Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 24.01.1997 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o vinu ("Narodne novine", br. 34/95) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VINU

Članak 1.

U Pravilniku o vinu ("Narodne novine", br. 96/96) u članku 4. u Podregiji Zagorje-Međimurje u točki 5. u zagradi iza riječi "Budinščina" dodaje se riječ "Donja Stubica".

Članak 2.

U članku 7. u Podregiji Prigorje-Bilogora pod a) iza riječi "traminac crveni" dodaju se riječi "traminac mirisavi" i pod b) iza riječi "Melot crni" dodaju se riječi "zweigelt i kerner".

Članak 3.

U članku 10. stavak 5. briše se.

Članak 4.

U članku 11. stavak 5. briše se.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. alineji trećoj broj "1.000" zamjenjuje se brojkom "11.000", a u alineji četvrtoj broj "2.000" zamjenjuje se brojkom "12.000".

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. alineji prvoj riječ "pet" zamjenjuje se riječju "tri", alineji drugoj riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dvije", a u alineji trećoj riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "jedne".

Članak 7.

U članku 21. stavku 2. riječi "i organoleptičkom ocjenom koju daje Komisija" brišu se.

Članak 8.

U članku 22. iza riječi "analitičke" dodaju se riječi "i organoleptičke".

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. riječi "i organoleptičke ocjene koju daje Komisija" brišu se, a u stavku 3. dodaje se nova alineja koja glasi: "-rezultate organoleptičke ocjene."

Članak 10.

U članku 31. stavak 4., briše se.

Članak 11.

Prije članka 78. u naslovu "Uvjeti za davanje dopuštenja za proizvodnju specijalnog i pjenušavog vina" oznaka "c)" briše se.

Članak 12.

Prije članka 83. umjesto broja "8." treba stajati broj "7.", a prije članka 88. umjesto broja "9." treba stajati broj "8."

Članak 13.

U članku 91. stavku 1. točke 6. i 7. brišu se, u stavku 2. dodaje se točka 5. koja glasi:

"druge oznake značajne za proizvođače ili vino"

U stavku 3. riječ "najmanje dvostruko većim od ostalih oznaka" zamjenjuju se riječima "ne manjim od 5 mm".

Članak 14.

U članku 92. stavku 1. točke 3. i 10. brišu se, a točke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. i 12. postaju točke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

U stavku 2. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

"5. zaštićenog imena i znaka prema članku 23. Zakona o vinu.".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Stolno vino s oznakom kontroliranog podrijetla ne može nositi oznaku vinorodnog područja manjeg od podregije."

Članak 15.

U članku 93. umjesto riječi "članku 91. stavku 1." treba stajati riječ "članku 92. stavku 1."

Članak 16.

U članku 94. stavku 1. riječ "članka 91. stavka 1. točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. i 11." zamjenjuje se riječima "članka 92. stavka 1. točke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. i 9."

Članak 17.

Članak 95. mijenja se i glasi:

"Oznake iz članka 92. stavka 1. točke 1, 3. i 6. moraju biti lako uočljive i pisane slovima ne manjim od 5 mm."

Članak 18.

U obrascu 1. u koloni 4 ispod riječi "Katastarska općina" dodati riječi "ili djelatnost".

U obrascu 2 iza kolone 5 dodati kolonu 6 i riječ "Godina sadnje vinograda", a kolona 6 postaje kolona 7.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-2/97-1/8
Urbroj: 525-01-97-2
Zagreb, 21. siječnja 1997.

Ministar
mr. Zlatko Dominiković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.