti prije, tijekom i poslije obrane od poplava;

- mjere koje se moraju poduzeti za obranu od leda na vodotocima;

- dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava;

- sustav veza;

- način prikupljanja podataka i način obavješćivanja o pojavama i mjerama u tijeku obrane od poplava, odnosno leda na vodotocima.

II.

Obrana od poplava planira se i ustrojava po vodnim područjima, a unutar njih po područjima županija, sektorima i dionicama vodotoka.

Ustrojbene jedinice za obranu od poplava iz prethodnog stavka, zaštitne vodne građevine, vodostaji pri kojima na određenom području počinje redovna odnosno izvanredna obrana od poplava i drugi potrebiti tehnički podaci za obranu od poplava sadržani su u Privitku 1. koji je sastavni dio ovog Plana.

III.

Obrana od poplava provodi se:

- mjerama i radnjama na zaštitnim vodnim građevinama;

- otklanjanjem uzroka koji ometa protok voda koritom vodotoka;

- stavljanjem u funkciju izgrađenih objekata za rasterećenje velikih voda (oteretnih kanala, retencija, akumulacija s retencijskim prostorom za prihvat velikih voda, ustava, preljeva, odvodnih tunela i sl.);

- izgradnjom druge obrambene crte prije ili za vrijeme obrane od poplava ukoliko prijeti neposredna opasnost od podvira, prodora, rušenja ili preljevanja zaštitnih vodnih građevina.

IV.

Obrana od poplava, prouzročena nakupljanjem leda u vodotocima i stvaranjem ledenih barijera (čepova) koje ometaju protjecanje vode, provodi se lomljenjem ledenih površina i sprečavanjem zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritima vodotoka.

PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U OBRANI OD POPLAVA

V.

Hrvatske vode, kao pravna osoba za upravljanje vodama su temeljni nositelj i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremnih radnji i mjera obrane od poplava.

Generalni direktor Hrvatskih voda obnaša dužnost i ovlaštenje glavnog rukovoditelja obrane od poplava iz točke XXI. ovog Plana.

Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda, rukovoditelja obrane od poplava, pravnih i fizičkih osoba zaduženih za provođenje obrane od poplava po ustrojbenim jedinicama iz točke II. ovog Plana sadržani su u Privitku 2. koji je sastavni dio ovog Plana.

VI.

Polazeći od odredbe podtočke 1. točke V. ovog Plana Hrvatske vode provode osobito:

1. preventivne mjere na sustavu regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje obuhvaćaju:

- planiranje i provođenje poslova održavanja vodnih sustava i vodnih građevina,

- planiranje i provođenje poslova izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina,

- nadzor i čuvanje izgrađenih objekata sustava obrane od poplava,

- osiguranje predviđenog retencijskog prostora za prihvat velikih voda u višenamjenskim akumulacijama;

2. pripremne radnje koje obuhvaćaju:

- redovite preglede stanja ispravnosti regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,

- redovite preglede stanja uređenosti korita vodotoka i drugih voda radi osiguranja kontroliranog i neškodljivog protoka velikih voda,

- popunu opreme i materijala za potrebe Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba koje provode obranu od poplava, prije i tijekom provođenja obrane,

- čuvanje opreme i materijala u obrambenim centrima i posebnim skladištima hrvatskih voda i drugih pravnih osoba koje provode obranu od poplava,

- izradu operativnih planova obrane od poplava područja županija kojima se detaljno utvrđuju: situacija područja s označenim sektorima i dionicama, poplavnim područjima i drugom crtom obrane, zadaci i ovlaštenja svih sudionika u obrani od poplava, potrebna oprema, ljudi i materijal za provođenje mjera obrane od poplava, redoslijed obveza u obrani od poplava drugih sudionika iz članka 89. Zakona o vodama, utvrđenje slabih mjesta u sustavu obrane od poplava, određivanje mjesta na kojima će se izvršiti otvaranje nasipa u slučaju opasnosti od nekontroliranog proboja ili preljevanja, obrambeni centri, čuvarnice i skladišta materijala, mjerodavni elementi za proglašenje mjera obrane od poplava i drugi podaci značajni za obranu od poplava,

- donošenje akata kojima se utvrđuju postupci, mjere i način izvršavanja zadataka i poslova iz ovog Plana,

- sudjelovanje u izradi planova i akata koje donose drugi sudionici u obrani od poplava,

- praćenje tehničkih i ostalih potrebnih podataka za provođenje mjera obrane od poplava i predlaganje izmjena u Privicima 1. i 2. ovog Plana,

- održavanje i dopunjavanje sustava veza i opažanja za sve razine rukovođenja mjerama obrane od poplava, te povezivanje vlastitog sustava veza s drugim sudionicima (Državni i županijski centri za uzbunjivanje i obavješćivanje, DHMZ i ostali);

3. neposredne mjere obrane od poplava koje obuhvaćaju:

- provođenje odredaba iz ovog Plana,

- obveze u obrani od poplava raspoređenih rukovoditelja i ljudi, te korištenje opreme, materijala, sustava veza i opažanja, provođenje odredaba operativnih planova, pravilnika i drugih akata donijetih na temelju odredaba ovog Plana;

4. radnje nakon prestanka obrane od poplava koje obuhvaćaju:

- suradnju s tijelima Državne uprave za vode i jedinicama lokalne uprave i samouprave, glede razrješavanja obveza pravnih i fizičkih osoba koje su sudjelovale u obrani od poplava,

- izvođenje završnih radova u svezi s obranom od poplave (sakupljanje opreme, materijala i alata u skladišta i sl.),

- prikupljanje podataka o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima provedene obrane od poplave i štetama na zaštitnim i regulacijskim vodnim građevinama, vodotocima i vodama,

- izradu i predaju Državnoj upravi za vode cjelovitog izvješća o svim provedenim radnjama za vrijeme obrane od poplave, koje sadrži: opće podatke o izgrađenom sustavu obrane od poplave, hidro i meteorološke uvjete, područja zahvaćena visokim vodostajima i poplavama, pregled provedenih mjera obrane, korištene mogućnosti, troškove obrane, utrošena sredstva, poplavljene površine, prethodnu procjenu šteta na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama i vodotocima, te druge potrebne podatke specifične za pojedina područja,

- naknadu troškova za ljude, opremu i materijal Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba iz točke VII. ovog Plana, nastalih tijekom provođenja obrane od poplava,

- prikupljanje podataka i izradu konačnog izvješća o štetama po provedenoj obrani od poplave;

5. izradu i predaju Državnoj upraavi za vode tromjesečnih i godišnjih izvješća o poplavama i provedenim obranama od poplava i leda po vodnim područjima za ta područja i za područje Republike Hrvatske, s ocjenom učinkovitosti i stanju izgrađenog sustava obrane od poplava za proteklo razdoblje.

VII.

Pravne osobe registrirane za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama iz članka 172. Zakona o vodama, a koje sukladno članku 173. toga Zakona imaju zaključen ugovor s Hrvatskim vodama, pri provođenju mjera obrane od poplava izvršavaju sljedeće poslove i radnje:

- provode preventivne mjere i pripremne radnje na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na slivnom području, u skladu s ovim Planom i odredbama ugovora zaključenog s Hrvatskim vodama;

- tijekom obrane od poplava obavljaju potrebite radnje i izvode radove na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama u skladu s ovim Planom i operativnim planom obrane od poplava područja Županije, po naredbi rukovoditelja obrane od poplava;

- ako je potrebito dužne su osigurati sva svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera obrane od poplava na slivnom području na kojem djeluju;

- uključuju svoja sredstva rada i zaposlenike na provođenju mjera obrane od poplava i na drugim slivnim i vodnim područjima u slučajevima njihove veće ugroženosti od poplava, a po odluci rukovoditelja obrane od poplava.

VIII.

Pravne i fizičke osobe - korisnici akumulacija s osiguranim retencijskim prostorom za prihvat velikih voda, prije i za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava dužne su:

- koristiti prostor u akumulaciji u skladu s odredbama iz vodopravne dozvole odnosno pravilnika ili drugog općeg akta, tako da se osigura prihvaćanje poplavnog vala određenog volumena i ne prekorače odobrene količine ispuštanja vode iz akumulacije:

- provoditi odluke rukovoditelja obrane od poplava glede održavanja najveće dopuštene razine vode u akumulaciji prije i za vrijeme očekivanja pojava velikih voda.

IX.

Ravnatelj Državne uprave za vode, u provođenju mjera obrane od poplava, izvršava poslove i radnje:

- nadzire provođenje i izvršavanje obveza iz ovog Plana;

- donosi uz suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa odluku o privremenom ograničenju ili zabrani cestovnog, željezničkog ili riječnog prometa;

- podnosi zahtjev Ministarstvu obrane za uključivanje postrojbi, sredstava i opreme Hrvatske vojske i Ministarstvu unutarnjih poslova za uključivanje Civilne zaštite, u obrani od poplava, ukoliko prijeti neposredna opasnost od rušenja ili proboja zaštitnih vodnih građevina ili ako je do proboja ili njihova rušenja već došlo;

- s nadležnim tijelima susjednih država utvrđuje način i oblik razmjene obavijesti i podataka u svezi obrane od poplava na područjima od zajedničkog interesa.

X.

Županijska tijela, u provođenju mjera obrane od poplava, izvršavaju osobito poslove i radnje:

Županijska skupština:

- donosi operativni plan obrane od poplava područja županije, kojim se utvrđuju i obveze iz članka 89. Zakona o vodama, te svi ostali elementi provođenja obrane od poplava na izgrađenim zaštitnim vodnim građevinama na području županije;

Župan:

- proglašava izvanredno stanje na ugroženom području u slučajevima poplava velikih razmjera;

- donosi operativne planove za slučaj poplava branjenog i nebranjenog područja županije, koje izrađuje;

Županijsko poglavarstvo:

- izrađuje operativni plan za slučaj poplava branjenog i nebranjenog područja županije, koji sadrži osobito: plan sklanjanja ljudi i stoke, spašavanja materijalnih dobara, uključivanje medicinskih, sanitarnih, veterinarskih i drugih službi, organizaciju opskrbe vodom, kruhom i sl., plan mobilizacije pravnih i fizičkih osoba, zatvaranje prometnica i sl.;

- neposredno provodi sve aktivnosti iz ovog Plana i operativnih planova iz prethodnih točaka;

- nakon povlačenja voda - prestanka poplave formiraju stručno povjerenstvo koje procjenjuje štete od poplava na području županije, s izuzetkom šteta na vodotocima, vodama i vodnim građevinama;

- osigurava potrebna sredstva za naknadu troškova pravnih i fizičkih osoba iz članka 89. Zakona o vodama, uključenih u provođenje obrane od poplava;

- osiguravaju dežurstvo i suradnju s rukovoditeljem obrane od poplava područja.

XI.

Poglavarstva jedinica lokalne samouprave (gradova, općina), u provođenju mjera obrane od poplava, za vrijeme redovne i izvanredne obrane od poplava uvode dežurstva i surađuju s rukovoditeljem obrane od poplava i nadležnim tijelima u županiji prema operativnim planovima obrane od poplava područja županije iz točke X. ovog Plana i izdaju naredbe o obvezi sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba u obrani od poplava.

XII.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), u provođenju mjera obrane od poplava, izvršava osobito sljedeće poslove i radnje:

- vrši redovito promatranje hidroloških i meteoroloških promjena;

- izrađuje izvješća o količini, vrsti i intenzitetu oborina, te području zahvaćenom oborinama;

- izrađuje prognoze o intenzitetu oborina, vremenu i sl, te prognoze o visini vodostaja i brzini kretanja vodnog vala;

- povezuje svoj informatički sustav sa informatičkim sustavom obrane od poplava "Hrvatskih voda".

USTROJBENE JEDINICE OBRANE OD POPLAVA

XIII.

Obrana od poplava ustrojava se po vodnim područjima i to:

1. vodnom području sliva Save

2. vodnom području slivova Drave i Dunava

3. vodnom području primorsko-istarskih slivova

4. vodnom području dalmatinskih slivova.

Usklađivanje svih aktivnosti obrane od poplava po vodnim područjima obavlja se u skladu s odredbama ovog Plana.

XIV.

Obrana od poplava na vodnim područjima provodi se po područjima županija, sektorima i dionicama.

Područje županije obuhvaća obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama koje se nalaze na području jedne županije. Ovo područje je temeljna operativna jedinica u sustavu obrane.

Sektor obuhvaća obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama na pojedinom slivnom području ili dijelu sliva unutar područja županije.

Dionica je najniža temeljna jedinica unutar sektora na kojoj se izravno provodi obrana od poplava na zaštitnim vodnim građevinama.

XV.

Za sve razine ustrojbenih jedinica obrane od poplava iz točaka XIII. i XIV. ovog Plana, imenuju se rukovoditelji i njihovi zamjenici.

MJERE PRIJE, TIJEKOM I NAKON PROVEDENE OBRANE OD POPLAVE

XVI.

U skladu s odredbama članka 86. Zakona o vodama obvezne mjere obrane od poplava provode se kroz redovnu i izvanrednu obranu od poplava.

Ovim Planom utvrđuje se i pripremno stanje, koje prethodi proglašenju mjera redovne obrane od poplava, te izvanredno stanje koje se proglašava pri izrazito visokim vodostajima za vrijeme provođenja mjera izvanredne obrane od poplave.

XVII.

Pripremno stanje prethodi proglašenju mjera redovne obrane od poplava, a u pravilu nastupa kod početka izlijevanja voda iz korita vodotoka u uređenu inundaciju.

Početak i prestanak pripremnog stanja određuje rukovoditelj obrane od poplava sektora po dionicama, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno pri pojavi plovećeg leda na 25% vodne površine.

Rukovoditelji obrane od poplava dionica obavljaju pregled i kontrolu stanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina, određuju vodočuvarima obvezu stalnog nadzora i provođenje propisanih radnji za to stanje.

Rukovoditelj obrane od poplava područja uspostavlja vezu s korisnicima višenamjenskih akumulacija i utvrđuje njihov režim rada.

XVIII.

Početak i prestanak redovne obrane od poplava na pojedinim dionicama vodotoka proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava područja, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno pri pojavi ledostaja na vodotocima.

Rukovoditelj obrane od poplava područja uspostavlja stalnu vezu s rukovoditeljima obrane od poplava vodnog područja i sektora, te županijskim poglavarstvom.

Rukovoditelj obrane od poplava područja naređuje i odobrava izvođenje interventnih radova na izgrađenim vodnim građevinama i vodotocima te naređuje izvoditeljima radova na zaštitnim vodnim građevinama i vodotocima u izgradnji poduzimanje hitnih radova.

Početkom redovne obrane od poplava uspostavljaju se stalna dežurstva rukovoditelja obrane od poplava sektora i dionica, obrambenih centara i sustava veza.

XIX.

Početak i prestanak izvanredne obrane od poplava na pojedinim dionicama vodotoka proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu vodotoka.

Rukovoditelj obrane od poplave vodnog područja može proglasiti izvanrednu obranu od poplava i pri nižim vodostajima ili protokama, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina.

Rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja uvodi stalno dežurstvo imenovanih rukovoditelja obrane od poplava, obrambenih centara i sustava veza.

XX.

Izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava po dionicama, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno i pri nižim vodostajima i protokama, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili preljevanje zaštitnih vodnih građevina ili je do proboja, rušenja ili preljevanja već došlo.

Izvanredno stanje na branjenom području ugroženom poplavom proglašava župan, na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili preljevanje zaštitnih vodnih građevina, odnosno ako je došlo do poplava širih razmjera na području.

Na zaštitnim vodnim građevinama provode se mjere izvanredne obrane od poplava, u skladu s operativnim planovima obrane od poplava područja županija.

Na ugroženom poplavnom području, osim mjera predviđenih operativnim planovima za slučaj poplave branjenog područja, provode se i druge potrebne mjere, u skladu s važećim propisima za zaštitu područja od elementarnih nepogoda.

DUŽNOSTI I OVLAŠTENJA RUKOVODITELJA OBRANE OD POPLAVA

XXI.

Glavni rukovoditelj obrane od poplava, u provođenju mjera obrane od poplava, ima osobito dužnosti i ovlaštenja:

- osigurava uvjete za pravovremeno izvršenje preventivnih mjera i pripremnih radnji i nadzire njihovo izvršenje;

- nadzire pravovremenu pripremu i donošenje operativnih planova, akata i odluka utvrđenih ovim Planom, te planova ostalih sudionika u skladu s odredbama ovog Plana;

- osigurava uvjete za obavljanje zadataka ostalih rukovoditelja obrane od poplava utvrđenih ovim Planom;

- usklađuje aktivnosti kada se obrana od poplava provodi istovremeno na više vodnih područja;

- donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava s jednog na drugo vodno područje, u potrebnim i opravdanim slučajevima;

- pri opasnosti od poplave velikih razmjera putem Državne uprave za vode može zatražiti uključivanje u provedbu obrane od poplava postrojbi, opreme i materijalnih sredstava Hrvatske vojske;

- izravno surađuje s ravnateljem Državne uprave za vode u provođenju odredaba ovog Plana;

- podnosi Državnoj upravi za vode povremeno i godišnje izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na području Republike Hrvatske, s ocjenom djelotvornosti i stanja izgrađenog sustava obrane od poplava u prethodnom razdoblju, te konačno izvješće o štetama od poplava na vodama, vodotocima i vodnim građevinama na području Republike Hrvatske.

- usklađuje aktivnosti svih ostalih sudionika u provođenju mjera predviđenih odredbama ovog Plana.

XXII.

Rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja, u provođenju mjera obrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja:

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava po pojedinim područjima unutar vodnog područja;

- proglašava uvođenje i prestanak mjera izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama;

- donosi odluke o rukovanju sustavom za rasterećenje vodnog vala (retencije, akumulacije, oteretni kanali, ustave, preljevi, tuneli i sl. objekti), o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza vodnog područja, o potrebi angažiranja ljudi i sredstava s jednog područja na drugo;

- predlaže nadležnim tijelima uvođenje izvanrednog stanja na područjima ugroženim poplavama, ograničenje cestovnog, željezničkog i riječnog prometa, probijanje nasipa za rasterećenje vodnog vala i operativne planove za obranu od poplava područja županija;

- donosi odluku o izgradnji druge obrambene crte prije ili za vrijeme poplave ukoliko prijeti neposredna opasnost od podvira, prodora, rušenja ili preljevanja zaštitnih vodnih građevina;

- podnosi dnevna izvješća o stanju na područjima ugroženim poplavama glavnom rukovoditelju obrane od poplava i ravnatelju Državne uprave za vode;

- nakon prestanka mjera obrane od poplava, u što kraćem roku, podnosi glavnom rukovoditelju obrane od poplava cjelovito izvješće o svim provedenim aktivnostima za vrijeme obrane od poplave, konačno izvješće o štetama na vodotocima i vodnim građevinama po provedenoj obrani od poplave, te po potrebi povremeno izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na vodnom području u određenom vremenskom razdoblju. Nakon isteka godine podnosi konačno godišnje izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na vodnom području za tu godinu, s ocjenom stanja, učinkovitosti i svrsishodnosti izgrađenog dijela sustava obrane od poplava, te stanja vodotoka, regulacijskih vodnih građevina i drugih građevina (objekata) u koritima vodotoka koji mogu utjecati na provođenje mjera obrane od poplava.

XXIII.

Rukovoditelj obrane od poplava područja je osnovni nositelj provođenja Operativnog plana obrane od poplava područja županije. U provođenju mjera obrane od poplava ima dužnosti i ovlaštenja:

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava na području i sektorima unutar područja;

- proglašava uvođenje i prestanak mjera redovne obrane od poplava;

- donosi odluke o rukovanju objektima za rasterećenje vodnog vala na lokalnim vodama unutar područja (akumulacije, retencije, oteretni kanali, ustave, preljevi, tuneli i slični objekti), o radu crpnih stanica, o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza na području, o izvršenju interventnih radova, o uporabi opreme, alata i materijala za obranu, o uključivanju mogućnosti pravnih osoba iz vodnog gospodarstva unutar područja, te o pravovremenom uključivanju drugih pravnih i fizičkih osoba u slučajevima iz članka 89. Zakona o vodama, u skladu s Operativnim planom obrane od poplava područja županije;

- donosi hitne odluke o zabrani cestovnog, željezničkog ili riječnog prometa u skladu s člankom 90. stavkom 2. Zakona o vodama tijekom provođenja obrane od poplava, u slučajevima neposredne ugroženosti područja od poplava;

- tijekom provođenja mjera obrane od poplave, ukoliko je to potrebno, izdaje rješenja o privremenom imenovanju rukovoditelja sektora i dionica;

- neposredno surađuje s županijskim tijelima kod provođenja svih aktivnosti iz ovog Plana i operativnih planova donijetih od strane županije;

- izvješćuje dnevnim izvješćima i kontaktima putem sustava obavješćivanja rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja i tijela županije o stanju obrambenog sustava i ugroženog područja tijekom provođenja obrane od poplave;

- nakon prestanka mjera obrane od poplava podnosi rukovoditelju obrane od poplava vodnog područja propisana izvješća o provođenju obrane od poplava i štetama na vodotocima i vodnim građevinama.

XXIV.

Rukovoditelj obrane od poplava sektora neposredno rukovodi provođenjem mjera obrane od poplava na dionicama unutar sektora. U provođenju mjera obrane od poplava ima dužnosti i ovlaštenja:

- proglašava uvođenje pripremnog stanja na dionicama obrane od poplava;

- osigurava rukovoditeljima obrane od poplava dionica potreban broj ljudi, sredstava i materijal za obranu zaštitnih vodnih građevina na dionicama;

- neposredno surađuje s poglavarstvom jedinica lokalne uprave i samouprave u provođenju mjera i zadataka predviđenih operativnim planovima.

XXV.

Rukovoditelj obrane od poplava dionice, u provođenju mjera obrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja:

- neposredno rukovodi svim radnjama na zaštitnim vodnim građevinama unutar dionice tijekom pripremnog stanja, redovne i izvanredne obrane od poplava, te izvanrednog stanja;

- prije očekivanog nailaska velikih voda, te tijekom pripremnog stanja pregledava zaštitne vodne građevine na dionici na koju je postavljen, te se detaljno upoznaje sa stanjem zaštitnih vodnih građevina i drugih pripadnih objekata dionice, te sustavom veza, uz označavanje slabih mjesta u obrambenom sustavu;

- za vrijeme redovne obrane od poplava sa zamjenikom i vodočuvarom osigurava stalnu kontrolu obrambenog sustava;

- tijekom izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama, sa zamjenikom i vodočuvarom dužan je biti stalno na dionici, te kontrolirati stanje zaštitnih vodnih građevina i pripadajućeg dijela branjenog područja.

XXVI.

Zamjenici rukovoditelja obrane od poplava imaju sve dužnosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava za vrijeme dok obavljaju poslove i zadatke prema odredbama ovog Plana.

SUSTAV VEZA, PRIKUPLJANJE PODATAKA I OBAVJEŠĆIVANJE

XXVII.

Za potrebe obrane od poplave Hrvatske vode, zajedno s Državnim hidrometeorološkim zavodom, vrše redovna opažanja vodostaja putem vodokaza, limnigrafa i automatskih vodokaza na većem broju vodomjernih postaja.

Sustav opažanja vodostaja iz prethodnog stavka korisnici sustava Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod trebaju stalno održavati i dopunjavati organiziranim prikupljanjem podataka o vodostajima u centrima obrane od poplava po vodnim područjima, te podcentrima obrane od poplava područja i sektora. Svi podaci s automatskih vodomjernih postaja prosljeđuju se u glavni centar za obranu od poplava.

XXVIII.

Hrvatske vode vlastitim sustavom UKV radio veza, osiguravaju pouzdanu vezu dionice s podcentrima obrane od poplava sektora i područja, te podcentra obrane od poplava područja s centrima za obranu od poplava vodnog područja s centrom obrane od poplava. Hrvatske vode dužne su sustav veza redovito održavati i dopunjavati, te ga povezati sa županijskim centrima za obavješćivanje.

XXIX.

Rukovoditelji obrane od poplava, u skladu s odredbama iz ovog Plana dužni su redovito izvješćivati o stanju, pojavama i poduzetim mjerama Državnu upravu za vode, te županijska poglavarstva i poglavarstva jedinica lokalne uprave i samouprave, putem izravnih kontakata i veza i putem dnevnih izvješća, od trenutka kada je nastupila redovna obrana od poplava.

Izvješća o stanju na poplavljenom području, prognozama i poduzetim mjerama obvezno se dostavljaju i županijskim centrima za obavješćivanje.

Obavješćivanje šire javnosti provodi se putem sredstava javnog priopćavanja.

ZAKLJUČNE ODREDBE

XXX.

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog Plana obavlja Državna uprava za vode.

XXXI.

Ovlašćuje se ravnatelj Državne uprave za vode da rješenjem izvršava pojedinačne izmjene i dopune tehničkih i ostalih podataka potrebnih za provođenje mjera obrane od poplava po dionicama (Privitak 1.) i pojedinačne izmjene i dopune u rasporedu ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda i drugih pravnih i fizičkih osoba koje vrše obranu od poplava (Privitak 2.)

XXXII.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan za obranu od poplava ("Narodne novine", broj 13/92).

XXXIII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-01/97-01/02
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


PRIVITAK 2.

Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda i drugih pravnih i fizičkih osoba koje vrše obranu od poplava

PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

Glavni Stjepan Šturlan, dipl. inž. građ.,
rukovoditelj: generalni direktor, Hrvatske vode, Zagreb

Zamjenici: Mladen Marić, dipl. inž. građ., Zagreb zamjenik generalnog direktora, Hrvatske vode,

Zlatimir Bačić, dipl. inž. građ., rukovoditelj Sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda, Hrvatske vode, Zagreb

1. VODNO PODRUČJE SLIVOVA DRAVE I DUNAVA

Rukovoditelj: Dragutin Ruška, inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje slivova Drave i Dunava, Osijek

Zamjenici: Karlo Seitz, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Vladimir Žabčić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

1. PODRUČJE ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE

Rukovoditelj: Karlo Seitz, dipl. inž, Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: Ivan Arbanas, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BARANJA"

Rukovoditelj: Josip Lazar, građ. tehn., Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava "Baranja", Darda

Zamjenik: Nedjeljko Mašina, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Obranu od "Vodogradnja", d. o. o, Osijek (dionice

poplava vrše: 4-10), "Odvodnja" d. o. o, Darda (dionice 1, 2, 3)

DIONICA 1.
Rukovoditelj: Zoran Bošnjak, inž. građ., "Odvodnja",
d. o. o., Darda
Zamjenik: Ilija Bulut, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 2.

Rukovoditelj: Mario Kalmar, građ. tehn., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

Zamjenik: Hrvoje Movrin, građ. tehn., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

DIONICA 3.
Rukovoditelj: Hrvoje Movrin, građ. tehn., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

Zamjenik: Zdenko Jurković, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 4.
Rukovoditelj: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: Silvio Brezak, dipl. inž. Hrvatske vode, VGO Osijek

DIONICA 5.
Rukovoditelj: Goran Đuroković, inž. građ., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Zamjenik: Vinko Marenjak, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 6.
Rukovoditelj: Zoran Đuroković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: Zvonimir Kraljević, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek

DIONICA 7.
Rukovoditelj: Darko Brnić-Levada, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: Josip Klarić, inž. građ., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

DIONICA 8.
Rukovoditelj: Jasna Tot, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Josip Klarić, inž. građ., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

DIONICA 9.
Rukovoditelj: Franjo Lazar, građ. teh., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Josip Kraljik, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 10.
Rukovoditelj: Franjo Lazar, građ. teh., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Josip Kraljik, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA"

Rukovoditelj: Zvonimir Pintarić, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Vuka", Osijek
Zamjenik: Danilo Grubješić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Vuka", Osijek
Obranu od "Vuka", d. o. o., Osijek (dionica 14. i 15.),
poplava vrše: "Vodogradnja" d. o. o., Osijek (dionica 11., 12. i 13.)

DIONICA 11.
Rukovoditelj: Marko Marošević, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek
Zamjenik: Željko Jakšić, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 12.

Rukovoditelj: Josip Pavić, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek
Zamjenik: Zoran Mesarić, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 13.
Rukovoditelj: Josip Pavić, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek
Zamjenik: Zoran Mesarić, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 14.
Rukovoditelj: Željko Jergović, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek
Zamjenik: Dubravko Plander, inž. građ., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 15.
Rukovoditelj: Zvonimir Dodig, inž. građ., "Vuka", d. o. o., Osijek
Zamjenik: Stjepan Bunjevac, inž. građ., "Vuka", d. o. o., Osijek

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"

Rukovoditelj: Tomislav Žgur, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Karašica-Vučica", Donji Miholjac
Zamjenik: Jozo Korov, inž. građ., "Karašica-Vučica",
d. o. o., Donji Miholjac
Obranu od
poplava vrši: "Karašica-Vučica", d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 16.
Rukovoditelj: Zoran Sever, geod., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Miroslav Kovačević, "Karašica-Vučica",
d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 17.
Rukovoditelj: Milenko Lacović, inž. građ., "Karašica-Vučica", d. o. o., Donji Miholjac
Zamjenik: Damir Gotić, geod., "Karašica-Vučica", d. o., Donji Miholjac

DIONICA 18.
Rukovoditelj: Davor Haničar, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Drago Seitz, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek

DIONICA 19.
Rukovoditelj: Đurđica Zorman, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Stjepan Vukušić, građ. tehn., "Karašica-Vučica", d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 20.
Rukovoditelj: Stjepan Rušanac, građ. tehn., "Karašica-Vučica", d. o. o., Donji Miholjac
Zamjenik: Ivica Vrljić, građ. tehn., "Karašica-Vučica",
d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 21.
Rukovoditelj: Ivan Crnčan, dipl. inž., "Karašica-Vučica",
d. o. o., Donji Miholjac
Zamjenik: Stjepan Rušanac, građ. tehn.,
"Karašica-Vučica", d.,o. o., Donji Miholjac

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ-BOSUT" VINKOVCI

Rukovoditelj: Krešimir Strmotić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Viktor Vajt, dipl. inž. stroj.,
Zalužje-Vodoprivredno d. o. o., Vinkovci
Obranu od
poplava vrši: Zalužje-Vodoprivredno d. o. o., Vinkovci

DIONICA 22.
Rukovoditelj: Miodrag Alilović, građ. tehn., Vodoprivreda "Brodska Posavina", d. o. o., Sl. Brod
Zamjenik: Đuro Raguž, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno d. o. o., Vinkovci

2. PODRUČJE ŽUPANIJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE

Rukovoditelj: Ivan Horvat, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Županijski kanal", Virovitica
Zamjenici: Ladislav Koržinek, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek
Ivanka Meštrović, inž. građ., "Brana", d. o. o., Virovitica

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA-VUČICA"

Rukovoditelj: Tomislav Žgur, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Karašica-Vučica", Donji Miholjac
Zamjenik: Jozo Korov, inž. građ., "Karašica-Vučica",
d. o. o., Donji Miholjac
Obranu od
poplava vrši: "Karašica-Vučica" d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 23.
Rukovoditelj: Marijan Plahutnik, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Karašica-Vučica", Donji Miholjac
Zamjenik: Dragutin Vuk, inž. građ., "Karašica-Vučica", d. o. o., Donji Miholjac

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE
"ŽUPANIJSKI KANAL"

Rukovoditelj: Ivan Horvat, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Županijski kanal", Virovitica
Zamjenik: Ivanka Meštrović, inž. građ., "Brana", d.o.o., Virovitica
Obranu od
poplava vrši: Brana" d.o.o, Virovitica

DIONICA 24.
Rukovoditelj: Vlado Štimac, građ. tehn., "Brana", d.o.o. Virovitica

Zamjenik: Fredi Špehar, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

DIONICA 25.

Rukovoditelj: Dubravko Smutni, inž. građ., "Brana", d.o.o., Virovitica
Zamjenik: Rudolf Miseta, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

DIONICA 26.
Rukovoditelj: Slavko Slabinac, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Županijski kanal", Virovitica
Zamjenik: Mirko Grdenić, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

DIONICA 27.
Rukovoditelj: Zdravko Rohtek, geod., "Brana", d.o.o., Virovitica
Zamjenik: Fredi Špehar, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac
Zamjenik: Dragomir Iličić, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin
Obranu od
poplava vrši: "Bistra" d.o.o., Đurđevac

DIONICA 28.
Rukovoditelj: Zlatko Barusić, inž. građ., "Bistra", d.o.o., Đurđevac
Zamjenik: Lidija Štimac, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac

3. PODRUČJE ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO-
-KRIŽEVAČKE

Rukovoditelj: Zdravko Ćorko, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"BISTRA"

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI Đurđevac
Zamjenici: Dragomir Iličić, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin
Đuro Fuček, građ. tehn., "Bistra", d.o.o., Đurđevac
Obranu od "Bistra" d.o.o., Đurđevac (dionice 29., 30. i
poplava vrši: 33.),
"Vodogradnja", d.o.o., Varaždin (dionice 31., 32. i 34.)

DIONICA 29.
Rukovoditelj: Damir Pavlić, inž. građ., Hrvatske vode VGI "Bistra", Đurđevac
Zamjenik: Dragutin Šantek, inž. zašt. n. r., Hrvatske vode VGI "Bistra", Đurđevac

DIONICA 30.
Rukovoditelj: Stanislav Dvorščak, građ. tehn., "Bistra", d.o.o., Đurđevac
Zamjenik: Ivica Šoštarić, inž. građ., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

DIONICA 31.
Rukovoditelj: Franjo Prevedan, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Mladen Kopjar, dipl. inž. građ.,
"Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

DIONICA 32.
Rukovoditelj: Jakiša Dražin, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Ratimir Galoši, inž. građ., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

DIONICA 33.
Rukovoditelj: Josip Fuček, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac
Zamjenik: Ivica Kučanda, dipl. inž., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

DIONICA 34.
Rukovoditelj: Mladen Vauda, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Josip Domiter, inž. građ., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

4. PODRUČJE ŽUPANIJE MEĐIMURSKE

Rukovoditelj: Ladislav Grđan, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Ivan Cerovec, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Međimurje", Čakovec

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MEĐIMURJE"

Rukovoditelj: Ivan Cerovec, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI Čakovec
Zamjenici: Zvonimir Ribarić, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin
Josip Zorčec, "Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin (dionice 35 i
poplava vrši: 36),
"Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec (dionice
37-40)

DIONICA 35.
Rukovoditelj: mr. Tomislav Košić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Ratimir Pristavec, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o. Varaždin

DIONICA 36.
Rukovoditelj: Stevo Milešević, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Dubravka Slatki, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

DIONICA 37.
Rukovoditelj: Željko Vegi, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec
Zamjenik: Ivan Hižman, "Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec

DIONICA 38.
Rukovoditelj: Antun Hladki, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Međimurje", Čakovec
Zamjenik: Antun Bedić, stroj. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec

DIONICA 39.
Rukovoditelj: Vladimir Novak, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Međimurje", Čakovec
Zamjenik: Ivan Sermek, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec

DIONICA 40.
Rukovoditelj: Zvonimir Sermek, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec
Zamjenik: Vladimir Zadravec, građ. tehn.,
"Vodoprivreda", d.o.o., Čakovec

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE
DUBRAVA I ČAKOVEC

Rukovoditelj: Marijan Vitković, dipl. inž., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin
Zamjenik: Zdravko Žerjav, dipl. inž., HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin,
poplava vrši: HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin

DIONICA 41.
Rukovoditelj: Pavao Čavlek, građ. tehn., HEP - HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Zamjenici: Stjepan Kranjec, građ. tehn., HEP - HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Dražen Zdelar, geod. tehn., Županija
Varaždinska, Ispostava Ludbreg

DIONICA 42.
Rukovoditelj: Vladimir Kranjčec, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Zamjenici: Josip Hržić, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin

Stanko Videc, "Vodogradnja", d.o.o.,
Varaždin

5. PODRUČJE ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

Rukovoditelj: Vladimir Hurčak, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Dragutin Černik, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Plitvica-Bednja", Varaždin

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "PLITVICA - BEDNJA"

Rukovoditelj: Zdenko Kereša, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Božidar Skok, Poglavarstvo grada Varaždina, Varaždin
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin (dionice 43,
poplava vrši: 45, 46, i 47),
"Hidroing", d.o.o., Varaždin, (dionica 44)

DIONICA 43.
Rukovoditelj: Antun Terstenjak, Hrvatske vode,
VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Željko Rihtarić, "Hidroing", d.o.o., Varaždin

DIONICA 44.
Rukovoditelj: Mario Ceglec, "Hidroing", d.o.o., Varaždin
Zamjenik: Marijan Kovačić, Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

DIONICA 45.
Rukovoditelj: Davorin Flajšman, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Krunoslav Horvat, građ. tehn., Županija Varaždinska, Ispostava Ludbreg

DIONICA 46:
Rukovoditelj: Emil Flajšman, dipl. inž. biol., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Blaženka Bacinger, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

DIONICA 47.
Rukovoditelj: Davorin Matković, dipl. inž. geod., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin
Zamjenik: Stanislav Jurak, građ. tehn., "Hidroing", d.o.o., Varaždin

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE
DUBRAVA, ČAKOVEC I VARAŽDIN

Rukovoditelj: Marijan Vitković, dipl. inž., "Vodogradnja", d.o.o. Varaždin
Zamjenik: Zdravko Žerjav, dipl. inž., HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin,
poplava vrši: HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin

DIONICA 48.
Rukovoditelj: Pavao Čavlek, građ. tehn., HEP - HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Zamjenici: Stjepan Kranjec, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Dražen Zdelar, geod. tehn., Županija
varaždinska, Ispostava Ludbreg

DIONICA 49.
Rukovoditelj: Vladimir Kranjčec, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Zamjenici: Josip Hržić, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Stanko Videc, "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

DIONICA 50,
Rukovoditelj: Dragutin Cigrovski, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin
Zamjenici: Rozalija Mičović, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin
Dražen Petrina, inž. građ., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

2. VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE

Rukovoditelj: Ivan Cigić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb
Zamjenici: Jadranko Husarić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Stjepan Šolić, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb
Zvonko Moškov, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

1. PODRUČJE ŽUPANIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE

Rukovoditelj: Damir Puljić, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb
Zamjenici: Goran Musa, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Viktor Vajt, dipl. inž. stroj.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"BIĐ - BOSUT"

Rukovoditelj: Krešimir Strmotić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Viktor Vajt, dipl. inž. stroj.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci
Obranu od
poplava vrši: Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 1.
Rukovoditelj: Branko Vukadin, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci
Zamjenik: Zlatko Sarošević, inž. građ.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 2.
Rukovoditelj: Ivan Gantar, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Ivan Vranić, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 3.
Rukovoditelj: Tomislav Puljić, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Đuro Raguž, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 4.
Rukovoditelj: Danijel Perunski, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Ivan Vranić, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 5.
Rukovoditelj: Danijel Perunski, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Vinko Prkačin, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 6.
Rukovoditelj: Mirjana Šota, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Marica Babić, dipl. inž. građ.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA" (sliv Dunava)

Rukovoditelj: Zvonimir Pintarić, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Vuka", Osijek
Zamjenik: Danilo Grubješić, inž. građ., "Vuka", d.o.o., Osijek
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Osijek (dionica 7.),
poplava vrši: "Vuka", d.o.o., Osijek (dionica 8.)

DIONICA 7.
Rukovoditelj: Ladislav Koržinek, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: Marko Marošević, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Osijek

DIONICA 8.
Rukovoditelj: Zdravko Kuna, građ. tehn., "Vuka", d.o.o., Osijek
Zamjenik: Marinko Ćorić, građ. tehn., "Vuka", d.o.o., Osijek

2. PODRUČJE ŽUPANIJE BRODSKO POSAVSKE

Rukovoditelj: Miroslav Štritof, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Zagreb,
Zamjenik: Krsto Slobodnjak, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"BRODSKA POSAVINA"

Rukovoditelj: Davorin Piha, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenici: Pero Ćosić, dipl. inž. građ., "Brodska
Posavina", d.o.o., Sl. Brod
Obranu od
poplava vrši: "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 9.
Rukovoditelj: Đuro Štefančić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Branko Ciprić, građ. tehn., "Brodska
Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 10.
Rukovoditelj: Branko Pešorda, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Antun Đamić, građ. tehn., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 11.
Rukovoditelj: Branko Pešorda, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Miodrag Alilović, građ. tehn., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 12.
Rukovoditelj: Ivan Berić, građ. tehn., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod
Zamjenik: Šimo Stojšić, građ. tehn., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 13.
Rukovoditelj: Jozo Orkić, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Miroslav Čuljak, dipl. inž. "Brodska
Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 14.
Rukovoditelj: Jozo Orkić, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Zdravko Stepić, građ. tehn., "Brodska
Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 15.
Rukovoditelj: Antun Herbut, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Franjo Sinjković, građ. tehn., Vodoprivreda "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 16.
Rukovoditelj: Juraj Baus, inž. građ., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod
Zamjenik: Luka Krijan, građ. tehn., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 17.
Rukovoditelj: Antun Herbut, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Ivan Bertić, građ. tehn., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŠUMETLICA - CRNAC"

Rukovoditelj: Krsto Slobodnjak, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI, "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška
Zamjenik: Željko Blazina, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 18.
Rukovoditelj: Ivan Borić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Brodska Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Damir Nikić, inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 19.
Rukovoditelj: Ivan Borić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI, "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška
Zamjenik: Antun Relković, "Vodoprivreda", d.o.o.,
N. Gradiška

DIONICA 20.
Rukovoditelj: Damir Nikić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI, "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška
Zamjenik: Antun Relković, "Vodoprivreda", d.o.o.,
N. Gradiška

DIONICA 21.
Rukovoditelj: Nikola Pleša, inž., Hrvatske vode, VGI "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška
Zamjenik: Josip Matijašević, "Vodoprivreda" d.o.o.,
N. Gradiška

DIONICA 22.
Rukovoditelj: Nikola Pleša, inž., Hrvatske vode, VGI "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška
Zamjenik: Josip Matijašević, "Vodoprivreda", d.o.o.,
N. Gradiška

DIONICA 23.
Rukovoditelj: Stjepan Lukačević, inž. građ., "Brodska Posavina", d.o.o., Sl. Brod
Zamjenik: Tomislav Burzelić, dipl. inž., "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 24.
Rukovoditelj: Zvonko Ruškan, građ. tehn., d.o.o.,
N. Gradiška
Zamjenik: Damir Ruškan, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Sl. Brod

3. PODRUČJE ŽUPANIJE POŽEŠKO - SLAVONSKE

Rukovoditelj: Mihael Polak, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Orljava-Lonđa", Požega
Zamjenik: Mr. Miroslav Taborski, dipl. inž. građ., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Požega", d.o.o., Požega

DIONICA 25.
Rukovoditelj: Zlatko Hrust, inž. građ., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega
Zamjenik: Tomo Karavlah, inž., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

DIONICA 26.
Rukovoditelj: Slavko Tomljenović, dipl. inž. građ.,
Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega
Zamjenik: Zvonko Bunjevac, dipl. inž., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

DIONICA 27.
Rukovoditelj: Zlatko Krešić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Orljava-Lonđa", Požega
Zamjenik: Drago Pavić, dipl. inž., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE
"ILOVA - PAKRA"

Rukovoditelj: Vladimir Turković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar
Zamjenici: Davor Novinc, v. građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Daruvar
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda", d.o.o., Daruvar

DIONICA 28.
Rukovoditelj: Zlatko Klubička, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar
Zamjenik: Jaromir Jesenaš, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Daruvar

4. PODRUČJE ŽUPANIJE SISAČKO-
-MOSLAVAČKE

Rukovoditelj: Ilija Ćosić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Zagreb
Zamjenici: Davorin Androšić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Ivan Hećimović,
dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Subocka-Strug", Novska
Nediljko Omrčen, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Trebež", Kutina

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"SUBOCKA - STRUG"

Rukovoditelj: Ivan Hećimović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Subocka-Strug", Novska
Zamjenik: Pavo Kutleša, inž. građ., d.o.o., Strug d.o.o., Novska
Obranu od
poplava vrši: Strug d.o.o., Novska

DIONICA 29.
Rukovoditelj: Sead Mujagić, dipl. inž., Strug d.o.o., Novska
Zamjenik: Krešo Jugović, dipl. inž. građ., PU - Sisak, Civilna zaštita, Novska

DIONICA 30.
Rukovoditelj: Tomislav Naglić, inž., Hrvatske vode, VGI "Subocka-Strug", Novska
Zamjenik: Ivica Števinović, G. P. "Rudnik" - Novska

DIONICA 31.
Rukovoditelj: Mijo Jozić, građ. tehn., "Strug", d.o.o., Novska
Zamjenik: Dragutin Vidaković, građ. tehn., "Befra" Novska

DIONICA 32.
Rukovoditelj: Vladimir Čučković, građ. tehn., "Strug", Novska, d.o.o., Novska
Zamjenik: Pero Slišković, građ. tehn., "Strug", Novska, d.o.o., Novska

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE
"BANOVINA"

Rukovoditelj: Davorin Androšić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Dinko Brkić, dipl. inž., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 33.
Rukovoditelj: Slavko Božičević, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 34.
Rukovoditelj: Marica Hodalj, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Jasminka Caren, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

DIONICA 35.
Rukovoditelj: Marica Hodalj, građ. tehn. "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Jasminka Caren, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

DIONICA 36.
Rukovoditelj: Slavko Božičević, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 37.
Rukovoditelj: Slavko Božičević, građ. tehn. "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn. "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 38.
Rukovoditelj: Marica Čavlović, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Silvija Pisac, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

DIONICA 39.
Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Ivan Rožić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 40.
Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Ivan Rožić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 41.
Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Ivan Rožić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 42.
Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Ivan Rožić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 43.
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Ivica Zečević, inž. građ., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 44.
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Ivica Zečević, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 45.
Rukovoditelj: Davor Kovačević, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Ivan Klarić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 46.
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Vlado Glavica, inž. građ., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 47.
Rukovoditelj: Vlado Samardžija, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Višnja Mamula, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 48.
Rukovoditelj: Boris Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Nevenka Perković, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 49.
Rukovoditelj: Dušan Lovreković, dipl. inž., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Mladen Jurković, inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 50.
Rukovoditelj: Tatjana Dobranić, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, "Banovina", Sisak
Zamjenik: Josip Mučić, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 51.
Rukovoditelj: Nikola Kuruzović, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Mato Garac, v. građ. tehn., "Hrvatske vode", VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 52.
Rukovoditelj: Boris Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak
Zamjenik: Nevenka Perković, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Sisak"., d.o.o., Sisak

DIONICA 53.
Rukovoditelj: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Vesna Srbić, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 54.
Rukovoditelj: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Zamjenik: Vesna Srbić, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA", "LONJA-STRUG" I "ZELINA-LONJA"

Rukovoditelj: Nedeljko Omrčen, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Strug", Kutina
Zamjenik: Željko Uzel, inž. građ., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina
Obranu od "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina",
poplava vrši: d.o.o., Kutina

DIONICA 55.
Rukovoditelj: Ivica Žagar, geod., Hrvatske vode,
VGI "Lonja-Trebež", Kutina
Zamjenik: Darko Došen, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 56.
Rukovoditelj: Drago Bojić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Trebež", Kutina
Zamjenik: Branimir Filipan, "Trgovačko društvo
Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 57.
Rukovoditelj: Miro Petravić, dipl. inž. građ., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina
Zamjenik: Jure Nikšić, inž., "Trgovačko društvo
Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 58.
Rukovoditelj: Nevenka Paher, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina
Zamjenik: Drago Cvetko, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 59.
Rukovoditelj: Josip Lovreković, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina
Zamjenik: Dražen Kralj, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 60.
Rukovoditelj: Ivan Plečko, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina
Zamjenik: Jure Šegavac, "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

5. PODRUČJE ŽUPANIJE BJELOVARSKO-
-BILOGORSKE

Rukovoditelj: Darko Hrgovan, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar
Zamjenik: Vladimir Turković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA"

Rukovoditelj: Vladimir Turković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar
Zamjenik: Davor Novinc, v. građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

DIONICA 61.
Rukovoditelj: Tihomir Mlinar, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar
Zamjenik: Marijan Štor, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

DIONICA 62.
Rukovoditelj: Tihomir Mlinar, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar
Zamjenik: Marijan Štor, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA-GLOGOVNICA"

Rukovoditelj: Darko Hrgovan, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar
Zamjenik: Davor Pisac, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar
Obranu od
poplava vrši: "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 63.
Rukovoditelj: Adamir Jajčanin, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar
Zamjenik: Nebojša Božić, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 64.
Rukovoditelj: Mato Petrić, org. građ, "Hidroregulacija", d.o.o., Bjelovar
Zamjenik: Vlado Nenadić, građ. posl., "Hidroregulacija", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 65.
Rukovoditelj: Stjepan Koščević, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar
Zamjenik: Ivica Obajdin, org. građ., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

6. PODRUČJE ŽUPANIJE ZAGREBAČKE

Rukovoditelj: Jadranko Husarić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Vladimir Jurašić, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA-GLOGOVNICA" I "ZELINA-LONJA"

Rukovoditelj: Darko Hrgovan, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar
Zamjenik: Jadranko Kereković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo
Obranu od
poplava vrši: "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 66.
Rukovoditelj: Drago Medaš, geod. tehn., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar
Zamjenik: Dubravko Meljnjak, "Hidroregulacija
Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 67.
Rukovoditelj: Franjo Štrebenac, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar
Zamjenik: Ante Crnković, inž. građ., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 68.
Rukovoditelj: Jadranko Kereković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo
Zamjenik: Zoran Crneković, Vodoprivreda Dugo Selo, d.o.o., Dugo Selo

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "GRADA ZAGREBA"

Rukovoditelj: Drago Jelovečki, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenici: Marijan Havović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Vladimir Jurašić, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 69.
Rukovoditelj: Darko Cerovečki, građ. inž., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Mladen Orešković, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 70.
Rukovoditelj: Vladimir Martinek, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Andrija Radojica, "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 71.
Rukovoditelj: Zoran Bezić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Željko Ostrugnjaj, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 72.
Rukovoditelj: Ivan Slamić, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb"., d.o.o., Zagreb
Zamjenik: Zlatko Tursan, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 73., 74., 75.,
Rukovoditelj: Mladen Vrbanić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Dragan Ljubičić, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 76.
Rukovoditelj: Krunoslav Prentašić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Mladen Peček, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 77.
Rukovoditelj: Ivan Vukušić, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Stjepan Bedeković, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb"., d.o.o., Zagreb

DIONICA 78.
Rukovoditelj: Dalibor Hrastinski, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Stjepan Horvat, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 79.
Rukovoditelj: Zvonko Marenić, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Ivan Šikac, građ. tehn., "Vodoprivreda
Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 80.
Rukovoditelj: Zlatko Juriša, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Radovan Barac, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 81.
Rukovoditelj: Vitomir Debeljak, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
Zamjenik: Josip Špigelski, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 82.

Rukovoditelj: Juraj Cerovski, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Dalibor Matek, dipl. inž. građ. "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"

Rukovoditelj: Bolto Čivrag, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Salko Sefić, inž. geod. Vodoprivreda Zagorje, d.o.o. Klanjec

Obranu od
poplava vrši: Vodoprivreda Zagorje, d.o.o. Klanjec

DIONICA 83.
Rukovoditelj: Zoran Marković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Goran Maretić, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb

DIONICA 84.
Rukovoditelj: Zoran Marković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenici: Darko Deščak, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

7. PODRUČJE ŽUPANIJE KRAPINSKO -ZAGORSKE

Rukovoditelj: Bolto Čivrag, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Salko Sefić, geod., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"KRAPINA-SUTLA"

Rukovoditelj: Bolto Čivrag, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Salko Sefić, geod., Vodoprivreda Zagorje,
d.o.o. Klanjec
Obranu od
poplava vrši: Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

DIONICA 85.
Rukovoditelj: Željko Vukelić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla" Klanjec
Zamjenik: Mladen Crnković, inž. građ. "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb

DIONICA 86.
Rukovoditelj: Željko Vukelić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Mladen Crnković, inž. građ., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

DIONICA 87.
Rukovoditelj: Zoran Marković, inž. građ. Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla" Klanjec
Zamjenik: Zdenko Cipriš, građ. tehn., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

8. PODRUČJE ŽUPANIJE KARLOVAČKE

Rukovoditelj: Berislav Vedrina, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: Dubravko Delić, dipl. inž., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"KUPA-UNA"

Rukovoditelj: Berislav Vedrina, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: Dubravko Delić, dipl. inž., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 88.
Rukovoditelj: Ignac Rataić, građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac,
Zamjenik: Dubravko Miličić, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 89.
Rukovoditelj: Marko Šajatović, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Zamjenik: Dubravko Lenuzzi, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac

DIONICA 90.
Rukovoditelj: Marko Šajatović, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Zamjenik: Zdenko Kiski, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 91.
Rukovoditelj: Dubravko Željković, građ. teh., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Zamjenik: Dušanka Radečić, inž. građ., "Vodopriveda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 92.
Rukovoditelj: Dubravko Željković, građ. tehn.,
"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Zamjenik: Dušanka Radečić, inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 93.
Rukovoditelj: Jure Bačak, v. građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Zamjenik: Rade Manojlović, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 94.
Rukovoditelj: Zoran Pavlović, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Zamjenik: Ljubomir Lovrić, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac

DIONICA 95.
Rukovoditelj: Petar Smičiklas, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: Milorad Klisurić, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac

DIONICA 96.
Rukovoditelj: Branka Pevšek, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: Josip Željković, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

3. VODNO PODRUČJE
PRIMORSKO-ISTARSKIH SLIVOVA

Rukovoditelj: Josip Horvat, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka
Zamjenik: Danko Holjević, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ISTARSKE

Rukovoditelj: Gianantonio Santin, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka
Zamjenik: Ivan Iličić, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"MIRNA-DRAGONJA"

Rukovoditelj: Davor Gregorić, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet
Zamjenik: Valter Vižintin, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 1.
Rukovoditelj: Vojmil Prodan, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet
Zamjenik: Savo Majer, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 2.
Rukovoditelj: Darko Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet
Zamjenik: Vivoda Romano, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 3.
Rukovoditelj: Darko Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet
Zamjenik: Majcan Miro, "Vodoprivreda", d.o.o.,
Novigrad

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE
"RAŠA-BOLJUNČICA"

Rukovoditelj: Josip Rubinić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Raša-Boljunčica", Labin
Zamjenik: Ivica Grubišić, inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 4.
Rukovoditelj: Igor Kukuljan, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Raša-Boljunčica", Labin
Zamjenik: Dean Štucin, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 5.
Rukovoditelj: Robert Antić, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad
Zamjenici: Slavko Vlaković, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

Ibro Mahmić, "Vodoprivreda", d.o.o.,
Novigrad

2. PODRUČJE ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE

Rukovoditelj: Aleksandar Kružić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kvarnersko primorje-Gorski Kotar", Rijeka
Zamjenici: Marijan Velnić, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

Gracija Mičetić, dipl. inž. šum., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Luciano Burburan, ing. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"KVARNERSKO PRIMORJE - GORSKI KOTAR"

Rukovoditelj: Aleksandar Kružić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kvarnersko primorje-Gorski Kotar", Rijeka
Zamjenici: Marijan Velnić, inž. građ., Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka

Gracija Mičetić, dipl. inž. šum., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Luciano Burburan, ing. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka
Obranu od
poplava vrši: Vodogradnja Rijeka, d.o.o. Rijeka

DIONICA 6.
Rukovoditelj: mr. Zvonimir Klepac, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka
Zamjenik: Ivan Muhvić, građ. tehn., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 7.
Rukovoditelj: Krunoslav Kufner, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka
Zamjenik: Ivan Muhvić, građ. tehn., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 8.
Rukovoditelj: Marko Ćorić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGO Rijeka
Zamjenik: Ivan Muhvić, građ. teh., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 9.
Rukovoditelj: Martin Perhat, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Kvarnersko promorje - Gorski kotar", Rijeka
Zamjenik: Milan Franović, Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka

DIONICA 10.
Rukovoditelj: Robert Marušić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka
Zamjenik: Petar Iljić, Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

3. PODRUČJE ŽUPANIJE LIČKO - SENJSKE

Rukovoditelj: Vlado Tomljanović, inž. građ. Hrvatske vode, VGI "Lika - Senj", Senj
Zamjenik: Miroslav Jerčinović, inž. građ. Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "LIKA-SENJ"

Rukovoditelj; Vlado Tomljanović, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lika - Senj", Senj
Zamjenik: Miroslav Jerčinović, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka
Obranu od
poplava vrši: Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 11.

Rukovoditelj: Stjepan Kamber, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka
Zamjenik: Miroslav Jerčinović, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 12.
Rukovoditelj: Mladen Samaržija, inž. građ. Hrvatske vode, VGO Rijeka
Zamjenik: Miroslav Jerčinović, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 13
Rukovoditelj: Vlado Tomljanović, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lika - Senj", Senj
Zamjenik: Miroslav Jerčinović, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

4. VODNO PODRUČJE DALMATINSKIH SLIVOVA

Rukovoditelj: Branko Pejaković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Split
Zamjenik: Živko Barbarić, dipl. inž. Hrvatske vode,
VGO Split

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ZADARSKO - KNINSKE

Rukovoditelj: Ivan Paić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Zamjenik: Porin Dobrović, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: Jere Pavičić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Zamjenik: Porin Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Obranu od "Cetina", d.o.o. Sinj (dionica 1),
poplava vrši: "Vodoprivreda Split", d.o.o., Split (dionica 2)

DIONICA 1.
Rukovoditelj: Jere Pavičić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Zamjenik; Ivan Paić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

DIONICA 2.
Rukovoditelj: Porin Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Zamjenik: Jere Pavičić, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

Rukovoditelj; Milivoj Rimac, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik, odjeljak Knin
Zamjenik: Ante Mikulandra, stroj. tehn. Hrvatske vode VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik
Obranu od "Cetina", d.o.o. Sinj (dionica 4),
poplava vrši: "Vodoprivreda Split", d.o.o., Split (dionica 3)

DIONICA 3.
Rukovoditelj: Milivoj Rimac, dipl. inž., "Hrvatske vode", VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik, odjeljak Knin
Zamjenik: Ante Mikulandra, stroj. tehn. Hrvatske vode VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

DIONICA 4.
Rukovoditelj: Milivoj Rimac, dipl. inž. Hrvatske vode,
VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik, odjeljak Knin
Zamjenik: Ante Mikulandra, stroj. tehn. Hrvatske vode VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

2. PODRUČJE ŽUPANIJE ŠIBENSKE

Rukovoditelj: Miro Vučičić, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: Đuro Bataković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krka-Šibensko primorje", Šibenik

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: Miro Vučičić, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: Đuro Bataković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krka-Šibensko primorje", Šibenik
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Split" d.o.o., Split,

DIONICA 5.
Rukovoditelj: Miro Vučičić, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: Đuro Bataković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krka-Šibensko primorje", Šibenik

3. PODRUČJE ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

Rukovoditelj: Branko Pejaković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: Venko Ćurlin, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"CETINA"

Rukovoditelj: Goran Vukasović, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Cetina", Sinj
Zamjenik: Marko Zorić, dipl. inž. građ., "Cetina", d.o.o., Sinj
Obranu od
poplava vrši: "Cetina", d.o.o. Sinj

DIONICA 6.
Rukovoditelj: Goran Vukasović, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Cetina", Sinj
Zamjenik: Ivo Hrste, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Cetina", Sinj

DIONICA 7.
Rukovoditelj: Ivo Hrste, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Cetina", Sinj
Zamjenik: Jure Marasović, građ. tehn., "Cetina", d.o.o., Sinj

DIONICA 8.
Rukovoditelj: Božo Grubišić, inž. građ., "Cetina", d.o.o., Sinj
Zamjenik: Damir Radović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE
"SREDNJODALMATINSKO PRIMORJE - OTOCI"

Rukovoditelj: Ante Penić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Srednjedalmatinsko primorje-Otoci", Split
Zamjenik: Tadija Barun, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Split
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Split", d.o.o., Split

DIONICA 9.
Rukovoditelj: Ante Penić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Srednjedalmatinsko primorje-Otoci", Split
Zamjenik: Tadija Barun, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Split

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "VRLJIKA"

Rukovoditelj: Berislav Glavaš, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: Marko Jukić, inž. građ., "Vodoprivreda" Imotski, d.o.o., Imotski
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda" Imotski, d.o.o., Imotski

DIONICA 10.
Rukovoditelj: Nediljko Župić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Vrljika", Imotski
Zamjenik: Marko Jukić, inž. građ., "Vodoprivreda" Imotski, d.o.o., Imotski

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

Rukovoditelj: Miro Vučićić, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: Ivan Galić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI Vrgorac
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac

DIONICA 11.
Rukovoditelj: Miro Vučićić, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: Ivan Galić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI Vrgorac

4. PODRUČJE ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE

Rukovoditelj: Živko Barbarić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: Joško Erceg, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korčula", Opuzen

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE
"MATICA"

Rukovoditelj: Miro Vučićić, dipl. inž. Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: Kornelija Jerković, građ. tehn., "Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac
Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac

DIONICA 12.
Rukovoditelj: Ivica Bojčić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: Kornelija Jerković, građ. tehn., "Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE
"NERETVA - KORČULA"

Rukovoditelj: Joško Erceg, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korčula", Opuzen
Zamjenik: Damir Vidoš, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
Obranu od
poplava vrši: "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 13.
Rukovoditelj: Ivica Beatović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korčula", Opuzen
Zamjenici: Javorka Medić, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
Luka Obradović, građ. tehn., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 14.
Rukovoditelj: Davor Jakišić, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
Zamjenici: Mario Bjeliš, inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
Nikša Pulić, dipl. inž. geod., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 15.
Rukovoditelj: Nevenka Mataga, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korčula", Opuzen
Zamjenik: Mario Bjeliš, inž. građ. "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "DUBROVAČKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: Baldoslav Šundrica, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Dubrovačko primorje", Dubrovnik
Zamjenik: Damir Vidoš, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
Obranu od
poplava vrši: "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 16.
Rukovoditelj: Baldoslav Šundrica, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Dubrovačko primorje", Dubrovnik
Zamjenik: Salih Hrustić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Dubrovačko primorje", Dubrovnik