Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 53. stavka (3) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE U TELEKOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

Iza članka 7. Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 22/95, 100/95 i 66/96) dodaju se novi članci 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:

"Članak 8.

Tehnički pregled se obavlja nakon postavljanja radijske postaje prema uvjetima iz dozvole za postavljanje u svrhu podnošenja zahtjeva za dobivanje dozvole za rad.

Članak 9.

Tehnički pregled obuhvaća:

1. provjeru tehničkih i općih podataka,

2. mjerenja značajki postavljenih radijskih postaja i usporedbu s odgovarajućim tehničkim normama.

Članak 10.

Provjera tehničkih i općih podataka obuhvaća:

1. provjeru tehničke dokumentacije za postavljanje radijske postaje,

2. usporedbu podataka i vrijednosti parametara ostvarenih na postavljenom radijskom uređaju s podacima i parametrima iz tehničke dokumentacije i iz dozvole za postavljanje i to za sve skupine podataka kako slijedi:

- vlasnik radijske postaje,

- podaci o uređaju,

- lokacija radijske postaje,

- uporaba frekvencije,

- antenski sustav,

- posebni uvjeti uporabe.

3. stanje infrastrukturnih uvjeta;

- atest gromobranskog i zaštitnog zemljovoda prema normama i propisima u Republici Hrvatskoj,

- dokaz da je antenski sustav postavljen sukladno tehničkoj dokumentaciji.

Članak 11.

(1) Na postavljenoj radijskoj postaji izvode se slijedeća mjerenja:

1. frekvencija; odstupanje, stabilnost,

2. frekvencijski pojas; zauzeta širina za svaki razred emisije,

3. snaga zračenja; snaga vala nositelja, vršna,

4. snaga neželjenih emisija; harmoničkih, intermodulacijskih, izvanpojasnih i parazitnih,

5. signal na prijamniku; razina,

6. modulacija; dubina/devijacija.

(2) Mjerni instrumenti s kojima se izvode mjerenja iz stavka 1. ovog članka moraju imati točnost najmanje deset puta veću od dopuštenog odstupanja.

(3) Za obavljanje tehničkog pregleda potrebni mjerni instrumenti su kako slijedi:

1. signal generator i AF generator,

2. mjerilo frekvencije,

3. analizator spektra,

4. osciloskop,

5. atenuatori,

6. mjerilo snage i SWR metar,

7. analizator modulacije.

Članak 12.

(1) Rezultati tehničkog pregleda radijske postaje unose se u obrazac Izvješće o tehničkom pregledu (u daljnjem tekstu: ITP), koji je Dodatak 1 ovom pravilniku i njegov sastavni dio. Dodatak 2 ovom pravilniku je Potvrda o obavljenom tehničkom pregledu.

(2) Nakon obavljenog tehničkog pregleda vlasniku radijske postaje izdaje se potvrda o obavljenom tehničkom pregledu i jedan primjerak ispunjenog obrasca ITP."

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/74
Urbroj: 530-07-96-1
Zagreb, 8. siječnja 1997.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.