Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Uredba o Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine", broj 76/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. godine, donijela

UREDBU

O HRVATSKOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDNU SAVJETODAVNU SLUŽBU

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom osniva Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (u daljnjem tekstu: Zavod) kao specijalizirana ustanova za poslove poljoprivredne savjetodavne službe te uređuju odnosi u svezi osnivanja, upravljanja i poslovanja Zavoda.

(2) Zavod iz stavka 1. ovog članka posluje pod nazivom: "Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu", ustanova za poljoprivrednu savjetodavnu službu i djeluje putem podružnica koje osniva na području županija i Grada Zagreba.

(3) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu Ministarstvo).

(2) Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovom Uredbom, drugim zakonima i statutom Zavoda.

(3) Zavod se upisuje u sudski registar ustanova.

Članak 3.

(1) Djelatnost Zavoda čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja radi prikaza novih tehnologija i načina gospodarenja te prijenosa svih znanja i vještina potrebnih razvitku poljoprivredne proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;

2. pružanje stručnih usluga glede ostvarivanja koristi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih korisnika te obnove, razvitka i očuvanja svekolikih vrijednosti ruralnih područja;

3. povezuje i usklađuje rad znanstvenih stručnih institucija i stručnih udruženja u provođenju primijenjenog istraživačkog rada i školovanja za potrebe obiteljskih gospodarstava;

4. izrađuje metode i mjerila savjetodavnog rada te se bavi izdavačkim radom za potrebe obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava:

5. sudjeluje u oblikovanju i provođenju mjera agrarne politike u skladu sa propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske:

6. daje stručna mišljenja o opravdanosti ulaganja iz različitih izvora kreditiranja poljoprivredne proizvodnje;

7. promiče znanja u poljoprivrednoj proizvodnji radi očuvanja ekološke ravnoteže u interesu razvitka seljačkog turizma;

8. potiče i pomaže osnivanje različitih oblika udruživanja poljoprivrednika;

9. povezuje se u radu s drugim srodnim strukovnim službama i udruženjima u zemlji i inozemstvu;

10. vodi upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Republike Hrvatske i prati napredna gospodarstva koja su izabrana kao ogledna;

11. obavlja osnovna laboratorijska ispitivanja za potrebe proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;

12. organizira praćenje i prikupljanje podataka o pojavi biljnih bolesti i štetočinja zbog pravodobnog upozoravanja o primjeni zaštite;

13. obavlja i druge poslove koje mu povjere ustanove osnovane za obavljanje djelatnosti u poljoprivredi i šumarstvu;

14. obavlja i druge poslove u skladu sa statutom Zavoda.

(2) Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

(1) Radom Zavoda upravlja Upravno vijeće Zavoda.

(2) Upravno vijeće Zavoda čine predsjednik i najmanje dva člana.

(3) Predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz redova istaknutih stručnjaka, na prijedlog Ministarstva.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 5.

(1) Upravno vijeće Zavoda donosi statut kojega potvrđuje Ministarstvo.

(2) Upravno vijeće Zavoda donosi godišnji program rada Zavoda i prati njegovo izvršenje, donosi proračun prihoda i rashoda Zavoda, odlučuje o svim pitanjima vezanim uz poslovnu politiku i ostvarivanje ciljeva Zavoda, donosi poslovnik o radu, odlučuje o unapređenju rada i učinkovitosti poslovanja, kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Zavoda, zaduživanju Zavoda i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim statutom Zavoda.

Članak 6.

(1) Radom Zavoda rukovodi ravnatelj kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

(2) Ravnatelj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 7.

Ravnatelj Zavoda rukovodi radom Zavoda, zastupa i predstavlja Zavod i odgovoran je za njegov rad te u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Zavoda, predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje akata iz njegove nadležnosti i izvršava odluke Upravnog vijeća Zavoda te obavlja druge poslove koji su mu statutom i drugim aktom stavljeni u nadležnost.

Članak 8.

Uposleni u Zavodu ostvaruju prava, obveze te imaju odgovornost sukladno propisima o radu i kolektivnim ugovorom.

Članak 9.

(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Zavoda čini iznos od 6.700.000,00 kuna iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu sa pozicije Ministarstva.

(2) Sredstva za poslovanje i rad Zavoda, Zavod ostvaruje iz državnog proračuna i obavljanjem vlastite djelatnosti.

(3) Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom, sponzorstvom i na drugi način sukladno propisima i aktima Zavoda.

Članak 10.

(1) Zavod je ustanova koja nema za cilj stjecanje dobiti.

(2) Ako Zavod u obavljanju djelatnosti ostvari dobit, cjelokupni iznos dobiti prihod je državnog proračuna.

Članak 11.

Sada ostala prava i obveze osnivača Zavoda koja nisu uređena ovom Uredbom uredit će se statutom Zavoda.

Članak 12.

S danom upisa Zavoda u sudski registar ustanova, Zavod preuzima državne službenike zaposlene na poslovima poljoprivredne savjetodavne službe u Ministarstvu.

Članak 13.

(1) U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe izvršit će se imenovanje članova Upravnog vijeća Zavoda.

(2) Upravno vijeće Zavoda dužno je u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe donijeti statut i ostale opće akte potrebne za rad Zavoda.

Članak 14.

Do imenovanja ravnatelja iz članka 6. stavak 1. ove uredbe poslove s ovlastima privremenog ravnatelja obavljat će osoba koju imenuje ministar poljoprivrede i šumarstva.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/97-01/01
Urbroj: 5030116-97-1
Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: