Zakoni i propisi - Pravni savjeti 6 22.01.1997 Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika u obavljenim inspekcijskim pregledima prosvjetnih inspektora i viših prosvjetnih inspektora Ministarstva prosvjete i športa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na osnovi članka 6., stavak 1. Zakona o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine", broj 50/95) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA PROSVJETNIH INSPEKTORA I VIŠIH PROSVJETNIH INSPEKTORA MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i način vođenja očevidnika o inspekcijskim pregledima koje su obavili prosvjetni inspektori i viši prosvjetni inspektori Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: inspektori) u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima i drugim pravnim osobama koje obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost u nadležnosti Ministarstva prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: nadzirana ustanova).

(2) U očevidnike iz stavka 1. ovoga članka unose se i podatci o rješavanju o žalbama na upravne akte nadziranih ustanova.

Članak 2.

(1) Svaki inspektor dužan je voditi očevidnik o nadzorima koje je obavio i mjerama i radnjama koje je poduzeo te o rješavanju o žalbama na upravne akte odgojno-obrazovnih ustanova u nadležnosti Ministarstva prosvjete i športa.

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka inspektor vodi kronološki po obrascu otisnutom uz ovaj pravilnik kao njegov sastavni dio (obrazac br. I.).

(3) Očevidnik se vodi za svaku godinu posebice, a nosi naslov OČEVIDNIK o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama i radnjama za godinu ---------. U prazninu se upisuje godina za koju se vodi očevidnik, u lijevom gornjem kutu upisuje se ime i prezime prosvjetnoga inspektora odnosno višeg prosvjetnog inspektora, a u desnom naziv ustrojstvene jedinice Ministarstva prosvjete i športa odnosno ustrojstvene jedinice prosvjetne inspekcije u kojoj inspektor obavlja poslove.

(4) U tabelarni dio očevidnika upisuju se sljedeći podatci:

1. Red. br. - unosi se redni broj predmeta koji je inspektor riješio u godini za koju se vodi očevidnik

2. Zaključak o pokretanju postupka - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum zaključka o pokretanju inspekcijskoga postupka (članak 10., stavak 2. Zakona o prosvjetnoj inspekciji - u daljnjem tekstu: Zakon)

3. Nadzirana ustanova - unosi se naziv i adresa odgojno-obrazovne ustanove na koju se postupak odnosi

4. Zapisnik - unosi se vrijeme obavljanja nadzora do dana zaključenja zapisnika (članak 24., stavak 1. Zakona)

5. Zaključak o obustavi postupaka - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum zaključka o obustavi postupka (članak 13., stavak 2. Zakona)

6. Upravno rješenje na podlozi zapisnika - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum upravnoga rješenja donesenoga na podlozi činjenica utvrđenih u nadzoru (članak 24., stavak 2. Zakona)

7. Upravno rješenje na prijedlog školskoga nadzornika - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum upravnoga rješenja donesenoga na prijedlog školskoga nadzornika (članak 17., stavak 3. Zakona)

8. Upravno rješenje na prijedlog HAK-a - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum upravnoga rješenja donesenoga na prijedlog ovlaštene osobe Hrvatskoga autokluba ili druge stručne ustanove ili druge pravne osobe ovlaštene za stručni nadzor (članak 17., stavak 1. Zakona)

9. Upravno rješenje - izrečene mjere - unose se vrste i broj mjera izrečenih upravnim rješenjem donesenim na podlozi činjenica utvrđenih u nadzoru, na prijedlog školskoga nadzornika ili na prijedlog ovlaštene osobe HAK-a ili druge stručne ustanove ili pravne osobe ovlaštene za stručni nadzor

10. Predložene mjere - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum prijedloga inspektora za razrješenje ravnatelja nadzirane ustanove zbog teže povrede zakona ili drugog propisa, prijedlog za razrješenje predsjednika, članova ili cijeloga školskog odbora, odnosno prijedloga za izdavanje upozorenja zaposleniku s ukazom na mogućnost otkaza ugovora o radu ili prijedloga za izdavanje odluke o otkazu ugovora o radu zbog neizvršavanja dužnosti iz radnog odnosa (članak 19. i 22., stavak 1. Zakona)

11. Rad o žalbi na rješenje - unose se podatci o radu inspektora kao prvostupanjskog organa o žalbi na izdano upravno rješenje (žalba odbačena; upravno rješenje izmijenjeno, stavljeno izvan snage, zamijenjeno novim rješenjem; žalba dostavljena drugostupanjskom organu) (članak 234. do 238. Zakona o općem upravnom postupku)

12. Kontrola izvršenja rješenja - unosi se datum kontrole izvršenja upravnog rješenja

13. Mjere zbog neizvršenja rješenja - unose se podatci o mjerama i radnjama poduzetim zbog dobrovoljnog neizvršenja upravnog rješenja (prijedlog za razrješenje ravnatelja - članak 19. Zakona), (novčane kazne, neposredna prisila - članak 24., stavak 4. i 5. Zakona)

14. Rješenje o prekršaju po skraćenom postupku i naplata kazne - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum rješenja o prekršaju koju je donio inspektor po skraćenom postupku odnosno broj i datum naplate kazne na mjestu prekršaja te iznos kazne (članak 20. i 21. Zakona)

15. Zahtjevi i prijave - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum zahtjeva sucu za prekršaje ili prijave za privredni prijestup ili kazneno djelo (članak 20. i 22. stavak 2. Zakona)

16. Izvješće i dostava predmeta u nadležnost - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum izvješća nadležnom tijelu o povredama utvrđenim u nadzoru te o dostavi predmeta u nadležnost (članak 23. Zakona)

17. Rješenje o žalbi na upravni akt ustanove - unosi se klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum drugostupanjskog rješenja u povodu žalbe na upravni akt odgojno-obrazovne ustanove (članak 9. stavak 2. Zakona

18. Napomene - unose se primjedbe ili dopunski podatci i sl.

Članak 3.

(1) Na temelju očevidnika iz članka 2. ovoga pravilnika prosvjetna inspekcija odnosno svaka ustrojstvena jedinica prosvjetne inspekcije vodi očevidnik po obrascu otisnutom uz ovaj pravilnik kao njegov sastavni dio (obrazac br. II).

(2) Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se po županijama i nadziranim ustanovama.

(3) Očevidnik nosi naslov OČEVIDNIK o obavljenim inspekcijskim pregledima prosvjetnih inspektora Ministarstva prosvjete i športa. U tabelarni dio očevidnika upisuju se sljedeći podatci:

1. Red. br. - unosi se redni broj ustanove u županiji

2. Naziv ustanove - unosi se naziv i sjedište nadzirane ustanove

3. Datum nadzora - unosi se datum zaključenja zapisnika o nadzoru odnosno datum donošenja rješenja na prijedlog školskoga nadzornika ili ovlaštene osobe HAK-a ili datum donošenja rješenja o žalbi na upravni akt nadzirane ustanove

4. Broj predmeta - unosi se klasifikacijska oznaka pod kojom je pokrenut postupak

5. Inspektor - ime i prezime inspektora koji je obavio nadzor, donio rješenje ili rješavao o žalbi na upravni akt ustanove.

Članak 4.

Očevidnici iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika mogu se voditi i računalskom tehnikom.

Članak 5.

Podatcima sadržanim u očevidnicima iz članka 2. i 3. ovoga pravilnika koristit će se prosvjetna inspekcija odnosno ustrojstvena jedinica prosvjetne inspekcije kod sastavljanja izvješća o radu.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Uputstvo o načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru koji obavljaju prosvjetni inspektori ("Narodne novine", broj 15/82).

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 600-04/97-01/7
Urbroj: 532-07/97-2
Zagreb, 16. siječnja 1997.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.