Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 24.01.1997 Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 53. stavka 5. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA OSNIVANJE I RAD PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: predstavništva).

Odredbe ove Uredbe ne odnose se na predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj čije su osnivanje i rad uređeni posebnim propisima.

Članak 2.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost i nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga.

Članak 3.

Strana osoba može osnovati predstavništvo radi istraživanja tržišta, obavljanja promidžbenih i informativnih poslova te radi svoga predstavljanja.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka ne mogu se obavljati poslovi iz djelatnosti osnivača odnosno sklapati poslovi za osnivača.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka predstavništva stranih zračnih prijevoznika mogu obavljati i prodaju prijevoznih dokumenata u skladu sa međudržavnim ugovorima koje je sklopila Republika Hrvatska i međunarodnim konvencijama.

Članak 4.

Predstavništvo je sastavni dio strane osobe i nema status pravne osobe.

Predstavništvo obavlja poslove iz članka 3. ove Uredbe po nalogu osnivača.

Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom da se radi o predstavništvu.

Članak 5.

Strana osoba koja ima predstavništvo u Republici Hrvatskoj može osnovati jedan ili više ogranaka tog predstavništva.

Na osnivanje, rad i prestanak rada ogranka primjenjuju se odredbe o osnivanju, radu i prestanku rada predstavništva.

II. UPIS U REGISTAR PREDSTAVNIŠTVA

Članak 6.

Predstavništvo se upisuje u Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Registar), koji se vodi u Ministarstvu gospodarstva.

Predstavništvo može početi s radom nakon upisa u Registar.

Članak 7.

U Registar se upisuju slijedeći podaci i promjene tih podataka:

- tvrtka i sjedište (država, mjesto i adresa) osnivača

- sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

- poslovi predstavništva

- ime, prezime, prebivalište i jedinstveni matični broj ili za strance broj putovnice i državu koja ju je izdala, odgovorne osobe u predstavništvu

- registar ili drugi upisnik i njegov broj u koji je upisan osnivač i državu u kojoj se vodi

- brisanje predstavništva.

Članak 8.

Prijava za upis u Registar sadrži:

- tvrtku, sjedište i predmet poslovanja osnivača

- sjedište predstavništva u Republici Hrvatskoj

- osnovne podatke o osobi odgovornoj za rad predstavništva (ime, prezime, JMBG, a za strance broj putovnice i država koja ju je izdala).

Prijavu iz stavka 1. ovog članka može podnijeti strana osoba izravno ili njezin ovlašteni punomoćnik.

Članak 9.

Uz prijavu iz članka 8. ove Uredbe strana osoba dužna je podnijeti:

- odluku osnivača u osnivanju predstavništva u Republici Hrvatskoj;

- ispravu o upisu strane osobe u registar koji se vodi u zemlji u kojoj strana osoba ima registrirano sjedište ili drugu valjanu ispravu o osnivanju po propisima zemlje u kojoj osnivač ima registrirano sjedište iz kojih su vidljivi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja;

- opis poslova i predstavništva u Republici Hrvatskoj;

- odluku o imenovanju odgovorne osobe za rad predstavništva u Republici Hrvatskoj (rukovoditelja predstavništva);

- dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Isprave iz članka 8. ove Uredbe i stavka 1. ovog članka moraju biti u izvorniku i ovjerenu prijevodu na hrvatski jezik.

Članak 10.

Ministarstvo gospodarstva će upisati predstavništvo u Registar u roku od 30 dana od dana podnošenja prijave i dokumentacije iz članka 9. ove Uredbe.

Članak 11.

Ministarstvo gospodarstva odbit će upis predstavništva u Registar, ako osnivač ne dostavi potrebnu dokumentaciju za upis propisanu člancima 8. i 9. ove Uredbe.

Ministarstvo gospodarstva odbit će upis u Registar i ako osnivač ne dokaže:

- da je valjano osnovan i da posluje u zemlji u kojoj ima registrirano sjedište;

- postojanje uzajamnosti u zemlji u kojoj osnivač ima sjedište odnosno da je u toj zemlji osobama iz Republike Hrvatske omogućeno osnivanje predstavništava pod uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno stranom osnivaču.

III. RAD PREDSTAVNIŠTVA

Članak 12.

Predstavništvo predstavlja osoba koju je strani osnivač imenovao rukovoditeljem predstavništva.

Osnivač je dužan prijaviti svaku promjenu podataka iz članka 8. i članka 9. ove Uredbe radi upisa u Registar.

Predstavništvo je dužno u svom radu pridržavati se propisa Republike Hrvatske.

Nadzor nad primjenom propisa Republike Hrvatske u radu predstavništava obavlja tržišna inspekcija i druge inspekcije u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih zakonom.

Članak 13.

Na radne odnose, plaće i druge uvjete rada hrvatskih državljana - zaposlenika u predstavništvu primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj.

Strana osoba će s osobom iz stavka 1. ovog članka sklopiti ugovor o radu, kojim se ne mogu utvrditi manja prava i nepovoljniji radni uvjeti od prava i uvjeta utvrđenih zakonom i kolektivnim ugovorom.

Stranci i osobe bez državljanstva koji će raditi u predstavništvu obvezni su pribaviti radnu dozvolu sukladno posebnim propisima.

IV. BRISANJE PREDSTAVNIŠTVA IZ REGISTRA

Članak 14.

Ministarstvo gospodarstva donijet će rješenje o brisanju predstavništva iz Registra ako:

- osnivač donese odluku o zatvaranju predstavništva,

- osnivač prestane postojati u zemlji u kojoj ima sjedište,

- više nema osobe odgovorne za rad predstavništva, a osnivač ne imenuje novu u roku od dva mjeseca nakon što ga na to upozori Ministarstvo gospodarstva,

- predstavništvo više ne udovoljava uvjetima propisanim ovom Uredbom i utvrđenim u rješenju o upisu u Registar,

- se predstavništvo u svom radu ne pridržava propisa Republike Hrvatske,

- je presudom nadležnog suda strana osoba - osnivač predstavništva kažnjen za privredni prijestup odnosno prekršaj više od dva puta u posljednje dvije godine,

- ako predstavništvo obavlja djelatnost suprotno članku 3. ove Uredbe.

U rješenju iz stavka 1. ovog članka odredit će se rok za prestanak rada predstavništva, koji ne može biti duži od šest mjeseci.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Predstavništva osnovana u Republici Hrvatskoj nakon 8. listopada 1991. godine i upisana u Registar kod nadležnog ministarstva nastavljaju s radom.

Strana osoba koja je osnovala predstavništvo u Republici Hrvatskoj prije 8. listopada 1991. godine, a koje nije upisano u Registar iz stavka 1. ovog članka, dužna je sukladno odredbama ove Uredbe upisati to predstavništvo u Registar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ako osnivač predstavništva ne postupi sukladno odredbi iz stavka 2. ovog članka, predstavništvo prestaje s radom po isteku roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 16.

Predstavništva stranih osoba koja ne obavljaju gospodarsku djelatnost, a koja su upisana u Registar mogu nastaviti s radom nakon stupanja na snagu ove Uredbe, uz odgovarajuću primjenu odredaba ove Uredbe, do stupanja na snagu propisa kojima će se urediti njihovo osnivanje i poslovanje u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o pobližim uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 53/91).

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/96-01/02
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.