Zakoni i propisi - Pravni savjeti 7 24.01.1997 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-484/1996., od 9. siječnja 1997. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Suda Jadranko Crnić, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi M. R. iz Z., zastupanog po Odvjetničkom društvu T. & B. iz Z., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 9. siječnja 1997. godine donio je slijedeću

ODLUKU

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

M. R. podnio je ovom Sudu pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu povodom rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj. Kr-47/1996-3 od 26. lipnja 1996. godine radi zaštite ustavnih prava.

Osporenim rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske odbijen je zahtjev podnositelja ustavne tužbe za izvanredno ublažavanje kazne, koja mu je izrečena u trajanju od 6 mjeseci pravomoćnom presudom Općinskog suda u Z. broj: Ko-1464/93 od 5. prosinca 1994. godine zbog učinjenog krivičnog djela protiv javnog reda i pravnog saobraćaja - nasilničkim ponašanjem opisanim i kažnjivim po članku 192. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.

Povredu ustavnih prava temelji na tvrdnji da je Vrhovni sud Republike Hrvatske bio dužan postupiti po članku 399. Zakona o krivičnom postupku i ublažiti izrečenu kaznu, jer da je u zahtjevu za ublažavanje kazne iznio takove činjenice, koje da su bile poznate Općinskom i Županijskom sudu u momentu izricanja kazne dovele bi do znatno blaže osude, tim više što i Vrhovni sud Republike Hrvatske u obrazloženju osporenog rješenja navodi da su obiteljske prilike osuđenika nižestupanjskim sudovima bile samo "djelomično poznate". Odbijanjem zahtjeva za ublažavanje kazne smatra da je Vrhovni sud Republike Hrvatske na njegovu štetu povrijedio ustavna prava koja proizlaze iz članka 22. stavak 2. i članka 29. Ustava.

Ujedno je temeljem članka 53. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) stavio prijedlog za odgodu izvršenja izrečene kazne navodeći da bi odlaskom na izdržavanje kazne zatvora pretrpio štetu, koja bi se teško mogla popraviti, jer je jedini hranitelj obitelji, a da se sama odgoda ne protivi javnom interesu.

Ustavna tužba nije osnovana.

Prema članku 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu, ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 22. stavak 2. Ustava određuje da se nikome ne može oduzeti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, a o čemu odlučuje sud, a članak 29. Ustava jamči pravo na pravično suđenje.

U konkretnom slučaju niti jedno od ta dva ustavna prava osporenim rješenjem nisu povrijeđena.

Sama kazna podnositelju ustavne tužbe izrečena je od strane nadležnih sudova, a u postupku određenim Zakonom o krivičnom postupku ("Narodne novine", broj 34/93, 38/93, 25/94 i 28/96), a temeljem članka 192. stavak 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 32/93, 38/93 i 28/96).

U krivičnom postupku podnositelj ustavne tužbe imao je mogućnost korištenja svih pravnih sredstava radi zaštite svojih prava i interesa. On ih je i koristio iz čega proizlazi da mu je bilo osigurano ustavno pravo na pravično suđenje.

Pogrešno podnositelj ustavne tužbe smatra da svaka činjenica koja nije bila poznata nižestupanjskim sudovima prilikom izricanja kazne mora dovesti i do ublažavanja kazne.

Prema članku 399. Zakona o krivičnom postupku, ublažavanje pravomoćno izrečene kazne dopušteno je kad se nakon pravomoćnosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud nije za njih znao iako su postojale, a one bi očito dovele do blaže kazne.

Odbivši zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne Vrhovni sud Republike Hrvatske postupio je u skladu s člankom 401. stavak 6. Zakona o krivičnom postupku, jer je utvrdio da nije udovoljeno zakonskim pretpostavkama za izvanredno ublažavanje kazne, to jest da pogoršanje bolesti članova njegove obitelji i teža bolest djeteta koja nije bila u potpunosti poznata nižestupanjskim sudovima nije okolnost takovog intenziteta da bi dovela do blaže osude obzirom na raniju osuđivanost podnositelja ustavne tužbe i društvenu opasnost učinjenog djela.

Kako, prema tome, u konkretnom slučaju nisu povrijeđena ustavna prava podnositelja ustavne tužbe iz članka 22. stavak 2. i 29. Ustava, Sud je u skladu s člankom 59. i 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ustavnu tužbu odbio kao neosnovanu.

Obzirom da je donesena odluka o ustavnoj tužbi, ne postoje zakonske pretpostavke za odlučivanje o prijedlogu za odgodu izvršenja podnesenim temeljem članka 53. stavak 2. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Objava odluke temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-484/1996
Zagreb, 9. siječnja 1997.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: