Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 15.01.1997 Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1997. godinu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93 i 55/96), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 75/93, 11/94 i 55/96) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 27. sjednici održanoj 18. prosinca 1996. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA 1997. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod), utvrđuju se standardi i normativi prava koja se osiguravaju osiguranim osobama Zavoda obveznim zdravstvenim osiguranjem u 1997. godini.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sukladno stavci 1. ovog članka, obuhvaćaju: pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, pravo na lijekove i pravo na novčane nadoknade i pomoći.

II. ZDRAVSTVENI STANDARD

Članak 2.

Standardi i normativi prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja čine zdravstveni standard u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Standard), koji se pod jednakim uvjetima i jednake kvalitete, a sukladno pravima određenim za pojedine osigurane osobe utvrđenim Zakonom, osigurava svim osiguranim osobama Zavoda, a određuje se na osnovi vrsta, opsega i kvalitete ostvarivanja prava.

Članak 3.

Standard je uvjetovan gospodarskim mogućnostima društva, demografskom strukturom pučanstva, vitalno-statističkim podacima, te patologijom i potrebama pučanstva.

1. Opseg prava na zdravstvenu zaštitu

Članak 4.

U okviru Standarda, a na osnovi odredbi članka 17. Zakona, osiguranim osobama Zavoda za 1997. godinu, osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu, u opsegu određenom na osnovi prosječnog broja zdravstvenih usluga po osiguranoj osobi Zavoda, kako slijedi:

1. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti:

- prema iskazanim potrebama za djecu do 18. godine života

- do 3 pregleda godišnje za osobe starije od petnaest godina,

- 2 patronažne posjete tijekom trudnoće i nakon porođaja,

- 1 PAP-a test - godišnje žena starijih od 20 godina,

- 0,25 kućnih posjeta doktora (jedanput tijekom 4 godine),

- 0,25 kućnih liječenja (jedanput tijekom 4 godine u trajanju od 10 dana),

- 0,0625 zdravstvene njege u kući (jedanput tijekom 16 godi na u trajanju od 10 dana);

2. U stomatološkoj djelatnosti do 2 pregleda godišnje;

3. U laboratorijskoj dijagnostici:

- 0,5 dijagnostičkih pretraga (jedanput tijekom 2 godine) po osiguranoj osobi;

4. U korištenju lijekova s Liste lijekova do 5 recepata godišnje.

5. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 2 pregleda godišnje.

6. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti do 0,2 dijagnostičke pretrage jedanput tijekom 5 godina - (RTG, EKG, UZV i slično).

7. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.

- jedanput tijekom 8 godina u trajanju od 10 dana, (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje akutnih bolesti).

- jedanput tijekom 30 godina u trajanju od 21 dan, (pravo na liječenje u bolnici za zbrinjavanje kroničnih bolesti medicinskom rehabilitacijom).

2. Novčana vrijednost Standarda

Članak 5.

Standard se određuje na osnovi standarda i normativa prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđenim ovim Pravilnikom, ostalim općim aktima Zavoda, a na osnovi osiguranih sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje, u prosjeku po osiguraniku.

Standard iz stavke 1. ovog članka utvrđuje se u novčanom iznosu po osiguranoj osobi i u ukupnom novčanom iznosu za pojedino pravo sukladno planu prihoda i rashoda Zavoda za 1997. godinu, kako slijedi:

Članak 6.

Potrebna sredstva za Standard osiguravaju se u Zavodu na način i u visini utvrđenoj zakonima i Statutom Zavoda, a raspoređuju se na osnovi Financijskog plana Zavoda i odluka o njegovom provođenju.

III. PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 7.

Zavod osigurava provođenje zdravstvene zaštite u okviru Standarda putem ugovornih zdravstvenih ustanova i ugovornih zdravstvenih djelatnika privatne prakse.

Članak 8.

Zdravstvena zaštita utvrđuje se po djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini.

Članak 9.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na primarnoj razini, provode doktori medicine, doktori stomatolozi, doktori specijalisti opće medicine, školske medicine, pedijatri, ginekolozi, epidemiolozi, dipl. ing. medicinske biokemije, ljekarnički djelatnici i zdravstveni djelatnici više i srednje stručne spreme u domovima zdravlja, ljekarnama, zdravstvenim ustanovama hitne medicinske pomoći, ustanovama za zdravstvenu njegu u kući i privatnim ordinacijama.

Članak 10.

Patronažnu zdravstvenu skrb provodi patronažna sestra u suradnji s ugovorenim timovima primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i privatnim ordinacijama.

Članak 11.

Zdravstvenu zaštitu u djelatnostima na sekundarnoj i tercijarnoj razini provode poliklinike, bolničke zdravstvene ustanove i državni zdravstveni zavodi.

IV. STANDARDI I NORMATIVI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1. Na primarnoj razini

Članak 12.

Zdravstvena djelatnost na primarnoj razini obuhvaća:

  1. djelatnost opće medicine,

  2. djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece,

  3. djelatnost zdravstvene zaštite školske djece,

  4. djelatnost zdravstvene zaštite žena,

  5. djelatnost stomatološke zaštite,

  6. djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku,

  7. djelatnost hitne medicinske pomoći,

  8. djelatnost patronaže,

  9. djelatnost zdravstvene njege u kući,

10. djelatnost higijensko-epidemiološke zaštite,

11. ljekarničku djelatnost.

Članak 13.

Za provođenje zdravstvene zaštite na primarnoj razini utvrđuju se:

- kadrovski i vremenski normativi,

- standardni broj osiguranih osoba po timu,

- laboratorijska dijagnostika prema Popisu laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka.

Pod vremenskim normativom iz stavke 1. ovog članka podrazumijeva se provođenje zdravstvene zaštite tijekom punog radnog vremena, utvrđenog sukladno odredbama zakona.

Članak 14.

Standardi i normativi zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini navedeni su u tablici 1., a Popis laboratorijsko-dijagnostičkih postupaka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u tablici 2., kako slijedi:

Hitna medicinska pomoć (HMP)

Na području doma zdravlja (u daljnjem tekstu: DZ) koji zbrinjava do 40.000 stanovnika HMP se ustrojava dežurstvom ili pripravnošću izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite.

Na području DZ koji zbrinjava od 40.000 stanovnika i više, HMP se ustrojava kao posebna služba, a djelatnici rade u redovnom radu (jedinice i stanice hitne medicinske pomoći).

Standardni tim pripravnosti:

1 - doktor medicine

1 - vozač (+ sanitetsko vozilo)

Standardni tim dežurstva i stanica hitne medicinske pomoći (SHMP):

1 - doktor medicine

1 - med. sestra ili tehničar

1 - vozač (+ 1 sanitetsko vozilo)

Standardni tim sanitetskog prijevoza: (SP)

2 - vozača (+ 2 sanitetska vozila)

1 - med. sestra ili tehničar

Sastav standardnog tima prijavno-dojavne jedinice:

1 - med. sestra ili tehničar

U regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika službu se popunjava s 5 doktora medicine.

2. Na sekundarnoj i tercijarnoj razini

Članak 15.

Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je Popisom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, a iskazuje se po djelatnostima i provodi u ordinacijama za:

1. dječje bolesti,

2. unutarnje bolesti,

3. plućne bolesti,

4. zarazne bolesti,

5. zloćudne bolesti,

6. živčane bolesti,

7. duševne bolesti,

8. fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju,

9. kožne i spolne bolesti,

10. ženske bolesti i porođaje,

11. opću kirurgiju i ostale kirurške grane,

12. očne bolesti,

13. otorinolaringologiju,

14. ortodonciju,

15. protetiku,

16. dentalnu patologiju i endodonciju,

17. oralnu patologiju,

18. parodontologiju,

19. oralnu kirurgiju

20. dijagnostiku, odnosno dijagnostičkom laboratoriju.

Pod ordinacijama iz stavke 1. ovoga članka smatraju se specijalističke ordinacije u polikliničkim i bolničkim ustanovama koje su u ugovornom odnosu sa Zavodom.

Članak 16.

Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima, a prema:

- broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika,

- prosječnom broju dana bolničkog liječenja.

Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u tablicama 4. i 5., kako slijedi:


V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1997. godine.

Klasa: 500-07/96-01/720 Urbroj: 338-01-04-96-1 Zagreb, 18. prosinca 1996.


Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.