Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 09.01.1997 Pravilnik o mjerilima vrednovanja časopisa i publikacija s međunarodno priznatom recenzijom, kao i s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa i publikacija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Na temelju članka 42. stavka 6. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 59/96. - pročišćeni tekst) ministar znanosti i tehnologije donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA VREDNOVANJA ČASOPISA I PUBLIKACIJA S MEĐUNARODNO PRIZNATOM RECENZIJOM, KAO I S NJIMA PO VRSNOĆI IZJEDNAČENIH ČASOPISA I PUBLIKACIJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila vrednovanja časopisa i publikacija (knjige, monografije i sl.) s međunarodno priznatom recenzijom, mjerila vrednovanja s njima izjednačenih publikacija, te popis s njima po vrsnoći izjednačenih časopisa.

Članak 2.

Časopisi i publikacije s međunarodno priznatom recenzijom jesu časopisi i publikacije koji su uvedeni u međunarodne indeksne publikacije. Znanstvena područna vijeća utvrđuju popis selektivnih indeksnih publikacija koje se priznaju po znanstvenim područjima.

Članak 3.

Publikacije (knjige, monografije i zbornici) su po vrsnoći izjednačene s međunarodno priznatim publikacijama ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. trebaju biti recenzirane od najmanje dva međunarodno priznata znanstvenika,

2. postupak katalogizacije treba biti prema međunarodnim standardima (ISBN i ISSN).

Članak 4.

Popis časopisa koji su po vrsnoći izjednačeni s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom po znanstvenim područjima je:

TEHNIČKE ZNANOSTI

Acta graphica

Automatika

Brodogradnja

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

CIT - Yournal of Computing and Information Tehnology

Elektrotehnika

Geodetski list

Građevinar

Kemija u industriji

Metalurgija

Nafta

Naše more

Polimeri

Promet

Prostor

Strojarstvo

Tekstil

Engineering modelling

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

Chemical and Biochemical Engineering Quaterly

Drvna industrija

Glasnik za šumske pokuse

Poljoprivredna znanstvena smotra

Prehrambeno tehnološka i biotehnološka revija

DRUŠTVENE ZNANOSTI

Acta Turistica

Ekonomska analiza

Ekonomski pregled

Uporedno pomorsko pravo

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci

Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Politička misao

Informatologija

Društvena istraživanja

Reviza za sociologiju

Sociologija sela

Revija za psihologiju - Review of Psychology

Defektologija

Kineziologija

Napredak

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Arhivski vjesnik

Časopis za suvremenu povijest

Povijesni prilozi

Radovi - Zavod za hrvatsku povijest

Hortus Artium Medievalium

Opuscula Arhaeologica

Filologija

Jezik

Književna smotra

Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia

Suvremena lingvistika

Umjetnost riječi

Zagreber Germanistische Beitraege

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine

Synthesis Philosophica

Peristil

Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji

Radovi Instituta za povijest umjetnosti

International Review of the Aesthetics and Sociology of Music

Narodna umjetnost

Studia Ethnologica Croatia

Bogoslovska smotra

Croatica Christiana Periodica

Članak 5.

Udio doprinosa pojedinih autora u objavljenim znanstvenim radovima odnosno urednika u uređivanju publikacija računa se na sljedeći način:

- do tri autora odnosno urednika: 100%

- četiri ili pet autora odnosno urednika: 50%

- šest autora odnosno urednika: 100/6%

- sedam autora odnosno urednika: 100/7% itd.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 640-03/97-05/001
Urbroj: 533-01-97-1
Zagreb, 27. prosinca 1996.

Potpredsjednik Vlade i ministar znanosti i tehnologije
prof. dr. sc. Ivica Kostović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.