Zakoni i propisi - Pravni savjeti 8 28.01.1997 Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1045. stavka 2. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", br. 17/94, 74/94 i 43/96), članka 42. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 82/94) i članka 2. stavka 1. podstavka 4. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

PLAN

INTERVENCIJA KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MORA U REPUBLICI HRVATSKOJ

OPĆE ODREDBE

1. Ovim se Planom utvrđuju mjere smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja većih razmjera mora, subjekti koji su dužni provoditi mjere i njihova ovlaštenja, te način provođenja mjera.

2. U smislu ovoga Plana:

- područje mora obuhvaća teritorijalno more, unutarnje morske vode do crte razgraničenja kopnenih voda i voda mora i morsku obalu, Prilog 1.

- onečišćenje je iznenadni izljev ulja, smjese ulja, ispuštanje štetnih i opasnih tvari, kao i izvanredni prirodni događaj u moru,

- ulje je mineralno ulje u bilo kojem obliku uključivši sirovu naftu, tekuće gorivo, talog, otpadke ulja i prerađene proizvode osim petrokemijskih prerađevina, prema popisu u Prilogu 2,

- smjesa ulja znači smjesu s bilo kakvim sadržajem ulja,

- štetne i opasne tvari su sve tvari ispuštene u more koje mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje, morski biljni i životinjski svijet, te druga prirodna bogatstva mora ili mogu ometati drugu uporabu mora, Prilog 3,

- izvanredni prirodni događaj je prirodna pojava koja nastaje uslijed prekomjernog rasta određenih organizama u moru, kao što su alge, meduze i sl.

3. Ovaj se plan ne primjenjuje u slučaju radioaktivnog onečišćenja.

4. Za onečišćenja manjeg opsega i jačine primjenjuje se plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, koji donosi županijska skupština.

USTROJ

5. Subjekti koji sudjeluju u provedbi Plana su: Stožer za provedbu Plana (u daljnjem tekstu: Stožer) i Stožer operativnog centra.

6. Stožer imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrane, Ministarstva financija, Ministarstva turizma, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva kulture, Državne uprave za zaštitu okoliša, Državne uprave za vode, Državnog hidrometeorološkog zavoda, te Državnog hidrografskog instituta, Prilog 4. i Prilog 5.

Stožer je odgovoran za provedbu Plana.

7. Zapovjednik Stožera i njegov zamjenik su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova. Sjedište je Stožera pri Ministarstvu unutarnjih poslova u Zagrebu.

8. Zadaci Stožera su:

- donošenje odluke o primjeni Plana,

- procjena rizika i opasnosti od onečišćenja,

- traženje pomoći Sredozemnih država, odnosno traženje pomoći od Regionalnog centra za žurne intervencije u slučaju onečišćenja Sredozemnog mora čije je sjedište u Malti (Regional Marine Pollution Emergency Centre for the Mediterranean Sea, u daljnjem tekstu: REMPEC) putem nadležnih tijela državne uprave,

- davanje zadataka i praćenje rada stožera operativnih centara,

- donošenje financijskog plana za redovito održavanje Plana,

- procjena potrebnih sredstava u slučaju žurnih intervencija bez zastoja,

- izvješćivanje javnosti,

- donošenje odluke o završetku djelovanja.

Izmnimno, u slučajevima žurnog djelovanja, odluku o primjeni Plana može donijeti zapovjednik Stožera.

9. Stožer operativnog centra, zapovjednika Stožera operativnog centra i njegovog zamjenika imenuje županijska skupština iz tijela državne uprave u županiji, a po potrebi i iz tijela lokalne uprave i samouprave.

Stožer operativnog centra provodi mjere te obavlja zadatke po nalogu Stožera u suradnji s lučkim kapetanijama.

Županijska skupština određuje sjedište Stožera operativnog centra.

10. Područje pojedinog operativnog centra je područje županije: Istarske, Primorsko-Goranske, Ličko-Senjske, Zadarsko-Kninske, Šibenske, Splitsko-Dalmatinske i Dubrovačko-Neretvanske, Prilog 1.

11. Zadaci Stožera operativnog centra su:

- procjena opsega i jačine onečišćenja,

- obavješćivanje Stožera,

- neposredno djelovanje po Planu po nalogu Stožera,

- pokretanje ljudi na djelatnost, tehničkih sredstava i opreme,

- donošenje odluke o načinu uklanjanja onečišćenja,

- motrenje onečišćenog područja,

- donošenje odluke o odlaganju prikupljenog materijala,

- održavanje veza i usklađivanje rada svih osoba koje sudjeluju u tom djelovanju,

- vođenje očevidnika/dnevnika o tom djelovanju,

- izvješćivanje zapovjednika Stožera o tijeku djelovanja,

- izvješćivanje javnosti,

- prikupljanje dokaza i dokumenata u svrhu potraživanja naknade štete,

- izrada procjene potrebnih sredstava za troškove djelovanja.

12 Ako onečišćenje ugrožava ili može ugroziti okoliš, zdravlje ljudi ili gospodarsku uporabu mora u području više operativnih centara, ili prelazi mogućnost djelovanja jednog stožera operativnog centra, djelovanje preuzimaju stožeri operativnih centara županije: Primorsko-Goranske, Splitsko-Dalmatinske i Dubrovačko-Neretvanske.

Ako onečišćenje osobito ugrožava ili može ugroziti okoliš, zdravlje ljudi i gospodarsku uporabu mora i može imati posljedice za cijelu državu, djelovanje provodi Stožer operativnog centra Županije Primorsko-Goranske.

Ako onečišćenje može ugroziti more Sredozemne države, Stožer odmah izvješćuje tu državu, kao i REMPEC, putem Ministarstva vanjskih poslova i Državne uprave za zaštitu okoliša, a u skladu s Protokolom o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučaju nezgoda.

13. U djelovanju uklanjanja onečišćenja sudjeluju pravne i fizičke osobe po nalogu Stožera operativnog centra i lučke kapetanije. Pravne i fizičke osobe čija je stručna pomoć pri smanjivanju onečišćenja i/ili otklanjanju posljedica onečišćenja nužna, dužne su odmah staviti tehnička sredstva i opremu u svom vlasništvu, kao i potrebno osoblje, na raspolaganje stožeru operativnog centra ili lučkoj kapetaniji. Tijela jedinice lokalne samouprave i uprave na čijem je području došlo do onečišćenja, osiguravaju dodatno osoblje, tehnička sredstva i opremu.

Popis osnovne opreme za područje operativnog centra sadržan je u Prilogu 6.

14. Kada opseg djelovanja prema procjeni Stožera zahtijeva uključivanje ljudi i/ili tehničkih sredstava i opreme koja prelaze mogućnosti Republike Hrvatske, Stožer će putem Ministarstva vanjskih poslova odmah zatražiti pomoć susjednih obalnih država, u skladu sa člankom 12. Protokola o suradnji u borbi protiv onečišćenja Sredozemnog mora naftom i drugim štetnim tvarima u slučaju nezgoda.

Organizacijska shema Plana određena je u Prilogu 4.

OBAVJEŠĆIVANJE, DONOŠENJE ODLUKE O PRIMJENI PLANA I PROVOĐENJE PLANA

15. Tko prouzroči, odnosno primijeti, onečišćenje ili nezgodu koja može prouzročiti onečišćenje, dužan je odmah o tome obavijestiti najbliži županijski centar za obavješćivanje i motrenje, lučku kapetaniju, ispostavu lučke kapetanije ili policijsku postaju.

16. U slučaju iz točke 15. osoba koja primi obavijest dužna je odmah obavijestiti Stožer operativnog centra.

17. Obavijest o onečišćenju iz točke 16. sadrži po mogućnosti sljedeće podatke;

- ime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe koja je obavijestila nadležno tijelo,

- datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćenje ili događaj koji može dovesti do onečišćenja,

- područje onečišćenja ili događaja koji može prouzročiti onečišćenje,

- jačinu i opseg onečišćenja,

- opis onečišćenja,

- podatke o izvoru ili mogućem izvoru onečišćenja (plovni objekt, izvori onečišćenja s kopna i sl.).

18. Zapovjednik Stožera operativnog centra procjenjuje na osnovi dobivene obavijesti i provjerenih podataka o području, razmjeru, jačini i opisu onečišćenja, prelazi li onečišćenje mogućnosti intervencije nadležnog stožera operativnog centra, i o tome izvješćuje zapovjednika Stožera.

Zapovjednik Stožera će, po primitku izvješća zapovjednika Stožera operativnog centra, donijeti odluku o primjeni Plana. Neposrednim djelovanjem rukovodi zapovjednik nadležnog stožera operativnog centra prema točki 12.

19. Stožer operativnog centra žurno obavještava nadležnu policijsku upravu da osigura područja (na kopnu i/ili moru) gdje je došlo do onečišćenja i da zabrani kretanje neovlaštenim osobama u tim područjima. Istovremeno, putem obalnih radio-postaja i službi lučke kapetanije izdaje se upozorenje pomorcima o zabrani plovidbe u zoni gdje je došlo do onečišćenja.

POSTUPAK U SLUČAJU IZLIJEVANJA ULJA I/ILI SMJESA ULJA

20. Zapovjednik Stožera operativnog centra odlučuje o načinu izviđanja i praćenja kretanja ulja i/ili smjesa ulja na površini mora, odnosno obali. Izviđanje se u pravilu obavlja iz zraka zrakoplovom ili helikopterima, Ako to nije moguće, izviđanje će se obavljati plovnim objektima: popis zrakoplova i helikoptera dat je u Prilogu 8.

21. Na osnovi podataka dobivenih izviđanjem, meteorološkim podacima, podacima o morskim i zračnim strujama, karakteristikama i opsegu izlivenog ulja i/ili smjesa ulja, zapovjednik će Stožera operativnog centra donijeti odluku o poduzimanju potrebnih mjera za uklanjanje onečišćenja.

22. Pojedine radnje na uklanjanju ulja i/ili smjesa ulja provode se sljedećim redoslijedom;

- uklanjanje izvora izljeva,

- ograničavanje širenja ulja i/ili smjese ulja,

- skupljanje izlivenog ulja i/ili smjese ulja,

- kemijska obrada izlivenog ulja i/ili smjese ulja,

- čišćenje obale,

- odlaganje skupljenog materijala.

23. Ako je došlo do izlijevanja ulja i/ili smjese ulja, uklanjanje onečišćenja obavljaju, po nalogu Stožera operativnog centra, tvrtke registrirane za te poslove, određene u Prilogu 9.

24. Ako mehaničko uklanjanje ulja i/ili smjese nije moguće ili rezultati nisu zadovoljavajući, zapovjednik će Stožera operativnog centra izdati nalog za žurnu upotrebu disperzanata, budući da svega nekoliko sati nakon izlijevanja, ulje promijeni svojstva, pa više neće biti moguća primjena disperzanata.

Primjenjivat će se disperzanti koji su dozvoljeni za upotrebu u Republici Hrvatskoj i koji imaju vodopravnu dozvolu, a u nedostatku istih, disperzanti koji su odobreni u Europskoj uniji uz dostavu osnovnih podataka o disperzantu uz priložen sigurnosno-tehnički list i odobrenje Državne uprave za vode.

25. Popis područja u kojima je ograničena i/ili zabranjena uporaba disperzanata sadržan je u Prilogu 10 i Prilogu 11.

26. Kada je ulje i/ili smjesa ulja rašireno po većoj površini mora, odnosno obale, zapovjednik Stožera operativnog centra može donijeti odluku da se istodobno pristupi mehaničkom i kemijskom načinu uklanjanja na različitim dijelovima onečišćene površine mora odnosno obale.

27. U slučaju onečišćenja obale, koje donosi more, uljem i/ili smjesom ulja, Stožer, operativnog centra odlučuje o načinu i opsegu djelovanja vodeći računa o:

- pristupačnosti obale,

- karakteristikama i vrsti obale,

- vrsti i količini ulja i/ili smjesi ulja na obali,

- godišnjem dobu i meteorološkim uvjetima,

- mogućim štetama u okolišu, gospodarskim štetama na obali u slučaju kemijskog načina uklanjanja ulja i/ili smjesa ulja.

28. Prije nego se pristupi kemijskom čišćenju onečišćene obale uljem i/ili smjesom ulja, potrebno je ukloniti izvor onečišćenja te osigurati obalu od većeg onečišćenja. Ovo djelovanje ne može početi prije nego se osiguraju prijevozna sredstva, te privremeno i/ili trajno mjesto za odlaganje zauljenog materijala.

29. Vodeći računa o pretpostavkama iz točke 27. zapovjednik Stožera operativnog centra može odlučiti da se ne pristupi čišćenju obale, ako očekivani rezultati čišćenja mogu biti štetniji od samog onečišćenja.

30. Zapovjednik Stožera operativnog centra kada ocijeni da daljnje čišćenje nije djelotvorno, obavješćuje o tome Stožer koji donosi odluku o prekidu radova na čišćenju obale od onečišćenja uljem i/ili smjesom ulja.

POSTUPAK U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA DRUGIM ŠTETNIM I OPASNIM TVARIMA

31. Ako je poznat počinitelj onečišćenja, odnosno plovni objekt, istovremeno s radnjama navedenim u točku 20. pristupa se identifikaciji tvari koje su ispuštene ili postoji opasnost da budu ispuštene. Odmah se traži od zapovjednika broda, brodovlasnika i vlasnika tereta žurno dostavljanje točnih podataka o vrsti tereta i njegovom smještaju na brodu.

32. Uzorkovanje mora i ispitivanje kakvoće zraka na onečišćenom području obavljaju, uz poduzimanje mjera osobne zaštite pravne osobe za obavljanje tih poslova, znanstveno-istraživački instituti, ustanove, odnosno ovlašteni laboratoriji prema Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji koji se bave ispitivanjem kakvoće voda ("Narodne novine", br. 40/91).

33. Obrada i analiza uzoraka treba se obaviti u što kraćem roku od trenutka uzimanja uzoraka. Prijenos uzoraka do laboratorija, te ispitivanje uzoraka, obavlja se prema standardnim metodama.

34. Provođenje pojedinačnih akcija Stožer operativnog centra obavlja u dogovoru sa stručnjacima koji su predstavnici pravnih osoba iz Priloga 12.

POSTUPAK U SLUČAJU IZVANREDNOG PRIRODNOG DOGAĐAJA

35. Za uklanjanje onečišćenja prouzrokovanog izvanrednim prirodnim događajem primjenjuje se postupak kao kod izljeva ulja i/ili smjese ulja.

36. Ako zapovjednik Stožera operativnog centra ocijeni nužnost stalnog izviđanja ugroženog područja, zapovijedit će da se izviđanje obavlja:

- s obale,

- iz zraka,

- s površine mora,

- ispod površine mora.

37. Poslove uklanjanja onečišćenja prouzrokovanog izvanrednim prirodnim događajem obavljaju pravne osobe specijalizirane za čišćenje mora uz obvezni nadzor znanstvene ustanove koju odredi Stožer.

38. Zapovjednik Stožera određuje redoslijed područja za početak akcije.

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

39. U tijeku odvijanja djelatnosti prednost imaju zaštićeni dijelovi prirode, uzgajališta marikulture, spomenici kulture, objekti od značaja za gospodarsku uporabu mora, a posebno za turističku djelatnost; popis tih područja dat je u Prilogu 10. i Prilogu 11.

40. Za područja iz točke 39. izrađuju se karte mora (otoka i obale) mjerila 1:25000 koje se čuvaju u Stožeru i stožerima operativnih centara, zajedno s Planom.

OBUKA I VJEŽBE

41. Sve osobe određene za sudjelovanje u intervenciji, moraju biti stručno osposobljene za poslove provedbe Plana. Obučavanje se obavlja na tečajevima koje ustrojavaju operativni centri, kao i na tečajevima u inozemstvu koje ustrojavaju međunarodne organizacije. Za osobe, koje se u okviru svoje redovite djelatnosti obučavaju za zadatke u nadležnosti ovoga Plana, obučavanje nije obvezno.

42. Vježbe provjere spremnosti, uspostavljanja veza, obavješćivanja, te provođenja djelovanja čišćenja, ustrojavat će Stožer jedanput u dvije godine, a Stožer operativnog centra jedanput godišnje.

FINANCIRANJE

43. Financijska sredstva za redovito održavanje Plana (dogovaranje, komuniciranje, obuku, vježbe, dokumentaciju itd.), osiguravaju se u proračunu Republike Hrvatske i proračunima jedinica lokalne samouprave i uprave.

44. Počinitelj onečišćenja podmiruje sve troškove uklanjanja posljedica iznenadnog onečišćenja iz ovog Plana u skladu s posebnim propisima.

Ako je počinitelj nepoznat, sredstva za poduzimanje žurnih mjera na temelju ovoga Plana, osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

45. Iznimno, u cilju osiguranja žurnog djelovanja bez zastoja, operacija će se inicijalno financirati iz državnog proračuna Republike Hrtvatske, a potom naknaditi (naplatiti) od počinitelja, ako je poznat.

POSEBNE ODREDBE

46. Zapovjednik Stožera, odnosno osoba koju zapovjednik zaduži, jedini su ovlašteni obavješćivati javnost o pojavi onečišćenja, kao i o poduzetim radnjama čišćenja i spriječavanja onečišćenja.

47. Obavješćivanje javnosti o onečišćenju obavlja se dnevno putem javnih glasila.

48. Zapovjednik Stožera operativnog centra, odnosno osoba koju zapovjednik zaduži, odogovoran je za vođenje očevidnika/dnevnika o tijeku djelovanja. U očevidnik/dnevnik trebaju se unijeti sve odluke i podaci bitni za odvijanje djelovanja i prilažu se financijski dokumenti.

49. Po završetku djelovanja, zahtjev za povrat sredstava iz točke 45. ovog Plana podnosi zapovjednik Stožera operativnog centra na osnovi dokumentacije iz točke 48.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

50. Dijelovi Plana koji se ne objavljuju (karte i sl.) se čuvaju u Ministarstvu unutarnjih poslova, Državnoj upravi za zaštitu okoliša i Ministarstvu pomorstva, prometa i veza. U Granice obuhvata Plana, Prilog 1, unijet će se crta razgraničenja kopnenih voda i voda mora po utvrđenju.

51. Preslike Plana, kao i popisi članova Stožera s potrebnim podacima čuvaju se u Republičkom centru za obavješćivanje, županijskim centrima za obavješćivanje i motrenje, te Stožeru operativnog centra.

52. Županijska skupština dužna je imenovati Stožer operativnog centra u roku od 60 dana od objave ovoga Plana.

53. Do donošenja županijskog plana iz točke 4. Stožer operativnog centra primjenjuje odredbe ovoga Plana.

54. Prijedlog za izmjene i dopune Plana izrađuje Državna uprava za zaštitu okoliša.

55. Prilozi od 1. do 12., tiskani uz ovaj Plan, čine njegov sastavni dio.

56. Stupanjem na snagu ovoga Plana predstaje važiti Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 88/93).

57. Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-02/96-01/06
Urbroj: 5030114-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>


PRILOG 2

POPIS MINERALNIH ULJA, AROMATA I LAGANIH DESTILATNIH GORIVA

SIROVA NAFTA:

Iran - teški

Iran - laki

Iran - Sasan

Iran - Cyrius

Iran - Rostam

Irak - Kirkuk

Irak - Blend

Irak - Basrach

Libija - Sarir

Libija - el Sider

Libija - Amna

Libija -Zueitina

Venezuela - Boscan

Belbras

Venezuela - Bachaquero

Alžir - Zarzataine

UAR - El - morgan

Ural

Kuwait

Egipat - Balayim

Sjeverno more - Brent

Sirija - Sirian Light

Sibir - Siberian Light

Sjeverno more - Oseberg

SEB Soviet export blend -

Russian Blend

ATMOSFERSKI OSTATAK

LOŽIVA ULJA: - lako

- srednje

- teško

- ekstra lako

BRODSKA GORIVA:

- destilatna: DMA

DMB

DMC

DMX

- ostatna: RMA-10 RMH-55

RMB-10 RMK-55

RMC-10 RML-45

RMD-15 RML-55

RME-25

RMF-25

RMG-35

RMK-35

RMH-45

RMK-45

DIZELSKA GORIVA:

- vrlo lako D1

- lako D2

- teško D3

AROMATI: - benzen

- toluen

- etilbenzen

- o-ksilen

- m-+ p-ksilen

- p-ksilen

- C9 + aromati

LAKI DESTILATI:

BAZNI BENZIN

- DINA - Petrokemijska industrija Omišalj

MOTORNI BENZINI:

- motorni benzin OB 91 (bezolovni)

- motorni benzin OB 95 (bezolovni)

- motorni benzin OB 98

MLAZNA GORIVA:

- gorivo za mlazne motore GM1

PETROLEJI:

- petrolej za rasvjetu

- petrolej za motore

- petrolej za loženje

BRODSKA ULJA (razni proizvođači):

- karterska ulja SAE 30

- cilindarsko-karterska ulja (destilatno gorivo) SAE 30,           40

- cilindarsko-karterska ulja (ostatno gorivo) SAE 30, 40

- cilindarska ulja SAE 50

PRILOG 3

OPASNE I ŠTETNE TVARI

Podjela opasnih tvari prema Zakonu o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, br. 97/93.)

Članak 2. (izvod):

Opasne tvari u smislu ovoga Zakona su:

- klase 1. - eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima,

- klase 2. - stlačeni plinovi, tekući plinovi ili pod tlakom otopljeni plinovi,

- klase 3. - zapaljive tekućine,

- klase 4.1. - zapaljive krute tvari,

- klase 4.2. - samozapaljive tvari,

- klase 4.3. - tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom,

- klase 5.1. - oksidirajuće tvari,

- klase 5.2. - organski peroksidi,

- klase 6.1. - otrovi,

- klase 6.2. - zagađujuće i infektivne tvari,

- klase 7. - radioaktivne tvari,

- klase 8. - korozivne (nagrizajuće) tvari,

- klase 9. - ostale opasne tvari i predmeti,

Opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne tvari, kao i otpad ako ima svojstva tih tvari.

Podjela tvari prema ponašanju kod izlijevanja na površinu mora (ovisno o gustoći tlaka pare i topivosti)

Grupa I. Tvari koje stvaraju oblake plina ili pare (hlapive tvari). Tvari pod tlakom ili pothlađene.

I.A Plinovi lakši od zraka: brzo se dispergiraju (etilen).

I.B Plinovi teži od zraka, za koje je obavezno poduzimanje specijalnih mjera (zemni plin i ukapljeni naftni plin, propan gustoća 1.55; butan gustoća 2.0; pentan gustoća 2.5).

Grupa II. Tvari koje plivaju.

II.A Tvari koje plivaju na površini vode i stvaraju mrlju iznad koje se formira oblak pare. One u pravilu ne reagiraju s morskom vodom. Ovoj grupi pripada većina tvari koje se prevoze morem u tankovima brodova.

II.B Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju, ali ne isparavaju niti reagiraju s morskom vodom.

II.C Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju, iznad koje lebdi oblak pare. One reagiraju s vodom.

II.D Tvari koje plivaju na površini vode, stvaraju mrlju i reagiraju s vodom, ali praktički ne isparavaju.

Grupa III. Tvari koje se otapaju ili dispergiraju (otapala).

III.A Tvari koje se otapaju u morskoj vodi, a ne reagiraju s njom i polako isparavaju (fosforna kiselina).

III.B Tvari koje se brzo otapaju u morskoj vodi i brzo isparavaju. Lako se otapaju, mogu stvoriti mrlju na površini vode.

III.C Tvari koje reagiraju s morskom vodom i otapaju se.

Grupa IV. Tvari koje tonu.

Tvari čija je gustoća veća od morske vode (1.03).

IV.A Tvari koje se ne otapaju i ne reagiraju s vodom i akumuliraju se na dnu.

IV.B Krute ili tekuće tvari veće gustoće od morske vode koje tonu na dno, ali mogu ponovno isplivati na površinu.

IV.C Tvari koje tonu na dno i otapaju se ili reagiraju s morskom vodom.

Napomena: Grupe III. i IV. su općenito najštetnije za okolinu. Grupe I., II.B i III.B se smatraju najopasnijim za zdravlje ljudi.

Kategorizacija i popis štetnih tekućih tvari prema štetnom djelovanju na prirodna bogatstva i zdravlje ljudi (Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja mora s brodova 73/78 - Prilog 2, pravilo 3)

Štetne tekuće tvari se dijele na 4 kategorije:

(a) Kategorija A - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed operacija čišćenja ili debalastiranja tanka, znatan rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će pak uzrokovati ozbiljne štete blagodatima ili drugim priznatim koristima mora i stoga će opravdati primjenu strogih mjera protiv onečišćenja.

(b) Kategorija B - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed čišćenja ili debalastiranja tanka, rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će pak uzrokovati štetu blagodatima ili drugim priznatim korisnicima mora i stoga će opravdati primjenu posebnih mjera protiv onečišćenja.

(c) Kategorija C - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed operacije čišćenja ili debalastiranja tanka, manji rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će uzrokovati manju štetu blagodatima ili drugim priznatim koristima mora, iziskivat će posebne uvjete rukovanja.

(d) Kategorija D - štetne tekuće tvari koje će predstavljati, ako se ispuštaju u more uslijed čišćenja ili debalastiranja tanka, uočljiv rizik za bogatstvo mora ili za zdravlje ljudi, ili će uzrokovati minimalnu štetu blagodatima ili drugim priznatim koristima mora iziskivat će izvjesnu pozornost pri uvjetima rukovanja.

Smjernice za kategorizaciju štetnih tekućih tvari (Dodatak I. Priloga II Međunarodne konvencije o sprečavanju zagađenja mora s brodova 73/78)

Kategorija A. Tvari koje su bioakumulirane i mogu štetiti životu u vodi ili ljudskom zdravlju, ili koje su vrlo otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 4, određeno sa TLm manje od 1 ppm), i, uz to, neke tvari koje su umjereno otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 3, određeno sa TLm od 1 ili više, ali manje od 10 ppm) kad se daje naročita težina dopunskim činiocima u profilu opasnosti ili naročitim značajkama tvari.

Kategorija B. Tvari koje su bioakumulirane s kraćim zadržavanjem reda od jednog tjedna ili manje, ili koje mogu zagaditi morsku hranu, ili koje su umjereno otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 3, određeno sa TLm od 1 ppm ili više, ali manje od 10 ppm), i uz to, neke tvari koje su malo otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 2, određeno sa TLm od 10 ppm ili više, ali manje od 100 ppm) kad se doda određena težina dopunskim činiocima u profilu opasnosti ili specijalnim značajkama tvari.

Kategorija C. Tvari koje su malo otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 2, određeno po TLm od 10 ili više, ali manje od 100 ppm), i uz to, neke tvari koje praktički nisu otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 1, određeno od TLm od 100 ppm ili više, ali manje od 1.000 ppm) kada se doda posebna težina dopunskim činiocima u profilu opasnosti ili specijalnim značajkama tvari.

Kategorija D. Tvari koje praktički nisu otrovne po život u vodi (kao što je navedeno u Procjenjivanju opasnosti 1, određeno po TLm od 100 ppm ili više, ali manje od 1.000 ppm); ili koje uzrokuju taloge koji prekrivaju morsko dno s visokom potrebom biokemijskog kisika (BOD) ili dosta štetne po ljudsko zdravlje, sa LD50 ili s manje od 5 mg/kg; ili uzrokuju umjereno smanjenje blagodati zbog postojanosti, mirisa ili otrovnih ili iritirajućih značajki, koje mogu ometati korištenje plaža, ili su umjereno štetne po ljudsko zdravlje, sa LD50 do 5 mg/kg ili više, ali manje od 50 mg/kg i uzrokuju lagano smanjenje blagodati mora.

Druge tekuće tvari (u svrhe pravila 4 ovoga priloga)

Tvari, osim onih kategoriziranih u navedenim kategorijama A, B, C i D.

PRILOG 10
ZAŠTIĆENA PODRUČJA U KOJIMA SE NALAZE UZGAJALIŠTA MARIKULTURE
, Limski zaljev	, Zaljev Dumboka
, Zaljev Budava	, Zaljev Šarina Draga
, Zaljev Žrnovica	, Ušće rijeke Krke
, Uvala sv. Nikole	, Zaljev Peleš
, Šimuni - otok Pag	, Zaljev Movar
, Zaljev Soline	, Zaljev Stipanov jaz
, Zaljev Mala Lamljana	, Zaljev Duboka
, Otok Košara	, Zaljev Maslinova
, Otok Maslinjak	, Malo more
, Otok Žižanj	, Malostonski zaljev
, Uvala Kablin	, Drače Janjina
PRILOG 11
ZAŠTIĆENA PODRUČJA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE
OTOK VIS
Zona 1 -	podmorje unutar točaka:
	43° 11ž 52˛ N 16° 11ž 12˛ E
	43° 05ž 12˛ N 16° 11ž 12˛ E
	43° 05ž 12˛ N 16° 16ž 24˛ E
	43° 02ž 00˛ N 16° 16ž 24˛ E
	43° 02ž 00˛ N 16° 14ž 00˛ E (u. Zaglav)
	43° 04ž 00˛ N 16° 10ž 30˛ E
	(šire područje viške luke i sjeveroistočni dio otoka 
	Visa do uvale Zaglav, sa svim otočićima i hridima
	pred obalom)
Zona 2 -	morski pojas širine 300 m od obale otoka Biševa
OTOK LASTOVO - od rta Veljega mora do rta Skriževa
Zona 1 -	podmorje unutar točaka:
	42° 46ž 24˛ N 16° 55ž 36˛ E (rt Canj)
	42° 50ž 00˛ N 16° 55ž 36˛ E
	42° 50ž 00˛ N 17° 02ž 00˛ E
	42° 45ž 00˛ N 17° 02ž 00˛ E
	42° 45ž 00˛ N 16° 56ž 24˛ E (u. Studeno Dance)
	(sjeveroistočni dio otoka s Donjim Školjima)
Zona 2 -	podmorje unutar točaka
	42° 46ž 45˛ N 16° 47ž 40˛ E (o. Mrčara, rt Junac)
	42° 46ž 38˛ N 16° 49ž 14˛ E (o. Prežba, sjev. rt)
	42° 43ž 54˛ N 16° 50ž 00˛ E (Lastovo, rt u. Dubo-		ka)
	42° 43ž 54˛ N 16° 47ž 40˛ E
	(prolaz Mali Brod, dio zapadne obale Lastova)
Zona 3 -	morski pojas širine 300 m od obale Kopište i
	Podkopište
Zona 4 -	morski pojas širine 400 m od skupine otoka
	Lastovnjaci i Vrhovnjaci
ARHIPELAG PALAGRUŽE - morski pojas širine 300 m oko cijele otočne skupine uključivo plićine Pupak i Bačva
OTOK BRUSNIK - morski pojas širine 300 m oko otoka
OTOK JABUKA - morski pojas širine 300 m oko otoka
OTOK SUŠAC - morski pojas širine 300 m oko otoka
OTOK MLJET
Zona 1 -	obuhvaća morski pojas širine 300 m od obale otoka
	kao i svih ostalih otočića i hridi od rta Križice
	(42° 47ž 47˛ N 17° 26ž 32˛ E) do rta Hljeb
	(42° 45ž 18˛ N 17° 25ž 00˛ E)
Zona 2 -	morski pojas širine 300 m između rta Trojsti i hridi
	Maharac
PODRUČJE PREMUDE - morski pojas širine 300 m oko pozicije 44° 14ž 53˛ N 13° 34ž 16˛ E
PODRUČJE SV. IVAN NA PUČINI - morski pojas širine 300 m oko pozicije 44° 56ž 25˛ N 13° 34ž 43˛ E
MLJET - nacionalni park (općina Dubrovnik)
MALOSTONSKI ZALJEV - posebni rezervat u moru (općina Dubrovnik)
TALAŠĆICA - park prirode
LIMSKI ZALJEV - posebni rezervat u moru
BRIJUNI - nacionalni park
KORNATI - nacionalni park
KRKA - nacionalni park
PRILOG 12
POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE MOGU SUDJELOVATI U AKCIJI
I. BRODARSKE TVRTKE I POMORSKE AGENCIJE
 1.	"CROATIA LINE" RIJEKA
	51000 Rijeka, Riva 8; Riva 16
	Tel: 051/213-111 i 205-111; 
	Fax: 051/211-309
 2.	"JADROLINIJA" RIJEKA
	51000 Rijeka, Riva 16
	Tel: 051/211-444; Fax: 051/213-116
 3.	"LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODARSTVO"
	LOŠINJ
	51000 Rijeka, Splitska 2
	Tel: 051/512-744; Fax: 051/514-914
 4.	"RAPSKA PLOVIDBA" RAB
	51280 Rab, Stjepana Radića 3
	Tel: 0532/711-458
 5.	"TANKERSKA PLOVIDBA" ZADAR
	23000 Zadar, Božidara Petranovića 4
	Tel: 023/311-132; Fax: 023/314-375
 6.	"SLOBODNA PLOVIDBA" ŠIBENIK
	22000 Šibenik
	Tel: 022/23-755
 7.	"JADRANSKA SLOBODNA PLOVIDBA"
	SPLIT
	21000 Split, Obala kneza Branimira 16
	Tel: 021/355-333; Fax: 021/342-198 i
	302-631
 8.	"MEDITERANSKA PLOVIDBA"
	KORČULA
	20260 Korčula
	Tel: 020/711-154
 9.	"DALMATINSKA PLOVIDBA"
	20270 Vela Luka
	Tel: 020/82-420
10.	"ATLANTSKA PLOVIDBA"
	DUBROVNIK
	20000 Dubrovnik, Put Mihajla 1
	Tel: 020/22-377; Fax: 020/20-384
11.	"JADROAGENT" RIJEKA
	51000 Rijeka, Trg Ivana Koboljevića 2
	Tel: 051/35-224; Fax: 051/211-164 i
	213-616
12.	"EUROMAR" RIJEKA
	51000 Rijeka, Veslarska 1b
	Tel: 051/213-126; Fax: 051/211-068
13.	"TRANSADRIA" RIJEKA
	51000 Rijeka, Riba boduli 1
	Tel: 051/212-111; Fax: 051/213-206 i
	211-240
II. BRODOGRADILIŠTA
 1.	BRODOGRADILIŠTE "ULJANIK"
	PULA
	52000 Pula, Rade Končara 1
	Tel: 052/34-322; Fax: 052/211-655
 2.	BRODOGRADILIŠTE "3. MAJ"
	RIJEKA
	51000 Rijeka, Liburnijska 3
	Tel: 051/617-111 i 614-111;
	Fax: 051/611-166
 3.	BRODOGRADILIŠTE "KANTRIDA"
	RIJEKA
	51000 Rijeka, Istarska bb
	Tel: 051/611-122
 4.	BRODOGRADILIŠTE "VIKTOR
	LENAC"
	51000 Rijeka, Martinščica i Lukobran,
	P. Drapšina
	Tel: 051/442-255, 211-232; Fax: 051/442-443,
	442-447
 5.	BRODOGRADILIŠTE "CRES"
	51557 Cres, Peškera 2
	Tel: 051/571-324; Fax: 051/571-532
 6.	BRODOGRADILIŠTE "KRALJEVICA"
	51262 Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8
	Tel: 051/281-222, 281-283; Fax: 051/281-522,
	281-051
 7.	BRODOGRADILIŠTE "PUNAT" d.d.
	51521 Punat, Obala 5
	Tel: 051/854-026; Fax: 051/854-038
 8.	"LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE 			MALI LOŠINJ"
	51550 Mali Lošinj, Put brodograditelja 16
	Tel: 051/231-322; Fax: 051/231-074
 9.	BRODOGRADILIŠTE "LAMJANE"
	23275 Ugljan
	Tel: 023/86-422
10.	BRODOGRADILIŠTE "TROGIR"
	21220 Trogir, Put brodograditelja 16
	Tel: 021/881-555; Fax: 021/881-881
11.	REMONTNO BRODOGRADILIŠTE
	ŠIBENIK
	22000 Šibenik, Mandalina bb
	Tel: 022/33-399; Fax: 021/521-354
12.	BRODOGRADILIŠTE "SPLIT"
	21000 Split, Supavla 19
	Tel: 021/342-474; Fax: 021/521-354
13.	"INKO BROD" KORČULA
	20260 Korčula, Dominče bb
	Tel:020/711-002; Fax: 020/711-342
14.	BRODOGRADILIŠTE "GREBEN"
	20270 Vela Luka
	Tel: 020/812-242; Fax: 020/812-202
III. ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI INSTITUTI I 
  USTANOVE
 1.	CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MORA ROVINJ
	52210 Rovinj, G. Paliaga 5
	Tel: 052/811-544; Fax: 052/813-496
 2.	INSTITUT "RUĐER BOŠKOVIĆ" ZAGREB
	10000 Zagreb, Bijenička cesta 54
	Tel: 01/276-483; Fax: 01/425-497
 3.	INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
	I MEDICINU RADA ZAGREB
	10000 Zagreb, Ksaverska 2
	01/434-188; Fax: 01/274-572
 4.	INSTITUT ZA OCEANOGRAFIJU I
	RIBARSTVO SPLIT
	21000 Split, Šetalište I. Meštrovića 63
	Tel: 021/358-688; Fax: 021/358-650
 5.	DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT SPLIT
	21000 Split, Zrinjsko-Frankopanska bb
	Tel: 021/361-840 i 44-433; Fax: 021/47-045 i 47/242
 6.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
	10000 Zagreb, Rockefellerova 7
	Tel: 01/272-822; Fax: 01/272-166
 7.	DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
	HRVATSKE
	10000 Zagreb, Grič 3
	Tel: 01/4565-366; Fax: 01/278-703
 8.	POMORSKI METEOROLOŠKI CENTAR
	21000 Split, Ulica glagoljaša 11
	Tel: 021/591-466 i 589-460; Fax: 021/591-03310. DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT,
21000 Split, Zrinjsko-Frankopanska bb
Tel. 021/361-840
Fax: 021/47-045
Direktor: Zvonko Gržetić
Zadužena osoba: Ante Smirčić
	OPREMA	KOL.	PRIMJEDBA
	Diferencijalni GPS	kpl. 1	dometa do 100 m
	sustav
	Panoramski dubinomjer	kpl. 1	opseg mjerenja do 600 m
	Geološki dubinomjer	kpl. 1	Penetracija do 50 m
	Tahimetar TC-2000	kom. 2
	Mareograf	kom. 2
	Valograf	kpl. 2
	Multi sonda SBE-17	kom. 2	okomiti profili, 
			temperature, slanosti i 					gustoće
	Komplet brodskog	kpl. 2	Psihrometar, anemometar,
	meteorološkog		barometar,
	instrumentarija
	Strujomjeri	kpl. 10	Mogućnost mjerenja do
			dub. 1000 m11. "CIAN" SPLIT, 21000 Split, Varaždinska 51
Tel. 021/514+049
Fax: 021/514-049, 511-955
Direktor: Petar Bojić
	OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KARAKTERISTIKE
	Plovila 	ECO-CI i ECO-CII	Prikupljanje
		Dužina 9,5 m, 7 čv. 	ulja i krugog
		max brzina	otpada s
			površine
			mora
	Vozila	2 kamiona opremljena 	nosivost 2,5 t
		raspršivačem tipa Citizen 
		zapremnine 1000 l
	Crpke	Centrifugalna crpka za 
		ispiranje 1 kom
		Membranska crpka za 
		aplikaciju disperzanata 1 kom
	Brane	600 m brane za sprečavanje 
		širenja i lokalizaciju uljnih 
		onečišćenja
	Skimmer	Uređaj za prikupljanje ulja s 
		površine mora (1 kom)
	Prskalice	Motorne ledne prskalice	zapremnine
		 tip "Solo" (10 kom)	10 l
	Spremnici	25 mł	Privremeno
			uskladištenje
			skupljenog
			ulja
	Oprema	Brodska radijska postaja 
	za 	2 kom. 
	uspostav-	Mobilni telefon 1 kom.
	ljanje veza


15. Poduzeće "ODRŽAVANJE I IZGRADNJA LUKE" p. o.  Split, 21000 Split, Gat sv. Duje bb
Tel. 021/589-449
Fax: 021/581-886
Direktor: Jure Svetić
Zadužena osoba: Ivan Franičević

	OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KARAKTERISTIKE
	Plovila	Motorni tegljač m/b "Ratac"	250 KS
		(1 kom)
		Motorna plovna grtalica m/g	 zapremnine
		"Gacka"	 0,75 mł
		Klapeta KL br. 44	zapremnina 35
			mł
		Motorna pilotna brodica 	motor 150 i 240
		2 kom	KS
			dužina 12,30 mb) Sektor prerade Urinj, 51221 Kostrena-Urinj
Tel. 051/203-011
Fax: 051/203-000
Direktor. Petar Ećimović 
Zadužena osoba: Milica Lulić 
	Brana	500 m plivajućih brana širine 60 cm
	Oprema za primjenu	10-ak leđnih prskalica
	disperzanata
	Oprema za ronjenje	mogućnost korištenja opreme
		Ribarske sekcije Rafinerije


c) Lokacija Bakar,
Tel. 051/203-011
Fax: 051/203-000
Direktor: Petar Ećimović 
Zadužena osoba: Milica Lulić 
	Instalacija za prihvat 	2 rezervoara od 2000 mł
	zauljenih i kaljužnih 	API separator zapremnine 
	voda s brodova	750 m3/h
Mogućnost korištenja specijaliziranog stručnog kadra Rafinerije glede ponašanja prolivenog ulja ili sl. kao i modele čišćenja, te laboratorije za analize. 


3. JADRANSKI NAFTOVOG "JANAF" TERMINAL  OMIŠALJ 
51513 Omišalj 
Tel. 051/842-122
Fax: 051/842-273
Direktor: Nikola Žuvić 
	Plovila	2 motorne brodice 
	Brane	600 m plivajućih brana
	Oprema za primjenu	2 ručne prskalice 
	disperzanata
	Stalna zračna zavjesa 
	na ulazu u Omišaljski 
 	zaljev
	Slop tankovi	mogućnost uskladištenja prikupljenog 
		ulja


4. JADRANSKI POMORSKI SERVIS
51000 Rijeka, Mljekarski trg 3
Tel. 051/214-205
Fax: 051/331-403
Direktor: Ante Maras
Zadužena osoba: Vjekoslav Borčić
	OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KARAKTERISTIKE
	Plovila	m/b "Ecomar II"	ukupna nosivost 1516 t
		2 tegljača	svaki tegljač ima Skimmer,
			Vikoma-Komara (količina 
			12 t/h) i opremu za 
			gašenje požara
		radne brodice
	Brane	200 m oceanske
		brane
	Skimmer	komad 1	količina 12-50 t/h
	(uređaj za
	prikupljanje
	razlivenog 
	ulja s
	morske
	površine)
	Tegljač	tegljač za spuštanje
		brana
	Laboratorij	instrument kojim se
		kontrolira količina
		ulja u vodi


5. "IND-EKO" p.o. Rijeka
51000 Rijeka, Ante Starčevića 2
Tel. 051/336-152, 051/336-093,
Fax: 051/336-032
Direktor: Ilija Šmitran
Zadužena osoba: Mr. Miroslav Emling
	OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KARAKTERISTIKE
	Plovila	Gumene brodice s vanbrodskim	brzina 18 čv
		motorima za opremu, aplikaciju
		disperzanata i motrenje obalnog
		pojasa (2 komada)
		2 barže za zauljene vode	zapremnine 450
			mł
	Vozila	Specijalne eko-cisterne za	zapremnine:
		autonoman rad na terenu s	2x15 mł
		trostrukom komorom, vakuum	1x8 mł
		crpkom, crpkama visokog pritiska i	1x7 mł
		štrcaljkama do 300 bara, kanal yet	1x15 mł
		sistemom dužine 120 metara u "S"	1x12 mł
		izvedbi po ADR normativima,	1x13 mł
		mobitel vezama
		Terensko vozilo (kiper) 1 kom	nosivost: 7 t
	Spremnici	Pokretljivi spremnici za	zapremnine:
		prihvaćanje otpada (3 kom)	3x20 mł
	Crpke	Vijčane elektrocrpke-pokretljive (2	"S" izvedba
		kom)	količina 20 mł/h
		Membranske pneumatske	količina 120 mł/h
		vakuum crpke za rad u
		eksplozivnim zonama (5 kom)
		Elektrocrpke visokog pritiska (2	pritisak do 200
		kom)	bara
		Crpke visokog pritiska (4 kom)	To do 150 Co
		Pneumatska crpka za izvlačenje	do 130 bara
		tvari u eksplozivnim zonama (2
		kom)
		Elektropotopne muljne crpke (3	količine do 60
		kom)	mł/h
		Muljne crpke na vlastiti pogon (2	količine 38 mł/h
		kom)
		Crpke-štrcaljke za nanošenje tvari
		visokog pritiska (5 kom)
	Oprema	Posebna oprema za rad u	neiskreća
		opasnim uvjetima	oprema
	Zaštitna	Autonomni dišni aparati, maske,	za rad u opasnim
	oprema	filteri, zaštitna odjeća i obuća (3	i kontaminiranim
		kompleta)	zonama
	Oprema za	Mobitel aparati za eko-posade (4
	uspost.veza	kom)
		Pager sono prijemnik (2 kom)
	Laboratorij	priručni laboratorij	ispitivanje vode
	Tvari	Apsorbensi, odmašćivači i	uskladištene na
		disperzanti treće generacije za	skladištu
		sprečavanje ekoloških nesreća	poduzeća IND-
			ECO


6. "RIJEKATANK"
51000 Rijeka, Kružna 10
Tel. 051/212-838,
Fax: 051/211-864
Direktor: Milorad Šmitran
Zadužena osoba: Zlatko Šmitran
	OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KARAKTERISTIKE
	Vozila	Autocisterna (8 kom)	kompletna ekološka 					oprema (vakuum crpka, 				vijčana crpka pod 	
			visokim pritiskom,
			canal-yet sustav za 					probijanje zauljenih 					kanalizacija, te
			spremnici za smještaj
			disperzanata zaprem. 					5.5 t, 5 t, 7 t, 8 t, 
			11 t, 13 t, 25 t
		Kombi vozila (5 kom)
		Autohladnjača (1 kom)
		Dostavno vozilo GOLF-
		cady (1 kom)
	Plovila	Motorna brodica za	4 m, 9 kW
		aplikaciju disperzanata i
		osmatranje obalnog
		pojasa (3 kom)
	Crpke	Vijčana crpka (2 kom)	60 mł/h i 90 mł/h
		Crpka s agregatom (2	420 mł/h i 150 mł/h
		kom)
		Potopna crpka u "S"	250 mł/h, 90 mł/h i 				izvedbi (3 kom)	60 mł/h
		Membranska crpka za
		aplikaciju disperzanata (8
		kom)
		Sustav za kemijsko	10 mł/h i 30 mł/h
		čišćenje kotl. postrojenja
		(2 kom)
		Uređaj za ispiranje
		toplom vodom pod
		pritiskom
		(2 kom)
	Skimmer	Uređaj za prikupljanje	6-8 mł/h
	"Rollmope"	ulja s površine mora
		(2 kom)
	Ručna	Oprema za primjenu
	štrcaljka	disperzanata (6 kom)
	Skladište		20 mł
	disperzanata
	Baterija
	Visokotlačna	(4 komada)
	boca na zrak
	Oprema za	Mobitel aparati (9 kom)
	uspost. veza 


7. PODUZEĆE "LUKA PLOČE" i "ENERGOPETROL"  PLOČE, LUKA PLOČE
21340 Ploče
Tel. 020/679-922,
Direktor: Ivica Pavlović (Luka Ploče)
Direktor: Drago Burđelez (Energopetrol Ploče)
	OPREMA	NAZIV I NAMJENA	KARAKTERISTIKE
	Plovila	m/b 14 KD 3	kapacitet tanka 
		prikupljanje zauljenih	5 t
		otpada i čišćenje
		površine mora
		m/b 4 KD 3 peljarske
		brodice
		m/b 9 KD 3
		transport i razvlačenje
		plivajućih brana
		m/b 142 KD	3,61 m
		transport sredstava i ljudi
		radna brodica
		bager "Grabovica" sa
		samaricom
	Vozila	kamioni
		traktori
		spec. auto-cisterna s	kapacitet 10 t
		prikolicom i crpkama
	Crpke	različite vrste crpki
	Spremnici	otvoreni spremnik	kapacitet 300 mł
		zatvoreni spremnik	kapacitet 60 mł
	Brane
	Skimmer	prijenosni
	Separator	stabilni API separator
	Oprema za	VHF "DEBG2", stabilna
	uspostav. veza	1 kom
		prijenosno (ručne,
		tokivoki) 10 kom
	Adsorbens	Ekopor 200 kg


8. "TANKERSKA PLOVIDBA", 23000 Zadar, 
 B. Petranovića 4
Tel. 023/311-132, 023/314-198, 023/24-645, 023/314-317
Fax: 023/314-375, 023/314-375, 023/437-447
Direktor: Stanko Banić
Zadužene osobe: Ivo Valčić i Danko Ivon
Za razvoz duž obale ima tankere i bunker.
Tankeri:
m/t "Podunavlje"	3.500 TDW
m/t "Lendava"	1.000 TDW
m/t "Ošljak"	1.350 TDW
m/t "Pašman"	1.500 TDW
U slučaju potrebe ovi brodovi mogu poslužiti za prikupljanje nafte sa skimmerima i prijevoz do dekantatora.


9. "BRODOSPAS" SPLIT, 21000 Split, Obala Lazareta 1
Tel. 021/342-088,
Fax: 021/591-301
Direktor: Vicko Batinica
Zadužena osoba: Drago Tudić
	NAZIV OPREME ILI	 KOLI- 	PRIMJEDBA
	SREDSTVA	ČINA
	Tegljači m/t "Vega"	3	Mogu raditi s oil 
			skimmerom upotrebljavati
			širilice za disperzante I. 
			i II. Generacije 
	m/t "Polaris"
	m/t "Borac"		Preuređen za traganje i
			spašavanje s pojačanom
			ronilačkom opremom i s
			ronilačkom ekipom
	Prijenosni diesel agregat tip		LXBXH (m)
	"Uljanik"		4,7x3,7x2,7
	2x60 KVA (87 A) 380/220 V		G=10 t
	50Hz
	Agregati za podvodno	1	1,2x0,7x1 m
	rezanje		G=1 t
	i varenje "Parkins"
	350 A, 40 V DC
	Cilindri čelični uzgonski za	2	radna dubina do 50 m
	spašavanje L=17 m,
	B=5,4 m
	G na suho 65 T
	G u vodi 3 T
	Kompresori niskog pritiska	2	2,5x1,4x1,7 m
	"Trudbenik"
	D8VK-1007
	Q=10 mł/min p=8 bara
	G=2 T
	Crpke električne	5	G=60 kg
	uronjavajuče
	Q=100 mł/h
	p=6 kW, 220 V/380V
	Crpke električne	2	G=150 kg
	uronjavajuće
	Q=300 mł/h
	p=35 kW, 380 V
	Kompresori ronilački niskog	2	p=12 bara
	pritiska diesel "Bristol"		Q=0,62 mł/min
	L=2,5, B=2, H=1,3 m		G=1 T
	Kompresori ronilački visokog	2	Q=200 kg
	pritiska i "Bauer"		1,3x0,7x0,7 m
	električno Q=230 l/min
	p=220 bara, p=6 kW
	"Eko disk" Oil Skimmer		L=2,7m   B=2,7 m
	pogon diesel hidraulični		H=2,3 m
	prijenosni		G=1,7 T
	Q=50 do 100 mł/h		Agregat
	polutanta		L=1,5    B=0,8 m
			H=1,2 m
			G=1,2 T
	Baterije boca na zrak	8	G=1,5 T
	visokog pritiska (150 kom)


2. INA - INDUSTRIJA NAFTE ZAGREB
RAFINERIJA NAFTE RIJEKA 
a) Sektor prerade Mlaka 51000 Rijeka, Industrijska 26 
Tel. 051/201-011
Fax: 051/201-000
Direktor: Zorko Badanjak
Zadužena osoba: Milica Lulić 
	Brana	30 m plivajućih brana
	Plovila	2 brodice s vodenim topovima
	Skimmeri	2 kom tipa KOMARA I VIKOMA
		MINISKIMMER
		količine 10 t/h
	Instalacija za prihvat 	2 spremnika zapremnine 500 mł
	zauljenih voda s	1 spremnika od 1000 mł
	brodova	API separator zapremnine 2200 mł/h
		pročišćavanje zajedno s otpadnim 
		vodama Rafinerije)


PRILOG 7
POPIS LUČKIH KAPETANIJA
	Red.	Lučka 	Ured	 Telefon	Telefaks	Radijska 			br.	kapetanija				postaja
		odnosno
		operativni
		centar
	1.	Pula	Pula	052/27-646	052/27-646	VHF brodska
						radijska 	postaja na kanalu 16 i 	10
	2. 	Rijeka	Rijeka 	051/214-113	051/211-660	VHF brodska 	radijska postaja na kanalu 16 i 10
	3.	Zadar	Zadar	023/433-758	023/437-825	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	4.	Šibenik	Šibenik	022/37-837	022/27-378	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	5.	Split	Split	021/355-488	021/361-298	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	6.	Ploče	Ploče	020/679-008	020/679-008	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	7.	Dubrovnik	Dubrovnik	020/23-386	020/24-726	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
 


 


PRILOG 7
POPIS LUČKIH KAPETANIJA
	Red.	Lučka 	Ured	 Telefon	Telefaks	Radijska 			br.	kapetanija				postaja
		odnosno
		operativni
		centar
	1.	Pula	Pula	052/27-646	052/27-646	VHF brodska
						radijska 	postaja na kanalu 16 i 	10
	2. 	Rijeka	Rijeka 	051/214-113	051/211-660	VHF brodska 	radijska postaja na kanalu 16 i 10
	3.	Zadar	Zadar	023/433-758	023/437-825	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	4.	Šibenik	Šibenik	022/37-837	022/27-378	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	5.	Split	Split	021/355-488	021/361-298	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	6.	Ploče	Ploče	020/679-008	020/679-008	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	7.	Dubrovnik	Dubrovnik	020/23-386	020/24-726	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
 


 


PRILOG 7
POPIS LUČKIH KAPETANIJA
	Red.	Lučka 	Ured	 Telefon	Telefaks	Radijska 			br.	kapetanija				postaja
		odnosno
		operativni
		centar
	1.	Pula	Pula	052/27-646	052/27-646	VHF brodska
						radijska 	postaja na kanalu 16 i 	10
	2. 	Rijeka	Rijeka 	051/214-113	051/211-660	VHF brodska 	radijska postaja na kanalu 16 i 10
	3.	Zadar	Zadar	023/433-758	023/437-825	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	4.	Šibenik	Šibenik	022/37-837	022/27-378	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	5.	Split	Split	021/355-488	021/361-298	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	6.	Ploče	Ploče	020/679-008	020/679-008	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
	7.	Dubrovnik	Dubrovnik	020/23-386	020/24-726	VHF brodska radijska postaja na kanalu 16 i 10
 

PRILOG 8
POPIS ZRAKOPLOVA I 
HELIKOPTERA ZA IZVIĐANJE 
	AEROKLUB	TIP 	KARAKTERISTIKE	TELEFON
		REGISTRACIJE
	1. Aeroklub Vrsar			052/441-350
	M. Lošinj			051/231-466
	2. "Lošinjplov"	1. PIPER SENECA	Dvomotorni-šesterosjed	051/231-666
	 - Zračna luka na Lošinju			051/231-240
		2. CESSNA-206	Jednomotorni-šesterosjed
		3. CESSNA-172 RG	Jednomotorni-četverosjed
	Rijeka
	3. Aeroklub "Krila Kvarnera"	1. CESSNA-172	četverosjed	051-424-610
	Rijeka, Zračna luka Čavle
	Zadar
	4. Aeroklub "Zadar"	1. PIPER SENECA	Dvomotorni-šesterosjed	023-322-355
	Zračna luka Zadar	2. CESSNA-172	četverosjed
	Split
	5. Aeroklub Split	1. CESSNA-172	četverosjed	021-551-399
	Zračna luka Split, Sinj	2. UTVA-75	dvosjed	021-41-138
		3. UTVA-75	dvosjed
	6. Zračna luka Brač			021/5233300
	Dubrovnik
	7. Aeroklub "Dubrovnik"	1. CESSNA-172	četverosjed	020-773-333
	Zračna luka Dubrovnik, Ćilipi	2. UTVA-75	dvosjed


PRILOG 9
OPREMA SPECIJALIZIRANIH TVRTKI
1. "DEZINSEKCIJA" RIJEKA, 51000 Rijeka, Brajšina 13, 
Tel. 051/512-533, 051/512-590,
Fax: 051/512-769
Direktor: Ranko Dujmović
Zadužena osoba: Zlatko Žauhar
        Mario Fićor
	OPREMA	NAZIV I KARAKTERISTIKE	NAMJENA
	Plovila	ECO 2000 3 kom	Prikupljanje ulja i
		14,70 m, 12 čv max brzina	krutog otpada s
		10 mł zapremnina	površine mora
			Opasavanje
			onečišćenja,
			plivajućim zaštitnim
			branama
		M/b "Jastog"	Aplikacija
		10,80 m, 5 čv max brzina	disperzanata
		28 mł zapremnine	Aeracija podmorja, tj. 
			bogaćenje podmorja
			kisikom
		M/b "Škamp"	Prihvat zauljenih voda
		8,90 m, 9 čv max brzine
		Gumena brodica	Povlačenje plivajućih 
		4,2 m, 15 čv max brzina	zaštitnih brana
	Skimmeri	Disc. Vikoma 12 k
		kap. 10 mł/h
		Valjak 2 kom	Uređaji specijalne
		kap. 1-2,5 mł/h	namjene za obiranje
			ulja s površine mora
		Beskonačna traka 5 kom
		kap. 3-8 mł/h
	Plivajuće	0,6 m 4410 m
	zaštitne brane
		1,2 m 1650 m
	Crpke	Centrifugalne 2 kom
		Membranske 5 kom	Aplikacija
			disperzanata
		Uređaji za ispiranje (visokim	Ispiranje
		pritiskom) 4 kom
		Potopne 2 kom
	Savitljivi	Gumeni spremnici 2 kom	Privremeno
	spremnici	zapremnine 2-5 mł	skladištenje
			prikupljenog ulja
	Dostavna 		Prijevoz opreme
	vozila	
	Kamion s	Nosivost 2 t	Prijevoz opreme
	dizalicom
	Kamion	Nosivost 2,5 t 2 kom
		(opremljen raspršivačem)
		ostala vozila poduzeća
	Oprema za	Brodske postaje
	komuniciranje
		Prijenosne stanice
		Mobilni telefoni 


Pneumatske zaštitne plivajuće brane PB
	Visina (cm)	115	100	80	65
	Dužina (m)	20	20	20	20 i
					10
	Visina nadvodnog dijela (cm)	50	50	35	35
	Visina podvodnog dijela (cm)	65	50	45	30
PRILOG 5

POPIS ČLANOVA STOŽERA I PLANA

NAZIV TIJELA DRŽAVNE UPRAVE:

IME I PREZIME ČLANA STOŽERA:

ADRESA URED:
KUĆA:

TELEFON: URED:

KUĆA:

TELEFAX: URED:

KUĆA:

E-MAIL:

PRILOG 6

POPIS NAJOSNOVNIJE OPREME OPERATIVNOG CENTRA

 1. Terensko vozilo

 2. Kamion

 3. Plovilo

 4. Gumena brodica

 5. Vanbrodski motor 15-25 KS

 6. 1000 m zaštitnih plivajućih brana

 7. 1 skimmer

 8. 1 centrifugalna crpka

 9. 1 monovijčana crpka

10. 1 uređaj za proizvodnju tople vode pod visokim tlakom (800C - 100 bara)

11. Spremnik (5-10 m3)

12. 1 veći uređaj za prskanje disperzanata s dozirnom crpkom za brod

13. Armirane usisne cijevi (Ć 100 mm)

14. Vatrogasne cijevi s mlaznicama

15. Visokotlačna cijev s mlaznicama

16. Konopi

17. 1 manji uređaj za prskanje disperzanata s dozirnom crpkom za gumenu brodicu

18. Sidra

19. Alat za popravak motora

20. Lopate, grablje 15-20 kom.

21. Zaštitne maske

22. Zaštitna odjeća

23. Zaštitne naočale

24. Zaštitne rukavice

25. Čizme, cipele

26. Materijal: disperzanti - konvencionalni 2.000 l i koncentrirani         2.000 l

adosrbenti - praškasti 5 - 10 m3

industrijski odmašćivači 1.000 l

27. Brodske radijske postaje

28. Prenosne radijske postaje

29. Oprema za uzimanje uzoraka mora

30. Pribor i laboratorijsko posuđe za konzerviranje i prijenos    uzoraka do ovlaštenog laboratorija.